Офіційний веб сайт

Нові шляхи кардіоротекції при артеріальній гіпертензії і старінні

м27

Представлено Інститутом фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

Автор: Дорофеєва Н.О., к.м.н., Драчук К.О.

 Вивчено роль мітохондріальної дисфункції, окисного і нітрозативного стресу, функціональних порушень серця і судин при артеріальній гіпертензії і старінні і використання нових засобів кардіопротекції для запобігання цих порушень. Отримано низку фундаментальних результатів стосовно внеску мітохондріальної дисфункції, оксидативного і нітрозативного стресу в розвитк артеріальної гіпертензії і старіння.

Створено основи для корекції порушень функції серця і судин за умов окисного стресу шляхом відновлення спряження cNOS і конститутивного de novo синтезу оксиду азоту. Цикл наукових праць містить пріоритетні результати, що об’єднують фізіологічні і біохімічні механізми функціонування серцево-судинної системи при старінні, артеріальній гіпертензії, фізичних навантаженнях та ін. Запропоновано нові підходи корекції порушень функції серця за допомогою фізіологічної (у вигляді помірних фізичних навантажень) і фармакологічної (за допомогою донору сірководню і ендотеліального моноцит-активуючого фактору II).

Результати дослідження мають значення для практичної медицини, що займається профілактикою та лікуванням артеріальної гіпертензії і хвороб серцево-судинної системи у осіб похилого віку, які супроводжуються дисфункцією міокарда.

Кількість публікацій: 21 стаття  (5 - у зарубіжних виданнях), 21 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 11 (згідно з базою даних Scopus) , h-індек = 2.

Надіслати коментар

Коментарі

Коник У.В.

Артеріальна гіпертензія є однією з найбільш поширених хронічних захворювань серцево-судинної системи в Україні та світі. Серед людей у віці старше 65 років хвороба зустрічається як мінімум у кожного другого. Сучасна медицина поки не має засобів для повного одуження від артеріальної гіпертензії.Робота Н.О.Дорофеєвої і К.О. Драчука направлена на поглиблення знань стосовно механізмів розвитку артеріальної гіпертензії і старінні. Авторами отримано низку фундаментальних результатів стосовно внеску мітохондріальної дискфункції оксидативного і нітрозативного стресу в розвитку артеріальної гіпертензії і старінні. На основі цих досліджень авторами запропоновано нові підходи корекції порушень серця за допомогою донору сірководню і ендотеліального моноцит-активуючого фактору ІІ.
Вважаю, що представлена робота має велике теоретичне і практичне значення, а її автори гідні на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Доцент кафедри фізіології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця кандидат біологічних наук - У.В.Коник

О.I. Бондаренко

В Україні, як і в усьому світі, артеріальна гіпертензія залишається однією з найактуальніших проблем суспільства. Для протидії цим негативним процесам особливу увагу необхідно приділити профілактиці та лікуванню. Саме на поглиблення наших знань стосовно механізмів розвитку артеріальної гіпертензії і пошуку нових засобів кардіопротекції, спрямована робота Н.О.Дорофеєвої і К.О.Драчука. У роботі автори розглянули різні фізіологічні і фармакологічні шляхи корекції функціональних і біохімічних порушень серця і судин при гіпертензії. Автори показали, що в серці й аорті щурів із спонтанною гіпертензією ендотеліальний моноцитактивуючий фактор зменшує показники оксидативного і нітрозативного стресу в основному внаслідок зниження генерації супероксиду неспряженою cNOS. Відновлення конститутивного синтезу оксиду азоту спряженою cNOS в серці й аорті щурів зі спонтанною гіпертензією швидко поліпшує фізіологічні показники кардіогемодинаміки. Робота має як теоретичне, так і практичне значення. Результати досліджень можуть бути основою для розробки нових препаратів для лікування і профілактики артеріальної гіпертензії. Вважаю, що робота заслуговує на високу оцінку, а її автори гідні на присудження Премії Президента України

Олена Федоренко (Університет Ланкастера, Велика Британія)

На сьогодні основною причиною втрати працездатності і смерті населення планети є захворювання серцево-судинної системи. Серед них найбільш поширеними є артеріальна гіпертензія, і як її наслідок інсульти та ішемічна хвороба серця. У зв’язку зі збільшенням тривалості життя та середнього віку населення розвинутих країн актуальність цієї проблеми значно зростає.
Використовуючи комплексний підхід авторам вдалося поглибити уявлення про фундаментальні фізіологічні та біохімічні механізми розвитку артеріальної гіпертензії. Зокрема показано роль газових трансмітерів та мітохондріальної дисфункції у цьому процесі.
Крім фундаментального робота має і важливе практичне значення. Запропоновано нові шляхи корекції порушень функції серцево-судинної системи. Хочеться звернути увагу на застосування ендотеліального моноцит-активуючого фактору (EMAPII), перевагою якого є швидка дія і тривалий ефект після одноразового введення. Ефективність помірних фізичних тренувань для кардіопротекції є актуальним питанням для України за умов економічної кризи і високих цін на ліки для населення.
Вважаю, що представлена робота є закінченим комплексним дослідженням, має велике теоретичне і практичне значення та заслуговує на високу оцінку, а її автори гідні на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Гоженко А. І.

На сьогоднішній день артеріальна гіпертензія є найбільш поширеним захворюванням серцево-судинної системи в більшості країн світу. І не дивлячись на велику кількість нових медикаментозних препаратів, смертність від ускладнень цього захворювання продовжує займати значне місце в структурі смертності населення. Тому робота авторів, спрямована на вивчення ролі мітохондріальної дисфункції, біохімічних і функціональних порушень серця і судин при артеріальній гіпертензії і старінні і пошук нових засобів кардіопротекції є актуальную. Авторами запропоновані фізіологічні і фармокологічні шляхи корекції функціональних порушень серця і судин при артеріальній гіпертензії і старінні. Особливу увагу заслуговує перспективність застосування EMAP II , рекомбінантного білку людини, як лікувального засобу, що має високу ефективність у відновленні спряженого стану конститутивних NO -синтаз і покращенні функціонального стану серця і судин при артеріальній гіпертензії.
Розробк и автор ів ма ють вели к е теоретичне та практичне значення для сучасної медицини. Це яскравий зразок роботи, яка має всі критерії для присудження премії Президента України для молодих вчених у 2016 році.

Директор Українського НДІ медицини і транспорту, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор А.І.Гоженко

Julijus Bogomolovas

The work of Natalya Dorofeyeva and co-workers is focused on physiological and biochemical mechanisms of the functioning of the cardiovascular system in hypertension and find new methods correction. The work comprises results that correction of cardiac and vascular function in conditions of oxidative stress are restoring the coupling cNOS and increasing de novo synthesis of nitric oxide.

The results of series have a great importance for practical medicine, dedicated to the prevention and treatment of hypertension and diseases of the cardiovascular system in the elderly, accompanied myocardial dysfunction. Natalya Dorofeyeva and co-workers definitely deserves the President’s Award for Young Scientists, 2016.

Тарасова Катерина Викторівна

Актуальність проблеми обумовлена високим рівнем захворюваності населення України, зокрема, людей похилого віку, на ішемічну хворобу серця і артеріальну гіпертензію. Це створює необхідність розробки відповідних фізіологічно обґрунтованих підходів до корекції діяльності серця і тонусу судин.
Дослідження вікових особливостей гуморальних механізмів регуляції скоротливої функції міокарда і тонусу судин, зокрема, впливу на ці функції біологічно активних ендогенних сполук, є одним з актуальних напрямків дослідження у фізіології серцево-судинної системи.
Особливу увагу привертає з’ясування ролі газових медіаторів – оксиду азоту (NO) і сірководню (H2S) - сполук, що беруть участь у регуляції важливих фізіологічних процесів на всіх рівнях регуляції, включаючи вплив на процеси окисного фосфорилювання в мітохондріях клітин. Після відкриття ендогенного синтезу сірководню в організмі почався новий етап у дослідженні його фізіологічних ефектів і молекулярних мішеней.
У порівнянні з іншими дослідженнями у цьому напрямку, представлену роботу вигідно відрізняє наявність комплексного підходу до досліджуваної проблеми.
Вважаю, що поставлені молодими науковцями задачі є дуже своєчасними, гостро-соціальними, їх вирішення дозволить поліпшити якість життя людей похилого віку, сприятиме подовженню їх активності. Отже, представлена робота має велике теоретичне і практичне значення та заслуговує на високу оцінку, а її автори гідні на присудження Премії Президента України для молодих вчених.
Доцент кафедри фізіології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, кандидат медичних наук Тарасова К.В.

Сагач В.Ф.

В наш час приблизно кожна четверта доросла людина страждає від артеріальної гіпертензії, а через 15 років прогнозується, що це захворювання буде зустрічатись приблизно у кожного третього; у абсолютних числах кількість хворих артеріальною гіпертензією збільшиться більш ніж у півтора рази. Це дуже небезпечно, бо доведено прямий взаємозв'язок між артеріальною гіпертензією і зростанням захворюваності інсультами і ішемічною хворобою серця (ІХС), як і смертності від цих захворювань. Тому поглиблення уявлення механізму розвитку артеріальної гіпертензії і пошук нових шляхів кардіопротекції є актуальною задачею. Запропоновані авторами нові шляхі корекції порушень функції серця за допомогою донору сірководню і ендотеліального моноцит-активуючого фактору II є дуже перспективними для створення нових лікарських засобів та лікування артеріальної гіпертензії і запобігання функціональних порушень серцево-судинної системи при старінні.

Вважаю, що робота має велике теоретичне і практичне значення та заслуговує на високу оцінку, а її автори гідні на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

заступник директора Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, член-кореспондент Національної Академії Наук УКраїни,
доктор медичних наук, професор -- В.Ф. Сагач

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.