Офіційний веб сайт

Нові сполуки з рослинних флаваноїдів та субстанцій наночастинок срібла та золота

м45

Представлено Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В.Громашевського НАМН України.

Автор: Старосила Д.Б., к.б.н., Рибачук А.В., к.м.н.

Авторами вивчено властивості та механізми антивірусної дії нової групи  препаратів – рослинних флавоноїдів та встановлено високу антимікробну, протизапальну та репаративну активність наночастинок срібла та золота.

Вивчено активну структуру рослинних флавоїдів та подібного препарату, створеного синтетичним шляхом, на моделях експериментальних вірусних інфекцій грипу, герпесу 1 та 2 типів, папіломавірусів, гепатиту С in vitro і in vivo та застосування наночастинок срібла і золота в комплексному лікуванні і профілактиці гнійно-запальних ускладнень травматичних переломів нижньої щелепи.

Вивчено механізми дії біологічно активних речовин та встановлено, що флавоноїди інгібують нейрамінідазну активність вірусу грипу, синтез РНК та ДНК і є активними індукторами інтерферону зі зменшеною експресією гену 2-5-олігосинтетази.

Встановлено високу репаративну активність наночастинок срібла, золота та їх комбінації розміром 30 нм, порівняно із ефективністю комерційних антисептичних препаратів та показано здатність бактеріальних клітин клінічних ізолятів мікроорганізмів активно акумулювати наночастинки в середині клітин. Встановлено механізми антимікробної, протизапальної та репаративної дії наночастинок срібла та золота. 

Вперше в дослідженнях ex vivo виявлено здатність наночастинок золота та їх комбінації з наночастинками срібла стимулювати структуро утворювальний потенціал стовбурових стромальних клітин кісткового мозку людини.

  Кількість публікацій: 60, в т.ч. за тематикою роботи 3 монографії, 33 статті, 24 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 53 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 4. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено  патентом України. Отримано 11 патентів України на корисну модель.

Надіслати коментар

Коментарі

Є.М. Рябоконь д.м.н.,професор, Президент ХОВ АСУ

Просунутися хоча б на крок уперед у лікуванні хворих із гепатитом С є надзвичайно високим досягненням для досвідчених учених, але більш вагомо, коли це роблять молоді учені, бо це свідчить як про їх власні визначні здібності так і про якість наукової школи, яка їх виховала.

У подальшому наведені наукові розробки призведуть до зниження витрат на лікування осіб із вірусними хворобами та, як наслідок, до збільшення приросту національного доходу.

На мій погляд, задачі вирішені молодими науковцями заслуговують найвищої оцінки, розробки перспективної та талановитої молоді мають бути підтримані.

Завелевич М.П., к.б.н., ІЕПОР ім.Р.Є Кавецького НАНУ

Проблема профілактики і лікування вірусних інфекцій є актуальною. Зважаючи на токсичність хіміотерапевтичних засобів, які застосовуються для лікування вірусних інфекцій, останнім часом інтенсивно ведеться пошук ефективних противірусних засобів природного походження. Зокрема, серед перспективних в цьому відношенні сполук є численні флавоноїди. Хоча емпіричне застосування природних флавоноїдів має давню історію, механізми дії цих сполук лишаються недостатньо вивченими. До останнього часу увагу було зосереджено на антиоксидантних властивостях флавоноїдів. Однак виявилось багато внутрішньоклітинних мішеней дії цих сполук, які зараз інтенсивно вивчаються. Визначення мішеней противірусної дії флавоноїдів, які входять до складу вітчизняного препарату "Протефлазид", на моделях поширених вірусних інфекцій, в роботі, поданій на конкурс, є беззаперечно важливим внеском у розшифровку молекулярних механізмів дії цих сполук.

Професор І.Я. Господарський

Актуальна і перспективна наукова робота, присвячена важливій медичній проблемі регенерації тканин. Вивчення механізмів імунотропного, протизапального та етіотропного впливу біофлавоноїдів і наночастинок срібла та золота може мати перспективу застосування у різних галузях клінічної медицини. Особливо цікавим є виявлений авторами ефект стимуляції структуроутворювального потенціалу стовбурових стромальних клітин кісткового мозку людини.

к.б.н., С.І. Савосько

Запропонована дослідниками наукова робота є одним з раціональних і науково обґрунтованих напрямком вірусології, біохімії та фармакології. Розробка і вивчення механізмів дії противірусних препаратів потребує використання адекватної експериментальної моделі, на основі якої можна доводити ефективність лікарського засобу. В роботі успішно вирішена ця задача. Запропонована авторами модель генералізованої герпетичної інфекції дозволить не тільки проводити доклінічні випробування лікарських засобів, але і більш ретельно вивчити особливості розвитку захворювання і його ускладнень. На прикладі лікарського засобу "Протефлазид" показана принципова можливість впливати на розвиток генералізованої герпетичної інфекції. Результати роботи беззаперечно мають наукову та практичну значення.

Загородня С.Д., к.б.н., зав. відділу репродукції вірусів ІМВ

Представлена колективом молодих науковців робота є надзвичайно актуальною та нагальною як для вирішення медичних завдань, а саме забезпечення вітчизняними лікувальними засобами проти хвороб, котрі на сьогоднішній день несуть суттєву загрозу для здоров’я населення нашої країни, а також в роботі вирішено ряд фундаментальних питань, зокрема охарактеризовано склад препарату, встановлено механізми його дії як на клітинному, так і на молекулярному рівнях. Вважаю, що саме застосований авторами комплексний підхід до вивчення питання хіміотерапії вірусних інфекцій є необхідною основою для отримання нових сучасних лікарських засобів, а її автори достойні нагороди.

Гармаш О.В., доцент кафедри терапевтичної стоматології ХНМУ

Робота представлена на конкурс молодими науковцями торкається актуальної теми медицини та, зокрема, стоматології – пошуку нових експериментально обґрунтованих заходів лікування вірусних хвороб. Широка розповсюдженість інфекційних захворювань, особливості перебігу, труднощі та значна тривалість лікування роблять необхідним ретельне удосконалення існуючих або пошук нових ефективних шляхів лікування даних захворювань.
Однією з переваг даного дослідження є не тільки його наукова новизна, а і велике практичне значення для стоматології, адже відомо, що у лікарів-стоматологів є нагальна потреба в нових якісних антимікробних та противірусних препаратах. Будемо сподіватись, що дані розробки допоможуть в лікуванні багатьох стоматологічних пацієнтів та будуть спряти здоров’ю нації вцілому.

Турчина Н.С, к.м.н., доцент кафедри неврології НМУ

Противірусні властивості лікарського засобу "Протефлазид" безсумнівно доводять доцільність використання цього препарату у боротьбі з вірусами герпесу. Цей препарат має сталий якісний і кількісний склад, його біологічна активність є надзвичайно важливою для лікування. Робота яка представлена є аткуальною не тільки для України, а й для всього світу. Молоді та талановиті науковці, які презентують дане дослідження не лише вивчили властивості дії нових противірусних препаратів, але й розробили моделі експериментальних вірусних інфекцій: грипу, герпесу 1 та 2 типів, папіломавірусів, гепатиту С in vitro та in vivo для подальшого вивчення механізмів дії. Важливими є напрацювання, щодо вивчення механізмів антимікробної, протизапальної та репаративної дії наночастинок срібла та золота й встановлення властивостей їх комбінації в стимулюванні стовбурових клітин кісткового мозку людини. Розробка таких моделей є надбанням для української вірусології й повинна бути відзначена винагородою. Робота безперечно перспективна. При втіленні у практику медицини таких розробок, клінічна медицина отримує можливість подалання цілого ряду інфекціних захворювань та отримує вплив на можливі біологічні загрози. Вважаю, що дана робота та її автори достойні нагороди, як заохочення для подальшої роботи на благо Вітчизни.

к.хім.н., доцент Вронська Л.В.

Противірусні властивості лікарського засобу "Протефлазид" є безсумнівними і довели це протягом тривалого часу застосування у боротьбі з вірусом герпесу. Цікавим і актуальним є отримання синтетичного аналогу біологічно активної сполуки з "Протефлазиду", очевидно, флавоноїду, який, як вказується у роботі, ефективно інгібує розвиток генералізованої інфекції. Синтетичний аналог, на відміну від комплексу біологічно активних речовин природного походження з мінливим складом, завжди буде мати сталий якісний і кількісний склад, тобто його біологічна активність буде передбачуваною і відтворюваною, що є надзвичайно важливим для забезпечення якості лікарського засобу і власне лікування. Крім того, така структура можлива до подальшої модифікації з метою отримання на її основі молекули з вищою ефективністю впливу на вірусні інфекції і забезпечення вищого рівня безпечності цілого засобу.
Робота є актуальною і заслуговує на активний розвиток і продовження, має науково-теоретичне і практичне значення.

д.мед.н., професор Я. П. Нагірний

Лікування інфекційних хвороб є нагальною проблемою сучасної медицини. Визначення збудника і етіологічний вплив на нього є найефективнішим способом лікування захворювань. Гнійно-запальні захворювання у хірургічній стоматології становлять найбільшу частку хворих стаціонару. Скорочення терміну їх перебування є важливим фактором зниження економічних затрат. Саме тому автором запропоновано застосування наночастинок золота і срібла для промивання гнійних ран і терміну і скорочення терміну їх загоєння. Метод є нетоксичним і безпечним, простим у застосуванні. Іншим напрямком запропонованої роботи є дослідження впливу комплексного флавоноїдного засобу "Протефлазид" природнього походження і сполуки - його синтетичного аналогу на віруси грипу, герпесу, гепатиту С, папіломовірусів та генералізованої герпетичної інфекції, вплив на нейрамінідазну активність і синтез РНК, ДНК та систему індукції інтерферону.
Останнє має велике значення для науки і практики.

Васильченко Олександр к.х.н.

Дуже хороша комплексна робота в якій застосовано широкий спектр біологічних досліджень як in vitro так і in vivo. Показана висока активність до низки небезпечних захворювань, в тому числі гепатиту С. Дослідження механізмів дії дозволяє в подальшому використовувати отримані результати для покращення властивостей отриманих наночастинок, а самі результати дають надію на покращення кількості та якості як антимікробних так і противірусних препаратів.

Дикун М.В., зав. н.-д. відділу УЛЯБП АПК

Дуже цікава робота, важливі дослідження нових антивірусних препаратів.
Надзвичайно важливо, що досліджувані сполуки є нетоксичними і при цьому мають високу антивірусну активність. Також дуже цікавими є наробки щодо механізмів антимікробної, протизапальної та репаративної дії наночастинок срібла та золота. Дані дослідження безперечно є перспективними як для науки, так і для практики лікування хворих.

К.в.н., П.В. Карповський

Проблеми яких торкаються автори мають велике значення для науки. Моделювання вірусних інфекцій є дуже цікавою і кропіткою працею завдяки якій ми можемо досліджувати антивірусну активність нових препаратів. Також дуже цікаві наробки щодо механізмів антимікробної, протизапальної та репаративної дії наночастинок срібла та золота, що є невід'ємною частиною післяопераційного одужання хворих, яке часто супроводжується тяжкими наслідками.

Гість к.м.н.,д.б.н, професор О.А.Ракша-Слюсарева

Надзвичайно цікава й необхідна робота для вьго світу та України, зокрема, яка презентує нашу країну й її науковців , як найталановитіших й передових. При цьому звертає на себе увагу не лише теоретична чатсина роботи, в якій не лише вивчені властивості та механізми дії нових протвірусних препаратів, але розроблені моделі експериментальних вірусних інфекцій: грипу, герпесу 1 та 2 типів, папіломавірусів, гепатиту С in vitro і in vivoдля для можливості вивчення цих властивостей й механізмів дії. Розробка таких моделей є вже сама по собі значним надбанням для експеримантальної медичної вірусології й може бути відзначена винагородою. Не менш важливими є наробки щодо механізмів антимікробної, протизапальної та репаративної дії наночастинок срібла та золота й встановлення властивостей комбінації їх наночастинок стимулювати структуро утворювальний потенціал стовбурових клітин кісткового мозку людини. Робота надзвичано перспективна. При втіленні у парктику медицини даних наробок, Україна та весь світ буде мати можливість подалання ряду інфекціних захворювань та важіль проти біологічних загроз. Вважаю, що дана робота та її автори достойні винагороди й заохочення для подальшої роботи на благо Вітчизни.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.