Офіційний веб сайт

Новітні енергозберігаючі технології виробництва марганцевих феросплавів у електропечах

Р2

Представлено Національною металургійною академією України. 

АвториКуцін В.С., Ольшанський В.І., Філіппов І.Ю., Дєдов Ю.Б., Гладких В.А., Гасик М.М., Камкіна Л.В., Зубов В.Л., Михальов О.І., Петров Ю.Л.

Вирішено важливу проблему виробництва конкурентоспроможних марганцевих феросплавів у високопотужних електропечах шляхом розробки і впровадження інноваційних технологій, що забезпечують підвищення корисного вилучення марганцю з сировини, зменшення витрат природного газу і питомих витрат електроенергії. Розроблено наукові засади складних фізико-хімічних і електротехнологічних процесів, що протікають в окислювально-відновлювальних умовах, при одержанні марганцевих агломерату та феросплавів. На основі узагальнення теоретичних положень із застосуванням математичного моделювання термодинамічних співвідношень фаз створено комплекс інноваційних технологій та устаткування багатотоннажного виробництва марганцевих сплавів у високопотужних електропечах.

Розроблено і впроваджено  технологію агломерації марганцевих концентратів з використанням побічного продукту виплавки марганцевих феросплавів, феро-газу замість природного газу, вторинних марганецьвміщуючих матеріалів, антрациту замість частини коксику; технологію виробництва високоякісного агломерату на стійких техногенних магнезіальних шлаках виплавки феронікелю; технологію виробництва  феросилікомарганцю із залученням марганцевого магнезійного агломерату; раціональні режими роботи надпотужних феросплавних печей в умовах зонної тарифікації електроенергії для зниження її питомих витрат, підвищення продуктивності електропечі й стабільної роботи електродів, що самообпалюються; технологію сепарації відвального шлаку з вилученням металоконцентрату та його використанням при виробництві феросилікомарганцю; систему сухого очищення аспіраційних пило-газо-повітряних викидів, що утворюються при виробництві феросплавів, за рахунок впровадженням газоаспіраційних станцій для зниження питомих витрат сировини та електроенергії.

Економічний ефект від впровадження розробок в умовах ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» за період 2003-2013 роки складає понад 2,5 млрд. грн., у тому числі у 2013 році – 334,6 млн. грн.

Кількість публікацій: 140, в т.ч. 9 монографій, 76 статей, 26 тез доповідей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 2 авторськими свідоцтвами та 27 патентами. За даною тематикою захищено 2 докторських та 4 кандидатських дисертації.
 

Громадське обговорення роботи відбулося на засіданні вченої ради Запорізької державної академії  04 вересня 2014 року о 12.30 годині за адресою: м. Запоріжжя,  просп. Леніна, 226, аудиторія №40. Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.

Надіслати коментар

Коментарі

ГNadia Vinck/Euroalliages

Resource efficiency and energy efficiency is a need for energy intensive industries like the ferro-alloys Industry. Innovative technology that increases the efficiency of the use of raw materials and reduce energy consumption is key for the smelting industry and hence contributes to the global Sustainable Development.

Каргін А.О., д.т.н., проф., ДонНУ

Робота присвячена створенню наукових засад та теоретичного обґрунтування, розробленню інноваційних технологій і відповідного устаткування виробництва конкурентоспроможних марганцевих феросплавів у високопотужних електропечах, що дозволяє знизити питомні витрати марганцевих концентратів Нікопольського гірничо-збагачувального комплексу, природного газу і коксику при агломерації марганцеворудної шихти, питомні витрати електричної енергії при виплавці феросилікомарганцю і високовуглецевого феромарганцю, та пилогазові викиди.
В роботі, уперше в світовій практиці: теоретично обґрунтована і розроблена інформаційна технологія ефективного управління електричним режимом високопотужних електропечей при виплавці марганцевих феросплавів з застосуванням електричного опору ванни, виконано експериментальне і математичне моделювання розподілу електричної потужності у ваннах шести- і трьохелектродних феросплавних електропечей та науково обґрунтовані раціональні електричні режими в умовах зонної тарифікації електроенергії; розроблена інформаційна технологія аналізу розповсюджування пилогазових викидів від стаціонарних джерел для різних метеорологічних умов роботи феросплавного заводу з виробництва марганцевих феросплавів із застосуванням науково-обгрунтованих моделей розсіювання. За підсумками впровадження розробок отримано реальний економічний ефект, що складає більше 2,5 млрд. грн.
Вважаю, що робота «Новітні енергозберігаючі технології виробництва марганцевих феросплавів у електропечах» авторів Куціна В.С., Ольшанського В.І., Філіппова І.Ю., Дєдова Ю.Б., Гладких В.А., Гасика М.М, Камкіної Л.В., Зубова В.Л., Михальова О.І., Петрова Ю.Л. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки».

коммерческий директор ПАО "МК "АЗОВСТАЛЬ"

Дата №

Комитет по Государственным премиям Украины в области науки и техники

03680, г.Киев,ул. Горького, 51, комн. 1212

23.05.2014г. 089лс-02/2084
Ваша дата Входящий
Вниманию:

Среди работ, представленных на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники 2014 года и представленных на сайте Комитета по госпремиям под № Р2 опубликована работа «Новейшие энергосберегающие технологии производства марганцевых ферросплавов в электропечах», поданная Национальной металлургической академией Украины в соавторстве с ПАТ «Никопольский завод ферросплавов».
Учитывая большое количество марок производимой стали, свойства которой напрямую зависит от используемых ферросплавов, вопросу их качества на ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» придаётся особое значение. Производимые на ПАО «Никопольский завод ферросплавов» высокоуглеродистый ферромарганец и ферросиликомарганец имеют высокие показатели качества, а завод признан одним из лидеров их мирового производства. Отличительной особенностью ферросплавного производства ПАО «НЗФ», является возможность поставок производимых ферросплавов по требованиям потребителей с различным содержанием ведущего элемента – марганца и с ограничением содержания примесей. Этому способствует постоянно проводимая на заводе работа по разработке и внедрению новых технических решений, и ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ», как потребитель такой продукции всегда обращает на них особое внимание. Наиболее значимыми в этой части действиями по нашему мнению является организация поставок фракционированных ферросплавов, их упаковка и поставка в контейнерах. Кроме этого, завод постоянно занимается снижением стоимости производимой продукции, внедрением прогрессивных и энергосберегающих технологий.
Следует отметить, что в последнее время, несмотря на мировые кризисные явления, ПАО «Никопольский завод ферросплавов» остаётся надёжным партнёром и регулярно выполняет взятые на себя обязательства не только по объемам, но и по срокам поставок.
Считаем, что работа «Новейшие энергосберегающие технологии производства марганцевых ферросплавов в электропечах», и коллектив ее авторов заслуживают присвоения Государственной премии Украины в области науки и техники 2014 года.

Коммерческий директор
ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» Е.В. Поскачей

Директор коммерческий ПАО "ММК им. Ильича"

Разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий в базовых областях промышленности Украины – важнейшая задача сохранения и наращивания темпов экономического развития, а также конкурентоспособности продукции, как на внутреннем, так и на международном рынках. В особенности этот вопрос является наиболее актуальным для металлургической промышленности и сопутствующих производств.
Национальной металлургической академией Украины в соавторстве с ПАО «Никопольский завод ферросплавов» и Государственным предприятием «Украинский научно-технический центр металлургической промышленности «Энергосталь» подана на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники 2014 года работа «Новейшие энергосберегающие технологии производства марганцевых ферросплавов в электропечах».
ПАО «Никопольский завод ферросплавов», являющийся базовым для выполнения этой работы, в настоящее время представляет собой одно из ведущих мировых предприятий по производству наиболее широко применяемых при выплавке стали марганцевых ферросплавов, таких как ферросиликомарганец и высокоуглеродистый ферромарганец.
Разработки, вошедшие в представленную к рассмотрению работу, позволяют полностью отказаться от использования природного газа на заводе в агломерационном производстве, заменив его на попутно получаемый при выплавке ферросплавов феррогаз, значительно сократить использование дорогого кокса, за счёт вовлечения в производство антрацита, использовать рациональные электрические режимы ведения процесса в мощных электропечах в условиях изменяющейся стоимости электроэнергии по зонам суток. Это влечёт за собой снижение себестоимости продукции при сохранении её высокого качества. Значительным вкладом в работу является не только внедрение мероприятий по уменьшению себестоимости продукции, а также работ экологического направления, использования вторичных ресурсов, что полностью соответствует задачам соответствующих региональных и государственных программ.
Мы, как потребители продукции ПАТ НЗФ считаем, что работа и её авторы достойны присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Жолткевич Г.М., д.т.н., проф., ХНУ імені В.Н. Каразіна

Подана робота вирішує важливу технічну проблему рнозробки і впровадження науково обґрунтованих інноваційних технологій та устаткування виробництва конкурентоспроможних марганцевих феросплавів у високопотужних електропечах на базі широкого застосування математичного моделювання та системного аналізу. Безумовно, що ця проблема призводить до необхідності всебічного аналізу складної технічної системи. Автори використовують та модифікують рівняння Арреніуса, що дозволяє їм побудувати розширену математичну модель залежностей факторів технологічного процесу. Виходячи з цієї моделі вперше визначені фундаментальні результати щодо застосування правила Мейера-Нелдела для взаємозв’язків, що є найважливішим для розробки адек-ватних методів розрахунків величин електропровідності і в’язкості шлаків виробництва марганцевих феросплавів та інших видів металургійної продукції.
Компьютерна реалізація методів аналізу створеної моделі дає промисловості можливість приймати критичні рішення на початкових стадіях планування та проектування технологічних процесів в металургії. Це є одним з вирішальних факторів отримання економічного ефекта.

Толымбеков М., чл.-корр.НАНРК,д.т.н.,проф.,директор ХМИ

В условиях жесткой конкуренции металлопродукции на мировых рынках и ростом требований к качественным характеристикам сталеплавильной продукции массового производства, объемы производства и уровень технико-экономического развития которых определяют эффективность всей экономики в целом, необходимым является выпуск качественных марганцевых ферросплавов. Поэтому актуальность представленной на соискание Государственной премии работы коллектива единомышленников из НМетАУ, ПАТ НЗФ и ГП «УкрНТЦ»Энергосталь», направленной на решение вопросов ресурсо- и энергосбережения производства конкурентоспособных многотоннажных марганцевых ферросплавов, не вызывает никаких сомнений.
Считаю необходимым отметить оригинальность предлагаемых решений, позволяющих минимизировать антропогенное влияние на окружающую среду процессов выплавки феросиликомарганца путем использования марганцевого магнезиального агломерата, при производстве которого используется магнезиально-силикатный шлак выплавки ферроникеля, являющийся техногенным отходом, и замены части дорогого природного газа на феррогаз.
Несомненным достижением разработчиков является применение метода математического моделирования технологического процесса выплавки, что позволило без проведения большого количества дорогостоящих промышленных экспериментов получить достоверную информацию об изменениях технологических характеристик плавки и выбрать наиболее оптимальные количественные и качественные параметры ведения процесса, что и позволило в дальнейшем успешно опробовать технологию и внедрить ее в производство с большим экономическим эффектом. Впервые в промышленной практике электротермических процессов использованы информационные технологии для определения связи электрических характеристик работающих ферросплавных печей и технологических параметров плавки, а установленные закономерности могут быть использованы в режиме действующей технологии, что позволит вносить соответствующие коррективы в технологию.
Основные положения работы, новизна и оригинальность технических решений широко обсуждена в центральных и специализированных научных изданиях: журналах, монографиях, апробирована на международных конференциях и подтверждена рядом патентов. Опубликованные научные положения получили высокую оценку ведущих ученых и специалистов производства.
В целом, авторами рассматриваемой работы успешно решен комплекс актуальных производственных проблем. Разработки соискателей будут способствовать дальнейшему эффективному развитию черной металлургии, соответствуют уровню мировых достижений, а внедрение результатов работы позволит укрепить стратегическую и экономическую независимость суверенной Украины.
Резюмируя вышеизложенное считаю, что благодаря кропотливому исследовательскому труду специалистов на пути от разработки до внедрения технологий достигнуты высокоэффективные результаты и представленная работа Р2 «Новые энергосберегающие технологии выплавки марганцевых ферросплавов в электропечах» и коллектив авторов в составе НМетАУ, ПАТ НЗФ и ГП «УкрНТЦ»Энергосталь» заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники 2014 года.

Толымбеков Манат Жаксыбергенович
Директор Химико-металлургического института им.Ж.Абишева(г.Караганда, Казахстан),член-корр.НАН РК, докт.техн.наук, профессор,Лауреат государственной премии РК

Тарасов А.Ф., д.т.н.,проф.ДГМА

Современное производство требует создания эффективных информационных систем, которые обеспечивают мониторинг и управление производственными процессами с целью повышения их производительности и снижения энергетических затрат на производство. При производстве ферросплавов одной из ключевых проблем является изменение состава шихтовых материалов, которое оказывают существенное влияние на качество выпускаемой продукции. Кроме того, технологический процесс постоянно совершенствуется, что также влияет на работу технологического оборудования, в частности электропечей. В таких условиях одной из актуальных и приоритетных задач является математическое моделирование технологического процесса для определения его рациональных параметров и создание на этой основе информационных технологий мониторинга и управления.
Для ферросплавного производства особенно важно управление режимами электропитания мощных электропечей различной конструкции. Обеспечение рациональных режимов работы возможно на основе обобщения теоретических положений моделирования электрических процессов при выплавке ферросплавов. В данной работе создана научно обоснованная теоретическая основа моделирования распределения электрической мощности в ваннах ферросплавных электропечей различной мощности и конструкции. На базе разработанных математических моделей создана информационная технология управления электропечами с учетом ряда существенных для данного производства факторов, в частности, с учетом зонной тарификации стоимости электроэнергии. Данная информационная технология теоретически обоснована и экспериментально проверена в промышленности. Ее использование позволило повысить производительность электропечей с одновременным снижением затрат на электроэнергию при выплавке ферросиликомарганца и ферромарганца.
Не менее важными являются и выполненные работы по созданию информационной технологии мониторинга пылегазовых выбросов на основе математического моделирования, так как это один из наиболее вредных процессов для окружающей среды. Результаты моделирования этих процессов положены в основу создания эффективного оборудования для очистки окружающей среды от образующихся в процессе выплавки газов и пыли.
Внедрение совокупности разработок в области производства ферросплавов позволило получить экономический эффект более 2,5 млрд. грн. в условиях ПАО «Никопольский завод ферросплавов». Следует отметить, что научные и практические результаты данной работы широко опубликованы в научной литературе и признаны в среде специалистов в данной области науки и техники.
Считаю, что данная работа "Новейшие энергосберегающие технологии производства марганцевых ферросплавов в электропечах" заслуживает участия в конкурсе и присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2014 году.

Бідюк П.І., д.т.н., професор НТУУ "КПІ"

Виконана відомим в Україні та за рубежем колективом авторів робота «Новітні енергозберігаючі технології виробництва марганцевих феросплавів у електропечах», яка спрямована на вирішення важливої актуальної проблеми створення сучасних виробничих та інформаційних технологій, скорочення витрат матеріальних і енергетичних ресурсів, має величезне значення для практики. Автори роботи, Куцін В.С., Ольшанський В.І., Філіппов І.Ю., Дєдов Ю.Б., Гладких В.А., Гасик М.М., Камкіна Л.В., Зубов В.Л., Михальов О.І., Петров Ю.Л., виконали комплекс глибоких фундаментальних досліджень і створили комплекс моделей досліджуваних процесів у виробництві феросплавів. Запропоновано сучасний науково-методичний апарат для розв’язання задач математичного моделювання і розробки технологій для ефективного управління електричним режимом електропечей високої потужності для виплавки марганцевих феросплавів. Виконано експериментальне і математичне моделювання розподілу електричної потужності у ваннах шести - і трьохелектродних феросплавних електропечей та науково обґрунтовано раціональні електричні режими в умовах зонної тарифікації електроенергії. Необхідно особливо зазначити створення і впровадження у практику сучасних інформаційних технологій для розрахунку раціональних електричних режимів виплавки феросилікомарганцю і феромарганцю в умовах зонної тарифікації електроенергії, що забезпечують зниження питомих витрат електроенергії, підвищення продуктивності печей і стійке функціонування самообпалювальних електродів.
У роботі створено наукові засади теоретичного обґрунтування, розроблено інноваційні технології та відповідне устаткування для виробництва конкурентоспроможних марганцевих феросплавів у електропечах високої потужності. Створені ефективні термодинамічні моделі, які адаптовані до процесів горіння газу і твердого палива в умовах виробництва марганцевого агломерату із заміною природного газу колошниковим, від феросплавних печей.
Результати досліджень, виконаних авторами представленої роботи, впроваджено на всесвітньо відомому підприємстві: ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» у рамках цільових комплексних програм: Державної програми розвитку і реформування гірничо-металургійного комплексу України; Державної програми використання відходів виробництва; Програми поліпшення екологічного стану Дніпропетровської області за рахунок зниження забруднення навколишнього середовища; Плану заходів на період 2006-2010 роки з реалізації Енергетичної стратегії України до 2030 року.
Фактичний економічний ефект, отриманий від впровадження розробок авторського колективу, склав на сьогоднішній день більше 2,5 мільярдів гривень.
Враховуючи високу актуальність виконаних досліджень, світовий рівень теоретичних і практичних розробок, а також значний економічний ефект, роботу можна безумовно рекомендувати на прийняття участі у конкурсі і на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014-й рік.

Семирягин С.В., к.т.н., доц. ДонГТУ

В процессах производства качественной стали важное значение приобретает заключительный этап выплавки – раскисление. В качестве раскислителей широка используются марганцевые ферросплавы. Их повсеместное распространение связано с положительным влиянием на механические свойства стали, а при использовании в составе комплексных марганцевых раскислителей обеспечивают минимальное количество неметаллических включений.
Считаю тему рассматриваемой работы актуальной, поскольку работа направлена на разработку технологии производства конкурентоспособных марганцевых ферросплавов с решением проблемных экологических задач, возникающих на ферросплавных заводах.
Авторы работы для решения производственных задач использовали результаты теоретических исследований, в том числе математическое моделирование. Моделирование термодинамики фазового равновесия реальных ферросплавных шлаковых систем позволило установить существенную связь между равновесными концентрациями ведущих элементов с химическим составом исходной марганцевой шихты. Установлено, что шихты с увеличенной долей оксида магния оказывают положительное влияние на основные технологические параметры агломерации и последующей выплавки ферросиликомарганца.
С практической стороны, это позволило авторам впервые подтвердить эффективность использования высокомагнезиального марганцевого агломерата и, в дальнейшем, оптимизировать технологию выплавки ферросиликомарганца со значительным увеличением коэффициента полезного использования марганца. Достаточно важными, с научной и практической сторон, является установленная зависимость температуры ликвидус марганцевого магнезиального агломерата от отношений (% MgO)/(% CaO) и (% CaO)/(% Al2O3), полученная в работе и позволяющая решать задачи по оптимизации составов и режимов выплавки ферросплавов.
Приведенные авторами данные об использовании магнезиально-силикатных шлаков ПФК свидетельствуют о достижении существенной экономии природных ресурсов при производстве марганцевого агломерата без снижения его металлургической ценности.
В работе также эффективно решен ряд сложных экологических задач по охране окружающей среды промышленно развитого региона, включающего агломерационное и ферросплавное производства (основные источники образования пылегазовых образований), что дало возможность внедрить инновационное оборудование для сухой очистки технологических газов от вредных пылегазовых выбросов.
Неоспоримым преимуществом работы, с точки зрения снижения энергозатрат на производство агломерата, является промышленное использование топливной и тепловой составляющих феррогаза. Решение этой комплексной задачи позволило, наряду с экономией энергоресурсов, снизить эмиссию СО2 на тонну агломерата и при производстве ряда марок ферросплавов (ФМн78 и МнС17). В 2013 году на Никопольском заводе ферросплавов для процесса агломерации использовано 19,5млн. нм3ферогазу, что позволило заменить 3,8млн. нм3 природного газу, снизив при этом выбросы CO2 в атмосферу.
Оценивая высокую теоретическую проработку и практическое использование теоретических результатов для повышения эффективности производства марганцевых ферросплавов, считаю, что авторский коллектив сотрудников ПАТ НЗФ, НМетАУ и ДП «УкрНТЦ»Энергосталь» заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники 2014 года.

Семирягин Сергей Владимирович
Проректор по научной работе
Донбасский государственный технический университет,
кандидат технических наук

Гресс А.В., д.т.н., проф., ДГТУ

Национальная металлургическая академия Украины в составе коллектива авторов от ПАТ НЗФ и ДП «УкрНТЦ»Энергосталь» представила работу на соискание Государ-ственной премии Украины 2014 года. Актуальность данной работы не вызывает сомне-ний, поскольку производство конкурентоспособных марганцевых ферросплавов имеет большое значение для сталеплавильной промышленности. Повышение эффективности многотоннажного производства марганцевых ферросплавов достигается снижением удельных затрат марганцевого сырья, коксика, природного газа и электроэнергии.
Авторами работы теоретически обоснована, разработана и внедрена в производство комплексная сквозная технология выплавки ферросиликомарганца. Решение такой важной для украинской ферросплавной промышленности проблемы основано на совершенствовании получения марганцевого магнезийного агломерата с заменой части коксика антрацитом, использованием феррогаза для зажигания агломерационной шихты, выплавки с применением магнезийного агломерата ферросиликомарганца, совершенствованием электрического режима работающих печей с одновременным решением экологических задач. Такой подход к решению поставленной проблемы позволил достичь значительного экономического эффекта, экономии природного газа, коксика, марганцевого сырья.
Достигнутые положительные решения по каждому переделу теоретически обосно-ваны, проверены в производственных условиях и внедрены в производство ферросилико-марганца. Теоретическое обоснование отдельных решений основано на термодинамиче-ских расчетах, математическом моделировании равновесного распределения фаз, под-тверждено исследованиями методами электронной микроскопии.
По своему уровню представленная работа заслуживает присуждения Государ-ственной премии Украины в области науки и техники 2014 года.

Сігарьов Є.М., д.т.н., проф. ДДТУ

Робота “Новітні енергозберігаючі технології виробництва марганцевих феросплавів у електропечах”, що представлена до участі у конкурсі на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року, виконувалась у творчій співдружності Національної металургійної академії України, ПАТ Нікопольський завод феросплавів та ДП «УкрНТЦ»Енергосталь». Така сумісна робота дала змогу виконати оригінальні теоретичні дослідження, обґрунтувати шляхи промислового впровадження та забезпечила отримання значної економічної ефективності запропонованої наскрізної технології виплавки феросилікомарганцю.
Матеріали розробок доповідались на Міжнародних науково-технічних конференціях, конгресах по феросплавам та опубліковані у відомих наукових виданнях.
Слід відзначити теоретичне обґрунтування застосування MgO-вміщуючого технологічного матеріалу, яким є відвальний шлак виплавки феронікелю, для виробництва магнезійного агломерату та виплавки феросилікомарганцю з його використанням. Науково обґрунтовані новітні технології виробництва марганцевих феросплавів у електропечах із забезпеченням підвищення ступеню вилучення марганцю з вихідної сировини, зменшенням витрат природного газу і питомих витрат електроенергії. Практична значимість технологій підтверджується дослідженнями мікроструктур продуктів плавки.
Запропонована ефективна технологія вилучення металу з відвального шлаку, заснована на автоматичному управлінні процесом сортування щебеню з застосуванням електронної сенсорики і сучасних програмних продуктів. Вирішення екологічних задач засновано на розробці та впровадженні ІТ моніторингу викидів та введенні в експлуатацію потужних газоочисних установок, що забезпечило суттєве зменшення антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Наукові результати роботи у повній мірі відображені у монографіях і опублікованих статтях авторського колективу роботи, а її промислова значимість підтверджується отриманням патентів України.
Наведене вище дає підставу зазначити, що за рівнем наукових розробок та отриманих науково-практичних результатів, суттєвого реального економічного ефекту, робота заслуговує на участь у конкурсі та присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 р.

Сігарьов Є.М., д.т.н., проф. Дніпродзержинського державного технічного університету

Саф'янц С.М., д.т.н., проф., ДонНТУ.

Вчена рада Національної металургійної академії України своєю постановою висунула роботу “Новітні енергозберігаючі технології виробництва марганцевих феросплавів у електропечах” на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.
Автори роботи є відомими науковцями, роботи яких регулярно публікуються в наукових виданнях та представляються на міжнародних наукових конференціях. Матеріали розробок доповідались на Міжнародних науково-технічних конференціях та Міжнародному конгресі по феросплавам INFACON-2010 та INFACON-2013.
У представленій роботі широко застосовані методи математичного комп’ютерного моделювання термодинамічних рівноваг мінеральних фаз реальних складів марганцевих аглошихт і агломератів та IT. Це дало змогу розробити та впровадити технологію виплавки феросилікомарганцю з використанням нового сплаву - марганцевого агломерату, який виробляється з використанням MgO-вміщуючого технологічного матеріалу. На основі даних моделювання розроблено алгоритм управління електричним режимом роботи високопотужних електропечей, що виплавляють марганцеві феросплави. Визначені з використанням принципу мінімаксу раціональні електричні режими виплавки марганцевих феросплавів в умовах зонної тарифікації електроенергії, що забезпечило найбільшу з допустимих за умовами мінімаксу продуктивність виробництва марганцевих феросплавів при найменших, за тих же умов, витратах на електроенергію.
Для зменшення втрат марганцю з відвальним шлаком розроблена ефективна технологія вилучення металу з відвального шлаку, заснована на автоматичному управлінні процесом сортування щебеню з застосуванням електронної сенсорики і сучасних програмних продуктів. Введені в експлуатацію газоочисні потужні установки, що забезпечило суттєве зменшення пилогазових викидів у навколишнє середовище. Наукові результати роботи всебічно відображені у монографіях і опублікованих статтях авторського колективу роботи, а промислова значимість роботи підтверджується багатьма патентами України. Ефективність роботи від впровадження її у промислове виробництво на ПАТ НЗФ в період 2002-2013 р. р. складає більше 2,5 млрд. грн., у тому числі у 2013 р. 334,6 млн. грн.
Таким чином у роботі вирішена важлива науково-технологічна проблема, що сформульована у назві роботи, а саме: розроблено і впроваджено науково обґрунтовані інноваційні технології і устаткування виробництва конкурентоспроможних марганцевих феросплавів у високопотужних електропечах, що забезпечує підвищення корисного вилучення марганцю з вихідної сировини, зменшення витрат природного газу і питомих витрат електроенергії з вирішенням екологічних задач – суттєвого зменшення пилогазових викидів у навколишнє середовище.
Наведене вище дає підставу зазначити, що за рівнем наукових розробок та отриманих науково-практичних результатів, суттєвого реального економічного ефекту, робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2014р.

Саф'янц Сергій Матвійович, д.т.н., проф., декан фізико-металургійного факультета Донецького Національного Технічного Університету.

Квєтний Р.Н. д.т.н..проф. ВНТУ

У ГМК України, важливим є виробництво феросплавів, де в останні роки проводиться комплекс робіт зі створення і впровадження високоефективних технологічних процесів, спрямованих на вирішенням проблемних екологічних задач, скорочення витрат матеріальних і енергетичних ресурсів, використання прогресивних матеріалів.
Однією з робот у цьому напряму них є робота «Розробка і впровадження науково обґрунтованих інноваційних технологій та устаткування виробництва конкурентоспроможних марганцевих феросплавів у високопотужних електропечах».
З точки зору теоретичних накових результатів можна виділити наступне:
На основі методів системного аналізу створено розширену математичну модель залежностей факторів у вигляді модифікованого рівняння Арреніуса, вперше встановлена багатофакторна кореляція властивостей розплавів оксидних систем. Стосовно шлакових розплавів виплавки марганцевих феросплавів вперше визначені фундаментальні результати щодо застосування правила Мейера-Нелдела для взаємозв’язків, що є найважливішим для розробки адекватних методів розрахунків величин електропровідності і в’язкості шлаків виробництва марганцевих феросплавів та інших видів металургійної продукції.Виконано моделювання розподілу електроенергії по ділянках струмопроводу ванни феросплавних печей та за показниками електричного опору ванни печі науково обґрунтовано алгоритми управління їх електричними режимами. Для умов роботи ПАТ НЗФ виконано математичне моделювання, розроблено та впроваджено інформаційна технологія моніторингу розповсюдження пилогазових викидів від стаціонарних джерел для різних метеорологічних умов, науково обґрунтовано, розроблено і впроваджено інноваційне устаткування для сухого очищення аспіраційних газів, що суттєво зменшило антропогенний вплив на навколишнє середовище.
За підсумками впровадження розробок отримано реальний економічний ефект, що складає більше 2,5 млрд. грн.
Таким чином, враховуючи рівень теоретичних розробок, вирішення практичних задач економії природного газу та електричної енергії, робота, безумовно, заслуговує на участь у конкурсі і присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.

Белоусов В.В.,д.т.н.,проф.ДонНУ

Консистенция отечественные марганцевые руды нуждаются в предварительной агломерации, что связано с дополнительными затратами, связанными с модернизацией аглофабрик, очистных сооружений, энергетическими и ресурсными затратами. Поэтому разработка и внедрение научно обоснованных инновационных технологий и оборудования производства конкурентоспособных марганцевых ферросплавов является своевременной и актуальной разработкой.
Авторами установлены научные и технологические закономерности влияния физико-химических процессов на показатели извлечения марганца в сплав, экономию природного газа и электроэнергии при выплавке марганцевых ферросплавов в электропечах. Также разработан ИТ анализ распространению пылегазовых выбросов от стационарных источников для различных метеорологических условий, что является важным решением с точки зрения экологии.
Считаю, что авторы разработки "Новейшие энергосберегающие технологии производства марганцевых ферро-сплавов в электропечах" заслуживают получения Государственной премии в области науки и техники

Ишназаров О..

До недавнего времени, технологическая схема и оборудование по производству марганцевых ферро-сплавов в электропечах было узкоспециализировано и определялось долгосрочными планами.
Основные проблемы производства марганцевых ферросплавов - снижение качества используемого сырья. Химический и гранулометрический состав часто не соответствует стандартам, что приводит к снижению потребительских свойств марганцевых ферросплавов и повышению их себестоимости.
Многие технологические проблемы, обусловленные постоянно меняющимися параметрами используемого природного сырья, требуют решения в кратчайшие сроки, что в первую очередь связано с повышением качества продукции и снижением энергозатрат. Решение этих вопросов требует привлечения современных достижений науки и технологий в области марганцевых ферросплавов, углублений физико-химических исследований сложных металлургических процессов, и на базе новых представлений, разработки способов воздействия на качественные параметры конечного продукта.Проблема качественного выпуска продукции ставит задачу разработки энергосберегающих технологий выплавки марганцевых ферросплавов.
В связи с этим, актуальность данной инновационной разработки не вызывает сомнений.

Авторами разработана и внедренная инновационная технология агломерации марганцевых концентратов с использованием побочного продукта выплавки марганцевых ферросплавов - феррогаза вместо природного газа, вторичных марганецсодержащих материалов, антрацита вместо части коксика; технология производства высококачественного агломерата на устойчивых техногенных магнезиальных шлаках выплавки ферроникеля; технология производства многотоннажного ферросиликомарганца с привлечением марганцевого магнезиального агломерата; оптимальный электрический режим работы сверхмощных ферросплавных печей в условиях зонной тарификации электроэнергии для обеспечения снижения удельного расхода электроэнергии, технология сепарации отвального шлака с использованием электронной сенсорики и современных продуктов для обработки информационных потоков с извлечением металлоконцентрата и его использованием при производстве ферросиликомарганца; система сухой очистки аспирационных пыле -газо -воздушных выбросов, образующихся при производстве ферросплавов за счет внедрения газоаспирационных станций для снижения удельных расходов сырья и электроэнергии.
Данная разработка является инновационной и выполнена на мировом уровне.
Рекомендую инновационную разработку "Новейшие энергосберегающие технологии производства марганцевых ферро-сплавов в электропечах" на получение Государственной премии в области науки и техники.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.