Офіційний веб сайт

Новітні медичні технології діагностики та лікування постраждалих з множинними, поєднаними та поліструктурними пошкодженнями

Р67

 

Автори:

Борзих О.В., Возіанов С.О., Гур’єв С.О., Івченко В.К., Істомін А.Г.,

Курінний І.М., Лісовий В.М., Лобанов Г.В., Страфун С.С.

Представлена Луганським державним медичним університетом.

Травматизація населення на даний час є важливою соціальною та економічною проблемою для всіх розвинутих країн світу. В Україні смертність та летальність внаслідок множиних, полісистемних та поліструктурних пошкоджень у 2-4 раза перевищує показник країн Європійського Союзу та США.  Смертність внаслідок травм займає трете місце серед причин смертності  та інвалідізації населення України, а у найбільш працездатному та жіттеактивному віці 20 – 60 років -перше.

Авторами проведені клініко-епідеміологічні та клініко-організаційні дослідження які довели, що смертність внаслідок зазначених пошкоджень становить 85-90 %. Вивчено клініко-епідеміологічні, клініко-нозологічні, клініко-анатомічні характеристики множинних, поєднаних та поліструктурних пошкоджень та визначено іх вплив на характер та результат перебігу травматичного процесу в постраждалих.

   Розроблено принципово нові методи та технології діагностики та лікування множинних, поєднаних та поліструктурних пошкоджень, що ґрунтуються на результатах фундаментальних досліджень розвитку травматичної хвороби. Зазначені методи та технології включені до стандартизованої системи надання медичної допомоги постраждалим та за низкою характеристик та показників не мають аналогов у світі.

Розроблені нові мікрохірургічні технології, які дозволили суттєво збільшити ефективність: пересадки складних комплексів тканин (трансплантати шкіри, м’язів, кістки, пальці стопи на кисть) в лікуванні тяжкої травми. Вдосконалена технологія відновного лікування хворих після реплантації ампутованих сегментів кінцівок.

Завдяки створенню та впровадженню нових технологій та методів лікування постраждалих відповідно до клініко-організаційних принципів та схем їх реалізації вдалося знизити летальність на 19%, обсяг ускладнень – на 27%,  прогнозовану інвалідність -  на 38 %.

 Основні результати досліджень викладено у 23 монографіях, 3 підручниках, 6 методичних рекомендаціях, 374 статтях. Підтверджено 56 авторськими свідоцтвами та патентами.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться в Науково-практичному  центрі радіологічної діагностики 1 липня 2010 року о 13 годині.

Надіслати коментар

Коментарі

Бичков В.В.

Проблема своєчасної ефективної діагностики та лікування постраждалих на сьогоднішній день є дуже актуальною для практичної охорони здоров’я, особливо це стосується постраждалих в дорожньо-транспортних пригодах. Щорічно внаслідок ДТП до 50-ти млн. постраждалих у світі отримують тілесні пошкодження. За статистичними даними показники наслідків ДТП в Україні є одними з найгірших у Європі. Наприклад, кількість загиблих у ДТП в Україні становить 13% від загиблих у дорожніх подіях усієї Європи. Тоді як кількість автомобілів – лише 2% від усього європейського автомобільного парку. Враховуючи, що за видами травм, отриманих при ДТП, політравма займає перше місце (2005 р. – 38,3%; 2008 – 44,6%) можна стверджувати, що запропоновані методики як діагностики, так і лікування таких постраждалих є дуже важливими, і позитивно вплинуть як на результати надання відповідної медичної допомоги, так і в подальшому на медичну та соціальну реабілітацію цієї складної групи пацієнтів. В зв’язку з вищенаведеним вважаю, що робота Борзих О.В., Возіанова С.О., Гур’єва С.О., Івченка В.К., Істоміна А.Г.,Курінного І.М., Лісового В.М., Лобанова Г.В., Страфуна С.С. «Новітні медичні технології діагностики та лікування постраждалих з множинними, поєднаними та поліструктурними пошкодженнями» заслуговує на присудження Державної премії у галузі науки та техніки.
Заступник начальника головного управління охорони здоров’я міста Києва, кандидат медичних наук, заслужений лікар України В. Бичков

Філіпенко Володимир

Актуальна медико-соціальна проблема вдосконалення діагностики та лікування множинних, поєднаних та поліструктурних пошкоджень має надзвичайно важливе значення для суспільства в зв’язку з їх поширеністю, високим рівнем летальності та інвалідності.
Колектив авторів, які відомі дослідженнями різноманітних аспектів полі травми, розробили та впровадили в медичну практику науково обґрунтовану систему діагностики та лікування постраждалих з множинними, поєднаними та поліструктурними пошкодженнями, яка передбачає послідовне дотримання лікувально-діагностичних алгоритмів на всіх етапах, від невідкладної допомоги до реабілітації.
Наукова новизна розробок, їх клінічна та економічна ефективність, свідчать про досягнення світового рівня і відкривають перспективи подальшого поширення результатів в Україні та за її межами.
На мій погляд, робота Борзих О.В., Возіанова С.О., Гур’єва С.О., Івченка В.К., Істоміна А.Г., Курінного І.М., Лісового В.М., Лобанова Г.В., Страфуна С.С. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Голова Харківського обласного осередка
ВГО "Українська асоціація ортопедів-травматологів"
доктор медичних наук професор
засл. діяч науки і техніки України В.А.Філіпенко

Проф. Тарабан И.А.

Вопросы комплексного лечения политравмы становятся все более актуальными во всех странах мира в т.ч. и в Украине, представляя собой важнейшую медико-социальную проблему.
Коллектив авторов авторитетнейших специализированных учреждений Украины смог на высоком методологическом уровне провести многолетнее исследование, позволяющее значительно улучшить оказание медицинской помощи пострадавшим с политравмами, что объективно подтверждено анализом результатов лечения более 26000 пациентов и отражено во многочисленных научных публикациях, монографиях, учебниках и патентах.
При этом, важнейшим аспектом явилось внедрение научных разработок(способов функциональной и эндоскопической диагностики, внеочагового и комбинированного остеосинтеза, малоинвазивных хирургических вмешательств, реконструктивно - восстановительных операций в урологии и травмато-логии, новых технологий лечения осложнений травматической болезни и многого другого) в работу учреждений практического здравоохранения большинства регионов Украины, что позволило создать в национальных масштабах систему этапной медицинской помощи пострадавшим с множественными, соче-танными и полиструктурными повреждениями, которая предусматривает четкое соблюдение алгоритмов организационных, диагностических и лечебных мероприятий.
Исходя из вышеизложенного, считаю, что цикл научных работ авторов Борзых А. В., Возиано- ва С.А., Гурьева С.Е., Ивченко В.К., Истомина А.Г., Куринного И.Н., Лесового В.Н., Лобанова Г.В., Страфуна С.С. «Новые медицинские технологии диагностики и лечения пострадавших с множест-венными, сочетанными и полиструктурными повреждениями» заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2010 год.

Зам. главного редактора журнала "ХАРЬКОВСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ШКОЛА",
докт. мед. наук, профессор И.А.Тарабан

Жуков Юрій Борисович

Високий рівень травматизму, який відзначається у основних напрямках промислової діяльності, а також зростаюча кількість побутових та дорожньо-транспортних пригод, у нинішній час характеризується наявністю важких полі структурних пошкоджень. Незадовільні результати лікування поєднаної травми, обумовлюють високий відсоток несприятливих наслідків та інвалідності. У своєї докторській дисертації "Хірургічне та консервативне лікування постраждалих з пошкодженнями опорно-рухової системи, що поєднані з травмою головного мозку у гострому періоді травматичної хвороби, його патогенетичне обґрунтування" на аналізі лікування 435 постраждалих з політравмою мною були розроблені критерії домінуючого пошкодження.
Автори поданої роботи пішли значно дальше, що робити коли домінуючих пошкоджень багато і досягли вражаючих результатів. В зв'язку з викладеним вважаю, що робота Борзих О.В., Возіанова С.О., Гур’єва С.О., Івченка В.К., Істоміна А.Г.,Курінного І.М., Лісового В.М., Лобанова Г.В., Страфуна С.С. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Этибарлы Сабир Абдул оглы

2. Разработка и внедрение новых медицинских технологий диагностики и лечения пациентов с множественными, сочетанными и полиструктурными повреждениями относится к главным направлениям решения актуальной для всех развитых стран медико – социальной проблемы.
Многолетние исследования патофизиологических изменений в разные периоды травматической болезни, глубокая проработка теоретических основ малотравматичных хирургических вмешательств в рамках четких лечебно-диагностических алгоритмов позволило авторскому колективу создать эффективную систему оказания этапной медицинской, помощи при политравмах.
Широкомасштабное клиническому внедрение разработок авторов в различных медицинских учреждениях Украины и за ее пределами доказали практическую эффективность новых медицинских технологий диагностики и лечения пациентов с множественными, сочетанными и полиструктурными повреждениями.
Я убежден, что работа Борзых О.В., Возианова С.О., Гурьева С.Е., Ивченко В.К., Истомина А.Г., Куринного И.М., Лесового В.Н., Лобанова Г.В., Страфуна С.С. заслуживает присуждения Государственной премии Украины.
Азербайджанский Медецинский Университет Зав,кафедры нейоро хирургия к,м,н доцент Этибарлы Сабир Абдул оглы

ГАСАНОВ НИЗАМИ ГАСАН ОГЛЫ

1. Острая актуальность разработки и внедрения новых медицинских технологий диагностики и лечения пациентов с множественными, сочетанными и полиструктурными повреждениями требует координации усилий специалистов различных специальностей. Ключом к повышению эффективности оказания медицинской помощи при различных вариантах политравм может быть синтез результатов фундаментальных исследований, разработки новых способов диагностики и лечения, масштабных организационных мероприятий по внедрению новых технологий в клиническую практику.
Авторскому колективу, состоящему из авторитетных ученых, удалось создать эффективную систему этапного оказания медицинской помощи при политравмах. Поражают масштабы экспериментальных и теоретических исследований, оригинальность и еффективность клинических разработок, четкость и продуманность алгоритмов их практической реализации.
Уверен, что работа Борзых О.В., Возианова С.О., Гурьева С.Е., Ивченко В.К., Истомина А.Г., Куринного И.М., Лесового В.Н., Лобанова Г.В., Страфуна С.С. заслуживает присуждения Государственной премии Украины.
Азербайджанскиий Медецинский Университет доцент кафедры травматалогия и ортопедия к,м,н Гасанов Низами Гасан оглы

Проф.Волосовець О.П., начальник Управління науки МОЗ України

Політравматизм населення є однією з актуальних проблем сучасного урбанізованого та технізованого суспільства. Саме тому вибір авторами науково-дослідної роботи, що висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, теми "Новітні медичні технології діагностики та лікування постраждалих з множинними, поєднаними та поліструктурними пошкодженнями" є вкрай своєчасним і необхідним для медичної сфери. Розроблені групою відомих науковців України новаторські та інноваційні технології лікування множинної травми дозволяють забезпечити своєчасне та адекватне надання медичної допомоги пацієнтам з політравматичним ураженням внутрішніх органів. Привертає увагу до себе увагу комплексний підхід, обраний авторами щодо патогенетичного обгрунтування сучасних лікувальних заходів у таких хворих, що дало можливість суттєво покращити результати їх лікування та зменшити інвалідність і забезпечити належну якість життя.
На сучасному рівні доказової медицини обгрунтовано та застосовано нові мікрохірургічні технології, які дозволили суттєво збільшити ефективність пересадки складних комплексів тканин в лікуванні тяжкої травми на тлі інтенсифікації обсягів інтенсивної терапії.
Вважаю, що така фундаментальна робота, яка вже впроваджена у практичну охорону здоров"я і отримала високе визнання лікарського та наукового загалу країни, достойна присудження Державної премії України в галузі науки і техніки, а колектив авторів у складі Борзих О.В., Возіанова С.О., Гур’єва С.О., Івченка В.К., Істоміна А.Г.,Курінного І.М., Лісового В.М., Лобанова Г.В., Страфуна С.С. заслуговує звання Лауреатів Державної премії.
(Волосовець О.П., начальник Управління освіти та науки МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету, доктор медичних наук, професор)

Проф. О.И. Братчиков

Проблема разработки и внедрения новых медицинских технологий диагностики и лечения пациентов с множественными, сочетанными и полиструктурными повреждениями актуальна для любой индустриально развитой страны мира.
Всестороннее исследование патогенетических и патофизиологических изменений в разные периоды травматической болезни позволило авторскому колективу создать эффективную систему оказания этапной медицинской, помощи при политравмах, своеобразную «дорожную карту» последовательности диагностических и лечебных мероприятий.
Широкому клиническому внедрению разработок авторов в различных медицинских учреждениях Украины предшествовали экспериментальные, теоретические и клинические исследования, позволившие обеспечить мировой уровень научной новизны и доказать практической эффективность предлагаемых нововведений.
Убежден, что работа Борзых О.В., Возианова С.О., Гурьева С.Е., Ивченко В.К., Истомина А.Г., Куринного И.М., Лесового В.Н., Лобанова Г.В., Страфуна С.С. заслуживает присуждения Государственной премии Украины.
Член-корреспондент РАЕН, Заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой урологии ГОУ ВПО «Курский гос. медицинский университет Росздрава», доктор медицинских наук, профессор О.И. Братчиков.

Илюхин Ю.А., кандидат медицинских наук

Социальная значимость разработки и внедрения новых медицинских технологий диагностики и лечения пациентов с множественными, сочетанными и полиструктурными повреждениями не вызывает сомнений.
Четкое соблюдение научно обоснованных алгоритмов оказание помощи на всех этапах с учетом патогенетических и патофизиологических изменений в разные периоды травматической болезни позволило авторскому колективу создать эффективную систему диагностических и лечебных мероприятий в медицинских учреждениях Украины. Обращает на себя внимание огромная экспериментальная и теоретическая база клинических исследований, позволившая обеспечить достижение столь высокого уровня научной новизны и практической значимости представленных разработок. Следует подчеркнуть, что предложенные технологии оказания помощи при политравме нашли широкое внедрение и хорошо зарекомендовали себя в различных регионах страны.
Считаю, что работа Борзых О.В., Возианова С.О., Гурьева С.Е., Ивченко В.К., Истомина А.Г., Куринного И.М., Лесового В.Н., Лобанова Г.В., Страфуна С.С. заслуживает присуждения Государственной премии Украины.

Доцент по курсу урологии
кафедры хирургических болезней №2
Белгородского государственного университета,
к.м.н. Ю.А. Илюхин

Per-Anders Abrahamsson, M.D.

It is a pleasure for me to recommend Professor Sergey Vozianov, M.D., as a distinguished and well recognised professor of urology in Europe. It is my conviction that Professor Vozianov fulfils all requirements to receive the State Prize of Ukraine 2010. Professor Vozianov has over the years effectively utilised his knowledge and experience in the field of urology including communication skills that in the end should benefit academic urology world wide.
My first contact with Professor Vozianov occurred already more than 10 years ago. And over the years, we have had several contacts, interactions and collaborations in the field of urology under the umbrella of European Urology. More recently the contact between Ukrainian Urology and European Association of Urology (EAU) has grown and expanded under the leadership of Professor Vozianov. For more than 10 years, I have had the opportunity to witness first-hand many of Professor Vozianovs fine qualities. He is a recognised and thoughtful, respectful doctor, who is already one of our key opinion leaders in the European urological community. In addition, he is bright, very well read and exhibits an abundance of common sense. His performance in all phases of his work is viewed as literally outstanding.
I am very pleased to review his curriculum vitae and published papers in the scientific literature. Especially recognised publication is the recently presented paper on diagnoses and treatment of traumatic injuries of the genitourinary tract. Overall, published papers by Professor Vozianov are well recognised and of high scientific level with implications in our daily practise globally. Recently I was impressed by the paper now published entitled “The new medical diagnostics and treatment technologies of patients with multiple, combined and polystructure injuries” with Professor Sergey Vozianov as an author together with Professor Vladimir Lesovoy being nominated for the Ukrainian State Prize award in the field of science and technology. In conclusion, I think this scientific contribution is of major significance with special recognition and implications world wide.
Professor Vozianov is a colleague with personal growth and his development has not been compromised by his desire to achieve professional excellence. He is a well respected academic urologist in the European urological community, but also recognised as one of our most experienced and skilled surgeons.
It has been an honour and privilege to work with Professor Vozianov on several occasions for the last 10 years. It is my conviction that he will do extremely well the next coming years as the leader of Ukrainian urology. I can recommend him with highest enthusiasm and without slightest reservation.

Per-Anders Abrahamsson, MD, PhD
Chairman and Professor
Department of Urology
Malmö University Hospital
Lund University
S-205 02 Malmö, Sweden

Adjunct Professor
University of Rochester
Rochester, New York

Secretary General
European Association of Urology

Костилєв М.В., д.м.н.

Актуальність проблеми лікування пацієнтів з множинними, полісистемними та поліорганними пошкодженнями не віклікає сумнівів, оскільки за рівнем смертності серед осіб працездатного віку в Україні травма впевнено посідає перше місце. На підставі поглібленого вівчення патофізіологічних механізмів травматичної хвороби авторами розроблено нові технології діагностики та лікування пацієнтів з політравматичними ураженнями, внаслідок чоговдалося суттєво знизити летальність, кількість ускладнень та частоту инвалідізації серед цієї найтяжчої категорії хворих. Але головним досягненням авторів, на мою думку, слід вважати шщироке впровадження власних розробок в практику охорони здоров"я - за методичнимі рекомендаціями авторів сьогодні лікують і автомобілістів на Заході, і шахтарів на Сході. Фактично авторським колективом створено стандартизовану систему надання медичної допомоги постраждалим з політравмою з використанням нових технологій хірургічного та відновлювального лікування. Безперечно, цикл наукових праць "Новітні медичні технології діагностікі та лікування постраждалих з множинними, поєднаними та поліструктурними пошкодженнями" заслуговує на найвищу оцінку, а його авторській колектив - на прісудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Завідуючий відділом променевої діагностики Національного інституту хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова, доктор медичних наук, лауреат Державної премії України, заслужений лікар Україні М.В.Костилєв

Костилєв М.В., д.м.н.

Актуальність проблеми лікування пацієнтів з множинними, полісистемними та поліорганними пошкодженнями не віклікає сумнівів, оскільки за рівнем смертності серед осіб працездатного віку в Україні травма впевнено посідає перше місце. На підставі поглібленого вівчення патофізіологічних механізмів травматичної хвороби авторами розроблено нові технології діагностики та лікування пацієнтів з політравматичними ураженнями, внаслідок чоговдалося суттєво знизити летальність, кількість ускладнень та частоту инвалідізації серед цієї найтяжчої категорії хворих. Але головним досягненням авторів, на мою думку, слід вважати шщироке впровадження власних розробок в практику охорони здоров"я - за методичнимі рекомендаціями авторів сьогодні лікують і автомобілістів на Заході, і шахтарів на Сході. Фактично авторським колективом створено стандартизовану систему надання медичної допомоги постраждалим з політравмою з використанням нових технологій хірургічного та відновлювального лікування. Безперечно, цикл наукових праць "Новітні медичні технології діагностікі та лікування постраждалих з множинними, поєднаними та поліструктурними пошкодженнями" заслуговує на найвищу оцінку? а його авторській колектив - на прісудження Державної премії України в галузі науки і техніки/
Завідуючий відділом променевої діагностики Національного інституту хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова, доктор медичних наук, лауреат Державної премії України, заслужений лікар Україні М.В.Костилєв

к.мед.н.,Пилипчук О.Р,

Проведена кропітка та велика робота в галузі медицини, а саме політравми. Здійснено комплексне клініко-епідеміологічне та клініко-організаційне дослідження наслідків поліорганних ушкоджень.
Розробленні новітні методики лікування при множинній травмі, представлені схеми та технології клінічного обстеження та діагностики хворих.Виконана робота має велике значення не тільки в дослідженній галузі, але її результати суттєвим чином впливають на суміжні направлення в медицині.
Виходячи з вищезазначеного колоссальна праця авторського колективу Борзих О.В.,Возіанова С.О.,Гур'єва С.О.,Івченка В.К.,Істоміна А.Г.,Курінного І.М.,Лісового В.М.,Лобанова Г.В.,Страфуна С.С.заслуговує найвищої оцінки та визнання в медичних колах.

Лехан Валерія, професор, доктор медичних наук

Актуальність проблеми не викликає нияких сумнівів, соціальна значимість проблеми політравми в Україні є дуже високою внаслідок високої смертності та летальності, особливопричому в осіб найбільш активного життевого віку. У роботі приваблює саме клініко-організаційний підхід до ії вирішення, що дозволило авторам не лише розробити нові сучасні медичні технологіїі лікування, але й включити зазначені технології до науково-обгрунтованої стандартизованої системи надання медичної допомоги постраждалим з поєднаними, множиними та поліструктурними пошкодженнями. Реалізація такої системи дозволила значно знизити летальність постраждалих з даними видами пошкоджень, зменшити обсяг і тяжкість ускладнень та інвалідність. Вважаю, що за своєю науковою значимістю робота Борзих О.В., Возіанова С.О., Гур’єва С.О., Івченка В.К., Істоміна А.Г., Курінного І.М., Лісового В.М., Лобанова Г.В., Страфуна С.С. „Новітні медичні технології діагностики та лікування постраждалих з множинними, поєднаними та поліструктурними пошкодженнями” вносить значний вклад у медичну науку та гідна присудження Державної премії України у галузі науки та техніки.

Андрій Гук

З великим інтересом ознайомився з роботою «НОВІТНІ МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ З МНОЖИННИМИ, ПОЄДНАНИМИ ТА ПОЛІСТРУКТУРНИМИ ПОШКОДЖЕННЯМИ». Оскільки політрама є не тільки медичною, а і соціальною мега-проблемою (частота політравми складає 8-10% від усіх пошкоджень опорно-рухового апарату та внутрішніх органів, найбільше зустрічається серед осіб працездатного віку), ця робота вигідно відрізняється від робіт інших авторів, представлених на конкурс. Методи та технології, запропоновані в даній роботі, ґрунтуються на значному за обсягом і глибиною експериментальному та клінічному матеріалі, і саме тому їх застосування дозволило суттєво знизити рівень летальності та інвалідності, поліпшити відновлення функції внутрішніх органів і апарату опору та руху у постраждалих з множинними, поєднаними та поліструктурними пошкодженнями.
Авторами розроблені, сформовані та впроваджені новітні технології і методи лікування, які об’єднані в єдину клініко-організаційну протокольну схему, що дозволяє уніфікувати процес надання медичної допомоги. Це архіважливо в умовах обмеженого фінансування системи надання медичної допомоги України.
Представлена робота, на мій погляд, є взірцем для інших дослідників, як багаторічна і цілеспрямована праця авторського колективу, який поєднав визнаних в Україні та знаних у зарубіжній спільноті вчених-лікарів різних спеціальностей, дає вагомий не тільки науковий і практичний, але і соціальний результат - поліпшення результатів лікування постраждалих з політравмою.
Вважаю, що робота Борзих О.В., Возіанова С.О, Гур’єва С.О., Івченко В.К., Істоміна А.Г., Курінного И.М., Лісового В.Н., Лобанова Г.В., Страфуна С.С. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Гук А.П., к.мед.н. старший науковий співробітник ДУ «Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМНУ», заступник Голови Громадської Ради МОЗ України

Проф. Сулима В.С.

Високе технічне забезпечення усіх ділянок сучасної діяльності людини створює потенційні можливості отримання різноманітних травм. Вони важкі і нерідко закінчуються смертю або важким каліцтвом. В структурі травматизму мирного часу кількість випадків поліфокальних ушкоджень сягає 12-15% від усіх травм та тенденція до їх зростання зберігається.
Цій актуальній проблемі і присвячена робота авторів, котра ґрунтується на глибокому науковому вивченні різних аспектів політравми. Новітність запропонованих організаційних, діагностично-лікувальних та реабілітаційних заходів, запропонованих авторами в роботі, дозволило уникнути летальних випадків на 19%, грізних ускладнень - на 27%, запобігти інвалідності у 38%. Ці показники доводять фундаментальність наукових розробок та необхідність широкого впровадження досягнень в практику.
Вважаю, що робота авторів є вагомим внеском у розвиток вітчизняної медицини і гідна відзнаки Державною премією України.
Завідувач кафедри травматології, ортопедії та хірургії воєнних та надзвичайних станів Івано-Франківського національного медичного університету, професор Сулима В.С.

Д.мед.н., проф. Парій В.Д.

Проблема надання якісної медичної допомоги хворим з політравмою є особливо актуальною останнім часом у зв’язку з збільшенням кількості техногенних аварій. Результати величезної роботи, проведеної колективом авторів, дають можливість значно покращити якість лікування та віддалені наслідки травм у постраждалих, що суттєво зменшує летальність, обсяг ускладнень та інвалідність.
Важливе практичне значення для охорони здоров’я має розроблена авторами сучасна стандартизована система надання медичної допомоги постраждалим з множинними, поєднаними та поліструктурними пошкодженнями, яка впроваджена в ряді регіонів України. Враховуючи те, що вона починається на місці отримання травми і базується на протокольній системі, яка включає повноцінне надання медичної допомоги на до госпітальному етапі, комплекс заходів гострого періоду травми, застосування відповідних засобів остеосинтезу та хірургічної корекції пошкоджень, використання принципів першочерговості необхідних лікувальних заходів, вважаю за необхідне впровадження наведених медичних технологій на території всієї держави. В результаті це забезпечить значний економічний та соціальний ефект, зважаючи на те, що більшість потерпілих – люди працездатного віку.
На мою думку, авторський колектив заслуговує високої нагороди – присудження Державної премії України в галузі науки і техніки, адже результати їх роботи дозволяють зберегти тисячі людських життів та покращити якість життя десяткам тисяч людей.

Медичний директор МЦ "Універсальна клініка "Оберіг"
д.мед.н., професор, Заслужений лікар України
Парій Валентин Дмитрович

Бадюк М.І.

Авторами проведено величезний обсяг роботи. І як результат - зниження летальності, зменшення кількості ускладнень травматичного процесу і покращення показників інвалідазації у постраждалих з політравмою.
Але кожним із показників стоїть велика кількість збережених авторами людських життів. Тому робота має безперечне соціальне значення і має бути оцінена високоповажними членами Комітету достойно.

Начальник кафедри організації медичного забезпечення збройних сил Української військово-медичної академії
д.мед.н., професор М.І.Бадюк

Володимир Знахарчук

Останні десятиріччя відзначаються значним ростом кількості техногенних катастроф та аварій, що супроводжуються збільшенням кількості постраждалих з полісистемними, поліорганними ураженнями. Без сумніву пошук новітніх підходів та технологій в лікуванні та прогнозуванні наслідків травматичної хвороби є важливим кроком, як для самих постраждалих, так і для всього суспільства. Досягнуті авторами результати заслуговують високої оцінки з боку Держави.
Генеральний директор ТОВ "Доктор-медіа", лікар-хірург, к.мед.н. Володимир Знахарчук.

Трутяк І.Р.

Проблема діагностики і лікування постраждалих із множинними, поєднаними і поліструктурними пошкодженнями є однією із найважливіших проблем сучасної медицини, оскільки ці пошкодження є основною причиною смерті працездатних людей, а більшість з тих,які залишилися живими, стають інвалідами. Велика низка опублікованих праць, патентів, захищених дисертацій провідних вчених України Борзих О.В., Возіанова С.О., Гур’єва С.О., Івченка В.К., Істоміна А.Г., Курінного І.М., Лісового В.М., Лобанова Г.В. і Страфуна С.С. зробила значний внесок у вирішення цієї проблеми. Завдяки впровадженню в практику розпрацьованих клінічно-організаційних принципів, новітніх лікувально-тактичних технологій вдалося знизити летальність на 19%, обсяг ускладнень – на 27%, прогнозовану інвалідність - на 38 % серед найтяжчого контигенту травмованих. Безсумнівно, що представлена робота є надзвичайно цінною, своєчасною і заслуговує на присвоєння Державної премії України в галузі науки і техніки.
Доцент кафедри травматології, ортопедії та хірургії надзвичайних станів Львівського національного медичного університету ім.Данила Галицького, куратор відділення хірургії поєднаної травми, І.Р.Трутяк

Гість

В світлі подій,що відбуваються в Україні та й в цілому світі актуальність проблеми політравми сумнівів не викликає.Адже за цим стоїть здоров"я людини,а іноді й її життя.З розвитком індустрії зростає і кількість катастроф,а отже і кількість потерпілих з множнними,поєднаними,поліорганними ушкодженнями.Розробка новітніх методів лікування та сучасних технологій з надання кваліфікованої допомоги потерпілим від першої хвилини і закінчуючи комплексом реабілітаційних миропрємств є пріорітетним спільним міжрегіональним завданням Державного рівня.В праці авторського колективу Борзих О.В.,Возіанова С.О.,Гур"єва С.О.,Івченка В.К.,Істоміна А.Г.,Курінного І.М.,Лісового В.М.,Лобанова Г.В.,Страфуна С.С. відображено новітня система організаційних,діагнозтично-лікувальних,реабілітаційних,профілактичних заходів з надання першої медичної допомоги,послідовність та поетапність дій,впроваджені нові розробки,що,без сумнівів,дозволило знизити кількість летальних випадків,уникнути багатьох посттравматичних ускладнень.Авторський колектив та їхня робота заслуговують на відзначення Державною премією України в галузі науки і техніки.
Зав.кафедрою ортопедії,травматології та невідкладних станів СумДУ к.м.н.Шищук В.Д.

Проф.Фіщенко В.О.

Вибрана авторами тема без сумніву є актуальною та буде й надалі залишатись такою на протязі довгого часу враховуючи рівень науково-технічного прогресу та постйну потребу в досконавлені надання допомоги постраждалим з політравмою.Вважаю також за необхідне відмітити той дійсно колоссальний об'єм праці який виконав колектив авторів та неоціненну практичну значеність данної праці для фахівців які щоденно вимушені боротись за життя хворих з політравмою та поліорганними ушкодженнями. Зав.кафедрою травматології та ортопедії ВНМУ д.м.н проф.Фіщенко В.О

Федько О.А.

Багаторічна, кропітка, цілеспрямована робота авторського колективу, який поєднав видатних вчених-лікарів різних спеціальностей, втілилася у вирішенні важливої соціальної проблеми - значному покращенні результатів лікування постраждалих з політравмою. Безсумнівна та суттєва наукова новизна фундаментальних досліджень, що були виконані в рамках цієї титанічної роботи, підтверджується численними авторськими свідоцтвами та патентами. Згідно зі статистичними данними значний відсоток постраждалих з політравмою - це люди працездатного віку. Покращення результатів лікування цієї категорії постраждалих забезпечує в масштабах країни неабиякий економічний ефект. Запропоновані авторами нові технології та алгоритми надання медичної допомоги постраждалим з політравмою, на мою думку,-це надбання не лише вітчизняної, але й світової медичної науки та практики.
Враховуючи викладене вище вважаю, що робота робота автоського колективу в складі Борзих О.В., Возіанова С.О., Гур’єва С.О., Івченка В.К., Істоміна А.Г.,Курінного І.М., Лісового В.М., Лобанова Г.В., Страфуна С.С. заслуговує відзначення Державною премією України в галузі науки і техніки.
Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України - куратор напрямку спеціальностей "Радіологія"

Калабуха И.А.

Представленная работа отличается системным подходом к проблеме. Проведены достаточно глобальные эпидемиологические исследования, позволившие выявить тенденции развития патологии в современных условиях, оценить существующие подходы к организации оказания помощи при политравме, определить причины их недостаточной эффективности. Выполнены фундаментальные исследования развития травматической болезни, особенностей течения патологического процесса и соответствующих им возможностей оказания помощи. В результате существенно усовершенствована снтандартизованная система оказания помощи пострадавщим, что позволило существенно снизить летальность, частоту возникновения осложнений, неудовлетворительных исходов и, в итоге, значительно снизить инвалидизацию после перенесенных травм. Учитывая вышеизложенное, считаю, что работа имеет государственное значение и заслуживает присуждения Государственной премии.
Калабуха Игорь Анатольевич, зав. отд. торакальной хирургии ГУ "Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Ф.Г. Яновского НАМН Украины", д.м.н., ст.н.с., лауреат Премии АМН Украины в области клинической медицины.

к.м.н., Чемоданов С.Г.

Предоставленная работа авторов, является актуальной ввиду наличия явной проблемы предоставления экстренной медицинской помощи пострадавшим с политравмой не только в Украине, но и во всём мире.Актуальность работы и социальная значимость не вызывает никаких сомнений и является неоспоримой. Своевременное оказание медицинской помощи больным с политравмой, в особенности с сочетанной травмой таза, дало возможность значительно улучшить результаты лечения этой категории больных, тем самым снизить летальность и инвалидизацию. Считаю что авторы достойны присуждения высокой награды - Государственной премии.
Чемоданов С.Г.,к.м.н.,заведующий уро-нефрологическим отделением 7 городской клинической больницы г. Симферополя.

Павлішен Ю.І.

Політравма - специфічна проблема травматології,характеризується тяжкістю,особливим перебігом,наслідками.Вражаючим є стан смертності,інвалідності при множинних та поєднаних пошкодженнях.Розроблені авторами нові методи та технології діагностики і лікування політравматичних пошкоджень є актуальними для сьогодення.Вважаю,що колектив авторів заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Заслужений лікар України,головний ортопедо-травматолог Хмельницької області,завідувач ортопедичним відділенням обласної лікарні,к.м.н. Ю.І.Павлішен.

к.м.н., ст.н.с. Маєтний Є.М.

Екстрена медична допомога, безумовно, одна з найскладніших видів медичної практики. Кількість пацієнтів з множинними поєднаними та поліструктурними пошкодженнями в світі неухильно зростає. Не дивлячись на вирішення окремих технічних питань, подальше удосконалення медичної допомоги, за даними провідних клінік світу, можливо за рахунок оптимізації організаційних заходів, створенні єдиної, уніфікованої технології надання допомоги постраждалим. Саме тому впровадження авторами новітніх медичних технологій діагностики та лікувананя постраждалих з множинними, поєднаними та поліструктурними пошкодженнями є актуальним та своєчасним і сприятиме зменшенню післяопераційних ускладнень та зниженню летальності. Вважаю, що автори заслуговують присвоєння Державної премії України.

старший науковий співробітник відділення торакальної хірургії Національного інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського АМН України, к.мед.н. Маєтний Є.М.

Спесивий І.І., к.м.н.

В останні роки політравма є надзвичайно актуальною медико-соціальною проблемою.
Проведені клініко-епідеміологічні та клініко-організаційні дослідження дозволили вивчити вплив тяжких механічних пошкоджень на перебіг травматичного процесу у постраждалих.
Автори розробили нові методи та технології діагностики та лікування хворих з множинними, поєднаними та поліструктурними пошкодженнями, які дозволили створити стандартизовану систему надання медичної допомоги постраждалим, значно покращити результати лікування.

Завідувач травматологічного відділення Харківської обласної клінічної лікарні - Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, к.мед.н. Спесивий І.І.

Головний лікар Вінницької МКЛ№3 к.м.н.Танасієнко П.В.

Проблема полісистемних та поліорганих пошкоджень є однією з найактуальніших в сучасній медицині. На сьогодні травми займають 3 місце в структурі смертності населення, а в структурі інвалідності -- перше. Вирішенням цих питань займаються найкращі спеціалісти, лікарі. науковці у світі. До цієї когорти можна віднести і авторський колектив. представлений на здобуття Державної премії України. На протязі багатьох років я слідкую за науковими розробками авторів представленими до Державної премії України. Це еліта української меддичної науки.Розроблені медичні технології надання екстреної медичної допомоги постраждалим з політравмою знизили летальність на 10--15%. За цими сухими цифрами тисячі людських життів. На мою думку. авторський колетив та робота достойні присудження Державної премії України

Швец Алексей Иванович

Проблемам полисистемных и полиорганных травм в последние десятилетия уделяется большое внимание учеными всего мира, т.к. эти травмы являются следствием урбанизации, автомобилизации, спутниками кататравм и техногенных катастроф, типичными травмами для регионов с развитой тяжелой и горнорудной промышленностью и относятся к наиболее тяжелой патологии. Смертность на Украине в результате множественной и полисистемной травмы намного выше, чем в большинстве экономически развитых стран, а количество пострадавших с политравмой не имеет тенденции к уменьшению. Смертность в результате травм в течение многих деятилетий занимает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а в возрастной группе наиболее трудоспособного населения (от 20 до 50- 60 лет) смертность от травм, как и инвалидность, стоит на первом месте. Эти, не меняющиеся в течение многих лет статистические дан-ные, свидетельствуют об актуальности проблемы, огромной научной и практичес-кой значимости ее. Разнообразие повреждений по тяжести и системности, тяже-лые локальне и системные ранние и поздние осложнения, тяжесть состояния с первых минут после травмы требовали углубленного изучения патогенетических, патофизиологических, анатомических изменений в организме, пересмотра всего диагностично-лечебного процесса, разработки новых алгоритмов и схем оказания помощи на всех этапах.
Авторами проведены фундаментальные исследования развития травматичес-кой болезни, определена стадийность ее и патологические изменения в органах и системах организма, пути и возможности их коррекции, а на их основе разработа-ны принципиально новые методы и технологии диагностики и лечения множест-венных, сочетанных и полиструктурных повреждений. На основе фундаменталь-них исследований травматической болезни, с учетом патогенетических изменений в разные ее периоды разработаны шкалы тяжести травмы, индексы сложности течения и прогнозирования, разработана система экстренной и плановой медика-ментозной и хирургической помощи пострадавшим с тяжелыми повреждениями таза, что позволяет быстро и эффективно стабилизировать состояние больного, провести разработанную авторами схему противошоковой терапии, коррегировать нарушения метаболизма. Предложенные авторами высокоэффпективные техно-логии, инструменты и фиксаторы дали возможность снизить ранние осложнения тяжелейших повреждений таза и улучить конечные результаты лечения этой кате-гории пострадавших, снизить смертность и инвалидность. Разработанные методы и технолгии, алгоритмы оказания помощи пострадавшим с политравмой включены в стандартизированную систему оказания медицинской помощи, которая по неко-торым показателям не имеет аналогов в мире.
Внедренные в практическое здравоохранение разработки позволили значи-тельно повысить качество лечебно-диагностической помощии, снизить смертность на 19%, ранние и поздние осложнения на 27%, а прогнозируемую инвалидность – на 38%.
Даже частичное решение этой огромной проблемы имеет большую научную ценность и приносит неоценимую помощь практическому здравоохранению. Про-веденные экспериментальные, теоретические и клинические исследования позво-лили обеспечить мировой уровень научной новизны и доказать практическую эф-фективность предлагаемых нововведений.
В плане лечения и реабилитации пострадавших с дефектами тканей разра-ботаны и внедрены новые микрохирургические технологии пересадки отдельных тканей или их комплексов ( трансплантація кожи, мышц, кости, пальцев) , что по-зволило значительно увеличить эффективность лечения тяжелых травм.
Представленная работа отличается мультидисциплинарным подходом, глуби-ной проведенных исследований и полученных результатов, которые стали возмо-жными благодаря вовлечению в исследования высококвалифицированных специ-алистов ведущих научно-лечебных центров Киева, Харькова, Донецка, Луганска
С учетом вышеизложенного считаю, что многолетние исследования Борзых А.В., Возианова С.А., Гурьєва С.А., Ивченко В.К., Истомина А.Г., Куринного И.Н., Лисового В.Н., Лобанова Г.В., Страфуна С.С. заслуживают присуждения Государ-ственной премии Украины
Профессор кафедры ортопеди и травматологи Луганского государственного медицинского университета, д.мед.н., профессор А.И.Швец