Офіційний веб сайт

Новітні технології в діагностиці та лікуванні хвороб вуха, горла та носа

р4

Представлено Національною медичною академією післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.

Автори: Косаковський А.Л., Абизов Р.А., Тімен Г.Е., Шкорботун В.О., Березнюк В.В., Божко Н.В., Шкоба Я.В., Маринський Г.С., Ткаченко  В.А., Семенов Р.Г.

В роботі наведено теоретичне узагальнення і практичне впровадження наукового напрямку, в колі якого вирішені актуальні наукові проблеми – підвищення ефективності лікування хворих із захворюваннями ЛОР-органів, включаючи вроджені, запальні патологічні процеси, онкологічні захворювання та повернення слуху глухим дітям на підставі експериментального обґрунтування та застосування розроблених авторами  приладів та інструментів. Отримано низку фундаментальних результатів по впливу високочастотного струму та лазерного випромінювання на організм людини.

Експериментально обґрунтовано, розроблено та впроваджено в  практику хірургічні втручання на ЛОР-органах з визначенням оптимальних параметрів лазерного опромінювання при операціях на шкірі, м’яких тканинах, хрящах і слизовій оболонці та відповідні пристрої для їх проведення.

Вперше в Україні освоєно та проведено кохлеарну імплантацію і повернено слух глухій дитині (2003 р.). Впроваджено ранню діагностику та  хірургічну реабілітацію слуху у глухих дітей.Завдяки роботі співавторів і Державної програми по кохлеарній імплантації, на сьогодні  в Україні практично не існує черги на проведення даної операції глухим (глухонімим) дітям. Експериментально обґрунтовано та впроваджено в практику слухопокращуючі операції після отогенних внутрішньочерепних ускладнень.

Наукові розробки авторів дозволили створити вітчизняний високочастотний біполярний електрокоагулятор та розпочати його серійне виробництво. Розпочато серійне виробництво одноразових пристроїв та інструментів для операцій на ЛОР-органах. 

Кількість публікацій: 300, в т.ч. в 4 монографії,  атлас, 2 підручники. Загальна кількість реферованих публікацій у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS – 22. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 13  авторськими свідоцтвами СРСР,  патентом СРСР на винахід  та  76 патентами України (в т. ч. 10 патентів на винахід). За даною тематикою захищено 3 докторських і  7 кандидатських дисертацій.

 

 Громадське обговорення роботи відбулося  11 вересня 2014 року  на засіданні вченої ради Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії медичних наук України. Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.

Надіслати коментар

Коментарі

.Журавлев А. С. докт. мед. наук, профессор

Рассматриваемая работа представляет собой комплекс фундаментально-прикладных исследований, которые охватывают многие чрезвычайно важные аспекты оториноларингологии.Это кохлеарная имплантация, клиническое использование лезерного излучения, комплакс сварочных медицинских инструментов. Кроме того, авторами многолетними морфологическими и биохимическими исследованиями сформулирован новый эффективный подход к лечению больных хроническим гнойным средним отитом, который осложнен экстра- и интракраниальной патологией. Ряд исследований посвящено усовершенствованию лечения онкологических больных. Другими словами работа посвящена усовершенствованию лечения наиболее социально значимых оториноларингологических заболеваний. Учитывая вышеизложенное,рекомендую рассматриваемую работу на присуждение Государственной премии Украины

Гість

Технология єлектросварки мне известна не по наслышке. Испробовал на себе. 5 лет тому мне была поведена операция по удалению голосовой связки (рак гортани). Перед операцией хирург спросил у меня согласие на использование этого метода. Я согласился и остался очень доволен результатом. В сравнении с другими больными, которые были со мной в палате, восстановление у меня было значительно быстрее чем у них, и, что крайне важно для меня было на тот момент, голос тоже. Безусловно, это большое достижение в медицине и если мой отзыв поможет прекрасному коллективу ЛОР врачей Киевской областной больницы, я буду очень рад.

Гість

В червні 2008 році у мене було діагностовано рак гортані та призначено оперативне втручання (видалення голосової складки). Дуже турбувався тоді - який голос буде після операції, як довго буде процес відновлення. Проте, виписали мене з лікарні на сьомий день, голос відновився досить швидко. Тепер розмовляю без проблем, хіба що трохи хрипотця є. Безмежно вдячний лікарям Київської обласної лікарні та сучасному методу електрозварювання, який було використано під час операції. Дуже хочеться щоб й надалі медицина мала такий стрімкий розвиток.

Гість

вже два роки живу повноцінним життям, дякуючи застосуванню новітніх технологій розроблених авторами, які дали змогу єберегти гортань і відновити голос. Дякую колективу клініки:проф. Абизову Р.А., зав. віділення Шкобі Я.В. проф. Шкорботуну В.О., ас. Божко Н.Їх розробки заслуговують присвоєння державної премії
З повагою
Марцинківський П.С., пацієнт

Пухлік Сергій Михайлович - академік АН Вищої школи, професор

В представленной работе авторам удалось соединить новейшие отечественные и зарубежные фундаментальные разработки в области биофизики и методики лечения и реабилитации пациентов с сложной патологией ЛОР-органов.

Огромный многолетний труд группы авторов заслуживает всячего поорения, так как благодаря внедрению данных методик в повседневную клиническую практику лечебно-профилактических учреждений во всех регионах Украины, удалось вернуть тысячи пациентов к работе и учебе. Эффективность данных технологий неоднократно была подтверждена на отечественных и зарубежных научных форумах. Учитывая научную и практическую новизну, позитивный многолетний опыт внедрения в практику отечественного здравоохранения данная работа достойна для присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Тюкалов Владимир Григорьевич

Представленная работа "Новейшие технологии в диагностике и лечении болезней уха, горла и носа" является значительным вкладом в разработку современного оборудования для ВЧ-хирургии. Созданная серия аппаратов представляет собой электрохирургический комплекс широкого применения с программируемыми характеристиками, это позволяет использовать их в различных направлениях хирургии. Методики применения данного оборудования показали свою эффективность при операциях на мягких тканях, включая и ткани с онкологической патологией.

Учитывая научную новизну и эффективное применение метода на практике, рекомендую данную работу на присуждение Государственной премии Украины.
Тюкалов Владимир Григорьевич, ведущий инженер ИЭС им. Е.О.Патона

Дидковский В.Л., к.мед.н. доцент кафедры отоларингологии НМУ

В представленной работе авторам удалось соединить новейшие отечественные и зарубежные фундаментальные разработки в области биофизики и методики лечения и реабилитации пациентов с сложной патологией ЛОР-органов.

Благодаря внедрению данных методик в повседневную клиническую практику лечебно-профилактических учреждений во всех основных регионах Украины, удалось вернуть тысячи пациентов к работе и учебе. Эффективность данных технологий неоднократно была подтверждена на отечественных и зарубежных научных форумах.

Учитывая научную и практическую новизну, позитивный многолетний опыт внедрения в практику отечественного здравоохранения данная работа достойна для присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Дидковский В.Л., к.мед.н. доцент кафедры отоларингологии Национального медицинского университета имени А.А.Богомольца

Кокоркин Д.Н., доцент ЛОР-кафедры ЗМАПО

Представленная группой авторов работа "Новейшие технологии в лечении ЛОР-заболеваний" является значительным вкладом отечественных ученых-практиков в разработку современных высокотехнологичных методик лечения разнообразной патологии верхних дыхательных путей. Безусловным достоинством разработанных методик является возможность их применения в различных возрастных группах и прежде всего в раннем детском возрасте. Разработанные методики лечения позволяют существенно сократить время пребывания больного на койке и уменьшают риск послеоперационных осложнений. Используемые методики лечения, прежде всего, высоко технологичны, что позволяет достоверно и в кратчайшие сроки достигать высокого уровня морфологических и функциональных послеоперационных результатов. Результаты лечения широко представлены в отраслевой отечественной и зарубежной печати: более 300 публикаций, атлас, монографии и национальные учебные руководства. Материалы исследований защищены 3 докторскими и 7 кандидатскими диссертациями. Новизна и конкурентоспособность разработок защищена 13 авторскими свидетельствами СССР, 1 патентом СССР на изобретение и 76 патентами Украины. Учитывая безусловную научную новизну и практическую значимость представленной работы рекомендую представить ее на соискание Государственной премии Украины.
Кокоркин Дмитрий Николаевич, к.мед.н. доцент кафедры отоларингологии Запорожской медицинской академии последипломного образования МЗ Украины,Областной детский отоларинголог.

Андрейчин Сергій Михайлович, д-р мед. наук, професор ТДМУ

Представлена науково-практична робота "Новейшие технологии в диагностике и лечении болезней уха, горла и носа" висвітлює в широкому аспекті вирішення проблем сучасної клінічної та експериментальної отоларингології в контексті інтегративних зв`язків співпраці Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика та інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України. Це дозволило значно оптимізувати лікування хворих з вродженими і запальними, а також онкологічними захворюваннями ЛОР-органів, і, що надзвичайно важливо, повернути слух глухим дітям та зменшити ризик післяопераційних ускладнень. Наукова значимість роботи підтверджена в 300 публікаціях, 13 авторських свідоцтвах, 1 патенті на винахід СРСР та 76 патентами України, захистом 3 докторських та 7 кандидатських дисертацій.
Дана робота заслужено претендує на здобуття Державної премії України.

Шевченко Борис Федорович, проф., д. мед наук, г.н.с. ДУ «ІГ

Шевченко Борис Федорович, проф., д. мед наук, г.н.с. ДУ «ІГ НАМНУ»
В представленій роботі відображено застосування в медицині, зокрема, в отриноларингології, сучасної новітньої вітчизняної технології високочастотного електрозварювання. Авторським колективом проведено ряд експериментальних робіт за результатами яких був розроблений та застосований оригінальний спеціалізований інструментарій та пристрої для його використання. Впроваджені в клініку хірургічні методики довели ефективність електротермоадгезії та лазерного опромінювання при операціях на м’яких тканинах ЛОР-органів, включно хворих й з онкологічною патологією. Ефективність використання запропонованих методик клінічно доведена у докторських та кандидатських дисертаціях, практичному застосуванні у ЛОР-клініках України.

Враховуючи переважну новизну і практичну значимість запропонованої науково-практичної роботи, рекомендую її на представлення й нагороду Державною премією України.

Шевченко Борис Федорович, проф., д. мед наук, головний науковий співробітник відділу хірургії органів травлення ДУ «ІГ НАМН України»

Сміян О.І., д.мед.н.,професор СумДУ

Велика дослідницька робота проведена авторами присвячена важливій і актуальній проблемі - підвищення ефективності лікування хворих із захворюваннями ЛОР - органів. У роботі представлені експериментально і клінічно обгрунтоване використання сучасних методик для лікування вроджених і запальних патологічних процесів, онкологічних захворювань, а також повернення слуху глухим дітям на підставі застосування розроблених авторами приладів та інструментів. Основні положення дослідження в повному обсязі відображені в більш ніж в 300 публікаціях, 13 авторськими свідоцтвами СРСР, 1 патентом СРСР на винахід і 76 патентами України (в т.ч. 10 патентів на винахід), захищено 3 докторських та 7 кандидатських дисертацій. Таким чином, враховуючи наукову новизну і практичне значення дану роботу рекомендую на здобуття Державної премії України.
Сміян О.І., д.мед.н.,професор, зав. кафедри педіатрії післядипломної освіти Сумського державного університету

ГістьСміян О.І., д.мед.н.,професор СумДУ

Велика дослідницька робота проведена авторами присвячена важливій і актуальній проблемі - підвищення ефективності лікування хворих із захворюваннями ЛОР - органів. У роботі представлені експериментально і клінічно обгрунтоване використання сучасних методик для лікування вроджених і запальних патологічних процесів, онкологічних захворювань, а також повернення слуху глухим дітям на підставі застосування розроблених авторами приладів та інструментів. Основні положення дослідження в повному обсязі відображені в більш ніж в 300 публікаціях, 13 авторськими свідоцтвами СРСР, 1 патентом СРСР на винахід і 76 патентами України (в т.ч. 10 патентів на винахід), захищено 3 докторських та 7 кандидатських дисертацій. Таким чином, враховуючи наукову новизну і практичне значення дану роботу рекомендую на здобуття Державної премії України.
Сміян О.І., д.мед.н.,професор, зав. кафедри педіатрії післядипломної освіти Сумського державного університету

Бадюк М.І., д.мед.н, професор

Наукове дослідження і його практичне втілення, представлене групою відомих вчених Національної медичної академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика та Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України є найкращим свідченням сучасних міжгалузевих рішень з використанням новітніх технологій для лікування населення. Застосування розроблених інноваційних технологій для лікування захворювань ЛОР органів має не тільки національне, але й міжнародне значення, про що свідчить значна кількість реферованих публікацій в кращих світових наукових виданнях. Більш широке впровадження наукових і технологічних розробок авторів безперечно буде мати не тільки суттєву медичну, але й соціальну ефективність.
Вважаю зазначену науково-практичну розробку кращою із представлених на здобуття Державної премії в 2014 р.

Бадюк М.І., д.мед.н, професор. Українська військово-медична академія

Бабій Олександр Михайлович, к.мед.н., ст.наук.співроб. ДУ"ІГ

Представлена науково-практична робота в області оториноларингології – це вагомий комплекс досліджень авторами застосування вітчизняної електрозварювальної технології в експерименті з послідуючою екстраполяцією отриманих даних в клінічну практику. Використання сучасних національних технологій у пацієтів з природженими та набутими дефектами слуху, у хворих онкологічного профілю - актуальний напрямок в діагностиці, лікуванні та реабілітації ЛОР-патології. Основним результатом роботи авторів з застосуванням електрозварювальної технології вважається зменшення інтраопераційної кровотечі, кількості післяопераційних ускладнень, прискорення процесів репарації та приживлення тканин, зменшення післяопераційного ліжко-дня. Ефективність представлених методик та оригінальних пристроїв для їх забезпечення захищена у 2 докторських та 7 кандидатських дисертаціях, відображена у численних публікаціях, а також відмічено позитивне застосування запропонованої сучасної технології хірургами у багатьох ЛОР клініках України.
Враховуючи науково-практичну новизну національного значення представленої багаторічної роботи, яка конкурентноспроможна з іноземними технологіями, можна рекомендувати її на представлення й нагороду Державною премією України
Бабій Олександр Михайлович, к.мед.н., старший науковий співробітник відділу хірургії органів травлення ДУ "Інститут гастроентерології НАМН України"

Кіщук В.В., академік АН ВШ України, д.мед.н., професор

Представлена авторами робота безперечно є величезним кроком у розробці і впровадженні новітніх методів лікування в оториноларингології. Використання електрозварювальної техніки дозволяє підвищити ефективність лікування ЛОР–хворих різного віку, профілактувати та зменшити кількість післяопераційних ускладнень, прискорити процеси репарації та приживлення тканин, зменшити перебування хворого на стаціонарному лікуванні. Значно підвищилась якість життя пацієнтів в ранньому та віддаленому періодах. Розроблені нові методики відновлення слуху із різними вадами дозволяють на ранніх стадіях діагностувати та своєчасно проводити реабілітацію таких хворих. Ефективність використання даних методик була клінічно доведена у докторських та кандидатських дисертаціях, практичному застосуванні у багатьох ЛОР клініках.
Враховуючи безперечну новизну і значимість для науки і практики дану роботу можна рекомендувати на здобуття Державної премії України.

Кіщук Василь Васильович, академік АН ВШ України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри ЛОР-хвороб ВНМУ ім. М.І.Пирогова

Попович В.І.д.мед.н., професор, Ів-ФракНМУ

В представленій роботі реалізований новітній і прогресивний напрямок розвитку медичної науки і практики - розробка і впровадження сучасних технологій органозберігаючого та відновного лікування хворих із найбільш поширеною ЛОР патологією. Авторським колективом розроблені хірургічні методики та їх апаратно-інструментальне забезпечення по відновленню слуху у пацієтів із вродженими та набутими його дефектами. Реалізований принцип органозберігаючого лікування та повноцінної реабілітації функцій ЛОР органів у хворих онкологічного профілю. Всі методики та пристрої для їх забезпечення оригінальні, розроблені на основі власних фундаментальних досліджень по впливу високочастотного струму та лазерного випромінювання на організм людини і підтверджені низкою патентів. У провідних ЛОР клініках України клінічно доведена ефективність електротермоадгезії та лазерного опромінювання у з’єднанні та роз’єднанні біологічних тканин при операціях на шкірі, м’яких тканинах, хрящах і слизовій оболонці ЛОР органів.Розроблені авторами методики забезпечують високу якість життя пацієнтів у найближчому та віддаленому післялікувальному періодах. Новизна і ефективність методик доказана у захищених 3 докторських і 7 кандидатських дисертаціях, підсумовані у численних вітчизняних та зарубіжних журнальних публікаціях,а також атласі, монографіях та підручниках національного значення.
Враховуючи безперечну новизну і значимість даної роботи для науки і практики, рекомендую її на представлення і нагороду Державною премією України.
Попович В.І. д. мед. н., професор, зав. кафедри оториноларингології з курсом хірургії голови та шиї Івано-Франківського НМУ

Селезньов К.Г. д.мед.н., професор, ДонНМУ, Андрєєв П.В.

Робота представляє комплексне дослідження, присвячене поліпшенню оториноларингологічній допомоги населенню . Запропоновані авторами методики апробовані в безлічі Лор - клінік України і довели свою ефективність на практиці . Застосування електрозварювальної технології дозволяє в кілька разів поліпшити приживання тканин післяопераційному періоді , що в свою чергу з одного боку підвищує функціональні результати операції , а з іншого - попереджає розвиток ускладнень.
Використання сучасних технологій в ранній діагностиці та реабілітації глухих дітей - безсумнівно актуальний напрямок оториноларингології . Пропоновані авторами методики дозволяють почати реабілітацію в більш ранні терміни , що в подальшому забезпечує кращу соціалізацію таких пацієнтів.
Враховуючи безперечні переваги даної роботи , ми рекомендуємо її на здобуття Державної премії України .
Селезньов Костянтин Георгійович, д.мед.наук, професор, ДонНМУ. Андрєєв Павло Володимирович, к.мед.наук., Обласний дитячий сурдолог ДонОДА

Зайцев Андрій Валерійович

Робота представлена групою авторів та надає вагомий вклад в лікуванні захворювань ЛОР органів. Розроблені хірургічні інструменти та методики дозволяють скоротити час операцій та тривалість перебування пацієнтів в стаціонарі, а також зменшити ризик післяопераційних ускладнень.
Дуже важливим є впровадження ранньої діагностики та лікування вад слуху у дітей.
На мою думку, дана робота є достойною для представлення на здобуття Державної премії України.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.