Офіційний веб сайт

Новітні технології біоенергоконверсії

р49

Автори:

Блюм Я.Б., Гелетуха Г.Г., Григорюк І.П., Дубровін В.О., Ємець А.І.,

Забарний Г.М., Мироненко В.Г., Рахметов Д.Б., Циганков С.П., Калетнік Г.М.

 

Представлена Державною установою "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України".

 

Мета роботи - забезпечення часткових енергетичних потреб України за рахунок новітніх технологій та обладнання біоенергоконверсії відновлювальної органічної сировини.

Визначено перспективні джерела рослинних ресурсів для біоенергоконверсії в Україні. Створено технології спалювання деревних відходів та соломи, технології анаеробної переробки сільськогосподарських та побутових органічних відходів в біогаз та органічні добрива, технології виробництва рідких біопалив для двигунів внутрішнього згорання на основі біоетанолу та рослинних олій. Встановлено параметри і режими роботи обладнання для виробництва та ефективного використання біопалив.

Практичним результатом роботи є визначення генофонду енергетичних рослин з 354 таксонів, використання 25 нових високопродуктивних сортів енергетичних культур, біосинтетичних компонентів рідких біопалив (АБОК-1, ОМП-А та ін.), серійне виробництво обладнання для виробництва і використання твердих і рідких біопалив. Створення промислових систем виробництва біогазу з відходів біомаси в агропромисловому виробництві та побутових відходів, промислове виробництво різних видів біопалив.

Результати роботи опубліковано в 13 монографіях, 308 наукових працях, зокрема, у міжнародних журналах – 51. Розроблено та введено в дію 15 ДСТУ, отримано 23 авторських свідоцтв на сорти і 40 патентів. Захищено 7 дисертацій.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Національному університеті харчових техолгій на засіданні Вченої ради  07 вересня 2010 року о 14.00.

Надіслати коментар

Коментарі

ГістьТихоненко Д.Г., Зарицький П.В., Горін М.О

Представлена на здобуття Державної премії України робота «Новітні технології біоенергоконверсії» заслуговує повної підтримки з огляду на її беззаперечну новизну, актуальність та еколого-енергозберігаючу спрямованість, що є на сьогодні гранично потрібним Україні. Повністю підтримуємо авторський колектив у складі відомих і авторитетних науковців – Я.Б. Блюм, Г.Г. Гелетуха, І.П. Григорюк, В.О. Дубровін, А.І. Ємець, Г.М. Забарний, В.Г. Мироненко, Д.Б. Рахметов, С.П. Циганков – вони спромоглися не лише запропонувати, але й розпочати впровадження принципово нових технологій забезпечення гострих потреб в енергоресурсах за рахунок поновлюваних джерел енергії. Такий науковий колектив є достойним претендентом на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Тихоненко Дмитро Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Української Екологічної академії наук, завідувач кафедри ґрунтознавства Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва; Зарицький Петро Васильович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор кафедри мінералогії, петрографії і корисних копалин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, заслужений професор ХНУ, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член АН Вищої школи України, Лауреат нагороди Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки; Горін Микола Олександрович, доктор біологічних наук, професор кафедри ґрунтознавства Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

Пида Світлана Василівна

Актуальним напрямком розвитку аграрної сфери є виробництво біопалива з первинної та вторинної сировини сільського господарства і лісівництва. Авторами визначено енергетичні рослини з 354 таксонів і запропоновано використання біомаси 25 нових високопродуктивних сортів культур на тверде біопаливо, що сприяє скороченню шкідливих викидів у навколишнє середовище і дозволяє заощаджувати викопні види палива. Розроблено новітні технології біоенергоконверсії та технології вирощування створених сортів багаторічних енергетичних рослин. Результати наукових розробок апробовано, опубліковано, запатентовано, мають практичну значимість і впроваджені у виробництво у різних регіонах України.
Враховуючи вищезгадане вважаю, що роботі «Новітні технології біоенергоконверсії» може бути присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки 2010 р.

Доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка Пида С.В.

Дорохов Д.Б.

Уважаемые коллеги! Я с большим удовольствием и пользой ознакомился с монографией «Новітні технології біоенергоконверсії» представленной авторами: Блюм Я.Б., Гелетуха Г.Г., Григорюк І.П., Дубровін В.О., Ємець А.І., Забарний Г.М., Мироненко В.Г., Рахметов Д.Б., Циганков С.П., Калетнік Г.М. Монография посвящена одному из самых актуальных направлений современной промышленной биотехнологии – биоэнергоконверсии. При глобальном экологическом и энергетическом кризисе, крайне необходимо выбрать правильную стратегию эффективного использования имеющихся растительных ресурсов, найти новые пути и объекты биоэнергетики. Авторы, достаточно полно и объективно проанализировав международный опыт и опираясь на результаты собственных исследований, предлагают новые технологии биоэнергконверсии. На наш взгляд, монография «Новітні технології біоенергоконверсії» найдет признание в среде ученых занимающихся фундаментальными разработками новых технологий в области современной биотехнологии, ученых и инженеров, использующих на производстве инновационные технологии получения биотоплива и будет широко использоваться в качестве учебного пособия в высшей школе. Я прошу членов Комитета принять во внимание наше мнение, что развитие такого научно-практического направления, как биоэнергетика нуждается в серьезной государственной поддержке, а коллектив авторов монографии «Новітні технології біоенергоконверсії» заслуживает присуждения Государственной премии.
С уважением,
Дмитрий Борисович Дорохов
Заведующий лабораторией генома растений, Учреждение Российской Академии Наук Центр «Биоинженерия» РАН

Сиволап Ю.М.

Робота “Новітні технології біоенергоконверсії”, представлена провідними вченими Інституту харчової біотехнології і геноміки НАНУ, Інституту технічної теплофізики НАНУ, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Інституту відновлюваної енергетики НАН України та Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАНУ .Значним результатом роботи є визначення генофонду енергетичних рослин 354 таксонів, використання 25 нових високопродуктивних сортів енергетичних культур, на підставі чого визначено перспективні джерела рослинних ресурсів для біоенергоконверсії в Україні. Всебічно підтримую роботу та вважаю, що вона заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки. Колектив авторів зробив потрібну та корисну роботу, яка безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 р
Сиволап Ю.М., доктор біол. наук, проф., академік НААНУ, Заслужений діяч науки і техніки України, директор Південного біотехнологічного центру НААН УКраїни.

Іващук М.С.

З позиції розвитку сільськогосподарського виробництва біоенергетика є надзвичайно потіжною рушійною силою. Робота ”Новітні технології біоенергоконверсії” дає можливість забезпечити сільске господарство України дешевим пальним власного виробництва, підняти рівень життя на селі, створити нові робочі місця.
Підтримую роботу і маю надію що вона буде відзначена Державною премією України в галузі науки і техніки 2010.

Іващук Микола Сергійович,
Директор Західної філії ТОВ «АМГ Агрохолдинг»

Желибо Евгений Петрович

Использование чистой возобновляемой энергии - единственный путь, не приводящий к самоучтожению человечества. Украина не должна отставать от технологически развитых стран в призводстве и применении такой энергии. Представленная на соискание премии работа - серьезный вклад в продвижение по этому пути. Всецело поддерживаю работу ”Новітні технології біоенергоконверсії” и считаю ее авторов достойными присуждения государственной премии Украины в области науки и техники.

Желибо Евгений Петрович д.х.н., профессор.
Национальный университет государственной налоговой службы Украины

Ушкаренко Віктор Олександрович.

Високі світові ціни на енергоносії, залежність багатьох країн від їх імпорту та зростаюче усвідомлення наслідків глобального потепління поставили біопаливо на одне з перших місць в порядку денному політиків в багатьох країнах світу . Біопаливо вже використовується в країнах ЄС у вигляді біодизелю, в США та Бразилії – у вигляді біоетанолу. Інші країни світу, такі як Канада , Аргентина, Індія , Китай, Малайзія, Індонезія, Росія та Казахстан також зацікавлені в біопаливі або ж вже розробили програми підтримки його виробництва.
Необхідність розвитку біоенергетики в Україні продиктована залежністю від імпорту енергоносіїв.Для нас логічним кроком є впровадження політики біопалива та використання значних незадіяних наразі сільськогосподарських угідь для виробництва більшої частини необхідного країні палива у вигляді біодизелю та біоетанолу.
Впровадження біопалив надає величезні можливості українському сільському господарству, агробізнесу та економіці в цілому.
Вважаю роботу ”Новітні технології біоенергоконверсії” наразі найважливішою для країни і цілком підтримую присудження авторському колективу Державної премії України.

Ушкаренко Віктор Олександрович, д.с.-г.н., професор,академік УААН

Глухов Олександр Захарович

Зростання світових цін на традиційні види палива та підвищення залежності України від імпорту нафти і газу стало поштовхом для розвитку біоенергетики у державі. Авторський колектив − Блюм Я.Б., Гелетуха Г.Г., Григорюк І.П., Дубровін В.О., Ємець А.І., Забарний Г.М., Мироненко В.Г., Рахметов Д.Б., Циганков С.П.− має значний доробок у становленні нового для держави напрямку вирішення проблеми енергодифіцит. Вони у своїй роботі ”Новітні технології біоенергоконверсії” пропонують подальші кроки щодо забезпечення енергетичних потреб України. Особлива увага у роботі приділяється джерелам рослинних ресурсів, якими багата світова флора і, зокрема, Україна, новим високопродуктивним сортам біоенергетичних рослин, створеним вітчизняними селекціонерами, новітнім технологіям переробки сировини у різні види біопалива, сучасне високотехнологічне обладнання.
Робота широко апробована у численних наукових працях як в Україні, так і за її межами, визнана у державі як цінна інтелектуальна власність, має велике наукове і практичне значення для суспільства, значний економічний ефект від її впровадження. Враховуючи вищезгадане вважаю, що представлена робота ”Новітні технології біоенергоконверсії” заслуговує найвищої оцінки, а авторський колектив – присудження Державної премії України.
Глухов Олександр Захарович,
директор Донецького ботанічного саду НАН України, член-кореспондент НАН України, д.б.н., проф.

Лихолат Юрій Васильович

Серед найважливіших задач сьогодення вирішення проблем, повязаних з біоенергоконверсією, є першочерговим. Беззаперечно актуальним, зокрема, є визначення перспективних джерел рослинних ресурсів для виробництва біопалива в Україні, яке, по-перше, крім низької собівартості, під час згорання не дає чаду і тим самим не забруднює довкілля, а по-друге, збільшує моторесурс двигунів внутрішнього згорання. При цьому слід наголосити, що авторами створено технології спалювання деревних відходів та соломи, технології анаеробної переробки сільськогосподарських та побутових органічних відходів в біогаз та органічні добрива, технології виробництва рідких біопалив для двигунів внутрішнього згорання на основі біоетанолу та рослинних олій, які відповідають рівню кращих світових стандартів. Дані розробки є не лише актуальними, але і своєчасними, поскільки вичерпним природним ресурсам на зміну поступово приходить альтернативне пальне.
Підтримую даний цикл робіт на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Д-р біол.наук, проф., академік Міжнародної Академії Біоенерготехнологій
Ю.В. Лихолат

Семенов Владимир Григорьевич

Уважаемый секретариат! Почему вместо Семенова В.Г. появился Калетник Г.М.? См.мои сайты www.semenovv.kharkiv.com www.biodiesel.org.ua Давайте сравнивать научные достижения,а не звания. С уважением! Директор ООО"НИИ альтернативных топлив" Семенов

admin

 

Шановний Володимире Григоровичу!

 

Нагадуємо Вам, що згідно з   Положенням "Про Державну премію України  в галузі науки і техніки" та відповідно до п. 2.3. "Інструкції про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки"  рішення про склад авторського колективу претендентів приймає організація (установа), яка представляє роботу.

  Із зазначеного питання Вам необхідно звернутись до Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України. 

Більш детальне роз"яснення Вам надано офіційним листом.

З повагою Секретаріат Комітету.

Семенов Владимир Григорьевич

Спасибо за разъяснения.

Волков Роман

Розвиток промисловості у глобальних масштабах неможливий без постійного зростання споживання енергії. До останнього часу основним енергетичним джерелом залишаються такі не відтворювані ресурси, як газ і нафта, спалювання яких призводить до постійного зростання концентрації вуглекислого газу у атмосферу, що має вкрай негативні наслідки для біосфери. Вирішення цих проблем можливо зокрема при більш широкому залученні для отримання енергії сировини біологічного походження, що є особливо актуальним для України, яка має обмежені енергетичні ресурси. Отже, тематика роботи є безумовно важливою та актуальною як для нашої країни зокрема, так і як елемент вирішення загально глобальних проблем.
Автори роботи є відомими фахівцями у своїй галузі. Вони провели чисельні дослідження та одержали практичні результати, що знайшли застосування у виробництві. Вагомість отриманих результатів підтверджена також чисельними публікаціями як в Україні, так і у світовій періодиці. Немає сумніву, що колектив авторів зробив потрібну та корисну справу, яка безумовно варта присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 р.

Волков Роман Анатолійович, доктор біологічних наук, професор, зав. каф. молекулярної генетики та біотехнології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Костишин Степан Степанович

Робота “Новітні технології біоенергоконверсії” представлена колективом авторів:Блюм Я.Б., Гелетуха Г.Г., Григорюк І.П., Дубровін В.О., Ємець А.І.,
Забарний Г.М., Мироненко В.Г., Рахметов Д.Б., Циганков С.П., беззаперечно є досить актуальною та своєчасною. Проблема забезпечення часткових енергетичних потреб України за рахунок новітніх технологій та обладнання біоенергоконверсії органічної сировини є актуальною в умовах різкого зменшення запасів мінеральних видів палива та обмежених можливостей нарощування природних поновлювальних енергетичних ресурсів. Безумовно позитивним аспектом роботи є комплексний підхід до визначення перспективних джерел рослинних ресурсів, розробка сучасних технологій отримання енергії з твердих, рідких та газових біопалив в умовах України.
Враховуючи вищезгадане вважаю, що роботі “Новітні технології біоенергоконверсії” може бути присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки 2010 р.
д.б.н., проф,акдемік Української Екологічної Академії Наук, Заслужений діяч науки і техніки України Костишин С.С.

Ніколайчук В.І.

В умовах різкого зменшення запасів мінеральних видів палива та обмежених можливостей нарощування природних поновлювальних енергетичних ресурсів (гідроенергія, сонячна та вітрова енергія тощо), актуальність використання енергії біомаси для виробництва твердих, рідких та газоподібних палив набуває особливого значення значення. Авторами запропоновано використання біомаси багаторічних високопродуктивних культур на тверде біопаливо, що дозволяє заощаджувати матеріально-технічні ресурси на виробництво сировини. Результатом багаторічної роботи стали новітні сорти багаторічних біоенергетичних рослин та технології їх вирощування для забезпечення потреб в енергоресурсах за рахунок поновлювальних джерел енергії. Впровадження в виробництво і проектування зазначених технологій виробництва біоетанолу та рідких біопалив на його основі дозволило розпочати впровадження технологічних й концептуальних рішень на потужних заводах.
Підтримую даний цикл робіт на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
д.б.н., проф., академік Академії Наук Вищої Освіти України, почесний академік Угорської Академії Наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки В.І. Ніколайчук

Іваниця Володимир Олексійович

Робота актуальна, має наукову і практичну значимість. Авторський колектив - це авторитетні спеціалісти, кожен з яких вніс суттєвий вклад у розв'язання проблеми створення сучасних технологій для енергетичного використання біомаси. Особливо важливим достоїнством роботи є її практична реалізація. Створені технології отримання енергії з біомаси широко впроваджені в Україні. Наприклад, розроблені промислові системи виробництва біогазу з відходів біомаси та побутових відходів уже успішно реалізуються на полігонах твердих побутових відходів багатьох міст України, зокрема, в Маріуполі та Хмельницькому. Проведені випробування розроблених соломоспалюючих котлів потужністю 100-500 кВт, встановлених на об’єктах виробничої та соціальної сфери села, підтвердили їх високі енергетичні та екологічні показники.
Враховуючи вищезгадане вважаю, що роботі “Новітні технології біоенергоконверсії” може бути присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки 2010 р.

Хрокало Людмила

Робота “Новітні технології біоенергоконверсії”, представлена провідними дослідниками з Інституту харчової біотехнології і геноміки НАНУ, Інститутом технічної теплофізики НАНУ, Національним університетом біоресурсів і природокористування України, Інститутом відновлюваної енергетики НАН України та Національним ботанічним садом ім. М. М. Гришка НАНУ вирішує дуже важливу для України проблему енергозабезпеченності за рахунок розробки і впровадження сучасних технологій біоенергоконверсії. Безумовно позитивним аспектом роботи є комплексний підхід до вирішення цієї проблеми. В роботі визначено перспективні джерела рослинних ресурсів, розроблені сучасні технології отримання енергії з твердих, рідких та газових біопалив в умовах України, а також спроектовано відповідне технологічне обладнання. Роботу виконано на високому науковому та інженерному рівні, запропоноване обладнання конкурентоспроможне із зарубіжними аналогами.
Кількість друкованих наукових праць, винаходів, їх публікація у відомих фахових міжнародних виданнях, успішно захищені дисертації свідчать про апробацію запропонованих технологій біоенергоконверсії.
На підставі вищезазначеного вважаю, що автори цієї роботи заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Хрокало Людмила Анатоліївна
кандидат біологічних наук
доцент кафедри екобіотехнології та біоенергетики
Національний технічний університет України "КПІ"

Семенов Владимир Григорьевич

Уважаемая Людмила Анатольевна! Вас не удивило отсутствие моего имени в списке претендентов? www.semenovv.kharkiv.com м.т.+38050 9851577 С уважением! Семенов

Шпак Ярослав

Авторами роботи вирішена важлива задача розробки новітніх технологій біоенергоконверсії, які є найсучаснішими, найефективнішими технологіями отримання енергії з біомаси. Слід відзначити, що цьому напрямку розвитку енергетики в світі приділяється велика увага. Основними рушійними силами розвитку сектору біоенергетики в Україні є постійний ріст цін на традиційні енергоносії та наявність великого потенціалу біомаси, доступної для енергетичного використання. Саме це визначає актуальність роботи. Розроблені наукові основи та практичні методи створення обладнання для реалізації сучасних біоенергетичних технологій відповідають світовому рівню. Автори роботи є досвідченими фахівцями в зазначеній галузі, зокрема, приймали активну участь у розробці державних програм та законів в області біоенергетики, створили наукові школи та підготували багато фахових спеціалістів.
Вважаю, що робота «Новітні технології біоенергоконверсії» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 р.

Шпак Ярослав Федорович,
заслужений енергетик України

Желєзний Віталій Петрович

Робота актуальна, має наукову і практичну значимість. Авторський колектив - це авторитетні спеціалісти, кожен з яких вніс суттєвий вклад у розв'язання проблеми створення сучасних технологій для енергетичного використання біомаси. Особливо важливим достоїнством роботи є її практична реалізація. Створені технології отримання енергії з біомаси широко впроваджені в Україні. Наприклад, розроблені промислові системи виробництва біогазу з відходів біомаси та побутових відходів уже успішно реалізуються на полігонах твердих побутових відходів багатьох міст України, зокрема, в Маріуполі та Хмельницькому. Проведені випробування розроблених соломоспалюючих котлів потужністю 100-500 кВт, встановлених на об’єктах виробничої та соціальної сфери села, підтвердили їх високі енергетичні та екологічні показники.
Враховуючи вищезгадане вважаю, що роботі “Новітні технології біоенергоконверсії” може бути присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки 2010 р.

Желєзний Віталій Петрович,
завідувач кафедри інженерної теплофізики Одеської Державної Академїї Холоду , д. т. н., професор, академік Міжнародної академії холоду.

Губинський Михало Володимирович

Актуальність роботи «Новітні технології біоенергоконверсії» беззаперечна, тому що Україна має добрі передумови та достатній потенціал для динамічного розвитку сектору біоенергетики. Авторами були проведені комплексні дослідження та розробки з урахуванням усіх аспектів проблем біоенергоконверсії.
Особливої уваги заслуговує той факт, що розроблене вітчизняне біоенергетичне обладнання за технологічними показниками та технічними характеристиками відповідає рівню кращих світових зразків, але значно дешевше. Хотілось би також відмітити позитивні соціальні аспекти впровадження результатів цієї роботи: збільшення нових робочих місць в сільській місцевості та розвиток місцевої економіки. Дуже актуальним є значний екологічний ефект розроблених технологій, що полягає в зниженні викидів парникових газів, а також викидів сірки.
Комплексне вирішення проблеми, запропоноване авторами, заслуговує найвищої оцінки, а авторський колектив - присудження Державної премії України.

Завідуючий кафедрою промислової теплоенергетики Національної металургійної академії України, доктор технічних наук, професор