Офіційний веб сайт

Новий метод створення епоксидних композитів з покращеними фізико-механічними характеристиками під дією постійних фізичних полів

м24

Автор: Демченко В.Л., к.ф.-м.н.

Представлена Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему, що пов’язана з встановленням основних закономірностей впливу постійних магнітного та електричного полів на структурну організацію, теплофізичні, термомеханічні та електрофізичні властивості епоксидних композитів, що дає змогу отримувати матеріали із заданим комплексом фізико-механічних характеристик для їх багатоцільового застосування з метою вирішення високотехнологічних промислових завдань.

Розроблено наукові засади щодо формулювання основних принципів регулювання структури та властивостей епоксидних композитів, що має практичну направленість. Шляхом регулювання напруженості постійного фізичного поля та вибору наповнювача із заданою магнітною природою і електричною провідністю для епоксидного полімеру можна отримувати епоксидні композити із заданим комплексом характеристик. Постійні фізичні поля дають змогу регулювати термостійкість і теплове розширення епоксидних композитів, що дає можливість розробити чутливі елементи датчиків температури на рівні кращих світових розробок.

Розроблено і впроваджено новий метод формування структури і властивостей епоксидних композитів з покращеними фізико-механічними характеристиками під дією постійних фізичних полів, що пройшов випробування в промислових умовах на державному підприємстві «НДІ “ЕЛАСТИК».

 Кількість публікацій: 50, в т.ч. монографія, 24 статті, з яких 5 є міжнародними науково-технічними виданнями. Новизну та конкуренто-спроможність технічних рішень захищено актом про використання результатів науково-дослідної роботи. 

Надіслати коментар

Коментарі

професор М.Д. Обушак

Епоксидні композиційні матеріали широко застосовують у різних галузях техніки для склеювання та герметизації, зважаючи на комерційну доступність основних компонентів. Важливими при цьому є фізико-механічні характеристики таких матеріалів. Надання їм нових властивостей – підвищеної міцності, тепло- й електропровідності тощо дасть змогу розширювати сферу застосування епоксидних композицій. Саме у цьому руслі і виконана робота Демченка В.Л., у якій докладно вивчено вплив ультразвукового, магнітного, електричного та інших полів на властивості композитів. Він охарактеризував взаємозв’язок «фізичне поле–наповнювач–структура–властивості–застосування», встановив основні принципи регулювання структури, теплофізичних, термомеханічних та електрофізичних властивостей епоксидних композитів. Робота має чітко виражене прикладне скерування і, водночас, теоретичні її аспекти досить добре опубліковані у наукових журналах.

На мою думку, Демченко В.Л., як автор роботи «Новий метод створення епоксидних композитів з покращеними фізико-механічними характеристиками під дією постійних фізичних полів» заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Микола Дмитрович Обушак
Завiдувач кафедри органiчної хімії
Львiвського нацiонального унiверситету
iменi Iвана Франка,
доктор хiмiчних наук, професор

К.ф.-м.н. Левченко В.В.

Введення різноманітних наповнювачів в полімерну матрицю дає можливість отримати композит зі специфічними електричними, термічними та механічними властивостями. Причому, структурна організація наповнювача в такому композиті є основним з ключових факторів, що відіграє вирішальну роль у досягненні необхідних характеристик. Відповідно, можливість ціленапрямленого регулювання процесу формування фази наповнювача в полімерній матриці дає можливість створювати композити зі специфічними, наперед заданими або регульованими властивостями.
В роботі В.Л. Демченка було показано можливість використання магнітного та електричного поля для регулювання морфології фази наповнювачів різної магнітної природи і електричної провідності в полімерних системах, зокрема в епоксидних композитах. Концепція дії на композит зовнішніх полів може виявитись досить ефективною для створення композитів з високою тепло- і електропровідністю при низькому значенні порогу перколяції. Зокрема, автором було показано, що шляхом застосування постійного фізичного поля та вибору наповнювача із заданою магнітною природою і електричною провідністю для епоксидного полімеру можна отримувати епоксидні композити в широкому діапазоні провідностей з 10-12 до 10-5 См/м, і що важливо, при низькій концентрації самого наповнювача. Також вагомим виявилось те, що структурні перетворення композитів, сформованих під дією постійних фізичних полів, призвели до підвищення їх термостійкості, теплопровідності. Автором було встановлено основні принципи регулювання структури та властивостей епоксидних композитів а також визначено перспективні напрямки їх практичного використання.
Тому, аналізуючи значимість та новизну представлених результатів а також послідовність та логічність їх викладення, вважаю, що наукова робота В.Л. Демченко. є закінченою працею, а сам автор роботи продемонстрував високий науковий рівень і тому заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Левченко Володимир Володимирович
кандидат фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник
Інституту хімії високомолекулярних сполук НАНУ

Січкар Т.Г.

Наукове дослідження Демченка В.Л. присвячено надзвичайно актуальному питанню - створенню композиційних матеріалів із заданим комплексом фізичних властивостей. Підходи до вирішення цієї задачі протягом десятків років були різними. Автор використовує магнітні та електричні поля для регулювання проесів структуроутворення в епоксидних композиціях, в яких використовуться наповнювачі різної магнітної природи, з різною провідністю. Цікавий новий підхід.
Автор розробив теоретичні засади принципів регулювання структури та властивостей епоксидних композицій, що може бути використано для створення інших композиційних матеріалів.
Робота має практичну націленість і пройшла випробування в промислових умрвах.
Робота Демченка В.Л. цілком завершене самостійне наукове дослідження, актуальне, практично спрямоване наукове дослідження, яке заслуговує високої оцінки, а сам автор роботи заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Кандидат фізико-математичних наук, доцент Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Січкар Т.Г.

К.ф.-м.н. Юрженко М.В.

Наукова робота к.ф.-м.н. Демченко В.Л., яка представлена на здобуття Премії Президента у 2014 році, є, безумовно, актуальною та важливою з науково-прикладної точки зору, оскільки присвячена новому підходу до структурування наповнених епоксидних полімерів з можливістю отримання матеріалів з унікальними та заздалегідь заданими характеристиками. Так в роботі показано, що під дією постійних магнітного і електричного полів частково зростає період ближнього упорядкування фрагментів міжвузлових молекулярних ланок епоксидного полімеру, а ініційовані електричним полем поляризаційні процеси всіх структурних елементів епоксидного полімеру та дисперсних наповнювачів визначають формування структури і властивостей композитів, внаслідок чого змінюється ефективний розмір мікрообластей гетерогенності композитів. Такі структурні перетворення композитів приводять до підвищення їх термостійкості, тепло- і електропровідності (з широким діапазоном провідностей з 10-12 до 10-5 См/м). Таким чином, шляхом регулювання напруженості постійного фізичного поля та вибору наповнювача із заданою магнітною природою і електричною провідністю для епоксидного полімеру можна отримувати епоксидні композити із специфічною структурованістю полімерної матриці і, відповідно, унікальним комплексом характеристик.
Вважаю, що робота має закінчений характер і носить важливий науково-прикладний фактор в області вітчизняної полімерної науки, а її автор, безсумнівно, заслуговує на присудження йому Премії Президента України для молодих вчених.

Доктор фізики, к.ф.-м.н. Юрженко М.В.
Завідувач відділу зварювання пластмас
Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона НАН України

Кандидат технических наук, доцент Пушкарев Ю.Н.

Научная работа Демченко В. Л. посвящена исследованию основных закономерностей влияния внешних постоянных магнитного и электрического полей на структуру и свойства полимерных композитов на основе эпоксидного полимера и оксидов металлов (Al2O3, Fe2O3) и их смесей с полианилином. Несомненное научное значение представляют полученные автором результаты исследований влияния природы и содержания наполнителя и внешних физических полей на структуру, теплофизические, термомеханические и электрические свойства композитных материалов на основе эпоксидного полимера. Практическим значением работы является то, что найденные закономерности позволяют прогнозируемо регулировать структурообразования, а соответственно и свойства разработанных полимерных систем вследствие активизации действия наполнителя внешними физическими полями. Это даст возможность получать материалы, которые могут быть применены в радиотехнических и радиоэлектронных устройствах, например, в качестве датчиков температуры.
В целом, на основании реферата, можно сделать вывод, что научная работа является законченным научным исследованием и отмечается актуальностью и научной новизной, а сам автор заслуживает присуждения ему премии Президента Украины для молодых ученых.

Гість

Епоксидні полімери є основою для створення багатьох перспективних композитних матеріалів сучасної техніки. Наукова робота присвячена встановленню механізмів впливу зовнішніх магнітних та електричних полів на фізико-механічні властивості полімерних композитів до складу яких входять оксиди металів алюмінію і заліза є актуальною і належить до перспективних напрямів розвитку науки і техніки в Україні. Основні результати роботи пройшли широку апробацію на конференціях різного рівня, а також представлені в достатній кількості публікацій у фахових виданнях.
Безумовно наукова робота Демченка В. є завершеним науковим дослідженням і по важливості і практичній цінності заслуговує на присудження премії Президента України.

К.ф.-м.н. Колупаєв Б.Б.

Сьогодні питання регулювання фізико-механічних властивостей полімерних композитів є дуже актуальним. Робота Демченко В.Л. вирішує важливу науково-технічну проблему, що пов’язана з встановленням основних закономірностей впливу постійних магнітного та електричного полів на структурну організацію, теплофізичні, термомеханічні та електрофізичні властивості полімерних систем вцілому і епоксидних композитів зокрема.
Впровадження результатів даної роботи у виробництво дасть змогу більш оптимально і контрольовано отримувати матеріали із заданим комплексом фізико-механічних характеристик. Констатую, що розроблені В.Л.Демченко композити розв`язують важливе практичне завдання - забезпечують стійкість матеріалу до різких змін температури, зниження модуля пружності, зміни вологовмісту та атмосферостійкості. При цьому спостерігається тенденція до здешевлення виробництва даної продукції.
Враховуючи широку апробацію та високий рівень проведеної роботи, вважаю, що автор заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Колупаєв Борис Борисович
кандидат фізико-математичних наук, науковій співробітник ІХВС НАН України

Доктор фіз-мат наук, професор, Академік НАПН Україн Шут М.І.

Представлена на розгляд робота безумовно є актуальною і своєчаною. Епоксидні полімери та композиці. на їх основі знайшли широке використання в різних галузях народного господарства завдяки своїм цінним властивостям. Подальше покращення цих властивостей досягається шляхом регулювання структури під впливом магнітних та електричних полів. Це новий підхід до регулювання структури наповнених оксидними наповнювачами епоксидних полімерів.
Робота має наукову та практичну цінність, справляє враження завершеного цілісного наукового дослідження, і, на мою думку, заслуговує на премію Президента України для молодих вчених.

Завідувач Кафедри загальної та прикладної фізики, Академік НАПН України,
Доктор фізико-математичних наук, професор Шут М.І.

Д.ф.-м.н. Муленко І.О.

Епоксидні полімери є основою для створення перспективних і високотехнологічних полімерних матеріалів, зокрема композитів на їх основі, у зв’язку з чим закономірності їх формування є об’єктом всебічного вивчення. Тому дослідження композитів на основі епоксидних полімерів є дуже актуальним. Використання фізичних полів як метод формування наповнених епоксидних систем є унікальним та легким у використанні, тому дана робота викликає значний інтерес. У роботі показано, що використання електричного та магнітного полів приводять до підвищення термостійкості, тепло- і електропровідності полімерних композитів на основі епоксиду. Показано, що внаслідок орієнтаційної дії постійних фізичних полів можна отримувати епоксидні композити з провідністю 10-5 См/м, при тому, що провідність не модифікованого епоксидного полімеру становить 10-12 См/м.
Ще однією перевагою даної роботи є впровадження отриманих методик у виробництво.
Зважаючи на вищесказане та спираючись на прочитаний реферат, вважаю, що представлена наукова робота є актуальною, має суттєву наукову новизну та цінність, викладена на належному рівні, а її автор к.ф.-м.н. Демченко В.Л. заслуговує на здобуття премії Президента України для молодих вчених.

Муленко Іван Олексійович
доктор фізико-математичних наук, професор
завідувач кафедри фізики
Миколаївського національного університету
імені В.О. Сухомлинського

Диреглазов А. Ю. м.н.с Інститут Металофізики НАНУ

Робота Демченка поєднує глибину теоретичного підходу та можливість швидкого практичного застосування,чим заслуговує особливої уваги серед праць представлених до присудження премії Президента України для молодих вчених. Вважаю Демченка В.Л. одним з провідних перспективних молодих вчених України...

Лобко Є.В.

На сьогоднішній день використання матеріалів на основі полімерів (в тому числі епоксидних смол) з різноманітними наповнювачами є дуже актуальним завдяки поєднанню в таких поліфункціональних матеріалах властивостей як полімерної матриці, так і наповнювача. Це зумовлює їх широке використання в різноманітних галузях науки та техніки. Проте введення наповнювачів в полімерну матрицю, окрім надання матеріалу корисних властивостей, супроводжується рядом проблем, які потребують дослідження та вирішення.
У роботі Демченка В.Л. запропоновано оригінальний підхід до формування наповнених Al2O3 або Fe2O3 епоксидних смол під впливом постійного магнітного або електричного полів. Цей спосіб дозволяє зменшити кількість введеного в полімерну матрицю наповнювача, не погіршуючи експлуатаційних характеристик матеріалу, досягти рівномірного розподілу наповнювача у матриці та/або контрольовано орієнтувати частинки наповнювачів в електро-магнітному полі та інше. У тому числі автором проведено комплексні дослідження основних закономірностей впливу зовнішніх полів на структуру, теплофізичні, термомеханічні та електрофізичні властивості досліджуваних полімерних композитів, а також випробування даних матеріалів в промислових умовах.
Враховуючи вище викладене, вважаю, що наукова робота автора є актуальною, виконаною на високому науковому рівні, автор роботи, на мою думку, заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.
М.н.с. Лобко Є.В.
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України

проф.,к.т.н. Унрод В.І.

Полімерні композитні матеріали (ПКМ) є одними із необхідних для сучасної техніки в багатьох галузях промисловості. Особливу увагу відомі вчені в Україні та за її межами інтенсивно створюють такі матеріали, які поєднують комплекс цінних властивостей. В цьому контексті мета наукової роботи В.Л. Демченко спрямована на розробку нових ПКМ на основі епоксидних композитів із значно покращеними теплофізичними, термомеханічними та електрофізичними властивостями.
Автором обрано напрямок створення заданої структури ЕК під дією магнітного та електричного полів. За рахунок орієнтації частинок наповнювачів оксидних фаз (Al2O3 та Fe2O3), а також Поліаніліну (ПАн) було досліджено вплив їх природи та концентрації, встановлення закономірності регулювання структури та комплексу властивостей при зміні ефективного розміру кристалітів досліджених фаз та їх мікрообластей гетерогенності. Це дозволило встановити логічний взаємозв’язок в ряду «фізичне поле-наповнювач-структура-властивості-застосування».
Слід відмітити оригінальність здобутих експериментальних даних та розробити перспективні ПКМ для їх використання в якості чутливих елементів-датчиків температури.
Значна кількість наукових публікацій в відомих журналах та участь в багатьох міжнародних конференціях свідчать про позитивне виконання актуальної задачі та значного теоретичного і практичного вкладу автора в галузі матеріалознавства полімерних матеріалів. Наявність опублікованої монографії та результатів завершеної наукової роботи дозволяє рекомендувати к. ф.-мат. наук Інституту ВМС НАН України В.Л. Демченко присудження йому премії Президента України для молодих вчених.

В.І. Унрод
завідувач секції хімії кафедри хімії та хімічної технології неорганічних речовин Черкаського державного технологічного університету, проф., к.т.н., керівник регіонального відділення Українського матеріалознавчого товариства, академік Української технологічної академії.

Чернишев Леонід Іванович

Робота В.Демченка присвячена сучасному підходу до створення епоксидних композиційних матеріалів із спеціальними наповнювачами, що приводять до суттєвого покращання їх експлуатаційних характеристик. Автор зміг знайти шляхи до досліджень комплексного впливу дисперсних наповнювачів на структуру та властивості перспективних композиційних матеріалів на основі епоксидного полімеру. Підкупає той факт, що автор зміг реалізувати свої розробки на підприємстві НДІ "Еластик".
Вражає те, що автором всебічно відображені наукові результати в 50 наукових працях.

Л.І.Чернишев,
завідуючий лабораторією Інституту проблем
матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України
канд.техн.наук

Доктор фізико-математичних наук, професор Забашта Ю.Ф.

Завдяки унікальному комплексу властивостей, композити на основі епоксидних полімерів є незамінними у багатьох сферах застосування. Епоксидні композити широко використовуються в машинобудуванні, авіаційній техніці, радіотехніці, радіоелектроніці, мікроелектроніці, народному господарстві та інших галузях.
Традиційний шлях створення епоксидних композитів пов’язаний із введенням у полімер спеціальних наповнювачів. Наприклад, для суттєвого підвищення тепло- і електропровідності композитів необхідно ввести до складу полімеру таку концентрацію провідного наповнювача, яка призводить до погіршення механічних характеристик, збільшення маси полімеру, затруднює процес переробки.
Новим і перспективним засобом регулювання структури і властивостей епоксидних композитів є метод впливу силових полів різного роду (ультразвукового, електроіскрового, магнітного, електричного та інших) на їх формування, що дає змогу отримувати матеріали з заданим комплексом фізико-механічних характеристик.
В результаті проведених досліджень у науковій роботі встановлено основні закономірності впливу постійних магнітного та електричного полів на структуру та властивості епоксидних композитів із наповнювачами поліанілін (ПАн), оксиди металів Al2O3 або Fe2O3 або
їх суміші з ПАн.
Показано, що шляхом вибору постійного фізичного поля (магнітного або електричного) та типу наповнювача із різними магнітними та електричними властивостями – Al2O3 (діамагнетик–діелектрик), γ-Fe2O3 (феромагнетик–напівпровідник), ПАн (парамагнетик–провідник), а також суміші Al2O3 або Fe2O3 із поліаніліном (ПАн), які мають проміжні магнітні та електричні властивості можна регулювати структуру, теплофізичні, термомеханічні та електрофізичні властивості епоксидних композитів. Зокрема, встановлено, що шляхом застосування постійного фізичного поля та вибору наповнювача із заданою магнітною природою і електричною провідністю для епоксидного полімеру можна отримувати епоксидні композити в широкому діапазоні провідностей з 10-12 до 10-5 См/м.
Одержані в роботі результати також можуть бути використанні як наукове підгрунття для розуміння взаємозвязку «фізичне поле–наповнювач–структура–властивості–застосування». Шляхом регулювання напруженості постійного фізичного поля та вибору наповнювача для епоксидного полімеру із заданими магнітними та електричними властивостями можна отримувати епоксидні композити із заданим комплексом характеристик, а також використовувати ці результати як наукове підгруння й для модифікації інших полімерних систем.
Отже, вважаю, що наукова робота автора є закінченою актуальною і практичною роботою, а сам автор роботи, заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Ю.Ф. Забашта
доктор фізико-математичних наук,
професор, професор кафедри
молекулярної фізики КНУ
імені Тараса Шевченка

Член-кор. НАН України, д.х.н., професор Керча Ю.Ю.

Полімерні композити здатні задовольняти більшість сучасних вимог до матеріалів, які мали б комплекс необхідних функціональних властивостей. Епоксидні полімери є основою для створення перспективних і високотехнологічних полімерних матеріалів, зокрема композитів на їх основі, у зв’язку з чим закономірності їх формування є об’єктом всебічного вивчення. Зокрема, епоксидні композити, які характеризуються високою тепло- й електропровідністю, спеціальними магнітними характеристиками широко використовуються для виробництва напівпровідникових пристроїв, терморезисторів, іонних перемикачів струму, іонпровідних покриттів та клеїв, елементів мікроелектроніки та в інших галузях.
В останні роки значна увага вчених приділяється розробці методів модифікації наповнених епоксидних композитів зовнішніми фізичними полями, а саме: ультразвуковим, електроіскровим, магнітним, електричним та іншими. Це відкриває принципово нові можливості для створення композитних матеріалів із покращеними фізико-механічними характеристиками. Як правило, використання традиційних методів модифікації полімерів наповнювачами різної природи з метою покращення їх властивостей, особливо електропровідності, теплопровідності та магнітних властивостей передбачають введення в полімерну матрицю значних концентрацій металовмісного наповнювача, що супроводжується погіршенням механічних властивостей. Використання фізичних полів дозволяє отримувати полімерні матеріали з покращеними властивостями за рахунок упорядкування їх структури шляхом орієнтації полімерних ланцюгів та частинок наповнювача.
В науковій роботі проведено досить детальне вивчення механізмів впливу постійних магнітного та електричного полів на структуру, теплофізичні, термомеханічні та електрофізичні властивості композитів
на основі епоксидного полімеру із поліаніліном (ПАн), оксидами металів (Al2O3 або Fe2O3) або їх сумішей із ПАн. Проведено узагальнення результатів досліджень, встановлено взаємозв’язок «фізичне поле–наповнювач–структура–властивості–застосування», встановлено основні принципи регулювання структури та властивостей епоксидних композитів, визначено перспективні напрямки їх практичного використання. Зокрема, встановлено суттєвий вплив постійних фізичних полів на структуру та властивості епоксидних композитів. Під дією постійного магнітного поля відбувається зменшення ефективного розміру кристалітів оксиду заліза композитів (відбувається руйнуванням агрегатів і розтягуванням частинок Fe2O3 при дії магнітного поля) і мікрообластей гетерогенності lp полімерних систем. Під дією постійного електричного поля змінюється ефективний розмір мікрообластей гетерогенності композитів і відбувається зростання (на 7–10 К) температури склування полімерної матриці незалежно від типу наповнювача. Встановлені структурні перетворення композитів, сформованих під дією постійних фізичних полів, приводять до підвищення їх термостійкості, тепло- і електропровідності. Показано, що внаслідок орієнтаційної дії постійних фізичних полів можна отримувати епоксидні композити в широкому діапазоні провідностей з 10-12 до 10-5 См/м.
Робота виконувалась в рамках основних наукових програм і тематик ІХВС НАН України.
У зв’язку з вище викладеним вважаю, що наукова робота автора є фундаментальною, а сам автор роботи володіє високим науковим рівнем і, на мою думку, заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Член-кореспондент НАН України,
доктор хімічних наук,
професор, головний науковий
співробітник ІХВС НАН України,
заслужений діяч науки і техніки
України Ю. Ю. Керча

Доктор технічних наук, професор Піднебесний А.П.

Прогрес у різних областях науки і техніки обумовлює потребу у створенні нових полімерних композиційних матеріалів, які мали б комплекс необхідних властивостей. Такі композити здатні задовольнити сучасні вимоги до властивостей конструкційних матеріалів. Завдяки унікальному комплексу властивостей, композити на основі епоксидних полімерів є незамінними у багатьох сферах застосування.
Формування структури епоксидного полімеру (в складі композиту) на всіх рівнях відбувається в присутності поверхні наповнювача. Це створює особливі умови його структурування. Одним із нерозв’язаних до кінця питань при розробці наповнених епоксидних композицій є питання впливу природи наповнювача на структуру і властивості полімерної матриці. Для створення якісних полімерних композиційних матеріалів із підвищеними експлуатаційними характеристиками необхідно вивчити і врахувати комплекс хімічних і фізико-механічних явищ, які відбуваються при формуванні полімерного матеріалу.
Досягнення таких властивостей пов’язане з вибором наповнювача. Введення до полімерної матриці дисперсних наповнювачів, зокрема металів чи оксидів металів, суттєво змінює теплофізичні, термомеханічні, діелектричні, електрофізичні та інші характеристики таких композицій.
Тому актуальними є комплексні дослідження, здатні всебічно і повно розкрити особливості взаємодії епоксидного полімеру з наповнювачем. Створення таких композитів пов'язане із застосуванням сучасних наукових методів їх дослідження.
Провідними закордонними вченими і науковцями України розробляються методи модифікації наповнених матеріалів зовнішніми фізичними полями, а саме: ультразвуковим, електроіскровим, магнітним, електричним та іншими. Такі процеси модифікації, порівняно з традиційними, потребують менших енергетичних затрат, вони є екологічно чистими, а також менш матеріалоємними. Сьогодні недостатньо уваги приділено модифікації як інґредієнтів, так і композицій такими полями на початкових стадіях їх формування. Це відкрило принципово нові можливості створення композитних матеріалів, зокрема на основі епоксидних полімерів, із покращеними фізико-механічними характеристиками. Тому дослідження процесів структуроутворення композитів, сформованих під дією фізичних полів, для поліпшення експлуатаційних характеристик композитів є актуальним завданням сучасного матеріалознавства.
Розробка принципів утворення оптимальної чи заданої структури полімерів шляхом впливу на них фізичних полів є однією з найважливіших наукових проблем сучасної фізичної хімії полімерів.
Важливими є дослідження взаємозв’язку структури наповнених епоксидних полімерів, зокрема мікрогетерогенної, з теплофізичними, термомеханічними та електрофізичними властивостями композицій, сформованих за умов дії постійних магнітного та електричного полів, що дозволяє створити композиції із заданою структурою та властивостями.
У зв’язку з вище викладеним, вважаю, що наукова робота автора є закінченою актуальною і практичною роботою, а сам автор роботи, заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Директор державного підприємства "Науково-дослідний інститут "Еластик", доктор технічних наук, професор, академік Української технологічної академії, заслужений працівник промисловості України, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки
ПІДНЕБЕСНИЙ А.П.

д.х.н. С.В. Рябов

Представлена робота є актуальною бо пов’язана з вивченням закономірностей формування епоксидних полімерів (на основі яких розробляються високотехнологічні композиційні матеріали) у різних зовнішніх полях, що дасть змогу впливати на процеси структуроутворення і властивості цих систем. Це, в свою чергу, буде мати практичний ефект і дозволить формувати полімерні матеріали із заданим комплексом термомеханічних, теплофізичних, електрофізичних та ін. характеристик. З погляду на це, робота В.Л. Демченка заслуговує на підтримку і присудження премії Президента України для молодих вчених.

С.В. Рябов, завідувач відділу модифікації полімерів ІХВС НАН України

К.ф.-м.н. Лисенков Е.А.

Полімерні композити, наповнені оксидами металів є дуже перспективними матеріалами для виробництва та промисловості завдяки свої унікальним фізико-механічним властивостям. Полімерні системи на основі епоксидних полімерів також викликають підвищений інтерес завдяки можливості їх використання як покриттів із покращеними функціональними характеристиками. Проте, для створення подібних наповнених композиційних систем на основі епоксидних полімерів, використовують наповнювачі дуже малих розмірів, які здатні до сильної агрегації, що нівелює їх вплив на покращення властивостей полімерної матриці. Саме проблема агрегації та розподілення наповнювачів у полімерній матриці і вирішується у даній роботі. Розроблений у роботі метод, формування композитів у постійних фізичних полях, приводить до підвищення функціональних характеристик епоксидних полімерів, про що свідчить впровадження даного методу у виробництво.

Підсумовуючи вищесказане, вважаю, що робота В.Л. Демченка є досить актуально, виконана на високому науковому рівні, містить новітні результати, які пройшли апробацію і заслуговує на присудження премії Президента України для молодих учених.

Лисенков Едуард Анатолійович
кандидат фізико-математичних наук
доцент кафедри фізики
Миколаївського національного університету
імені В.О. Сухомлинського

Гончаренко Л.А.

Реферат Демченка В.Л. створює враження цілісної наукової праці, продуманого теоретичного напряму, надзвичайно актуального і в практичному застосуванні. Робота достатньо фундаментальна, але водночас відкриває широкі перспективи використання набутих знань у різноманітних галузях виробництва. Високий науковий рівень автора підтверджує його творчий доробок - численні публікації у рейтингових виданнях. Вважаю, що автор є перспективним молодим ученим і заслуговує на присудження премії Президента України.

Доктор хім. наук, с.н.с. Штомпель В.І.

Епоксидні композити, які характеризуються високими міцнісними характеристиками, високою тепло- й електропровідністю, спеціальними магнітними і радіопоглинаючими характеристиками, високою термічною стабільністю та значною адгезією до різних матеріалів (металів, скла, кераміки, тощо) широко використовуються в авіаційній і космічній техніці, машинобудуванні, для виробництва напівпровідникових пристроїв, елементів мікроелектроніки, клеїв, у народному господарстві та інші галузях. Тому новизна і актуальність даної роботи не викликає сумнівів. В роботі чітко і логічно поставлена мета – це встановлення основних закономірностей впливу зовнішніх постійних магнітного або електричного полів на структуру і властивості полімерних композитів на основі епоксидного полімеру та наповнювачів різної магнітної природи і електричної провідності – Al2O3 (діамагнетик–діелектрик), γ-Fe2O3 (феромагнетик–напівпровідник), поліанілін (парамагнетик–провідник), а також суміші Al2O3 або Fe2O3 із поліаніліном (ПАн). Такий підхід дозволяє отримувати матеріали з широким спектром електропровідності, теплопровідності, теплофізичних характеристик та ін., що мають широке практичне застосування.
У зв’язку з вище викладеним та ознайомленням з рефератом роботи вважаю, що наукова робота автора є закінченою працею, в роботі досягнуті усі поставленні завдання, як теоретичні так і практичні, а сам автор роботи продемонстрував свій високий науковий рівень і, на мою думку, заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Доктор хім. наук, с.н.с. Штомпель В.І.
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.