Офіційний веб сайт

Обґрунтування пріоритету селекційно-технологічних розробок для сталого виробництва сої в Україні

м28

Представлено Інститутом рослинництва ім. В. Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України

Автор: Посилаєва О.О., к.с.-г.н., Чернишенко П.В., к.с.-г.н.

Метою роботи є виявлення адаптивних властивостей у зразків сої за толерантністю до спеки та посухи, формування колекції джерел стійкості, створення сортів та оптимізація елементів їх вирощування. Виділено та залучено у селекційний процес як вихідний матеріал 49 генотипів сої з комплексним поєднанням стійкості до посухи, спеки та цінними господарськими ознаками.

Створено 15 нових високопродуктивних, з підвищеною адаптивністю до несприятливих чинників довкілля скоростиглих та середньоранніх сортів сої зернового напряму використання, що відповідають вимогам виробництва, і за рівнем урожайності не поступаються кращим вітчизняним та світовим аналогам (потенціал продуктивності до 5,0 т/га).

Розроблено інноваційні підходи до визначення стійкості зразків сої до абіотичних чинників та оптимізовано технологічні операції, пріоритетність яких підтверджено патентами.

Впроваджений у виробництво спосіб десикації насінницьких посівів сої сприяє істотному заощадженню матеріально-технічних ресурсів і підвищенню ефективності вирощування нових сортів. Створені новітні селекційні розробки впроваджено в агроформування різної форми власності України на площі понад 200 тис. га.

 

Кількість публікацій: 43, в т.ч. за тематикою роботи навчальний посібник, 27 статей (5 – у зарубіжних виданнях), 16 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 63 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 6. Отримано 2 патенти України на корисну модель, 6 свідоцтв про авторство на сорти рослин, свідоцтво про реєстрацію робочої колекції в НЦГРРУ, 4 свідоцтва про реєстрацію зразка генофонду рослин в Україні.

Надіслати коментар

Коментарі

Мулюкіна Н.А., д.с.-г.н.

Серед сценаріїв глобальної зміни клімату переважають варіанти, які передбачають зміни клімату у напрямку більш спекотного та посушливого. Аграрна наука європейських країн тривалий час готує рішення цієї проблеми через селекцію посухостійких сортів ряду сільськогосподарських культур, тож актуальність представленої роботи не викликає питань.
Виявлення адаптивних властивостей у сої за толерантністю до спеки та посухи, виділення цінних генотипів та формування колекції джерел і їх подальше використання у селекційних програмах, створення скоростиглих та середньоранніх, продуктивних, високоадаптивних сортів та оптимізація основних елементів технології їх вирощування, безумовно, є роботою, яка відрізняється як науковим, так і суто практичним значенням та заслуговує на присвоєння молодим вченим Премії Президента України.
Мулюкіна Н.А., д.с.-г.н., Заслужений діяч науки та техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заступник директора з наукової роботи ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»

Попов В. Н., к.б.н., доцент

Научная работа Посылаевой О. А. и Чернышенка П. В. «Обоснование приоритета селекционно-технологических разработок для устойчивого производства сои в Украине» посвящена актуальным вопросам повышения эффективности технологии возделывания сои и отвечает приоритетам научного обеспечения аграрной промышленности Украины.
Авторы осуществили комплексный подход к изучаемым вопросам. В работе освещаются важные проблемы, по результатам которых выделено и привлечено в селекционный процесс в качестве исходного материала 49 генотипов сои с комплексным сочетанием устойчивости к засухе, жары и ценными хозяйственными признаками. Созданы новые, высокопродуктивные, с повышенной адаптивностью к неблагоприятным факторам окружающей среды сорта сои зернового направления использования, отвечающие требованиям производства. Разработаны инновационные подходы к определению устойчивости образцов сои к абиотическим факторов и оптимизированы технологические операции, приоритетность которых подтверждено патентами.
В целом работа имеет большое практическое значение для развития и внедрения сои в производство, а ее авторы заслуживают получения ежегодной премии Президента Украины для молодых ученых.

Бушнев А.С., к.с.-х.н., доцент

Научная работа «ОБОСНОВАНИЕ ПРИОРИТЕТА СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ПРОИЗВОДСТВА СОИ В УКРАИНЕ» молодых ученых Посилаєвої О. О., Чернишенка П.В. является актуальной и своевременной, так как решает ряд важных задач, а именно:
выявление адаптивных свойств у образцов сои и толерантности к жаре и засухе;
выделение ценных генотипов и формирование коллекции источников и их дальнейшее использование в селекционных программах;
создание скороспелых и среднеранних, производительных, високоадаптивных сортов;
оптимизация основных элементов технологии выращивания новых сортов сои, путем установления особенностей формирования урожайности и показателей качества семян в зависимости от способов посева, норм высева, элементов основного удобрения и сроков десикации в условиях восточной части Лесостепи Украины.
Полученные авторами результаты исследований позволили создать сорта зернобобовых культур с оптимальной реакцией на абиотические стрессы, что является очень важным достижением данной работы. Создан целый ряд новых высокопродуктивных(потенциал производительности до 5,0 т/га), скороспелых и среднеранних сортов сои нового поколения: Мальвина, Благодарность, Ловкая, Эстафета и др. зернового направления использования, которые превышают национальные стандарты Устье и Диона по урожайности на 5-15 % и соответствуют требованиям производства. Авторами также разработаны инновационные подходы к определению устойчивости образцов сои к абиотическим факторам и оптимизации технологических операций, что подтверждено патентами (№ 93263 и № 33482).
Считаю, что авторами проведена большая научно-исследовательская работа, получены важные данные, которые найдут свое отражение в селекции и растениеводстве и будут способствовать дальнейшему прогрессу этих отраслей.

Розенцвейг В.Е., к.б.н., селекционер ООО Соя-Север, Беларусь

Соя является важнейшей зернобобовой культурой как в мире, так и в Украине. Получение высоких и стабильных урожаев этой культуры, а также дальнейшее расширение ареала ее выращивания зависит от успешности селекционной работы по созданию сортов, адаптивных к предсказуемым и непредсказуемым факторам среды, и в первую очередь, к изменениям гидротермического режима. Учитывая климатические тенденции последних десятилетий, представленная работа является весьма актуальной.
Целью работы был анализ адаптивных особенностей генотипов сои и выявление источников засухо- и жароустойчивости для использования в селекционных программах. Хотелось бы отметить, что авторы работы продемонстрировали комплексный подход к проблеме, использовали разнообразные экспериментальные методики, выполнили большой объем полевых и лабораторных исследований, что позволило достаточно полно охарактеризовать изученный материал. Были выявлены также источники высокого и при этом менее подверженного экологической вариации содержания белка в зерне, что особенно важно для селекции на стабильное качество продукции. Таким образом, цель исследований следует признать достигнутой.
Авторами был проведен анализ взаимосвязей структуры продуктивности сои с засухоустойчивостью. Показано, что на фоне дефицита увлажнения увеличение генетической крупности семян отрицательно сказывается на урожайности. Этот вывод согласуется и с результатами, полученными в Беларуси. Однако представляет интерес вопрос о влиянии других элементов морфотипа, таких как число ветвей и индекс листовой поверхности, на засухоустойчивость, поскольку этот вопрос является дискуссионным среди российских и американских селекционеров.
Прямой практический результат, полученный в ходе работы – создание ряда адаптивных сортов для лесостепной зоны, которые уже прочно заняли место в сельскохозяйственном производстве Украины.
Не будет преувеличением сказать, что выводы и рекомендации авторов представляют практический интерес для всех селекционеров по сое не только в Украине, но и в Восточной Европе в целом. Считаю, что работа О.А. Посылаевой и П.В. Чернышенко заслуживает присвоения ежегодной премии Президента Украины для молодых ученых.

Корнійчук Олександр Васильович, к.с.-г.н.

Результативність селекції сільськогосподарських культур в напряму адаптивності до стресових факторів довкілля залежить від наявності надійного вихідного матеріалу з комплексом корисних ознак і високими донорськими якостями, а також забезпечення селекційних розробок ефективними ресурсозаощаджуючими і екологічно безпечними технологіями вирощування. Саме цьому питанню присвячена наукова робота Посилаєвої О. О. та Чернишенка П. В., яка є результатом багаторічних досліджень з проблем виробництва насіння сої в Україні – нині найбільшого експортера в Європі.
Авторами виділено та залучено у селекційний процес як вихідний матеріал генотипи сої з комплексним поєднанням стійкості до посухи, спеки та цінними господарськими ознаками. Створено та залучено у сільськогосподарське виробництво 15 нових високопродуктивних, з підвищеною адаптивністю до несприятливих чинників довкілля скоростиглих та середньоранніх сортів сої зернового напряму використання, що відповідають вимогам виробництва та світовим аналогам. Впроваджено у виробництво спосіб десикації насінницьких посівів сої, який сприяє істотному заощадженню матеріально-технічних ресурсів та підвищенню ефективності вирощування нових сортів. Одержані авторами експериментальні результати відкривають значні резерви підвищення результативності селекції сільськогосподарських культур та стабілізації розвитку агроекосистем. Наукова робота включає 57 друкованих праць, селекційні розробки впроваджено в агроформування різної форми власності України на площі понад 200 тис. га.
Враховуючи актуальність, високу наукову і практичну цінність роботи, вважаю, що авторський колектив у складі Посилаєвої О.О. та Чернишенка П.В. заслуговує на присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Лавриненко Юрій Олександрович - доктор с.-г. наук, професор,

на роботу Посилаєвої О. О., Чернишенка П. В. «Обґрунтування пріоритету селекційно-технологічних розробок для сталого виробництва сої в Україні» представленої на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених.
Наукова робота є результатом багаторічних досліджень інтегрованої системи виробництва насіння сої, яка включає створення сортів з комплексом цінних господарських ознак, визначення стійкості проти біо- і абіотичних чинників та заходи з технології вирощування.
Соя є експорторієнтованою культурою, тому підвищення її урожайності, стабільності валових зборів та покращення якості продукції має загальнодержавне значення. Це і було метою даної наукової роботи.
Наукове і практичне значення результатів дослідження полягає, перш за все, у впровадженні інновацій у сфері виробництва сільськогосподарської продукції.
Результати досліджень мають високу науково-практичну цінність у галузі сільського господарства і відповідають найсучаснішим потребам наукового забезпечення агропромислового виробництва України.
За результатами проведених досліджень до Державного сортовипробування передано сорти сої Вікторина, Писанка, Мелодія, Райдуга, Різдвяна, Красуня, Вереснева та Слобода. До Державного реєстру сортів рослин, придатних для вирощування в Україні, занесено сорти Мальвіна, Подяка, Спритна, Естафета, Байка, Кобза та Перлина.
Впроваджений у виробництво спосіб десикації насінницьких посівів сої сприяє істотному заощадженню матеріально-технічних ресурсів і підвищенню ефективності вирощування нових сортів (умовно чистий дохід становить в межах 4444-6987 грн./га з рівнем рентабельності - 48,5-81,1 %).
Результати наукових досліджень, висвітлені в численних закордонних і наукометричних публікаціях, поширюють світові погляди на освічену проблему, дозволяють поширити коло наукових висновків і рекомендацій, є підґрунтям для подальших досліджень.
Таким чином, робота молодих вчених має важливе наукове та практичне значення, вона буде сприяти підвищенню та стабілізації валових зборів насіннясої. Це дозволить одержати значний економічний ефект від впровадження запропонованих у роботі інновацій та в підсумку підсилить продовольчу безпеку країни. Авторський колектив у складі Посилаєвої О. О., Чернишенка П. В. заслуговує на присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Гаврилюк М.М., д.с.-г.н., професор, академік НААН України

У представленій науковій роботі авторами здійснено комплексні дослідження важливої наукової проблеми з підвищення і стабілізації урожайності насіння сої в Україні.
У результаті багаторічних досліджень розширено генетичне різноманіття вихідного матеріалу, на основі чого підвищено ефективність селекції та насінництва, створено 15 сортів сої зернового напрямку використання для різних зон України з урожайністю вищою за сорти-стандарти на 5-15%.
Авторами роботи встановлено ступінь стійкості до умов посухи у поєднанні з цінними господарськими ознаками при застосуванні штучно створеного методу. Сформовано та зареєстровано в Національному центрі генетичних ресурсів рослин України (НЦГРРУ) робочу колекцію за стійкістю до посухи за 10 ознаками і 96 рівнями їх прояву, яка ввійшла до складу об’єкта національного надбання України. Поповнено інформаційну базу банку генетичних ресурсів сої.
Ефективність вирощування нових сортів при збільшенні врожайності насіння на 0,20-0,75 т/га підвищено завдяки оптимізації технології вирощування сої, економічний ефект від впровадження якої складає 4444,0-6987,0 грн/га, рентабельність – 48,5-81,1%.
На нашу думку представлена робота має високу наукову та практичну цінність для стабільного виробництва сої державі.

Черенков А.В., д.с.-г.н., професор, академік НААН

Соя, як цінна білково-олійна культура отримує все більше розповсюдження в світовому сільськогосподарському виробництві. В Україні, яка характеризується сприятливими для вирощування цієї культури грунтово-кліматичними умовами, посівні площі під соєю зросли за останнє десятиріччя більше ніж в 10 разів, що зумовлено високою ліквідністю її сировини і рентабельністю її виробництва.
Робота представляє собою закінчений цикл комплексних наукових досліджень, спрямованих на вирішення проблеми підвищення і стабілізації виробництва насіння сої шляхом інтеграції селекційно-технологічних розробок для стійкого виробництва сої в Україні із збільшення врожайності, стійкості до абіотичних стресів і впровадження в АПК України інноваційних технологій вирощування, і є актуальною.
Враховуючи викладене, а також актуальність, високу наукову і практичну цінність роботи, вважаю, що вона заслуговує присудження щорічної Премії Президента України для молодих вчених.

Михайлов В.Г. член-кореспондент НААН, д.с-г. наук, професор

Робота Посилаєвої О. О., Чернишенка П.В. являє собою цикл наукових праць, присвячений розв’язанню важливого наукового завдання – стабілізації розвитку агросистеми за рахунок підвищення результативності селекції важливої сільськогосподарської культури сої на пластичність та адаптивність до стресових факторів довкілля, а також шляхом впровадження в АПК України інноваційних технологій вирощування.
Ретельний аналіз типів узгодження реакції рослини з динамікою абіотичних факторів навколишнього середовища та добір генотипів з оптимальною нормою реакції створює підґрунтя для адаптивної селекції і є надійною основою стабілізації продукційного процесу.
Авторами завдяки удосконаленим лабораторним методам оцінки (пророщування насіння в розчині осмотиків, метод термотесту) та застосування штучно створеного посушника вивчено селекційний і колекційний матеріал сої, проведено систематизацію вихідного матеріалу за комплексом цінних ознак і виділено джерела, які поєднують стійкість до спеки та посухи та корисні господарські ознаки. Проведені дослідження стали підґрунтям для формування та реєстрації в НЦГРРУ робочої колекції сої за стійкістю до посухи та спеки, яка ввійшла до складу об’єкта національного надбання України та активно використовується у селекційних установах.
Цінним здобутком авторів роботи є створення 15 нових високопродуктивних, з підвищеною адаптивністю до несприятливих чинників довкілля скоростиглих та середньоранніх сортів сої нового покоління, сім з яких занесено до державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні. Впроваджений у виробництво розроблений спосіб підвищення врожайності сучасних сортів сої сприяє істотному заощадженню матеріально-технічних ресурсів і підвищенню ефективності вирощування нових сортів (умовно чистий дохід становить в межах 4444–6987 грн./га з рівнем рентабельності − 48,5–81,1 %).
Слід відзначити, що крім наукового і ресурсного забезпечення сучасних селекційних програм рецензована робота окреслює перспективи подальших досліджень.
Робота має значний науковий та практичний інтерес, є вагомим внеском у подальший розвиток галузей рослинництва і селекції в Україні, заслуговує на громадське визнання і тому авторам розробки має бути присуджена премія Президента України для молодих вчених у 2017 році.

Бондарчук А.А., д.с.-г.н., професор, член-кореспондент НААН,

Підвищений, останнім часом, інтерес на внутрішньому та зовнішньому ринках до насіння сої потребує проведення пошуку шляхів підвищення врожайності та якості основної продукції цієї культури. Але, нажаль, в Україні приділяється недостатньо багато уваги елементам технології вирощування сої. При цьому агротехнічні заходи, рекомендовані при її вирощуванні не в повній мірі відповідають біологічним особливостям нових сортів. Тому вважаю, що розробка та впровадження сучасних оптимізованих технологій вирощування насіння сої відповідно до ґрунтово-кліматичних умов конкретного регіону має не тільки наукову, але й важливу виробничу актуальність.
В науковій роботі Посилаєвої О.О., Чернишенка П.В. «Обґрунтування пріоритету селекційно-технологічних розробок для сталого виробництва сої в Україні» викладено результати досліджень з вивчення особливостей формування урожайності насіння сої залежно від основних елементів технології вирощування. Автори дають рекомендації щодо способів сівби, норми висіву насіння, рівня мінерального живлення, строків проведення десикації посівів при вирощуванні сортів сої. На підставі цих теоретичних надбань забезпечена оптимізація елементів технології вирощування сортів сої з впровадженням їх у виробництво, що забезпечило збільшення урожайності сої на 0,20-0,75 т/га, чистого прибутку на 4444-6987 грн./га та рівня рентабельності на 48,5-81,1 %.
Вважаю, що дана робота досить цікава як для науковців, так і для виробничників. З огляду на викладене, а також враховуючи актуальність, високу наукову і практичну цінність роботи, вважаю, що вона заслуговує на присудження щорічної премії Президента України для молодих учених.

Шевченко І.А. проф., д.с.-г.н., д.т.н.

Наукова робота «Обґрунтування пріоритету селекційно-технологічних розробок для сталого виробництва сої в Україні»є надзвичайно актуальною для сьогодення.
Уперше в Україні в результаті проведених досліджень авторами наукової праці установлено реакцію зразків сої, різноякісних за генетичною плазмою на недостатній рівень вологи шляхом пророщування насіння в розчині осмотиків. Виявлено зразки, які здатні використовувати вологу в посушливих умовах. Удосконалено існуючу методику “Пророщування насіння в розчині осмотиків,” за допомогою якої виділено і залучено у селекційний процес посухостійкізразки сої на первинних етапах онтогенезу.
Установлено ступінь стійкості до спеки та посухи у поєднанні з цінними господарськими ознаками при застосуванні штучно створеного методу посушника. Сформовано та зареєстровано в Національному центрі генетичних ресурсів рослин України (НЦГРРУ) робочу колекцію за стійкістю до посухи та спеки за 10 ознаками і 96 рівнями їх прояву.
Цінним здобутком наукової праці стало створення ряду нових високопродуктивних, скоростиглих та середньоранніх сортів сої нового покоління: Мальвіна, Подяка, Спритна, Естафета, Байка, Кобза та Перлина, Вікторина, Писанка, Мелодія, Райдуга, Різдвяна, Красуня, Вереснева та Слобода зернового напряму використання, що перевищують національні стандарти за урожайністю на 5-15 % та відповідають вимогам виробництва і знаходяться на рівні кращих вітчизняних та світових аналогів.
Таким чином, робота молодих вчених має важливе наукове та практичне значення, вона буде сприяти стабілізації та підвищенню врожайності сої. Це дозволить одержати значний економічний ефект від впровадження запропонованих у роботі інновацій, а колектив авторів у складі Посилаєвої О. О., Чернишенка П. В. заслуговує на присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Романов О. В., к. с.-г. н., доцент, декан

В останні роки виробництво продукції рослинництва в Україні стикається з рядом труднощів пов’язаних з негативним впливом факторів навколишнього середовища, що призводить до значних коливань валових зборів продукції і дестабілізації процесів на мікро– і макроекономічному рівнях. Ситуація значно ускладнюється в зв’язку з певною розбалансованістю організаційно–економічних і агротехнічних механізмів стабілізації виробництва. За цих обставин, особливої актуальності набувають селекційно–генетичні розробки спрямовані на створення високопродуктивних сортів здатних відтворювати задані характеристики в широкому діапазоні мінливості агроекологічних умов.
В анотованій роботі авторами узагальнені результати численних власних досліджень з питань оптимального узгодження параметрів продуктивності, якості і адаптивності сортів сої на основі визначення генотипової мінливості, а також вивчення закономірностей формування інтегральних ознак в мінливих екологічних умовах, оптимізовано технологічні операції, пріоритетність яких підтверджено патентами. Вагомим досягненням є створення молодими науковцями 15 нових високопродуктивних, з підвищеною адаптивністю до несприятливих чинників довкілля скоростиглих та середньоранніх сортів сої зернового напряму використання, що відповідають вимогам виробництва, і за рівнем урожайності не поступаються кращим вітчизняним та світовим аналогам.
Крім того в творчому здобутку авторів є і власні методичні розробки які пройшли апробацію в селекційних підрозділах і визнані ефективними. Орієнтація роботи на розширення генетичної бази селекційних розробок шляхом залучення різноманітного вихідного матеріалу дозволила виділити джерела господарських ознак і поповнити робочі колекції селекціонерів цінними зразками.
Вважаємо, що авторами проведені важливі і корисні дослідження які сприятимуть подальшому прогресу селекції і рослинництва.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.