Офіційний веб сайт

Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах

м26

Представлено Національним науковим центром "Інститут аграрної економіки" НААН України.

Автор: Столярчук Н.М., к.е.н.

Автором на основі теоретичних досліджень визначено поняття "інноваційної діяльності" як об’єкта бухгалтерського обліку, що ґрунтується на основі трьох підходів до визначення сутності даної категорії: економічному, правовому, бухгалтерському.

 Сформовано базові концептуальні засади бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту інноваційної діяльності шляхом розробки моделі впливу інноваційної діяльності на розвиток соціально-економічних інститутів України. Запропоновано порядок відображення ліцензій у ліцензіара та ліцензіата, а також організаційно-методичні підходи внутрішнього аудиту бюджетних установ через розробку програми внутрішнього аудиту інноваційної діяльності та об’єктів інтелектуальної власності в науково-дослідних установах, відповідних робочих документів, що дозволяє ефективно планувати та здійснювати контроль за використанням бюджетних коштів на створення інноваційної продукції та її комерційним обігом.

 Впроваджено первинний документ "Картка обліку накладних витрат", реєстри "Журнал маркетингової діяльності у сфері комерціалізації інноваційної продукції" та "Відомість укладених ліцензійних угод", Положення про інвентаризацію інноваційної діяльності науково-дослідних установ, форми робочих документів та Програму внутрішнього аудиту інноваційної діяльності і об’єктів інтелектуальної власності в науково-дослідних установах, а також методику обліку об’єктів інноваційної діяльності.

 

Кількість публікацій: 36, в т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 3 практичних посібники, методичні рекомендації, брошура, 12 статей, 17 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 7 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 2. Отримано 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Надіслати коментар

Коментарі

Легенчук С.Ф., д.е.н., проф., ЖДТУ

Враховуючи особливості розвитку економічної системи в умовах сьогодення, більш детальної уваги потребує вивчення порядкуздійснення підприємствами інноваційної діяльності та формування адекватної методики її бухгалтерського відображення. В даному контексті можна позитивно оцінити дослідження Н.М. Столярчук, які дозволяють зменшити інформаційно-дослідницький "вакуум" в даній сфері та сформувати ряд пропозицій, які сприяють покращанню практики ведення обліку та аудиту інноваційної діяльності науково-дослідних установ.

Лупенко Ю.О., академік НААН

Наукова праця містить ряд актуальних теоретико-методичних напрацювань і практичних розробок, які збагачують вітчизняну науку. Креативним у своєму здійсненні є авторське поєднання теоретико-практичних напрацювань в економіці інновацій з методологією обліку й аудиту, що дозволило окреслити принципово нові, міждисциплінарні грані в дослідженнях проблематики інноваційної діяльності науково-дослідних установ. Дослідження наслідує широкоплановість охоплення об’єкта і достовірність, а також обґрунтованість рекомендацій, щодо перспектив розвитку обліку й внутрішнього аудити інноваційної діяльності. Дана розробка при втіленні її рекомендацій у практику, дозволить внести значний вклад у вирішення проблеми обліку інтелектуального капіталу в науці. Вважаю, що зміст монографії дає підстави для присудження молодому автору Премії Президента України.

Людмила Євчук, д.е.н., професор, ЧНУ ім. П.Могили

Інтелектуальна власність є потужним інструментом економічного зростання і створення матеріальних цінностей. Зважаючи на підвищення визнання економічної цінності інтелектуальної власності, вона стає найважливішим елементом системи корпоративного управління. Менеджери інтелектуальної власності допомагають накопичувати солідні корпоративні портфелі активів інтелектуальної власності для використання їх у процесі злиття і придбання підприємств, у спільних підприємствах, в угодах про спільні дослідження і розробки та ліцензійних угодах. З огляду на це обраний напрямок дослідження Столярчук Н.М. досить вагомий та актуальний, а робота . «Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах» беззаперечно заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Здирко Н.Г., к.е.н., доцент ВНАУ

У сучасному світі інноваційна діяльність стає найважливішим фактором розвитку економіки. Масштаби і ефективність інновацій багато в чому визначають рівень соціально-економічного розвитку країни та її національну безпеку. Складний процес переорієнтації економіки країни на випуск інноваційної наукомісткої продукції потребує достовірної та повної інформації, яка потрібна для прийняття оперативних й стратегічних управлінських рішень. Значну частину цієї інформації надає система бухгалтерського обліку. У зв'язку з цим, важливо вирішувати економічні проблеми, які пов’язані з вдосконаленням обліково-аналітичного забезпечення інноваційної діяльності підприємств, можливістю розкриття інноваційних перетворень у системі фінансового й управлінського обліку та їхньої аналітичної оцінки. Вирішенню цих питань присвячена робота Столярчук Н.М. «Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах». З огляду на вищесказане вважаємо, що дана робота є актуальною, своєчасною та заслуговує на присвоєння премії Президента України для молодих вчених.

Проф, д е н Бондар Валерій Петрович

Робота актуальна розумний підхід. Стратегічна перспективи впровадження реальні. Маючи кваліфікацію судового експерта з інтелектуальної власності з 2004 р Мін Юсту скажу відверто- я за присвоєння Вам Преміі!!!!

Д.е.н., професор ЖНАЕУ В.І.Ткачу

Ефективна державна інноваційна політика є однією з передумов успішного впровадження інвестиційно-інноваційної моделі розвитку національної економіки. Указом Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» від 12 січня 2015 року визначено реформу захисту інтелектуальної власності, розвиток програми залучення інвестицій, програми розвитку інновацій та реформу державної політики у сфері науки та досліджень. Важливе місце тут відіграють суб’єкти інноваційної діяльності, а саме наукові установи, що генерують інноваційні продукти. Тому питання організацій обліку і внутрішнього аудиту у них є надзвичайно важливим. У зв’язку з цим вважаю, що робота Столярчук Н.М. «Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах» є достойною присудження премії Президента України для молодих вчених.

Безус Р.М., д.е.н., професор кафедри маркетингу ДДАЕУ

Розробка і використання інноваційних продуктів є метою діяльності науково-дослідних установ. Саме тому питання визначення справедливої вартості створених інноваційних продуктів є вкрай важливим. Наукова праця Столярчук Н.М. направлена на вирішення проблем формування системи бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту інноваційної діяльності науково-дослідних установ агропромислового напрямку, що неодмінно вплине на покращення інвестиційної привабливості фінансової звітності науково-дослідних установ. На мою думку, наукова праця Столярчук Н.М. «Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах» заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Курило Людмила Ізидорівна, д.е.н., проф., НаУКМА

Сучасний стан обліку і регулювання інноваційної діяльності поки що не відповідає повною мірою вимогам сьогодення і не має необхідної комплексної методологічної основи, тому наукова робота «Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах» актуальна, має достатнє теоретичне та практичне обгрунтування, направлена на вдосконалення теоретико-методичних та організаційних положень бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту об'єктів інноваційної діяльності в наукових установах. Одержані автором результати знайшли своє відображення у
36 наукових працях, оприлюднено на 17 конференціях, і в комплексі робота заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Петрук О.М., д.е.н., професор

В умовах ринкової економіки інновації є важливим засобом досягнення високої прибутковості і стійкості розвитку підприємства. Постійне впровадження досягнень науково- технічного прогресу забезпечує ефективну діяльність у конкурентному середовищі. Хоча проблема дослідження інновацій не є новою для бухгалтерського обліку, проте й досі не сформовано базові концептуальні засади бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту інноваційної діяльності в науково-дослідних установах. Таким чином, тематика досліджень є актуальною, оскільки сприяє напрацюванню теоретичних та методичних підходів щодо розвитку бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту інноваційної діяльності. У зв’язку з тим, що результати досліджень за темою викладено у 36 наукових працях, науковий доробок автора добре відомий науковому товариству та фахівцям-практикам. Аналіз досліджень Столярчук Надії Миколаївни засвідчує їх високий теоретичний рівень та прикладну значущість. Зважаючи на вищевикладене, наукова робота «Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах» кандидата економічних наук, старшого наукового співробітника відділу науково-організаційного забезпечення та координації досліджень національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Столярчук Надії Миколаївни заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих учених.

Пугачов М.І., д.е.н., проф.

Важливою складовою діяльністю наукових організацій є інноваційна, а основними продуктами є об’єкти інтелектуальної власності. Наукова робота «Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах» має високе практичне значення та достатню теоретичну базу. Особливої уваги заслуговує запропонований автором порядок відображення ліцензій у ліцензіара та ліцензіата. Робота має наукову новизну, апробацію на 17 конференціях, оприлюднення у 36 наукових працях, з них у 2 монографіях та 8 публікаціях, широке впровадження. Наукова робота «Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах» кандидата економічних наук, старшого наукового співробітника Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Столярчук Надії Миколаївни заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих учених.

Кропивко М.М., к.е.н., с.н.с. ННЦ "ІАЕ"

Сучасні реалії існування будь-яких наукових інституцій, пов’язані із хронічним дефіцитом фінансування досліджень, посиленням вимог щодо ефективного використання бюджетних коштів, запровадженням заходів надсуворого режиму економії, кадрового «голоду» і переходом найбільш кваліфікованих працівників до сфери приватного підприємництва потребують впровадження дієвих механізмів щодо підвищення рівня інвестиційної привабливості та збільшення доходів шляхом комерціалізації інновацій. Одним із інструментів, що дозволить реалізувати це завдання, є застосування дієвого бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту, насамперед, у сфері обліково-аналітичного та методичного забезпечення ефективного обліку й аудиту інноваційної продукції установ аграрного спрямування.
Враховуючи зазначене конкурсна робота Столярчук Н.М. на тему «Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах» є актуальною, висновки та узагальнення − обґрунтованими, а пропозиції здобувача – достатньо апробованими. Тому зазначена робота Столярчук Н.М. заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Грищенко Т.Р.,к.і.н.,с.н.с.,голова Ради молодих вчених НААН

У сучасних умовах економічний розвиток є невід'ємною складовою інноваційного, особливо враховуючи вплив світової економічної кризи на економіку країни. Становлення держави як високотехнологічної та конкурентоспроможної відбудеться лише за умови впровадження новітніх конкурентоздатних технологій. Інвестування та розвиток інноваційної активності неможливий без системи дієвого інформаційного забезпечення, якою є бухгалтерський облік. Порушені питання, які знайшли вирішення в науковому дослідженні Столярчук Н.М., стосуються саме удосконалення обліково-аналітичного забезпечення інноваційної діяльності та підвищення інвестиційної привабливості наукових установ. Представлена наукова праця є актуальною і затребуваною та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Гарбар В.В., к.е.н., с.н.с.ННЦ "ІАЕ"

Належна організація якісного обліково-аналітичного забезпечення є важливою умовою ефективного використання інноваційного потенціалу науково-дослідних установ агропромислового напрямку. У науковій роботі Столярчук Надії Миколаївни розроблено теоретичні та практичні рекомендації щодо удосконалення бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту інноваційної діяльності науково-дослідних установ агропромислового напрямку. Значну увагу приділено аналізу застосування методів оцінки інноваційної продукції в науково-дослідних установах аграрного сектору та обґрунтовано застосування витратного підходу, як такого, що найбільше відповідає історичній (фактичній) вартості. Результати досліджень за темою роботи викладено у 36 наукових працях Практична значимість авторських розробок підтверджена довідками про впровадження. У зв’язку із зазначеним наукова робота Столярчук Н.М. «Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах» заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Малюга Наталія Михайлівна, д.е.н., професор, НАСОА

Основною діяльністю науково-дослідних установ, на відміну від усіх інших суб’єктів господарювання, є інноваційна, а основним продуктом відповідно є об’єкт інтелектуальної власності. Робота Н.М. Столярчук «Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах» є актуальною і необхідною для сучасного економічного розвитку України. Актуальність теми обґрунтована значною кількістю фактів, що підтверджують важливість і необхідність бухгалтерського обліку та оцінки інноваційної продукції в системі НААН. Мета, що полягає у розвитку теоретичних засад та удосконаленні організаційних і методичних положень бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту об’єктів інноваційної діяльності, досягнута. Робота має наукову новизну, теоретичне й практичне значення, широке впровадження, апробацію на 17 конференціях, оприлюднення у 36 наукових працях, з них у 2 монографіях та 8 публікаціях у виданнях, що індексуються в міжнародних каталогах та наукометричних базах; h-індекс = 2. Наявні 4 авторські свідоцтва з даної тематики. Зважаючи на вищевикладене, наукова робота «Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах» кандидата економічних наук, старшого наукового співробітника відділу науково-організаційного забезпечення та координації досліджень національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Столярчук Надії Миколаївни заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих учених.

Заїка Є.В., к.с-г.н., ННЦ "Інститут землеробства НААН"

Значна частина об’єктів інтелектуальної власності в рослинництві пов’язана з сортами рослин, які є одним з найпоширеніших об’єктів купівлі-продажу науково-технічної продукції. Особливості правової охорони – захист патентами визначають віднесення прав на сорти росли до нематеріальних активів. Сучасна методика обліку нематеріальних активів потребує доопрацювання з метою врахування практичного досвіду, що сприятиме ефективному контролю за сортовим насінням та реалізацією прав на його використання. Тому праця Столярчук Н.М. «Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах» є актуальною, в ній розкривається питання обліку та оцінки нематеріальних активів наукових установ та заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Чан-хі О.С., к.е.н., завідувач відділу наукової роботи ККІБП

Наукова праця «Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах» має високе теоретичне та практичне значення. Особливої уваги заслуговує розроблений автором порядок відображення ліцензій у ліцензіара та ліцензіата. Оскільки, створюючи інноваційний продукт науково-дослідні установи стикаються з проблемами пов’язаними саме з комерційною реалізацією інновацій. Варто зауважити, що особливістю, а разом з тим і складністю укладання ліцензійного договору на право інтелектуально власності на ринку є те, що об’єктом ліцензування є не сама продукція, а майнові права на неї. Тому запропонований Надією Михайлівною порядок відображення ліцензій шляхом запровадження окремих субрахунків першого класу та позабалансового обліку, дозволить відображати ліцензії як актив, що в свою чергу сприятиме посиленню рівня облікового забезпечення капіталізації та інвестиційної привабливості науково-дослідних установ, спростить процедуру внутрішнього аудиту комерційного використання інноваційної продукції тощо. Наукова праця Столярчук Н.М. є надзвичайно актуальною в умовах сьогодення та заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Ходаківська О.В., д.е.н., завідувач відділу ННЦ "ІАЕ"

Критично ознайомившись із роботою Н.М. Столярчук варто зауважити, що автор досить вдало обрала напрям наукового дослідження та системно підійшла до розв’язання існуючої проблеми.
Загальновідомо, що бухгалтерському обліку підлягають матеріальні, трудові, фінансові ресурси, які забезпечують інноваційну діяльність. Проте така інформація формується за допомогою системи бухгалтерських рахунків у загальному вигляді без виокремлення, за невеликим виключенням, окремих рахунків і бухгалтерських реєстрів для обліку інноваційних процесів. Відсутня спеціальна інформація про інноваційну діяльність і у фінансових звітах. Це ускладнює пошук необхідних даних для оперативного управління інноваційною діяльністю та визначення її ефективності. Н.М. Столярчук запропонувала обліково-аналітичну систему, що дозволяє виділити інноваційну діяльність в окремий вид діяльності. З огляду на це можна стверджувати, що авторські розробки мають важливе наукове значення та практичну цінність, а їх автор заслуговує на присудження премії Президента України для молодих учених.

Дерій В. А., д.е.н., проф., зав. кафедри, ТНЕУ

Наукова робота Столярчук Н. М. надзвичайно актуальна, адже пов’язана з інноваційною діяльністю, в тому числі із запровадженням інвестиційних проектів, що для нинішньої України має особливе значення. Автору вдалось віднайти 9 пунктів наукової новизни, з яких два вперше: розроблено порядок відображення ліцензій у ліцензіара та ліцензіата шляхом запровадження окремих субрахунків першого класу та позабалансового обліку;сформовано організаційно-методичні підходи внутрішнього аудиту бюджетних установ через розробку Програми внутрішнього аудиту інноваційної діяльності та об’єктів інтелектуальної власності в науково-дослідних установах, відповідних робочих документів. У Надії Миколаївни є значимий перелік наукових праць з 36 назв, з них 2 монографії, 3 практичних посібники, 12 наукових фахових статей. Вона має 3 довідки про практичне впровадження результатів своїх досліджень, 4 авторських свідоцтва. Це вагомий доробок, як для молодого і талановитого науковця. Однозначно схвалюю наукову роботу Столярчук Надії Миколаївни та підтримую її кандидатуру на здобуття премії Президента України для молодих вчених.

Гуторов А.О., к.е.н., с.н.с., докторант

Створення інноваційної продукції різних видів є одним із основних статутних завдань Національних академій наук України та відповідних наукових установ, що входять до їхнього складу. Для ефективного управління створеної інноваційної продукції необхідне провадження її обліку і аудиту на належному рівні, що своєю чергою потребує відповідних програм, методики, інструкцій і форм первинних документів. Зважаючи на дані, що містить реферат цієї роботи, автором розроблено обліково-аналітичне і методичне забезпечення для ефективного обліку і аудиту інноваційної продукції в науково-дослідних установах. Практична значимість авторських розробок підтверджена довідками про впровадження.
Зважаючи на актуальність теми дослідження, наукове і прикладне значення одержаних результатів вважаю, що конкурсна робота "Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах", виконана к.е.н. Столярчук Н.М. відповідає вимогам та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Бардин О.Я., к.е.н., п.н.с. ННСГБ НААН України

Інноваційна діяльність передбачає використання та комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок, випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів та послуг і є фундаментом стабільного й ефективного економічного зростання галузей країни. Особливої актуальності сьогодні набуває удосконалення методики ведення бухгалтерського обліку та проведення внутрішнього аудиту інноваційної діяльності у науково-дослідних установах.
Отримані результати наукової роботи Столярчук Надії Миколаївни мають суттєве практичне значення, що полягає у розробленні комплексного підходу до побудови систем бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту інноваційної діяльності з метою задоволення інформаційних інтересів відповідного кола користувачів та підвищення інвестиційної привабливості показників фінансової звітності науково-дослідних установ. Тому праця Столярчук Н.М. «Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах» заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Ксьонова О.В., к.е.н., викладач ХНАУ

Однією з умов досягнення ефективності інноваційної діяльності як найважливішого чинника зростання конкурентоспроможності будь-якої фірми, а особливо науково-дослідних установ, є відповідний сучасним умовам управлінський облік витрат на інноваційну діяльність. В науковій роботі Столярчук Н.М. «Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах» номенклатуру прямих і непрямих статей витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, документальне забезпечення обліку створення та комерційного використання інноваційної продукції, порядок проведення інвентаризації інноваційної діяльності в частині поглиблення процедур ідентифікації елементів інноваційного процесу, що створює ефективну інформаційну базу для оцінки інноваційної продукції за витратним підходом. Вважаю, що представлена робота заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Прощаликіна А.М., к.е.н., доцент ЧНУ

Робота Столярчук Надії Миколаївни направлена на вирішення важливої наукової проблеми - удосконалення організаційних і методичних положень бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту об’єктів інноваційної діяльності в наукових установах агропромислового спрямування. Це дозволить не лише об'єктивно оцінювати результати роботи науково-дослідних установ, але і полегшуватиме вирішення питання оцінки вартості об'єктів інтелектуальної власності. Чітке визначення і обгрунтування вартості результатів НДДКР дозволить вдосконалити процедури трансферу технологій та комерціалізації результатів інтелектуальної власності. За змістом і практичним значенням робота Столярчук Н.М. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених

Нужна О.А., к.е.н., доцент, Луцький НТУ

В роботі Столярчук Н.М. розвинуто теоретичні засади та удосконалено організаційні і методичні положення бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту об’єктів інноваційної діяльності в наукових установах агропромислового спрямування в умовах інституційних змін, що дасть можливість підвищити рівень інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності науково-дослідних інститутів. Зважаючи на вагомість досліджуваних в роботі питань і авторський доробок, наукова робота Столярчук Н.М. «Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах» заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених

ГістьСадовська І.Б., к.е.н., професор Луцького НТУ

Стратегія економічного та соціального розвитку України спрямована на запровадження інноваційної моделі структурної побудови та зростання економіки. Основою стратегічного курсу, його базовим принципом тут висунуто реалізацію державної політики, спрямованої на запровадження інноваційної моделі структурної побудови та зростання економіки, утвердження України як високотехнологічної держави. У складі принципів, покладених в основу державної інноваційної політики, визначено інформаційне забезпечення суб’єктів інноваційної діяльності. Саме в бухгалтерському обліку формується найбільш повна і достовірна інформація про будь-яку суспільно-корисну діяльність, спрямовану на задоволення матеріальних і соціальних потреб суспільства. Тому робота Столярчук Н.М. «Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах» цілком заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Забуранна Л.В., д.е.н., проф., НУБіП України

Основою соціально-економічного розвитку є науково-технічний прогрес. Досвід розвинених країн світу доводить, що найбільшого успіху вони досягли при вкладанні інвестицій у нові знання, які знайшли втілення у нових виробах чи послугах, технологіях, організації виробництва і збуту, навчанні, підвищенні кваліфікації кадрів, тобто інноваціях. Переважна частина приросту ВВП у цих країнах отримана за рахунок інноваційної діяльності. Основним продуцентом інноваційної продукції в аграрній сфері є науково-дослідні установи. Одним із недоліків сучасного обліку є відсутність системи облікових регістрів і бухгалтерських рахунків для відображення витрат, доходів і результатів інноваційної діяльності в науково-дослідних установах. Чинні облікові моделі не адекватні різновидам інноваційних процесів і не надають достатньої кількості достовірних даних для проведення економічного аналізу в сфері інновацій. У зв'язку з цим необхідною є розробка науково обґрунтованої системи обліку й аналізу витрат, доходів і результатів інноваційної діяльності в науково-дослідних установах. Столярчук Надія Миколаївна в своїй роботі вперше розробила організаційно-методичні підходи внутрішнього аудиту бюджетних установ через розробку Програми внутрішнього аудиту інноваційної діяльності та об’єктів інтелектуальної власності в науково-дослідних установах, відповідних робочих документів, що дозволяє ефективно планувати та здійснювати контроль за використанням бюджетних коштів на створення інноваційної продукції та її комерційним обігом, що дозволить ефективно вирішити ряд існуючих проблем в даній сфері.
Все це дозволяє зробити висновок, що наукова праця «Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах» за авторства Столярчук Н.М. заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

СЕРГЄЄВА Н.В. ЗАВ.ВІДДІЛУ. ННЦ "ІМЕСГ"

Дана робота є дуже актуальною в сфері винахідництва. Адже досить довгий час було і залишається відкритим питання,щодо вартості інтелектуальної праці,а відповідно і визначення ціни інноваційного продукту отриманого під час робити.В цій роботі запропонована методика оцінки інноваційної діяльності та запропоновані способи постановки на облік результатів цієї роботи,що дає змогу ефективніше розподіляти кошти для подальшого розвитку технологій. Вважаємо,що робота Столярчук Н.М." Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах" заслуговує на увагу та подальший розвиток,і гідна того,щоб бути представлено на здобуття премії.

Дудник О.С., к.е.н., викладач,ВСП Городищенський коледж УНУС

Важливість інтелектуальної власності для світової економіки неухильно зростає. Система інституцій, які забезпечують діяльність і розвиток ринку інтелектуальної власності стає однією з провідних гравців на світовому ринку. Нинішній економічний і науково - технічний розвиток ринку характеризується глобалізацією, посиленням конкуренції, збільшенням числа працівників, зайнятих високоінтелектуальною працею, підвищення технологічного виробництва, загальною комп'ютеризацією. Значну роль в цьому процесі відіграють науково-дослідні установи, як генератори інновацій. У зв'зку з цим робота Столярчук Надії Миколаївни є актуальною та заслуговує на визнання.

Лопотан Л.В., к.е.н., доцент ОДАУ

Робота Столярчук Надії Миколаївни «Облік і внутрішній аудит іннова-ційної діяльності в науково-дослідних установах» виконана на актуальну тему, має наукову і практичну цінність. В роботі обґрунтовано порядок відображен-ня ліцензій у ліцензіара та ліцензіата шляхом запровадження окремих субра-хунків першого класу та позабалансового обліку. Впровадження викладених пропозицій дозволить відображати ліцензії як актив, сприятиме посиленню рі-вня облікового забезпечення капіталізації та інвестиційної привабливості нау-ково-дослідних установ, спростить процедуру внутрішнього аудиту комерцій-ного використання інноваційної продукції, підвищить аналітичність показників фінансової та статистичної звітності. Одержані автором результати, слід оціни-ти як такі, що є вагомим внеском у вирішенні важливої наукової проблеми та заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Лазутіна Л.О., к.е.н., доцент ККІБП

Сьогодні поставлені і поступово вирішуються завдання перетворення колишніх інертних підприємств у нові ринкові структури, зміни форм власності, подолання росту заборгованості, техніко-технологічного переоснащення агропромислового виробництва, виходу на конкурентні рівні виробництва і збуту продукції. У процесі вирішення цих складних проблем може здаватися, що українському сільському господарству ще далеко до інноваційного розвитку. Однак така думка помилкова. Подолання кризових і депресивних явищ, як свідчить практика, неможливе без випереджаючого інноваційного розвитку підприємств аграрної сфери. Саме тому наукова праця Столярчук Н.М. «Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах» заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Богатир Л.В. к.с.-г.н., ННЦ "Інститут землеробства НААН"

Однією з передумов нового вектору розвитку України є комерціалізація результатів інтелектуальної діяльності науковців, винахідників. Питання комерційного використання об’єктів інтелектуальної власності є актуальним ще й тому, що інновації сьогодні визначають економічну незалежність кожної держави. Осередком створення більшості інноваційних продуктів є науково-дослідні інститути. Однак саме в науковій галузі найбільше проблем, пов’язаних з комерційним використанням інновацій. В представленій роботі автором розроблено порядок відображення ліцензій у ліцензіара та ліцензіата шляхом запровадження окремих субрахунків першого класу та позабалансового обліку, що дозволить відображати ліцензії як актив, сприятиме посиленню рівня облікового забезпечення капіталізації та інвестиційної привабливості науково-дослідних установ, спростить процедуру внутрішнього аудиту комерційного використання інноваційної продукції, підвищить аналітичність показників фінансової та статистичної звітності. Тому праця Столярчук Н.М. «Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах» заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.