Офіційний веб сайт

Оцінка, прогнозування та оптимізація стану водних екосистем України

р31

Представлено Українським гідрометеорологічним інститутом ДСНС України та НАН України

 

Автори: Осадчий В.І., Набиванець Ю.Б., Протасов О.О., Линник П.М., Щербак В.І., Никифорович Є.І., Корнілович Б.Ю.

 

Авторами обґрунтовано нові прогресивні принципи та методи і реалізують сучасні технології оцінювання, прогнозування та оптимізації стану водних екосистем України.

Створено хіміко-аналітичну та експериментальну бази для оцінки якості поверхневих вод і водних екосистем та здійснено системні гідрохімічні дослідження, у т.ч. термодинамічне моделювання хімічного складу поверхневих вод, аналіз джерел надходження, співіснуючих форм елементів і процесів самоочищення водних екосистем.

Розроблено концепцію буферної ємності водних екосистем за рахунок потужних фізико-хімічних, гідрологічних і біологічних процесів у водному середовищі, яка є основою для розробки ефективних підходів до відновлення стану поверхневих вод України.

Виконано комплексні регіонально-басейнові гідрохімічні і гідроекологічні дослідження, у т.ч. районування, дослідження на експериментальних водозборах; компонентного складу розчинених органічних речовин у поверхневих водах, створення баз даних щодо формування стану водних об’єктів держави.

Розроблено принципи та методологічні засади оцінки і контролю біотичних процесів у водних екосистемах в градієнті антропогенної залежності – від водних об’єктів природно-заповідного фонду, антропогенно порушених водойм і водотоків до техноекосистем; створено принципово нові наукові засади і системи гідробіологічного та гідроекологічного моніторингу техноекосистем.

Створено та впроваджено інформаційно-аналітичну систему "Хімічний склад та якість поверхневих вод України", web-базовану екологічну базу даних міжнародного басейну Дніпра.

 

Кількість публікацій: 49 монографій (1 – закордонна), 829 статей (204 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 743 (згідно з базою даних Scopus), h-індекc = 10 та 2338 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 14. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 2 патентами України. За даною тематикою захищено 2 докторських та 28 кандидатських дисертації.

 

Громадське обговорення роботи відбудеться 25 вересня 2017 року о 10.00 годині на засіданні Вченої ради географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка  за  адресою: м. Київ,  проспект академіка Глушкова, 2а, (аудиторія 312).

Надіслати коментар

Коментарі

Зубкова Е,И, член корр. АН Молдовы,

Оценка функционирования водных экосистем на базе многолетних комплексных гидрологических, гидрохимических и гидробиологических исследований, как и создание химико-аналитической базы данных, позволили авторам разработать различные модели миграции вещества и энергии в водных экосистемах, разработать концепцию буферной емкости водных экосистем, что в свою очередь, стало теоретической основой расшифровки внутриводоемных процессов и разработать методологию оценки, мониторинга, прогноза и оптимизации рационального использования водных экосистем. Авторы этих работ широко известны за пределами Украины, а их работы в большинстве своем имеют теоретическую и практическую значимость и считаю, что авторы вполне заслуживают получения Государственной премии Украины области науки и техники.

Гулай О.В., д.б.н, доцент, декан

Розвиток економіки та зростання виробництва супроводжується інтенсивним використанням природних ресурсів та збільшенням тиску на екосистеми. Одними з найбільш важливих, з практичної точки зору, та чутливих до забруднення є водні ресурси України, зокрема поверхневі води. Наразі назріла необхідність у розробленні й застосуванні нових принципів і методологічних засад дослідження біотичних процесів у водних екосистемах.
Комплексний підхід, запропонований авторами, дозволяє успішно реалізовувати сучасні прогресивні технології оцінювання, прогнозування, моніторингу, оптимізації стану водних екосистем в залежності від ступеня антропогенного впливу.
Безперечно, представлена робота є актуальною та допоможе вирішити ряд важливих практичних проблем, пов’язаних з екологічним станом водойм та якістю води. Вважаю, що авторський колектив провів величезну дослідницьку та аналітичну роботу й заслуговує на присудження державної премії України в галузі науки та техніки.

Грубінко Василь Васильович, д.б.н., проф., зав. кафедри

Дана робота є сучасним новітнім комплексним і всебічним аналізом стану водних екосистем України в умовах глобальних кліматичних, гідрохімічних, гідроекологічних та продукційних змін, викликаних як природньою, так і анропогенною динамікою довкілля в кінці ХХ - на початку ХХI ст. Автори глибоко експериментально дослідили, опрацювали за допомогою сучасних методів статистичного, математичного аналізів та моделювання отримані результати і виявили закономірності процесів, що протікають у екосистемах водойм, насамперед, створених у результаті антропогенного перетворення ландшафтів - зарегулювання стоку, формування водосховищ тощо. У результаті виявлених закономірностей запропоновано і зреалізовано низку проектів з оптимізації стану цих гідроекосистем, управління їх функціонуванням та відтворенням біотичних ресурсів і формуванням якості води. Отримані результати мають не тільки національне значення, а є теоретико-методологічним підгрунтям для управління функціонуванням та ресурсо- і водо- використання у подібних екосистемах на планеті. Роботи колективу авторів оригінальні, апробовані на міжнародному рівні, активно використовуються при підготовці фахівців різних спеціальностей, робота яких пов'язана з водними екосистемами. Автори є авторитетними вченими і практиками у своїй галузі наукової та практичної діяльності, безперечно заслуговують визнання шляхом присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Бузевич І.Ю., д.б.н., Інститут рибного господарства

Основними внутрішніми водними об'єктами України є водосховища - це штучно створені системи, функціонування яких визначається як природними, так і антропогенними чинниками. Можливість певного регулювання спрямованості та інтенсивності сукцесійних процесів в екосистемах водосховищ передбачає обов'язкову наявність налагодженої системи моніторингу, наукові основу якої повністю висвітлені в представленій роботі. Автори обрали найбільш правильну стратегію - створення цілісної системи методичних підходів щодо оцінки та прогнозу якості поверхневих вод України з урахуванням їх сучасного стану, який об'єктивно може бути оцінений, як напружений. Разом з тим, автори уникали термінів "катастрофа", "екологічне лихо" тощо, тобто науковий аналіз не був замінений емоціями. Зокрема, висновок про знищення прісноводної іхтіофауни або її катастрофічний стан висловлюється вже протягом останніх 10 років. Між тим реальна ситуація дещо інша і запровадження певних заходів дозволить підтримувати стабільні характеристики іхтіоценозів, навіть в умовах рибопромислового використання. Аналогічна ситуація і с водними ресурсами - попри всі проблеми, є можливість управління їх станом і автори, на мій погляд, переконливо це довели. Вважаю, що за рівнем наукової новизни, теоретичного та практичного значення представлена робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки

Якушин В.М., док-р біол. наук, Інститут гідробіології НАНУ

Представлена робота є надбанням українського народу і спрямована на вирішення актуальної проблеми сьогодення – поліпшення стану водних екосистем України, особливо міжнародного басейну Дніпра.
Дана робота є узагальненням багаторічних досліджень видатних учених. Особливої уваги заслуговують здобутки авторів щодо впровадження нових сучасних технологій оцінювання екологічного стану і якості поверхневих вод.
Авторами розроблено якісно нові принципи та методи оцінки і контролю біотичних процесів у водних екосистемах з різним ступенем антропогенного навантаження; створено сучасні наукові засади гідробіологічного та гідроекологічного моніторингу водних екосистем.
Результати наукових досліджень авторського колективу мають вагоме визнання на міжнародному рівні, про що свідчать цитування публікацій у найавторитетніших науково-метричних базах, високі індекси цитувань праць у Scopus та Web of science.
Автори є широко знаними спеціалістами в цій галузі, а сама робота як за вагомістю теоретичних напрацювань, так і за практичною цінністю заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Скрипник О.О., д-р техн. наук,, Ємець М.А., канд. техн. наук

Незважаючи на велику кількість експериментальних даних та більше десятка сформульованих концепцій, автори не спромоглися зробити об’єктивний висновок про катастрофічний стан екосистеми р. Дніпро. Застосовані авторами формалістичні підходи довели їх до, безумовно, хибного висновку про те, що хімічний стан за час спостережень не змінився, а розвиток біоти йде еволюційним шляхом. У всьому світі водосховища сприяють знищенню екосистем, а у нас, за висновками авторів, каскад з 6 рівнинних ГЕС не має негативного впливу на водні екосистеми. Такий висновок є абсурдним. За змістом роботи дуже складно виявити, в чому саме є прогноз розвитку екосистем. Не можна вважати прогнозом ідеї про «техногенний абіотичний каркас», які важко збагнути, як за формою так і за змістом. Залишилося не відображеним, що автори вважають оптимізацією водних екосистем. Відомою є здатність екосистем до саморегуляції і навіть теоретично вони не потребують оптимізації. Згадується модель оптимізації, але зміст її не розкривається. Таким чином, на наш погляд, автори не зробили обґрунтовані висновки, заявляючи до розгляду роботу з заявленою назвою.

Dr. Stefano Ubaldini, Roma, Italy

Dr. Stefano Ubaldini, Roma, Italy, Instituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria.

Dnieper River is largest Ukrainian river and also one of the largest European rivers. That`s why it is very important to control water parameters in Dnieper Basin and to have scientific based prognosis how ecological situation may change. The authors of this cycle of works made a great contribution in the solving of this problem. We worked with them during several successful international projects, the main results of which were widely discussed at significant European meetings and conferences and were very high estimated. I believe that this work and all participants completely meet the requirements of the Ukrainian State Scientific Prize.

Dr. Brian Caruso, Colorado, USA

Dr. Brian Caruso, Colorado, USA

During the last 10 years we collaborated closely with Ukrainian scientists as part of international projects which were coordinated and managed by the US Environmental Protection Agency. These works were devoted to the ecological state of the Kryvyj Rig Basin. The scientists who are now identified for getting the Ukrainian Science Prize were the leaders of the Ukrainian team. The obtained results are very important both in scientific and practical aspects. These results have been presented at numerous US and European conferences where they received very high marks. The participants are well known scientists in the environmental field and definitely worthy of the Ukrainian Science Prize.

Prof. Dr. Othmar Horak, Austria, Vienna

Prof. Dr. Othmar Horak, Austria, Vienna
Assessment, prognosis and optimization of the state of surface and ground water are one of the main problems all over the world. Taking into account the great influence of the developed industry on the environment such problem is a priority problem for Ukraine. The presented Cycle of works is a valuable contribution to ecological science and make possible to improve ecological situation in Ukraine. I got to know Ukrainian scientists who are included in the Cycle during carrying out joint international ecological projects. They are famous specialists in the field of environmental protection. So, I support this work for awarding the Ukrainian Price in Science.

Письменний Б.В.

Б.В. Письменний, канд. техн. наук, чл.-кор.Міжнародної академіїекологічних наук та безпеки,Начальник Центральної лабораторії Схід ГЗК

Експлуатація промислових підприємств суттєво впливає на стан навколишнього середовища і, особливо, це стосується місць, де локалізуються підприємства гірничо-збагачувального комплексу. В Україні найбільшого техногенного впливу зазнає регіон Криворізького залізорудного басейну, де сконцентровано велику кількість індустріальних об’єктів. Розвиток методів визначення і прогнозування екологічного стану поверхневих і підземних вод в таких регіонах має першочергове значення для розробки науково-технічних заходів поліпшення ситуації, що склалася. В представленому циклі робіт, в результаті теоретичного аналізу великого масиву експериментальних фізико-хімічних і біологічних даних, з використанням методів математичного моделювання, розвинені наукові засади оцінки та прогнозу екологічної ситуації в водних джерелах різних регіонів України. Автори є широко знаними спеціалістами в цій галузі, а сама робота заслуговує на присудження Державної премії.

Левон Маркосян

Левон Маркосян, проф.,Руководитель Института Микробиологии НПЦ "Армбиотехнология" НАН Армении
биол.наук, проф., Ереван, Армения

Сохранение окружающей среды является приоритетной задачей современного мирового
сообщества. Развитие научных основ всесторонней оценки и прогноза экологического
состояния одного из наибольших водных бассейнов Европы – реки Днепр, относится к
числу наиболее важных проблем, стоящих перед экологической наукой. Представленный
цикл подытоживает итоги многолетней работы известных украинских ученых в этой
области и является крупным вкладом в мировую науку. Авторы обобщили колоссальный
фактический материал и на этой основе сделали глубоко обоснованные теоретические и,
имеющие важное практическое значение, практические выводы. Работа, безусловно,
заслуживает присуждения Государственной премии Украины.

Скубченко В.Ф., Віце-президент асоціації «Питна вода УкГість

Скубченко В.Ф., Віце-президент асоціації «Питна вода України», чл.-кор. Акад.Буд.України, засл. прац. ЖКГУ

Для вирішення проблеми забезпечення населення України високоякісною питною водою необхідною передумовою є розвиток науково обґрунтованої системи моніторингу, контролю та прогнозу стану джерел водопостачання по всьому басейну р. Дніпро. В представленому циклі робіт на основі узагальнення величезного масиву даних польових спостережень та експериментальних даних дано всебічний аналіз фізичних, хімічних та біологічних процесів в поверхневих водах України. Це дає змогу цілеспрямовано підійти до розробки практичних рекомендацій, що мають велике значення для вибору стратегії розвитку системи водопостачання в регіональному розрізі. Автори є провідними спеціалістами в галузі охорони навколишнього середовища і, безумовно, заслуговують на присудження Державної премії.

Петренко Н.Ф.

Представлений на здобуття Державної премії України цикл робіт має велике наукове та практичне значення. Авторами закладено принципи та методологічні засади оцінки і контролю екологічного стану поверхневих вод України, що включають як теоретичне моделювання хімічного складу, так і створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи якості міжнародного басейну Дніпра. Пріоритетними є роботи з аналізу біотичних процесів у водних екосистемах в градієнті антропогенної залежності, які визначають напрям подальшої діяльності з відновлення антропогенно порушених водойм і водотоків. Автори циклу робіт є відомими спеціалістами в галузі захисту навколишнього середовища і, безумовно, заслуговують на присудження Державної премії України.

Петренко Н.Ф., докт. біолог. наук, ст.наук. співр., завідувачка лабораторією гігієни та екології води ДП Український науково-дослідний інституту медицини транспорту МОЗ України, м.Одеса,

Петренко Н.Ф., докт. біолог. наук, ст.наук. співр., завіду

Представлений на здобуття Державної премії України цикл робіт має велике наукове та практичне значення. Авторами закладено принципи та методологічні засади оцінки і контролю екологічного стану поверхневих вод України, що включають як теоретичне моделювання хімічного складу, так і створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи якості міжнародного басейну Дніпра. Пріоритетними є роботи з аналізу біотичних процесів у водних екосистемах в градієнті антропогенної залежності, які визначають напрям подальшої діяльності з відновлення антропогенно порушених водойм і водотоків. Автори циклу робіт є відомими спеціалістами в галузі захисту навколишнього середовища і, безумовно, заслуговують на присудження Державної премії України.

Кошик Ю.Й. Кандидат технічних наук ДП «УкрНДПРІ промтехнолог

Кошик Ю. Й., Кандидат технічних наук ДП «УкрНДПРІ промтехнології»

На території України розташовані значні поклади корисних копалин, видобуток та переробка яких безумовно негативно впливають на довкілля, тому оцінка, довгострокове прогнозування та оптимізація стану водних екосистем та довкілля являються необхідною процедурою на початковій стадії проектування будівництва такої діяльності.
Наукове обґрунтування нових прогресивних принципів та методів оцінки, прогнозування та оптимізація стану водних екосистем особливо актуальні для одержання достовірних результатів та застосування прогресивних технологій для вирішення практичних екологічних проблем.
Вважаю, що представлені роботи заслуговують на Державну премію в галузі науки та техніки.

Пономарев М.И. , профессор, доктор технических наук.

Охрана и рациональное использование водных ресурсов является одним из основных факторов, определяющих социальное развитие. Украина относится к районам наименее обеспеченным водными ресурсами. Хотя в содержании работы в основном фигурирует термин поверхностные воды, ее значение выходит далеко за пределы охраны и рационального использования поверхностных вод. Тесная взаимосвязь поверхностной и подземной гидросфер на территории Украины придает этой работе особую актуальность.

Представленный цикл работ вполне заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Силаєва А.А., канд.біол.наук., Інститут гідробіології НАНУ

Авторами роботи є видатні науковці, що узагальнили матеріали багаторічних наукових досліджень, що не мають аналогів не тільки в Україні, а за деякими напрямами – і у світі. Цикл наукових праць висвітлює новітні принципи, підходи, методи та моделі моніторингу, оцінки та прогнозування стану та якості поверхневих вод України, що спрямовані на забезпечення охорони та екологічно безпечного використання водних об’єктів і їхніх водозборів. Безсумнівно, робота заслуговує на Державну премію в галузі науки та техніки.

Шевченко О.Л., док-р геол. наук, ННІ "Інститут геології" КНУ

Над представленою темою працювали одні із найкращих фахівців у даній науковій галузі. Опрацьовано величезний обсяг фактичних даних. Запропоноване авторами використання буферної ємності водних екосистем для відновлення їх природного стану є найбільш прогресивною, ефективною та економічно виправданою технологією. Більшість Європейських країн повернули своїм річкам чисту воду та відновили гідробіологічне населення. Взяти хоча б Рейн... На шляху у цивілізовану Європу ми обов'язково повинні виконати екологічні програми з покращання стану річок та надати службі Державного екологічного моніторингу нові більш дієві та ефективні функції і повноваження. На мою думку, робота цілком заслуговує на Державну премію в галузі науки та техніки.

Голод А.В., Зам. нач. ОООС ОП Хмельницкая АЭС

Затронута весьма важная и актуальная тема. Я, как заместитель начальника отдела охраны окружающей среды Хмельницкой АЭС, на себе ощутил важность данной тематики. ОП ХАЭС эксплуатирует водоем-охладитель, наибольший среди АЭС Украины (120 млн. м.куб. и 20 км.кв. площадь). Конкретно для нас это весьма актуальная тематика. Хорошо, что в Украине ведутся научные исследования в данном направлении.
Мое мнение, что авторы заслуживают Государственную премию.

Dr. Maria Bellenberg, Duisburg-Essen University, Germany

Ukrainian surface water resources needs systematic and deep research which were done by authors. The most important part of current research, according to my opinion, is prediction of aquatic ecosystems development based on long term research since 1980 year till present time. Created web-based ecological database for international basin of the Dnipro river could be a good background for next step of Ukrainian hydrobiology establishing. I would definitely recommend current research.

Семенченко В.П., НПЦ по биоресурсам, член-корр.

В условиях глобальных изменений климата и антропогенного воздействия на водные экосистемы проблема оценки современного состояния и прогнозирования последствий этих изменений является крайне важной как с фундаментальной, так и практической точки зрения. Важным моментом этих исследований является их системность, включающая гидрологию, гидрохимию и гидробиологию. Научная значимость этих исследований подтверждается монографиями, статьями с высоким индексом Хирша.
Считаю, что представленный цикл работ вполне заслуживает Государственной премии Украины в области науки и техники.

Морозовська І.О., співробітниця Інституту гідробіології НАНУ

Вважаю, що проблема, яка затронута у роботі є дуже важливою. Робота цікава та перспективна. Аналіз даної роботи, опублікованих статей показує на всі передумови подальшого розвиття цього напрямку. Автори даної роботи заслуговують на Державну премію України у галузі науки і техніки.

Степанова Т.І. співробітниця Інституту гідробіології НАНУ

Вважаю дану тему актуальною для нашої країни. Авторами виконана складна комплексна робота. Тож результат діяльності авторів заслуговує на Державну премію України у галузі науки і техніки.

мАМЧЕНКО

работа достойна присуждения госпремии

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.