Офіційний веб сайт

Оцінка вартісних характеристик водних ресурсів України

м30

Представлено Державною установою “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України”

Автор: Сундук А.М., д.е.н.,  Мандзик В.М., к.е.н.

Авторами проведено комплексну оцінку вартісних параметрів водних ресурсів України, що передбачає врахування фізичних, ринкових і додаткових характеристик і спирається на всебічний аналіз показників вартості в галузевому та територіальному вимірі, імплементація яких в практику функціонування водного сектору та економічної системи в цілому суттєво посилить ефективність їх розвитку.

Розроблено та поглиблено теоретичні засади реалізації процедури оцінки вартості водних ресурсів, формуванні нових методологічних підходів до проведення оцінки з удосконаленням методики врахування додаткових вартостей ресурсу.

Результати дослідження дають можливість вирішення значної наукової проблеми, яка пов’язана як із залученням вартісних характеристик водних ресурсів до фінансово-економічних процесів, так і пошуком додаткових джерел фінансування розвитку водного сектору України. 

Кількість публікацій: 39, в т.ч. за тематикою роботи 2 науково-методичних видання, 7 статей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 17 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 5.

Надіслати коментар

Коментарі

Дяконенко О.І., к.е.н., с.н.с.

Наукова цінність представленого циклу наукових праць полягає в розробці та поглибленні теоретичних засад реалізації процедури оцінки вартості водних ресурсів, формуванні нових методологічних підходів до проведення оцінки з удосконаленням методики врахування додаткових вартостей ресурсу.
Вартісні характеристики ресурсу, при своєму впровадженні в площину ринку, визначаються і потужними соціальними наслідками, адже сформовані фінансові потоки можливо спрямувати і на розбудову соціальної інфраструктури, поліпшення забезпечення необхідними послугами.
Враховуючи наведені позиції, робота та колектив авторів заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Дяконенко О.І., к.е.н., с.н.с.

Бойко Євгенія, к.е.н., доцент

Цикл наукових праць “Оцінка вартісних характеристик водних ресурсів України” є науковою роботою, яка за важливістю та обсягом дослідження, його рівнем, отриманими новими науково обґрунтованими результатами у галузі природокористування, вирішує важливу наукову проблему щодо формування вартісних характеристик водних ресурсів та, на основі цих параметрів, їх інтеграції до системи економічних процесів.
Представлена робота відповідає вимогам, які пред’являються до наукових праць такого роду, заслуговує високої оцінки, а колектив претендентів у складі Сундука Анатолія Миколайовича, Мандзика Валерія Миколайовича заслуговує на присудження їм премії Президента України для молодих вчених.

Бойко Євгенія, к.е.н., доцент

Кононенко О.Ю., к.е.н., доцент

Робота є актуальною, так як вартісні характеристики дозволяють інтегрувати систему природних ресурсів у площину ринку та забезпечити, таким чином, підвищення якісних ознак їх функціонування.
Дослідження визначається значною прикладною спрямованістю, публікаціями у провідних українських виданнях.
Бажаю авторам успіхів щодо здобуття премії.

Кононенко Олена Юріївна, к.е.н., доцент, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Іртищева І.О., д.е.н., професор

Як показав аналіз, цикл наукових праць д.е.н. Сундука Анатолія Миколайовича, к.е.н. Мандзика Валерія Миколайовича “Оцінка вартісних характеристик водних ресурсів України” спрямований на формування нових підходів до вартісної оцінки водних ресурсів держави. Згідно висновків дослідження, водні ресурси як держави, так і регіонів здатні генерувати вагому вартість, що формує сприятливі умови для залучення водних ресурсів до площини економічних процесів. У свою чергу, це активізує впровадження інвестиційних проектів та використання новітніх інструментів (рента, екопослуги, капіталізація і т.п.), заснованих на вартісних характеристиках водних ресурсів.
Робота визначається вагомими позиціями наукової новизни та актуальності, адже сфера природних ресурсів локалізована осторонь від ринкових процесів і потребує розробок у цьому напрямі.
Враховуючи наведені позиції наукової новизни, актуальність роботи, численні публікації, колектив авторів роботи “Оцінка вартісних характеристик водних ресурсів України” у складі Сундука Анатолія Миколайовича, Мандзика Валерія Миколайовича заслуговує на присудження їм премії Президента України для молодих вчених.

Іртищева І.О., д.е.н., проф., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

Зіновчук Н.В., д.е.н., професор

Робота є актуальною, адже вартісні характеристики природних ресурсів, при їх впровадженні, крім економічних ефектів, можуть формувати і позитивні наслідки іншого характеру. До їх числа можливо зарахувати можливість реформування інфраструктурних проектів, формування позитивних можливостей для нових бізнесів тощо.
Робота визначається значною кількістю наукових праць та є результатом розробки державної теми з оцінки вартісних характеристик природних ресурсів.
Бажаю авторам успіхів щодо здобуття премії.

З повагою, Зіновчук Наталія Василівна, д.е.н., проф.

Гаращенко Н.М., к.е.н., доцент

Цикл наукових праць Сундука А.М. та Мандзика В.М. “Оцінка вартісних характеристик водних ресурсів України”, який висувається на здобуття Премії Президента України для молодих вчених, визначається актуальністю, позиціями наукової новизни та комплексністю. Результати є вагомим здобутком для економічної науки та можуть бути впроваджені в установи як сфери контролю за природними ресурсами, так і фінансові інститути,а також покладені в основу державних стратегій розвитку водного сектору.
Робота є новаторською, а автори заслуговують на присудження Премії.
Наталія Гаращенко, к.е.н., президент ГО “Клуб економістів”

Красільнікова Т.М., к.т.н., доцент

Економіка природокористування є важливою науковою дисципліною, адже, серед інших цілей, формує шляхи до впровадження системи методів та підходів, спрямованих на поліпшення характеристик використання природних ресурсів.
В умовах ринкових процесів, коли природні ресурси залучаються до сфери обігу, важливу роль відіграє поняття вартості. Робота якраз і спрямована на дослідження цієї наукової категорії. На прикладі водних ресурсів авторами було розроблено та поглиблено теоретичні засади реалізації процедури оцінки вартості водних ресурсів, сформувано нові методологічні підходи до проведення оцінки з удосконаленням методики врахування додаткових вартостей ресурсу. Результати дослідження дають можливість вирішення значної наукової проблеми, яка пов’язана як із залученням вартісних характеристик водних ресурсів до фінансово-економічних процесів, так і пошуком додаткових джерел фінансування розвитку водного сектору України.

Враховуючи зазначене, вважаю, що автори циклу наукових праць заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених.

З повагою до колективу авторів,
Красільнікова Т.М., к.т.н., доцент, НПУ ім. М.П. Драгоманова

Каленюк І.С., д.е.н., проф.

Результати наукової роботи формують сприятливі передумови до використання нових інструментів регулювання природокористування. Крім суто теоретичних міркувань, авторами наведено значний масив статистичної інформації, що є вагомим елементом наукової новизни розробки. Однак, як показує поточна практика, для впровадження цих інструментів потрібна радикальна реформа системи управління природокористуванням. Сподіваємось, що, з часом, такі трансформації відбудуться і вони сформують сприятливі передумови до використання напрацювань авторів.
Висловлюю свою підтримку і бажаю успіхів.
Каленюк Ірина Сергіївна, д.е.н., проф.

Микитенко В.В., д.е.н., проф.

Тема, що піднімається молодими науковцями, є актуальною, адже, як показує практика, Україна забезпечена природними ресурсами, однак, характеристики їх використання є низькими та такими, що потребують своєї трансформації.
У контексті економічних досліджень важливою категорією є вартість, яка дозволяє визначити суспільну корисність від ресурсу та, на основі цього, розуміти його значимість. Особливо актуальними є розробки, що вивчають вартість природних ресурсів, адже вони є специфічною категорією. Враховуючи нагальність подібних досліджень, авторами було зроблено спробу реалізувати процедуру оцінки вартості водних ресурсів з урахуванням новітніх тенденцій.
Отримані хороші наукові результати, є значна наукова новизна, публікації.
На мій погляд, автори циклу наукових праць “Оцінка вартісних характеристик водних ресурсів України” заслуговують на присудження їм Премії Президента України для молодих вчених.

Микитенко Вікторія Володимирівна, д.е.н., проф.

Лазебна О.М., к.п.н., доцент

Екологічні питання завжди відігравали і відіграють важливу роль для розвитку кожної держави. Від стану екології, збереженості природного середовища, особливостей поводження з ресурсами залежить як добробут країни, так і благополуччя її мешканців. Як показує оцінка реалій сьогодення, критичною є ситуація з використанням природних ресурсів. З однієї сторони ми усвідомлюємо цю проблему і намагаємося її вирішувати, з іншої – наші прагнення часто виявляються недостатньо сильними та потужними перед реаліями ситуації.
Конкретні шляхи вирішення можливо знайти у царині економіки природокористування, яка інтегрує питання як сфери природних ресурсів, так і систему методів та інструментів економічної площини. Важливим питанням економіки природокористування є проблема вартості природних ресурсів, адже тільки з врахуванням реальних вартісних параметрів можливо говорити і використовувати конкретні економічні механізми регулювання.
Для вирішення цього завдання авторами циклу наукових праць “Оцінка вартісних характеристик водних ресурсів України” було пророблено значну роботу, підсумком якої є комплексна оцінка вартісних параметрів водних ресурсів України, що передбачає врахування фізичних, ринкових і додаткових характеристик і спирається на всебічний аналіз показників вартості в галузевому та територіальному вимірі.
Отримані наукові результати можуть бути корисними як для подальшого наукового використання, так і для впровадження у навчальний процес при підготовці студентів-екологів.
Висловлюю підтримку авторам.
Лазебна Ольга Миколаївна, к.п.н., доцент кафедри екології НПУ ім. М.П. Драгоманова

Клиновий Дмитро Віталійович, к.е.н., с.н.с., доц.

Новаторська робота “Оцінка вартісних характеристик водних ресурсів України” по суті є першою, піонерного характеру науковою роботою, яка висвітлює теорію, методологію та практику економічного оцінювання водних ресурсів з сучасних позицій з урахуванням таких економічних категорій, як віртуальна вода та екопослуги. Необхідно вказати, що до появи цієї роботи вартісна оцінка водних ресурсів України фактично знаходилася на нульовій стадії розвитку. Показово, що в багатьох провідних наукових работах (наприклад, у відомій науковій доповіді "Капіталізація економіки України" - К.: Інститут економіки та прогнозування, 2007.–218 c) прямо вказувалося на те, що ані дієвих методик, ані розрахунків для економічної оцінки водної складової національного багатства України на той час не було, а отже, водні ресурси України не були адекватно оцінені. Натомість, у роботі Сундука А.М. та Мандзика "Оцінка вартісних храктеристик водних ресурсів України" було дуже вдало і актуально сьогоденним потребам економіки заповнено цю прогалину у наукових знаннях про наше національне господарство. Це надасть нового поштовху розвитку як самої галузі водокористування, так і суміжним з нею сферам бізнесу. Особисте детальне знайомство з цією роботою підтверджує, з моєї точки зору, високий рівень авторів як фахівців у сфері водокористування та талановитих вчених з інноваційними підходами до вирішення наукових проблем. Це свідчить про те, що результати їхньої праці заслуговують присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Шумигай І.В., к.е.н., с.н.с.

Розробка є актуальною для сучасної України, так як водні ресурси держави не визначаються адекватними характеристиками вартості. Через це вони знаходяться осторонь від економічних процесів та фінансових потоків. Оперуючи вагомим потенціалом, водні ресурси не мають реальних важелів та інструментів їх використання. Позитивом роботи є спроба авторів включити до існуючої системи оцінки альтернативні вартості, більшість з яких вже позитивно себе зарекомендували в країнах ЄС. Розробка має як теоретичне, так і прикладне значення і заслуговує високої оцінки.

Висловлюю підтримку авторам та бажаю їм успіхів. Шумигай Інна Вікторівна, кандидат сільскогосподарських наук, старший науковий співробітник лабораторії екології водно-болотних угідь і торфовищ Інституту агроекології і природокористування НААН України

Левковська Л.В., д.е.н.

Однією з проблем України є низькі та неефективні параметри використання природно-ресурсного потенціалу Складається парадоксальна ситуація, коли держава має на своїй території значні та надзвичайно цінні природні ресурси, але у той же час відчуває дефіцит за багатьма позиціями. Вирішити таку ситуацію покликане впровадження економічних механізмів природокористування. За таких умов буде формуватися позитивний ефект щодо збереження природних ресурсів і потреби споживачів будуть задоволені.
Вирішення цих питань і знаходить своє відображення у роботі Сундука А.М. та Мандзика В.М. “Оцінка вартісних характеристик водних ресурсів України”. Автори, на прикладі водних ресурсів, провели колосальну роботу, результатом якої є формування принципово нових підходів до вартісної оцінки водних ресурсів. У свою чергу, вартісні характеристики позиціонуються в якості важливого базису до впровадження нового інструментарію регулювання природокористування.
Враховуючи наукову новизну і актуальність, підтримую роботу авторів щодо здобуття Премії Президента України для молодих вчених.

З повагою, Левковська Людмила Володимирівна, д.е.н., с.н.с., зав. відділом економічних проблем водокористування Державної установи “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України”

Баліцька В.В., д.е.н.

Природно-ресурсний потенціал України використовується не повною мірою. Однією з причин цього є низький рівень розробок щодо їх вартісних ознак. Цикл наукових праць і спрямовується на вирішення цього важливого завдання.
Робота визначається значною кількістю наукових праць та є результатом розробки державної теми з оцінки вартісних характеристик природних ресурсів.
Бажаю успіхів щодо здобуття премії.
Баліцька В.В., д.е.н.

Ібатуллін Ш.І., д.е.н., проф.

Робота, представлена на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених, складається із циклу наукових праць, які поєднуються між собою спільною ідеєю, а саме – розробкою підходів до оцінки вартісних характеристик складових природних ресурсів України. У поданих наукових працях послідовно розглядаються різноманітні аспекти формування вартісних характеристик – від визначення методологічних та методичних основ до проведення оцінки з формуванням напрямів впровадження отриманих результатів. Позитивом є значна практична спрямованість роботи, що підтверджується численними актами впровадження.
Підтверджую, що робота виконана на високому науковому рівні, має вагомі позиції наукової новизни, практичну спрямованість і заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.
Ібатуллін Ш.І., д.е.н., проф.

Чугаев О.А., к.е.н., доц.

В умовах глобальних процесів надзвичайно важливою є роль фінансового фактору впливу. Коли відбувається поширення фінансових процесів, то до їх кола залучаються багато сегментів дії. Значною мірою це стосується і водних ресурсів. Вже звичними стали явища, коли на біржах котируються водні акції, відображені у The Guggenheim S&P Global Water Index ETF. Працюють біржові фонди, що інвестують у водну індустрію. Подібні процеси можливі тільки на основі визначення вартісних характеристик водних ресурсів.
У циклі наукових праць “Оцінка вартісних характеристик водних ресурсів України” ці питання і досліджуються.
Робота має значну практичну цінність, а її висновки можуть бути корисними до впровадження як установами у сфері водних ресурсів, так і фінансовими структурами.
Висловлюю підтримку авторам циклу наукових праць на здобуття премії Президента України для молодих вчених.

З побажаннями успіхів, Чугаев О.А., к.е.н., доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка.

Скиба Ю.А., д-р педагогічних наук

Наукові розробки авторів є надзвичайно актуальними, адже є чітка спроба розгляду природних ресурсів у контексті економічних пріоритетів, що поєднується із новітніми практиками західних країн.
Хочу зазначити, що висновки з цієї роботи можуть бути використані у педагогічній роботі під час підготовки фахівців-екологів. Робота визначається рисами інноваційності, використанням нових підходів до вирішення наукової проблеми.
Підтримую цикл наукових праць Сундука А.М. та Мандзика В.М. “Оцінка вартісних характеристик водних ресурсів України” на здобуття премії Президента України для молодих вчених.
Скиба Ю.А., доктор педагогічних наук, доцент, пров.н.с., Інститут вищої освіти НАПН України

Жаліло Я.А., д.е.н.

Природні ресурси є важливим елементом економічного розвитку держави. Однак, як показує поточна практика, підходи до їх використання не визначаються раціональними характеристиками. Однією з причин цього можливо зазначити низькі вартісні параметри природних ресурсів. Для вирішення цього важливого питання авторами і було реалізоване наукове дослідження, у ході якого на прикладі водних ресурсів було апробовано нові підходи до формування вартісних ознак.
Як показує оцінка циклу наукових праць, вперше проведено комплексну оцінку вартісних параметрів водних ресурсів України, що передбачає врахування фізичних, ринкових і додаткових характеристик і спирається на всебічний аналіз показників вартості в галузевому та територіальному вимірі, імплементація яких в практику функціонування водного сектору та економічної системи в цілому суттєво посилить ефективність їх розвитку. Таким чином, можливо говорити про синергетичний ефект від такої взаємодії, що справляє стимулюючий вплив як щодо сектору природних ресурсів, так і національної економіки в цілому.

Висловлюю підтримку авторам та бажаю їм успіхів. Жаліло Я.А., д.е.н., керівник економічних програм Інституту суспільно-економічних досліджень

Іванюта П.В., д.держ. управління, доцент

Робота, представлена на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених, складається із циклу наукових праць, які поєднуються між собою спільною ідеєю, а саме – розробкою підходів до оцінки вартісних характеристик водних ресурсів України. У поданих наукових працях послідовно розглядаються різноманітні аспекти формування вартісних характеристик – від визначення методологічних та методичних основ до проведення оцінки з формуванням напрямів впровадження отриманих результатів. Позитивом є значна практична спрямованість роботи, що підтверджується численними актами впровадження.
Підтверджую, що робота виконана на високому науковому рівні, має вагомі позиції наукової новизни, практичну спрямованість і заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Іванюта Павло Васильович, завідувач кафедри менеджменту Вінницького кооперативного інституту, д.держ. управління, доцент

д.е.н., с.н.с. Шкуратов О.І.

Робота “Оцінка вартісних характеристик водних ресурсів України” є дуже актуальною в умовах трансформації інституціонального середовища системи природогосподарювання в Україні. Вона містить елементи наукової новизни та теоретично обгрунтована. Практичну цінність має підхід до оцінки вартісних параметрів водних ресурсів України, що передбачає врахування фізичних, ринкових і додаткових характеристик і спирається на всебічний аналіз показників вартості в галузевому та територіальному вимірі. В цілому дана робота та колектив авторів наукової розробки заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.
д.е.н., с.н.с., заступник диреткора з наукової роботи та інноваційного розвитку Інституту агроекології і природокористування НААН Шкуратов Олексій Іванович.

Кожем'якіна Світлана Миколаївна, д.е.н.

Природні ресурси відіграють важливу роль у економічному та соціальному розвитку, адже вони виступають базисом розміщення продуктивних сил, основою для функціонування багатьох галузей економіки, соціальної інфраструктури.
Однак, як показує поточний досвід, природні ресурси України значно недооцінені, що несприятливим чином впливає як на їх використання, так і можливості ефективного позиціонування в системі ринкових відносин. Якщо подивитися на досвід країн ЄС, то можна побачити, що для цих країн характерні більш прогресивні підходи до оцінки, яка виступає базисом якісного використання та позиціонування. Питання полягає у тому, щоб розширити існуючі методичні координати та імплементувати нові вартості. У контексті вирішення цієї проблеми і знаходиться ця робота.
Необхідно зазначити, що рецензована робота є однією з перших в Україні з цієї проблеми, визначається вагомими позиціями наукової новизни.
Вважаю, що представлена робота та колектив авторів заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених.
З побажаннями успіхів, Кожем'якіна С.М., д.е.н., завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України.

Бойко Аліна Василівна, д.е.н., проф. кафедри економічної тео

Розробка Сундука А.М. та Мандзика В.М. “Оцінка вартісних характеристик водних ресурсів України” висвітлює концептуальні засади реалізації процедури економічної оцінки водних ресурсів як складової природного багатства України. Наукові результати дослідження орієнтують на формування сучасних підходів і механізмів врахування базових властивостей водно-ресурсного потенціалу держави при його розгляді у вимірах національного багатства. У розробці визначено місце і значення водних ресурсів у системі природного багатства держави. Крім того, досліджено систему методів та індикаторів оцінки вартісних характеристик, які розглядаються у межах фізичних, ринкових і додаткових координат. У контексті написання роботи було опубліковано методичну розробку щодо агрегованої економічної оцінки водних ресурсів як складової природного багатства України, яка має вагоме значення.
Висловлюю підтримку авторам циклу наукових праць на здобуття премії Президента України для молодих вчених.

Бойко Аліна Василівна, д.е.н., проф. кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торгівельно-економічний університет

Будзяк Василь Миронович, д.е.н, проф.

Будзяк В.М., д.е.н, проф., Київський національний торгівельно-економічний університет

Україна, на шляху до ЄС, потребує значних інвестиційних ресурсів, одним є реципієнтів яких є сфера природних ресурсів. Як показує практика, сфера природних ресурсів має значний інвестиційний потенціал, який, однак, не залучається належним чином через ряд причин. Однією з базових є незиькі та неадекватні вартісні характеристики. У подібному стані знаходяться і водні ресурси.
З огляду на зазначене, на сучасному етапі важливо забезпечити проведення оцінки вартісних характеристик водних ресурсів з урахуванням базових властивостей води та грошових потоків, що можуть ними генеруватися. Це дасть змогу поліпшити характеристики використання водно-ресурсного потенціалу та сформує передумови до активізації широкого спектра інструментів регулювання. Шляхи вирішення цієї проблеми передбачають пошук і розробку нових методичних підходів до оцінки вартості водних ресурсів, які б дозволили врахувати всі її основні елементи, властивості та функціональні параметри. Вирішення цих питань і знаходить своє відображення у роботі Сундука А.М. та Мандзика В.М. “Оцінка вартісних характеристик водних ресурсів України”.
Бажаю авторам успіхів та висловлюю свою підтримку щодо присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Гість

Голян Василь Анатолійович, д.е.н., проф., головний редактор журналу “Економіст”

В роботі “Оцінка вартісних характеристик водних ресурсів України” піднято важливе і актуальне питання для становлення ринкових процесів у секторі водних ресурсів держави. Новизна роботи полягає у тому, що автори сформували власну методику оцінки вартісних характеристик водних ресурсів держави, яка, поряд з консервативним ознаками вартості, передбачає врахування та облік і нових властивостей (до числа яких можливо зарахувати такі, як платежі за екопослуги, віртуальну воду тощо). Наукова праця також цікава тим, що результати дослідження дають можливість вирішення значної наукової проблеми, яка пов’язана як із залученням вартісних характеристик водних ресурсів до фінансово-економічних процесів, так і пошуком додаткових джерел фінансування розвитку водного сектору України.
Враховуючи зазначене, вважаю, що колектив авторів наукової розробки заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

З повагою до колективу авторів, Голян В.А., д.е.н., проф., головний редактор журналу “Економіст”.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.