Офіційний веб сайт

Оцінювання граничного стану і залишкового ресурсу елементів конструкцій енергетичного і транспортного обладнання

м15

Представлено Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя.

Автори: Ясній В.П., доктор філософії (PhD механіка твердих тіл), Сорочак А.П., к.т.н., 

Метою роботи є виявлення основних закономірностей впливу експлуатаційних чинників на циклічну тріщиностійкість, деградацію структури і механічних властивостей матеріалів енергетичного і транспортного обладнання та розробка на цій основі методики оцінювання їх залишкової міцності і довговічності з урахуванням форми та розмірів існуючих дефектів.

Авторами виконано із застосуванням методів механіки деформованого твердого тіла, положень лінійної та нелінійної механіки руйнування, сучасних методик експериментальних досліджень з автоматизованою обробкою отриманих результатів та ймовірнісно-статистичного підходу та спрямовано на вирішення важливих науково-технічних проблем енергетики та транспорту − запобіганню раптовому руйнуванню важливих високотемпературних конструкційних елементів обладнання теплових електростанцій та забезпечення надійної експлуатації осей колісних пар залізничного транспорту.

Авторами досліджено вплив експлуатаційних факторів на міцність і живучість матеріалів та запропоновано методики прогнозування, які враховують статистичний розкид характеристик тріщиностійкості, геометрії тріщин та навантаження.

Отримані результати мають важливе практичне значення, що підтверджено актами впровадження на ВП "Локомотивне депо Тернопіль" та ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО (ВП "Бурштинська ТЕС").

Кількість публікацій: 42, в т.ч.  за тематикою роботи 30 статей (15 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 51 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 7 та 86 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 9

Надіслати коментар

Коментарі

Пастернак Ярослав Михайлович

Подана на здобуття премії Президента України робота Яснія В.П. та Сорочака А.П. стосується важливого для сьогодення завдання побудови методів дослідження основних закономірностей механічного поводження матеріалів, і як наслідок, прогнозування міцності і довговічності відповідальних елементів конструкцій, зокрема й колекторів пароперегрівників ТЕС та осей колісних пар. У роботі вдало поєднано теоретичні та експериментальні підходи сучасних матеріалознавства та механіки руйнування, що дало можливість побудувати ефективні методи вирішення сформульованої проблеми.
За результатами наукової роботи опубліковано численну кількість наукових праць, багато з яких у закордонних виданнях, що реферуються провідними наукометричними базами. Вважаю, що за обсягом та новизною виконаних досліджень робота Яснія В.П. та Сорочака А.П. «Оцінювання граничного стану і залишкового ресурсу елементів конструкцій енергетичного і транспортного обладнання» цілком заслуговує присудження її Авторам Премії Президента України для молодих вчених.

Д.ф.-м.н., доц.,
професор кафедри комп’ютерної інженерії
Луцького національного технічного університету
Пастернак Я.М.

д.т.н., професор Ориняк І.В.

Робота, яка висувається на премію, присвячена вирішенню актуальних задач, що виникають при експлуатації елементів конструкцій енергетичного та транспортного обладнання.
З цією метою в роботі пропонуються нові та експериментально обгрунтовані методи оцінки граничного стану колекторів пароперегрівників ТЕС та залишкового ресурсу осей колісних пар з урахуванням структурно - механічної неоднорідності. Хочу зазначити, що представлені в роботі результати, виконані на хорошому інженерному та науковому рівні, а також свідчать про високу кваліфікацію авторів.
Зважаючи на прикладну спрямованість роботи та кількість публікацій в фахових рейтингових виданнях, вважаю, що автори роботи В.П. Ясній та А.П. Сорочак заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих вчених у 2017 році.

Завідувач відділом "Фізичних основ міцності та руйнування"
Інституту проблем міцності ім. Г.С.Писаренка
д.т.н., професор Ориняк І.В.

д.т.н., професор Пискунов С.О.

Проблема визначення граничного стану і ресурсу елементів конструкцій під дією тривалих навантажень є актуальною проблемою сьогодення, що обумовлено, зокрема тривалим попереднім періодом експлуатації багатьох обєктів і підвищеним ризиком їх непередбачуваного руйнування. При цьому наявність доволі значної кількості розробок в цьому напрямку не вичерпує всіх аспектів цієї проблеми. Розроблена авторами методика оцінки залишкового ресурсу енергетичного і транспортного обладнання грунтується на застосуванні екпериментальних методів, що дозволяє найбільш коректно врахувати поточний стан матеріалу дослідуваної конструкції, що підвищує точність результатів. Автори проекту впродовж тривалого часу працюють на цією проблемою і мають значний доробок, який відображений в наукових публікаціях, в тому числі у іноземних виданнях, цитованих в науковометричних базах даних, що свідчить про визнання їх досягнень на міжнародному рівні.
Зважаючи на виклене вважаю, що автори роботи "Оцінювання граничного стану і залишкового ресурсу елементів конструкцій енергетичного і транспортного обладнання" В.П. Ясній та А.П. Сорочак можуть бути рекомендовані до присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених у 2017 році.

д.т.н. проф. Никифорчин Г.М.

Авторами розроблено методики оцінювання залишкового ресурсу важливих конструкційних елементів з урахуванням структурно-механічної неоднорідності матеріалу. Також виявлено основні закономірності впливу експлуатаційних чинників, температури, асиметрії циклу навантажування на тріщиностійкість та механічні властивості матеріалів транспортного та енергетичного обладнання.

д.т.н. проф. Никифорчин Г.М.

Авторами розроблено методики оцінювання залишкового ресурсу важливих конструкційних елементів з урахуванням структурно-механічної неоднорідності матеріалу. Також виявлено основні закономірності впливу експлуатаційних чинників, температури, асиметрії циклу навантажування на тріщиностійкість та механічні властивості матеріалів транспортного та енергетичного обладнання. Родзинка роботи у врахуванні експлуатаційної деградації стану металу.

Francesco Iacoviello

Failure prevention of structural elements of energy and transport is an important task in engineering. There were developed the methods that are based on the assessment of the residual strength of structural elements taking into account the scatter of mechanical properties, operational loading and defect sizes. Also, there was studied the effect of operating time on damage of structures, mechanical properties and fracture toughness.
Authors have successfully accomplished the goal and have published the results of their work in leading international scientific journal.Therefore, to my opinion, Iasnii V. and Sorochak A. merit awarding the Prize of the President of Ukraine for young scientists in 2017.

Д.Т.Н., Проф. Львов Г.І.

Запобігання раптовому руйнуванню важливих елементів транспортного та енергетичного обладнання є важливою задачею, яку необхідно вирішити.
Авторами запропоновано методику ймовірнісного прогнозування граничного стану за статичного і циклічного навантаження та корозійного розтріскування, яка може бути використана для визначення конструкційної міцності, оцінки ймовірності руйнування та обґрунтування необхідної надійності елементів конструкцій на стадії проектування, а також оцінки залишкової міцності різноманітних типів елементів конструкцій з тріщинами, які працюють у вищевказаних умовах.
Яснієм В.П. та Сорочаком А.В. отримано результати, які опубліковані в національних та провідних міжнародних виданнях і становлять вагомий внесок у розвиток теорії і методів розрахунку граничного стану важливих елементів, а їх автори заслуговують присудження їм премії Президента України для молодих вчених у 2017 році.

Завідувач кафедри динаміки та міцностімашин НТУ ХПІ

Андрейків Олександр Євгенович

Обладнання теплоенергетики та транспортних залізничних систем є об’єктами тривалої експлуатації з підвищеним ризиком непрогнозованого руйнування.
Для забезпечення їх надійної експлуатації необхідно мати інформацію про перебіг експлуатаційної деградації матеріалів, температурні поля і напружено-деформований стан, що спричиняють ініціювання і розвиток дефектів в реальних умовах експлуатації. Ці знання повинні бути узагальнені в надійні процедури оцінювання терміну служби обладнання.
Представлений на здобуття Премії Президента України для молодих вчених в 2017 році наукова робота "Оцінювання граничного стану і залишкового ресурсу елементів конструкцій енергетичного і транспортного обладнання" авторів Яснія В.П. і Сорочака А.П. є суттєвим кроком у вирішенні цих проблем.
Авторами запропоновано оригінальні підходи до оцінювання впливу експлуатаційних факторів (тиск, температура, середовище, асиметрія циклу навантаження на деградацію та поширення тріщин в матеріалах колекторів пароперегрівників і осей колісних пар локомотивів, їх граничний стан і залишкову довговічність з урахування деградації їх фізичних і механічних властивостей. Запропоновано підходи оцінювання граничного стану і прогнозування залишкового ресурсу елементів конструкцій з тріщиноподібними дефектами. Зокрема, виявлені основні закономірності розподілу напружень поблизу конструктивних концентраторів під дією під дією температурно-силових полів. Досліджені розподіл і форми множинних експлуатаційних тріщин, твердості і мікротвердості, ударної в'язкості з урахуванням їх градієнту вздовж поперечного перерізу які є фізичною основою для моделювання поведінки деформівних матеріалів при статичних, циклічних і динамічних навантаженнях.
Поданий цикл наукових праць відповідає світовому рівню, що підтверджується одержанням фундаментальних наукових результатів, опублікованих у 30публікаціях, в т.ч. 15 у міжнародних реферованих виданнях.
Результати, отримані під час виконання роботи використовуються, зокрема ВП «Бурштинська ТЕС», ПАТ «ДТЕК Західенерго» для оцінювання параметрів множинного експлуатаційного розтріскування, корозійно-механічних властивостей теплостійкої сталі, а також прогнозування підростання тріщин, з урахуванням наводнення, і граничного стану колекторів пароперегрівачів.
Вважаю, що автори роботи робота "Оцінювання граничного стану і залишкового ресурсу елементів конструкцій енергетичного і транспортного обладнання" Ясній В.П. і Сорочак А.П. заслуговують присудження Премії Президента України для молодих вчених у 2017 році
Андрейків О.Є.
Професор кафедри механіки Львівського
національного університету ім. Ів. Франка,
чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф,
Заслужений діяч науки і техніки України,
Лауреат Державної премії України в галузі
науки та техніки

Скальський Валентин Романович

Цей цикл праць спрямований на вирішення важливої проблеми - оцінювання надійності та залишкового ресурсу оладнання енергетики та транспорту. Праці молодих учених опубліковані у відомих рейтингових виданнях, що зумовило їх високий індекс цитування. Я особисто знайомий із працями авторів і стверджую про їх високий професійний рівень, зокрема у галузі знань з механіки деформівного твердого тіла.
Підтримую висунення циклу праць на здобуття премії Президента України для молодих вчених.

Скальський В.Р.
Заст. директора з наукової роботи
Фізико-механічного інституту НАН України
чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф,
Заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки

к.т.н., Богдан А.В.

Забезпечення безаварійної експлуатації відповідальних конструкцій є безумовним фактором, який впливає на авторитет України як розвиненої індустріальної держави. Зважаючи на це, робота авторів, яка присвячена оцінюванню граничного стану та залишкового ресурсу енергетичного та транспортного обладнання, є актуальною.
Перша частина роботи використовує сучасні підходи до оцінки граничного стану колекторів пароперегрівників котлів ТЕС на основі двокритеріальної діаграми руйнування та ряд експериментальних обґрунтувань щодо коректності її застосування. В другій частині роботі розглядаються підходи до оцінки залишкового ресурсу осей колісних пар залізничного транспорту на основі експериментальних досліджень особливостей зародження та росту втомних тріщин.
Додатковою перевагою роботи є те, що створені в роботі підходи знайшли практичне застосування на відповідних підприємствах промисловості України.
Зважаючи на сказане, вважаю, що автори роботи В.П. Ясній та А.П. Сорочак заслуговують на присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених у 2017 році.

Старший науковий співробітник Інституту проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАНУ,
к.т.н. Богдан А.В.

Dr. Volodymyr Hutsaylyuk

The authors obtained important theoretical and experimental results in fracture mechanics, strength and durability of structural elements.

The practical significance of this work is that on the basis of the theoretical and experimental results, the authors proposed modern methods of influence of operational factors on the strength and lifetime of the materials and the method of predicting durability, taking into account the statistical dispersion characteristics of the fracture, the geometry of cracks and loads of responsible major hardware components energy and transport purposes.

The results correspond to international standards and is a significant contribution to the development of theory and methods of calculation ultimate state and strength of materials, and the authors merit awarding them Prize of the President of Ukraine for young scientists in 2017.

PhD, Assistant professor
Faculty of Mechanical Engineering
Military University of Technology
Poland

к.т.н., доц. Біщак Р.Т.

Дослідження виконані авторами роботи на високому науковому рівні, тримані наукові результати, які мають важливе практичне значення.
В роботі запропоновані методики прогнозування граничного стану колекторів пароперегрівників та осей колісних пар з урахуванням впливу експлуатаційних факторів, які можуть бути використані для обґрунтування міжінспекційних періодів та залишкового ресурсу конструкцій під час експлуатації.
Вважаю, що за сукупністю одержаних наукових результатів автори В.П. Ясній та А.П. Сорочак заслуговують щорічної премії Президента України для молодих вчених у 2017 році.

к.т.н., доцент кафедри зварювання конструкцій та відновлення деталей машин ІФНТУНГ Біщак Р.Т.,
лауреат премії Президента України для молодих вчених (2016 р.)

д.т.н., проф. Марущак П.О.

На мою думку, прогнозування міцності та залишкової довговічності тривалoексплуатованих конструкцій, руйнування яких може спричинити важкі техногенні наслідки є актуальним завданням. Саме цим питанням присвячено наукову роботу "Оцінювання граничного стану і залишкового ресурсу елементів конструкцій енергетичного і транспортного обладнання".
Авторами одержано низку нових наукових результатів, що стосуються закономірностей поширення втомних тріщини в ферито-перлітних сталях на мікро-, мезо- та макро-, рівнях. Встановлено основні закономірності деградації теплостійкої сталі колекторів пароперегрівників з урахуванням наводнення. В цілому, дослідження виконані на високому науковому рівні.
Зважаючи на актуальність, важливість та практичну цінність цієї наукової роботи, вважаю, що її автори В.П. Ясній та А.П. Сорочак заслуговують щорічної премії Президента України для молодих вчених у 2017 році.

Завідувач кафедри автоматизації технологічних
процесів та виробництв ТНТУ ім. І. Пулюя,
д.т.н., проф. Марущак П.О.,
лауреат премії Президента України для молодих вчених (2009 р.)

Prof. László TÓTH, Hungary

The paper is dealing with an absolutely actual industrial problem, with the residual life-time estimation considering its statistical nature as well both material resistance and loading parameters. The elaborated estimation method is theoretically well supported and applicable in industrial circumstances. The authors should be commended for their excellent work over the last few years, which led to new innovative methods, approaches and procedures in the assessing of limit state and residual life of energy and transport equipment structural element.
I wholeheartedly support their work for prize of President of Ukraine in 2017.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.