Офіційний веб сайт

Оптимізація параметрів сучасних телекомунікаційних мереж

М40

 

Автор: Бондарчук А.П.

 

Представлена Державним університетом інформаційно-комунікаційних технологій.

 

Представлені розробки вирішують комплексну проблему побудови сучасної телекомунікаційної мережі.

Автором вирішено важливу науково-технічну проблему побудови мереж наступного покоління NGN(Nextgenerationnetwork) та доведено доцільність розгортання в якості елемента конвергентної мережі надсучасної технології з радіодоступом LTE(LongTermEvolution). Технологію LTEпорівняно з подібними (4 покоління бездротового зв’язку)  та доведено, що завдяки системам OFDMAта SC-FDMAця технологія є найкращою. В якості мережі контролю та управління в сучасних телекомунікаційних мережах представлено Самодостатню мережу - SON (Self-Organizing Network).

Розроблено методи побудови телекомунікаційнихмереж на базі новітніх технологій. Запропоновано оригінальні методи розрахунку параметрів мережі, які на відміну від існуючих забезпечують подолання проблеми їх проектування в умовах апріорної невизначеності на основі багатокритеріальної оптимізації з врахуванням вимог стандартів і рекомендацій міжнародних організацій з питань взаємодії і управління відкритими інформаційними системами.

Розроблена методика дозволяє на 20% зменшити вартість за рахунок оптимального вибору параметрів мережі.

 

Кількість публікацій:  24  наукові публікації,в т.ч.  8 статей, 16 тез доповідей.  

Надіслати коментар

Коментарі

Созонник Г.Д.

Подана Бондарчуком А.П. наукова робота виражена актуальним, аналітичним характером.
В умовах, коли нові технології все більше завойовують світовий ринок, невідкладним завданням стає створення такої мережі, яка забезпечить розвиток міжнародної економіки у відповідності до загальносвітового руху в напрямку глобального інформаційного суспільства. NGN є перспективним і логічним розвитком телекомунікацій, що передбачає використання нових та інноваційних технологій для забезпечення додаткових можливостей.
Розробки автора вирішили комплексну проблему побудови принципово нової телекомунікаційної мережі із досягненням, необхідних в сучасних умовах, ефективності та економічності, яка за своїм рівнем відповідає найкращим світовим розробкам, а за рядом параметрів і перевищує їх.
Вважаю, що робота „Оптимізація параметрів сучасних телекомунікаційних мереж” автора Бондарчука А.П., заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Созонник Галина Дмитрівна, к.т.н., доцент, кафедра Телекомунікаційних систем Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ГРЕСЬКО Ю.В.

В роботі виконано великий обсяг наукових досліджень, серед яких запропоновані цікаві ідеї по концепції побудови мереж майбутнього.
У роботі висвітлено основні питання щодо реалізації мережі наступного покоління згідно з політикою міжнародного союзу електрозв’язку та розглянуті основні питання щодо еволюційного переходу мережі наступного покоління до телекомунікаційної мережі майбутнього. Наведено характеристики мережі майбутнього, час їх розгортання та надано сучасне визначення мережі наступного покоління та відмінності побудови від пакетної мережі Інтернет. Визначено послуги, які повинні надавати мережі майбутнього з врахуванням очікувань кінцевих споживачів послуг.
Цінним є те, що розроблена методика дозволяє на 20% зменшити вартість за рахунок оптимального вибору параметрів мережі.
Вважаю, що подана робота виконана на високому рівні, за актуальністю і значимістю цілком заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених 2011року.

Гресько Юрій Володимирович – к.т.н., ПрАТ «МТС»

Савченко Ю.Г.

Ознайомившись з роботою «Оптимізація параметрів сучасних телекомунікаційних мереж», яка висунута на здобуття премії Президента України для молодих вчених в 2011 році, слід зазначити її актуальність та державне значення.
В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему побудови мереж наступного покоління NGN (Next generation network). Різноманіття послуг і додатків, які надаються NGN, в цілому ширше, ніж набір послуг, що надаються по традиційним телекомунікаційним мережам з визначеним і кінцевим типом послуг. Поява значної кількості додатків, що базуються на протоколі ІР, веде до зростання ролі NGN в інфраструктурі оператора телекомунікаційних послуг. Проте, базуючись на технології комутації пакетів, мережа наступного покоління ще здебільшого використовується для додатків, що не вимагають обміну інформацією в режимі реального часу. З іншого боку, маючи переваги технології комутації пакетів, NGN починає займати все нові сегменти ринку користувачів телекомунікаційних послуг.
Вже зараз можна передбачити переростання пакетних мереж в мережі наступного покоління, на базі яких буде забезпечуватись обмін інформацією в режимі як реального, так і нереального часу. Рушійною силою даних еволюційних процесів являється можливість забезпечити на базі пакетної мережі економічне масштабування, інтегровану підтримку рівня ІР, відкритість для майбутніх змін.
Вважаю, що робота має важливе значення та безперечно заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Савченко Юрій Григорович, д.т.н., професор кафедри звукотехніки та реєстрації інформації, факультет електроніки НТУУ “КПІ”

Турупалов В.В.

На сучасному етапі розвитку суспільства інформаційні та телекомунікаційні технології стають основними факторами розвитку світової економіки. Поява нових технологій - це крок до створення єдиного інформаційного суспільства, електронної економіки, де географічні кордони втрачають своє значення як економічний фактор.
Перевага зазначеної мережі для операторів телекомунікацій буде полягати в оптимізації мультисервісної телекомунікаційної мережі і як наслідок в зменшенні експлуатаційних витрат, а для кінцевих споживачів в збільшенні кількості і якості ІКТ послуг.
Проведений концептуальний аналіз свідчить, що реалізація NGN буде мати можливість надати вільний доступ користувачам до ІКТ ресурсів та інтелектуального надбання людства в будь-якому географічному місці, гарантованої якості, прийнятної вартості, в будь-який час на базі нових та інноваційних технологій.

Вважаю, що робота має важливе значення та безперечно заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Турупалов Віктор Володимирович

Декан факультету комп’ютерних інформаційних технологій і автоматики, ДонНТУ.
Кандидат технічних наук, доцент.

Князєва Н.О.

Подана на здобуття премії Президента України для молодих вчених 2011року робота « Оптимізація параметрів сучасних телекомунікаційних мереж » - актуальна і своєчасна праця.
У роботі проведено порівняльний аналіз існуючих методів об’єднання суперечливих критеріїв, досліджено їх переваги та недоліки. Запропоновано метод об’єднання суперечливих критеріїв, таких як кількість службової інформації, достовірність, затримка інформації та вартість. За результатами моделювання отримано співвідношення, які пов’язують основні вищенаведені критерії. Ці результати дозволяють отримати ефективне рішення на основі векторного синтезу, на відміну від скалярного, який використовувався раніше.
Вважаю, що представлена робота заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Князєва Н.О. – д.т.н., проф., зав. кафедри інформаційних систем та мереж ОДАХ.

Варфоломеєва О.Г.

Розвиток телекомунікаційних технологій з їх інтеграцією до нової глобальної мережної інфраструктури на базі широкосмугових технологій ставить особливі вимоги до показників телекомунікаційної мережі в Україні.
Перехід до інформаційного суспільства суттєво змінює вимоги до існуючих телекомунікаційних мереж. В галузі зв'язку нашої та інших країн виникають нові задачі більшої складності і масштабу.
Своєчасне розв'язання цих задач є дуже важливим для України. Також велике значення при модернізації мереж має можливість прорахувати заздалегідь ефективність запланованих змін з допомогою математичного моделювання, застосування методів економетрії та обробки відповідних даних на високошвидкісних обчислювальних пристроях. Це суттєво збереже економічні та людські ресурси, що дуже важливо для економіки нашої країни, зокрема, в умовах кризи.
Задачі удосконалення інфокомунікаційних систем і мереж відносяться до задач аналізу і синтезу. Складність таких задач обумовлена значною кількістю показників (критеріїв) і чинників впливу на них, необхідністю розробки систем управління і методів розрахунків пристроїв, оптимізацією основних показників і чинників мережі в умовах її еволюції.
Тому наукова робота „ Оптимізація параметрів сучасних телекомунікаційних мереж», яка присвячена вирішенню цих задач є дуже важливою і, на мій погляд, заслуговує присвоєння премії Президента України для молодих вчених 2011року.

Варфоломеєва О.Г., начальник наукового відділу ДП "Українського науково-дослідного інституту зв"язку""

Конахович Г.Ф.

Наукова робота „ Оптимізація параметрів сучасних телекомунікаційних мереж ” представляє собою науковий продукт високої якості, який отримано за результатами багаторічних наукових досліджень і розробок, збору і обробки значного обсягу сучасної інформації про розвиток та особливості сучасних телекомунікаційних мереж.
Досліджено методи побудови новітніх розумних мереж (Intelligent network) та розроблено комбіновану структуру телекомунікаційної мережі, яка забезпечує мережі як властивість адаптивності до плинно спрогнозованих збурень, так і інваріантності до випадкових збурюючих факторів.
При підвищенні основних показників якості телекомунікаційної мережі зменшується вартості самої мережі порівняно з відомими аналогами. Це відбувається за рахунок мінімізації затримки інформації, тобто створення найбільш ефективної структури телекомунікаційної мережі, мінімізації кількості службової інформації, використовуючи існуючі найбільш дешеві канали зв’язку з низьким відношенням сигнал/шум.
Враховуючи актуальність, науково-прикладне значення, отримані вагомі практичні результати вважаю, що представлена робота заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених 2011року.

Конахович Г.Ф., д.т.н., професор, зав. кафедри Національного авіаційного університету

С.В. Палецький

Проведено дослідження та аналіз тенденції розвитку сучасних інфокомунікаційних мереж та послуг, який проходить в умовах зміни парадигми використання засобів інфокомунікацій.
Зроблено рекомендації для побудови сучасних телекомунікаційних мереж щодо вимог та структури мережі. Розроблений і запропонований синтез оптимальної системи параметрів телекомунікаційної мережі за трьома показниками якості з застосуванням умовних критеріїв переваги, який може використовуватися під час вирішення задачі оптимізації системи і дозволяє враховувати всі існуючі форми завдання вимог в технічному завданні, визначити обмеження на області зміни параметрів мережі та оцінити варіанти реалізації мережі для забезпечення достатньої параметричної надійності.
Це дозволяє здійснити глобальний синтез мережі наступного покоління з урахуванням часткових критеріїв, необхідних для забезпечення ефективної роботи мережі.
Вважаю, що робота має важливе значення та безперечно заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

С.В. Палецький, провідний спеціаліст ПрАТ "Київстар»

Поповський В.В.

Запропоновані інноваційні технології у наукових роботах Бондарчука Андрія Петровича приваблюють своєю новизною, нестандартним мисленням, пошуком оптимальних відповідей на питання побудови телекомунікаційної мережі майбутнього. В роботі запропоновано методи багатокритеріальної оптимізації телекомунікаційної мережі. Описано особливості телекомунікаційної мережі як складної системи параметрів. Визначено основні критерії (показники) якості, що впливають на ефективність роботи телекомунікаційних мереж.
Проблему побудови мереж, на мою думку, він вдало розкрив.
Вважаю, що подана робота виконана на високому рівні, за актуальністю і значимістю цілком заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених 2011року.

Поповський Володимир Володимирович, професор, доктор технічних наук , завідувач кафедри телекомунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки.

КЛИМАШ М.М.

В роботі виконано великий обсяг наукових досліджень, серед яких запропонована концепція побудови удосконаленої телекомунікаційної мережі.
Вирішення проблеми створення сучасної масштабної телекомунікаційної мережі є однією з необхідних умов забезпечення розвитку держави. Без такої мережі розвиток інформаційних технологій, що відповідає рівню світових досягнень, неможливий.
Запропоновано методи багатокритеріальної оптимізації телекомунікаційної мережі. Описано особливості телекомунікаційної мережі як складної системи параметрів. Визначено основні критерії (показники) якості, що впливають на ефективність роботи телекомунікаційних мереж. Розроблено методи об’єднання суперечливих критеріїв та отримання загального критерію оптимальності. Це дозволяє здійснити глобальний синтез телекомунікаційної мережі з урахуванням часткових критеріїв, необхідних для забезпечення заданої точності параметрів мережі.
Цінним є те, що робота має суттєвий реальний економічний ефект. Наукові інновації сприяли тому, що створена мережа має властивості надійності та живучості.
Вважаю, що необхідно підтримати на високому державному рівні та присвоїти автору наукової роботи премію Президента України для молодих вчених.

Климаш Михайлович Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри телекомунікацій Національного університету «Львівська політехніка»

Костік Б.Я.

Необхідність проведення даної роботи, її актуальність і важливість визначаються тим, що в умовах конвергенції інфокомунікаційних та інформаційних технологій, переходу до мереж нового покоління, різноманітності типів та розгалуженості мереж, зростаючого попиту споживачів на нові послуги та підвищення вимог до якості їх надання, конкуренції операторів на ринку телекомунікацій, виникають усе нові й нові завдання, пов’язані з роботою телекомунікаційної мережі.
Вирішено важливу науково-технічну проблему побудови мереж наступного покоління NGN (Next generation network) та доведено доцільність розгортання в якості елемента конвергентної мережі надсучасної технології з радіодоступом LTE (Long Term Evolution).
Окремі розробки автора, його висновки і пропозиції становлять суттєвий інтерес. Вони прийняті для практичного використання в діяльності первинної мережі ПАТ “Укртелеком”. Зокрема, автором запропоновано оригінальні методи розрахунку параметрів телекомунікаційних мереж, які забезпечують подолання ряду проблем їх проектування, в умовах апріорної невизначеності, на основі багатокритеріальної оптимізації з урахуванням вимог стандартів і рекомендацій міжнародних організацій.
Вважаю, що робота „Оптимізація параметрів сучасних телекомунікаційних мереж” автора Бондарчука А.П. заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Директор дирекція первинної мережі ПАТ ”Укртелеком” Богдан Ярославович Костік

Оторх С.І.

Дана наукова робота - це комплекс досліджень, розроблених та запропонованих методів багатокритеріальної оптимізації сучасних телекомунікаційних мереж. Автором роботи проведено аналіз стану та розвитку телекомунікаційних мереж, визначено особливості та вимоги до мереж наступного покоління, створено наукові основи розробки, проектування та експлуатації сучасних телекомунікаційних мереж.
В роботі запропоновано оригінальні методи побудови телекомунікаційних мереж нового покоління.
Вважаю що робота „Оптимізація параметрів сучасних телекомунікаційних мереж” автора Бондарчука А.П., заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Слюсар В. О.

Останнім часом спостерігається тенденція інтегрування різних видів інформації (мова, дані, зображення, інформація для телеуправління і контролю) та послуг зв'язку у єдину мережу, яка оснащена різними видами апаратури систем передавання та різними терміналами, тобто створюються та впроваджуються інфокомунікаційні мережі. Крім того, технічний прогрес у сфері засобів зв'язку, обчислювальної техніки зумовлює потребу вдосконалення мереж. Тому проблема удосконалення телекомунікаційних мереж є доцільною і своєчасною.
Вважаю, що робота має важливе значення та безперечно заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Слюсар Володимир Олександрович, директор Центру управління мережами зв’язку ВАТ «Укртелеком»

Гайворонська Г.С

Актуальність теми цієї роботи не викликає сумнівів оскільки масштаби та темпи розвитку телекомунікацій дозволяють говорити про конвергенцію інфокомунікаційних та інформаційних технологій, перехід до мереж нового покоління, різноманітність типів та розгалуженість мереж, зростаючий попит споживачів на нові послуги та підвищення вимог до якості їх надання, конкуренцію операторів на ринку телекомунікацій. Тому можна стверджувати, що виникають усе нові й нові завдання, пов’язані з розвитком телекомунікаційних мереж.
Від оптимізації параметрів телекомунікаційних мереж залежить якість і, відповідно, конкурентоспроможність оператора телекомунікацій. Тому обговорення цієї роботи надає можливість привернути увагу до виконаних автором розробок.
Характерною перевагою цієї роботи є комплексний підхід до вирішення проблеми, який поєднує фундаментальні та прикладні дослідження.
Відзначення представленої роботи Державною премією приверне додаткову увагу громадськості до проблем телекомунікацій і сприятиме ще більш широкому впровадженню її результатів у виробництво. Автор безумовно заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених 2011року.

Зав. каф. інформаційно-комунікаційних технологій Інституту інформаційних технологій Одеської державної академії холоду, д.т.н., проф.
Гайворонська Г.С

Колченко Г.Ф.

Створення та розвиток телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій грунтується на використанні сучасних цифрових систем комутації, передачі, абонентського доступу тощо.
Технічне переоснащення мереж, їх цифровізація з застосуванням сучасних інтелектуальних технологій дозволяють створити телекомунікаційну мережу на новому технологічному рівні, що дає можливість краще використовувати ресурси телекомунікаційних мереж, зменшити експлуатаційні витрати, в тому числі за рахунок зменшення кількості персоналу, покращити якість надання телекомунікаційних послуг і розширити їх номенклатуру, підвищити надійність функціонування телекомунікаційних мереж.
Розробки автора вирішили комплексну проблему побудови принципово нової телекомунікаційної мережі із досягненням, необхідних в сучасних умовах, ефективності та економічності, яка за своїм рівнем відповідає найкращим світовим розробкам, а за рядом параметрів і перевищує їх.
Подані автором матеріали відтворюють поєднання фундаментальних та прикладних розробок.
Вважаю, що науков робота „Оптимізація параметрів сучасних телекомунікаційних мереж”, достойна отримати премію Президента України для молодих вчених.

директор Українського науково-дослідного інституту зв’язку к.т.н., доцент Колченко Г.Ф.

Беркман Любов Наумівна, д.т.н., професор, зав. кафедри телек

Оптимізація параметрів сучасних телекомунікаційних мереж грунтується на використанні оптимального співвідношення системи параметрів якості.
Вирішено важливу науково-технічну проблему побудови мереж наступного покоління NGN(Nextgenerationnetwork) та доведено доцільність розгортання в якості елемента конвергентної мережі надсучасної технології з радіодоступом LTE(LongTermEvolution).
Необхідність проведення даної роботи, її актуальність і важливість визначаються тим, що в умовах конвергенції інфокомунікаційних та інформаційних технологій, переходу до мереж нового покоління, різноманітності типів та розгалуженості мереж, зростаючого попиту споживачів на нові послуги та підвищення вимог до якості їх надання, конкуренції операторів на ринку телекомунікацій, виникають усе нові й нові завдання, пов’язані з роботою телекомунікаційної мережі. Від організації телекомунікаційної мережі залежить надійність і, відповідно, конкурентоспроможність оператора телекомунікацій.
Визначено, що для ефективного функціонування телекомунікаційних мереж важливими чинниками є визначення показників ступеня автоматизації виробничих процесів, стан розвитку телекомунікаційної мережі та технічної експлуатації.
Я повністю підтримую роботу „ Оптимізація параметрів сучасних телекомунікаційних мереж” автора Бондарчука А.П., яка гідна присудження премії Президента України для молодих вчених.