Офіційний веб сайт

Організаційно-правові засади діяльності міліції в системі правоохоронних органів держави

М67

Автор: Ковальська В.В.

Представлена Академією управління МВС України.

Кількість публікацій: 30 наукових публікацій, в т.ч. 2 монографії, 1 навчальний посібник, 27статей.

Автором досліджено правові та організаційні питання становлення, розвитку і функціонування міліції в системі правоохоронних органів держави. В результаті проведеного дослідження сформульовано ряд нових наукових положень та висновків, запропонованих особисто автором. Основні з них такі.

Комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки досліджено проблемні правові та організаційні питання становлення, розвитку і функціонування міліції в системі правоохоронних органів держави, подано авторське бачення шляхів їх вирішення. Основні елементи цивільного контроль охарактеризовано у взаємозв’язку його мети і завдань; суб’єктів та об’єктів контролю; механізму його реалізації; принципів, форм і методів контролю; механізму взаємодіїй координації суб’єктів контролю між собою й іншими органами держави; механізму оцінки ефективності контролюючих заходів.

Запропоновано удосконалення правового регулювання, напрямки та форми взаємодії міліції з іншими правоохоронними органами держави, з органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями, засобами масової інформації, розроблені концепції взаємодії даних суб’єктів, обґрунтовано місце та значення координації такою взаємодією.

Удосконалено характеристику місця, значення та особливостей правоохоронної діяльності сучасної міліції, наслідком чого стали окреслення її спеціальних ознак, уточнення законодавчого визначення поняття „міліція”, удосконалення її організаційної структури, а також перегляд її ролі та призначення у системі правоохоронних органів держави.

Висновки, пропозиції та рекомендації використовуються для підготовки і уточнення ряду законодавчих та підзаконних актів, які регулюють діяльність міліції в Україні. Автором розроблено низку проектів правових актів, що регламентують діяльність міліції та її взаємодію з органами місцевого самоврядування і громадськими організаціями, а саме: проекти Законів України „Про Національну поліцію (міліцію)”, „Про збори, мітинги, походи, демонстрації, пікетування" та інші.

Надіслати коментар

Коментарі

Салманова Елена Юрьевна

Даже никогда в своей жизни не изучая украинский язык я написала бы более грамотный комментарий к научному труду коллеги.
А что касается комментария Небрат Елены, то ее отчество Александровна, если вдруг она об этом забыла.

Конопльов В'ячеслав В'ячеславович

Автор акцентує увагу на тому, що міліція, намагається підтримувати систему, якою управляє (криміногенну) в певному, відносно стабільному стані. Повністю підтримую думку автора, що для того щоб зменшити степінь невизначеності системи треба напрацювати відповідні механізмі взаємодії, які дозволять міліції мати повну інформацію про стан злочинності, що фіксується та контролюється іншими правоохоронними органами держави та разом з ними оперативніше і мобільніше справлятися з проблемними завданнями, які виникатимуть. Автор опрацював та виклав багато матеріалу з таких важливих питань як взаємодія міліції з різними правоохоронними інститутами держави.

доктор юридичних наук,
професор В.В. Конопльов

Музичук Олександр

Вдало обґрунтовано мету та завдання дослідження. Окрім суто наукових аспектів, мета монографії полягає у тому, щоб на основі аналізу системи адміністративно-правового регулювання та практики його реалізації визначити місце, призначення та подальші напрями і перспективи діяльності міліції в системі правоохоронних органів держави.

кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник ХНУВС О. Музичук

Іншин Микола Іванович

Тема монографічного дослідження є актуальною і значимою в умовах реформації українських правоохоронних органів відповідно до європейських стандартів. Отримані в ході дослідження результати мають як практичне, так і теоретичне значення і можуть слугувати основою для подальшої розробки проблем організації та правового статусу міліції в системі правоохоронних органів.

доктор юридичних наук,
доцент М.І. Іншин

Ємельянов В'ячеслав Павлович

Ознайомлення із матеріалом реферату, теоретичною і емпіричною базою дозволяє стверджувати, що автор з поставленими в монографії завданнями справилася та досягла поставленої мети. Не допускає заперечень й наукова новизна дослідження Ковальської В.В. В цьому аспекті, зокрема, особливу увагу привертає точка зору науковця щодо визначення поняття та сутності цивільного контролю за діяльністю міліції та правоохоронних органів в цілому. У зв’язку з чим, автор запропонував своє бачення механізму координації суб’єктів цивільного контролю та оцінки ефективності контролюючих заходів.

доктор юридичних наук,
професор В.П. Ємельянов

Корецька Лариса Вікторівна

Очевидно, що успішне вирішення завдань в сфері боротьби із злочинністю, корупцією та іншим правопорушеннями в країні можливе лише за умов високопрофесійного виконання працівниками міліції своїх функцій та повноцінного нормативно-правового забезпечення управлінської діяльності органів та підрозділів системи МВС України. Не є секретом і те, що положення нині діючих нормативно-правових актів в сфері правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ не відповідають сучасним вимогам, містять значну кількість не вирішених проблем щодо розмежування правоохоронних функцій, викорінення не притаманних завдань в діяльності міліцейських підрозділів, що є основними причинами порушення організації та виконання завдань в діяльності правоохоронних органів. Багато положень, щодо правових засобів організації діяльності системи правоохоронних органів держави автор удосконалив і це заслуговує на підтримку як з боку громадськості, зокрема науковців.

Директор юридичної фірми «Альфа-Омега»
м.Харків Корецька Л.В.

Іщенко Оксана Володимирівна

Практичне значення роботи беззаперечно полягає і у тому, що викладені в монографії висновки та пропозиції становлять міцний фундамент для їх використання у науково-дослідній сфері під час вивчення загальних і спеціальних питань вдосконалення структури та діяльності системи Міністерства внутрішніх справ України.

К.ю.н., доцен
помічник Начальника ГУ МВС України
в Харківській області
полковик міліції Іщенко О.В.

Ковригін Володимир Сергійович

Автор монографічного дослідження, на підставі узагальнення наукового надбання в адміністративно-правовій галузі й аналізу практики чинного законодавства, запропонував своє бачення можливих шляхів удосконалення функціонування міліції в системі правоохоронних органів держави. Дослідження зазначеної тематики є своєчасним і має як теоретичне, так і практичне значення.

Кузніченко Сергій Олександрович

Запропоновані автором положення і рекомендації становлять значну наукову цінність, оскільки в дисертації вирішені важливі проблеми, що мають суттєве значення для розвитку юридичної науки. Вони також можуть бути використані в процесі вдосконалення правозастосовчої діяльності міліції та правоохоронних органів в Україні, та у навчальному процесі.

Небрат Олена

Вивчені в роботі питання щодо визначення сутність правоохоронної функції держави та суб’єктів її реалізації; поняття та принципи організації і функціонування системи правоохоронних органів держави; особливості адміністративно-правового статусу міліції; питання організації діяльності міліції як державного органу виконавчої влади; питання взаємодії міліції з іншими правоохоронними органами держави, з органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями, засобами масової інформації; сутність та значення цивільного контролю за діяльністю міліції як правоохоронного органу держави удосконалюють характер правових та організаційних питань становлення, розвитку і функціонування міліції в системі правоохоронних органів держави.

К.ю.н., доцент Небрат О.С.

Марцеляк Олег Володимирович

Цікавими є обґрунтовані і визначені автором пропозиції щодо удосконалення правового статусу та організаційної структури міліції, перегляд її ролі та призначення у системі правоохоронних органів держави. В цьому аспекті не можливо не погодитися з необхідністю розробки і прийняття Законів України «Про органи внутрішніх справ» та «Про правоохоронну діяльність».

Д.ю.н., професор
Заслужений юрист України Марцеляк О.В.

Синявська Олена Юхимівна

Дане наукове дослідження актуальне. Проблеми правового статусу та організаційної побудови правоохоронних органів в цілому, сутність та особливості правоохоронної діяльності міліції, характеристики та значення цивільного контролю в правоохоронній сфері, комплексно, на монографічному рівні ще не досліджувались і в цьому полягає новизна наукових висновків.

Д.ю.н., доцент Синявська О.Ю.

Салманова Олена Юрійовна

В даноій роботі позитивним моментом є те, що воно дозволяє поглибити існуючі в науці поняття про «міліцію», «правоохоронну діяльність» «правоохоронну систему», «систему правоохоронних органів», адміністративно-правові основи діяльності міліції, зміст і значення нормативно-правових актів МВС України в регулюванні діяльності міліції.

К.ю.н., доцент Салманова О.Ю.

Штанько Дмитро Олександрович

В даному дослідженні використано велику кількість літературних джерел та широку нормативну базу, яку піддано критичному оглядові під кутом зору сучасних умов та вимог сьогодення. Обраний підхід дозволив автору сформулювати важливі рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності практичної діяльності міліції, нормативно-правового регулювання функціонування системи МВС України та удосконалення механізму взаємодії всієї правоохоронної системи України.

Казанчук Ирина

Актуаьність і новизна теми очевидна, я повністю підтримую атора щодо необхідності розробити та законодавчо прийняти Концепцію удосконалення правового забезпечення організації й діяльності системи Міністерства внутрішніх справ України, яка б розкрила сучасний стан правового забезпечення організації й діяльності системи МВС України.

К.ю.н., доцент
професор кафедри адміністративної діяльності ОВС
ННІ ПФМГБ ХНУВС І.Д. Казанчук