Офіційний веб сайт

Основи формування системи екологічно безпечного природокористування для сталого розвитку України

р12

Представлено Національним лісотехнічним університетом України.

 

Автори: Туниця Ю.Ю., Гринів Л.С., Корнієнко Я.М., Мельник В.П., Соловій І.П., Степаненко А.В., Туниця Т.Ю.

 

Метою роботи є обґрунтування та впровадження інноваційної системи екологічно безпечного природокористування для сталого розвитку України. Авторами на основі теоретичних і прикладних досліджень визначено можливості залучення потенціалу різних галузей науки для вирішення багатогранної проблеми подолання суперечностей між економічною та екологічною системами з метою сталого розвитку.

Створено наукові основи нової, еколого-економічної парадигми безпечного та ефективного природокористування. Сформовано базові концептуальні засади створення інституційного середовища національної та глобальної екологічної безпеки.

Запропоновано принципово новий критерій еколого-економічної ефективності природокористування; концепцію екологізації освіти, науки та господарювання; методологічні засади Екологічної Конституції Землі; методи превентивного захисту природного довкілля.

Реалізовано міждисциплінарні методи формування системи екологічно безпечного природокористування, концепцію екологізації освіти і науки, технологічні способи виготовлення добрив з промислових відходів для екологічно безпечного землеробства. Результати наукових досліджень відповідають світовим науковим аналогам, про що свідчать апробація на міжнародних форумах найвищого рівня (зокрема на чотирьох сесіях Генеральної Асамблеї ООН).

Результати досліджень впроваджено в державні та регіональні програми територіально-галузевого розвитку України, в навчальний процес у 16-ти університетах України. Економічний ефект від впровадження складається з традиційного економічного ефекту та екологічного (поліпшення якості природного життєвого довкілля і здоров'я людей).

 

Кількість публікацій: 20 монографій, 7 посібників, 163 статті (25 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 310 (згідно з базою даних Scopus), h-індекc = 4 та 1859 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 14. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено патентом України. За даною тематикою захищено 9 докторських та 67 кандидатських дисертації.

Надіслати коментар

Коментарі

William S. Keeton

I am writing this comment in support of one of the co-authors, Dr. Ihor Soloviy, who I have worked with for many years. Dr. Soloviy and I have collaborated on a several international scientific exchanges, including workshops on ecological economics and sustainable forest management in Ukraine. I hosted Dr. Soloviy during his Fulbright sabbatical at the University of Vermont in 2014-2015, where he was appointed as a visiting scholar in the Gund Institute for Ecological Economics. Through these experiences I have developed an appreciation for Dr. Soloviy's strong abilities as a researcher and collaborator. He is internationally regarded within the fields of sustainable forest management and sustainable development. He has a successful track record of international collaborations across a range of topics. Given his participation in this project, and the credentials of the other team members, I have no doubt that their proposed project will be highly successful. Therefore, I can recommend this proposed project without reservation.

William S. Keeton, PhD.
(Full) Professor of Forest Ecology and Forestry
Chair, Forestry Program
Director, Carbon Dynamics Laboratory
Fellow, Gund Institute for the Environment
University of Vermont
Burlington, VT USA

Кучерук Дмитро Дмитрович

В сучасних умовах проблеми стану довкілля та природокористування є надзвичайно важливими і їх вирішення в межах однієї галузі науки є неможливим, тому актуальність запропонованої роботи, яка повністю відповідає концепції сталого розвитку та сприяє інтеграції наук, не викликає жодних сумнівів. Авторами запропоновано ряд економічних, екологічних, соціальних, управлінських та технологічних рішень, спрямованих на створення нового, екологічно безпечного способу господарювання як в масштабах України, так і в глобальному світовому масштабі. Важливим напрямком в роботі є розвиток принципів переходу до співпраці людини з природою замість її односторонньої експлуатації.
На основі зазначеного вважаю, що запропонована робота заслуговує присудження державної премії України в галузі науки і техніки.
д.х.н., с.н.с. Кучерук Дмитро Дмитрович, Інститут колоїдної хімії і хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, м. Київ.

Юрій Хвастухін, Київ, Інститут газу НАН України

Проблематикою роботи є екологічно безпечне природокористування яке має стати основою взаємодії суспільства, виробництва та природи. Вважаю, що робота різнопланова в науковому вимірі, концептуальна та цілісна в сприйнятті. Особливо відзначу частину роботи з утилізації відходів через створення екобезпечних енергоощадних технологій виробництва нових продуктів, яка є завжди актуальною та дозволяє вирішувати важливі народногоспо¬дарські проблеми. Підтримую авторів-науковців представленої роботи та вважаю, що вони заслуговують державної винагороди.
П.н.с. відділу термічних гетерогенних процесів Інституту газу НАН України, д.т.н., проф. Хвастухін Ю.І.

Юлія Лелюк, м.Полтава, ПДАА

Підтримую наукові розробки та практичні висновки авторів з позицій системного міждисциплінарного аналізу до проблем еколого-економічної динаміки. Проведене дослідження є актуальним і дозволяє сформувати теоретико-методологічні засади економічної політики, здатної забезпечити сталий розвиток як національної, так і глобальної еколого-соціо-економічної системи. Особливого значення набувать обгрунтовані авторами практичні рекомендації, реалізація яких дозволить створити базові передумови для побудови системи екологічно безпечного природокористування.
Лелюк Ю.М., к.е.н., доцент, професор кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії

Yurij Bihun, Director, Shelterwood Systems,

Since my first contact with Dr. Ihor Soloviy and Rector Yuriy Tunytsia during my 2003-2004 Senior Fulbright Scholar tenure at the Ukrainian National Forestry University (UNFU), I have worked with Institute of Ecological Economics (IIEE) at UNFU and various departments of forestry, forest engineering and wood science. I found Drs. Soloviy and Tunytsia to be dedicated educators and academics that have promoted sustainable forest management and environmentally sound policy at UNFU as well as in Ukraine. We have hosted Drs. Solovy and Tunytsia as well as dozens of faculty members from UNFU in the United States on a variety projects. We have collaborated on research, publication of textbooks and articles in Ukrainian journals as well as peer-reviewed scientific journals.

They have developed the IIE to be a recognized institution in promoting the principles of ecological economics and the concept of an environmental constitution. The faculty has developed qualitative as well as quantitive basis for the new ecological economics paradigm in a world of climate change and rapidly degrading environmental conditions. They are have instilled the concept of a green economy in the students and faculty. Their policies and research will contribute to the environmentally sound and sustainable development and restoration of natural resource use in Ukraine which is innovative, timely and relevant for the Ukrainian milieu as well as internationally.

Yurij Bihun, Director ShelterwoodSystems
Program Advisor, Office of International Programs. Woskob New Century Fund for Ukraine, College of Agricultural Sciences, the Pennsylvania State University
Senior Lecturer, Rubenstein School of Environment and Natural Resources, University of Vermont

Щурик Михайло Васильович

Підтримую наукові здобутки вчених-економістів Львівського національного університету ім.І.Франка. Дослідження, що проводяться ними відповідають сучасним потребам і вимогам вітчизняної економіки. Вважаю, що за результатами досліджень науковці університету заслуговують державної винагороди.
З повагою доктор екномічних наук, проф., зав.кафедрою фінансів, банківської справи та срахування Івано-Франківського університету Короля Данила Михайло Щурик

Георгій Черевко

Враховуючи те, що Україна стоїть на порозі екологічної катастрофи,а економічна криза в країні все більше поглиблюється, наслідком чого є постійне погіршення добробуту населення, проведені таким авторитетним колективом наукові дослідження є надзвичайно актуальні і виконані на високому науковому та методичному рівні. Одержані результати є достатньо реальними, мають безпосередню практичну прив'язку до реальних проблем і грамотно інтерпретовані. Безперечно дана робота має всі підстави для високого державного визнання.

Г.В.Черевко - Зав. кафедри економіки
Львівського національного аграрного університету
д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Скидан О.В., ректор ЖНАЕУ

Робота є надзвичайно важливою та актуальною. На особливу увагу заслуговують здобутки авторів щодо впровадження системи наскрізної екологізації освіти, науки та економіки, формування екологічної економіки, як трансдисциплінарної дисципліни, яка інтегрує підходи економіки довкілля, економіки природних ресурсів, "зеленої економіки", стратегії застосування інноваційних екологічно чистих та безпечних технологій.

Микола Одрехівський

Дослідження авторів є актуальними, відповідає вимогам часу, оскільки ними сформульовано цілісну систему знань щодо сучасного розуміння економіки сталого розвитку, розроблено науково обґрунтовану концепцію екологічної безпеки та запропоновано інноваційну модель менеджменту у сфері природокористування. Результати досліджень мають вагоме визнання у світовому науковому просторі, про що свідчать цитування публікацій у найавторитетніших науково-метричних базах. Цілком заслуженим є державне визнання наукового доробку авторського колективу.

Микола Одрехівський, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету "Львівська політехніка", д.е.н., проф.

В. Мєшкова

Дослідження авторів є актуальними та дають змогу вирішити проблеми екологічно безпечного природокористування, зокрема лісокористування, яким приділяли недостатньо уваги під час переходу від планової системи господарювання до ринкової економіки. Водночас це невірний вибір стратегії лісокористування негативно відбивається на стані лісових екосистем. Запропонована дослідниками методологія передбачає застосування критерію еколого-економічної ефективності та широкого кола інструментів лісової політики для прийняття рішень у сфері лісокористування з метою стимулювання його збалансованості. Авторами розроблено якісно нову методологію формування політики сталого розвитку лісового сектора економіки, визначено ефективний механізм вибору й застосування інструментів цієї політики задля вирішення прикладних завдань реформування і екологізації галузі з урахуванням необхідності гармонізації суспільних і приватних інтересів в умовах загострення кризових явищ і природо-ресурсних обмежень. Наведений у роботі теоретико-методологічний підхід (новий не лише для України, але й для світової науки) передбачає інтеграцію принципів екологічної економіки та менеджменту сталого лісового господарства.

В.Л. Мєшкова, д-р с.-г. наук, професор, академік Лісівничої академії наук України, зав. лабораторії захисту лісу УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького

Professor Dr Nijnik

As the coordinator of Horizon 2020 Project on Social Innovation in Marginalized Rural Areas, funded by the EU Research and Innovation Programme and involving 26 partners from 15 countries (with Ukraine represented in the Think Tank), and as a leader and/or principal investigator for many other international research and knowledge exchange projects (e.g. EU COST Actions FP0703, ES1203, FP1203) involving colleagues from the Ukrainian Forestry University (UNFU) I have successfully collaborated with this team of authors for many years now. I recognize and highly value their work in the field of ecological economics and sustainability science. The developed by the team scientific bases for new ecological economics paradigm of environmentally safe and effective natural resource use in Ukraine are highly innovative, timely and relevant for this country, as well as internationally. The findings also have clear policy implications.

Professor Dr Nijnik, Principal Social-Economic Scientist, the James Hutton Institute, United Kingdom

Александров Іван Олександрович

Науковцями внесено вагомий вклад у теорію та практику забезпечення соціально-економічного й екологічно безпечного природокористування. Запропоновано впровадження важливих наукових досягнень щодо еколого-економічної ефективності діяльності людства.
У часі впровадження принципів у складних соціально-політичних умовах світу розробки авторів зберігають особливу актуальність.
Александров Іван Олександрович, професор кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку Одеського національного політехнічного університету, доктор економічних наук, професор.

Купінець Лариса Євгенівна м.Одеса ІПРЕЕД НАН України

В умовах приєднання України до глобальних ініціатив, активізації національних кроків щодо переходу країни до сталого розвитку представлена колективом авторів робота є актуальною, яка з позицій міждисциплінарного підходу висвітлює злободенні питання економічного розвитку, екологічно безпечного природокористування та подолання суперечностей взаємодії суспільства з навколишнім природним середовищем. В роботі дістала розвитку методологія формування сучасної системи природокористування, концептуальні трактовки коеволюції природи і суспільства, сталого розвитку держави та нові виміри їх наукового пізнання, що дозволило авторам повною мірою реалізувати поставлену мету. Цікавими є фрагменти роботи щодо моделювання просторового відтворення природного капіталу та практичної реалізації співпраці людини з природою на прикладі конкретних секторів економіки, управління природно-техногенною безпекою, визначення превентивних методів управління надзвичайними ситуаціями екологічного і техногенного характеру Робота заслуговує на увагу у процесі вирішення широкого кола практичних завдань та може оцінюватись позитивно.
Купінець Лариса Євгенівна, д.е.н., професор, завідуюча відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м.Одеса.

Балджи Марина Дмитрівна, м. Одеса, ОНЕУ

Авторами опрацьовано проблему природокористування з положень сталого розвитку для вітчизняної економіки. Важливим аспектом в розгляді постановки питань є вдосконалення ефективного природокористування, що стає стрижнем економічного, екологічного і соціального розвитку як окремих регіонів, так і країни в цілому. Практична вагомість дослідження полягає у реалізації розроблених програм державного і регіонального галузевого розвитку країни.
Балджи Марина Дмитрівна, м. Одеса, ОНЕУ, д.е.н., професор, зав. кафедри економіки та планування бізнесу, головний редактор "Наукового вісника Одеського національного економічного університету", м. Одеса, Україна

Massimo MONTEDURO

Massimo MONTEDURO - University of Salento, Italy

I am currently the Director of the International Book Series "Legal Issues in Transdisciplinary Environmental Studies" (LITES), published by SPRINGER, and my research focuses on the relationships between legal and environmental sciences according to a transdisciplinary perspective. I firmly believe that the process of dialogue and cultural integration between law, life and earth sciences, and social and human sciences, should be strengthened and updated, by relying on transdisciplinary research platforms such as agroecology, environmental studies, environmental science, and sustainability science, according to the new paradigm of social-ecological systems (SES).
I have got to know Prof. Ihor P. Soloviy personally at a Workshop held in Italy in May 2014, and I was able to appreciate both his expertise and his rigour in conducting research with regard to natural resource management for sustainable development.
I appreciate the work of the team of the Ukrainian National Forestry University in Lviv. I consider them an essential point of reference for supporting sustainable development policies in Ukraine.
I would like to congratulate them warmly.

Best regards,
Massimo Monteduro
PhD, LLM, Associate Professor of Administrative Law
Chairs of Environmental Administrative Law and Advanced Administrative Law
School of Law of the University of Salento, Lecce, Italy

Леонід Мельник

Авторами наукового дослідження проведено важливу та суттєву роботу з обґрунтування та впровадження в практику системи економічно ефективного та екологічно безпечного природокористування. Запропоновано впровадження важливих принципів еколого-економічної ефективності задля досягнення поставленої мети. Практичний інтерес безумовно викликають розробки авторів пов’язані із екологічно безпечними та ощадними технологіями та політикою сталого природокористування, що є актуальним на поточному етапі розвитку економіки України.

Л. Г. Мельник, д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету (м. Суми)

Davide Pettenella - Univ. of Padova

As coordinator of the PhD course "Land, environment, resources and Health" at University of Padova and as participants to the EC-founded ENARECO project at Ukrainian National Forestry University for the establishment of a course on environmental economics I have a direct and personal experience of the dedication, passion and competence of my colleague prof. Yuri Tunytsya and his team in conducting research and on publishing papers of scientific relevance on natural resource economics with special reference to forest resources.
Thanks to this work I consider the team of the Ukrainian National Forestry University in Lviv a reference organization for the international network of scientists working on these topics and for supporting sustainable development policies in Ukraine.
With kind regards,
Prof. Davide Pettenella
TESAF Department
University of Padova - Italy

Бублик М., Національний університет «Львівська політехніка»

Дослідження, здійснені авторським колективом, мають фундаментальний характер, вийшли за межі національної економіки і досягли вже планетарного рівня, вирішуючи глобальні проблеми безпечного співіснування антагоністичних систем: економічної, природної та суспільної. Результати наукових досліджень авторського колективу за багатьма параметрами перевершують світові аналоги. Це дає змогу достойно представляти наукові досягнення українських вчених на міжнародному рівні, про що свідчать високі індекси цитувань праць у науково-метричних базах Scopus та Web of science.
Бублик М.І., д.е.н., доц., професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»

Олександр Величко, м. Дніпро, Аграрно-економічний ун-т

Авторським колективом розвинуто систему знань про концептуальне розуміння науки щодо економіки сталого розвитку, а також розроблено інноваційну концепцію екологічної безпеки. Розширено процес пізнання проблеми низкою нових наукових категорій. При цьому запропонована модель екологічно безпечного менеджменту в сфері природокористування національної економіки України має важливе прикладне значення. Результати досліджень мають вагоме визнання у глобальному світовому середовищі, що підверджують численні цитування публікацій у найавторитетніших науково-метричних базах. Заслуженим є визнання такого наукового доробку і на державному рівні.
Олександр Величко,
д.е.н., завідувач кафедри менеджменту і права Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету (м. Дніпро)

професор Скрипчук П.М., Рівне, НУВГП

Вважаю вагомим внеском в економіку природокористування розробки творчого колективу. Особливо цікавими є прикладні засади лісокористування так, як це спеціалізація вузу. Це багаторічна праця, яка заслуговує підтримки. Бажаю подальших розробок та гараздів.
Професор Скрипчук П.М., НУВГП, Рівне, ГО "Зелені ініціативи Рівного"

Олександр Волошинський

Упродовж 20110-2012 р. Товариство Зелений Хрест тісно співпрацювало з науковцями кафедри екологічної економіки НЛТУ України у рамках проекту Програми ЄС та Світового Банку "ENPI-FLEG" щодо подолання практик несталого лісокористування і незаконних рубок. Ці дослідження передбачали зокрема вивчення думки фахівівців, місцевих громад, підприємців, проведення низки семінарів і конференцій на пілотних територіях. Дослідження базуються на великому обсязі фактичних даних і мають високу цінність для вирішення актуальних екологічних і соціально-економчних проблем насамперед високолісистих територій Карпат і Полісся а також та інших регіонів України

Олександр Волошинський, голова Товариства "Зелений хрест", Львів

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.