Офіційний веб сайт

Основи технології гетерогенно-каталітичного синтезу акрилатних мономерів методом альдольної конденсації

м63

Представлено Національним університетом "Львівська політехніка".

Автор: Небесний Р.В., к.т.н.,

 Автором розроблено та досліджено нові високоефективні каталітичні системи синтезу акрилатних мономерів методом альдольної конденсації карбонільних сполук у газовій фазі та створено на їх базі наукові основи технології виробництва метакрилової кислоти. Встановлено вплив якісного та кількісного складу компонентів каталізатора та умов здійснення процесу на перебіг реакцій одержання ряду акрилатних мономерів. Встановлено взаємозв’язок між складом каталізатора, його фізико-хімічними та каталітичними властивостями в реакціях альдольної конденсації. Встановлено кінетичні закономірності реакції одержання метакрилової кислоти. Створено кінетичну модель, на основі якої обґрунтовано вибір оптимальних технологічних параметрів здійснення процесу. Запропоновано принципову технологічну схему одержання метакрилової кислоти альдольною конденсацією пропіонової кислоти з формальдегідом у газовій фазі.

Розроблені каталітичні системи дозволяють одержувати метакрилову кислоту з виходом до 93,5 % при рециркуляції непрореагованих реагентів. Розроблені каталізатори дозволяють інтенсифікувати процеси промислового одержання акрилатних мономерів з доступної сировини шляхом підвищення виходу цільових продуктів та скорочення кількості стадій їх виробництва.

Кількість публікацій: 81, в т.ч. за тематикою роботи 17 статей (2 - у зарубіжних виданнях), 31 теза доповідей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 2 патентами.

Надіслати коментар

Коментарі

Prof. Dr. Andrij Pich

The research of. Dr. Roman Nebesnyj summarized in a series of excellent publications is focussed on the development of the catalytic pathway for the synthesis of acrylic monomers. Acrylic monomers are important monomers used for synthesis of functional polymers (statistical or block-copolymers) with a broad application spectrum like super-absorbers, flocculants, coatings and biomaterials. Therefore, new approached for the synthesis of acrylic monomers with high yield and selectivity are extremely important for the chemical industry. In this respect development of new catalysts and processes realized by Dr. Roman Nebesnyj allows reduction of the production costs and increase of the product quality. In his publications he addressed fundamental aspects of the aldol condensation in gas phase. Dr. Roman Nebesnyj investigated systematically reaction mechanisms in presence of different catalysts and developed a reaction model for the selection of the optimal process parameters.
Considering his important contribution to the science and technology of catalytic acrylate synthesis I strongly suggest Dr. Roman Nebesnyj for the President's Young Scientist Award 2016.

Prof. Dr. Andrij Pich

RWTH Aachen University
DWI-Leibniz Institute for Interactive Materials e.V.
Aachen, Germany

к.т.н. Юдіна Віта Василівна

Зазначені наукові роботи мають значну цінність з точки зору перспективи впровадження виробництва акрилатних мономерів в Україні. Незважаючи на зростання попиту на метилметакрилат та акрилову кислоту, їх виробництво в Україні відсутнє. Наведені автором результати свідчать про можливість реалізації виробництва цих цінних мономерів
при використанні власних сировинних ресурсів України. Наведені роботи охоплюють широке коло досліджень як теоретичного, так і прикладного характеру. Автором створено високоефективні каталізатори та встановлено оптимальні умови одержання акрилатних мономерів. Встановлено зв'язок між складом, фізико-хімічними та каталітичними властивостями досліджених каталітичних систем. Це є вагомим внеском у теорію каталізу та може бути використанно при розробленні нових каталізаторів для процесів органічного синтезу.
Враховуючи високий рівень виконаних досліджень, значну наукову новизну та практичне значення представленого циклу наукових праць, вважаю що докторант Небесний Р.В. заслуговує присудження премії Президента України щодо молодих вчених у 2016 році.

к.т.н., зав. лабораторії
ДП"ОС"МАСМА-СЕПРО"
Юдіна В.В.

Dr. L. Sironi (University of Milano-Bicocca)

The current work brings a promising practical application. The developed catalysts allow improving the technological and economic efficiency of production of acrylic and methacrylic acids which are valuable monomers with a broad spectrum of application. The created kinetic model of the process allows scaling the results up to the industrial level. The author made a deep research work and obtained valuable results with high impact. I strongly recommend this work to be awarded with President scholar for young scientists.

Prof. Dr.Hab. K.Wieczorek-Ciurowa

The present cycle of scientific works is very useful for practical realization of the processes of acrylic monomers obtaining. It is known that the acrylic monomers play considerable role in hard industries and preparative chemistry. Dr. Roman Nebesnyi represents a solid research in the field of heterogeneous catalysis and basic data suitable for the design of technology of acrylic acid and methacrylic acid from easily available raw materials. The new catalytic systems with high selectivity and activity were developed and the connection between catalytic and physical chemical properties was established. As result these catalysts permit to reduce the number of stages of the industrial production of methacrylic acid and its derivatives.
So, I strongly recommend this work to award of President of Ukraine for young scientists in 2016.

Prof. PK Jan Rakoczy

The cycle of scientific works present by R.Nebesny is very interesting for practical realization of the processes of acrylic monomers obtaining. The acrylic monomers play considerable role in industries and preparative chemistry. The systematic investigations and development of effective oxide catalysts for aldol condensation of carbonyl compounds in the gas phase permits successful realize the processes of acrylic monomers preparation. In the work of Dr.R.Nebesnyi the new catalytic systems with high selectivity and activity were developed and the connection between catalytic and physical chemical properties was established. The established kinetic model was verified by optimization of the technologic parameters. The obtained results permit to reduce the number of stages of the industrial production of methacrylic acid and its derivatives.
I recommend this work to President of Ukraine award for young scientists in 2016.

Шкарапута Леонід Миколайович

Представлений на конкурс цикл наукових праць присвячений вирішенню проблеми ефективного одержання акрилатних мономерів. Автор запропонував серії нових каталітичних систем та виконав ґрунтовне дослідження щодо встановлення взаємозв’язку якісного та кількісного складу каталізаторів, їх будови, та каталітичних властивостей в процесах альдольної конденсації карбонільних сполук в газовій фазі. Результати досліджень дозволили закласти основу для проектування принципово нової технології виробництва акрилової та метакрилової кислот. Впровадження виробництва акрилової та метакрилової кислот методом альдольної конденсації оцтової та пропіонової кислот з формальдегідом дозволить розширити сировинну базу виробництва цінних акрилатних мономерів. Враховуючи новизну та високу практичну цінність представленого циклу наукових праць, вважаю, що його автор – к.т.н., докторант Небесний Роман Володимирович заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених у 2016 році.

Завідувач відділу ІБОНХ НАН України
докт. техн. наук, професор Л. Шкарапута

Гість

Представлений цикл наукових праць “Основи технології гетерогенно-каталітичного синтезу акрилатних мономерів методом альдольної конденсації" є грунтовним та високопрофесійним (з наукової та промислової точок зору) способом вирішення складного науково-технічного питання. Отримані високоефективні каталітичні системи дозволяють оптимізувати та в рази покращити продуктивність процесів отримання акрилової та метакрилової кислот.Важливою також є практична можливість використання запропонованої технології на існуючих промислових комплексах хімічної галузі України, що дозволить збільшити конверсію української сировини в кінцевий продукт. Слід також відзначити відсутність аналогів даної технології в промисловості. Беручи до уваги кінцеві продукти, які є надзвичайно затребуваними на зовнішньому ринку, дана технологія має важливу міжнародну актуальність. Автор отримав широку експериментальну базу результатів, що в повній мірі дозволяє проектувати повний цикл роботи хімічного комплексу. Запропонована технологія має високу конкурентну здатність, а також серйозний потенціал для подальшого розвитку, що в свою чергу дає новий поштовх для удосконалення теоретичного та практичного аспектів гетерогенного каталізу.

Враховуючи високий науковий рівень представлених досліджень та важливість практичних результатів, я цілком впевнено стверджую, що представлений цикл наукових праць Небесного Р.В. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених у 2016 році.

Керівник хімічної лабораторії
Центральна лабораторія
ТОВ "Нестле Україна"
Пуняк М.Я.

Реутський Віктор Володимирович

Створення ефективних каталітичних систем для процесів селективного перетворення вуглеводнів та кисневмісних органічних сполук є одним з основних напрямків вдосконалення існуючих і створення нових технологічних процесів.
Представлений цикл наукових робіт Небесного Р.В. в повній мірі відповідає сучасному світовому рівню досліджень. Представлені в роботах результати експериментальних досліджень мають значення для розвитку теорії гетерогенного каталізу.
Потрібно відмітити, що в Україні відсутні виробництва акрилатних мономерів і створення нової конкуретноспроможної технології, основою для якої є представлені в роботах Небесного Р.В. результати, має велике практичне значення.
Вважаю, що науковий рівень представленого циклу робіт та їх практичне значення свідчать, що Небесний Р.В. заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених у 2016 році.

д.т.н., проф. Реутський В.В.

к.т.н., Курташ Юрій Андрійович

Цикл наукових праць "Основи технології гетерогенно-каталітичного синтезу акрилатних мономерів методом альдольної конденсації" в повній мірі закладає фундамент для розробки перспективної та економічно-обґрунтованої технології по одержанню цілого ряду цінних акрилатних мономерів.
Розроблені каталітичні системи є основою розробленого складного високотехнологічного газофазного процесу, який забезпечує достатню гнучкість по сировині, прив'язуючись до національної вуглеводневої сировинної бази.
Запропонована технологія є ресурсно-ощадливою та не має аналогів в Україні і є конкурентною на міжнародних ринках світу, а отримуваний продукт є затребуваний як на внутрішньому ринку так і на зовнішньому.
Перспективною виглядає можливість інтеграції запропонованої технології з існуючими в державі хімічними комплексами, що дасть можливість поглибити ступінь переробки цінних сировинних ресурсів.
Автор в достатній мірі розкрив поставлені задачі та отримав результати, які можуть стати основою для проектування повноцінного хімічного комплексу шляхом залучення міжнародних та вітчизняних проектних груп.
Вважаю, що за отриманий новий науково-практичний результат автор циклу наукових праць Небесний Р.В. заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених у 2016 році.

к.т.н., провідний фахівець технічного відділу
ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ
Курташ Ю.А.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.