Офіційний веб сайт

Особливості професійного психофізіологічного добору осіб, діяльність яких пов’язана з підвищеною небезпекою

М69

Автор: Швець А.В.

Представлена Науково-дослідним інститутом проблем військової медицини Збройних Сил України (Міноборони України).

Кількість публікацій: 50 наукових публікацій, в т.ч. 2 методичні рекомендації, 1 методичний посібник, 37 статей (11 – в реферованих виданнях), 8 тез доповідей, 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

В роботі представлено нові підходи до вирішення актуальної гігієнічної проблеми прогнозування професійної придатності осіб, діяльність яких пов’язана з підвищеною небезпекою, на прикладі льотчиків-миротворців. Оцінено працю миротворців льотного складу в Ліберії за параметрами шкідливості, важкості та напруженості. Виділено три інтегральні факторні моделі, що характеризують професійно важливі психофізіологічні, психологічні, соціально-значимі якості вертольотчиків-миротворців і кореспондують з факторними моделями ефективності професійної діяльності. Виявлені особливості особистісних характеристик пілотів для забезпечення успішної миротворчої діяльності.

Створено оригінальні підходи для оцінки професійно важливих якостей осіб, діяльність яких пов’язана з підвищеною небезпекою, шляхом застосування спеціальної послідовності психофізіологічних завдань різної складності. Узагальнення всієї інформації, отриманої за трьома психофізіологічними методиками, з наступною інтеграцією результатів тестування досліджуваних миротворців за допомогою рейтингових оцінок, а також використання побудови відповідного прогнозуючого рівняння дало надійний результат. Ефективність рейтингової регресійної моделі прогнозування придатності осіб до льотної діяльності була в 2,7 рази вищою «традиційних» вітчизняних та закордонних аналогів.

На основі вивчення професійно важливих психофізіологічних і особистісних якостей розроблено детальний багаторівневий алгоритм прогнозування професійної придатності осіб, діяльність яких пов’язана з підвищеною небезпекою, з використанням системи інтегральних рейтингових оцінок. Розроблено рекомендації з удосконалення психофізіологічного контролю за льотним складом, який залучається до миротворчих операцій.

Надіслати коментар

Коментарі

Поляков О.А.

У науковій роботі Швецем Андрієм з використанням ефективних експериментальних і теоретичних методів вивчено психофізіологічні особливості переробки інформації, яка є різною за змістом та складністю. На мій погляд, найбільша цінність роботи полягає у тому, що вона дозволяє пояснити з фізіологічної точки зору механізми переробки неоднорідної інформації і на цій основі, враховуючи якість професійної діяльності, спрогнозувати рівень професійної придатності спеціаліста, майбутня діяльність яких пов’язана з підвищеною небезпекою. Це може стати одним з елементів успішної реалізації Національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Численна кількість публікацій автора у провідних фахових журналах та їхнє сприйняття світовою дослідницькою спільнотою переконує у тому, що робота безумовно заслуговує на присудження державної премії України для молодих вчених.

Завідуючий лабораторії професійно-трудової реабілітації Інституту геронтології НАМН України, доктор медичних наук Поляков О.А.

Шафран Леонид Моисеевич

Внимательно прочитав аннотацию и реферат цикла научных работ Швеца Андрея Владимировича, хочу высказать свое мнение как ученого, который занимается гигиеной и психофизиологией труда уже очень много лет. Эта работа является очень неординарной, интересной и, безусловно, прежде всего, теоретически важной работой в области психофизиологии труда. Автор очень интересно подошел к вопросу о профессионально важных качествах и их психофизиологических коррелятах. Коллеги, это одна из критических позиций в современной психофизиологии, в частности психофизиологическом профотборе. Для операторов всех видов, в частности вертолетчика-миротворца, это имеет принципиальное значение. Удивительно удачная постановка задачи и филигранно подобранные теоретико-экспериментальные методы ее реализации позволила автору получить целый ряд оригинальных, приоритетных результатов, которые могут быть использованы для различных видов деятельности, связанной с повышенной опасностью. Идеи автора нашли свое отображение и в моей книге «Теория и практика профессионального психофизиологического отбора моряков», 2008 г. Пользуясь возможностью, хочу пожелать автору и его учителю профессору Кальнишу Валентину творческих успехов и вдохновения. По моему мнению, молодой ученый Швец А.В. действительно заслуживает премии Президента Украины для молодых ученых 2010 года.

Первый заместитель директора ГУ «Украинского
научно-исследовательского института
медицины транспорта»
Министерства здравоохранения Украины,
заведующий отделом гигиены и токсикологии,
доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки и техники Украины Шафран Л.М.

Гість

Леонид Моисеевич! Доброго времени суток. Перезвоните по номеру 703-14-97, найден документ на Ваше имя.

Псядло Э.М.

В работеШвеца А.В. реализованопроведение психофизиологической экспертизы по новым принципам. Оригинальность их состоит в том, что автор использовал принцип игры с компьютерной программой оценки психофизиологических характеристик, отвечающих за работу разных сигнальных систем организма. При этом сложность заданий изменялась в различных диапазонах относительно индивидуальных особенностей каждого человека. Для оценки профессионально важных психофизиологических характеристик автор умело модифицировал процедуру определения значения интегрального показателя. Это в свою очередь позволило выявить среди пригодных специалистов непригодных для работы в особых (экстремальных) условиях деятельности. Автор обосновал четкий алгоритм проведения психофизиологической экспертизы лиц, деятельность которых связана с повышенной опасностью на примере летчиков-миротворцев.И, что самое главное, внедрил его в практическую деятельность. Среди зарубежных разработок данного направления подобных аналогов действительно не существует, что заслуживает самой высокой оценки и, безусловно, присуждения ему государственной премии президента Украины для молодых ученых. Это замечательный пример того, как молодой ученый вноситсущественный вклад в целоенаправление профилактической медицины.

профессор кафедры клинической психологии Одесского национального университета им. И.И. Мечникова. доктор биологических наук, Э.М. Псядло.

Колесюк В.С.

На мій погляд, значимим для науки в представлених дослідженнях Швеця А.В. є виявлені нові психофізіологічні механізми підтримки високої працездатності у льотчиків при нерівномірних інформаційних навантаженнях в умовах підвищеної небезпеки для життя багатьох людей, що в подальшому підвищить надійність їх професійної діяльності..
В результаті проведеної роботи розроблено чіткий алгоритм застосування психофізіологічних і психологічних методів, розв’язувальних правил за цими критеріями для прогнозування професійної придатності військових льотчиків до участі у операціях з підтримки міжнародного миру та стабільності. Особливо важливими для практики розстановки кадрів і організації роботи лікарсько-льотної експертизи є запропоновані автором підходи до оцінки психофізіологічного статусу льотчиків і прийняття прогностичного рішення щодо придатності військових льотчиків до миротворчої діяльності, яке впроваджено у нашому Клінічному центрі. Починаючи з 2007 року кількість авіаційних пригод та катастроф українського миротворчого контингенту зведена до нуля. Подальші розробки автора знайшли своє відображення у програмі психофізіологічного тренажу льотного складу та впроваджені у нашому Клінічному центрі. Таким чином, робота Швеця А.В. є живою, постійно розширюється та впроваджується у практичну діяльність не тільки авіаційної медицини, але й і інших галузях (Сили спеціальних операцій, Військово-морські Сили), що цілком заслуговує присудження Державної премії Президента України для молодих вчених.

Заступник директора Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону МО України, кандидат медичних наук, Заслужений лікар України Колесюк В.С.

професор Сергета І.В.

Автора даної роботи я знаю ще з студентських часів. Свою наукову діяльність Андрій розпочав ще з 1995 року при Малій академії наук (МАН) України, коли з успіхом захистив свою першу науково-дослідницьку роботу на всеукраїнському конкурсі науково-дослідницьких робіт МАН України з еколого-природничого профілю та став почесним членом МАН України.
У представленій роботі в Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки автором вирішена важлива науково-практична задача щодо обґрунтування та розробки багаторівневого алгоритму здійснення професійного психофізіологічного відбору осіб, діяльність яких пов’язана з підвищеною небезпекою, на прикладі військових пілотів-миротворців з застосуванням інтегральних рейтингових оцінок та урахуванням особливостей переробки інформації в умовах наближених до максимальних психофізіологічних навантажень. Це відрізняє її від інших робіт даного профілю.
Безумовно, високий рівень досягнень цього науковця – індекс цитування робіт наукових видань, де він публікувався, свідчить, що його здобутки не лишилися непоміченими вітчизняною та міжнародною науковою спільнотою. На мою думку, це рівень дійсно гідний премії Президента України.

Завідуючий кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, доктор медичних наук, професор Сергета І.В.

Макарчук М.Ю.

Робота Швеця А.В. вносить суттєвий вклад у теоретичне обґрунтування оригінального практичного вирішення гігієнічної проблеми професійного психофізіологічного відбору осіб, діяльність яких пов’язана з підвищеною небезпекою. Цей підхід полягає у розробці нової технології у прогнозуванні їх професійної придатності за психофізіологічними та особистісними якостями. На прикладі військових льотчиків автор переконливо доводить про ефективність запропонованої ним технології його здійснення. Вважаю, що робота Швеця А.В. заслуговує на присудження Державної премії Президента України для молодих вчених.

завідуючий кафедрою фізіології людини та тварини Національного університету ім. Т.Г. Шевченка, доктор біологічних наук, професор Макарчук М.Ю.

В.В. Маслюк, Начальник Центра психофізіологічної експертизи

Основним недоліком багатьох методичних підходів у професійному психофізіологічному доборі є неадекватність складності запропонованого завдання індивідуальним психофізіологічним якостям обстежуваного та вузькість діапазону ступенів складності в обстеженні. В таких умовах «фізіологічна ціна» виконання роботи для кожного з досліджуваних буде різною, що веде до труднощів у порівнянні отриманих даних та розробці критеріїв професійного психофізіологічного відбору.
Для збільшення адекватності дослідження психофізіологічних функцій Швець А.В. визначив комплекс професійно важливих характеристик, який би виключав вплив різної моторної складової при визначенні різних функцій. Був вироблений підхід щодо мінімізації впливу моторного фактору. Кожна з методик була побудована таким чином, щоб моторна складова була однаковою і була настільки простою, щоб користувач методики з будь-яким досвідом роботи з клавіатурою комп’ютера знаходився в однакових умовах. Такий підхід до тестування різних психофізіологічних функцій в одному дослідженні не застосовувався іншими вченими.
Таким чином, була створена автентична комп’ютерна методика, з допомогою якої проводились подальші роботи.
Для визначення закономірностей переробки інформації дослідження були побудовані таким чином, що в них переважно виділялась і аналізувалась інформаційна складова діяльності (параметри якої певним чином віддзеркалюють вплив на організм не тільки інформаційних, але й емоційних та комплексу шкідливих чинників зовнішнього середовища), шляхом здійснення аналізу інформаційного обміну різної інтенсивності між комп’ютером і людиною (моделювання відповідних аспектів діяльності).
Автором роботи виявлені закономірності, які є цінними з теоретичної і практичної точки зору. Для теорії значимим є те, що в результаті проведеного дослідження були виявлені чіткі закономірності дії компонентів інформаційного чинника, як окремим, так і при їх поєднанні. Для практики – важливим є аспект застосування цих закономірностей для визначення ступеню професійної придатності та істотному підвищенні ефективності процедури професійного добору.
Хочу підтримати кандидатуру автора даної роботи щодо здобуття щорічних Премій Президента України для молодих вчених і подякувати за вагомий внесок у вітчизняну психофізіологію.

Начальник Центра психофізіологічної експертизи працівників небезпечних професій ДП ГНМЦ,
кандидат медичних наук В.В. Маслюк

професор Антомонов

Автором роботи розроблені оригінальні підходи для оцінки професійно важливих якостей осіб, діяльність яких пов’язана з підвищеною небезпекою. Вони полягають у застосуванні спеціальної послідовності психофізіологічних завдань різної складності з урахуванням індивідульного оптимуму кожної людини за трьома психофізіологічними методиками, які дозволяють оцінити функціонування як першої, так і другої сигнальних систем організму.
Використання технології рейтингової оцінки, запропонованою М.Е. Glickman у спорті, має певне теоретико-статистичне обґрунтування і несе в собі імовірнісну основу. Агрегація даних в цій системі побудована таким чином, що обраховується не разова, а інтегральна оцінка, в якій враховується (певним чином додаються) результати серій зустрічей з різними по силі супротивниками. Цей прийом також дозволяє розширити шкалу оцінок та зручно апелювати отриманими даними.
До теперішнього часу ще не було розроблено ефективних підходів до здійснення подібної класифікаційної системи в системі професійного психофізіологічного відбору, діагностики та прогнозування професійної придатності осіб, діяльність яких повязана з підвищеною небезпекою.
Це дозволило автору роботи підвищити ефективність рейтингової регресійної моделі прогнозування професійної придатності осіб, діяльність яких повязана з підвищеною небезпекою, в 2,7 рази у порівнянні з «традиційними» вітчизняними та закордонними аналогами.
Я підтримую дану наукову роботу та її автора щодо здобуття щорічних Премій Президента України для молодих вчених.

завідуючий відділом медичної інформатики
ДУ «Інституту гігієни та медичної екології
ім. О.М. Марзєєва АМН України»,
доктор біологічних наук, професор М.Ю.Антомонов

А.І. Єна

Автором роботи розроблені оригінальні підходи щодо оцінки професійно важливих якостей людини, діяльність якої пов’язана з підвищеною небезпекою, шляхом застосування спеціальної послідовності психофізіологічних завдань різної складності. Запропоновані Швецем А.В. інтегральні характеристики, отримані на основі застосування створеної методології побудови рейтингових оцінок психофізіологічних функцій, дали змогу розробити розв’язувальні правила для прогнозування трьох найважливіших компонентів (факторів) ефективності професійної діяльності та встановити високу прогностичну цінність (80% правильного розпізнавання) застосування інтегрального рейтингового підходу у порівнянні з використанням окремих психофізіологічних показників (30%). В результаті проведених досліджень автору вдалося реалізувати комплексний підхід до вирішення проблеми професійного психофізіологічного добору осіб, діяльність яких пов’язана з підвищеною небезпекою, з використанням сучасних та адекватних методів обстеження на прикладі військових льотчиків, що дозволяє підтримати дану наукову роботу, а також її автора на здобуття щорічних Премій Президента України для молодих вчених.

Начальник кафедри авіаційної, морської медицини і психофізіології
Української військово-медичної академії
доктор медичних наук, професор А.І. Єна