Офіційний веб сайт

Особливості проведення регенеративно-реконструктивних втручань при генералізованому пародонтиті у хворих на цукровий діабет 2 типу

м3

Представлено Державним закладом "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України".

Автор: Шандиба С.І.,к.мед.н.

Роботу присвячено вирішенню актуальної задачі – відновленню пародонтальних кісткових дефектів при лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих на цукровий діабет 2 типу шляхом проведення комплексного медикаментозного і хірургічного лікування зі спрямованою регенерацією кісткової тканини.

Автором доведено, що ключовими причинами розвитку прогресуючого генералізованого пародонтиту у хворих на цукровий діабет є стійкі і виражені зміни в системі клітинного та гуморального імунітету, гіперцитокінемія з дисбалансом прозапальних та протизапальних цитокінів і порушення процесів кісткового ремоделювання.

Доведено високу ефективність розробленого нами медикаментозного супроводу хворих і способу хірургічного реконструктивного лікування генералізованого пародонтиту, який передбачає використання комплексу остеоіндуктивних засобів імунокорегуючої та фотодинамічної терапії.

Розроблений лікувально-профілактичних комплекс дозволяє домогтися стійкої клініко-рентгенографічної ремісії та повноцінного відновлення кісткової тканини у 84% випадків та зменшенню затрат для пацієнтів і держави більш ніж у 20 разів у порівнянні з аналогами.

Результати досліджень впроваджено в стоматологічних установах України, використовуються в навчальному процесі у деяких вищих медичних навчальних закладах.

 

Кількість публікацій: 17, в т.ч. за тематикою роботи 7 статей (1 - у зарубіжному виданні), 4 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 8 (згідно з базою даних Google Shcolar), h-індекс = 1. Отримано патент України на корисну модель.

Надіслати коментар

Коментарі

ВАЛЕРА

Робота надзвичайно цікава, майже на рівні Олі БРОВАРЕЦЬ!!!

Буханченко Ольга Петрівна, асистент

Наукова робота Шандиби С.І. має велике значення в лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих на цукровий діабет, адже протікання даної хвороби суттєво відрізняється у людей із супутньою соматичною патологією. Використання аутогенного збагаченого тромбоцитами фібрину у запропонованій автором програмі забезпучує більш швидку ліквідацію ускладнень та потенціює більш повноцінну регенерацію кісткової тканини. Дана методика є перспективною та науково обґрунтованою, і на мій погляд автор заслоговую Державну нагороду.

Іваницька Олена Сергіївна, к.мед.н.

Актуальність розробки питання підвищення якості лікування генералізованого пародонтиту у хворих цукровим діабетом 2 типу не викликає сумнівів. Вона обумовлена значною розповсюдженістю цукрового діабету, а також тяжкістю захворювань, що розвивається на його фоні.
Отримані автором результати свідчать про значну ефективність запропонованого медикаментозного супроводу хворих і способу хірургічного реконструктивного лікування генералізованого пародонтиту, який передбачає використання найсучасніших остеоіндуктивних засобів. Застосування розробленої методики дозволяє отримати стійку клініко-рентгенографічну ремісію та повноцінне відновлення кісткової тканини у даної категорії пацієнтів.
Прошу вельмишановний Комітет підтримати дану роботу.

Гість

Сама використовую данний метод. Даю позитивний відгук молодому вченому. Прохання комітет підтримати роботу

Бондаренко Валерій Володимирович к.мед.н., асистент

Робота в наш час дуже актуальна. Враховуючи що лікування хворих з цукровим діабетом завжди було проблематично та з ризиком виникнгення ускладнень під час лікування та після. Дана робота дає можливості уникати ускладнень, скоротити час лікування хворого.Робота особливо цінна для практичних лікарів. Представлена робота заслуговує Державної нагороди.

Скікевич Маргарита Георгіівна доцент

Робота актуальна, заслуговуєуваги. Потрібно ознайомити лікарів охорони здоров'я з досягненнями сучасної медицини.

Бойко Ігор Васильович, к. мед. н., асистент

Оперативні втручання в порожнині рота у хворих на цукровий діабет виконуються в умовах підвищеного ризику розвитку запальних ускладнень в ранньому і деструктивних - в пізньому післяопераційному періоді. Тому виникає необхідність розробки нових методів лікування генералізованого пародонтиту у даної категорії хворих. Результати даної роботи в повній мірі висвітлені у періодичних виданнях, впроваджені в клінічну практику та навчальний процес. За обсягом клінічних спостережень, кількістю лабораторних досліджень, актуальністю, науковою новизною, практичним значенням робота Шандиби С.І. відповідає сучасним вимогам стоматології, а її автор заслуговує на Державну нагороду.

Шостенко А.А., асистент

Наведені в науковій роботі Шандиби С.І. патологічні стани демонструють
міждисциплінарне значення захворювань тканин пародонтального комплексу із
супутніми хворобами. Таким захворюванням в даному випадку є цукровий
діабет ІІ типу, що суттєво впливає на перебіг та прогноз основного
захворювання, відповідно, науково-практична актуальність даної роботи є
досить значною. Автором продемонстровано та доведено високу клінічну
ефективність застосування розробленого методу лікування. Вважаю, що
Шандиба С.І. заслуговує Державної нагороди.

Бугай Я.І., студентка

Робота Шандиби С.І. має неймовірно велике значення в лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих на цукровий діабет. Адже протікання даної хвороби суттєво відрізняється у людей з супутньою соматичною патологією і лікування таких хворих має це враховувати. Використання аутогенного збагаченого тромбоцитами фібрину у запропонованій автором програмі забезпучує більш швидку ліквідацію ускладнень та потенціює більш повноцінну регенерацію кісткової тканини. Дана методика є перспективною та науково обґрунтованою, і на мій погляд автор заслоговую Державну нагороду

Ватутін Д.О., студент

Актуальність теми не викликає жодних сумнівів, коли розповсюдженість даної патології складає до 3% населення України та має тенденцію до швидкого росту та прогресування. Як студент був дуже зацікавлений ознайомленням з цією науковою роботою, та мав змогу дізнатись масу корисної інформації, що неодмінно матиме вплив на якість лікування хворих. Автор навів беззаперечні клінічні докази результативності наведених лікувально-профілактичних заходів.
Вважаю, що Шандиба С.І. заслуговує Державну нагороду.

Дроник І.І., асистент

Виконані клінічні, мікробіологічні, імунологічні дослідження дозволяють говорити про комплексне, всебічне вивчення Шандибою С.І. одного із найпоширеніших захворювань тканин пародонта – генералізованого пародонтиту, а обґрунтована та випробувана етапна тактика медикаментозно-хірургічного лікування підвищить якість надання медичної допомоги при даному захворюванні. Вважаю, що автор заслуговує Державної нагороди.

Шутак О.В., к.мед.н., доцент

Цукровий діабет, як в нашій країні, так і в економічно розвинених країнах світу розповсюджена соматична патологія, що має тенденцію до зростання. При цьому захворюванні генералізований пародонтит зустрічається часто і цукровий діабет стає причиною його прогресування. Дослідження автора спрямовані на виявлення основних причин виникнення генералізованого пародонтиту ускладненого цукровим діабетом та усунення наслідків хвороби, що безперечно важливо для практичної охорони здоров'я. Результати доводять високу клінічну ефективність методу лікування.
Вважаю, що робота Шандиби С.І. заслуговує на державну нагороду.

Павелко Катерина, студентка

Дана наукова робота є дуже актуальною на сьогоднішній день,коли поширеність цукрового діабету в Україні збільшилася у півтора рази,та майже 3% населення хворіє на це захворювання. Важливо зазначити, що результати роботи базуються на проведених дослідженнях у 62 хворих на генералізований пародонтит I-II ступеня тяжкості які страждають на цукровий діабет 2 типу. Це дуже показово. Щиро вдячна автору за детальне викладення цієї проблеми, що є дуже корисною як для студента, так і для спеціаліста високої кваліфікації. Вважаю, що автор заслуговує Державної наголоди.

Трифаненко Степан Іванович

Дана робота виконана за умов достатньої кількості клінічних та лабораторних досліджень. Одержані результати мають беззаперечну наукову новизну, та можуть достовірно використовуватись в практичній діяльності лікарів. Вважаю, що робота Шандиби С.І. відповідає сучасним вимогам стоматології, а її автор заслуговує на Державну нагороду.

Бульбук О.І., доцент

Робота є надзвичайно актуальною, так як кількість хворих на цукровий діабет невпинно зростає. Автором проведена достатня кількість клінічних та лабораторних досліджень, які мають наукову новизну та значну практичну цінність. Робота Шандиби С.І. заслуговує на нагороду.

Соколова Наталія Афанасіївна к. мед. н., асистент

На сьогодні ця робота є надзвичайно актуальною, так як кількість хворих на цукровий діабет невпинно зростає. Автором проведена достатня кількість клінічних та лабораторних досліджень, які мають велику наукову новизну та практичну цінність. Робота Шандиби С.І. заслуговує на Державну нагороду.

Пантус А.В. доцент

Використання аутогенних біоматеріалів являє собою найбільш пріоритетне завдання не тільки в практичній хірургії але й в сфері біотехнологій зокрема біоінженерії. В роботі автор торкнувся актуальної тематики направленої кісткової регенерації, роботи над якою ведуться по всьому світі. Адже для оптимізації регенераторного процесу потрібні такі основні компоненти як матрикс по якому мають відновлюватись клітини, розвинута капілярна сітка, фактори росту які б оптимізовували поділ клітин. З роботи зрозуміло, що для оптимізації регенерації кісткової тканини автор намагався максимально можливо відтворити всі ці умови в ділянці дефекту. Отже дана робота є актуальною. Автором доведено високу ефективність даного методу. Результати роботи впроваджені в клінічну медицину. Робота відповідає сучасним вимогам вищої школи та практичної охорони здоров'я, а її автор заслуговує Державної нагороди.

Деркач Л.З. доцент

Тема відновлення пародонтальних кісткових дефектів при лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих на цукровий діабет 2 типу є актуальною,адже ключовими причинами розвитку прогресуючого генералізованого пародонтиту у хворих на цукровий діабет 2 типу є виражені зміни в системі гуморального та клітинного імунітету, дисбаланс прозапальних та протизапальних цитокінів, порушення процесів кісткового ремоделювання. Розроблений автором метод лікувально-профілактичних комплексів дозволяє домогтися стійкої клініко-рентгенографічної ремісії та повноцінного відновлення кісткової тканини у пацієнтів.Дуже добре,що результат роботи впроваджений в стоматологічних установах України та використовується в навчальному процесі у вищих медичних закладах.

Ідашкіна Н.Г., к.мед.н., доцент

Робота Шандиби С.Ю. спрямована на вирішення дуже актуальних питань покращення стоматологічної допомоги хворим із захворюваннямі парадонту на тлі цукрового діабету. Завдяки розробленій методиці нами проліковано вже понад 70 таких хворих. Отримані результати дозоляють говорити про її переваги та значне покращення якісті життя пацієнтів, завдяки збереженню зубів та стабільному післяопераційному результату.
Прошу вельмишановний комітет підтримати молодого науковця.

Мандзюк Т. Б., асистент

Незважаючи на стрімкий розвиток сучасної стоматології патологія захворювань тканин пародонту залишається мало вивченою. Значно гостріше постає проблема в виборі методу лікування за наявності супутньої патології. Кількість людей хворих на цукровий діабет невпинно зростає, тому розробка нових методів загального лікування за наявності даної патології та, зокрема, лікування захворювань тканин пародонта є необхідним. В даному дослідженні автором Шандибою С.І. проведена достатня кількість досліджень, що показали свою результативність та можуть використовуватися в практичній стоматології. Враховуючи доцільність та практичну значимість даного дослідження вважаю, що автор заслуговує присудження Державної нагороди.

Зіновій Ожоган, професор, д. мед. н.

Комплексне лікування захворювань пародонту є необхідним при лікуванні більшості пацієнтів. Терапевтичні і хірургічні заходи є обовязковими і необхідними перед ортопедичним лікуванням пацієнтів. Нами проведено ряд наукових досліджень і встановлено, що у пацієнтів з цукровим діабетом висока потреба в ортопедичних методах лікування, а стан конструкцій наявних протезів вимагає їх заміни. Запропонована автором методика є достатньо актуальною, має наукову новизну і практичне значення, сприятиме тривалій стабілізації патологічного процесу в тканинах пародонту.

Кіцак Т.С.

На сьогоднішній день дана робота є надзвичайно актуальною, тому що кількість хворих на цукровий діабет невпинно зростає. Автором проведено достатню кількість клінічних та лабораторних досліджень, які мають велику наукову новизну та практичну цінність. Робота Шандиби С.І. заслуговує на Державну нагороду.

Годованець О.І., доцент

У патогенезі захворювань тканин пародонта істотне значення має соматична патологія, зокрема цукровий діабет. Наявність супутніх захворювань пригнічує реактивність організму і призводить до розвитку імунологічної недостатності, що створює умови для зниження резистентності навколишніх тканин зуба та виникнення пародонтопатій. Робота Шандиби С.І. розкриває механізми розвитку та шляхи корекції цих проблем, тому є вагомим кроком у розв’язанні поставлених завдань. Пропоную підтримати роботу щодо присудження їй Державної нагороди.

Гасюк Петро Анатолійович, д-р мед. наук, доцент

Актуальність теми не викликає сумніву, так як проблема оптимізації відновного лікування у хворих на генералізований пародонтит при цукровому діабеті 2 типу науково обґрунтовано застосування в процесі хірургічних втручань і після їх завершення короткострокових курсів загальної антибіотикотерапії, а також призначення імунокорегуючого лікування залишається і по теперішній час надзвичайно актуальною як з теоретичної, так і практичної точки зору.
В результаті роботи автором розроблено інноваційний спосіб хірургічного реконструктивного лікування генералізованого пародонтиту, що передбачає використання комплексу остеоіндуктивних засобів. Робота має велике практичне значення, оскільки розроблена Шандибою С.І. програма медикаментозного супроводу хірургічних втручань із спрямованої регенерації тканин пародонту забезпечує більш швидку ліквідацію запальних ускладнень у ранньому та віддаленому післяопераційному періоді, про що свідчать результати досліджень, які досить широко впровадженні як в практику, так і навчальний процес. Бажаємо автору подальших наукових успіхів та звершень, а Вельмишановний комітет просимо підтримати дану роботу.

Скрипник В. М., к. мед. наук., асистент

Дана робота є актуальною та статистично достовірна. Автором доведено високу ефективність даного методу. Результати роботи впроваджені в клінічну медицину та навчальний процес. Отже, робота відповідає сучасним вимогам вищої школи, а її автор заслуговує Державної нагороди.

Кузняк Н.Б., доцент

Вітчизняними та зарубіжними науковцями вивчено вплив цукрового діабету на розвиток та перебіг пародонтопатій, що є основним фактором ризику виникнення запальних процесів у тканинах пародонта. Підвищений вміст цукру в крові значно погіршує метаболізм у тканинах організму. Спостерігається зниження капілярного кровотоку в тканинах ротової порожнини, що призводить до порушення видалення продуктів обміну речовин та розвитку гіпоксичного стану тканин пародонта. Це сприяє швидкому прогресуванню запальних та деструктивних процесів у кістковій тканині, що потребує відповідної медикаментозної та хірургічної корекції. Саме цій темі і присвячена робота Шандиби С.І., яка є вагомим здобутком сучасної стоматології. Підтримую клопотання щодо присудження Державної премії України.

Аветіков Давид Соломонович, д.мед.н., професор

Робота є актуальною, тому що одним із перспективних досягнень теоретичної та практичної медицини в останні роки стало використання в реконструктивній хірургії аутогенного PRF (збагаченого тромбоцитами фібрину), який був запропонований з метою прискорення утворення функціональної судинної сітки в кісткових графтах.
Використання наведених технологій є майбутнім медицини та, зокрема, стоматології. Отримані дані про особливості та види кісткових дефектів пародонту, що сформувалися в результаті генералізованого пародонтиту у хворих на цукровий діабет 2 типу, треба застосовувати при виборі ізолюючих мембран під час проведення клаптевих операцій із спрямованої регенерації кісткової тканини.
За темою дослідження надруковано достатньо наукової продукції. аналізуючи наукову цінність та практичну значимість дослідження вважаю, що автор заслуговує цієї Державної нагороди.
З повагою, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії ВДНЗУ "УМСА", д.мед.н., професор Аветіков Давид Соломонович

Гаврильєв Віктор Миколайович, к. мед. н., асистент

Запально-деструктивний процес в навколозубних тканинах асоційований з цукровим діабетом 2 типу протікає особливо агресивно, схильний до швидкого прогресування і призводить до втрати значних обсягів
кісткової тканини пародонту в короткі терміни, відновлення якої є важким, а часто і нездійсненним завданням пародонтальної хірургії.
Тому виникає необхідність розробки нових методів лікування генералізованого пародонтиту у даної категорії хворих. За обсягом клінічних спостережень,кількістю лабораторних досліджень,актуальністю, науковою новизною, практичним значенням робота Шандиби С.І. відповідає сучасним вимогам стоматології, а її автор заслуговує на Державну нагороду.

Вітковський О.О., асистент

Робота над темою Шандиби С.І. на сьогоднішній день є актуальною. Отримані результати дослідження підтверджують ефективність наведеного лікувально-профілактичного комплексу та мають велику цінність, особливо для майбутніх пацієнтів, яким буде проведена дана методика лікування.
Прошу комітет підтримати роботу Шандиби С.І.

Митченок М. П., к.мед.н., асистент

Незважаючи на значні наукові здобутки сучасної медицини кількість хворих на цукровий діабет невпинно зростає,що є глобальною медичною проблемою і становить загрозу для здоров'я людства. Особливе місце серед проявів цукрового діабету в порожнині рота хворих займають хвороби пародонта,а саме пародонтит. Тому виникає необхідність розробки нових методів лікування генералізованого пародонтиту у даної категорії хворих. Результати даної роботи в повній мірі висвітлені у періодичних виданнях,впроваджені в клінічну практику та навчальний процес. За обсягом клінічних спостережень,кількістю лабораторних досліджень,актуальністю, науковою новизною, практичним значенням робота Шандиби С.І. відповідає сучасним вимогам стоматології, а її автор заслуговує на Державну нагороду.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.