Офіційний веб сайт

Освоєння нового вугільного родовища шляхом реалізації новітніх геомеханічних технологій

р10

Представлено Державним вищим навчальним закладом "Національний гірничий університет".

 

Автори: Барабаш М.В., Воронін С.А., Пілюгин В.І., д.т.н., Снігур В.Г., к.т.н., Мкртчян С.В., Солодянкін О.В., д.т.н., Гапєєв С.М., д.т.н., Вигодін М.О., к.т.н.

 

Метою роботи є оптимізація і подовження експлуатаційного циклу вугільної шахти шляхом розробки та впровадження геомеханічно адаптованих до гірничо-геологічних умов Західного Донбасу інноваційних технологій переходу високоамплітудних геологічних порушень, розкриття додаткових запасів вугілля, підготовки виробничих дільниць виробками підвищеної стійкості, їх відпрацювання струговими установками з одночасним впровадженням комплексу заходів для диверсифікації.

Авторами створено адекватні геомеханічні моделі деформування структурно порушеного породного масиву в процесі створення комплексу магістральних і підготовчих виробок вугільної шахти. Це дозволило обґрунтувати параметри безпечних, економічно і екологічно адаптованих конструкцій систем комбінованого кріплення та технологій, і вперше у світовій практиці зробило можливим ефективне розкриття, підготовку і відпрацювання вугільних пластів при наявності високоамплітудних геологічних порушень.

Актуалізовано програму диверсифікації діяльності шахти на стадії її закриття. Розкрито додатково 40 млн. т запасів вугілля, подовжено на 15 років життєвого циклу шахти. Фактичний економічний ефект склав близько 4 млрд. гривень.

 

Кількість публікацій: 24 монографії, 330 статей (47 - у міжнародних виданнях), 5 нормативних документів. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 6 (згідно з базою даних Scopus) h-індекс = 2 та 186 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 16. Зареєстровано наукове відкриття, отримано 3 патенти України на винахід, 2 деклараційні патенти на винахід.   За даною тематикою захищено 3 докторських та 10 кандидатських дисертації.

 

Громадське обговорення роботи відбулося 12 вересня 2017 року о 13.00 на засіданні Вченої ради Інституту фізики гірничих процесів НАН України за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 2а.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті  Комітету. 

Надіслати коментар

Коментарі

Должиков Петр Николаевич

В современных условиях для Украины уголь играет ключевую роль в генерации энергии. Стратегия развития угольной отрасли направлена на решение проблем максимальной эффективности и безубыточности угледобычи. Работа представленная на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники конкретно отвечает решению названных проблем. Научно-обоснованный комплекс технических решений позволил на практике реализовать грандиозный проект перехода крупноамплитудного геологического нарушения для освоения забалансовых запасов. что по своей значимости и полученному эффекту равнозначно вскрытию и подготовке нового месторождения. В работе на мировом уровне решен целый ряд новых проблемных вопросов - внедрение новой техники. обеспечение условий поддержания капитальных горных выработок в сложных горно-геологических условиях. использование новых конструкций крепи и технологий крепления. повышение экологичности угледобычи. повышение общей рентабельности шахты. решение социальных проблем.Разработанный и внедренный комплекс технологий имеет стратегическое общегосударственное значение. реализация которого позволила существенно повысить рентабельную эффективность работы всей угольной отрасли. Особенно отмечаю высокий уровень научного обоснования работы и высочайший профессионализм авторов. Считаю. что работа заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2017году
Должиков П. Н.- доктор технических наук. профессор. Заслуженный деятель науки и техники Украины. академик и лауреат премии Академии строительства Украины

Гість

+

Зуєвська Наталя Валеріївна, д.т.н., професор кафедри геоінже

Подана на здобуття Державної премії України робота «Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень» є комплексною за змістом, надзвичайно актуальною і корисною не тільки для гірничодобувної галузі (на тільки вугільної), але й в цілому для економіки і суспільства України.
Отримані авторами результати мають наукову новизну та високу практичну цінність, є суттєвим вкладом у вітчизняну гірничу науку.
Впровадження нових та вдосконалення існуючих технологій видобутку вугілля, підготовки нових видобувних ділянок на шахтах, забезпечення тривалої стійкості капітальних та повторне використання підготовчих виробок мають значний економічний ефект. Особливої уваги заслуговують результати, спрямовані на продовження терміну служби шахт, підвищення повноти видобутку запасів за рахунок залучення до відпрацювання заскидових ділянок родовищ.
Запропонована авторами концепція та програма з диверсифікації шахт дозволять зменшити та попередити соціально-економічні та екологічні проблеми техногенно навантажених територій.
Широке впровадження розроблених конструкцій, матеріалів та технологій у гірничодобувну галузь дадуть значний економічних ефект.
Вважаю, що робота «Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень» заслуговує високої оцінки, а її авторський колектив у складі: Барабаш M.В., Воронін С.А., Пілюгин В.І., Снігур В.Г., Мкртчян С.В., Солодянкін О.В., Гапєєв С.М., Вигодін М.О. достойні на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2018 році.

Антощенко М.І.

Аналіз стану вугільної промисловості і теплової генерації електроенергії не тільки в Україні, але й у світі показує, що майбутнє без сумніву належить альтернативним джерелам (таким, що відновлюються) як більш чистими з точки зору екології. Такі технології активно розвиваються останнім часом в Європі, США, Китаї тощо. За оцінками спеціалістів остаточна перемога нових технологій над традиційними тепловими, що полягали у спалюванні вуглеводородів, остаточно відбудеться через 20-30 років. Протягом цього періоду вугілля і вугільна галузь в цілому будуть забезпечувати стабільність промислового розвитку країни. При цьому повинна бути чітка залежність якості функціонування галузі від зменшення собівартості вугілля, негативного впливу його видобутку на оточуюче середовище.
Новітні технології, що представлені у роботу «Освоєння нового вугільного родовища шляхом реалізації новітніх геомеханічних технологій», дозволяють зробити функціонування вугілля шахт найбільш ефективними саме за цими показниками: собівартість і екологічність. Прирізка нових частин вугільних родовищ, що знаходяться за геологічними порушеннями, ефективний видобуток вугілля струговими комплексами, використання породи при кріпленні капітальних виробок, повторне використання підготовчих штреків і, нарешті, технології диверсифікації діяльності шахти, що закривається – все це направлене на стійкий розвиток територій видобутку вугілля, зниження його собівартості, підвищення ефективності вугільної галузі.
Наукові і практичні результати роботи широко опубліковані у вітчизняному і закордонному інформаційному просторі, впроваджені у виробництво з соціальним економічним ефектом (більш 3 млрд. гривень). Усе це дозволяє рекомендувати науково-дослідну роботу «Освоєння нового вугільного родовища шляхом реалізації новітніх геомеханічних технологій» до отримання Державної премії у галузі науки і техніки 2017 року.

Ректор Донбаського державного технічного університету,
доктор технічних наук, професор Микола Іванович Антощенко

Стовпник Станіслав

Представлена на присудження державної премії робота "Освоєння нового вугільного родовища шляхом реалізації новітніх геомеханічних технологій" присвячена актуальним питанням сучасної економіки, в першу чергу відрізняється системним підходом до вирішення актуальних задач гірничого виробництва та охоплює широке коло питань: від ведення гірничих робіт в умовах геологічних порушень, удосконалення технології проведення і конструкцій кріплення виробок, впровадження прогресивних технологій виймання тонких пластів, утилізації відходів шахтного способу робіт та комплексного плану розвитку территорій і забезпечення життевого циклу гірничого підприємства.
Безумовною перевагою напрацювань, наведенних у даній роботі, є їх широке застосування у безпосередній діяльності гірничих підприємств та охоплення різноманітних сфер шахтної практики. Вважаю доцільним виділити, що в результаті цієї коплексної программи досліджень отримано реальний економічний еффект у
4 млрд. грн.
Як зауваження слід зазаначити, що наведена у розділі вдосконалення конструкуцій кріплення модель деформування оточуючого масиву має обмежений характер розповсюдження та притаманна переважно випадкам проаедення виробок в піщаниках, які за поширеням у структурі гкологічного розрізу массиву займають другорядну позицію і не перевищують 20% площі перерізу. Як наслідок, викликає запитання поєднання в единій конструкції підатливої роботи рамного кріплення та жорсткого деформування набризкбетонного огорождення, що в поєданні з високим ступенем деформування породнього контуру передбачувано викличе порушеня стійкості облаштуваня.
Незважаючи на наведені зауваженя, представлена робота відповідає сучасному світовому рівню геотехнічних досягнень і безперечно може бути рекомендована до присудження звання лауреату державної премії України.

Стовпник Станіслав Миколайович, канд. тех. наук, доцент кафедри геотехнічного будівництва та гірничих технологій Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"

Денис

Враховуючи те, що гірничодобувна промисловість є дуже важливою для економіки України в цілому, стабільного та ефективного розвитку інших галузей, вважаю, що представлена на здобуття Державної премії України робота «Освоєння нового вугільного родовища шляхом реалізації новітніх геомеханічних технологій» є актуальною, корисною і перспективною для подальшого впровадження.
Результати цієї роботи є добре відомими, як з навчальних матеріалів, так і з публічних засобів інформації. Особисто мною в дипломному проекті розроблявся технологічний комплекс підземних виробок для відпрацювання нових запасів вугілля в умовах діючої шахти «Самарська» «ДТЕК Павлоградвугілля».
Вважаю, що ця робота та її автори: Барабаш М.В., Воронін С.А., Пілюгин В.І., Снігур В.Г., Мкртчян С.В., Солодянкін О.В., Гапєєв С.М., Вигодін М.О. заслуговують високої оцінки і достойного визнання на державному рівні.
Ляшенко Денис Олександрович – студент-дипломник, спеціальність «Шахтне та підземне будівництво», Державний вищій навчальний заклад «Національний гірничий університет».

Белошапкин Назар Александрович

Рожков Алексей Викторович
Научная работа «Освоение нового угольного месторождения путем реализации новых геомеханических технологий» коллектива авторов в составе Барабаша М.В., Пилюгина В.И., Воронина С.А., Снигура В.Г., Мкртчяна С.В., Гапеева С.Н., Солодянкина А.В., Выгодина М.А. На данном этапе очень актуальна. Я считаю что с применение данных методов и расчетов на данный момент позволит дальнейшее освоение и улучшение горной промышленности.Так как уголь-это непосредственно значимая часть энергетического запаса нашей страны. Повысит и улучшит результат в данной сфере.Все вопросы раскрыты очень обширно и четко изложены без излишеств.Стремление данной работы не может оставаться без внимания.Это не малый вклад непосредственно в развитие горной промышленности.Некий шаг вперед в плане усовершенствования методов освоения угольных месторождений.

Белошапкин Назар Александрович стипендиат областной стипендии,бакалавр Национального Горного Университета,активный студент.

Кириченко Володимир Якович

Потужність економіки сучасної індустріально розвиненої країні оцінюється кількістю мегават спожитої електроенергії, що виробляється на власних станціях. В Україні два приблизно рівноцінних за обсягами джерела генерації: це атомні і теплові електростанції. Вони не є екологічно чистими, і весь світ зараз переймається проблемою переходу на альтернативні «зелені» джерела енергій: сонце, вітер тощо. За різними оцінками період такого переходу має становити 40-50 років. На цей час потрібно забезпечити достатню кількість, перш за все, вугілля, як сировини для теплових електростанцій, а вже потім думати, що робити з вугільними шахтами, закрити які не просто, а інколи і неможливо з екологічних та гідрогеологічних причин.
На шахтах ДТЕК на цей час видобувається більше 80% вітчизняного вугілля. Воно досить дороге, і відомі запаси його вичерпуються. Технології, що представлені в роботі, дозволяють включити у балансові ті запаси, що знаходяться за геологічними порушеннями з великою амплітудою зміщення порід. Наприклад, вперше у світі виконано перехід Богданівського скиду з амплітудою понад 300 м. Розроблені і масово впровадженні технології оптимального розкриття вугільних пластів, забезпечення стійкості капітальних виробок, при мінімальних експлуатаційних витратах, суттєво зменшено видачу пустої породи на поверхню, впровадженні технології безлюдного відпрацювання вугільних пластів струговими установками, обґрунтовану диверсифікацію діяльності вугільної шахти, що не може бути закритою за екологічними умовами.
Тобто, можна стверджувати, що сукупність новітніх технологій, які наведенні в роботі, мають загальнодержавне значення. Вони дозволяють у масштабах країни без суттєвих економічних і соціальних стресів здійснити європейську стратегію переходу до «зеленої» генерації електроенергії на основі альтернативних джерел.
Кириченко Володимир Якович, директор Західно-донбаського науково-виробничого центру «Геомеханіка», доктор технічних наук, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки

Круковський Олександр Петрович

Подальший розвиток економіки України передбачає надійне та ефективне функціонування гірничодобувної галузі. Серед існуючих в країні видів сировини для паливно-енергетичного ком-плексу, вугілля займає провідне місце. Сьогодні для підтримання необхідного обсягу видобутку вугілля потрібне освоєння нових запасів та ділянок родовищ. В умовах діючих шахт це можливо за рахунок видобутку вугілля з глибоких горизонтів шахт, а також залучення до розробки забала-нсових, не доступних раніше, запасів. Поряд з цим, актуальним питанням підвищення рентабель-ності вугільних шахт є зниження собівартості вугілля, що можливо тільки в умовах підвищення інтенсифікації видобувних робіт та застосування відповідних ресурсозберігаючих технологій та засобів.
Тому освоєння нового або збільшення життєвого циклу вугільного родовища, що вже відп-рацьовується, за рахунок реалізації комплексу новітніх геомеханічних технологій, вирішення пи-тань екологічного та соціально-економічного характеру, що підвищить захищеність регіону та населення після закриття підприємства, є актуальною проблемою для України, вирішенню якої присвячена названа робота.
Авторами роботи отримані важливі наукові та практичні результати, які мають новизну, конкурентоздатність, широко впроваджені у виробництво і вже мають загальний підтверджений економічний ефект близько 4 млрд. грн.
Результати роботи широко представлені в наукових працях, міжнародних конференціях. За матеріалами роботи отримані патенти, захищені кандидатські та докторські дисертації, отриманий диплом на наукове відкриття.
За сукупністю та вагомістю результатів, вважаю, що робота «Освоєння нового вугільного родовища шляхом реалізації новітніх геомеханічних технологій» та її автори: Барабаш М.В., Воро-нін С.А., Пілюгин В.І., Снігур В.Г., Мкртчян С.В., Солодянкін О.В., Гапєєв С.М., Вигодін М.О. за-слуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Круковський Олександр Петрович, доктор технічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України

Курносов Сергій Анатолійович

Видобуток вугілля в Україні на даний час базується на використанні потужності діючих шахт в межах їх розвіданих запасів. Проте, кожна шахта має додатковий потенціал запасів вугілля, розташованих за зонами великих тектонічних порушень, що дозволяє значно продовжити термін їх експлуатації, максимально відпрацювати корисні запаси родовища. У роботі «Освоєння нового вугільного родовища шляхом реалізації новітніх геомеханічних технологій» отримане наукове та технологічне рішення цієї проблеми, що дозволило перейти найкрупніше в практиці розробки вугільних родовищ тектонічне порушення «Богданівський скид» й додатково, тільки в межах однієї шахти, розкрити 40 млн. тон вугілля. Щодо підготовки та відпрацювання запасів вугілля, авторами також запропонована низка ефективних, ресурсозберігаючих рішень, впровадження яких дозволяє отримати значний економічний ефект. Крім того, обґрунтована концепція щодо зниження екологічного та соціально-економічного навантаження на прилеглі території та робітників підприємства внаслідок тривалого терміну ведення гірничих робот та необхідністю закриття шахти після вичерпання її запасів.
Актуальність, наукова новизна та значущість результатів роботи не викликає сумнівів. За рішення комплексної проблеми, пов’язаної з підвищенням обсягів та ефективності видобутку вугілля і зниження негативного впливу на навколишнє середовище, колектив авторів у складі: Барабаш М.В., Воронін С.А., Пілюгин В.І., Снігур В.Г., Мкртчян С.В., Солодянкін О.В., Гапєєв С.М., Вигодін М.О. заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Курносов Сергій Анатолійович , доктор технічних наук, старший наукових співробітник відділу проблем розробки родовищ на великих глибинах, Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України

Петренко Павел Григорьевичв

Обеспечение энергией приобретает все большую актуальность для современной Украины, учитывая ее запасы нефти и газа. Вместе с тем, страна имеет достаточно серьезные месторождения угля, который целесообразно использовать на новой, современной научно-технической основе в качестве источника энергии и сырья для отечественной металлургии.
В научной работе "Освоение нового угольного месторождения путем реализации новейших геомеханических технологий", которая представлена Государственным высшим учебным заведением "Национальный горный университет" (авторы Барабаш М.В., Пилюгин В.И., Воронин С.А., Снигур В.Г., Мкртчян С.В., Гапеев С.Н., Солодянкин А.В., Вигодин М.А.) обоснован безопасный способ вскрытия запасов угля на базе контрольно-прогнозных моделей и мероприятий системы геомониторинга. Кроме того, предложены решения относительно использования новых ресурсосберегающих технологий крепления выработок, повышения эффективности добычи угля, повторного использования выработок, применения шахтной породы без выдачи на поверхность (на ПСП "ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ имени ГЕРОЕВ КОСМОСА" ЧАО "ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ" разработана и внедрена технология, при которой для твердеющих материалов, вместо песка и щебня используется измельченная порода от проведения выработок. В результате для приготовления бетона и раствора в шахту необходимо опускать намного меньшее количество песка, глины и мелкого щебня. При этом большой объем породы не поднимается на поверхность, а используется после измельчения на специальных подземных дробильных комплексах, примененных с этой целью впервые в Украине).
Опыт свидетельствует, что ликвидация даже нерентабельной шахты обходится государству дороже, чем ее функционирование с убытками, не считая потерю рабочих мест и экологические последствия.
Поэтому, важным результатом в данной работе следует выделить концепцию synchro - mining, что предусматривает реализацию разных бизнес-проектов синхронно к основному виду деятельности шахты путем использования ее ресурсной базы в течение жизненного цикла, который позволит предупреждать возникновение социальных, экономических и экологических проблем, связанных с ликвидацией шахты.
Я считаю, что работа "Освоения нового угольного месторождения путем реализации новейших геомеханических технологий" является целостной, комплексной и посвящена решению ряда проблем рационального природопользования, экономики и общества Украины и заслуживает присуждение Государственной премии Украины в области науки и техники.

Петренко Павел Григорьевич горный инженер ШУ им. Героев космоса ЧАО ДТЭК Павлоградуголь

Чебенко Валерій Миколайович

Подальший соціально-економічний розвиток України значною мірою залежить від ефективного функціонування підприємств гірничодобувного комплексу, котрі забезпечують економіку країни необхідною корисною сировиною та мінеральними енергоносіями. Крім того, гірничі підприємства відіграють значну роль на регіональному рівні, як джерело доходів місцевих бюджетів, надаючи гарантовані тривалі робочі місця, соціальну захищеність працівникам та населенню регіону взагалі.
Проте відомо, що найбільший негативний вплив на навколишнє середовище призводить робота саме гірничих підприємств, що потребує вирішення низки екологічних питань.
З цих позицій, подана на здобуття Державної премії України робота «Освоєння нового вугільного родовища шляхом реалізації новітніх геомеханічних технологій» є комплексною і такою, що вирішує низку актуальних питань як науково-технічних, котрі стосуються безпосередньо розвитку вугільних підприємств, продовження їх життєвого циклу та підвищення рентабельності виробництва, так і соціально-екологічних, що вирішують проблему раціонального природокористування, збільшення терміну експлуатації шахт на десятиліття із забезпеченням зайнятості виробничого персоналу шахти на цей період, реалізацію інвестиційних проектів з енергозбереження та охорони навколишнього середовища за програмою synchro-mining.
Під час виконання роботи були отримані важливі нові наукові результати, які дозволили удосконалити технологічні процеси видобутку вугілля, впровадити у виробництво нові технології, які за ефективністю відповідають і навіть перевищують існуючі в України. За результатами промислового впровадження отриманий великий економічний ефект. Конструкції кріплення та матеріали, що створені за рахунок нових технологій за якістю відповідають кращім світовим аналогам. Результати пройшли широку апробацію та відомі у вітчизняній та світовій науковій спільноті. Вважаю, що робота «Освоєння нового вугільного родовища шляхом реалізації новітні геомеханічних технологій» та колектив авторів у складі: Барабаш М.В., Воронін С.А., Пілюгин В.І., Снігур В.Г., Мкртчян С.В., Солодянкін О.В., Гапєєв С.М., Вигодін М.О. заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.
Завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського доктор технічних наук, професор Чебенко Валерій Миколайович

Мацюк Павел Васильевич

Работа "Освоение нового угольного месторождения путем реализации современных геомеханических технологий" (авторы Барабаш М.В, Воронин С.А., Пилюгин В.И., Снигур В.Г., Мкртчян С.В., Солодянкин А.В., Гапеев С.Н., Выгодин М.А.) посвящена решению актуальных проблем обеспечения эффективной угледобычи путем прирезки новых запасов угля за счет внедрения инновационных технологий перехода высокоамплитудных геологических нарушений, подготовки производственных участков (лав) капитальными выработками с повышенной грузонесущей способностью, что обеспечило снижение себестоимости продукции и позволило получить значительный экономический эффект.
В данной работе комплексно учтены проблемы диверсификации основного производства, что является весьма актуальным вопросом современного развития экономики и общества на региональном и государственном уровнях.
Авторами работы получены научно обоснованные и технически подготовленные разработки, которые позволили решить ряд вопросов в экологическом и социальном плане.
Научные исследования и практическое внедрение их в производственную деятельность угледобывающих предприятий хорошо отражены в научных публикациях, научном открытии, выступлениях на конференциях в том числе и на международных, патентах на изобретения. На основании материалов данной работы защищены кандидатские и докторские диссертации.
Поэтому работа «Освоение нового угольного месторождения путем реализации современных геомеханических технологий» и ее авторы заслуживает высокой оценки и присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Мацюк Павел Васильевич, сертифицированный инженер - проектировщик
главный инженер проектов.

Валов Валерий Юрьевич

Работа “Освоение нового угольного месторождения путем реализации современных геомеханических технологий” (автори: Барабаш М.В.; Воронин С.А.; Пилюгин В.И.; Снигур В.Г.; Мкртчян С.В.; Солодянкин А.В; Гапеев С.Н.; Вигодин М.А.) решают целый комплекс экономических, социальных и экологический проблем рационального и эффективного природопользования при вскрытии дополнительных запасов угля с переходом высокоамплитудных геологических нарушений капитальными горными выработками закрепленными грузонесущими крепями, обеспечивающими сокращение эксплуатационных затрат на их поддержание и возможность повторного использования.
Теоретические и практические результаты работы широко представлены в отечественных и зарубежных изданиях внедрение которых обеспечило значительный экономический эффект.
В целом работа является комплексным, законченным трудом авторов и заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2017 году.
Валов Валерий Юрьевич горный инженер, технолог ШУ им. Героев космоса ЧАО ДТЭК Павлоградуголь

Первушин Василий Александрович

Энергетической стратегией Украины до 2030 года и «Стратегией устойчивости развития «Украина-2020» предусмотрено наращивание добычи угля с целью обеспечения потребностей экономики и населения собственным топливом.
Основной проблемой отрасли является высокая себестоимость угля, в то же время существуют разрывы повышения угледобычи одними из которых являются вскрытие запасов с переходом высокоамплитудных геологических нарушений, подготовка добычных участков капитальными выработками закрепленными крепями с высокими грузонесущими способностями сокращающие эксплуатационные расходы на их ремонт и поддержание, а также обеспечивающими возможность их повторного использования.
Особого внимания заслуживает предложенная авторами программа диверсификации деятельности шахты, что позволяет решать кроме экономических еще и социальные, и экологические вопросы.
На мой взгляд работа “Освоение нового угольного месторождения путем реализации современных геомеханических технологий” (автори: Барабаш М.В.; Воронин С.А.; Пилюгин В.И.; Снигур В.Г.; Мкртчян С.В.; Солодянкин А.В; Гапеев С.Н.; Вигодин М.А.) является комплексной, широко представленной в научных трудах как у нас в стране, так и в зарубежных изданиях, а результаты внедрения научных разработок дали значительный экономический эффект.
В целом работа посвящена решению проблемм рационального природопользования, экономики и обществу Украины и заслуживает присвоения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2017 году.
Первушин Василий Александрович, горный инженер, маркшейдер ШУ им. Героев космоса ЧАО ДТЭК Павлоградуголь

Нестеров Максим Геннадьевич

В условиях современного политического и экономического развития Украины очень важным является ее энергетическая независимость, которая во многом обеспечивается стабильной работой угледобывающих предприятий.
Работа “Освоение нового угольного месторождения путем реализации современных геомеханических технологий” (авторы: Барабаш М.В.; Воронин С.А.; Пилюгин В.И.; Снигур В.Г.; Мкртчян С.В.; Солодянкин А.В; Гапеев С.Н.; Вигодин М.А.) комплексно решает научно-технические и практические вопросы увеличения угледобычи за счет прирезки запасов угля за пределами высокоамплитудных нарушений при этом обеспечивая экологическую безопасность, а также создание дополнительных рабочих мест и дополнительные поступления в бюджет Украины и региона.
Важным показателем данной работы является внедрение научно-технических разработок в практическую деятельность шахт Западного Донбасса, что обеспечило «значительный экономический эффект».
Результаты работы достаточно емко представлены в научных изданиях, научном открытии, выступлениях на международных конференциях, изобретениях, что позволяет обеспечивать так-же профессиональную подготовку специалистов угольной промышленности в том числе высшей квалификации.
В целом, на мой взгляд, работа “Освоение нового угольного месторождения путем реализации современных геомеханических технологий” и ее авторы заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2017 году.
Нестеров Максим Геннадиевич заместитель главного инженера по технологиям ШУ им. Героев космоса ЧАО ДТЭК Павлоградуголь

Вильховой Виталий Витальевич

Работа “Освоение нового угольного месторождения путем реализации современных геомеханических технологий” (автори: Барабаш М.В.; Воронин С.А.; Пилюгин В.И.; Снигур В.Г.; Мкртчян С.В.; Солодянкин А.В; Гапеев С.Н.; Вигодин М.А.) решают целый комплекс экономических, социальных и экологический проблем рационального и эффективного природопользования при вскрытии дополнительных запасов угля с переходом высокоамплитудных геологических нарушений капитальными горными выработками закрепленными грузонесущими крепями, обеспечивающими сокращение эксплуатационных затрат на их поддержание и возможность повторного использования.
Теоретические и практические результаты работы широко представлены в отечественных и зарубежных изданиях внедрение которых обеспечило значительный экономический эффект.
В целом работа является комплексным, законченным трудом авторов и заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2017 году.
Вильховой Виталий Витальевич горный инженер, зав горными работами ШУ им. Героев космоса ЧАО ДТЭК Павлоградуголь

Саржинський Євгеній Миколайович

Вугільна промисловість була і залишається важливим базовим елементом, запорукою стабільного функціонування економіки України,
Наукова робота «Освоєння нового вугільного родовища шляхом реалізації новітніх геомеханічних технологій» (автори Барабаш М.В., Пілюгін В.І., Воронін С.А., Снігур В.Г., Мкртчян С.В., Гапєєв С.М., Солодянкін О.В., Вигодін М.О.), метою якої є оптимізація і подовження експлуатаційного циклу вугільної шахти шляхом розробки та впровадження геомеханічно адаптованих до складних гірничо-геологічних умов інноваційних технологій переходу високоаплітудних геологічних порушень, розкриття додаткових запасів вугілля, підготовки виробничих дільниць виробками підвищеної стійкості, їх відпрацювання струговими установками з одночасним впровадженням комплексу заходів для диверсифікації основного виробництва на стадії його завершення, має практичну цінність та перспективу подальшого впровадження в практику гірничої галузі не тільки в регіонах Західного Донбасу, успішно вирішує актуальну науково-технічну проблему освоєння нового або збільшення життєвого циклу вугільного родовища.
Вважаю, що робота заслуговує високої оцінки та присудження авторам Державної премії України в галузі науки і техніки.
Саржинський Євгеній Миколайович- головний технолог ШУ імені Героїв космосу

Григорьев Сергей Алексеевич

Многие экономические и социальные проблемы Украины решаться в случае ее энергетической самостоятельности. Во многом эти вопросы зависят от стабильного обеспечения промышленности и населения углем. Работа “Освоение нового угольного месторождения путем реализации современных геомеханических технологий” (автори: Барабаш М.В.; Воронин С.А.; Пилюгин В.И.; Снигур В.Г.; Мкртчян С.В.; Солодянкин А.В; Гапеев С.Н.; Вигодин М.А.) решает теоретические и практические вопросы дополнительной добычи угля за счет прирезки запасов путем перехода высокоамплитудных геологических нарушений с использованием крепей капитальных горных выработок повышенной грузонесущей способности и комплексной механизацией добычи обеспечивающей рациональное и экологически безопасное природопользование.
Научно-техническое обоснование комплекса вопросов решаемых в работе соответствует мировому уровню, а в некоторых направлениях и превосходит его.
Теоретические обоснования и практические результаты работы обеспечивает значительный экономический эффект весомо представлены в Украинских и зарубежных изданиях, международных конференциях, научном открытии и патентах на изобретения.
В целом работа и ее авторы заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2017 году.
Григорьев Сергей Алексеевич горный инженер, зав горными работами ШУ им. Героев космоса ЧАО ДТЭК Павлоградуголь

Леонов Андрей Александрович

Эффективная угледобыча с учетом диверсификации деятельности шахты на стадиях ее проектирования, активной работы и постепенного тзакрытия позволяет решать кроме экономических еще и социальные и экологические вопросы на государственном и региональном уровне, что позволяет планировать обеспечивать постоянную трудозанятость населения региона и энергетическую независимость государства.
Работа “Освоение нового угольного месторождения путем реализации современных геомеханических технологий” (автори: Барабаш М.В.; Воронин С.А.; Пилюгин В.И.; Снигур В.Г.; Мкртчян С.В.; Солодянкин А.В; Гапеев С.Н.; Вигодин М.А.) решает теоретические и обеспечивает практическое увеличение добычи угля за счет вскрытия запасов за пределами высокоамплитудных геологических нарушений и созданием дополнительных добычных участков обеспечивающих эффективную угледобычу.
Научные результаты имеют новизну, практическую ценность и перспективу дальнейшего внедрения в практику горнодобывающей промышленности отвечают мировому уровню, и даже в некоторых направлениях превосходят его.
Внедренные научно-технические решения обеспечили значительный фактический экономический эффект. Украинским и зарубежным специалистам в области геотехнологии известны научные труды, научные открытия, выступления на международных конференциях авторов данной работы, которая по моему глубокому убеждению заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2017 году.
Леонов Андрей Александрович горный инженер ШУ им.Героев космоса ЧАО ДТЭК Павлоградуголь

Смоляк Сергей

Енергетичною стратегією України передбачено нарощування видобутку вугілля з метою забезпечення потреб економіки та населення власним паливом, а саме головне забезпечити її енергетичну незалежність. Промислових запасів вугілля за умов їх раціонального та ефективного використання буде досить для відпрацювання на протязі декількох сотень років.
В поданій роботі «Освоєння нового вугільного родовища шляхом реалізації новітніх геомеханічних технологій» науково обґрунтована та вирішена низка питань, пов’язаних із забезпечення розкриття запасів вугілля, які раніше неможливо було відпрацювати із-за відсутності необхідних технологій та наявності високопродуктивних механізмів для ведення видобутку вугілля. Особливої уваги заслуговує запропонована авторами програма диверсифікації діяльності шахти на стадії її проектування, яка охоплює фази активної роботи та поступового закриття (synchro-mining), що дозволяє вирішити, крім економічних, ще й соціальні та екологічні питання.
Наукові результати мають новизну, практичну цінність та перспективу подальшого впровадження в практику гірничодобувної галузі, відповідають світовому рівню, а в окремих напрямках, перевищують його.
На теперішній час впроваджені рішення отримали значний фактичний економічній ефект тільки в межах регіону Західного Донбасу.
Результати роботи широко подані в наукових працях, на міжнародних конференціях, дозволяють готувати спеціалістів гірничої справи, вищої кваліфікації.
На мій погляд робота «Освоєння нового вугільного родовища шляхом реалізації новітніх геомеханічних технологій» (автори: Барабаш М.В., Воронін С.А., Пілюгин В.І., Снігур В.Г., Мкртчян С.В., Солодянкін О.В., Гапєєв С.М., Вигодін М.О.) є комплексною, присвячена вирішенню низки проблем раціонального природокористування, економіки та суспільства України і заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.
Заступник головного маркшейдера ШУ «Добропільське» Смоляк С.О.

Ковалев Павел Николаевич

В период становления Украины как независимого государства, очень важно обеспечить ее энергетическую самостоятельность. Во многом эта задача решается за счет подготовки и разработки новых запасов угля, повышения технико-экономических показателей его добычи с учетом потребности в нем промышленности и населения, а также социально-экономических составляющих угледобывающих регионов страны как источник доходов местных бюджетов, и предоставление гарантированных рабочих мест.
Поэтому в работе «Освоение нового угольного месторождения путем реализации современных геомеханических технологий» научно обоснованы и решены ряд вопросов связанных с вскрытием запасов угля которые ранее были исключены из числа достигнутых, предложены эффективные и высокотехнологические решения по их безопасной добыче за счет применения новой техники, технологии сооружения капитальных горных выработок и их повторного использования.
Научные результаты имеют новизну, практическую ценность и широко представлены в научных работах, открытиях и патентах на изобретения.
В завершенном виде работа «Освоение нового угольного месторождения путем реализации современных геомеханических технологий» (авторы: Барабаш М.В.; Воронин С.А.; Пилюгин В.И.; Снигур В.Г.; Мкртчян С.В.; Солодянкин А.В.; Гапеев С.Н.; Выгодин М.А.) является комплексной, посвящена решению рационального природопользования, экономики Украины и заслуживает присвоения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Ковалев Павел Николаевич.
Горный инженер-маркшейдер.
Директор ФЛП «Ковалев»

Фараонов Сергій Іванович

Наукова робота «Освоєння нового вугільного родовища шляхом реалізації новітніх геомеханічних технологій» (автори: Барабаш М.В., Воронін С.А., Пілюгин В.І., Снігур В.Г., Мкртчян С.В., Солодянкін О.В., Гапєєв С.М., Вигодін М.О.) присвячена вирішенню низки проблем раціонального природокористування, економіки та суспільства України. У роботі використані цілком обгрунтовані сучасні та комплексні підходи, що відповідає вимогам економіки та суспільства щодо вирішення енергетичних, екологічних та соціальних стратегічних напрямків розвитку нашої держави. Дана робота є яскравим прикладом високопрофесійного інноваційного менеджменту впровадження у практику промисловості інтелектуальних досягнень її авторів. Тому вважаю, що вищезазначена наукова робота за своїм науково-технічним рівнем і практичною значимістю для економіки України заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.

Фараонов Сергій Іванович, заступник директора з виробництва ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ імені ГЕРОЇВ КОСМОСУ» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»

Логунов Даниїл михайлович

Наукова робота «Освоєння нового вугільного родовища шляхом реалізації новітніх геомеханічних технологій», яку представлено Державним вищим навчальним закладом "Національний гірничий університет" (автори Барабаш М.В., Пілюгін В.І., Воронін С.А., Снігур В.Г., Мкртчян С.В., Гапєєв С.М., Солодянкін О.В., Вигодін М.О.), присвячена вірішенню низки проблем раціонального природовикористовування, які є важливим фактором для економіки та суспільства України.
Проведені розрахунки, практичне впровадження результатів та їх обгрунтування дає можливість, окрім економічного ефекту, вирішити низку питань екологічного та соціального напрямку.
Робота є комплексною і завершеною. Наукові результати мають новизну та практичну цінність. Підтримую роботу, вважаю що вона заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Логунов Даниїл Михайлович, гірничий інженер, начальник відділу інформаційних технологій ПрАТ "Трансмаш".

Демешко Марина Володимирівна

Сучасний і подальший соціально-економічний розвиток України потребує енергетичної незалежності, яка в значної мірі реалізується за рахунок ефективного функціонування підприємств гірничодобувного комплексу які крім того що забезпечують економіку країни паливом, ще й відіграють значну роль на регіональному рівні, як ждерело доходів місцевих бюджетів, надаючи гарантовані тривалі робочі місця.
В поданій роботі “Освоєння нового вугільного родовища шляхом реалізації новітніх геомеханічних технологій обгрунтована можливість розкриття додаткових запасів вугілля за рахунок розробки та впровадження ефективних іноваційних технологій переходу високоамплітудних геологічних порушень, підготовки виробничих дільниць капітальними виробками забезпеченими ефективними іноваційними вантажонесучими конструкціями кріплення з використанням вуглевміщуючих пород в якості складових тампонажних росчинів, що відповідає сучасним вимогам забезпечення екологічної та соціальної безпеки при видобутку корисних копалин.
Наукові обгрунтування, та практичне впровадження їх авторами роботи на шахтах Західного Донбасу дозволило отримати значний економічний ефект та вирішити низку питань в екологічному та соціальному плані.
Теоретичні, та практичні розробки і досядження роботи дуже добре відображені у наукових публікаціях, наковому відкритті, наукових семінарах, отриманих патентах, захистах кандидатських та докторських дисертаціях, тобто пройшли широку апробацію, та відомі вітчизняній та світовій науковій спільноті.
Саме тому робота “Освоєння нового вугільного родовища шляхом реалізації новітніх геомеханічних технологій (автори: Барабаш М.В.; Воронін С.А.; Пілюгін В.І.; Снігур В.Г.; Мкртчян С.В.; Солодянкін О.В; Гапєєв С.М.; Вигодін М.О.) є комплексною, присвячена вірішенню низки проблем раціонального природовикористовування, економіки та суспільства України, деверсифікації діяльності шахти і заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Демешко Марина Володимірівна
Директор з виробництва ППФ “МЛАД”

Конотоп Вадим Анатолійович

Наукова робота «Освоєння нового вугільного родовища шляхом реалізації новітніх геомеханічних технологій» (автори Барабаш М.В., Пілюгін В.І., Воронін С.А., Снігур В.Г., Мкртчян С.В., Гапєєв С.М., Солодянкін О.В., Вигодін М.О.), метою якої є оптимізація і подовження експлуатаційного циклу вугільної шахти шляхом розробки та впровадження геомеханічно адаптованих до складних гірничо-геологічних умов інноваційних технологій переходу високоаплітудних геологічних порушень, розкриття додаткових запасів вугілля, підготовки виробничих дільниць виробками підвищеної стійкості, їх відпрацювання струговими установками з одночасним впровадженням комплексу заходів для диверсифікації основного виробництва на стадії його завершення, є дуже актуальною як для галузі, так і для розвитку всієї економіки України.
Ряд наукових досягнень є новими, під час виконання роботи отримане наукове відкриття, що робить роботу дуже корисною для науковців, що працюють в гірничій сфері. Здобутки роботи в частині розробки та впровадження нормативних документів, які є законом для гірників, дозволяють упорядкувати процес прийняття рішень гірничими інженерами в своїй діяльності, отже – робта є корисною також і для виробничників.
З огляду на запропоновану авторами концепцію подовження життєвого циклу шахти, робота безперечно є корисною також і для всієї економіки України.
Тому вважаю, що робота та її автори достойні присудження Державної премії.

Кожем’яко Сергій Васильович

Вугільна промисловість для України є одним з головних важелів створення сучасної енергонезалежної економіки європейської країни. Існуючі в галузі традиційні технології відпрацювання родовищ усе більшою мірою не відповідають нинішнім, як геомеханічним, так і стратегічним умовам та нагально потребують радикального перегляду. Ідея забезпечення сталого розвитку на найближче майбутнє в світовому співтоваристві ставить задачу господарювання таким чином, щоб в умовах обмежених природних ресурсів було збережене довкілля, але при цьому були б максимально задоволені економічні інтереси виробників і споживачів, і був отриманий соціальний ефект у вигляді високих стандартів якості життя людей.
Вважаю, що робота«Освоєння нового вугільного родовища шляхом реалізації новітніх геомеханічних технологій» (автори: Барабаш М.В., Воронін С.А., Пілюгин В.І., Снігур В.Г., Мкртчян С.В., Солодянкін О.В., Гапєєв С.М., Вигодін М.О.) за своїм науково-технічним рівнем і практичною значимістю для економіки України заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки та техніки за 2017 рік.
Кожем’яко Сергій Васильович Головний маркшейдер ВСП «ШУ ім. ГЕРОЇВ КОСМОСУ» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»

Коробченко Владислав Васильевич

Коробченко Владислав Васильевич
Научная работа «Освоение нового угольного месторождения путем реализации новых геомеханических технологий» коллектива авторов в составе Барабаша М.В., Пилюгина В.И., Воронина С.А., Снигура В.Г., Мкртчяна С.В., Гапеева С.Н., Солодянкина А.В., Выгодина М.А. является актуальной и жизненно-необходимой при существующем положении на энергетическом рынке. Научная работа позволяет в более короткие сроки вскрыть и подготовить, а также отработать запасы, находящиеся за крупноамплитудными тектоническими нарушениями, дает возможность использовать существующие основные фонды шахт для отработки этих запасов без проведения дополнительных дорогостоящих вертикальных стволов и обеспечивает наиболее полную выемку полезного ископоемого из недр. Опыт прохождения горными выработками крупноамплитудных тектонических нарушений может использоваться другими предприятиями угольной отрасли.

Коробченко Владислав Васильевич - Главный инженер ШУ им.Героев Космоса ЧАО ДТЭК Павлоградуголь.

Зеленський Олександр Семенович

Вугільна промисловість була і залишається важливим базовим елементом економіки України, її стабільного функціонування. Більш того, власне вугілля, якого в країні на порядок більше ніж інших мінеральних джерел палива, є гарантом енергетичної та політичної незалежності України.
Специфікою вугільних шахт є те, що термін їх експлуатації обмежений, після чого виникає необхідність їх закриття, що призводить до виникнення комплексу проблем, оскільки вартість соціально і екологічно збалансованого закриття шахти надто велика і потребує вкладення значних бюджетних коштів. Тому забезпечення тривалої експлуатації шахт, продовження їх життєвого циклу, підвищення ефективності видобутку вугілля, поступова диверсифікація підприємства до стадії його закриття, є надзвичайно важливим, стратегічним та актуальним завданням для економіки України, вирішенню якого присвячена робота «Освоєння нового вугільного родовища шляхом реалізації новітніх геомеханічних технологій» колективу авторів у складі Барабаша М.В., Вороніна С.А., Пілюгина В.І., Снігура В.Г., Мкртчяна С.В., Солодянкіна О.В., Гапєєва С.М., Вигодіна М.О.
Отримані авторами наукові результати дозволили обґрунтувати конструкції, технології та матеріали, що мають надзвичайну ефективність у виробництві, про що свідчить значний економічний ефект.
Результати роботи добре відомі за публікаціями, монографіями, захищеними дисертаціями, широко впроваджені у виробничій процес, використовуються для підготовки фахівців гірничого профілю.
Вважаю, що робота заслуговує високої оцінки та присудження авторам Державної премії України в галузі науки і техніки.
Зеленський Олександр Семенович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і прикладного програмного забезпечення Криворізького економічного інституту Державного ВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана».

Мостовой Віктор Вікторович

Отзыв от Мостового В.В.
Розвиток України у соціально-економічному спектрі, значною мірою залежить від стабільного функціонування гірничодобувних підприємств, на сам перед вугільних шахт, які відіграють важливу роль в промисловому і інфраструктурному каркасі країни і фактично є місто утворюючими, надаючи гарантовані робочі місця, повну соціальну захищеність працівникам. Але й відомо, що найбільш негативний вплив на навколишнє середовище призводить діяльність саме гірничих підприємств, це і наштовхує на вирішення низки екологічних питань.
Враховуючи ці факти, актуальність роботи поданої на здобуття Державної премії України «Освоєння нового вугільного родовища шляхом реалізації новітніх геомеханічних технологій», метою якої є оптимізація і подовження експлуатації вугільної шахти за рахунок розробки та впровадження ефективних інноваційних технологій переходу високоамплітудних геологічних порушень, розкриття додаткових запасів вугілля, підготовки виробничих дільниць капітальними виробками, їх відпрацювання високопродуктивними струговими установками, та впровадженням комплексу заходів для диверсифікації основного виробництва, є комплексною і такою, що вирішує низку актуальних питань як науково-технічних, котрі стосуються безпосередньо розвитку вугільних підприємств, так і соціально-екологічних, що вирішують проблему раціонального природокористування, збільшення терміну експлуатації шахт на десятиліття із забезпеченням зайнятості виробничого персоналу.
У даній роботі отримані науково обґрунтовані важливі результати, які дозволили здійснити їх широке впровадження, отримати значний економічний ефект, вирішити частину питань у соціальному та екологічному плані. Технологічні процеси видобутку вугілля, за безпекою та ефективністю, відповідають і навіть перевищують існуючі в Україні.
Саме тому, робота «Освоєння нового вугільного родовища шляхом реалізації новітніх геомеханічних технологій (автори: Барабаш М.В., Воронін С.А., Пілюгин В.І., Снігур В.Г., Мкртчян С.В., Солодянкін О.В., Гапєєв С.М., Вигодін М.О.) заслуговує високої оцінки та присудження Державної премії України в галузі науки та техніки у 2017 р.
Мостовой Віктор Вікторович, головний технолог з операційних поліпшень ВСП «ШУ «Білозерське» ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля»

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.