Офіційний веб сайт

Оцінка інженерно-геологічних умов території України (наукові основи сталого господарського використання територій)

р56

Автори:

Абрамов І.Б., Богатирьова (Колот) Е.І., Величко В.Ф., Демчишин М.Г., Климчук Л.М.,

Климчук О.Б., Кузьменко Е.Д., Лущик А.В., Стріжельчик Г.Г., Фесенко О.В.

 

Представлена Інститутом геологічних наук НАН України.

 

Метою роботи є оцінка інженерно-геологічних умов території України з розробкою та узагальненням фундаментальних науково-методичних і прикладних досліджень для сталого використання територій та підвищення безпеки життєдіяльності.

Для умов переважного техногенного навантаження на геологічне середовище розроблені фундаментальні наукові основи і науково-методичні принципи досліджень розвитку небезпечних геологічних та інженерно-геологічних процесів та факторів підвищення небезпеки (змін рівня локальної сейсмічної небезпеки, провалонебезпеки та ін.) і їх впливів на формування і зміни інженерно-геологічних умов.

Науково обґрунтовано і розроблено методики середньомасштабного картування умов розвитку екзогенних геологічних процесів, ураження ними територій та впливу цих процесів на господарські об’єкти, з подальшим узагальненням, складанням та виданням загальнодержавних карт.

Розроблено та впроваджено методичні основи інформаційного забезпечення геологічної частини Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій. Впроваджено методики і результати картографічних оцінок небезпек розвитку процесів, які здатні викликати надзвичайні ситуації.

На основі використання результатів досліджень розроблено загальнодержавні нормативи інженерно-геологічних вишукувань в умовах техногенного порушення стану геологічного середовища та оцінки впливу окремих об’єктів і освоєння територій та довкілля.

За результатами досліджень опубліковано 34 монографії і науково-технічнівидання та понад 130 інших наукових робіт, у тому числі 39 - у зарубіжних виданнях. З них, що містяться в базі даних SCOPUS –  21, (280 цитувань), 11 у базі даних ISI Web of Science (120 цитувань), 35 - у міжнародних журналах, що входять до SCImago Journal Rаnk, та 30 - у журналах, що мають визначуваний імпакт-фактор ISI. Отримано 2 патенти.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Державному науково-дослідному інституті будівельних конструкцій 01 вересня 2010 року  о 14.30.

Надіслати коментар

Коментарі

Ю.І. Саприкін

Цикл наукових робіт під загальною назвою: "Оцінка інженерно-геологічних умов території України (наукові основи сталого господарського використання територій)" відомий як в науковому середовищі інженерно-геологічного спрямування, так і серед фахівців, які практично проводять інжерерно-геологічні дослідження для різноманітних потреб будівництва у народному господарстві.
Ці роботи створені в значній мірі завдяки узагальненню великого обсягу матеріалів комплексних геолого-гідрологічних зйомок масштабу 1:200 000 та інженерно-геологічних зйомок масштабу 1:500 000 Мінгео України, а також матеріалів багатьох наукових і проектних установ і організацій України, які займались вивченням інженерно-геологічних умов України, в тому числі розповсюдження екзогенних геологічних процесів та умов їх розвитку. Побудовані на основі всіх цих досліджень геолого-інженерні карти масштабу 1:500 000 не мають аналогів в світі.
Вважаю, що автори роботи заслуговують присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки.

Інженер-геолог "Геоінформ України" Саприкін Ю.І.

Ковальчук

Цикл работ показывает современное состояние проблем и тенденций
развития утилитарной инженерной геологии.
Авторы довели до практического уровня использовангие ГИС
с широким сбором разнообразной информации и ее статистической
обработки. Обобщение полученной информации позволило
авторам выявить новые статистические связи в инженерно-геологических
процессах и явлениях.
Импонирует глубокое внимание авторов к широкому привлечению в инженерно-
геологических исследованиях геофизических методов.
В определенном смысле работа подводит итог многолетней практики
выявления и использования эмпирических связей.
Таким образом, можно сказать, проблема закрыта.
Теперь, когда мы вооружены способами и средствами
накопления и статистического обобщения, можно вернуться к углубленным исследованиям
причин явлений. Общество в состоянии оплатить затраты на это, поскольку получены
практически важные результаты.
Поэтому эта громадная работа, безусловно, заслуживает Государственной премии.

Ковальчук С.П.
Инженер-геофизик,
Директор ЧП Геолаб, г.Одесса

НАПКС Сімферополь

Згідно з повідомленням в «Урядовому кур'єрі» № 112, від 22.06.2010 року до Державної премії України в галузі науки і техніки представлена робота колективу авторів «Оцінка інженерно-геологічних умов території України (наукові основи сталого господарського використання територій)», автори: Абрамов І.Б., Богатирьова Е.І., Величко В.Ф.. Демчишин М.Г., Клімчук Л.Н., Кузьменко Е.Д., Лущик А.В., Стрижельчик Г.Г., Фесенко О.В., яка є першою в Україні узагаль¬нюючою збіркою праць, спрямованих на оцінку змін інженерно-геологічних умов і розвитку небезпечних геологічних процесів в різних регіонах України та їх впливу на умови життєдіяльності. Створені теоретичні та методичні основи вивчення і ка¬ртування сучасних небезпечних геологічних процесів і ураженості територій, скла¬дені і видані карти інженерно-геологічних умов регіонального розвитку цих проце¬сів на території України. Науково обґрунтовані і впроваджені для практичного ви¬користання методи регіональної оцінки змін інженерно-геологічних умов з викори¬станням сучасних комп'ютерних технологій, геофізичних та дистанційних дослі¬джень. Результати регіональних інженерно-геологічних науково-дослідних робіт використані для розробки нормативних документів державного значення (ДБН А.2.3-1 - 99; ДБН А.2.1-1 - 2008 та інші), які не уступають зарубіжним аналогам, а в окремих аспектах і перевищують їх.
За рівнем наукового, методичного і практичного значення, представлена ро¬бота перевищує існуючі вітчизняні розробки і не має закордонних аналогів, а коле¬ктив авторів цих робіт заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.
Ректор Національної академії природоохоронного та курортного будівництва, доктор технічних наук, професор, академік Академії екологічних наук, академік Академії будівництва України, заслужений винахідник України, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки Федоркін І.С.
Завідуюча кафедрою інженерної екології економіки природокористування Національної академії природоохоронного; та курортного будівництва Мінвуза України, кандидат геол. - мін. наук, професор Сапронова З.Д.

Гість

Ознайомлений з роботою. Вважаю - актуальною, змістовною, підтримую висунення на здобуття Державної премії.
Зав.відділом методики і технології геофіз.досліджень Державного підприємства "Науканафтогаз" НАК "Нафтогаз України", доктор фіз.-мат.наук, професор Стародуб Ю.П.

Гість

Враховуючи достатньо складні інженерно-геологічні умови розвинені на території України та негативний вплив техногенного навантаження на природне середовище у ряді регіонів представлена наукова робота є актуальною для науки та практики особливо в питаннях розкриття проблем вивчення інженерно-геологічних процесів та їх змін під впливом природно - техногенних факторів. Не менш важливим для сучасності є той факт, що всі складові дослідження проводилися в межах завдань державних нормативних директив та наказів галузевих відомств.
За умовами актуальності представлена дослідницька робота достатньо гармонійно складається з двох розділів, перший з яких присвячений принципам наукового та науково-методичного аналізу та оцінки інженерно-геологічних умов території, а в другому наводяться приклади практичного використання та впровадження наведених розробок.
Результати роботи викладені у 34 наукових роботах, розроблені ряд нормативних документів, а також в межах тематики захищені дисертації: чотири на звання доктора наук (геологічних та технічних) і три – кандидата геологічних наук. Матеріали досліджень використовуються в програмах Вищих навчальних закладів України.
Таким чином, фахівці ЦНТП «Інжзахист» вважають представлену дослідницьку роботу гідною на здобуття Державної премії.

Безсмертний Андрій Филимонович,
кандидат геологічних наук,
завідуючий науково-дослідним сектором ЦНТП «Інжзахист»

Тяпкін О.К

Поклавши в основу подальшого розвитку країни добробут і безпеку людини, її прагнення жити і творити в гармонії з природою, взявши до уваги основні ідеї і принципи, декларовані на конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.), Україна започатковує процес змін, які за характером та обсягом експлуатації ресурсів, інвестиційною політикою, спрямуванням освіти та науково-технічного прогресу, захищеністю життєдіяльності нації відповідатимуть сьогоднішнім і майбутнім потребам, створять сприятливі умови для розвитку нації та збереження навколишнього природного середовища і природно-ресурсного потенціалу країни, тобто започатковує перехід на шлях сталого розвитку. Метою такого розвитку є забезпечення високої якості життя нинішнього і майбутніх поколінь за рахунок збалансованого соціально-економічного розвитку, забезпечення можливості відтворення навколишнього природного середовища, раціонального використання природно-ресурсного потенціалу країни, забезпечення здоров‘я людини та її екологічної та соціальної захищеності.
Одним з важливих завдань на сучасному етапі переходу країни до сталого розвитку є необхідність зупинки процесів деградації у природі і сучасному суспільстві та створення умов для здійснення комплексного оздоровлення природного середовища і відтворення природних ресурсів та, в першу чергу, земних надр. Раціональне використання останніх неможливо без врахування особливостей інженерно-геологічних умов конкретних ділянок під впливом руйнівних природних і техногенних процесів. Саме в цій частині розроблені авторами фундаментальні наукові основи і науково-методичні принципи досліджень розвитку небезпечних геологічних та інженерно-геологічних процесів та факторів підвищення небезпеки і їх впливів на формування і зміни інженерно-геологічних умов дозволяють обгрунтовано підійти до вирішення низки актуальних проблем техногенно навантажених регіонів України.
Враховуючи актуальність тематики і науково-практичне значення результатів для всх техеногенно навантажених терирій України цикл наукових праць "Оцінка інженерно-геологічних умов території України (наукові основи сталого господарського використання територій" на нашу думку безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідувач відділу антропогенних змін геологічного середовища
Інституту проблем природокористування та екологіх НАН України,
канд. геол.-мін. наук
О.К. Тяпкін

Довбніч М.М.

Найвищими пріоритетами будь-якої цивілізованої країни є інтереси безпеки життєдіяльності населення. Сучасні дослідження свідчать про масштабні прояви небезпечних геопроцесів, таких як землетруси, зсуви, тектонічні посування, динамічні процеси в гірничих виробках та ін. Оцінка інженерно-геологічних умов території України з розробкою та узагальненням фундаментальних науково-методичних і прикладних досліджень для сталого використання територій та підвищення безпеки життєдіяльності є актуальною задачею у вирішенні питань прогнозу цих явищ та запобігання їх наслідків. В першу чергу це стосується техногенно навантажених регіонів, де вплив на геологічне середовище найвищій. Розроблені авторами фундаментальні наукові основи і науково-методичні принципи досліджень розвитку небезпечних геологічних та інженерно-геологічних процесів та факторів підвищення небезпеки і їх впливів на формування і зміни інженерно-геологічних умов, дозволяють в рамках єдиного науково обґрунтованого підходу підійти до вирішення низки актуальних проблем, а саме: розробки методики середньомасштабного картування умов розвитку екзогенних геологічних процесів; впровадження методичної основи інформаційного забезпечення геологічної частини Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій; впровадження методики картографічних оцінок небезпек розвитку процесів, які здатні викликати надзвичайні ситуації. Все це дозволило авторам розробити загальнодержавні нормативи інженерно-геологічних вишукувань в умовах техногенного порушення стану геологічного середовища та оцінки впливу окремих об’єктів і освоєння територій та довкілля.
Враховуючи актуальність тематики і практичне значення результатів, кількість публікацій в авторитетних фахових виданнях, вважаю, що присудження цьому колективу Державної премій України в галузі науки і техніки сприяло б розвитку пріоритетних галузей вітчизняної науки.

к. геол. н., доцент кафедри
геофізичних методів розвідки
Національного гірничого університету Довбніч М.М.

Дригулич П.Г.

Представлена колективом науковців робота з оцінювання інженерно-геологічних умов території України є актуальною і важливою. Розроблено наукові основи і науково-методичні принципи досліджень розвитку небезпечних геологічних та інженерно-геологічних процесів. Впроваджено методичні основи інформаційного забезпечення геологічної частини Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій. На основі використання результатів досліджень, авторами розроблено загальнодержавні нормативи інженерно-геологічних вишукувань в умовах техногенного порушення стану геологічного середовища та оцінки впливу окремих об’єктів і освоєння територій та довкілля.
Дана робота та інші наукові праці і розробки авторського колективу, що направлені на оцінювання інженерно-геологічних умов території України на основі сучасних геоінформаційних технологій, є особливо актуальними та необхідними для екологічно-небезпечних підприємств видобувної галузі України і на нашу думку заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

кандидат геол. наук,
начальник управління екологічної безпеки
ВАТ «Укрнафта»
Дригулич П.Г.

В.М.Андрейчук

В умовах інтенсивного господарювання, яке завжди було притаманне території України, та в ситуації перехідної економіки, що передбачає дальшу інтенсифікацію ряду галузей природокористування, питання інженерно-геологічної оцінки території мають неабияке значення. Як підтверджує багаторічна практика господарювання, правильна оцінка геологічних передумов розвитку небезпечних процесів дозволяє зоощадити величезні кошти, часами порівняльні або навіть вищі за кошт вартості споруд чи інвестицій, особливо у випадку довгострокових господарських проектів. Вона дозволяє теж адекватно оцінити можливі ризики, повязані як з природними, так і з техногенно-спровокованими процесами, що, в свою чергу, має неабияке значення для збереження людського життя.
Цикл теоретичних наукових праць та узагальнень, різномасштабних картографічних опрацювань, методичних та нормативних розробок, тощо - під загальною назвою "Оцінка інженерно-геологічних умов території України (наукові основи сталого господарського використання територій)", представлений на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки, безумовно заслуговує на таке вирізнення. Авторський колектив здобувачів – Абрамов Б., Богатирьова (Колот) Е., Величко В., Демчишин М., Климчук Л., Климчук О., Кузьменко Е., Лущик А., Стріжельчик Г. та Фесенко О. – це добре відомі в Україні та за її межами спеціалісти з теоретичних та прикладних аспектів інженерно-геологічної та гідрогеологічної науки, завдяки яким на протязі остатніх десятиліть створено підвалини раціонального використання території країни щодо оцінки небезпеки розвитку несприятливих екзогенних процесів.
Вважаю, що представлена робота репрезентує собою неординарний комплекс наукових і практичних досягнень, що, з одного боку, вже прислужилися у великій мірі до вирішення важливих практичних завдань та поточних потреб, а з іншого, являються надійною науковою основою на майбутнє.
З уваги на вищевказані обставини, підтримую висунення вказаного генерального опрацювання на здобуття Державної премії та висловлюю тверде переконання, що воно заслуговує на таке високе державне відзначення.

Доктор геолого-мінералогічних наук, професор
Сілезького університету (Польща)
В.М.Андрейчук

Вахрушев О.Б.

Зважаючи на значне техногенне навантаження на навколишне середовище в Україні, оцінка інженерно-геологічних умов є надзвичайно актуальним завданням, однією з базових передумов запобігання ускладнень та техногенних катастроф, безпеки життедіяльності та забезпечення сталого розвитку країни. Представлена робота колективу провідних учених та фахівців-практиків (Абрамов І.Б., Богатирьова (Колот) Е.І., Величко В.Ф., Демчишин М.Г., Климчук Л.М., Климчук О.Б., Кузьменко Е.Д., Лущик А.В., Стріжельчик Г.Г., Фесенко О.В.)
є визначним узагальненням багаторічних зусиль багатьох установ та організацій України з вивчення та картування інженерно-геологічних умов та небезпечних геологічних процесів на різних масшабних рівнях. Вперше виконано інженерно-геологічне районування території України і типізацію геологічного середовища як об`єкту інженерної геології. Розроблені нові теоретичні та математичні моделі механізмів розвитку основних небезпечних екзогенних геологічних процесів, тобто - наукові засади їх прогнозування, регулювання та інженерного захисту територій. Створені відповідні карти, інформаційні та управліньськи системи на основі сучасних геоінформаційних технологій, розроблена серія державних нормативних документів. Деяки теоретичні розробки, що увійшли до циклу робот, мають широке міжнародне визнання та визначають світовий рівень відповідних дисциплін, що відображено у монографічних публікаціях у закордонних країнах, публікаціях у провідних світових фахових журналах та високому рівні цитування у міжнародних базах даних.

Цикл наукових праць "Оцінка інженерно-геологічних умов території України (наукові основи сталого господарського використання територій" є фундаментальною науковою, методологічною та практичною основою для здійснення сталої та безпечної господарської діяльності в умовах розвитку небезпечних геологічних процесів. Вважаю, що ця робота безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Декан географічного факультету Таврійського
національного університету ім. В.І.Вернадського,
доктор географічних наук, кандидат геол.-мін.наук,
професор, заслужений працівник освіти АР Крим,
лауреат Поческого Знака Петра Могили МОН України
Вахрушев Б.О.

Семчук Я.М.

Ознайомився з рефератом роботи "Оцінка інженерно-геологічних умов території України (наукові основи сталого господарського використання територій" - автори Абрамов І.Б., Богатирьова (Колот) Е.І., Величко В.Ф., Демчишин М.Г., Климчук Л.М., Климчук О.Б., Кузьменко Е.Д., Лущик А.В., Стріжельчик Г.Г., Фесенко О.В. Цикл робіт, який об`єднаний під зазначеною назвою в основному мені відомий, тому що працюю в спорідненій галузі.
Новизна роботи полягає в тому, що вперше виконано інженерно-геологічне районування території України і типізацію геологічного середовища як об`єкту інженерної геології. Складені та видані карти в масштабі 1:500 000 - інженерно-геологічна та поширення екзогенних геологічних процесів і умов їх розвитку, що не мають вітчизняних і зарубіжних аналогів.
Розроблені нові теоретичні та математичні моделі механізмів розвитку ряду небезпечних екзогенних геологічних процесів, створено систему їх прогнозування, опрацьовані схеми регулювання ЕГП та інженерного захисту територій. Застосовані нову геофізичні методи при дослідженні умов розвитку процесів. На основі виконаних робіт розроблені розділи держаних будівельних норм з технічних розвідувань і захисту територій.
Слід відмітити значну кількість монографій авторів (34) зарубіжних видань (39), а також міжнародне визнання, що підтверджується цитуваннями в міжнародних базах даних.
Повністю підтримую зазначену роботу і вважаю, що вона заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.

Завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та промислової екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу,
доктор технічних наук,
професор Семчук Я.М.

Решетов І.К.

У сфері оцінки інженерно-геологічних умов територій України та забезпечення сталого розвитку регіонів господарського використання велике значення має техногенний вплив, який порушує екологічний стан геологічного середовища. Колектив провідних вчених та практиків, який представлене на здобуття Державної премії України, не тільки сформував основополягаючи наукові положення оцінки впливу техногенної діяльності на навколишнє геологічне середовище, але ще розробив низку керуючих державних нормативних документів у сфері будівництва у та регіонального розвитку країни.
Такі сучасні Державні будівельні норми як: ДБН А.2.2-1-95 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування», ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд», ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування», та посібники до них, стали дійсним інструментом щодо прийняття оптимальних господарських рішень.
Оцінка впливу на геологічне і у цілому навколишнє середовище, завдяки цим роботам, стала одним із важливих предметів навчання у багатьох вищих учбових закладах.
Доктор геол.-мін. наук,
професор кафедри геолого-мінералогічних наук
Харківського Національного університету ім.. В.Н. Каразіна.
Решетов І.К.

Гість

It is oky!

ЧЕРВАНЬОВ І.Г.

У циклі робіт, що розглядається, вперше отримали необхідне відображення теоретичні та практичні досягнення в галузі системного підходу до оцінки інженерно-геологічних умов України, що створює наукові передумови для раціонального й сталого використання територій багатьма поколіннями населення. Науковий аналіз особливостей виникнення та розвитку небезпечних інженерно-геологічних процесів на ділянках, що освоєні або освоюються, в різних регіонах, дозволяє не тільки оцінити складність умов але й виробити загальні й конкретні принципи раціональної взаємодії з оточуючим середовищем. Важливим досягненням авторського колективу є впровадження наукових розробок через серію Державних нормативних документів з інженерних вишукувань для будівництва, із забезпечення надійності безпеки в будівництві, з облаштування основ та фундаментів, із захисту від небезпечних процесів.
За своїм науковим та практичним значенням, цикл робіт, що розглядається, перевищує відомі нам вітчизняні та закордонні розробки й автори заслуговують присвоєння Державної премії України в галузі науки та техніки.

Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки,
Заслужений діяч науки та техніки,
доктор технічних наук,
професор Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна,
Черваньов І.Г.

Палієнко В.П.

В поданій роботі вирішені важливі питання оцінки інженерно-геологічних умов території України, що є доволі різноманітним і в багатьох випадках складним для господарського використання.
В складі авторського колективу відомі науковці і практики, що об'єднались для забезпечення інженерно-геологічною інформацією народного господарства України і перш за все будівництва, гірничих робіт, інженерного захисту територій від руйнівних впливів небезпечних геологічних процесів. Окремі з них були авторами розділу "Інженерно-геологічні умови" Національного атласу України. Авторський колектив роботи цілком заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Заступник директора з наукової
роботи Інституту географії НАН України
доктор географічних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України,
Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки
В.П. Палієнко

Гість Трофимчук О. М.

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору Президії Національної академії наук України повідомляє про використання моніторингових і картографічних матеріалів з оцінки динаміки розвитку небезпечних екзогенних геологічних процесів та регіональних змін інженерно-геологічного та геотехнічного стану порід верхньої зони геологічного середовища, які увійшли до циклу робіт «Оцінка інженерно-геологічних умов території України (наукові основи сталого господарського використання території)».
Наукова значимість циклу робіт, щ о розглядається, полягає у наступному:
- встановленні особливостей змін інженерно-геологічних умов у різних геоструктур них областях України;
- визначенні впливів цих змін на природне середовище та безпеку життєдіяльності в межах техногенно-геологічних систем;
- розробці геолого-математичних моделей прогнозних змін інженерно-геологічних умов при різних видах господарського використання територій.
Про високий рівень виконаного комплексу інженерно-геологічних досліджень свідчить також їх масове впровадження за зазначеною тематикою при розробці сучасних державних нормативних документів, а саме: ДБН А.2.3-1-99 „Територіальна діяльність у будівництві. Основні положення”; ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні вишукування для будівництва”; ДБН В.1.2-14:2009 „Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ”; ДБН В.2.1-10-2009 „Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування”; ДБН В.1.1-24:2010 „Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування”.
Наукові праці претендентів і розроблені на їх основі національні нормативно-методичні документи та стандарти забезпечують найвищі вимоги і, відповідно, високу конкурентоспроможність у частині ефективного й сталого використання природних ресурсів, надійності та безпеки будівництва. За свої науковим потенціалом вони в окремих напрямках перевершують закордонні аналоги.
Заступник директора з наукової роботи,
д.т.н., професор,
лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки О. М. Трофимчук

Чалий П.П.

Представлена робота - це результат багаторічних досліджень провідних фахівців в галузі інженерної геології. Необхідність даної роботи обумовлена відсутністю останніми роками загальної оцінки стану інженерно-геологічних умов території України. Також робота є необхідною для забезпечення контролю за безпечним станом інженерно-геологічних умов території.
Слід зазначити значні наукові досягнення авторів роботи, на базі яких створена ГІС-система прогнозування небезпечних екзогенних процесів і застосування заходів по зменшенню ризиків господарської діяльності. Підтвердженням наукових досягнень є вагома кількість монографій авторів (34) та індексів цитування, відображення робіт в зарубіжних виданнях.
Робота охоплює наукові проблеми і використовується в практиці нормативними документами розробленими авторами. Результати досліджень впроваджені в геологічних підприємствах.
Вважаю, що автори роботи заслуговують присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки.
Головний гідрогеолог ДП "Західукргеологія" П.Чалий.

Артюшок Г. Г.

Земля і земельні ресурси території - найбільше багатство України, але воно знаходиться під загрозою занепаду і деградації при невідповідному використанні без врахування особливостей інженерно-геологічних умов конкретних ділянок під впливом руйнівних природних і техногенних процесів.
В роботі дана оцінка стану територій і вирішена проблема їх захисту. Стосовно сталого розвитку територій - землю треба залишити придатною для використання у майбутньому.
Інженер-геолог Артюшок Г.Г.

Долін В.В.

Наразі проблема оцінювання інженерно-геологічних умов території України є надзвичайно актуальною у зв'язку з домінуванням тиску техногенної компоненти на стан навколишнього природного середовища. Досі ми мали окремі розрізнені роботи, які висвітлювали ті чи інші аспекти цієї проблеми. Представлена на здобуття Державної премії України робота колективу провідних учених є не простою асимідяцією раніше випущених праць, а узагальненою науковою розробкою, яка дає методологічну основу для ведення безпечної (як для людини, так і для природи) господарської діяльності в умовах розвитку небезпечних геологічних процесів.
На мою думку особливо цінним у представленій роботі є масштабна послідовність (від регіонального до об'єктового рівня) карт інженерно-геологічногічного районування, прогнозу розвитку екзогенних геологічних процесів, безпеки життєдіяльності, що в кінцевому рахунку втілено у численних нормативних документах.
За змістом роботи опубліковано 34 монографії та понад 130 інших наукових праць, що мають високий рівень цитування у світі.
Вважаю, що цикл наукових праць авторського колективу, об'єднаних ідеєю оцінки інженерно-геологічних умов території України на основі сучасних геоінформаційних технологій з метою сталого господарського використання території заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Лауреат Державної премії України
доктор геол. наук
зав. відділу біогеохімії
Інституту геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України
Долін В.В.

Соковніна Н.Х.

В роботі вирішена актуальна і дуже важлива для раціонального використання територій оцінка стану і процесів геологічного середовища України на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях. Матеріали цієї роботи використовуються при розробці містобудівної документації від Схем розселення, Схем районного планування до Генеральних планів населенних пунктів і проектів забудови.

Завідуюча науково-проектним відділом інженерного захисту територій та охорони навколишнього середовища Державного підприємства "Науково-дослідний і проектний інститут Містобудування" Мінрегіонбуду України.
Н.Х. Соковніна