Офіційний веб сайт

Підвищення якості та продуктивного потенціалу культурних рослин на основі фізіолого-генетичних та агрохімічних заходів

М19

 

Автори: Починок В.М., к.б.н., Оксьом Л.Л., к.б.н., Паланиця М.П., к.б.н., Груша В.В., к.б.н.

 

Представлений Інститутом фізіології рослин і генетики НАН України

 

Дослідження авторів спрямовані на вивчення інтегральних підходів для підвищення якості та продуктивного потенціалу культурних рослин. Результати представлених робіт суттєво розширюють уявлення про генетичну і фізіологічну природу формування якості, зокрема зерна озимої м’якої  пшениці, заходи хімічного захисту та екологічної безпечності сільськогосподарської продукції.

На основі отриманих знань про систему генетичного контролю вмісту білка в зерні і фізіологічні основи формування якості розроблено систему скринінгу генотипів пшениці, які поєднують в собі високу врожайність і якість зерна. Розроблено методи генетичного поліпшення сортів пшениці за ознакою якості зерна. З метою захисту культур від засмічення бур'янами розроблено метод підвищення фітотоксичності  гербіцидів за рахунок індукції окислювальних реакцій. Розроблено шляхи мінімізації надходження радіонуклідів в рослини на забруднених радіонуклідами ґрунтах зони Полісся України.

 

Кількість публікацій: 69   наукових  публікацій,в т.ч. 1  монографія,  30  статей, 36  тез доповідей, 2 патенти.

Надіслати коментар

Коментарі

к. с.-г. наук Мокрієнко В.А.

Результати, представлені в даному циклі робіт, суттєво розширюють уявлення про генетичну і фізіологічну природу формування якості, зокрема зерна озимої м'якої пшениці, заходи хімічного захисту та екологічної безпечності сільськогосподарської продукції.
Враховуючи теоретичну та практичну значимість отриманих результатів, вважаю, що автори даного циклу наукових досліджень заслуговують на здобуття щорічної премії президента України для молодих вчених.

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри рослинництва НуБіП України В.А. Мокрієнко

Гість

Ще у творах світового класика роману Оноре де Бальзака не раз Україна згадується як європейська житниця. Минають століття, а українські вчені і надалі працюють над тим, щоб покращити якість та продуктивність сільськогосподарських культур, зокрема зернових, що робить дану роботу надзвичайно важливою. Хочеться побажати лише успіхів і натхнення у цій нелегкій, однак такій важливій, не лише для науки а й для українського народу роботі.

к.с.-г.наук, с.н.с. Дегодюк С.Е.

Хочеться відмітити практичну направленість даного циклу досліджень. Зокрема, авторами було виділено перспективні сорти-донори з високим вмістом білка для використання в селекційній роботі, виявлено ланки, фізіолого-генетична оптимізація яких може сприяти подальшому поліпшенню якості та підвищенню врожайності цієї найважливішої продовольчої культури. Окрім того, автори вдало використали отримані результати по дослідженню фітотоксичної дії грамініцидів для розробки методу підвищення їх фітотоксичності, що дозволило запропонувати рекомендації для ефективного контролювання злакових та дводольних видів бур'янів у посівах пшениці та при культивуванні цибулі. На територіях України, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС важливим є також вивчення шляхів мінімізації надходження радіонуклідів, що так необхідно для зменшення дози опромінення людини за рахунок споживання продуктів харчування.
Вважаю, що результати, представлені в циклі наукових робіт Починка В.М., Оксьом Л.Л., Паланиці М.П. та Груші В.В. мають важливе фундаментальне і практичне значення, а його автори цілком заслуговують на присудження Премії Президента України.

завідувач відділу агрохімії і фізіології рослин ННЦ "Інститут землеробства НААН", к.с.-г.наук, старший науковий співробітник Дегодюк С.Е.

Позинич І.С.

Виходячи з того, що у структурі посівних площ зернових культур нашої держави пшениця займає понад третину, дослідження в напрямку отримання високоякісних та високоврожайних сортів даної культури є надзвичайно важливими.Авторами даного циклу встановлено адитивно-домінантну систему генетичного контролю вмісту білка в зерні та визначено комбінаційну здатність сучасних сортів озимої пшениці, виділено перспективні сорти-донори з високим вмістом білка для використання в селекційній роботі.
Важливим в даній роботі є й те, що автори розглядають не лише генетичні, а й фізіологічні основи формування високоврожайних і високоякісних сортів культур, а також розробляють шляхи для їх подальшого захисту шляхом застосування хімічного контролю та позакореневого підживлення.
Слід зазначити, що результати даної роботи широко апробовані на різного рівня наукових конференціях, опубліковані у фахових виданнях, мають надзвичайно важливе практичне значення.
Вважаю,що автори даного циклу робіт заслуговують на присудження Премії Президента України.

аспірантка ЛДПМ відділу Музейного моніторингу фітоценотичних систем екологічної мережі заходу України Позинич І.С.

к.б.н. Карпин О.Л.

Дослідження, представлені авторськьким колективом, присвячені основній для Інституту фізіології рослин і генетики НАН України темі – створенню нових високопродуктивних сортів культур, зокрема пшениці. Для досягнення цієї мети важливе значення мають звичайно як генетичні так фізіологічні показники, які розглядаються в даній роботі. Враховуючи масштаби забур'яненості та виникнення нових стійких біотипів бур'янів не менш важливим є пошук шляхів для покращення хімічного контролю у посівах пшениці та інших сільськогосподарських культур. Важливим є те, що автори не обминули проблеми, з якою ми маємо справу на територіях України,постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС і розробили шляхи мінімізації надходження радіонуклідів.
З огляду на вищесказане, вважаю, що цикл наукових робіт є актуальним науковим дослідженням і його автори заслуговують на присудження Премії Президента України.

к.б.н., асистент кафедри фізіології і екології рослин Львівського національного університету ім. І. Франка Карпин О.Л.