Офіційний веб сайт

Патогенез і нові технології діагностики та лікування найпоширеніших захворювань органів травлення

м64

Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Автор: Прибитько І.Ю., к.б.н., Береговий С.М., Кобиляк Н.М., к.м.н., Антоненко А.В..

В експериментах на тваринах досліджено молекулярно-біохімічні механізми розвитку виразкової хвороби шлунка, викликаної стресом, нестероїдними протизапальними препаратами (НПЗП) та етанолом. Отримано низку фундаментальних результатів щодо розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки у щурів, індукованої викокалорійною дієтою і глутаматом натрію. Для діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки у щурів запропоновано метод еластографії хвилі зсуву, діагностична ефективність якого була підтверджена у хворих на цукровий діабет 2-го типу. Доведена ефективність пробіотикотерапії у хворих з різними стадіями неалкогольної жирової хвороби печінки та цукровим діабетом 2-го типу як доповнення до стандартної схеми лікування з метою корекції хронічної системної запальної відповіді.

Оптимізовано лікування пацієнтів з гастропатіями, спричиненими прийомом НПЗП, у хворих на остеоартроз, що привело до зменшення їх перебування у стаціонарі на 2-3 койко-дні, що дає в межах України суттєвий економічний ефект. Доведено, що додавання мультипробіотичного препарату до стандартної схеми лікування гастропатій інгібіторами протонної помпи усувало дисбіоз в кишечнику, викликаного тривалим прийомом НПЗП, та пришвидшувало загоєння ерозивно-виразкових дефектів слизової оболонки шлунка у пацієнтів.

Результати досліджень можуть бути використані в терапевтичних, гастроентерологічних, неврологічних і кардіологічних відділеннях для покращення діагностики та лікування одних з найпоширеніших захворювань органів травлення – виразкової хвороби шлунка і неалкогольної жирової хвороби печінки у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу.

Кількість публікацій: 52, в т.ч. за тематикою роботи 52 статті (14 - у зарубіжних виданнях), 75 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 16 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 3.

Надіслати коментар

Коментарі

Воробець З.Д., д.б.н., професор

З роботами авторів знайомий. Роботи актуальні, присвячені вивченню патогенетичних механізмів розвитку виразкової хвороби шлунку, зокрема при дії нестероїдних протизапальних препаратів.Отримані результати мають принципове значення при при визначенні тактики лікування гастропатій. Наукові праці в достатній мірі апробовані на всеукраїнських та міжнародних наукових форумах. Опубліковані в провідних фахових наукових виданнях. Вважаю, що дана робота заслуговую на Премію Президента України.
З.Д. Воробець, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений працівник освіти України.

Фалалєєва Т.М., д.б.н, с.н.с., Київ

Однією з найважливіших соціальних і медичних проблем в Україні є погіршення стану здоров’я населення. Значного поширення набули так звані «терапевтичні інфекції», обумовлені активацією клонів умовно-патогенної ланки нормальної мікрофлори людини. Особливе хвилювання викликає неухильний ріст числа хворих, що страждають різними «хворобами цивілізації», а саме серцево-судинними та онкологічними захворюваннями, гепатитами, ожирінням, цукровим діабетом та іншими ендокринними патологіями, хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту, вірусними інфекціями та ін. Патогенез, протікання та прогноз на виліковування «хвороб цивілізації» в значній мірі обумовлені станом імунітету, який в свою чергу залежить від збереженості та функціональної активності нормофлори людини. Тенденція до збільшення захворюваності свідчить про недостатню ефективність як лікувальних, так і профілактичних методів, кризу принципів класичної фармакотерапії та недостатню увагу щодо ролі мікроекологічної системи людини. Саме тому вважаю, що наукова робота авторів Прибитько І.Ю., Берегового С.М., Кобиляка Н. М. та Антоненко А.В. «Патогенез і нові технології діагностики та лікування найпоширеніших захворювань органів травлення» є своєчасною, актуальною і потрібною населенню України. Авторами доведена ефективність пробіотикотерапії у хворих з різними стадіями неалкогольної жирової хвороби печінки, цукровим діабетом 2-го типу та виразкової хвороби як доповнення до стандартної схеми лікування з метою корекції хронічної системної запальної відповіді. Зважаючи на достатню апробацію наукових результатів (52 статті (16 – Scopus, h-індекс = 3) та 75 тез доповідей) ця робота повністю заслуговує на відзначення Премією Президента для молодих вчених.

Єщенко Ю.В., д.б.н., професор Запоріжжя

Цикл робот, які присвячені патогенезу шлунково-кишкових захворювань є актуальними тому, що вони відбивають сучасні проблеми гастроентерології. Робота виконана за допомогою сучасних молекулярних та патофізіологічних методів на експериментальних тваринах, у той же час такі підходи можуть бути використанні в практичній медицині. Це справжній новий шлях до важливих результатів лікування шлунково-кишкових хвороб. Ця робота може дати суттєвий соціально-економічний ефект, що дуже важливо у наш час. Кількість вагомих статей та доповідей на міжнародних конференціях, підтверджує беззаперечну актуальність цього циклу робіт. Підтримую роботу на присудження Державної премії.

Бовт В.Д., д.б.н., професор Запоріжжя

Наукова робота авторів Прибитько І.Ю., Берегового С.М., Кобиляка Н. М. та Антоненко А.В. «Патогенез і нові технології діагностики та лікування найпоширеніших захворювань органів травлення» є сучасною комплексною та актуальною. Проблеми, що висвітлюються у роботі стосуються питань оптимізації та лікування важких й поширених хвороб як виразкова хвороба шлунка , цукровий діабет ІІ типу та жирова інфільтрація печінки. У циклі робіт поєднанні сучасні, фундаментальні, експериментальні методи молекулярної біології втілюються в клінічну практику. Була досліджена роль транскрипційного фактору Еgr-1 у розвитку виразкової хвороби шлунка, що індукована стресом нашого сьогодення. Вивченні механізми поліпшення кишкової мікрофлори при довготривалому прийняття протизапальних препаратів за допомогою нових сучасних пробіотиків. Взагалі з'ясовані молекулярні механізми розвитку патологічних процесів шлунково-кишкової системи. Робота відображена в багатьох наукових працях: 52 наукових статтях із них 14 закордонних міжнародних журналах, 72 тезисах міжнародних конференцій, ці роботи мають високий індекс h. Вважаю, що наукова робота “Патогенез і нові технології діагностики та лікування найпоширеніших захворювань органів травлення” Прибитько І.Ю., Берегового С.М., Кобиляк Н.М., Антоненко А.В. цілком заслуговує на відзначення Державною премією України в галузі науки і техніки.

Вінніков А.І.зав.каф.мікр.,вірус.та біотех. ДНУ,д.б.н.,проф.

Цикл наукових праць авторів Прибитько І.Ю., Берегового С.М., Кобиляка Н. М. та Антоненко А.В. присвячений актуальній тематиці – вивченню молекулярно-біохімічних механізмів розвитку виразкової хвороби шлунку, що викликана стресом, нестероїдними протизапальними препаратами та етанолом. Відомо, що кількість пацієнтів, які хворіють на виразкову хворобу шлунку, у всьому світі має стійку тенденцію до збільшення, тому розробка методів раціонального лікування пацієнтів з гастропатіями має неабияке наукове та практичне значення. Авторами отримано ряд фундаментальних результатів по динаміці розвитку жирової хвороби печінки у щурів та запропоновано в якості діагностики метод еластографії хвилі здвигу.
Вкрай важливим є доказ того, що додавання мультипробіотичного препарату по стандартній схемі лікування гастропатій інгібіторами протонної помпи зменшувало прояв дисбіозу кишечнику. Результати циклу робіт мають значну наукову новизну та перспективу застосування в клінічній практиці при лікуванні виразкової хвороби та неалкогольної жирової хвороби печінки у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу. По результатам досліджень видано 52 наукові статті, в тому числі 14 закордонних і 75 тез конференцій. Роботи авторів процитовані в 16 наукових статтях, h-індекс дорівнює 3.
Підтримую роботу на присудження Державної премії.

Пилипенко С.В.,д.б.н.

Цикл наукових праць Прибитько І.Ю., Берегового С.М., Кобиляка Н. М. та Антоненко А.В. «Патогенез і нові технології діагностики та лікування найпоширеніших захворювань органів травлення» Наукова робота авторів Прибитько І.Ю., Берегового С.М., Кобиляка Н. М. та Антоненко А.В. «Патогенез і нові технології діагностики та лікування найпоширеніших захворювань органів травлення» є біомедичною клініко-експериментальною роботою, в якій фундаментальні дослідження на тваринах, виконані за допомогою сучасних молекулярно-біохімічних і патофізіологічних методів, безпосередньо поєднані з клінікою, що дало можливість удосконалити сучасні методи діагностики і лікування таких поширених захворювань, як неалкогольна жирова дистрофія печінки і виразкова хвороба шлунка (гастропатії, викликані прийомом нестероїдних протизапальних препаратів). Роботу вигідно відрізняє від інших її соціально-економічне значення, адже включення в загальноприйняту схему лікування гастропатій пробіотичних препаратів привело зменшення койко-днів перебування хворих в стаціонарі. Слід зазначити, що індекс Хірша авторів проекту продовжує зростати, і на сьогодні h=4 проти h=3 на період подання роботи на конкурс. Вважаю, що наукова робота молодих вчених Прибитько І.Ю., Берегового С.М., Кобиляка Н. М. та Антоненко А.В. повністю заслуговує на відзначення Премією Президента для молодих вчених.

Пилипенко С.В. д.б.н. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Марченко М. М., д.б.н., проф.; Шмараков І. О., д.б.н.

Наукова робота авторів Прибитько І.Ю., Берегового С.М., Кобиляка Н. М. та Антоненко А.В. «Патогенез і нові технології діагностики та лікування найпоширеніших захворювань органів травлення» безперечно є актуальною комплексною працею. В поданій роботі відмітною є внутрішня логіка, яка полягає в обґрунтуванні взаємозв᾿язку та впровадження експериментальних даних у клінічну практику. Авторами досліджено роль транскрипційного фактора Egr-1 у розвитку індукованих стресом уражень шлунка, вплив перерізки пілоричної гілки переднього стовбура блукаючих нервів на евакуаторну функцію шлунка, оцінено кількісний і якісний склад кишкової мікрофлори в осіб з остеоартрозом при довготривалому прийомі нестероїдних протизапальних препаратів, а також оцінено ефективність cтандартного та комплексного лікування гастропатій, асоційованих з прийомом цих препаратів. У поданому циклі праць авторами не лише обґрунтовуються молекулярні механізми розвитку гастропатологій різного генезу, але й пропонуються практичні шляхи діагностики гепатопатологій з використанням еластографії хвилі зсуву та корекції досліджуваних патологій, які полягають у комплексній терапії з використанням інгібіторів протонної помпи і мультипробіотика.
Вважаємо, що подана наукова робота молодих учених заслуговує на відзначення премією Президента України.

Покотило О.С., д.б.н., проф.

Наукова робота “Патогенез і нові технології діагностики та лікування найпоширеніших захворювань органів травлення” присвячена вивченню патогенетичних механізмів розвитку виразкової хвороби шлунка, викликаної стресом, нестероїдними протизапальними препаратами та етанолом, є актуальним і грунтовним дослідженням, результати якого можуть бути успішно впроваджені в медичну практику. В рамках розвязання цієї задачі творчим колективом оптимізовано лікування пацієнтів з гастропатіями, що показало і суттєвий економічний ефект. Представлена робота авторів Прибитько І.Ю., Берегового С.М., Кобиляк Н.М., Антоненко А.В. відрізняється фундаментальністю і комплексним підходом до питання діагностики та лікування виразкової хвороби шлунка. Велика кількість публікацій результатів роботи в українських та зарубіжних виданнях свідчить про високий науковий рівень розробки. Вважаю, що наукова робота “Патогенез і нові технології діагностики та лікування найпоширеніших захворювань органів травлення” Прибитько І.Ю., Берегового С.М., Кобиляк Н.М., Антоненко А.В. цілком заслуговує на відзначення Державною премією України в галузі науки і техніки.

Покотило О.С., д.б.н., проф., зав. каф. харчової біотехнології і хімії ТНТУ

Попова Л.Д., д.б.н., проф. каф. біохімії ХНМУ

Робота є актуальною і має вихід у практичну медицину. Робота присвячена дослідженню молекулярних механізмів розвитку, розробці ефективних методів діагностики та оптимізації лікування таких поширених у країні захворювань як виразкова хвороба шлунка, жирова інфільтрація печінки та цукровий діабет 2 типу. Отримані результати були використані для оптимізації лікування хворих на гастропатії, що були спровоковані нестероїдними протизапальними препаратами, а також для підвищення ефективності діагностики жирової інфільтрації печінки. Підтримую роботу на присудження Державної премії.

Скляров О.Я.,Львів

На сьогоднішній день НПЗП препарати займають провідне місце при лікуванні чисельних захворювань, а їх об'єми продаж вражають. При цьому одним з суттєвих побічних їх ефектів є вплив на слизову оболонку органів травлення і ,у першу чергу, слизову оболонку шлунка,де виникають ерозивно-виразкову ушкодження. Розкриття патогенетичних механізмів та пошук нових терапетичних підходів, фармакологічних препаратів є актуальними напрямками як у експериментальній, так і практичній гастроентерології та дасть економічний ефект. Уваги також заслуговують результати по дослідженню впливу пробіотиків при різних патологічних процесах. Підтримую роботу на присудження Державної премії.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.