Офіційний веб сайт

Перспективи нарощування ресурсів нафти і газу шляхом використання геофлюїдодинаміки надр України

р15

Представлено Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу

 

Автори: Орлов О.О., д.г.-м.н., Федоришин Д.Д., д.геол.н., Крупський Ю.З., д.г.-м.н., Федишин В.О., д.геол.н., Лазарук Я.Г., д.геол.н., Омельченко В.Г., к.геол.н., Заяць Х.Б., к.г.-м.н.

 

Метою роботи є розробка тектоно-геофлюїдодинамічної концепції формування покладів нафти і газу в осадових басейнах України на основі проведення комплексних геолого-геофізичних досліджень. Розроблено наукові засади та методологію оцінки геодинамічних параметрів нафтогазоносних об’єктів в осадових басейнах України.

Розроблено і впроваджено спосіб виділення газонасичених порід-колекторів, що залягають у тонкошаруватих глинистих неогенових товщах. Створено нову теорію синтезу і генезису природних вуглеводнів у літосфері Землі, що дозволило обґрунтувати та вибрати оптимальні параметри комплексного освоєння газовугільних родовищ за допомогою потокових технологій швидкісного буріння свердловин.

Розроблені методичні та теоретичні засади прогнозування неантиклінальних пасток вуглеводнів для оптимізації основних напрямків сейсморозвідки у північній та південно-східній частинах Дніпровсько-Донецької западини.

За результатами роботи у центральній приосьовій зоні Дніпровсько-Донецької западини у відкладах мікрофауністичного горизонту прогнозується відкриття родовищ із запасами промислових категорій об’ємом понад 135 одиниць умовного палива.

Економічний ефект від впровадження – прирощено запаси газу за категоріями С1+С2 у неогенових відкладах Зовнішньої зони на 15,8 млрд.м3 та ресурси газу за категорією С3 на 4,7 млрд.м3.

 

Кількість публікацій: 7 монографій, 5 посібників, 375 статей (25 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 147 (згідно з базою даних Google Scholar). Зареєстровано наукове відкриття, отримано патент України на винахід, 13 деклараційних патентів на винахід. За даною тематикою захищено 5 докторських та 30 кандидатських дисертації.

 

Громадське обговорення роботи відбулося 28 вересня 2017 року об 11.00 на засіданні Вченої ради Інституту геологічних наук НАН України за адресою: м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті  Комітету. 

Надіслати коментар

Коментарі

Гість Федоришин Юрій Іванович

Федоришин Юрій Іванович-провідний співробітник УкрНДІгаз, доктор геологічних наук. Наукові і праkтичні розробки , на базі яких створена тектоно-геофлюїдодинамічна концепція формування нафтогазових покладів в осадових басейнах України (автори Орлов О.О. Федоришин Д.Д. Крупський Ю.З. Федишин В.О. Лазарук Я.Г. Омельченко В.Г. Заяць Х.Б.) є науково-обгрунтованою працею. Головні положення роботи розроблялись в науковій школі ІФНТУНГ з проблеми походження аномальних пластових тисків в нафтових і газових родовищах. Головні висновки концепції впроваджені у виробництво в Україн, Білорусі, Алжирі та інших країнах , а також запатентовані як винаходи, викладені у монографіях, отримано диплом Міжнародної асоціації авторів наукових відкриттів. Методика Орлова О.О. прогнозування величин пластових тисків немає аналогів у світі. Автори роботи - Нарощування ресурсів нафти і газу шляхом раціонального використання геофлюїдодинаміки надр України - заслуговують на державну премію.

Морошан Р.П., канд.-геол.мін.наук,ст.н.с., академік УНГА

Робота Орлова О.О., Федоришина Д.Д., Крупського Ю.3., Лазарука Я.Г., Омельченка В.Г., Заяць Х.Б. "Нарощування ресурсів нафти і газу шляхом раціонального використання геофлюїдодинаміки надр України", вирішує ряд актуальних проблем із забезпечення енергонезалежності України.На сучасному науковому рівні, які опубліковоні у низці монографічних робіт та численних публікаціях,захищені в кандидатських та докторських дисертаціях, подані наукові та практичні результати нарощування ресурсів нафти і газу у Західному та Східному нафтогазоносних регіонах України.В роботі вирішені не тільки питання виявлення пасток вуглеводнів,але і характеру їх флюїдонасичення. Ця комплексна робота,що представлена авторським колективом - відомими в Україні та за її межами вченими-дослідниками,заслуговує присудження Державної премії в галузі наукиі техніки а2017 р.

Пінчук Василь Олексійович

Пінчук В.О., головний інженер ІФЕГДС

Представлена ІФНТУНГ робота "Нарощування ресурсів нафти і газу шляхом раціонального використання геофлюїдодинаміки надр України" базується на результатах науково-експериментальних досліджень, котрі проф. Орлов О.О. і його співавтори проводили на протязі декількох десятків років. Наукові і практичні висновки авторів широко відображені в монографіях і наукових статтях в Україні і за її межами. Розроблений проф. Орловим О.О. в його науковій школі метод обчислення величин пластових тисків до початку глибокого буріння Міжнародною асоціацією авторів наукових відкриттів визнано відкриттям в галузі науки про Землю. Цей метод, як і інші запатентовані роботи авторів, широко застосовується на підприємствах і сприяє ефективності пошуків, розвідки та розробки нових родовищ нафти і газу, що допомагає поступово забезпечувати енергонезналежність України.
Робота авторів Орлов О.О., Федоришин Д.Д., Крупський Ю.З., Федишин В.О., Лазарук Я.Г., Омельченко В.Г., Заяць Х.Б., гідна Державної премії України.

Іванова Аріадна

Представлена робота «Нарощування ресурсів нафти і газу шляхом раціонального використання геофлюїдодинаміки надр України» (автори Орлов О.О. , Федоришин Д.Д., Крупський Ю.З., Федишин В.О., Лазарук Я.Г., Омельченко В.Г., Заяць Х.Б.) написана за результатами багаторічних науково-експериментальних досліджень у виробничих науково-дослідних установах і Вузах України. Проф. Орлов О.О. є керівником наукової школи в ІФНТУНГ з проблеми природи аномальних тисків i їх прогнозування в нафтогазоносних регіонах. Йому належить методика прогнозування високих пластових тисків на великих глибинах за кількісними характеристиками локальних структур до початку буріння глибоких свердловин, яка опублікована в Україні в монографії в 1980 р. у ЛПІ ім. Ів. Франка і запатентована в Україні в 2002 р. Після чисельних впроваджень її у виробництво в нафтогазоносних областях України, Туркменістану, Білорусі, Передкавказзі, Алжирі, Румунії та інших країнах вона в 2009 р. визнана відкриттям Міжнародною асоціацією авторів відкриттів (диплом № 384). В останні роки школа проф. Орлова О.О. приділила увагу можливості використання аномально низьких тисків з метою закачування брудних відходів в ізольований пласт на великих глибинах в нафтогазоносних областях України. Базуючись на експериментальних дослідженнях про формування колекторів в результаті процесу розущільнення гірських порід під дією АВПД, автори роботи зробили висновок про можливість пошуків газових і нафтових родовищ безпосередньо в моласових глинистих товщах, що призвело до значного приросту запасів газу, зокрема в Зовнішній зоні Передкарпатського прогину. Науковою школою ІФНТУНГ підготовлено понад 32 кандидата наук і 4 доктора, які плідно працюють в Україні, забезпечуючи її енергонезалежність. Автори вказаної роботи заслуговують присудження їм Державної Премії України в галузі науки і техніки.
Іванова А.В. – доктор геологічних наук., пров. наук. співробітник ІГН НАН України.

Гість Жученко Галина Олексіївна

Жученко Галина Олексіївна, кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент, доцент кафедри основ геології та екології, вчений секретар спеціалізованої вченої ради 2000-2015р.р. Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, академік УНГА

Робота Орлова О.О., Федоришина Д.Д., Крупського Ю.3., Лазарука Я.Г., Омельченка В.Г., Заяць Х.Б. "Нарощування ресурсів нафти і газу шляхом раціонального використання геофлюїдодинаміки надр України", що представлена на здобуття Державної премії України є високоактуальною з метою нарощування запасів нафти і газу в Україні. Слід відмітити, що її автори вже дуже багато зробили в справі пошуків, розвідки та розробки нафтогазових родовищ в Україні працюючи на підприємствах, в науково-дослідних установах України та при підготовці висококваліфікованих кадрів. Професор Орлов О.О. є керівником наукової школи з проблеми походження термо-баричних умов в осадових бассейнах України. Ці питання висвітлено у монографії, що видана Львівським університетом ім. І.Франка в 1990р. Також ним запотентовано методику прогнозування пластових тисків і напружень в гірських породах на глибині до початку буріння свердловини (2002р.).У 2009р. ця методика визнана відкриттям Міжнародною ассоціацією авторів наукових відкриттів (диплом № 384). До даного часу методика немає аналогів. У науковій школі проф.Орлова О.О. підготовлено понад 32 кандидата і 3 доктора наук.
Автори вказаної роботи відомі в Україні і за її межами. Практична цінність даної роботи заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2017р.

Солодкий Євгеній Валерійович

Солодкий Євгеній Валерійович, кандидат геологічних наук, начальник відділу з моделювання родовищ ДТЄК Нафтогаз.

Колективом авторів у даній роботі реалізовано ідею комплексного підходу до пошуків, розвідки та експлуатації нафтових і газових родовищ осадових басейнів України. Теоретичні та практичні результати роботи стали основою для рекомендацій з вибору першочергових об’єктів пошукових і розвідувальних робіт на нафту і газ, планування їхніх обсягів, а також приростів запасів вуглеводнів на перспективних об’єктах. Робота виконана на високу рівні і заслуговує присудження державної премії в галузі науки і техніки України у 2017 році.

Куровець І. М., зав. відділу проблем геофізики ІГГГК

На здобуття державної премії представлена багатогранна робота, яка охоплює питання від нових поглядів на геологічну будову Західного та Східного нафтогазоносних регіонів, причини утворення зон АВПТ до створення наукових основ прогнозування неантиклінальних пасток вуглеводнів та їх реалізації в практиці геологорозвідувальних робіт. Розробка створена відомими вченими, має велике теоретичне і практичне значення, тому вважаю, що авторський колектив заслуговує Державної премії України в галузі науки і техніки.

Мирослава Яковенко, вчений секретар ІГГГК НАН України, к.г.н

Автори представленої роботи є відомими фахівцями нафтогазової геології, вони внесли суттєвий вклад у вивчення геологічної будови та нафтогазоносності регіонів України. Робота має теоретичне та прикладне значення, сприяє нарощуванню вуглеводневої бази держави, тому вважаю, що авторський колектив заслуговує на присвоєння Державної премії України в галузі науки і техніки.

Дівончук Руслан Ігорович

Дівончук Руслан Ігорович, директор ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Центр нафтогазових ресурсів»

Дана робота є актуальною в галузі пошуків, розвідки та розробки родовищ нафти і газу в Україні на теперішній час.Запропоновані методичні та теоретичні засади прогнозування неантиклінальних пасток вуглеводнів для оптимізації основних напрямків сейсморозвідки у північній та південно-східній частинах Дніпровсько-Донецької западини, враховуючи потенціал даного геоструктурного елементу, дають можливість реального нарощування запасів вуглеводної ресурсної бази України.
Робота відповідає високому рівню науково-практичних досліджень і її автори заслуговують присудження їм державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Гість Леонтьєв Олег Вячеславович

Леонтьєв Олег Вячеславович, начальник відділу геологічної експертизи та моніторингу Департаменту геології та виробництва ПАТ "Національна акціонерна компанія "Надра України""

На сьогоднішній день робота дуже актуальна, працівники Університету розробили та впровадили новий підхід до нарощування запасів нафти та газу на основі розробки новітніх технологій та обробки наявної геолого-геофізичної інформації. Запропонована методика комплексного геолого-геофізичного підходу до пошуків, розвідки та розробки нафтових і газових покладів осадових басейнів України дозволить виділяти раніше пропущені об'єкти та оцінювати їх потенційну продуктивність. Робота претендентів відповідає високому рівню науково-практичних досліджень і заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки України у 2017 р.

професор, д.ф.-м.н.,академік УНГА Стародуб Ю.П.

Вважаю, що дана робота заслуговує на присудження державної премії в галузі науки і техніки в звязку з важливістю результатів і можливістю реального нарощування запасів вуглеводної ресурсної бази України.

Чорний Михайло Іванович

Чорний М.І. кандидат геол.-мін. наук.

Забезпечення народного господарства України нафтою і газом є основою стабільного розвитку її економічного потенціалу та вирішення соціальних проблем населення.
Однозначно, робота «Нарощування ресурсів нафти і газу шляхом раціонального використання геофлюїдодинаміки надр України» є актуальною і необхідною. Отримані результати, які виразились у відкритті нових об’єктів нафти і газу як у межах Карпатської нафтоносної провінції, так і Дніпрово-Донецької западини. Автори вперше виділили нафтогазонасичені структури: Глинківську, Моранцівську, Любинівську, Оселівську, Королінську, Гостинну, які залягають на невеликих глибинах до 1000 м над Краковецьким розломом. Вилучення газу та нафти із вищевказаних об’єктів дозволить приростити видобувні запаси нафти і газу, що значно підвищить енергетичну незалежність України.
Окрім цього за результатами роботи захищено велику кількість кандидатських, докторських дисертацій, опубліковано 400 праць у фахових виданнях, отримано 14 патентів. Конкурентну спроможність рішень наукової роботи захищено науковим відкриттям. Вищевказані результати підтверджують значну наукову цінність роботи, яка подається на здобуття державної премії.

Гість Кучма Людмила Михайлівна

Кучма Л.М., кандидат геологічних наук, завідувач сектору геолого-економічної оцінки ресурсної бази нафти і газу Українського державного геологорозвідувального інституту (УкрДГРІ), м. Київ, Україна.

Представлена на Державну премію робота "Нарощування ресурсів нафти і газу шляхом раціонального використання геофлюїдодинаміки надр України" присвячена розв’язанню однієї з найголовніших проблем енергетичної безпеки України – обґрунтованому підвищенню рівня забезпеченості власними паливно-енергетичними ресурсами.
Робота авторів Орлова О.О., Федоришина Д.Д., Омельченка В.Г., Крупського Ю.З., Лазарука Я.Г., Федишина В.О., Заяць Х.Б. є досить актуальною в галузі пошуків, розвідки та
розробки родовищ нафти і газу в Україні, яка ґрунтується на великому досвіді авторів. Провідний автор роботи - проф. Орлов О.О. є керівником нафтогазової школи ІФНТУНГ, ним підготовлено три доктори та 28 кандидатів наук. Безпосередньо на науково-викладацькій роботі працює більше 50 років.
Вищезгадана робота має наукову новизну і є актуальною для сьогодення, а авторський колектив безперечно заслуговує на присудження йому Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

ГістьШтурмак Ірина Тимофіївна,к.г.-м.н.,начальник відділу ге

На здобуття Державної премії колективом авторів представлена об'ємна робота,спрямована на вирішення надзвичайно важливої для народного господарства проблеми-забезпечення приростів ресурсів нафти і газу.
Теорія і практика пошуково-розвідувальних робіт в нафтогазоносних регіонах України вказує на те, що комплексний підхід до оцінки перспектив нафтогазоносності надр є ефективним методом їх оптимізації. Авторами запропоновано саме такий напрямок наукового підходу до вирішення цілого ряду актуальних проблем галузі.Особливого інтересу заслуговує методика прогнозування неантиклінальних структур та багатофакторна модель походження аномальних пластових тисків,що є надзвичайно важливим при розкритті склепінь антиклінальних структур.
Представлена робота має важливе як наукове так і пактичне значення, виконана на високому рівні і заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки України.

Окрепкий Роман Миколайович

Окрепкий Р.М.кандидат геологічних наук, засл.працівник промисловості України.

Авторами даної роботи розроблено ряд нових методик, рекомендацій та способів вивчення геологічної будови та перспектив нафтогазоносності надр України, які мають дуже велике практичне значення. Зокрема, запропонована методика комплексного геолого-геофізичного підходу до пошуків, розвідки та розробки нафтових і газових покладів осадових басейнів України дозволила виділити ряд нафтогазоперспективних об'єктів, освоєння яких дасть змогу істотно наростити ресурсну базу та збільшити видобуток вуглеводнів.
Представлена на конкурс робота та авторський колектив заслуговують високої оцінки і присудження державної премії в галузі науки і техніки України в 2017 році.

Доктор геол.-мін., наук, проф. Узіюк Василь Іванович

Представлена на державну премію робота - Нарощування ресурсів нафти і газу шляхом раціонального використання геофлюїдодинаміки надр України - авторів Орлова О.О., Федоришина Д.Д., Омельченко В.Г., Крупського Ю.З., Лазарука Я.Г., Федишина В.О., Заєць Х.Б. - базується на їх важливих практичних і наукових результатах з нафтогазової геології та промислової геофізики які ними захищені в Україні доументами інтелектуальної власності і дипломами міжнародного комітету відкриттів. Проф. Орлов О.О. крім нафтогазової геології проводив дослідження з проблеми неочікуваних викидів газу і камяного матеріалу при видобуванні вугілля у шахтах Донбасу. Ним зроблені важливі висновки з цієї проблеми які відображені в його монографіях і патентних документах. Всі автори роботи на одержання премії довгий час працювали в установах які нарощували запаси вуглеводнів в Україні. Наукові пропозиції авторів в багаточисельних публікаціях НАН України. Автори роботи, що коментується приділяли в ІФНТУНГ велику увагу підготовці спеціалістів вищої кваліфікації. Науковою школою ІФНТУНГ з проблем нафтогазової геології, якою керує проф. Орлов О.О., підготовлено 28 спеціалістів вищої кваліфікації, які плідно працюють в Україні на викладацьких посадах і на виробництві. Автори вказаної роботи заслуговують присудження їм державної премії України в галузі науки і теххніки.

Бодлак Петро Михайлович, к.г.н.

В роботі, представленій на здобуття Державної премії, піднято і вирішено ряд важливих проблем з геодинаміки Західного нафтогазоносного регіону. Запропоновано кінематичну схему насувних структур, на основі якої суттєво уточнено геологічну модель Складчастих Карпат та Бориславсько-Покутської зони, показано особливості формування локальних структур, які є перспективними об’єктами для пошуків родовищ нафти і газу.
Враховуючи значний економічний ефект від впровадження авторських розробок, вважаю, що представлена робота має наукова і практичне значення, сприяє енергонезалежності України, а авторський колектив заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

ГістьДемьяненко І. І., доктор геологічних наук, ст.. наук. с

Демьяненко І. І., доктор геологічних наук, ст.. наук. співробітник (спеціальність 04.00.17 – геологія нафти і газу), завідувач відділу регіональних геофізичних досліджень Українського державного геологорозвідувального інституту (УкрДГРІ), м. Київ, Україна.

Робота Орлова О.О., Федоришина Д. Д., Омельченко В. Г., Крупського Ю.З., Лазарука Я.Г., Федишина В. О., Заяць Х.Б. є дуже актуальною в галузі пошуків, розвідки і розробки родовищ вуглеводнів в Україні, яка базується на великому досвіді авторів, що накопичився в результаті багаторічної наукової і практичної роботи. Ведучий автор роботи проф. Орлов О.О. є керівником наукової школи в ІФНТУНГ з проблеми нафтогазової геології. Ним підготовлено 28 спеціалістів вищої кваліфікації, які успішно працюють на високих наукових посадах, а також в виробництві, використовуючи свої винаходи (патентні, а також ті, що класифікуються як відкриття). Автори роботи - Нарощування ресурсів нафти і газу шляхом раціонального використання геофлюїдодинамики надр України - достойні присудження їм державної премії України в галузі науки і техніки.

Колтун Юрій Володимирович

Колтун Юрій Володимирович, доктор геол. наук, провідний науковий співробітник Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України.

Представлена робота велика і багатогранна, в ній піднято і вирішено ряд проблем з геології нафти і газу. Насамперед слід відзначити створену авторами модель процесу формування надгідростатичного тиску, на основі якої доведено, що аномально високі пластові тиски осадових басейнів генетично пов’язані з геодинамічними процесами, при яких формуються структури, перспективні на пошуки родовищ нафти і газу. Оцінено також вплив температурного режиму нафтогазоносних комплексів на величину пластових тисків та обґрунтовано зв’язок інтенсивності складкоутворення з аномально високими пластовими тисками. Ці висновки, безперечно, сприятимуть підвищенню ефективності геологорозвідувальних робіт на нафту і газ.
Робота має велике наукове і практичне значення для забезпечення країни власною вуглеводневою сировиною, тому вважаю, що вона заслуговує Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Калашник Петро Миколайович, Кабінет Міністрів України

Наукові та практичні результати роботи спрямовані на вирішення важливої державної проблеми: нарощування мінерально-сировинної бази вуглеводнів для суттєвого збільшення їх видобутку та забезпечення енергонезалежності України. Авторськими розробками виділено ряд перспективних родовищ вуглеводнів, запаси яких прогнозуються значними. Робота заслуговує присудження державної премії в галузі науки і техніки України у 2017 році.

Коваль Анатолій Миколайович

Коваль А.М. кандидат геологічних наук, Головний вчений секретар Української нафтогазої академії

В роботі вирішено цілий ряд проблемних питань стосовно геологічної будови та нафтогазоносності нафтогазовидобувних регіонів України. Теоретичні та практичні результати роботи стали основою для рекомендацій з вибору першочергових об’єктів пошукових і розвідувальних робіт на нафту і газ, планування їхніх обсягів, а також приростів запасів вуглеводнів на перспективних об’єктах. Вони використані в наукових обґрунтуваннях щорічних планів геологорозвідувальних робіт та приростів запасів нафти і газу в ДДЗ.
Враховуючи наукову новизну отриманих теоретичних результатів, а також значний економічний ефект для паливно-енергетичної галузі держави, вважаю, що представлена робота є актуальною і своєчасною, а авторський колектив заслуговує присудження йому Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Максимчук Валентин Юхимович

Представлена колективом авторів робота спрямована на розв"язання важливої науково-технічної проблеми-нарощування ресурсів нафти і газу України.Для досягнення мети в роботі розроблено науково-методичні засади, які грунтуються на запропонованій авторами тектоно-геофлюїдодинамічній концепції формування родовищ нафти і газу у осадових басейнах. Важливим результатом роботи є відкриття на запропонованих засадах нових родовищ вуглеводнів,значне нарощення запасів газу у Дніпрово-Донецькій западині та Передкарпатському прогині. Авторами підготовлено низку монографій та підручників, 375 статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях,які широко використовуються фахівцями геологами та геофізиками у практичній роботі.Вважаю,що представлена робота заслуговує присудження Державної премії України у галузі науки і техніки. Максимчук В.Ю.,д.ф.м.н., професор,директор Карпатського відділення інституту геофізики НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Кучер Степан Федорович

Кучер С.Ф., головний геолог ПАТ "Карпатське управління геофізичних робіт"

Робота, представлена на здобуття державної премії, є комплексною і завершеною розробкою, в якій охоплені як теоретичні, так і практичні питання нафтогазової галузі.
На мій погляд, цікавими в роботі є спосіб визначення нафтогазоносних прошарків у тонкошаруватому розрізі за даними набухання глин, методика визначення кількісного значення температурного коефіцієнта, що впливає на підвищення пластового тиску в природних резервуарах, а також рекомендації з практичного використання розподілу коефіцієнта аномальності початкового пластового тиску для прогнозування аномально високих пластових тисків у геологічних розрізах осадових басейнів України, перспективних на відкриття нових родовищ нафти і газу.
Вважаю, що представлена робота вносить значний вклад у нафтогазову галузь країни і заслуговує Державної премії України в галузі науки і техніки.

Prof. dr hab. inż. Jan Kuśmeirek

Praca przedstawia wyniki kompleksowych badań mających na celu rozszerzenie zasobów możliwych do odkrycia w
obszarze Ukrainy na podstawie interpretacji profili wierceń, badań sejsmicznych i geochemicznych ukierunkowanych
na geodynamiczne aspekty formowania się stref akumulacji węglowodorów. Powyższe wyniki zasługują na wysoką ocenę
i nagrodę państwową w dziedzinie nauki i techniki Ukrainy za rok 2017.

dr hab. inż. Paweł Kosakowski

Praca stanowi bardzo ważne opracowanie na temat złóż węglowodorów na terytorium Ukrainy. Opracowanie jest istotnym wkładem w rozpoznanie procesów ich powstawania, prawidłowości występowania złóż i perspektyw poszukiwawczych. Obecność badań laboratoryjnych potwierdza teoretyczne rozważania Autorów i uwiarygadnia uzyskane wyniki. Opracowanie powinno być ważnych argumentem w bieżących pracach poszukiwawczo-rozpoznawczych przedsiębiorstw naftowych.
Opracowanie ze wszech miar zasługuje na nagrodę państwową w dziedzinie nauki i techniki Ukrainy za rok 2017.

Чебан Олег Васильович

Чебан О.В. канд. геол. наук, головний геолог Львівського ІТВ ТОВ "Карпатигаз"

Колектив авторів, який подав роботу на здобуття Державної премії України дуже відомі в нафтогазовій геології фахівці, які все своє трудове життя поклали на розвиток галузі. Робота є результатом багаторічних досліджень, вражає кількість публікацій та захищених дисертацій за даною темою. В той же час робота має практичне значення - обгрунтовуються нові напрямки пошуків покладів вуглеводнів, які вже дали результати. Наукова робота та колектив авторів заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2017 році.

Солодкий Валерій Миколайович

Солодкий В.М., головний геолог ДП «Укрнаукагеоцентр»

В роботі вирішено цілу низку теоретичних та прикладних питань нафтогазової геології. Серед теоретичних здобутків авторів необхідно перш за все відзначити реконструкцію умов формування нафтогазоносних комплексів, створення їхніх геодинамічних моделей, що дало змогу суттєво уточнити геологічну будову та нафтогазоносність осадових басейнів України. На основі теоретичних досліджень розроблено методику прогнозування неантиклінальних пасток нафти і газу, з використанням якої відкриті нові родовища, прирощена значна кількість запасів вуглеводнів, обгрунтована їх ресурсна база. Робота має велике значення для енергетичної незалежності держави, тому вона заслуговує Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Фурман Віталій Васильович

Завідувач кафедри фізики Землі Львівського національного університету імені Івана Франка, доцент

Подану на конкурс колективом дослідників наукову роботу вміщують багаторічні геофізичні науково практичні напрацювання Заяць ХБ, яскраво висвітлені в монографії ,,Глибинна будова надр Західного регіону України на основі сейсмічних досліджень і напрямки пошукових робіт на нафту та газ,,.В ній представлені новітні уявлення про будову і геодинамічний розвиток геологічного розрізу, наявні та перспективні і неопошуковані на нафту та газ обєкти, які під покривами Карпат можуть мати державне стратегічне значення. Монографія використовується геологами і геофізиками як в науковій так і практичній діяльності нафтогазопошукового напрямку, особливо аспірантами,студентами та інвесторами.
Представлена на конкус колективна робота заслуговує присудження їй державної премії.

Неспляк Юрій Михайлович

Авторами роботи наведені грунтовні дослідження процесів формування покладів вуглеводнів нафтогазоносних регіонів України та запропонована методика комплексного геолого-геофізичного підходу щодо пошуків, розвідки і розробки покладів вуглеводнів, що слугуватиме збільшенню ресурсної бази у відповідності до концепції розвитку газовидобувної галузі. Наукова робота представляє значний інтерес, особливо актуальна в час, коли Україна скидає ярмо енергетичної залежності. Науковий колектив і представлена робота заглуговують на отримання Державної премії в галузі науки і техніки в 2017р.

ГістьВойцицький Зіновій Ярославович

Войцицький Зіновій Ярославович, академік УНГА.

Робота, представлена на здобуття Державної премії, підготовлена відомими в нафтогазовій галузі фахівцями від науки та виробництва і є прикладом комплексного вирішення проблеми з наукового прогнозування ресурсної бази вуглеводнів, пошуків родовищ та видобування нафти і газу. На основі створених авторами методичних розробок для нафтогазоносних регіонів України обгрунтовані прогнозні ресурси вуглеводнів у кількості близько 140 млн т умовного палива в нафтовому еквіваленті, прирощені запаси газу промислових категорій 16 млрд м3, відкриті нові родовища та поклади, запропоновані та реалізовані ефективні шляхи їх розробки. З огляду на значні результати впровадження від наукових розробок вважаю, що автори представленої роботи заслуговують присвоєння їм Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.