Офіційний веб сайт

Підручник „Основи психології”

П3

Автори:

Киричук О.В., Роменець В.А., Кириленко Т.С., Маноха І.П.,

Пискун В.М., Татенко В.О., Титаренко Т.М.

 

Основи психології. – К.: Либідь, 2006. - 632с.

 

Представлений Міністерством освіти і науки України.

 Загальний тираж підручників складає  40 000 примірників.

 Підручник є одним з найбільш відомих та популярних підручників із психології в Україні і витримав 6 видань (з 1995 по 2006 рр..).

Він створений у відповідності з авторською навчальною програмою, базованою на вчинковому принципі, за яким виникнення та розвиток усіх психічних феноменів визначаються взаємодією ситуативного, мотиваційного, дійового й післядійового компонентів вчинку. Авторський колектив не тільки переосмислив фундаментальні положення, на яких ґрунтується сучасна наука, а й винайшов такі пояснювальні моделі, які дають змогу адекватно інтерпретувати життєвий  світ сучасної людини  в усій його складності й суперечливості.

 Автори узагальнили традиційний та сучасний досвід світової психологічної науки, поєднали філософський, власне психологічний та культурологічний підходи до визначення сутності психологічних явищ людського буття.

Підручник презентує якісно нове методичне забезпечення, його змістовні розділи забезпечені новітніми моделями творчих завдань, а запитання побудовані за принципом самоосягнення змісту, що засвоюється.

Підручник визнано кращим серед представлених  в рамках програми "Трансформація гуманітарної освіти в Україні”, нагороджено Міжнародною премією і м. Г.І. Челпанова 1 ступеня Російської академії наук. 

Готується видання підручника російською мовою. Підручник отримав визнання в Польщі, на даний момент перекладається на польську мову й у найближчий час очікується його видання польською.

В Україні готується сьоме видання підручника.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Харьківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна.

Надіслати коментар

Коментарі

Шкурська Т.М.

Враховуючи тенденції сучасного суспільства, епохи швидкоплинності , непередбачуваності й нестабільності актуальним є підготовка корпусу фахівців, що забезпечать психолого-педагогічний супровід особистості, яка перебуває у реаліях сучасності.
На мій погляд практика, основна завдання вищого навчального закладу освіти сформувати специфічне професійне світобачення майбутніх фахівців. Зокрема, на часі, актуальним є підготовка спеціалістів соціальної, психологічної, педагогічної сфери. У свідомості психолога, соціального педагога, соціального працівника, педагога першоосновою мають бути базові поняття психології, що є невід’ємною складовою у процесі побудови стратегії взаємодії з суб’єктами психологічного, педагогічного, соціального впливу.
Вважаю, що основна задача вітчизняних науковців-теоретиків - створити арсенал україномовних автентичних навчальних посібників, підручників, довідкової літератури, що стануть у нагоді студентам, які готують себе до майбутньої практичної діяльності у вищезазначених галузях. Виходячи з окресленої позиції , вважаю, що на відповідному етапі розвитку теоретичної психології підручник «Основи психології» за редакцією О.В.Киричука і В.А.Роменця якнайкраще відповідає вимогам практики. У зазначеній праці структуровано та представлено у логічній послідовності, зрозумілій для студентів , інформацію, що відзначається науковою насиченістю. Переконана, що підручник є базою для формування професійного світогляду майбутніх спеціалістів і хорошим методичним матеріалом для викладачів психології.
Відзначаю, що підручник «Основи психології» за редакцією О.В.Киричука і В.А.Роменця заслуговую на найвищу державну нагороду.
Шкурська Тетяна Миколаївна, генеральний директор приватного центру психологічної допомоги особистості «МУДРІСТЬ», Київська область.

Вінс Вікторія

Презентований підручник "Основи психології" є майсетним поєднанням досягнень класичної наукової парадигми та сучасної психологічної школи і є корисним у процесі формування наукового мислення та світобачення не лише у студентів, а й у широкого кола читачів.
Беперчно, підручник заслуговує на високе визнання та Державну премію у галузі науки та техніки.
Вінс В.А. - к.психол.наук, доцент кафедри загальної та практичної психології ДВНЗ "Державний педагогічний університет імені Гиргорія Сковороди"

Ирина Сурина

Представленный учебник „Основи психології" (В.А. Роменець, О.В. Киричук, Т.С. Кириленко, І.П. Маноха та ін.) является одним из немногих наиболее известных учебников. Учебник отражает синтетический подход, основанный на интеграции классических теорий с переосмысленными подходами современной науки. В нем логически упорядочены, соединены и систематизированы разные принципы изучения психологических феноменов, что дает возможность увидеть и понять читателю их сложность и глубину. Особый интерес вызывают представленные в учебнике разделы, посвященные „Психології вчинку” и „Психології канону”. Ценность и практическая значимость этого учебника, во-многом, обусловлена обобщением историко-философского, психологического и культурологического подходов в интерпретации психологических проблем человеческого существования и жизнедеятельности. Основные идеи и выводы, изложенные авторским коллективом, имеют новизну и актуальны для сегодняшнего этапа развития как психологической, так и других гуманитарных и общественных наук, исследующих междудисциплинарные аспекты функционирования личности и социальных сообществ. Этот учебник полезен не только студентам, специалистам, преподавателям психологических дисциплин, но и других смежных дисциплин. Поддерживаю выдвижение представленного учебника на получение Государственной премии Украины в области науки и техникию

Декан Философско-педагогического факультета Поморской Академии в Слупске (Польша),
профессор, доктор социологических наук Ирина Анатольевна Сурина

Дереча А.А.

Підручник "Основи психології" є одним з найбільш відомих та найбільш улюблених підручників як серед викладачів, так і серед студентів психологічних спеціальностей ВНЗ.Саме завдяки грунтовності представленого матеріалу (класичні підходи та актуальні проблеми сучасної психологічної науки), вдалому його структуруванню (будується каркас системи знань з психології) та доступності стилю викладення, ця фундаментальна праця посіла достойне місце в освітньому просторі сучасної України. Підручник відповідає вимогам Болонської ситеми освіти. Завдяки ньому у студентів формується психологічне мислення та творчий потенціал - основа становлення особистості майбутнього фахівця.
Підручник "Основи психолоії" заслуговує присвоєня Державної премії у галузі науки і техніки.
А.А.Дереча - аспірант кафедри загальної та практичної психології ДВНЗ "Державний педагогічний університет імені Гиргорія Сковороди"

Карамушка Людмила, доктор психологічних наук, професор

Підручник "Основи психолоії" є одним із найбільш відомих підручників з психології в Україні. Він дає можливість студентам отримати глибокі та системні знання з психології. Підручник поєнує традиційний та іноваційний підхід до викладання психології. Підручник, без сумніву, заслуговує позитивної оцінки.

Карамушка Людмила, доктор психологічних наук, професор

Підручник "Основи психології" є інноваційним підручником з психології, який сприяє системному засвоєнню студентами основи психологічних знань.
Він знайшов заслужене визнання серед широкої психологічної громадськості.
Підручник, без сумніву, заслуговує позитивної оцінки.

Карамушка Людмила, доктор психологічних наук, професор

Підручник "Основи психології" є інноваційним, грунтовним підручником з психології, який сприяє системному засвоєнню студентами психологічних знань. Підручник здобув широке визнання серед психологічної громадськості
Підручник заслуговує, без сумніву, високої оцінки

Широкорадюк Лілія

Підручник "Основи психології" заслуговує найвищої оцінки. Грунтовно, системно і, головне, доступно подано навчальний матеріал. Вперше психологічні феномени представлено з позицій вчинкового підходу. Саме такий підручник дає можливість майбутнім педагогам зрозуміти, що кожна дитяча душа наділена потужнім вчинковим потенціалом і найперше завдання вчителя - допомогти розкрити цей потенціал і зреалізувати його. Наявність творчих вправ розвиває креативне мислення, спостережливість і дає можливість глибше пізнати себе. А шлях до розуміння учня і починається з усвідомлення вчителем своєї сутності.

Широкорадюк Лілія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології ТНПУ ім. В.Гнатюка

Гість

ЛІля - привіт!!!

КАЛЬБА ЯРОСЛАВА

Підтримую висунення підручника "Основи психології" на здобуття Державної премії України. Формат підручника вирізняється новизною та оригінальністю викладу матеріалу. Авторський колектив, враховуючи запити суспільної практики, пропонує глибокий аналіз проблем психологічної науки крізь призму вчинкового підходу, який інтегрує зміст як загальнопсихологічних, так і вікових, екзистенціальних характеристик психічного. Такий інноваційний підхід щодо тлумачення природи людини і світу в наш час є вельми актуальним, в час коли йде активний пошук інноваційної, виховувально-розвивальної парадигми, у час, коли відшукуються реальні засоби використання прихованих психологічних ресурсів розвитку особистості. У цьому контексті вчинок розглядається авторами як епіфеномен буття, як вища форма душевно-духовної активності, наповнена для людини конкретним життєвим смислом. Саме такою ідеєю повино проникнутись підростаюче покоління не лише науковців, а й молоді загалом, що безумовно сприятиме їхньому особистісному зростанню, власній внутрішній рефлексії.
Кальба Я.Є., кандидат психологічних наук, асистент кафедри психології Тернопільського національного університету ім.В.Гнатюка.

КАЛЬБА ЯРОСЛАВА

Підтримую висунення підручника "Основи психології" на здобуття Державної премії України. Формат підручника вирізняється новизною та оригінальністю викладу матеріалу. Авторський колектив, враховуючи запити суспільної практики, пропонує глибокий аналіз проблем психологічної науки крізь призму вчинкового підходу, який інтегрує зміст як загальнопсихологічних, так і вікових, екзистенціальних характеристик психічного. Такий інноваційний підхід щодо тлумачення природи людини і світу в наш час є вельми актуальним, в час коли йде активний пошук інноваційної, виховувально-розвивальної парадигми, у час, коли відшукуються реальні засоби використання прихованих психологічних ресурсів розвитку особистості. У цьому контексті вчинок розглядається авторами як епіфеномен буття, як вища форма душевно-духовної активності, наповнена для людини конкретним життєвим смислом. Саме такою ідеєю повино проникнутись підростаюче покоління не лише науковців, а й молоді загалом, що безумовно сприятиме їхньому особистісному зростанню, власній внутрішній рефлексії.

ГістьКафедра філософії і політології ДВНЗ "Переяслав-Хм. ДПУ

На підтримку підручника "Основи психології" за азгальною редакцією О.В.Киричука та В.А.Роменця зазначимо, що у викладанні таких дисциплін як "Політична психологія", "Етика", "Естетика", "Філософія" він є одним із базових, оскільки містить достатньо матеріалу, викладеного доступно і цікаво. Серед студентів підручник також актуальний, адже для успішної реалізації навчально-виховного процесу в майбутньому необхідне оволідння знаннями з психології.

Хомич Галина

Для мене підручник "Основи психології" за ред. В.А.Роменця, О.В.Киричука є настільною книгою, оскільки в ньому відображена основна концепція розвитку психологічної школи в Україні, оригінально представлена структура особистості. Чіткі базові принципи можна використовувати в практичній діяльності професійного психолога.
Вважаю, що підручник гідний підтримки на державному рівні.
Хомич Г.О., професор кафедри загальної та практичної психології П-ХДПУ імені Григорія Сковороди.

Кафедра педагогіки КНУ ім. Тараса Шевченка

Підручник "Основи психології" в Україні витримав шість видань, у різних країнах Європи він має визнаний авторитет. "Основи психології" стоять у ряду найбільш авторитетних видань світового рівня, підставами для визнання якого - і власне психологічний, фаховий рівень, а також - його ознаки як підручника, навчально-методичної розробки, що дає можливість якісно, поступально, через системне усвідомлення - опановувати професію.
Підручник "Основи психології" цілком відповідає вимогам, які ставить перед сучасною освітньою справою Болонський процес, система європейськиз стандартів, які тільки підвищують статус і спроможність вітчизняної освіти.
Підтримуємо висунення підручника "Основи психолоії" на присвоєня Державної премії у галузі науки і техніки.
Доктор педагогічних наук, професор Жорнова О.І., доктор філософських наук, професор Головко Б.А.

Сергій Марков

Підручник «Основи психології», написаний групою провідних українських психологів, реалізує основні принципи нової творчої, випереджаючої парадигми освіти, спрямованої не стільки на трансляцію знань, скільки на пробудження та формування творчого потенціалу студентів, виховання професіонала здатного розв`язувати різнопланові життєві проблеми, здійснювати самостійний вибір та приймати відповідальні рішення.
Діалогічність та проблемність викладу матеріалу пробуджує творчу думку, примушує студентів самостійно та критично мислити, шукати в засвоєних психологічних знаннях життєві, розвивальні смисли.
Водночас підручник реалізує й таку пріоритетну мету сучасної науки та освіти як пошук надійних методологічних засад, фундаментальних принципів та системних взаємозв’язків між різноманітними процесами навколишнього світу. Так в підручнику були використані культурологічний, розвивальний та вчинковий підходи, які, в умовах інформаційної пересиченості сучасного освітнього середовища, виступають як ефективні інтегруючі та пояснювальні принципи побудови системи психологічного знання.
Необхідно зазначити, що підручник закладає засади канонічної, «вершинної» психології майбутнього, яка розглядає та інтерпретує природу психологічних явищ з точки зору взірцевих, якісно найвищих рівнів існування психічного.
Вважаємо, що підручник «Основи психології» заслуговує найвищої оцінки і гідний удостоєння Державної премії України.
Від власного імені та імені колективу кафедри,
С.Л. Марков, канд. психол. наук, професор кафедри психології Університету економіки та права «КРОК»

Муляр Володимир Ілліч, доктор філософських наук

Серед фахових викладачів психології, а також серед студентів Житомирського державного технологічного університету підручник з основ психології (Основи психології: Підручник / За заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – Вид. 5-е, стереотип. – К.: Либідь, 2002.–632с.) користується особливою популярністю. Насамперед тим, що є класичним підручником для студентів ВНЗ і охоплює собою практично всі проблемні контексти психології як науки і навчальної дисципліни. Крім того, книга добре структурована, логічно побудована і дає можливість системного вивчення психіки людини. Вказаний підручник написаний зрозумілою мовою, добре читається. Вважаю його таким виданням, яке заслуговує найвищої підтримки, в тому числі і державної премії.

Завідувач кафедри гуманітарних наук
Житомирського державного
технологічного університету,
доктор філософських наук, професор В. І. Муляр

Мошенська Лариса

Підручник "Основи психології" зовсім не даремно отримав висунення на присудження Державної премії у галузі науки і техніки, хоча вже неодноразово міг номінуватися, оскільки витримав шість (!) видань, готується сьоме, а у різних країнах Європи він має стійкий авторитет, велику кількість посилань і цитувань. "Основи" стоять у ряду найбільш авторитетних аналогічних видань світового рівня, яких - одиниці. Україна завдяки цьому підручнику перебуває у ряді тих країн, психологічна наука яких має чіткий інституалізований статус не лише всередині самої країни, але й у межах світового співтовариства.
Підручник "Основи психології" вже у рамках першого свого видання набув статусу класичного. Сьогодні він - "номер один" в Україні. Визнаний колегами, він став орієнтиром для сходження у професії. Визнаний студентами, він став прообразом того, якою є і має бути психологія. Визнаний практиками, він формує цілісний образ психології як сфери наукового знання і практичної дії водночас.
Підтримка підручника "Основи психології" на присвоєння Державної премії у галузі науки і техніки - безсумнівна й одностайна.
Від власного імені та колег - кандидат психологічних наук, доцент Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького Мошенська Л.В.

Дідковська Інна Вікторівна

Я безусловно поддерживаю выдвижение этого учебника на получение Государственной премии, поскольку считаю его одним из лучших пособий по психологии. Он написан ясным и понятным языком, при этом в нем содержится все многообразие научных подходов к изучению психических явлений. На нем выросло не одно поколение психологов и на данным момент он стал воистину легендарным. Его главная изюминка - рассмотрение категории деятельности сквозь призму поступка делает его по-человечески ярким и приближенныи к практической психологии, наряду с научной ценностью.
Директор психологического центра "Ника", Киевского Гештальт Университета, член Европейской Ассоциации Психотерапии Дидковская И.В.

Полисаєв Олександр Павлович

Підручник, що витримав таку кількість перевидань і на сьогодні залишається однією із найбільш вдалих спроб поєднання науковості та доступності для психологів-початківців та аматорів. На цьому підручнику виросло вже ціле покоління вітчизняних психологів, філософів, політологів, педагогів, і на жаль, на сьогодні при масовому виданні цілого ряду аналогічних авторських книг, ми навряд чи зможемо поставити поряд із зазначеним підручником будь яку з них. "Основи психології" є фундаментальним підручником, концепція якого витримала випробування часом, а автори заслуговують адекватного суспільного визнання. Повністю підтримую висунення авторського колективу на здобуття Державної премії України.
Доктор філософських наук, завідувач какфедри соціології та соціальних технологій Національного авіаційного університету О.П.Полисаєв

Сіткар Віктор Ілліч

Підручник "основи психології" - безумовно є одним з кращих, відомих та популярних в Україні.Сьогодні підручник вже гідно представляє українську психологію в Росії та Польші, а отже має добре майбутнє.
Підручник написано зрозумілою мовою як для психологів, практичних психологів, так і для людей, які не є фахівцями в галузі психології. "Основи психології" - видання, яке перевірено кількома поколіннями студентів, магістрантів, аспірантів та науковців.
Вчмнковий підхід, крізь призму якого розкриваються психічні явищі є досить оригінальним як психологічний феномен і саме цим підручник "Основи психології має наукову цінність та неперевершеність.
ВВажаю, що автори підручника заслуговують на державну премію України.

кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Сіткар В.І.

Подшивалкіна Валентина Іванівна

Підручник "Основи психології" по праву може бути названий одним з найбільш відомих, одним з найбільш знаних, одним з найбільш авторитетних серед такого типу підручників, яких є обмаль не лише в Україні, а й на теренах СНД. Вже віднесений до класичних, підручник з року в рік лише набуває нових визнань і серед студентів, і серед науковців, і серед викладачів ВНЗ. Вважаємо за необхідне підтримати даний підручник, оскільки він є гордістю і психологічної науки, й освітянської справи в Україні.

Зав. кафедри загальної та соціальної психології Одеського національного університету ім. М.І. Мечникова, доктор соціологічних наук, професор Подшивалкіна В.І.

Ярослава Василькевич

Підручник "Основи психології" - це не система психологічних знань, а методологія пізнання та самопізнання особистості. Ідея "пізнання себе", яка почалася в українській філософії з Г.Сковороди, втілилася в українській психології В.Роменцем і його послідовниками. Цей підручник не є набором однозначних визначень і висновків, а є лабораторією людської думки, прийняття особистісного рішення, здійснення вчинку. Сформувати особистість через вчинок, до чого закликає книга, - це сформувати особистість, яка не боятиметься свободи і не втікатиме від неї.
Підручник уже визнаний науковцями та студентством ХХІ ст. і заслуговує визнання та найвищої підтримки на державному рівні.
Я.З.Василькевич, канд. психол. наук, доцент кафедри загальної та практичної психології ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди".

Ольга Кочубейник

Підручник вигідно відрізняється від тих, що пропонуються нині, оскільки представляє саме українську школу психології вчинку. Слід підкреслити, що це – підручник сучасний, за стилем і змістом відповідає вимогам навчального процесу. Він дає можливість студентам не тільки отримати ґрунтовні фахові психологічні знання, а й формує психологічне мислення, пояснює методологію наукового пошуку, розкриває логіку психологічного знання.
Підтримую висунення підручника "Основи психології" на здобуття Державної премії України.
Ольга Кочубейник, к.психол.н.

Вінков Веніамін

«Основи психології» є мабуть одним з вдалих підручників з психології в Україні, в якому ґрунтовно проводиться аналіз психологічних феноменів з позицій вчинкового підходу та є вдалою спробою узагальнення і систематизації надбань світової психологічної науки.
Підручник без сумніву заслуговує на здобуття Державної премії України.
м.н.с. лаб. мас і спільнот Інституту соціальної та політичної психології
Вінков В.Ю.

Олександр Андрієнко

"Основи психології" є безперечно корисним підручником для вивчення глибин галузевої психології курсантами та слухачами відомчих вузів кримінально-виконавчої служби України. Щиро вдячний колективу авторів.
Підтримую висунення підручника "Основи психології" на здобуття Державної премії України.
Викладач Чернігівського юридичного коледжу Державного Департаменту України з питань виконання покарань, здобувач Інституту соціальної і політичної психології НАПН України Андрієнко О.В.

Скрипник Олександр

Підтримую висунення підручника "Основи психології" на здобуття Державної премії України. Це підручник, який, безумовно, довів свою значущість для студунтів і освітян. Саме таке видання надзвичайно потрібне сьогодні для становлення майбутніх фахівців. Науковий співробітник ІСПП НАПН України.

Покладова В.В.

Підручник "Основи психології" заслуговує найвищої оцінки. Можна сказати, що це - Буквар психолога. Структурованість, системність матеріалів дозволяє скласти каркас системи знань з психології, а також мати в арсеналі певний новігатор для подальшого професійного росту фахівця.
Ст.викладач кафедри практичної психології Інституту психології та соціальної педагогіки Кіївського університету імені Бориса Грінченка.

Валентина Крайчинська

"Основи психології" – найбільш вдалий з сучасних підручників. Авторська концепція представляє українську школу психології вчинку, засновану класиком вітчизняної психології В. А. Роменцем. Колектив авторів – справжні зірки сучасної психології, праці яких займають чільні місця в рейтингах психологічної літератури. Грунтовна, непересічна робота, викладена прекрасним стилем заслуговує найвищих оцінок. Підтримую висунення підручника "Основи психології" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. В. Крайчинська - науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології.

Лідія Чорна

Підручник "Основи психології" суттєво виділяється серед інших підручників, бо має свою індивідуальність, оригінальну концепцію психології буття особистості: вчинок як визначальний осередок її сутності. Науковість і метафоричність, історизм у розгляді проблем психології та надзвичайна актуальність аналізованих питань, широта узагальнень і глибина змісту, логічність, точність викладу та наповненість навчального матеріалу «особистісним» підходом – ось його визначальні характеристики. Беззаперечно, вчинкова парадигма, створена В. А. Роменцем, не тільки творчо об’єднала авторський колектив підручника, а й стала підґрунтям цілісного викладу психологічних знань. Підтримую висунення підручника «Основи психології» на здобуття Державної премії України.
Науковий співробітник ІСПП НАПН України

Череповська Наталя

Колективна праця - підручник «Основи психології» достойно представляє вітчизняну наукову школу, заслуговує високої оцінки та удостоєння Державної премії України.
Старший науковий співробітник лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти
Інституту соціальної та політичної психології АПН України, канд.психол.наук Черповська Н.І.