Офіційний веб сайт

Підвищення ефективності енергозабезпечення кінцевого споживача шляхом саморегулювання

м59

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут".

Автор: Веремійчук Ю.А., к.т.н., Гончаренко І.С., Лисенко О.М., Черкашина Г.І., к.т.н.

Метою роботи є підвищення енергоефективності генерації, транспортування, розподілу і споживання електричної та/або теплової енергії шляхом ефективного управління оптимальними режимами енерговикористання самими кінцевими споживачами. Авторами обґрунтовано метод формування груп споживачів, розроблено систему оцінювання методів управління електроспоживанням, розроблено методику визначення плати за послуги регулювання як складової тарифу на електричну енергію; удосконалено спосіб електропостачання кінцевих споживачів за рахунок введення додаткового підключення, створено алгоритм ефективного погодозалежного управління теплоспоживанням будівель. Результати роботи мають важливе практичне значення для:

 – електроенергетики - реалізація методів управління з використання економічних стимулів у формуванні диференційованих тарифів за періодами часу. Це дозволяє створити передумови для формування нових варіантів диференційованих тарифів за періодами часу, що забезпечать зменшення споживання електричної енергії в піковій та напівпіковій зоні доби до 3,6% і 1,7 % відповідно;

 – теплоенергетики - ефективне управління теплоспоживанням кінцевим споживачем дозволяє економити до 15% використання теплоти в громадських будівлях та в будівлях соціально-бюджетної сфери, що в свою чергу призводить до економії первинного палива в котельні на рівні 20%.

Результати досліджень впроваджено в Державній інспекції України з енергетичного нагляду за режимами споживання енергетичної і теплової енергії, АК «Харківобленерго» (м. Харків), Управлінні паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації Харківської області (м. Харків), ТОВ «Прогноз Україна» (м. Київ), ТОВ «Завод енергетичного обладнання «ДАН» (м. Київ), ТОВ «РБСА» (м. Київ).

Кількість публікацій: 60, в т.ч. монографія, 29 статей (2 - у зарубіжних виданнях). Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 2 патентами та свідоцтвом про реєстрацію авторського права. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 14 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 2.

Надіслати коментар

Коментарі

Сергій Миколайович Покаліцин

Зміст наукової роботи «Підвищення ефективності енергозабезпечення кінцевого споживача шляхом саморегулювання» свідчить про те, що молоді науковці Веремійчук Ю.А., Гончаренко І.С., Лисенко О.М., Черкашина Г.І. обрали для вивчення актуальну і конче необхідну тему, яка співпадає із вимогою сьогодення – заощадження енергоресурсів.
Автори поставили собі за мету комплексно дослідити режими роботи різноманітних енергоспоживачів та, на основі цього, вдосконалити методи та засоби управління енергоспоживанням з метою мінімізації витрати енергоресурсів за рахунок споживачів-регуляторів.
Такого напрямку наукових досліджень далеко недостатньо, а потреба в цьому є, оскільки останнє десятиріччя показує значну зміну в структурі споживання електричної енергії та невпинне зростання споживання електричної енергії окремими споживачами, зокрема побутовими, що безумовно впливає на ефективність режимів роботи усіх елементів в структурі генерація – передача – розподіл енергії.
Основні положення наукової роботи, результати дослідження та висновки науково обґрунтовані і достовірні, вони спираються на існуючу теоретико-методологічну та нормативно-правову базу. Робота базується на великій кількості вихідних даних, прикладів і розрахунків. Структура роботи логічна і послідовна, що надає можливість достатньо повно розкрити тему та вирішити поставлені дослідницькі завдання.
Таким чином, безумовно, наукова робота «Підвищення ефективності енергозабезпечення кінцевого споживача шляхом саморегулювання» заслуговує на увагу та відзнаку суспільства, а її автори – премії Президента України.

Покаліцин Сергій Миколайович,

канд. техн. наук, ст. наук. співроб.,
начальник департаменту енергоаудиту
ТОВ «Науково-технічний центр
«Енергетичні технології», м. Харків

Музичак А.З., к.т.н.

Представлена наукова робота присвячена вирішенню важливих наукових і прикладних задач щодо підвищення енергоефективності генерації, транспортування, розподілу і споживання електричної та теплової енергії шляхом ефективного управління оптимальними режимами енерговикористання кінцевими споживачами. Заходи щодо економії споживання електричної та теплової енергії саме у кінцевого споживача є найбільш дієвими (за оцінками, заощадження 1% енергії у споживача дає більш ніж втричі вищий відсоток заощадження первинного палива на місці видобування), до того ж саме у споживача наявні найбільші втрати теплової енергії та неефективне використання електроенергії. Вирішення комплексу задач, пов’язаних з підвищенням ефективності споживання електричної та теплової енергії, на сьогодні є дуже актуальним і має важливе соціальне значення.

Авторами роботи розроблені методи управління електричним навантаженням споживачів як у побуті, так і в промисловості, виконана оцінка економічного ефекту від вирівнювання графіка електричних навантажень та запропоновані заохочувальні заходи для споживачів для ефективного регулювання електроспоживання протягом доби, а також представлені експериментальні дослідження ефективного управління теплоспоживанням. Отже, за допомогою запропонованих методів та засобів ефективного управління енерговикористання кінцевими споживачами авторам вдалося суттєво зменшити споживання електричної та теплової енергії.

Таким чином, є всі підстави стверджувати, що подана наукова робота «Підвищення ефективності енергозабезпечення кінцевого споживача шляхом саморегулювання» має надзвичайно важливе практичне значення для електро- та теплоенергетики, а колектив авторів (Веремійчук Ю.А., Гончаренко І.С., Лисенко О.М., Черкашина Г.І.) заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених у 2016 році.

Музичак Андрій Зіновійович,
канд. техн. наук,
старший викладач кафедри електропостачання промислових підприємств,
міст і сільського господарства
Національного університету "Львівська політехніка"

Ільєнко Б.К. к.т.н., ст.н.сп., учений секретар Інституту газ

В новій енергетичній стратегії України головною метою розвитку енергетичної системи держави на період до 2020 р. визначено забезпечення енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного та енергоощадливого використання і споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій і активного залучення споживачів до зазначених процесів в енергетиці.
Авторами запропоновано вирішення ряду проблем, що зазначені в Стратегїя розвитку України «Україна 2020: Стратегія національної модернізації», які за результататми досліджень дадуть змогу: підвищення рівня енергетичної безпеки, підвищення ефективності транспортування та споживання енергоресурсів,
Вважаю, що колектив авторів за науковим доробком, без сумніву, заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки та техніки.

Гість

На сьогодні питання маневрових потужностей для України є вкрай гострим та болючим. В структурі генеруючих потужностей об’єднаної енергетичної системи України є значний дефіцит ресурсу для покриття змінної частини графіку електричного навантаження кінцевих споживачів. Це призводить до негативних наслідків, а саме: знижується надійність функціонування енергетичної системи України, унеможливлюється повноцінне використання базової недорогої генерації – АЕС, робота теплових електричних станцій в вкрай нераціональних режимах через вимушеність постійної зміни генерованої потужності.
Ці аспекти роблять наукові дослідження групи молодих вчених провідних наукових та навчальних закладів України Веремійчука Ю.А., Гончаренка І.С., Лисенко О.М., Черкашиної Г.І. актуальними та дуже своєчасними.
У своїй роботі науковці запропонували рішення проблеми через оптимізацію режимів роботи самих кінцевих споживачів з метою вирівнювання графіку споживання ними потужності – саморегулювання. Такий підхід дозволяє не тільки вирішити питання з недостатністю маневрених потужністю, але й значно підвищити енергоефективність режимів роботи елементів систем електропостачання, відстрочити необхідність заміни цих елементів на більш потужні.
У роботи розроблені відповідні методи та засоби. Окрім цього, запропонований механізм залучення споживачів до саморегулювання, місце залучених споживачів у новій моделі енергетичного ринку України.
Хочеться відзначити комплексний підхід у роботі, високий рівень обробки даних досліджень, обґрунтування приведених рішень, зручне представлення отриманих результатів.
Виходячи з вищесказаного, вважаю, що наукова робота молодих вчених Веремійчука Ю.А., Гончаренка І.С., Лисенко О.М., Черкашиної Г.І. «Підвищення ефективності енергозабезпечення кінцевого споживача шляхом саморегулювання» заслуговує особливої відзнаки з боку технічної еліти та суспільства України у вигляді премії Президента України для молодих вчених.

Чорна Наталя Анатоліївна, канд. техн. наук, доцент, ст. наук. співроб. Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Чорна Н.А.

На сьогодні питання маневрових потужностей для України є вкрай гострим та болючим. В структурі генеруючих потужностей об’єднаної енергетичної системи України є значний дефіцит ресурсу для покриття змінної частини графіку електричного навантаження кінцевих споживачів. Це призводить до негативних наслідків, а саме: знижується надійність функціонування енергетичної системи України, унеможливлюється повноцінне використання базової недорогої генерації – АЕС, робота теплових електричних станцій в вкрай нераціональних режимах через вимушеність постійної зміни генерованої потужності.
Ці аспекти роблять наукові дослідження групи молодих вчених провідних наукових та навчальних закладів України Веремійчука Ю.А., Гончаренка І.С., Лисенко О.М., Черкашиної Г.І. актуальними та дуже своєчасними.
У своїй роботі науковці запропонували рішення проблеми через оптимізацію режимів роботи самих кінцевих споживачів з метою вирівнювання графіку споживання ними потужності – саморегулювання. Такий підхід дозволяє не тільки вирішити питання з недостатністю маневрених потужністю, але й значно підвищити енергоефективність режимів роботи елементів систем електропостачання, відстрочити необхідність заміни цих елементів на більш потужні.
У роботи розроблені відповідні методи та засоби. Окрім цього, запропонований механізм залучення споживачів до саморегулювання, місце залучених споживачів у новій моделі енергетичного ринку України.
Хочеться відзначити комплексний підхід у роботі, високий рівень обробки даних досліджень, обґрунтування приведених рішень, зручне представлення отриманих результатів.
Виходячи з вищесказаного, вважаю, що наукова робота молодих вчених Веремійчука Ю.А., Гончаренка І.С., Лисенко О.М., Черкашиної Г.І. «Підвищення ефективності енергозабезпечення кінцевого споживача шляхом саморегулювання»

Чорна Наталя Анатоліївна, канд. техн. наук, доцент, ст. наук. співроб. Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Бабенко О.В

Тема роботи «Підвищення ефективності енергозабезпечення кінцевого споживача шляхом саморегулювання» є актуальною, оскільки управління режимами енерговикористання самими кінцевими споживачами в багатьох випадках є найменш затратним порівняно із заходами в системі вироблення чи передачі енергії. До того ж, авторами пропонується підвищення ефективності заходів з енергозбереження в системі споживання електроенергії шляхом використання розробленої методики визначення плати за послуги регулювання побутовими споживачами-регуляторами. Таким чином організовано стимулювання споживачів електроенергії.
Оскільки процес, що досліджується, пов’язаний з випадковими процесами, то важливим кроком в роботі було використання методів нечіткої логіки. В роботі пропонувалось визначення зміни споживання електроенергії з використанням таких методів.
Позитивно можуть бути оцінені результати роботи, пов’язані з системою теплопостачання об’єктів житлово-комунального господарства, зокрема алгоритм управління тепло споживанням будівлі, який враховує вплив багатьох факторів: стану погоди, тривалості робочого і неробочого періоду роботи об’єкта.
Всі ці, та інші наведені в роботі результати є дуже важливими на даному етапі становлення економіки України за умов постійно зростаючих цін на енергоносії і потреб пошуку шляхів до підвищення енергоефективності об’єктів і конкурентоспроможності товарів та послуг.
Тому, вважаю, що автори наукової роботи «Підвищення ефективності енергозабезпечення кінцевого споживача шляхом саморегулювання» Веремійчук Ю. А., Лисенко О. М., Гончаренко І. С., Черкашина Г. І заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених у 2016 році.

Бабенко Олексій Вікторович
канд. техн. наук, доцент кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту Вінницького національного технічного університету

Стелюк Антон Олегович

Автори к.т.н. Веремійчук Ю.А., Гончаренко І.С., Лисенко О.М., к.т.н. Черкашина Г.І. у своїй науковій роботі "Підвищення ефективності енергозабезпечення кінцевого споживача шляхом саморегулювання" запропонували низку заходів, метою яких є вдосконалення процесів споживання електричної та теплової енергії, а також розглянули нові засоби генерування електричної енергії, зокрема, джерела розосередженого генерування.
Основну увагу автори приділили вирівнюванню графіків електричного навантаження різних груп споживачів, а в якості засобів регулювання споживаної електроенергії побутовими споживачами запропонували розглядати накопичувальні водонагрівачі. Враховуючи значне збільшення частки встановлених накопичувальних водонагрівачів, що спостерігається в останній час, проблема ідвищення ефективності енергозабезпечення кінцевого споживача набуває особливої актуальності.
Необхідно зазначити, що джерела розосередженого генерування набули широкого поширення в розвинених країнах світу. В Україні ж джерела розосередженого генерування тільки починають впроваджуватися, тому задача оптимального їх розміщення в електричних мережах України є надзвичайно актуальною. В представленій науковій роботі також запропоновано методику врахування стохастичного характеру роботи електростанцій на базі відновлюваних джерел енергії при прогнозуванні їх генерованої потужності, що дозволить враховувати генерувальні можливості таких електростанцій при складанні балансів потужності енергосистем.
Втілення запропонованих заходів, серед іншого, дозволить забезпечити необхідні резерви регулювальної потужності об’єднаної енергосистеми України, що є важливим для забезпечення енергетичної незалежності нашої країни. Ефективність запропонованих рішень підтверджено її практичним впровадженням на деяких підприємствах.
Тому, на мою думку, автори заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених у 2016 році.

Стелюк Антон Олегович,
к.т.н., доц., ст. наук. співроб.
Інституту електродинаміки НАН України

Качан Юрій Григорович

Сьогодні Україна вирішує дуже важливу суспільно - господарську задачу – підвищення енергоефективності в системі енергозабезпечення для суттєвого скорочення використання різноманітних ресурсів та енергозбереження в усіх ланках виробництва, передачі, розподілу та споживання енергії. Якщо проаналізувати можливості вирішення цієї задачі в окремих ланках системи, то, без сумніву, одним із найпотужніших ресурсів енергозбереження є кінцевий споживач теплової та електричної енергії. А так, як процеси виробництва та транспортування цих видів енергії тісно пов’язані, то застосування комплексного підходу до її вирішення, який запропонований авторами роботи, без сумнівів визначає її актуальність та великий потенційний ефект.
Авторський колектив включає представників чотирьох провідних установ системи НАН України та Міністерства освіти України, які сьогодні являються ведучими по багатьом напрямкам досліджень і проводять багато актуальних робіт в зазначеному напрямку.
Автори виконали достатній переконливий обсяг теоретичних та практичних досліджень. Отримали математичні реалізації, аналітичні залежності, достовірність та прийнятність яких підтверджена результатами розрахунків. Отже сумніватись в правомірності запропонованих методів концепції не має підстав.
Реалізація концепції підвищення енергоефективності енергозабезпечення кінцевого споживача за рахунок управління виділеним навантаженням так званих споживачів-регуляторів є достойною альтернативою отримання балансуючої потужності в об’єднаній енергосистемі України за рахунок ГЕС та ГАЕС. Особливо це актуально для енергетики України, яка характеризується значною недостатністю встановлених маневрових потужностей.
Вважаю, що авторський колектив наукової праці «Підвищення ефективності енергозабезпечення кінцевого споживача шляхом саморегулювання» Веремійчук Ю.А., к.т.н., Гончаренко І.С., Лисенко О.М., Черкашина Г.І., к.т.н. беззаперечно заслуговують присудження їм премії Президента України для молодих вчених в 2016 році, а впровадження їх роботи на практиці принесе для України значний техніко-економічний ефект, що буде відчутним як для енергосистеми України (генеруючі компанії, енергопередавальні компаній) так і для кінцевого споживача енергії.

Качан Юрій Григорович,
д.т.н., професор,
зав. кафедри електротехніки та енергоефективності
Запорізької державної інженерної академії.

Сербін С.І., директор Машинобудівного інституту НУК

В представленій роботі розв’язано ряд актуальних завдань з підвищення ефективності процесів виробництва й споживання електричної енергії. Розроблені засоби дійсно можуть забезпечити певне вирівнювання графіків електричного навантаження споживачів. Досить цікавим є підхід до електричних накопичувальних водонагрівачів, при якому побутові споживачі перетворюються в споживачів-регуляторів. Таке рішення потенційно має величезні регулювальні можливості, однак його реалізація вимагає деяких удосконалень засобів керування електричними мережами.
Крім того, у роботі запропоновано вирішення проблеми якісного опалення приміщень шляхом впровадження індивідуальних теплових пунктів. Не можна не погодитися з авторами, що більшість будинків мають застарілі системи теплопостачання, без будь яких засобів регулювання, що часто призводить до перевитрат теплоти. Індивідуальні теплові пункти крім збільшення ефективності теплопостачання приміщень також будуть сприяти вирівнюванню графіків електричного навантаження споживачів.
Цінність роботи істотна. Робота багата не тільки теоретичними вишукуваннями, але й практичною реалізацією запропонованих рішень на ряді підприємств. Отже, авторський колектив: Веремійчук Ю. А., Лисенко О. М., Гончаренко І. С., Черкашина Г. І. без сумніву заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених в 2016 році.
Сербін Сергій Іванович, директор Машинобудівного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, д-р техн. наук, професор

Піроженко І.А., канд. техн. наук, спів. ТОВ "Холтек Україна"

В науковій роботі авторів Веремійчука Ю.А., Гончаренка І.С., Лисенко О.М., Черкашиної Г.І. представлено комплексне вивчення шляхів підвищення енергетичних та економічних показників роботи енергетичної системи України із практичним наданням рішень, методик щодо ефективного управління оптимальними режимами використання електричної та теплової енергії кінцевими спроживачами. Сформульовані в рефераті роботи наукові положення, висновки і розроблені методи управління електро- та теплоспоживанням характеризуються високим ступенем обґрунтування та експериментальним підтверженням. Впровадження заходів щодо вирівнювання графіків навантаження систем електро- та теплопостачання споживачами електро- та теплової енергії в пікові та напівпікові часи доби підкреслює практичну цінність роботи. Особливе значення, на мою думку, мають експериментальні дослідження розроблених та впроваджених індивідуальних теплових пунктів, а також запропонованого алгоритму ефективного управління теплоспоживанням адміністративної будівлі протягом доби, яке призводить до економії як теплової енергії так і первинного палива. Вважаю, що актуальність та високий професійний рівень виконання конкурсної роботи свідчать, що автори заслуговують на премію Президента України для молодих вчених у 2016 році.

Сиченко Віктор Григорович

Нагальною задачею в об’єднаній енергетичній системі (ОЕС) України є забезпечення балансу між виробництвом та споживанням електричної енергії. Зазначена задача набуває особливої актуальності в умовах дефіциту паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР), значної нерівномірності споживання електричної енергії основними групами споживачів та недостатньої кількістю маневрених потужностей в ОЕС України. Разом з тим, теплова енергетика та сфера споживання теплової енергії України сьогодні перебувають в кризовому стані, що негативно впливає на рівень енергетичної і національної безпеки країни.
Представлена робота щодо залучення споживачів до управління електро та теплоспоживанням має теоретичне та прикладне значення і вирішує проблемні питання щодо підвищення енергоефективності у секторах економіки України.
Автори роботи представляють великий обсяг комплексних досліджень, процесів технічної системи генерації, передачі, розподілення, споживання електричної та теплової енергії, Особлива увага приділяється пошуку оптимальних рішень щодо управління режимами електро та теплоспоживанням з боку кінцевого споживача.
Наукова робота «Підвищення ефективності енергозабезпечення кінцевого споживача шляхом саморегулювання» має високий науковий потенціал і тому, автори Веремійчук Ю. А., Лисенко О. М., Гончаренко І. С., Черкашина Г. І заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених у 2016 році.

Зав. кафедри Електопостачання залізниць
Дніпропетровського національного університету
залізничного транспорту імені акад. В.А. Лазаряна
д.т.н., профессор.

Нікульшин В.Р. зав. кафедри ОНПУ

Технологічна особливість великих енергетичних систем обумовлює необхідність збереження балансу активної потужності, що виробляється та споживається в них. У разі порушення балансу виникають системні аварії через порушення стійкості. Традиційно баланс активної потужності в об’єднаній енергосистемі (ОЕС) забезпечується за рахунок резерву генеруючих потужностей, що здатні до маневрування. За умови збільшення нерівномірності графіка електричного навантаження (ГЕН) такий спосіб збереження балансу є достатньо витратним та обмеженим за можливостями, бо балансуючі маневрові потужності Української ОЕС незначні і це призводить до вимушеного інтенсивного зносу обладнання та додаткових витрат палива на вироблену одиницю електричної енергії, особливо, на теплових електричних станціях.
В свій час, серед споживачів електричної енергії, які суттєво впливали на ГЕН ОЕС, а саме промислових споживачів, були виділені так звані споживачі-регулятори (СР), які у конкретний момент часу мали можливість відключитися від мережі живлення без зниження та зміни номенклатури продукції, що випускається на підприємстві для відпрацювання примусового графіку електроспоживання. Шлях вирівнювання ГЕН в 3 рази дешевший за варіант вводу нових маневрених пікових потужностей.
Так як на сьогодні спостерігається стабільне зростання об’ємів споживання електричної енергії побутовими споживачами (у 2005році частка споживання ЕЕ населенням складала 19 %, а у 2014 р вже 30 %), а коефіцієнт заповнення добового ГЕН на вводах багатоповерхових житлових будинків знаходиться в межах від 0,35 до 0,5, це також призводить до суттєвого збільшення нерівномірності ГЕН ОЕС України і, як показано в роботі, викликало необхідність виділення побутових СР в додаткову групу з ефективними можливостями керування ними з суттєвим потенційним ефектом регулювання в масштабах ОЕС.
Виходячи з вищесказаного, однією із найважливіших сучасних задач для досліджень є необхідність отримання можливості комплексного управління електричним навантаженням в ОЕС України, як складової частини підвищення якості її роботи та енергоефективності.
Ця вкрай актуальна задача з успіхом вирішена авторами Веремійчуком Ю.А., Гончаренко І.С., Лисенко О.М., Черкашиною Г.І. у науковій праці «Підвищення ефективності енергозабезпечення кінцевого споживача шляхом саморегулювання».

Нікульшин Володимир Русланович,
д.т.н., професор.,
зав. кафедри теоретичної, загальної та
нетрадиційної енергетики
Одеського національного політехнічного
університету

Садовой О.В., проректор з наукової роботи ДДТУ

Підвищення енергоефективності та надійності функціонування системи: «виробництво» - «передача» - «розподіл» електричної енергії є надзвичайно складною науково-технічною та суспільною задачею, що потребує глибокого аналізу проблем та різних підходів. Однією з таких актуальних проблем є ефективне забезпечення балансу в часі між попитом та пропозицією обсягів електричної енергії на ринку електричної енергії України. При цьому різний інтервал часу (від доби до сезону) передбачає різні проблемні та аварійні ситуації, які потрібно оперативно, тактично або стратегічно вирішувати. Забезпечення балансу можна досягти шляхом додаткового введення в дію високоманеврових потужностей на електричних станціях різного типу або ж за рахунок оптимізації режимів електроспоживання в часі та прямого або непрямого керування навантаженням самих споживачів. Останній спосіб підтримання балансу є вигідною альтернативою вводу існуючих і нових пікових потужностей.
Саме тому наукова праця «Підвищення ефективності енергозабезпечення кінцевого споживача шляхом саморегулювання»авторів: Веремійчука Ю.А., Гончаренка І.С., Лисенко О.М., Черкашиної Г.І., є актуальною, своєчасною. Унікальністю роботи є її комплексний підхід з точки зору розглянутих кінцевих споживачів (побутових, промислових, непромислових, транспорт і т.д.), можливості використання розосередженої генерації на поновлювальних джерелах енергії для вирішення задачі підвищення енергоефективності енергозабезпечення кінцевого споживача.
Крім того, актуальність праці обумовлена відсутністю на сьогодні комплексних методів, засобів, механізмів активного (прямого) управління електричним навантаженням, у тому числі у побутовому секторі, методик розрахунку плати побутовим споживачам-регуляторам за послуги «регулювання», як захід заохочення для кінцевого побутового споживача, методів оцінки методів управління.
Практична цінність не викликає сумнівів. Впровадження методів, розроблених в праці дозволить вирішити дуже актуальну наразі для України задачу – отримати ресурс для регулювання режимів роботи (вирівнювання графіку електричного навантаження) об’єднаної енергетичної системи України.

Садовой Олександр Валентинович
докт. техн. наук, проф.,
проректор з наукової роботи
Дніпродзержинського державного технічного університету

Костюк В.О., ст. наук. співроб. ІЗЕ НАН України

Загальновідомим є статистично підтверджений факт, що попри суттєве підвищення показників енергоефективності електроприймачів промислового сектору та побутового приладдя, спостерігається зростання попиту на споживану електроенергію. Представлені в роботі методичні засоби дійсно мають значення для розв’язання важливої прикладної організаційно-технічної задачі для унормування справедливої системи диференційованих тарифів за часовими зонами доби. Це сприятиме вирівнюванню графіка навантажень регіональних енергосистем спонукатиме споживачів до участі в процесах управління електро- та теплоспоживанням та регулювання балансу у вузлах локальних розподільних мереж і систем централізованого енергозабезпечення.
Слід відзначити, що висвітлені в роботі теоретичні напрацювання стосуються насамперед пошуку оптимальних рішень задач керування режимами електро- та теплоспоживання з боку кінцевого споживача (за схемою DSM). Відтак, концептуальні аспекти проблеми цінової дискримінації українських виробників електричної та теплової енергії за технологічною ознакою (що є невід’ємною складовою комплексного підходу оцінювання середньоважних ринкових цін на енергопродукти за умов повноцінного функціонування ринку), у цьому дослідженні не розглядаються.
Автори наукової роботи «Підвищення ефективності енергозабезпечення кінцевого споживача шляхом саморегулювання» Веремійчук Ю. А., Лисенко О. М., Гончаренко І. С., Черкашина Г. І заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених у 2016 році.

КОСТЮК, Василь Осипович
канд. техн. наук, ст. наук. співроб.
Інституту загальної енергетики НАН України

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.