Офіційний веб сайт

Підвищення ефективності роботи монорейкових доріг при підготовці запасів вугілля до очисного виймання

м79

Автор: Расцвєтаєв В.О., к.т.н.

Представлена Національним гірничим університетом

Мета роботи полягає в удосконаленні схем взаємодії підвісних монорейкових доріг з арочним кріпленням дільничних транспортних виробок для підвищення їх пропускної здатності та стійкості.

Вперше для гірничо-видобувної галузі розроблено модель факторного аналізу, яка дозволяє встановити фактори, що суттєво впливають на темпи проведення дільничних виробок при підготовці запасів до очисного виймання, та визначати на їх базі потенційні джерела підвищення темпів підготовки запасів вугілля в умовах інтенсифікації гірничих робіт.

Вперше встановлено аналітичні залежності, які описують зв'язок між параметрами піддатливості елементів арочного кріплення та масою вантажу, що транспортується одним «візком» підвісної монорейкової дороги з різноманітними показниками швидкості.

Науково обґрунтовано параметри організації монтажно-демонтажних робіт, які дозволяють знизити термін підготовки виїмкових стовпів до очисного виймання шляхом координації витрат часу на перемонтаж секцій механізованого кріплення.

Практичне значення роботи полягає в розробці методики вибору оптимальних параметрів енергозберігаючої транспортно-технологічної системи комбайнового проведення дільничних виробок при підготовці запасів вугілля із застосуванням комплексу транспортного устаткування нового покоління, яке адаптовано до складних гірничо-геологічних умов.

Кількість публікацій: 29, в т.ч. монографія (у співавторстві), навчальний посібник (у співавторстві), розділ у підручнику та навчальному посібнику, 12 статей (5 у закордонних журналах), 5 тез доповідей, 2 методичні рекомендації. Отримано 6 патентів