Офіційний веб сайт

Підвищення енергетичної ефективності дизель-генераторних електромеханічних систем транспортних засобів

м35

Представлено Запорізьким національним технічним університетом.

Автор: Кулагін Д.О., к.т.н.

Автором запропоновано метод вибору структури дизель-генераторної електромеханічної системи транспортного засобу з можливістю накопичення енергії, який враховує синергетичні властивості електромеханічної системи, що дозволяє забезпечити встановлені тягові характеристики за умови простоти побудови, високої ефективності використання енергії та забезпечує роботу дизель-генераторної установки на економічній характеристиці.

Отримано функцію керування моментом тягових асинхронних двигунів при русі транспортного засобу на різних профілях шляху, яка на відміну від існуючих враховує параметри раціональної кривої руху транспортного засобу, що дозволяє виконувати керування станом двигунів для досягнення встановлених електромеханічних та електромагнітних показників дизель-генераторної електромеханічної системи при роботі на економічній характеристиці.

Результати дослідження впроваджено у ТОВ "НДІ "Перетворювач" (м. Запоріжжя) при розробці серійних перетворювачів частоти для електроприводів змінного струму, на Запорізькому підприємстві "ЗАПОРІЖЕЛЕТРОТРАНС" в службах електрогосподарства та руху, ВАТ "Мінський тракторний завод" та у навчальному процесі Запорізького національного технічного університету, Національної металургійної академії України. Економічний ефект від впровадження - 65 тис.грн.

 

Кількість публікацій: 89, в т.ч. 6 монографій, 40 статей (7 - у зарубіжних виданнях), 20 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 18 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 3. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 3 патентами України. Отримано 7 патентів України на корисну модель та 11 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Надіслати коментар

Коментарі

Бабенко Олексій Вікторович, к.т.н., доцент

Робота «Підвищення енергетичної ефективності дизель-генераторних електромеханічних систем транспортних засобів» є досить актуальною, оскільки частка дизель-генераторних транспортних систем в промисловості і на транспорті нашої країни досить вагома. Досягнення з підвищення енергоефективності зазначених систем призведуть до підвищення економічних показників виробництва та послуг та позитивно вплинуть на екологічну ситуацію в країні. Автором зазначено низку проблем, які показують на важливість досліджень в даній галузі.
Варто підкреслити важливість результатів проведених досліджень. Зокрема, вважаю, важливим є розроблений метод, який дозволяє вибрати структуру дизель-генераторної системи, що передбачає накопичення енергії і забезпечує простоту побудови системи та її економічну роботу. На позитивні тенденції для розвитку електромеханічних систем вказують і інші розроблені автором методи. По даній тематиці опублікована значна кількість фахових статей.
Тому, вважаю роботу Кулагіна Д.О. та самого автора гідними присудження премії Президента України для молодих вчених.
Бабенко О.В., к.т.н., доцент кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту Вінницького національного технічного університету.

Омельчук Анатолій Олександрович, к.т.н., доцент НУБіПУ

Актуальність роботи обумовлена швидкими темпами розвитку та оновлення транспортної галузі, а також широким впровадженням сучасної перетворювальної техніки, як елементної бази систем керування дизель-генераторними установками.
Робота Кулагіна Д.О. і присвячена дослідженню дизель-генераторних електромеханічних систем в таких нових реформаторських умовах розвитку транспортних засобів. Адже поява нової елементної бази в системах керування, нових вимог в галузі енергозбереження, нових темпів розвитку транспорних засобів вносить необхідність постановки та розвязання нових, актуальних задач сумісності і ефективності роботи дизель-генераторних систем.
Цьому відповідає і поставлена мета роботи, котра досягнута логічно сформульованими і розвязаними задачами дослідження.Важливим є і те, що результати дослідження носять прикладний характер.
Вважаю роботу Кулагіна Д.О. та самого автора гідними присудження премії Президента України для молодих вчених.
Доцент кафедри електропостачання ім.проф.В.М.Синькова Національного університету біоресурсів і природокористування України, к.т.н. Омельчук А.О.

Линевский В.И., д.т.н., с.н.с.

Представленная работа Кулагина Д.А. охватывает широкий круг вопросов энергосбережения и повышения показателей работы электроприводов транспортных средств широкого применения - сельхоз. и промышленного назначения, что является особенно актуальным в условиях острого дифицита свободных средств для повышения ликвидности перевозок в отраслях народного хозяйства Украины. Так же содержание работы и ее основные научные результаты говорят о высоком уровне проработки темы и высокой научной квалификации Кулагина Д.А. Кроме того, необходимо отметить, что рассматриваемое направление исследований Кулагина Д.А. весьма актуально в условиях стремительного роста цен на топливо и способствует решению вопроса обеспечения энергетической независимости как отдельных секторов народного хозяйства, так и Украины в целом.
На основании изложеного считаю, что Кулагин Д.А. заслуживает присуждения премии Президента Украины для молодых учёных за 2017 год.

Сиченко Віктор Григорович, д.т.н., професор.

Робота Кулагіна Д. О. напрямлена на вирішення важливої
науково-технічної проблеми підвищення енергетичної ефективності
дизель-генераторних електромеханічних систем транспортних засобів.
Автор досягає поставленого завдання за рахунок більш повного
використання енергетичного потенціалу кожного силового елементу
структури систем транспортних засобів.
В роботі Кулагіна Д. О. також виконано аналіз та узагальнення різних
способів керування системою тягових електроприводів рухомих
дизель-генераторних електромеханічних систем транспортних засобів на
різних профілях колії, що дозволяє будувати енергоощадні системи
керування для всього діапазону режимів роботи тягових електроприводів.
Достовірність наукових результатів та висновків Кулагіна Д. О.
підтверджується коректним застосуванням розроблених аналітичних
методів, збіжністю результатів, отриманих з використанням розроблених
методів та експериментальних досліджень.
Робота Кулагіна Д. О. представляє значний обсяг комплексних досліджень,
процесів технічної системи генерації, передачі, розподілення,
споживання електричної та паливної енергії для транспортної системи.
Особлива увага приділяється пошуку оптимальних рішень щодо управління
режимами електро- та паливоспоживання з боку кінцевого споживача.
Наукова робота «Підвищення енергетичної ефективності
дизель-генераторних електромеханічних систем транспортних засобів» має
високий науковий потенціал і тому її автор Кулагін Дмитро Олександрович
заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених
у 2017 році.

Сиченко Віктор Григорович,
завідувач кафедри Інтелектуальні системи електропостачання
Дніпропетровського національного університету
залізничного транспорту імені акад. В.А. Лазаряна
д.т.н., професор.

Саблін Олег Ігорович, к.т.н., доц.

Робота присвячена розв’язанню важливої проблеми зниження енергетичних витрат транспортної галузі агропромислового комплексу та виробничої сфери України. Особливо важливою є задача підвищення енергетичної ефективності парку машинно-тракторних агрегатів, для вирішення якої автором досліджуються та створюються сучасні конструкції мобільних енергетичних засобів та джерел енергії для них.
Варто відзначити високий рівень теоретичних досліджень, рівень апробації наукових положень на семінарах та конференціях та значний економічний ефект від впровадження результатів роботи у виробництво.
Одержані наукові результати повністю відображені у значній кількості публікацій у авторитетних міжнародних та вітчизняних наукових виданнях. Про актуальність та інноваційність даної роботи свідчить і досить високий показник кількості цитувань вказаних публікацій згідно із наукометричними базами даних Scopus та Google Scholar.
Зважаючи на сказане важаю, що Кулагін Дмитро Олександрович заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Саблін Олег Ігорович, к.т.н., доц., провідний науковий співробітник галузевої науково-дослідної лабораторії "Електропостачання та енергозбереження" Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Silvio Amorelli, PhD in Natural Sciences

The scientific novelty and practical significance of the D. Kulagin`s results not in doubt. The main results were presented, discussed and endorsed international scientific conferences and scientific works of authors published in national and international scientific journals that are indexed scientometric database Scopus, and have a high level of quoting. In view of the above, I believe that Kulagin D. worthy prize for young scientists.

Marina Fedoseeva, PhD, Senior Engineer

D. Kulagin’s work is focused on means of increasing energetic efficiency of diesel-generating electromechanical transport systems, which is of ultimate importance given the presently complicated situation with accessing energy resources in Ukraine and thus prioritized needing of developing the agricultural structures in the country. D. Kulagin’s research unprecedentedly demonstrates the increased independence of the national agricultural and industrial sectors from the whole range of economic and political factors that substantially influence the production success rate in these and related fields.

It must be noted that the methods developed by D. Kulagin are of complex, multilevel nature and take into account a manifold of different factors. In order to embrace the ultimate complexity of the problem, the work solves a range of scientific and practical tasks, which resulted in a systematically harvested functional data set.

Provided that the scientific and practical aspects of the work that target decrease of energetic capacity of diesel-generating electromechanical transport systems, are compete, thoroughly studied, and are of a successfully proven practical impact, I strongly recommend D. Kulagin for receiving the award of the President of Ukraine for young scientists.

Marina Fedoseeva, PhD in Natural Sciences, University of Geneva, Switzerland; R&D in nonlinear optical and laser physics, Toronto, Canada

Irina Voronenko, Prof., Dr. Sciences

Working with solving important national economic problem of reducing the energy costs of the transport industry agriculture and industrial sector of Ukraine.
Also important is the problem that is solved in the work and directed at improving the energy efficiency of the park machine and tractor units, whose solution the author researched and created modern designs of mobile energy resources and energy for them. In particular, D. A. Kulagin is developing the application of electrical transmission based on modern transformational technology.
I think that the author of scientific research, Dmitry Kulagin, deserves the award of the President of Ukraine for young scientists.

Волков Михайло Андрійович, інженер-конструктор

У роботі проф. Кулагіна Д.О. окреслено шляхи вирішення важливої науково-прикладної проблеми зменшення енергоємності дизель-генераторних електромеханічних систем транспортних засобів та розв'язання народногосподарьскої проблеми зниження енергетичних витрат транспортної галузі агропромислового комплексу та виробничої сфери України.

Для вирішення цих проблем автором досліджено низку науково-практичних задач та запропоновано велику кількість оригінальних методів, застосування яких дозволяє значно підвищити енергетичну ефективність дизель-генераторних електромеханічних систем.

Отримані автором результати досліджень мають велике практичне значення, а межі їх практичного застосування простягаються за межі окреслених проблем, наприклад, новий метод описання форми кривої намагнічування тягового асинхронного двигуна на основі функції Бріллюена.

Вважаю, що автор роботи, Кулагін Дмитро Олександрович заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Волков Михайло Андрійович, провідний інженер-конструктор ПАО "ВІТ".

Меерович К.П., д.т.н., профессор, ген. конструктор

В представленной научной работе освещены исследования, посвященные вопросам энергосбережения в автономных транспортных электроприводах, где широко используются электроприводы переменного тока.
Авторами предложено решение проблемы энергосбережения благодаря:
- методу повышения энергоэффективности дизель-генераторной электромеханической системы транспортного средства по статическим и динамическим характеристикам, на основе которого в отличие от существующих методов используются синергетические свойства системы и по которым необходимо рассматривать средства обеспечения энергоэффективного режима работы и управления каждым из элементов декомпозированной структуры электромеханической системы и общего закона управления этими элементами в совокупности для достижения наиболее рационального удельного уровня потребления топлива и максимизации КПД электромеханической системы;
- метода выбора структуры дизель-генераторной электромеханической системы транспортного средства с возможностью накопления энергии, который в отличие от существующих методов учитывает синергетические свойства электромеханической системы, позволяющей обеспечить установленные тяговые характеристики при простоте построения, высокую эффективность использования энергии и обеспечивает работу дизель-генераторной установки на экономической характеристике;
- использования критерия минимизации площади под кривой движения для разработки алгоритмов энергосберегающей эксплуатации электромеханических систем транспортных средств, который в отличие от существующих критериев сочетает в себе рациональное распределение между задачами минимизации времени поездки и расхода топлива при этом, обеспечивает соблюдение установленных значений ускорения и рывка, позволяет достичь минимальной удельного расхода топлива и получить при этом предельное уменьшены показателя расхода топлива до 6% и времени движения до 3% по сравнению с известными мы алгоритмами управления;
- функции управления моментом тяговых асинхронных двигателей при движении транспортного средства на различных профилях пути, которая в отличие от существующих учитывает параметры рациональной кривой движения транспортного средства, позволяющего выполнять управление состоянием двигателей для достижения установленных электромеханических и электромагнитных показателей дизель-генераторной электромеханической системы при работе на экономической характеристике;
- метода учета формы кривой намагничивания асинхронного двигателя, который в отличие от существующих разработаны на основе функции Бриллюэна, что позволяет при известной передаточного коэффициента между значением модуля вектора рабочего потокосцепления и намагничивая тока машины осуществлять описание кривых намагничивания тяговых асинхронных двигателей максимально приближено к реальным кривых с предельным значением погрешности до 3%.
Учитывая указанное, поддерживаю кандидатуру Кулагина Д.А. на получение премии Президента Украины для молодых ученых.

Шрам Олександр Анатолійович, к.т.н., доцент

Робота проф. Кулагіна Д. О. присвячена підпищенню енергетичної ефективності дизель-генераторних електромеханічних систем транспортних засобів за рахунко більш повного використання енергетичного потенціалу кожного силового елементу декомпозованої структури. В роботі виконано аналіз та узагальнення різних способів керування системою тягових електроприводів рухомих дизель-генераторних електромеханічних систем транспортних засобів на різних профілях шляху, що дозволяє проводити інженерно-проектні роботи на основі вказаних алгоритмів для побудови енергоощадних систем керування, проводити інженерні розрахунки та моделювання керуючої системи для всього діапазону режимів роботи тягових електроприводів.
Варто відзначити, що достовірність наукових результатів та висновків підтверджується коректним застосуванням розроблених аналітичних методів, збіжністю результатів, отриманих з використанням розроблених методів та експериментальних досліджень.
Вважаю, що автор роботи, Кулагін Дмитро Олександрович, заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Ніценко Володимир Вікторович, інженер ДП "НЕК "Укренерго"

Вирішення науково-прикладної проблеми, окресленої у роботі, яка виконана к.т.н., професором кафедри "Електропостачання промислових підприємств" ЗНТУ Кулагіном Д. О., є актуальним у теперішній час, оскільки транспортні засоби на сьогодення займають провідне місце в задоволенні потреб виробничої сфери та агропромислового комплексу у перевезеннях і є важливим фактором забезпечення сталого економічного розвитку будь-якої галузі. Наукова робота Кулагіна Д. О. направлена у першу чергу на підвищення енергоефективності дизель-генераторних електромеханічних систем транспортних засобів шляхом пошуку нових, більш досконалих та енергоефективних рішень щодо зменшення надто високої енергоємності цих систем через недовикористання їх енергетичного потенціалу.Розробка власних вітчизняних технологій за даним напрямком сприятиме збільшенню незалежності вітчизняних агропромислової та виробничої сфери від низки несприятливих економічних та політичних чинників, які мають значний влив на основні показники роботи багатьох підприємств даних галузей та суміжних сфер.
З урахуванням загальносвітової тенденції до впровадження у виробництво енергоефективних та енергозберігаючих технологій вважаю, що порушені автором даної наукової роботи питання є актуальними та заслуговують уваги зі сторони держави, а сам автор роботи, Кулагін Дмитро Олександрович, заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.
З повагою, Ніценко Володимир Вікторович, інженер оперативно-розрахункової служби релейного захисту та протиаварійної автоматики ВП ДП "НЕК "Укренерго" Дніпровської ЕС.

Андрієнко Петро Дмитрович, д.т.н., професор

В роботі на основі вирішення задачі підвищення енергетичної ефективності дизель-генераторних електромеханічних систем транспортних засобів, що є особливо актуальним в умовах складної ситуації на ринку енергетичних ресурсів України та надання пріоритетності розвитку агропромислового комплексу України, розроблено методи та засоби забезпечення зростання незалежності вітчизняних агропромислової та виробничої сфери від цілої низки економічних та політичних чинників, які мають значний влив на основні показники роботи багатьох підприємств даних галузей та суміжних сфер.
Варто відмітити, що розроблені у даній роботі методи та засоби носять комплексний, багаторівневий та багатокритеріальний характер. Для вирішення визначеного кола проблем досліджено цілу низку складних науково-практичних задач, поєднано їх рішення в єдину систему взаємопов’язаного функціонування.
Отже, оскільки науково-прикладна задача роботи, яка напрямлена на зменшення енергоємності дизель-генераторних електромеханічних систем транспортних засобів є актуальною, досягнутою та практично підтвердженою, то вважаю, що автор наукового дослідження, к.т.н. Кулагін Дмитро Олександрович, заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Андрієнко Петро Дмитрович, д.т.н., професор, заступник директора з науки ТОВ "НДІ "Перетворювач" (м. Запоріжжя)

Метельський Володимир Петрович, професор, к.т.н.

Робота присвячена розв’язанню важливої народногосподарської проблеми зниження енергетичних витрат транспортної галузі агропромислового комплексу та виробничої сфери України.
Також важливою є задача, що вирішена в роботі і напрямлена на підвищення енергетичної ефективності парку машинно-тракторних агрегатів, для вирішення якої автором досліджуються та створюються сучасні конструкції мобільних енергетичних засобів та джерел енергії для них. Зокрема, Кулагіним Д.О. проводиться розробка впровадження електричних трансмісій на базі сучасної перетворювальної техніки.
Вважаю, що автор наукового дослідження, Кулагін Дмитро Олександрович, заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.