Офіційний веб сайт

Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків потужністю 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами

Р6

 Автори:

Мисак Й.С., Кєсова Л.О., Сігал І.Я., Клуб М.В., Винницький І.П., Моспан Ю.М.

 

Представлена Національним університетом "Львівська політехніка".

 

Роботу присвячено вирішенню проблеми підвищення маневреності, надійності і економічності потужних енергоблоків з пиловугільними та газомазутними котлами, що експлуатуються на електростанціях України. В роботі  розглядаються найбільш поширені в Україні енергоблоки потужністю 300 МВт, та теплофікаційні енергоблоки потужністю 250/300 МВт.

Вищевказані енергоблоки були спроектовані та введені в експлуатацію для роботи в базовому режимі графіків електричних навантажень. У зв’язку з дефіцитом маневрених потужностей в Україні  енергоблоки переведені і практично працюють в маневреному режимі роботи.

Для переведення їх в маневрений режим роботи вперше в Україні виконано комплекс науково-інженерних досліджень та на їх основі розроблено і впроваджено низку ефективних технологій, нормативних документів, систем та методів розрахунку техніко-економічних та екологічних показників їх роботи в маневрених режимах.

Результати роботи впроваджені на електростанціях України, Росії, Білорусії, Сербії, Хорватії, Молдови, Китаю, Вєтнаму, Пакистану і інших країн світу.

Економічний ефект від впровадження результатів роботи становить більше 1 млрд. дол.США.

За темою роботи опубліковано 14 монографій, 8 збірників наукових праць, 282 статті, 11 галузево-керуючих та нормативних документів для Мінпаливенерго України, захищено 48 авторських свідоцтв СРСР та патентів України, Росії.  В міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS-28 публікацій.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться в Інституті вугільних енерготехнологій НАН і Мінпаливенего України 10 вересня 2010 року об 11.00 в актовому залі за адресою: 04070, Київ, вул. Андріївська,19.

Надіслати коментар

Коментарі

Панасюк Петро Васильович

Представлена робота «Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків потужністю 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами» надає обґрунтовані рекомендації щодо умов експлуатації потужних енергоблоків ТЕС в ОЕС України.
При роботі енергоблоків в умовах енергоринку їх здатність збільшити маневреність набуває великого значення . В години вечірнього максимуму, пікового навантаження та аварійної ситуації в електромережах, питання збільшення допустимого рівня навантаження енергоблоків, або в нічний час та за умови виникнення відповідних режимів зменшення допустимого рівня їх мінімального навантаження може суттєво сприяти вирішенню системних чи навіть протиаварійних питань та суттєве зниження шкідливих викидів в атмосферу. Роботі притаманний комплексний підхід різнобічного опрацювання питань маневреності, надійності і економічності роботи енергоблоків. Грунтовна наукова база- розробка алгоритмів та програмних розрахунків можливостей перевантаження за умов зміни конструктивних та режимних факторів устаткування енергоблоків, а також широке охоплення відповідних технічних аспектів, регенеративних повітряпідігрівників енергоблоків, технологія триступеневого спалювання палива на котлах ТПП- 312, підвищення сушильної продуктивності пилосистем енергоблоків та надійності роботи кульових барабанних млинів, впровадження нових систем та процесів пило подачі на пальники котлів енергоблоків 300 МВт, що спалюють низько реакційне вугілля. Групою авторів, відомих та авторитетних науковців-енергетиків, була доведена необхідність вдосконалення відповідних методологічних засад та розроблені методики розрахунків техніко-економічних показників роботи ТЕС, проведені відповідні дослідження щодо екологічних показників роботи електростанцій та виконана розробка і впровадження ефективних методів зниження викидів оксидів азоту.
Вважаємо, що вищезгадана робота заслуговує на присудження її авторам Державної премії України в області науки і техніки за 2010 рік.

Головний інженер філіалу «Енергоналадка» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» П.В.Панасюк

Арсірій Василь Анатолійович

Україна має розвинену енергетичну галузь і два десятиліття тому за енергоозброєністю входила до числа провідних країн Європи. Головна роль в інфраструктурі енергетики Україні належить тепловим електричним станціям. Сучасні досить хороші показники енергетики України пов'язані з високим рівнем вітчизняних наукових шкіл. Тут необхідно зазначити наукові школи, провідну роль в яких відіграють Мисак Й.С., Кесова Л.А., Сігал І.Я., Ніронович І.А., Клуб М.В., Вінницький І.П., Моспан Ю.М. та ін.
Закономірним наслідком багаторічної плідної роботи авторського колективу є актуальні для сучасних вимог наукові розробки по підвищенню маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільним і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання. Отримані
результати зарекомендували себе в багатьох країнах, на обладнанні різних типів. Одним з основних результатів наукової діяльності авторського колективу можна вважати розвиток наукових шкіл і підготовку трьох докторських і 19 кандидатських дисертацій. Підтримка наукових шкіл дасть можливість утримувати провідні позиції України у світовій енергетики.
Вважаю, що головне завдання в політиці розвитку енергетичної галузі України це відновлення рівня довіри до розробок наукових шкіл України і підтримую висунення актуальної роботи авторського колективу Мисак Й.С., Кесова Л.А., Сігал І.Я., Ніронович І.А., Клуб М.В., Вінницький І.П., Моспан Ю.М. на Державну премію України, а її авторський колектив заслуговує отримання Державної премії України в галузі науки і техніки.

Арсірій Василь Анатолійович
докт.техн. наук. проф. зав. каф. КВіМР
Одеської державної академії будівництва і архітектури

Єфімов О.В.

В теперещній час в Україні старіння енергетичного устаткування ТЕС і ТЕЦ з енергоблоками потужністью 200-300 МВт значно випереджає темпи його технічного переоснащення. Напрацювання більшості енергоблоків ТЕС і ТЕЦ України вже досягла 180-220 тис. годин і критично наблизилась до граничних значень паркового ресурсу. Економічна ситуація не дозволяє розраховувати на широкомасштабну зміну основного устаткування вітчизняних ТЕС і ТЕЦ.У той же час ті обставини, що робота енергоблоків вітчизняних АЕС відбувається в базових режимах навантаження, а не в режимах слідкування за навантаженням енергосистеми, потребують від 43 енергоблоків України потужністю 300 МВт необхідності роботи в маневрових режимах при обов’язковому виконанні вимог до ефективності їх роботи, надійності та технологічної й екологічної безпеки. Виконання цих вимог майже не можливе без значної модернізацій устаткування енергоблоків. У зв’язку з цим проблема підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків потужністю300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами , якій присвячена робота авторів Мисака Й.С., Кєсової Л.О., Сігала І.Я. , Клуба М.В. ,Винницького І.П. , Моспана Ю.М.,що подана на здобуття державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік має дійсно державну значущість з точки зору енергетичної, екологічної та, і взагалі, загальноекономічної безпеки країни. На протязі більш ніж 30 років, автори цієї роботи розробляли науково і методологічно обґрунтовані базові принципи реконструкції і модернізації різноманітного основного і допоміжного устаткування енергоблоків ТЕС і ТЕЦ потужністю 300 МВт, зокрема котлів, турбоустановок, конденсаторів, тепломасобмінного і насосного устаткування. За власними методиками вони провели багато чисельних і натурних експериментів на діючих енергоблоках, за результатами яких були розроблені нові, більш ефективні і надійні схеми і конструкції систем енергоблоків, які були втілені на багатьох електростанціях не тільки України а і в інших країнах. Це стосується підвищення ефективності роботи регенеративних повітропідігрівників, котлів,технології триступеневого спалювання палива в котлах ТП-312, підвищення сушильної продуктивності пилосистем, надійності роботи кульових барабанних млинів, впровадження нових систем пилоподачі, пальників котлів, що спалюють низькореакційне вугілля, нових методів і критеріїв розрахунків, щодо екологічних показників роботи електростанцій, зокрема щодо зниження викидів оксидів азоту та багато інших.
За темою роботи авторами опубліковано 14 наукових монографій, 8 збірників наукових праць, 282 наукові статті, 11 галузевих керуючих та нормативних документів, захищено 48 авторських свідоцтв СРСР та патентів України і Росії.
Все вищеозначене дає підставу вважати, що робота авторів Мисак Й.С., Кєсова Л.О., Сігал І.Я. , Клуб М.В. ,Винницький І.П. , Моспан Ю.М. «Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків потужністью300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами» е дуже актуальною і цінною з науковоі точки зору і цілком обґрунтовано заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Завідувач кафедри парогенераторобудування
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»
доктор технічних наук, професор Єфімов О.В.

Романів Мирон Степанович - директор Бурштинської ТЕС.

Переведення енергоблоків, що працюють на органічному паливі в маневренний режим є важливою технічною задачею.
Основу теплової енергетики складають енергоблоки 200 - 300МВт власне із цих міркувань, автори роботи зробили правильний акцент і вибрали енергоблоки 300 МВт.
Авторами впродовж останніх 25 років було виконано цілий комплекс робіт, направлених на підвищення маневренності, економічності та надійності роботи устаткування.
Робота, що висувається на Державну премію України в галузі Науки і техніки є завершеним циклом робіт, що дозволив досягти поставлених задач.
На мою думку, окрім вирішення чисто технічних проблем, дуже добре, що авторським колективом під керівництвом професора Мисака Й.С. зроблено техніко-економічний аналіз роботи устаткування ТЕС, розроблена та впроваджена в Мінпаливенерго України методика розрахунку техніко-еономічних показників роботи устаткування ТЕС, а також вперше було досліджено та впроваджено методику розрахунку викидів шкідливих речовин з відхідними газами котлів енергоблоків (проф. Сігал І.Я.).
Такий комплексний підхід до вирішення проблеми маневренності енергоблоків 300 МВт з врахуванням економічної та екологічної частини виконано в Україні вперше і автори (Мисак Й.С., Кєсова Л.О., Сігал І.Я., Клуб М.В., Винницький І.В. та Моспан Ю.М. (посмертно)) заслуговують присудження Державної премії в галузі Науки і техніки України за 2010 р.
Романів М.С. - директор Бурштинської ТЕС ВАТ "Західенерго" - заслужений енергетик України, Академік Інженерної академії України та академії Енергетики України.
т. 0343842233

Корчинский Александр Олегович

Работа «Повышение маневренности, надёжности и экономичности энергоблоков мощностью 300 МВт с пылеугольными и газомазутными котлами», которая выдвинута на присвоение Государственной премии Украины в области науки и техники, в настоящее время актуальна, как никогда.
Увеличение диапазона маневренности энергоблоков позволит уменьшить «вращающийся резерв мощности на валу», который в отдельные сутки достигает до 1000 МВт, уменьшить количество энергоблоков, которые работают с минимальной нагрузкой, и, следовательно, увеличить среднюю нагрузку остающихся в работе энергоблоков и этим повысить их экономичность.
Представляют огромный практический интерес и другие разработки авторов:
1. Підвищення ефективності роботи регенеративних повітропідігрівників енергоблоків електростанцій.
Решение данной проблемы очень актуально, как в целях повышения максимальной нагрузки блоков, так и повышения их экономичности.
2. Ефективна технологія триступеневого спалювання палива на котлах ТПП-312 енергоблоків 300 МВт.
Внедрение данной технологии значительно улучшает экологическую обстановку в зоне влияния объектов энергетики, что априори не может вызывать никаких дискуссий о пользе внедрения данной технологии.
3. Схема для підвищення сушильної продуктивності пилосистем енергоблоків, та надійності роботи кульових барабанних млинів (КБМ).
Проблема повышения производительности и надежности мельничных систем очень близка всем пылеугольным станциям, на которых проводятся ежедневные работы по ее решению. Помощь науки в решении этой проблемы очень актуальна и эта проблема не потеряла своей остроты и на сегодня, особенно при сжигании углей ухудшенного качества.
4. Розроблення методик розрахунків техніко-економічних показників роботи ТЕС.
Внедрение данных методик позволило более точно определять ТЭП ТЭС.
5. Дослідження утворення оксидів азоту при спалюванні палив, екологічні показники роботи електростанцій, розробка та впровадження ефективних методів зниження викидів оксидів азоту.
Выполнение данных работ и внедрение разработок никогда не утратят актуальности.

Считаю, что данная работа заслуживает присвоения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2010 году.

Начальник ПТО Змиевской ТЭС
Корчинский Александр Олегович

Шеронов Игорь Валерьевич

Работа «Повышение маневренности, надёжности и экономичности энергоблоков мощностью 300 МВт с пылеугольными и газомазутными котлами», которая выдвинута на присвоение Государственной премии Украины в области науки и техники, имеет большую научную и практическую ценность.
Использование результатов исследований и разработок авторов дало большой экономический эффект, который подтверждается многолетним опытом работы электростанций.
Особенно хочется отметить рассмотрение вопросов, которые касаются улучшения маневренных характеристик энергоблоков, в частности повышения максимальной мощности, снижения технологического минимума электрических нагрузок.
Считаю, что данная работа заслуживает присвоения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2010 году.

Начальник ПТО Углегорской ТЭС ОАО "Центрэнерго", Шеронов И.В.

Гість Ушаков Валерий Васильевич

Работа «Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків потужністю 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами» является своевременной и очень актуальной. В частности, проведена модернизация основных типов энергоблоков энергосистемы Украины с котлами типа ТПП-210А, ТПП-312А, ТГМП-314А, ТГМП-344А. Выполненные разработки, исследования и эффективные технологии, которые позволили внедрить скользящие параметры при эксплуатации энергоблоков, а также расширить диапазон регулирования мощности, режимы работы энергоблоков 300 МВт, новые эффективные схемы подачи и сжигания угля, газа и мазута с целью продления срока эксплуатации котлов и снижения вредных выбросов в атмосферу, внесли значительный вклад в развитие энергетики независимого государства Украина.
Считаю, что такая комплексная работа, обеспечивающая надежную эксплуатацию энергоблоков в Объединенной Энергетической Системе Украины заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Ведущий научный сотрудник, хаб. д.т.н., профессор
Рижжский Технический университет

Денисова Алла Євсіївна

Робота колективу широко відомих в Україні та світі науковців та фахівців галузі Мисака Й.С., Кєсової Л.О., Сігала І.Я., Клуб М.В., Винницького І.П. та Моспана Ю.М. є корисною для широкого кола вчених та спеціалістів-енергетиків. Робота «Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків потужністю 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами» вражає своєю масштабністю за колом поставлених і вирішених в ній науково-прикладних проблем, щодо покращання маневрених характеристик діючих енергоблоків 300 МВт (первісно запроектованих для роботи в базовому режимі) й призводить до корисного результату – збільшення обсягів експорту енергії за рахунок пікової потужності. Крім того, з урахуванням тенденцій довгострокової орієнтації паливної енергетики України на вугілля, корисними є науково і практично обґрунтовані пропозиції авторів, щодо підвищення ефективності технологічних процесів на діючих пиловугільних ТЕС, збільшення надійності їх роботи, покращення стану довкілля. Автори створили науково-технічні засади успішної інтеграції енергосистем України та Європи, що сприяє енергонезалежності нашої держави. Робота актуальна і відповідає належному рівню представництва на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік, за напрямом "Енергетика та екологія".
Професор кафедри теплових електростанцій та енергозберігаючих технологій
Одеського національного політехнічного університету, Міністерства освіти та науки України
доктор технічних наук,
професор Денисова А.Є.
тел/факс (0482)335-026
alladenysova@gmail.com

Байбузенко Тетяна Юріївна

Згідно Енергетичної стратегії України до 2030 року темпи зростання споживання комунально-побутовими споживачами, населенням та сільським господарством, які визначають необхідність в маневровому режимі генеруючих потужностей, значно вищі, ніж у промисловості. Вважаючи на те, що існуючі енергоблоки атомних електростанцій працюють в базовому режимі, актуальним з точки зору покриття пікових навантажень є теплова енергетика. Крім того, завданнями для теплової енергетики Енергетичною стратегією передбачено провести реалібітацію (ремонт, реконструкцію і модернізацію) 3,7 тис. МВт потужностей пиловугільних енергоблоків с урахуванням досягнень науково-технічного прогресу, зменшення викидів забруднювальних речовин (твердих частинок, двоокису сірки, оксидів азоту) та парникових газів в атмосферне повітря, використання сучасних технологій спалювання низькоякісного вугілля, використання малозатратних та енергозберігаючих технологій. Таким чином, робота, яка номінується на Державну премію, реалізує Енергетичну стратегію України.
Крім того, слугує ще одним кроком на шляху інтеграції України в Европу, тому що одним з завдань інтеграції є технічне переоснащення теплової енергетики та обмеження забруднюючих викидів ТЕС.
Ще одним з важливих досягнень проведених робіт є те, що в умовах недофінансування та кризи знайдено шляхи, які дозволяють досягти мети с мінімальними витратами: модернізації єнергоблоків найбільш поширених на ТЕС України (300МВт) з економічними ефектами понад 2 мільони на кожний блок.
На мою думку, роботи, які реалізують цілі та завдання держави, спрямовані на технічний прогресс та охорону довкілля, повинні бути відзначені державою на належному рівні.
Заступник головного інженера
Київського науково-дослідного та
проектно-конструкторського
інституту "Енергопрект"
тел.(044) 235-89-05

Мазуренко Антон Станіславович

ВІДГУК
на роботу «Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків потужністю 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами», яка висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2010р.

Енергоблоки 300 МВт в тепловій енергетиці України відіграють надзвичайно важливу роль. Саме вони несуть основне навантаження в змінній частині добових та тижневих графіків. При цьому, більша частина цих енергогблоків працює на вітчизняному вугіллі, що є дуже важливим для паливного балансу України.
Робота пилевугільних енергоблоків, що відпрацювали значну частину свого ресурсу, потребує значної уваги з точки зору підтримання їх надійності, економічності та екологічних показників. Подана на здобуття Державної премії робота в повній мірі відповідає цим актуальним вимогам до ефективного та безпечного використання найбільш поширених в державі енергоблоків ТЕС.
Слід відзначимти, що енергоблоки вказаного типу широко використовуються в подібних умовах і в інших країнах СНД, що робить цю роботу ще більш актуальною.
Колектив авторів - Мысак И.С., Кесова Л.А., Сигал И.Я., Клуб М.В., Винницький И.П., Моспан Ю.М. - це відомі фахівці вітчизняної теплоенергетики, вчені і представлена ними робота безумовно заслуговує присудження Державної премії України.

Зав. кафедрою Теплових електричних станцій
та енергозберігаючих технологій, директор Інституту Енергетики
Одеського політехнічного університету, д.т.н., проф. Мазуренко А.С.
Тел/факс 0482-33-50-26

Кошельник Вадим Михайлович

Основою технічної політики у галузі енергетики України, що спрямована на підвищення енергоефективності є орієнтація на реконструкцію і модернізацію енергетичного обладнання існуючих теплових електростанцій. В Україні на ТЕС встановлено понад 40 енергоблоків потужністю 250/300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами. Актуальною є проблема ефективного використання енергоресурсів за рахунок створення нового і удосконалення допоміжного обладання з поліпшеними технічними та екологічними характеристиками, що дозволить залучити до паливного балансу ТЕС та ТЕЦ вугілля погіршеної якості. Важливим рішенням є підвищення маневреності і надійності роботи енергоблоків при умовах їх роботи зі змінним навантаженням. Практична реалізація цих заходів для діючих ТЕС пов’язана з виконанням комплексу науково-прикладних досліджень стосовно підвищення енергоефективності робочих процесів в енергетичних котлах на стадіях генерації та використання теплової енергії в паротурбінних установках.
Виходячи з цього вважаю, що робота «Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків потужністю 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами», що висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік, має велике наукове та практичне значення. Авторами розробки створено нову енергоефективну технологію пилоподачі на пальники котлів енергоблоків 300 МВт, що спалюють низькореакційне вугілля зі зменшеною металоємністю. Розроблено та освоєні на ряді електростанцій методи зниження утворення та викиду оксидів азоту котлами. Завдяки створенню удосконаленої методики по визначенню коефіцієнта економічного розподілу тепла відпрацьованої пари досягнуто можливість керування рівнем питомих витрат палива в енергоблоках. Створена авторами методика впроваджена Мінпаливенерго України для розрахунку техніко-економічних показників електростанцій. Як свідчать результати впровадження, комплекс виконаних досліджень дає можливість забезпечити маневреність та надійну роботу енергоблоків в широкому діапазоні зміни робочих параметрів в енергетичному обладнання з урахуванням жорстких екологічних вимог. Важливим є те, що результати наукових розробок впроваджено на ТЕС з реальним економічним ефектом.
Вважаю, що робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік за напрямом "Енергетика та екологія".

Завідувач кафедри теплотехніки
та енергоефективних технологій
Національного технічного університету
„Харківський політехнічний інститут”
доктор технічних наук, професор В.М. Кошельник
г. Харьков, Украина
61002
сл. тел. / факс −(057)–707–62–23
тел. дом.− (057)–716–05–26
е−mail: pishti @ mail.ru

Сафьянц С. М. -

Работа «Повышение маневренности, надежности и экономичности энергоблоков мощностью 300 МВт с пылеугольными и газомазутными котлами», представленная на соискание государственной премии Украины в области науки и техники за 2010 год, является значительным вкладом в развитие энергетики страны. Внедрение в практику ее результатов обеспечивает эффективную работу энергоблоков ТЭС мощностью 300 МВт в новых экономических условиях при их перводе в маневренный режим.
Работе присущ комплексный подход к решению поставленных задач, включая поэтапное внедрение работы энергоблоков на нагрузках, значительно превышающих номинальные, применение скользящего давления среды во всем пароводяном тракте, новых схем эффективного сжигания органического топлива (угля, газа, мазута), новой схемы рационального использования переточного воздуха регенеративных воздухоподогревателей и др.
В результате комплекса исследований систем подачи пыли высокой концентрации определены коэффициенты дополнительного сопротивления и трения по формулам Гастерштадта и Дарси-Вейсбаха и критическая скорость пыле-воздушной смеси.
В целом представленная работа является актуальной, комплексной, наукоемкой, ее практическая ценность подтверждена внедрением разработанных технических решений на тепловых электростанциях Украины и ряда других стран.
Считаю, что данная работа является чрезвычайно актуальной, выполнена на высоком научно-техническом уровне, ее авторы И.С.Мисак, Л.А.Кесова, И.Я.Сигал, М.В.Клуб, И.П.Винницкий, Ю.М.Моспан заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2010 год.

Заведующий кафедрой "Промышленная теплоэнергетика"
Донецкого национального технического университета,
проф., д.т.н.
Сафьянц Сергей Матвеевич

Директор Ладижинської ТЕС - ВАТ "Західенерго" - Данченко О.

Енергоблоки 300 МВт були запроектовані на стаціонарні режими в базовій частині графіків навантажень енергосистем.
Колективом співавторів роботи, яка подана на Державну премію в 2010р зроблено великий комплекс досліджень та реальних впроваджень, які дозволили підвищити маневреність енергоблоків і довговічність їх експлуатації.
Особливо хочу сказати про розробку світового значення, а саме - тьохступеневе спалювання палива на котлах ТПП-312 блоків 300 МВт. Ця розробка була вперше в світовій практиці впроваджена на Ладижинській ТЕС. Завдяки цій розробці вдалося знизити оксиди азоту, що викидаються з димовими газами на 40%, знизити витрату мазута та природного газу на роботу котлів в маневреному режимі.
Економічний ефект від впровадження складає сотні тисяч грн. в рік на один енергоблок.
Підтримую колектив в складі (Мисак Й.С, Кєсова Л.О., Сігал І.Я., Клуб М.В., Винницький І.П., Моспан Ю.М.) та роботу: "Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків потужністю 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами" на здобуття державної премії за 2010р.
М.Ладижин, Вінницької області, Ладижинська ТЕС - Данченко О.К., тел. 043-43-653-51.

Олег Коземко - директор Трипільської ТЕС, ВАТ "Центренерго"

З приємністю ознайомився з роботою, що висувається на державну премію України в галузі науки і техніки на 2010р "Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків потужністю 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами", автори:Мисак Й.С., Кєсова Л.О., Сігал І.Я., Клуб М.В., Винницький І.П., Моспан Ю.М.
робота виконана в основному на енергоблоках 300 МВт з газомазутними та пиловугільними котлами. Впродовж багатьох років розроблені та впроваджені технічні рішення, що дозволяють працювати енергоблокам в маневреному режимі. Завдяки колективу ініціаторів-науковців сьогодні енергоблоки мають кращі маневрені характеристики, підвищену економічність та надійність. Особливо хочу відзначити роботи:
-впровадження режимів роботи енергоблоків на ковзних параметрах;
-розроблення та впровадження систем подачі вугільного пилу високої концентрації;
-комплекс робіт, що направлені на підвищення паропродуктивності котлів та електричного навантаження енергоблоків.
Вважаю, що робота та колектив заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки за 2010р.
Трипільська ТЕС, Українка, Київська обл.-директор О.Коземко.

Гість

Эта работа безусловно является претендентом на получение Государственной премии в номинации «Энергетика и экология». Обоснованием для этого может служить факт, что работа инженерно-практическая с серьезным подтвержденным экономическим эффектом. Важно и то, что в номинированной работе комплексно рассматриваются проблемы, остро стоящие в настоящее время перед теплоэнергетикой. Это надежность маневренных режимов, совершенствование процессов сжигания органического топлива и защита окружающей среды от вредных выбросов тепловых электростанций. При этом следует особо отметить, что эта работа наиболее полно соответствует номинации "Энергетика и экология"
С учетом сказанного, считаю, что авторы работы: Мысак И.С., Кесова Л.А., Сигал И.Я., Клуб М.В., Винницький И.П., Моспан Ю.М., залуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2010 год.

Максимов М.В.
Профессор кафедры
«Автоматизации теплоэнергетических процессов»,
Одесского национального политехнического ун-та
Доктор техн. наук
Дом.тел. +38 (048) 753 73 70
Моб. 067 936 33 19

Гість Акімов Анатолій Андрійович

Теплова енергетика, потужність якої складає біля 60% від загальної потужності генерації України, експлуатує вкрай застаріле технологічне обладнання - за останні 30 років на ТЕС України не було введено в експлуатацію жодного енергоблоку. З цієї причини значно понизились економічність та надійність роботи теплових електростанцій. Із введенням нових енергоблоків на АЕС підвищились вимоги до маневреності технологічного обладнання ТЕС. Тому надзвичайно важливу роль відіграють наукові і практичні роботи спрямовані на вирішення проблем, що виникли. Саме такою є робота "Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами". Цінність роботи полягає у тому, що науково досліджено і впроваджено на низці ТЕС нові методи паливопідготовки, особливо низькореакційного вугілля, впроваджено засоби з підвищення економічності роботи енергоблоків 300 МВт. Значна увага в роботі приділена розробці заходів з покращення маневрених характеристик енергоблоків та їх роботі у ковзному режимі, що сприятиме вирішенню проблеми регулювання частоти і потужності в енергосистемі. Також обгрунтовано впровадження нових методів щодо зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу. Впроваджена на Ладижинській ТЕС триступенева схема спалювання палива дозволила значно зменшити викиди окислів азоту.
Наукова і практична цінність роботи "Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами" заслуговує на присудження Державної премії в області науки і техніки.

Член громадської ради при Міністерстві палива та енергетики України,
Заслужений енергетик України А.А.Акімов.

Дар'ялов Юрій Сергійович

В низці робіт, одним з керівників яких дула д.т.н. професор Кєсова Л.О., були найдені і здійснені нові засади організації згоряння вугільного та газомазутного палив на котлах енергоблоків 300 МВт. Це дозволило значно підвищити маневреність і економічність котлів за рахунок ефективності керованості і покращення екологічності.
Представлена робота заслуговує присудження Державної премії України.

Заступник директора Всеукраїнського енергетичного комітету
Ю.С. Дар'ялов

Трофименко Юрій Ілліч

Робота «Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків потужністю 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами» відзначається цікавими та прогресивними рішеннями, такими, як поетапне впровадження режимів роботи енергоблоків 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами на навантаженнях понад номінальне значення, режимів роботи енергоблоків на ковзному тиску середовища у всьому пароводяному тракті, нових схем ефективного спалювання органічного палива (вугілля, газу, мазуту) з метою продовження терміну експлуатації устаткування котлів та зниження шкідливих викидів в атмосферу.
Роботі притаманний комплексний підхід різнобічного опрацювання питань маневреності, надійності і економічності роботи енергоблоків, в першу чергу – ґрунтовна наукова база алгоритмізації та програмних розрахунків можливостей перевантаження за умов зміни конструктивних та режимних факторів устаткування енергоблоків, а також широке охоплення відповідних технічних аспектів, таких як підвищення ефективності роботи регенеративних повітропідігрівників енергоблоків, технологія триступеневого спалювання палива на котлах ТПП-312, підвищення сушильної продуктивності пилосистем енергоблоків та надійності роботи кульових барабанних млинів, впровадження нових системи та процесів пилоподачі на пальники котлів енергоблоків 300 МВт, що спалюють низькореакційне вугілля. Авторами роботи була врахована необхідність вдосконалення відповідних методологічних засад та роблені методики розрахунків техніко-економічних показників роботи ТЕС, проведені відповідні дослідження щодо екологічних показників роботи електростанцій та виконана розробка та впровадження ефективних методів зниження викидів оксидів азоту.
Особливу важливість мають практичні результати роботи, які закріплені галузевим керівним документом Мінпаливенерго ГКД 34.25.503-96 Маневреність енергоблоків з конденсаційними турбінами. Технічні вимоги.
Вважаю, що робота «Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків потужністю 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами» заслуговує на присудження Державної премії України в області науки і техніки.

Директор Департаменту перспективного розвитку та інвестицій НАК "Енергетична компанія України"
Ю.Трофименко

Соловйов Олександр Олександрович

У структурі енергетичної потужності України домінують теплові електростанції, на які припадає майже 66% сукупної встановленої потужності.
Гідроелектростанції в балансі потужності енергосистеми України складають до 8%, що характеризує вкрай недостатню структуру маневрових потужностей, та обумовлює дефіцит регулюючих енергоджерел.
На цей час регулювання енергетичної системи України здійснюється за рахунок потужностей теплових станцій, яки працюють в маневреному режимі роботи.
Виходячи із аналізу існуючого стану енергетики України, прогнозу енергоспоживання, основною задачею на цей час є наступні стратегічні орієнтири розвитку теплової електроенергетики: якнайбільше наповнити енергосистему маневровими потужностями, з тим, щоб практично в повному обсязі виконувати регулюючі функції в енергосистемі і забезпечувати її стабільну роботу та найбільш економічний режим роботи обладнання електростанцій.
В зв’язку з чим робота «Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків потужністю 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами» є надзвичайно актуальною.
Особливо хотілось би відзначити розгляд питань щодо покращання маневрених характеристик існуючих енергоблоків 300 МВт, зокрема, збільшення максимальної потужності, зниження технологічного мінімуму електричних навантажень, зростання припустимої швидкості набирання навантажень, дослідження та впровадження режимів ковзного тиску, а також розроблено оригінальні технічні рішення з підвищення сушильної продуктивності пилосистем та запропоновано ефективні системи пилоподачі для умов спалювання низькореакційного вугілля.
Розробка та впровадження у життя науково-технічних рішень авторів забезпечили можливість задовольнити попит на електроенергію в піковий час, коли він є найбільшим, а також створюють умови для інтеграції об’єднаної енергосистеми України з UCTE (Європейським союзом з координації передачі електроенергії). Відповідно Україна зможе збільшити експорт енергії, зокрема за рахунок дефіцитної «пікової» потужності.
Вважаю, що робота «Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків потужністю 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами» заслуговує на присудження Державної премії України в області науки і техніки.

В.о. віце-президента НАК "Енергетична компанія України"
О.Соловйов

Корольов Олександр Вікторович

Представленную на соискание государственной премии работу «Повышение маневренности, надежности и экономичности энергоблоков мощностью 300МВт с пылеугольными и газомазутными котлами» можно интегрально оценить как серьезный вклад в развитие материальной базы теплоэнергетического комплекса страны. Результаты работы были успешно внедрены на ряде крупнейших теплоэлектростанций Украины, позволив существенно улучшить их эксплуатационные и экономические показатели.
Особенно стоит отметить, что работы велись практически по всем направлениям технико-экономического обеспечения надежной и эффективной работы теплоэлектростанций. Обоснован и внедрен перевод энергоблоков 300 МВт на сверхнормативные параметры (до 120 %!) без снижения их надежности и эффективности. Разработаны и внедрены новые схемы и технологии: схема рационального использования регенеративных воздухоподогревателей; принципиально новый режим работы энергоблоков на “скользящем” давлении; новая схема более эффективного сжигания органического топлива; методики расчетов технико-экономических показателей, что в целом позволило продлить сроки эксплуатации котельного оборудования при его работе даже на углях ухудшеного качества. Выполнено фундаментальное исследование механизма образования окислов азота и разработаны эффективные методы существенного снижения вредных выбросов ТЭС в атмосферу.
Нельзя не отметить комплекс работ по совершенствованию пылепроводов систем подачи пыли високой концентрации, позволяющей выполнять проектирование и расчет соответствующего оборудования по уточненным методикам. В результате комплекса исследований установлены коэффициент трения пылевого потока по формуле Дарси-Вейсбаха и критическая скорость пыле-воздушной аэросмеси. Эти работы открывают пути построения на Украине пылеугольных станций замкнутого цикла, отвечающим лучшим мировым аналогам, с минимальным влиянием на окружающую среду и с максимальным использованием продуктов сгорания угля.
Считаю, что комплекс работ и их авторы Мысак И.С., Кесова Л.А., Сигал И.Я., Клуб М.В., Винницький И.П., Моспан Ю.М. залуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2010 год.

Профессор кафедры АЭС
Одесского национального
политехнического ун-та,
доктор техн. наук,
Королёв А.В.

korol@te.net.ua
моб. 0672840079
дом. 0482445897

Гість

В роботі «Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків потужністю 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами» розглянуто комплекс проблем, які, напевно, є одними з найбільш актуальних для енергетичної галузі.
Енергоблоки 300 МВт складають основу генеруючого устаткування ТЕС України, при їх експлуатації проявляються властиві українській електроенергетиці проблеми: вимушена робота базового устаткування у змінних режимах, спалювання непроектного низькоякісного палива, невідповідність екологічних показників устаткування сучасним вимогам, тощо.
Саме цим актуальним питанням присвячена представлена робота.
Детально опрацьовано проблематику перевантаження енергоблоків та роботу котлів на ковзних параметрах.
Розроблено оригінальні технічні рішення з підвищення сушильної продуктивності пилосистем та запропоновано ефективні системи пилоподачі для умов спалювання низькореакційного вугілля.
Опрацьовано технологію триступеневого спалювання та досліджено особливості утворення оксидів азоту.
Необхідно відзначити актуальність роботи, комплексний характер та високий науковий та інженерний рівень проведених досліджень. Результати досліджень впроваджено на електростанціях України, Білорусі та Росії.
Вважаю, що робота «Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків потужністю 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами» заслуговує на присудження Державної премії України в області науки і техніки.

Заступник директора Департаменту
генерації та дистриб'юції
НАК "Енергетична компанія України"
Почесний енергетик України
Рововой О.С.

Епенков Александр Алексеевич

Работа "Повышение маневренности, надежности и экономичности энергоблоков
мощностью 300 МВт с пылеугольными и газомазутными котлами", которая выдвинута
на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники за 2010 год,
по моему мнению имеет большое научное и практическое применение.
Полученные авторами результаты исследований работы прямоточных котлов при скользящем давлении и в режимах перегрузки не только позволили расширить диапазон работы энергоблоков 300 МВт, но и были использованы при реконструкции двухкорпусного прямоточного котла ПК-38 Подольского котельного завода паропроизводительностью 270 т/ч (на корпус) с газотурбинной надстройкой, позволяющей повысить экономические показатели энергоблоков Березовской ГРЭС
Считаю, что авторы-разработчики комплекса работМысак Й.С., Кесова Л.О., Сигал І.Я.,
Клуб М.В., Винницький И.П., Моспан Ю.М. залуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2010 год.
Должность начальник теплотехнической службы РУП «Брестэнерго» Епенков А.А.

Кривуля Ігор Вікторович

На протязі 1995 -2005 років собівартість відпуску тепла від установок комбінованого виробництва електроенергії і тепла постійно зростала і перевищила вартість тепла котелень, що зумовило зниження їх теплових навантажень, споживачі почали відключатися від централізованого теплопостачання. Вказані тенденції мають місце для Криворізької ТЕС з пиловугільними енергоблоками 300 МВт.
Робота, що представлена на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, є актуальною для теплової енергетики, дозволила по новому визначати питомі витрати палива на відпуск електроенергії і тепла. На основі цієї роботи розроблено нормативний документ Мінпаливенерго України, який забезпечує врахування структури місцевого ринку тепла і зумовлює збереження комбінованого виробництва, як найбільш ефективного.
Вважаю, що робота заслуговує присудження Державної премії в галузі науки та техніки України за 2010 рік.

Начальник виробничого відділу
Криворізької ТЕС
Кривуля Ігор Вікторович

Саух Сергій Євгенович

Энергоблоки 300 МВт со сверхкритическими параметрами пара спроектированы для работы в базовом режиме, однако недостаток маневренных мощностей в энергосистеме Украины требует участия этого оборудования в регулировании. Поэтому проблематика исследования резервов повышения маневренности энергоблоков 300 МВт является безусловно актуальной.
Авторами проведен глубокий анализ возможностей перегрузки энергоблоков, определены рекомендации по перегрузке оборудования до различных уровней мощности 310-315 МВт , 330-340 МВт , 350-360 МВт с учетом технических особенностей оборудования и временных характеристик режимов.
Наряду с этим в исследовании предложены и практически опробованы эффективные мероприятия по повышению экономичности и экологической безопасности энергоблоков.
Важной положительной стороной работы является её практическая направленность, о чем свидетельствует внедрение результатов исследования на ведущих энергетических предприятиях Украины.
Полагаю, что представленная работа является актуальным и ценным с научной точки зрения исследованием, а её авторы заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2010 год.

Головний науковий співробітник ІПМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України
д.т.н., професор
тел. 424-9164

Лосев Юрий Фёдорович

Работа «Повышение маневренности, надежности и экономичности энергоблоков мощностью 300 МВт с пылеугольными и газомазутными котлами», которая выдвинута на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники за 2010 год, имеет большое научное и практическое применение.
Полученные авторами результаты исследований работы прямоточных котлов при скользящем давлении и в режимах перегрузки не только позволили расширить диапазон работы энергоблоков 300 МВт, но и были использованы при усовершенствовании конструкции прямоточных котлов паропроизводительностью 1000 т/ч ОАО «ЭМАльянс» (Россия) (ранее Таганрогский котельный завод) и создании нового котла ТГМП-354, который был изготовлен заводом и установлен на Минской ТЭС-5 (республика Беларусь).
Результаты работ использованы при создании Руководящих указаний «Проектирование котлов сверхкритического давления на скользящем давлении».
Положительным фактором является разработка новых, утвержденных и действующих на Украине, «Методических указаний по испытаниям режимов мощных энергоблоков на скользящем давлении».
Считаю, что авторы-разработчики комплекса работ Мысак Й.С., Кесова Л.О., Сигал І.Я., Клуб М.В., Винницький И.П., Моспан Ю.М. залуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2010 год.

Заместитель директора инжинирингового центра ОАО «ЭМАльянс» по НИР-
Начальник КИНП,
Ю.Ф.Лосев
Losev_YF@tgn.em-alliance.com
тел. +7(8634)31-62-49

Терпило Михайло Васильович

При роботі енергоблоків в умовах енергоринку їх здатність збільшити маневреність набуває дуже великого значення. В години вечірнього максимуму, пікового навантаження, за аварійної ситуації в електромережах питання збільшення допустимого рівня навантаження енергоблоків, або в нічний час та за умови виникнення відповідних режимів зменшення допустимого рівня їх мінімального навантаження може суттєво сприяти вирішенню системних чи навіть протиаварійних питань, а також питань фінансово-економічної діяльності енергогенеруючих компаній.
Питання зменшення кількості шкідливих речовин, які потрапляють в навколишнє середовище після згорання палива на енергетичних котлах є мабуть ще більш важливим, тому що за умови його вирішення зменшується негативний вплив цих речовин на флору, фауну і найголовніше на людину.
Робота «Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків потужністю 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами», що висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік, охоплює великий і дуже важливий спектр питань енергетики та екології, проводилась протягом великого проміжку часу на електростанціях багатьох країн. Але найголовніше те, що багато результатів досліджень були впроваджені на практиці на енергетичних підприємствах і це дало великий економічний ефект.
На ТЕЦ-5 АК «Київенерго» на котлах ТГМП-314А було виконано реконструкцію пальників, що знизило викиди оксидів азоту та за результатами випробувань знижено рівень мінімальних навантажень нижче 500 т/год, що безумовно дало змогу зменшити витрати на екологічний збір та збільшити маневреність енергоблоків.
Вважаємо, що вищезгадана робота авторитетних та знаних не лише в Україні, а й далеко за її межами авторів: Мисак Й.С., Кєсова Л.О., Сігал І.Я., Клуб М.В., Винницький І.П., Моспан Ю.М. заслуговує на присудження Державної премії України в області науки і техніки за 2010 рік.

Директор ТЕЦ-5 АК «Київенерго» М.В. Терпило

Нач. ВТВ ТЕЦ-5 АК «Київенерго» С.М. Смілян
smilyan@kievenergo.com.ua
Тел. 044-285-49-53

Салимон Михайло Пантелійович

Робота, що подана на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки є досить актуальною на цей час коли теплоенергетична галузь потерпає через значний дефіцит проектного вугілля (для пиловугільних енергоблоків) та впровадження режимів економії газу. В зазначеній роботі надані достатньо обґрунтовані рекомендації щодо покращання умов експлуатації потужних енергоблоків ТЕС в ОЕС України. Розроблені та впроваджені доробки авторів і на цей час дають значний економічний ефект.
Особливо хотілось би відзначити роботи щодо режимів роботи енергоблоків 300 МВт з газомазутними та пиловугільними котлами на ковзних параметрах середовища та впровадження системи пилоподачі високої концентрації на колах енергоблоків Трипільської ТЕС. Зазначені технології дають значний економічний ефект та економію палива, а експлуатація протягом більш ніж 20-ти років підтвердили їх високу надійність та покращання екологічних показників. Все це дуже важливо в умовах підвищення частки використання вітчизняного вугілля на ТЕС України.
Враховуючи важливість та актуальність робіт, виконаних відомими не тільки в Україні, а й в інших країнах Європи та світу, енергетиками їх наукову та практичну цінність вважаємо, що представлена робота "Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків потужності 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами" заслуговує присудження Державної премії України 2010 р. у галузі науки і техніки.

Директор технічний ВАТ "Центренерго"

Робота «Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків потужності 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами» висвітлює шляхи вирішення проблем, які постають в Об‘єднаній електроенергетичній системі України щодня: недостатня кількість маневрової потужності, низька економічна ефективність енергоблоків теплових електростанцій та, зважаючи на вік обладнання станцій, зниження їхньої надійності. Особливо-важливим в роботі є наявність заходів, направлених на зменшеня базової потужності енергоблоків ТЕС 300 МВт – доречи, найбільшої групи енергоблоків в ОЕС України, що не може бути переоціненим, зважаючи на примусові обмеження потужності атомних електростанцій, що виникають через недостатню можливість станцій до розвантаження в нічні провали графіка електроспоживання. Слад зазначити, що підвищення маневреності вирішується комплексно – як за рахунок котла – запропонована подача вискоконцентрованого вугільного пилу, так і за рахунок роботи турбіни на ковзних параметрах. Група авторів, відомих та авторитетних науковців-енергетиків, впровадила запропоновані ними рішення на існуючих об‘єктах енергетики, підвищивши їхні економічні та екологічні показники. Беручи до уваги те, що робота «Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків потужності 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами» направлена в тому числі й на виконання завдань, поставлених «Енергетичною стратегією України до 2030 р. та дальшу перспективу», вважаю її гідною присудження Державної премії України 2010 р. у галузі науки і техніки.

Заступник начальника управління балансуючого ринку
Національної компанії України «Укренерго»
К.Б. Денисевич.

Чулков Євген Іванович

Представлена робота надає обґрунтовані рекомендації щодо покращання умов експлуатації потужних енергоблоків ТЕС в ОЕС України. Використання результатів досліджень та доробок авторів дало значний економічний ефект, підтверджений багаторічним досвідом роботи ТЕС.
Значним досягненням представленої роботи є дослідження та впровадження режимів ковзного тиску. Досвід роботи потужних енергоблоків ТЕС з прямоточними котлами показав, що використання ковзних параметрів при часткових навантаженнях достатньо надійне та економічне. Експлуатація протягом більш ніж 20-ти років в режимах ковзного тиску при знижених навантаженнях показала відсутність пошкоджень гідравлічного та температурного стану металу поверхонь нагріву котлів та турбін енергоблоків.
Заслуговують на увагу розробки, дослідження та впровадження в енергетику маловитратних енергозберігаючих технологій, виконаних під керівництвом авторів роботи: пилоподача вугільного пилу з високою концентрацією на пальники котлів; методи виміру витрат палива та автоматизації пилоподачі; засоби зниження витрат газу (мазуту) для підсвічування факелів пиловугільних пальників; покращання екологічних показників газомазутних та пиловугільних котлів технологічними засобами (без додаткових витрат). Все це важливо в умовах підвищення частки використання вітчизняного вугілля на ТЕС України згідно з «Енергетичною стратегією України до 2030 р. та дальшу перспективу».
Важливість, актуальність, наукова та практична цінність досліджених та реалізованих розробок авторів роботи для теплової енергетики України дає право стверджувати, що представлена робота «Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків потужності 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами» заслуговує присудження Державної премії України 2010 р. у галузі науки і техніки.

Голова Ради старійших
енергетиків України,
Заслужений енергетик України,
Почесний академік
Української академії наук Є. І. Чулков

Черкаський Оскар Арнольдович, гол. спец. Укренергопром-3

ВІДГУК
на роботу «Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків потужністю 300 МВт
з пиловугільними та газомазутними котлами»,
яка висунута на здобуття
Державної премії України в галузі науки і техніки 2010р.

В умовах сьогоднішнього дефіциту маневрених джерел енергопостачання і збільшення вартості паливо-енергетичних ресурсів, необхідність вирішення завдань надійності, економічності та екологічних показників енергетичних комплексів є однією з найважливіших проблем.
Згідно з анотацією роботи авторський колектив у складі співробітників Національного університету „Львівська політехніка”, „ЛьвівОРГРЕС”, Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”, Інституту газу Національної академії наук України, а також, за участю працівників Трипільської та Ладижинської ТЕС таку задачу успішно вирішив на високому рівні.
На основі наукових досліджень вперше в галузі науки і техніки розроблені методи спалювання палив та регулювання режимів роботи котлів енергоблоків, що дозволяють забезпечити надійну, з високими економічними та екологічними показниками роботу обладнання електростанцій при зміні навантаження. Важливе значення в рішенні проблеми мають також екологічні проблеми.
Особливість енергетики України та деяких країн СНГ в тому, що електростанції з газомазутними енергоблоками розміщені безпосередньо в великих містах. Ці станції працюють, в основному, на природному газі (Київські ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, Харківська ТЕЦ-5), а періодами, на мазуті. Токсичність викидів котлів на газі на 95..98 %, а на мазуті на 50 % визначається вмістом оксидів азоту. Тому зниження утворення та викиду оксидів азоту при спалюванні палив є одним з головних завдань енергетичних комплексів.
Професором І.Я. Сігалом та під його керівництвом і за його участю вперше в СРСР були досліджені, розроблені та впроваджені методи зниження утворення і викиду до атмосфери оксидів азоту при спалюванні палив в котлах, проведено великий обсяг досліджень щодо нормування викидів оксидів азоту, в т.ч. окремого нормування вмісту оксиду та діоксиду азоту у викидах котлів електростанцій. Вони детально висвітлені в його монографіях („Защита воздушного бассейна при сжигании топлива.”Л., 1977, 293 с. та ІІ изд. Л., 1988, 313 с, загальний тираж 12 тис. примірників) та «Методическом пособии по проведению комплексных эколого-теплотехнических испытаний котлов, работающих на газе и мазуте» (Киев: ВНИПИтрансгаз, ротопринт, 1992, – 213 с.), що його розроблено під його керівництвом та за його участю, в десятках статей у науково-технічних журналах .
Розроблені І.Я. Сігалом та під його керівництвом і за його участю методи та пальникові пристрої із зниженим на 40..50 % утворенням оксидів азоту успішно працюють на протязі багатьох років в енергосистемах „Київенерго”, „Львівенерго”, „Харківенерго” та ін. (Україна), а також „Мосенерго” та багатьох інших (Росія), енергосистемах Литви, Латвії, Болгарії та ін. країн.
Можливість гнучкого регулювання навантаження в цілому надала енергосистемам України можливість працювати за умов відсутності газотурбінних електростанцій, забезпечити надійність енергопостачання, високі економічні та екологічні показники.
Розроблені Інститутом газу НАНУ (Сігал І.Я.) методи подавання вводу газів рециркуляції в пальники та в дуттьове повітря для зниження оксидів азоту були відпрацьовані на енергоблоках 250/300 МВт на Київській ТЕЦ-5 при спалюванні газу і мазуту та впроваджені в експлуатацію.
Впровадження рециркуляції та ступеневих пальників (ГДС-100 та ГДС-50) дозволили скоротити на 40..50 % викиди оксидів азоту до атмосфери, знизити екологічні платежі. Це також дозволило не закупати сотні пальників зі зниженим утворенням NOx (Low-NOx burner) за кордоном, що дозволило зекономити десятки мільйонів гривен.
Високий рівень роботи забезпечений теоретичними і експеримен-тальними дослідженнями, що проведені авторським колективом і результати яких опубліковані авторами в монографіях, статтях, захищені патентами і авторськими свідоцтвами.
Проаналізувавши весь комплекс робіт, проведений високо досвідченими розробниками, професіоналами у котельній галузі, широко відомими в Україні та за її межами, яким є колектив авторів, вважаю що робота «Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків потужністю 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами», заслуговує присудження Державної премії України. в галузі науки і техніки за 2010 р.

Головний спеціаліст ООО «Укренергопром-3» Черкаський О.А.
Тел.: 248-89-94 роб. 044 234-50-51 дом.
E-mail: nocherk@gmail.com
nocherk@yandex.ru
моб.тел. 0963798381