Офіційний веб сайт

Поляриметрія високої інформативної здатності та продукти на її основі

р14

Представлено Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України.

Автори: Бекетов Г.В., Климов О.С., Матяш І.Є., Оберемок Є.А., Руденко С.П., Савенков С.М., Самойлов А.В., Сердега Б.К., Ушенін Ю.В., Ширшов Ю.М.

Розроблено теоретико-експериментальні основи новітнього науково-технічного напрямку – поляриметрії високої інформативної здатності, зміст якої полягає у трьох складових: реєстрація компонентів Стокса, що характеризують стан поляризації випромінювання після взаємодії з речовиною; встановлення компонент матриці Мюллера та визначення відповідних співвідношень між ними, в яких, як у «чорному ящику», містяться відомості про діелектричні властивості зразка; розроблення та створення фізичних приладів метрологічного призначення на основі поляризаційних ефектів, а також біологічних сенсорних систем на основі поляризаційних властивостей явища поверхневого плазмонного резонансу.

Високоінформативна здатність поляриметрії полягає: у можливості її застосування для практично безмежної множини об’єктів дослідження у всіх агрегатних станах з використанням властивостей поляризованого випромінювання; у значному (5÷6 порядків) динамічному діапазоні вимірюваних величин компонент Стокса; у просторовому розподілі величин елементів матриці Мюллера (Мюллер-томографія) досліджуваного об’єкту; у широкому переліку медикобіологічних застосувань розроблених приладів.

Результати роботи мають перспективи використання у різноманітних галузях науки (фізики, хімії, біології, медицини), техніки (приладобудування), технологій (матеріалознавство) та вищої освіти (лабораторні практикуми з відповідних курсів).

Кількість публікацій: 177, в т.ч. 11 монографій, 135 статей (71 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 331 (згідно баз даних Scopus), h-індекc = 9. Отримано 31 патент. За даною тематикою захищено докторську та 11 кандидатських дисертацій.

Надіслати коментар

Коментарі

ice cream recipe

Let me tell you, the absolute best Easy homemade ice cream recipe, is the one that you may frequently use.
The one that is worst is the one that keeps in the garage
and accumulates dust.

Тронько В.Д.

Цикл наукових праць «Поляриметрія високої інформаційної здатності та інтелектуальні міждисциплінарні продукти на її основі» можна охарактеризувати як такі, що поєднують в собі дослідницько-фундаментальний та науково-прикладний характер. Авторами розроблено теоретичне та експериментальне підґрунтя для створення нових поляриметричних приладів і засобів вимірювання та діагностики.
Наукові результати представлені авторами проекту Р14 знайшли своє втілення в сучасних високотехнологічних та інформативних процесах, а розробки на їх основі можуть служити в якості інноваційних проектів, наприклад, прилади серії Плазмон.
Результати наукових досліджень авторів проекту Р14 відкривають широкі можливості для створення сучасних високоефективних геодезичних приладів та поляриметрів нового типу – динамічних поляриметрів, які в перспективі розширять коло вирішуваних практичних задач за допомогою поляриметрії.
Вважаю, що автори циклу наукових праць Бекетов Г.В., Клімов О.С., Матяш І.Є., Оберемок Є.А., Руденко С.П., Савенков С.М., Самойлов А.В., Сердега Б.К., Ушенін Ю.В. та Ширшов Ю.М., який представлено Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, заслуговують на присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки в 2014 році.
Тронько Володимир Дмитрович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри авіоніки Національного авіаційного університету, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Длугунович В.А.

Длугунович В.А.

В последнее время с развитием методов лазерной неинвазивной диагностики в биологии и медицине, созданием систем поляризационно-чувствительной оптической когерентной томографии биологических объектов и конструкционных материалов, разработкой поляризационных видео систем дистанционного распознавания и классификации объектов, неразрушающего контроля, компьютерной графики, машинного видения и эллипсометрии шероховатых поверхностей возник повышенный интерес к изучению отражения, пропускания и рассеяния поляризованного излучения неоднородными материалами.
На данный момент получить наиболее полную информацию о поляризационных характеристик излучения, отраженного или прошедшего исследуемый объект, а также об оптических свойствах самого объекта, позволяют методы Стокс- и Мюллер-поляриметрии. При этом решение обратной задачи Мюллер-поляриметрии, заключающейся в определении оптических характеристик исследуемых объектов на основе измерения и анализа их 4×4 матриц Мюллера, несомненно является актуальной задачей.
Авторами проекта Р14 исследованы свойства матричной модели однородной анизотропной среды, в соответствии с которой анизотропные свойства объекта представляются произведением матриц амплитудной и фазовой анизотропии. Опираясь на это подход автором предложена новая система классификации сред по их анизотропным свойствам.
На основе анализа характеристической матрицы обобщенного измерительного уравнения поляриметрии установлены режимы измерений полных и неполных матриц Мюллера, существенно уменьшающие время и повышающие точность измерений. Предложена физическая схема и построен адаптивный Мюллер-поляриметр, реализующий предложенную авторами концепцию. Используя данный поляриметр, автором продемонстрирована возможность дистанционной диагностики объектов микронного и наномикронного масштабов в материаловедении, технологии конструкций, в твердотельной электронике, фотонике, а также для диагностики нормального и аномального поведения живых тканей.
Считаю что представленный цикл работ Бекетова Г.В., Климова А.С., Матяша И.Е., Оберемка Е.А., Руденко С.П., Савенкова С.Н., Самойлова А.В., Сердеги Б.К., Ушенина Ю.В., Ширшова Ю.М. заслуживает того, чтобы быть удостоенным Государственной премии Украины в области науки и техники в 2014 году.

Заведующий научно-испытательной лабораторией лазерной техники и поляриметрии Института физики НАН Беларуси доктор физ.-мат. наук Длугунович В.А.

Гридина Н.Я.

Проведена большая научно-исследовательская работа на приборе "Плазмон-6", результаты которой свидетельствуют о возможности широкого внедрения прибора в клиническую практику по стране и за её рубежами. Исследование образцов крови больных с различными нозологиями показали возможность дифференциальной дифференцировки между воспалительными процессами неопухолевого и опухолевого происхождения, что даёт возможность организации проведения ранней диагностики различных опухолей по всей территории страны, включая сельскую местность, при условии наличия приборов серии "Плазмон". Это экспресс-методика, не требующая дорогостоящих реактивов и дополнительного оборудования. Она гораздо информативнее показателя скорости оседания эритроцитов (СОЭ), что свидетельствует о возможности замены старой методики СОЭ более современной, базирующейся на применении приборов с использованием современных нанотехнологий.
Считаю что представленный цикл работ Бекетова Г.В., Климова А.С., Матяша И.Е., Оберемка Е.А., Руденко С.П., Савенкова С.Н., Самойлова А.В., Сердеги Б.К., Ушенина Ю.В., Ширшова Ю.М. заслуживает того, чтобы быть удостоенным Государственной премии Украины в области науки и техники в 2014 году

Гридина Нина Яковлевна, зав. лабораторией экспериментальной нейрохирургии, канд. мед. наук, вед. науч.сотр. ГУ "Институт нейрохирургии им. акад. А.П.Ромоданова АМН Украины".

В.І.Кальченко

Робота авторського коллективу має велике теоретичне та практичне значення і добре відома широкій науковій громадськості. Я хотів би відзначити практичний аспект роботи, який полягає в розробці та організації виробництва приладів серії Плазмон. Такі прилади знайшли широке застосування в наукових організаціях хімічного, біологічного, медичного профілю для дослідження супрамолекулярних взаємодій. Застосуванням приладів Плазмон дозволив українським науковцям виконати фундаментальні дослідження світового рівня і впровадити в медичну практику методики діагностики тяжких захворювань. Розроблені прилади знайшли також попит європейських науковців.
Вважаю, що робота висунута Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України цілком заслуговує присудження державної премії України в галузі науки і техніки.
В.І.Кальченко, член-кореспондент НАН України

V. Mirsky

I am happy to support this proposal for the State Prize of Ukraine in Science and Technology.
Since over 10 years my group has very positive experience with SPR spectrometers whose development is considered as one of the important results of the current proposal. The device provides very sensitive measurements of local changes of the refractive index near gold surface and with corresponding receptors immobilized on the gold surface it can be used as a chemical sensor or biosensor with refractometric transducing. Well designed construction and open configuration allows one to combine it with optical or electrochemical measurements. The works of the team performed with this device were published in highly ranked scientific journals and are actively cited. I was very pleased to cooperate with this team within international projects supported by NATO and by EC.

Prof. Dr. habil. Vladimir Mirsky,
Brandenburg University of Technology Cottbus - Senftenberg,
Germany

website

Renting office space includes a few additional complexities we occasionally don't think of.
There are many other problems that need to be considered when you
lease office space, while square footage and leasing sufficient space is vital.
It's not saying when you rent virtual office Abu Dhabi space you should just
contemplate options for added comforts and conveniences.

Мамілов С.О., Мисюра А.Г.

Сьогодні не викликає сумнівів той факт, що поляриметрія є одним з найпотужніших інструментів для дослідження різних властивостей, ефектів і процесів, обумовлених наявністю оптичної анізотропії у спостережуваних систем. Висока чутливість і незбурюючий характер поляриметричних методів дослідження дозволяє ефективно їх використовувати в різних науково-дослідних областях у фізиці , біології , хімії. Авторами детально досліджено процес збудження поверхневого плазмонного резонансу в плоских нанорозмірних плівках різних матеріалів, морфології і товщини. Останнє дозволило закласти основи методики дослідження розмірних неоднорідностей з роздільною здатністю, що перевищує можливості атомної силової спектроскопії, що не вимагає спеціальної підготовки досліджуваного зразка. Створені на основі плазмонного резонансу багатоканальні біосенсори для визначення лейкозу крові, також викликають інтерес. До основних досягнень авторів в області опису взаємодії випромінювання з середовищами, безумовно, слід віднести формулювання так званої «Узагальненої теореми еквівалентності». Адже формально вона дозволяє для заданого досліджуваного середовища незалежно аналізувати його діхроїчні та двозаломлюючі властивості. Сюди ж слід віднести адаптивну поляриметрію з її автоматичною оптимізацією вимірювального процесу. Дійсно, не дивлячись на більш ніж 70 річну історію мюллер поляриметрії, інформативна складова матриці Мюллера, судячи з усього, ще тільки вивчається і величезним кроком на шляху до цього вивчення є розуміння формування структури матриці Мюллера для нерозсіюючих середовищ.

Ознайомившись з авторефератом роботи «Поляриметрія високої інформативної здатності та продукти на її основі» авторів Бекетов Г.В., Клімов О.С., Матяш І.Є., Оберемок Є.А., Руденко С.П., Савенков С.М ., Самойлов А.В., Сердега Б.К., Ушенін Ю.В. та Ширшов Ю.М. та матеріалами презентації вважаємо, що тематика і результати, представлені в роботі, безумовно, є актуальними, представляють фундаментальний і прикладний інтерес і можуть бути рекомендовані до присвоєння «Державної премії України в Галузі науки и техніки».

Інститут прикладних проблем фізики і біофізики НАН України
Директор д.б.н. Мисюра А.Г.
Учений секретар к.ф.-м.н., с.н.с. Мамілов С.О.

Кучинский В.И., Горбатюк А.В.

При взаимодействии электромагнитного излучения с материальными телами результирующие поляризованные волны становятся весьма емкими носителями информации о физических параметрах и мгновенном состоянии этих тел. Это вызывает острый интерес со стороны полезного применения данного факта в задачах диагностики конкретных объектов микронного и наномикронного масштабов в материаловедении, технологии конструкций, в твердотельной электронике, фотонике, в физике плазмы, для характеризации удаленных (в том числе и космических) источников излучения и, наконец, для диагностики нормального и аномального поведения живых тканей. Тем временем, проблемная сторона всевозможных приложений состоит в том, что желанная информация оказывается сложным образом «закодированной» в характеристиках отраженного электромагнитного поля, тогда как ее расшифровка требует разработки существенно новых подходов, основанных на доскональном понимании не только электродинамики, но и многообразной специфики процессов взаимодействия света с конкретными вещественными структурами. В этой связи вызывает искреннее восхищение фактическое создание необходимой методики, а вернее, развитой диагностической технологии в рамках оригинального цикла научно-исследовательских работ «Поляриметрия высокой информативной способности и продукты на ее основе», выполненных его авторами в Институте физики полупроводников им. В .Е. Лашкарева НАН Украины и представленного на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники в 2014 года.
Отдельные публикации цикла представляют собою последовательные ступени масштабной исследовательской программы, которые охватывают создание структурно-теоретического базиса, включающего расчетно-аналитическую технику обработки временных характеристик поведения мгновенных компонент вектора поляризованного состояния поля (вектора Стокса) как реакции на изменение состояния исследуемого объекта, значительное расширение полноты представлений о природе взаимодействия поляризованного излучения с различными средами, системные прикладные исследования по физической оптики и направленные на приборостроение конструкторско-технологические работы. Свидетельством этого факта являются многочисленные научные достижения авторов, изложенные в авторитетных зарубежных журналах и значительное количество патентов, которые уже использованы в разработке и изготовлении целого ряда полезных поляриметрических устройств. Достигнутые авторами результаты в своей совокупности утверждают предлагаемую технологию модуляционной поляриметрии как новое эффективное и универсальное средство современного научного эксперимента.
В рамках данного комментария мы ограничились только указанием на наиболее яркие стороны представляемой работы. Что же касается оценки работы в целом, то мы совершенно убеждены, что представленный цикл исследований Бекетова Г.В., Климова А.С., Матяша И.Е., Оберемка Е.А., Руденко С.П., Савенкова С.Н., Самойлова А.В., Сердеги Б.К., Ушенина Ю.В., Ширшова Ю.М несомненно заслуживает того, чтобы быть удостоенным Государственной премии Украины в области науки и техники в 2014 году.

Главный научный сотрудник Физико-технического института им. А.Ф.Иоффе РАН, зав. кафедрой «Оптоэлектроника» Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ», доктор физ.-мат. наук, профессор Кучинский В.И.,

Ведущий научный сотрудник Физико-технического института им. А.Ф.Иоффе РАН, Лауреат Госпремии СССР, доктор физ.-мат. наук, профессор Горбатюк А.В.

R. Ossikovski

It is my immense pleasure to recommend the project “High information capacity polarimetry and derived products” for the attribution of the government award of Ukraine in the field of science and technology.
The main objective of this far-reaching project is the development of ‘intelligent’ polarimetric systems and their application to various fields of science and technology (material science, chemistry, biology). The project results from a many-year theoretical and experimental expertise of its group members and is, in a large part, based on the original ideas developed by the project participants about the so-called ‘adaptive Mueller poalrimetry’ that has opened up novel, unsuspected practical opportunities with far-reaching consequences for experimental polarimetry by making it possible to optimize the polarimetric measurement as a function of the medium under measurement. The efficient mastering of all experimental aspects addressed in the project becomes possible only owing to the profound understanding of the theoretical notions allowing the extraction of the full information content from a polarimetric experiment. Among these notions, I would mention the general theoretical model of a single-scattering anisotropic medium allowing for a deeper characterization and a finer classification of the depolarizing properties of a medium through the concept of anisotropic depolarization, established in the course of the project. Similarly, the outstanding work done on the invertibility of both full and partial polarimetric measurements in the presence of noise as well as on the design of optimal polarimeters also undoubtedly contributes to the success of the project. Another theoretical tool necessary for fully exploiting the polarimetric response of a material is the generalized matrix equivalence theorem, established by the project participants whose original Phys. Rev. E article is one of the most heavily cited papers in the field, with more than 30 citations.
Without going any further into listing numerous advantages and potential outcomes of the project in various areas of human activities, I would merely state that, to my opinion, it largely fulfils the requirements for attributing it the government award of Ukraine in the field of science and technology. Consequently, I very strongly support its nomination.
Razvigor Ossikovski, Associate professor in physics at Ecole Polytechnique, France

Луговськой Е.В.

Одним з практичних втілень теоретичних досліджень авторського колективу є оптоелектронний спектрометр на основі поверхневого плазмонного резонансу серії Плазмон, створений в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України. Прилад успішно використовується у відділі структури і функцій білка Інституту біохімії ім. О. В.Палладіна НАН України для дослідження білок-білкових взаємодій в системі гемостазу крові людини і для розробки експрес-методу ранньої діагностики загрози тромбоутворення при захворюваннях серцево-судинної системи. Використання оптоелектронного спектрометра серії Плазмон та фібрин- і фібриноген-специфічних імуносенсорних біочіпів дозволило розробити оригінальний підхід до вивчення молекулярного механізму полімеризації фібрину в реальному часі. Враховуючи високий науковий рівень і практичну значимість цих результатів, я вважаю, що робота «Поляриметрія високої інформативної здатності та інтелектуальні міждисциплінарні продукти на її основі» і авторський колектив у складі Бекетов Г.В., Климов О.С., Матяш І.Є., Оберемок Є.А., Руденко С.П., Савенков С.М., Самойлов А.В., Сердега Б.К., Ушенін Ю.В., Ширшов Ю.М., заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Заслужений діяч науки і техніки України, д.б.н., проф., чл.-кор. НАН України, завідуючий відділом структури і функцій білка Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.

Medvids A.

The investigation of matter properties presented in a series of papers by means of polarization modulation of radiation carried out in two ways: a) - the change in the polarization state of radiation directed to the sample with registration in any way the consequences of its impact on the sample; b) - the registration of changes in the state of polarization of radiation and its interaction with the sample relative to the baseline. Each of these ways reflect the different anisotropic properties of the sample, namely, the amplitude of anisotropy of the sample is investigated by the first method, that is linear or circular dichroism ( pleochroism ) and linear ( circular ) birefringence by the second method. As shown in a series of presented papers, this method can be used for study of many polarization effects, which is observed in a variety of matter in all states of aggregation. Large dynamic range of the measured parameters of anisotropy (5-6 orders of magnitude), and high detectivity modulation technique is the rationale for the use of the name (scientific direction) the term "information polarimetry high capacity" (more briefly "highly informative polarimetry").
The authors' experimental results related to the method (a) convincingly illustrate the eligibility of the conclusions. This is evident in the polarization probing such technically important structure in semiconductor technology, such as crystalline p-n junction. For the first time, it was found that the spectral characteristic of the polarization difference of barrier layer photo EMF, which is associated with the diffusion length of the charge carriers, the thickness of the emitter and the thickness of layer of the space charge.
Taking into account the scientific results obtained by executing the series of papers "Polarimetry of high informative capacity and products on its basis" undoubtedly merits the award of the State Prize of Ukraine in Science and Technology in 2014.

Professor, Dr.habil.Phys. Arturs Medvids
Head of the Semiconductor Physics Department, Riga Technical University, Latvia.

Гачкевич О.Р., Терлецький Р.Ф.

Напружений стан у деформівному твердому тілі може бути спричинений як механічними силовими навантаженнями, так і взаємозв’язком процесів деформування з процесами іншої фізичної природи – переносом тепла і маси, електричною поляризацією і є об’єктом досліджень відповідно теорій пружності, термопружності, механодифузії та електропружності. Причини його виникнення можуть бути і комплексними. Температурні напруження виникають при контактній передачі теплової енергії до тіла через поверхню (тепловим потоком) чи безконтактній в об’єм (тепловиділеннями) електромагнітним випромінюванням радіочастотного чи світлового діапазонів частот. За дії світлового випромінювання як теплового, так і нетеплового (лазерного) їх вивчає радіаційна термомеханіка (термопружність)
В усіх згаданих випадках контроль напруженого стану в прозорих для видимого світла тілах можна здійснити методом модуляційної поляриметрії. За його допомогою вирішується обернена задача термопружності – визначення кінетики і динаміки (зміни за часом і координатою) температури за результатами вимірювань величини та знаку (стискальні чи розтягувальні) механічних напружень. Їй відведено належну частину у циклі праць «Поляриметрія високої інформативної здатності та продукти на її основі», висунутому Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки у 2014 році.
Розробленим авторами циклу праць вимірювальним модуляційно-поляризаційним пристроям властива надвисока чутливість до анізотропії діелектричних властивостей, що дає змогу реєструвати температурні напруження за незначного перепаду температури в межах зразка. За таких умов термочутливістю (залежністю від температури) усіх фізичних характеристик тіла можна знехтувати і вважати їх сталими у відповідних рівняннях теплопереносу та термопружності. При цьому істотно спрощується математичний апарат і досягається відповідність розрахунків та експериментальних даних. Результати досліджень температурних напружень безпосередньо спрямовані на вирішення проблеми довговічності і надійності конструкцій як в наземних умовах, так і в космічному просторі (міцність метало-металевих та метало-скляних з'єднань). Викладене дає підстави вважати обґрунтованим подання Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України циклу робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки 2014 року.

Зав. відділу теорії фізико-механічних полів Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор Гачкевич О.Р.
Провідний науковий співробітник, доктор фіз.-мат. наук, ст.н.с. Терлецький Р.Ф.

Денбновецький С. В.

У роботі « Поляриметрія високої інформативної здатності та продукти на її основі» представлено розроблені авторами фізико-технічні основи приладобудування, використовуваного для дослідження та реєстрації процесів взаємодії поляризованого електромагнітного випромінювання з речовиною, та їх реалізація в цілому ряді модуляційно-поляризаційних установок. Призначення створених приладів полягає у вимірюванні практично всіх поляризаційно-залежних ефектів, а їх функціонування базується на двох обставинах. По-перше, випромінювання при його взаємодії з речовиною (пропускання, відбиття, поглинання) змінює стан поляризації на величину, у якій міститься інформація про властивості досліджуваного об'єкта. По-друге, аналіз стану поляризації проводиться за допомогою її модуляції. Цими обставинами на кілька порядків підвищується виявна здатність установок до вимірюваних параметрів. Так, зміна величини показника від власної ваги зразка в гравітаційному полі Землі стає доступною для реєстрації. Тому стають доступні для вимірювання з високою точністю всі фізичні величини, що призводять до появи анізотропії (деформація, термонапруження, магнітне і електричне поле, градієнти температури і складу речовини, концентрація оптично активних розчинів тощо. Сфокусованим випромінюванням лазера до мінімального розміру досягається просторова роздільна здатність до величинам, зрівняних з елементами мікросхем, а зміна довжини хвилі і глибини її поглинання зробило можливим зондування розподілу внутрішніх механічних напружень в тонких плівках і приповерхневих шарах.
Розроблені авторським колективом прилади мають перспективи у використані в лабораторіях вищих учбових закладах, де вони будуть служити базою для проведення багатьох лабораторних робіт з курсів загальної та спеціальної фізики (кристалло- і магнітооптики, поляриметрії, біофізики, матеріалознавства тощо). Вважаю, що представлена робота та її автори гідні присвоєння Державної премії України в галузі науки і техніки.

Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н.,проф. Денбновецький Станіслав Володимирович (НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, кафедра Електронних приладів та пристроїв)

Григорьєв О.М.

Циклом наукових праць, представлених на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки, його автори продемонстрували історію зародження, становлення та розвиток новітнього науково-технічного напрямку, назва якого - високоінформативна поляриметрія - адекватно відображає його суть. Його складовими є три тісно переплетені між собою розділи: Стокс-поляриметрія, Мюллер-поляриметрія та розроблена на основі цих двох низка вимірювальних приладів різноманітного призначення. Її висока інформативна здатність міститься, перш за все, у сукупності чотирьох параметрів (параметри Стокса), якими описується у загальному вигляді еліптично поляризоване випромінювання. У практично безмежній множині комбінацій величин цих параметрів міститься вичерпна інформація про фізичні, хімічні, біологічні тощо властивості речовин, з якими відбулася взаємодія хвилі шляхом пропускання, відбивання чи розсіяння. До того ж поєднання у роботі процесу реєстрації стану поляризації випромінювання з технікою її модуляції надає пристроям та системам, побудованим з їх використанням, неперевершеної виявної здатності щодо відповідних властивостей досліджуваних об’єктів.
Наукові результати добре сприймаються науковою спільнотою як у вітчизняних, так і в зарубіжних виданнях, а практичні розробки у вигляді вимірювальних поляриметричних приладів складають підґрунтя для новітньої експериментальної технології.
Викладене дає підстави вважати, що автори циклу наукових праць Бекетов Г.В., Клімов О.С., Матяш І.Є., Оберемок Є.А., Руденко С.П., Савенков С.М., Самойлов А.В., Сердега Б.К., Ушенін Ю.В., та Ширшов Ю.М., який представлено Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, заслуговують присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки в 2014 році.
Григорьев Олег Миколайович, доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України

Asmontas S.

Opinion
on the work "Polarimetry of high informative capacity and products on its basis" presented by Beketov G.V.,Klimov A.S.,Matyash I.E.,Oberemok E.A., Rudenko S.P, Serdega B.K., Ushenin Y.V., Shirshov Y.M. for the State Prize of Ukraine in the field of Science and Technology

Modulation polarimetry, developed over the last decade, justly holds a prominent place in a series of works presented by the Institute of Semiconductor Physics V.Lashkarev NAS Ukraine for the State Prize of Ukraine in the field of Science and Technology. Experimental devices that use analysis of the polarization state of radiation on the basis of its modulation are characterized with unmatched sensitivity to the value of anisotropy of dielectric properties. This fact imparts their high detectability and, therefore, high informative capacity. This is shown in a number of works of the cycle presenting the results of studies on the effects of linear anisotropy of amplitude and phase (dichroism and birefringence) in different materials and cases of the transmission and reflection of radiation.
The works of the authors of the presented cycle in the field of modulation polarimetry are familiar to the scientific community of Lithuania. This was facilitated not only through the journal publications, but also due to multiple presentations of one of its authors on various scientific results obtained using this experimental technique.
The authors of the cycle of works have shown that the modulation polarimetry can be put on a par with atomic force microscopy and transmission electron microscopy, popular methods of modern physics in the study of materials and structures, and in some cases even may exceed their informative capacity.
As an undeniable advantage of the presented work is the diversity of the results of application. It demonstrates the development of devices of metrological purpose, such as Mueller-polarimeter, laser strain gauge for transparent and opaque materials and structures, modulation polarimeter for solids, liquids and gases. The development of biorefractometer line of the series PLASMON driven to serial production is particularly impressive.
The foregoing inspires to conclude that the work "Polarimetry of high informative capacity and products on its basis" undoubtedly merits the award of the State Prize of Ukraine in Science and Technology in 2014.

Head of Electronics department
Professor, Habil. Doctor Steponas Ašmontas

Лєнков С. В.

Основна ідея досліджень авторів проекту Р14: використання високої чутливості та інформаційної здатності модуляційно-поляризаційної спектроскопії, а також трактовці та аналізу результатів дослідження впливу складу і структури матеріалу, технологічних параметрів виготовлення зразків, дії різноманітних зовнішніх чинників на фізичні властивості об’єктів. Для вирішення поставленого завдання проведено комплекс досліджень поляризаційно залежних явищ: лінійного і циркулярного двопроменезаломлення та плеохроїзму, ефекту Фарадея, неповного та порушеного повного внутрішнього відбивання, поверхневого плазмон-поляритонного резонансу для всебічного вивчення нових композитних, наноструктурованних матеріалів та тонких плівок.
Результати доцільно використовувати при визначенні складу та структури нанокомпозитних матеріалів найбільш придатних для сенсорів, а також удосконалення технологічних процесів їх виготовлення.
Вважаю за доцільне присвоєння наведеної роботи Державної премії України в галузі науки і техніки

Лєнков Сергій Васильович,Доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.