Офіційний веб сайт

Правова система України: історія, стан та перспективи" в 5-ти томах. – Х.: Право, 2008.

Р1

 

Автори:

Битяк Ю.П., Воронова Л.К., Гетьман А.П., Грошевий Ю.М., Закалюк А.П.,

Комаров В.В., Кузнєцова Н.С., Оніщенко Н.М., Петришин О.В., Погрібний О.О.

 

Том 1. Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України. – 728 с.;

Том 2. Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення. – 576 с.;

Том 3. Цивільно-правові науки. Приватне право. – 640 с.;

Том 4. Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права. – 480 с.;

Том 5. Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні. – 840 с.

 

Представлена Академією правових наук України.

 

Видання є комплексним дослідженням, метою якого є висвітлення історико-теоретичних та методологічних проблем формування та розвитку правової системи України, проблем удосконалення її конституційних засад, змісту цивільного, корпоративного, сімейного, житлового, трудового права, ґрунтовний аналіз актуальних питань розвитку господарського, аграрного, земельного, екологічного права України, визначення найбільш гострих проблем сучасної державної політики боротьби зі злочинністю.

Цією науковою працею підсумовано 18-річний період розвитку правової системи України, визначено перспективи й основні напрямки її подальшого розвитку. Проведено ґрунтовний аналіз актуальних питань розвитку господарського, аграрного, земельного, екологічного права України та визначено найбільш гострі проблеми сучасної політики боротьби зі злочинністю.

Сформульовані висновки та пропозиції знайшли своє вираження у проектах законів “Про державну службу”, “Про підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації”, “Про нормативно-правові акти”, “Про Конституційний Суд України”, “Про Вищу раду юстиції”, “Про судоустрій”, “Про статус слідчого”, “Про прокуратуру”, “Про кримінологічну експертизу проектів нормативно-правових актів”.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Львівському національному університеі ім. І. Франка

Надіслати коментар

Коментарі

Надія Князев

За родом журналістської роботи мені невільно трапилася інформація про монографію «Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення» - 576 с. Вже розгорнувши, побачила, що вона із серії: Правова система України: історія, стан та перспективи" в 5-ти томах. – Х.: Право, 2008. Для себе ж згодом захотіла повністю ознайомитися із науковим здобутком Національної академії правових наук України. Щоб із монографією ознайомитися, довелося тричі спеціально відвідувати Національну бібліотеку України імені В.Вернадського. Перший раз мені змогли запропонувати два із п’яти томів: перші два експонувалися на науковій виставці, п’ятий том значився на руках. Вдруге мусила прийти на наступний день, щоб мати можливість зняти том, який мене цікавив, із читацького номера. І аж на третій раз змогла зібрати всі п’ять томів докупи.
Про що таке свідчить?! Правильно, - про затребуваність комплексного видання, в якому досліджено з позицій часу, а значить і новітньої суверенної практики, - формування та розвиток правової системи. Не буду багатослівною, лише зазначу, що Державна премія України в галузі науки і техніки присуджується за видатні наукові дослідження, які сприяють дальшому розвитку гуманітарних наук. Звісна річ, що на базі такого фахового видання, яким послуговуються не тільки фахівці права, надалі розвиватимуться гуманітарні науки. Без сумніву, що таке фахове фундаментальне видання заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Надія Князев, член Національної спілки журналістів України

Грищук В.К.

Це перше в Україні фундаментальне, системне наукове видання колективу видатних юристів-науковців, в якому розглянуто надзвичайно важливі історико-теоретичні та прикладні проблеми системи українського права. Воно є своєчасним і, без сумніву, має методологічне, програмуюче значення для поглиблення наукових досліджень проблем удосконалення правового регулювання в умовах розбудови правової держави та громадянського суспільства. Думається, що дане видання є корисним не лише для науковців, але й для правозастосування та законотворчої діяльності. Про це свідчать численні позитивні відгуки висловлені як науковцями, так і практиками.
Немає сумніву в тому, що це видання заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Перший проректор Львівського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України В.К.Грищук.

Пасенюк О.М.

Наука, у тому числі юридична наука, є своєрідною формою самооцінки суспільством свого сучасного стану та напрямків подальшого розвитку. Із часу кардинальної зміни українським народом свого суспільно-політичного ладу минуло вже майже 20 років. Очевидно доречно було провести аналіз зрушень, які відбулися за цей період у правовій системі України, а особливо у її найбільш інерційних частинах – у правовій свідомості та юридичній практиці. Відрадно, що за це завдання взялася саме Академія правових наук України – найбільш потужна вітчизняна правнича наукова установа. Її робота увінчалася виданням 5-томника «Правова система України: історія, стан та перспективи».
Перехід до демократичного ладу відкрив шлях плюралістичному розвитку нашого суспільства і, відповідно, багатоманітності підходів до оцінки цього розвитку. Сучасна юридична наука має можливість оперувати набагато більшим набором методів наукового пізнання, а ніж 20-30 років тому. Для України свобода наукових досліджень є особливо важливою, оскільки дозволяє розкрити власний вітчизняний правовий потенціал, вільний від нашарувань, примусово насаджених правовими культурами інших націй, що домінували на її території протягом декількох останніх сторіч. В томі 1 згаданого видання значна увага відведена саме методології сучасної юридичної науки.
Особлива цінність дослідження полягає у тому, що предметом аналізу стали по суті усі частини вітчизняної правової системи, усі галузі національного права. Дослідження певного правового явища комплексно, одночасно з точки зору декількох правових дисциплін, дозволяє виявити закономірності, які лише одна дисципліна розкрити не в змозі. У розділі 3 тому 1 та томах 2 – 5 авторами дослідження повно окреслено коло фундаментальних проблем, які притаманні вітчизняній правовій системі, та надано обґрунтовані рекомендації із їх усунення.
5-ти томне видання "Правова система України: історія, стан та перспективи" заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Голова Вищого адміністративного суду України, заслужений юрист України, Олександр Пасенюк.

Демченко С.Ф.

Без перебільшення можна стверджувати, що видання 5-ти томної монографії «Правова система України: історія, стан та перспективи» (далі – монографія) стало визначною подією для юридичної спільноти України.
Монографія за своїм змістом є фундаментальною працею, при роботі над якою авторами використано діалектичний та інші загальні і спеціальні наукові методи, що дозволило висвітлити не тільки історію та сучасний стан правової системи України, але й намітити подальші перспективи та напрямки її розвитку. Для цієї праці характерним є логічний стиль викладення матеріалу, смислова завершеність, що обумовлює її значну методологічну та практичну цінність.
У монографії, поряд з комплексним підходом до актуальних проблем розвитку правової системи України, значна увага приділена науковим дослідженням окремих галузей права. Зокрема, було здійснено аналіз основних засад розвитку господарського права, проаналізовано здобутки і проблеми кодифікації господарського законодавства, у тому числі питання застосування норм Господарського кодексу України. На підставі цих досліджень авторами монографії наглядно обґрунтовується, що розвиток національного господарського законодавства є одним із найважливіших здобутків правової системи України.
Переконаний, що результати проведених досліджень та зроблені при цьому висновки застосовуватимуться у науковій і практичній діяльності, сприятимуть подальшому розвитку вітчизняної правової науки та ефективному здійсненню правосуддя, а також будуть корисними для широкого загалу читачів.
Тому монографія заслуговує на здобуття Державної премії України.
Демченко С.Ф. Голова Вищого господарського суду України, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України.

Лічман Л.Г.

Автори даної роботи є провідними фахівцями у галузі права України. Авторами видання системно досліджено актуальні проблеми конституційного, адміністративного, цивільного, господарського, кримінального права України. Вирішення цих проблем у подальшому призведе до реформування цих галузей права. У зв’язку з чим, авторський колектив заслуговує на присудження Державної премії України.
Голова Малиновського районного суду м. Одеси, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України Лічман Леонід Григорович

Кричун А.О.

Колективна монографія „Правова система України: історія, стан та перспективи” є першим дослідженням результати, висновки якого будуть використовуватися не тільки у науковій сфері, але й у практичній діяльності, шляхом розробки та прийняття таких важливих, на сьогоднішній день для України законів як: Закон України „Про Конституційний Суд”, Закон України „Про Вищу раду юстиції”, Закон України „Про судоустрій” та багато інших. Все це вказує на високий фаховий рівень роботи, у зв’язку з чим вважаю, що колектив авторів заслуговує присудження
Голова Кіровоградського районного суду Кіровоградської області Кричун Анатолій Олексійович

Цуркан М.І.

Після ознайомлення з п’ятитомним виданням „Правова система України: історія, стан та перспективи” згадались студетські роки початку 80-х коли з друзями-однокурсниками вистоювали черги до книжкових магазинів та за допомоги знайомих продавців намагались придбати новинки юридичної літератури. Були щасливими коли до рук потрапляли фундаментальні наукові праці. Часи змініились, черг немає, все можна придбати без попередньої підписки, а відчуття "голоду" на пристойні видання залишиось.
Думаю, представлена робота значною мірою задоволить потреби науковців,практиків щодо розуміння сучасного стану юридичної науки, сформує уяву про перспективні напрямки її розвитку, що, зрештою, вплине на подальше реформування вітчизняної правової системи.
Відрадно, що в такому грунтовному академічному виданні приділено увагу й проблемам становлення та розвитку адміністративної юстиції і адміністративного процесу в умовах реалізації доктрини справедливого правосуддя. Визначення авторами функціональної характеристики адміністративної юстиції як провідного субєкта
державної влади в механізмі захисту прав людини і громадянина допоможе звузити спектр думок щодо обгрунтованості створення підсистеми адміністративних судів.
Видання, як унікальне явище сьогодення в юридичному світі, обгрунтовано висунуто на здобуття Державної премії України і цілком її заслуговує.
Заступник Голови Вищого адміністративного суду України, кандидат юридичних наук , Заслужений юрист України Михайло Цуркан.

Гвоздик П.О.

Представлена на присудження Державної премії робота „Правова система України: історія, стан та перспективи” є актуальною і важливою для формування та подальшого розвитку правової системи України. Особливої уваги заслуговує вирішення історико-теоретичних проблем.
Голова Апеляційного суду Івано-Франківської області, кандидат юридичних наук, доцент Гвоздик Павло Олександрович.

Д.ю.н. Погрібний С.О.

Варто відзначити багаторічний досвід науковців-авторського колективу праці „Правова система України: історія, стан та перспективи” у дослідженні проблем галузей вітчизняного права. Враховуючи складність і надзвичайну значимість вирішених проблем, вважаю, що представлена робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Доктор юридичних наук Погрібний Сергій Олексійович.

Луняченко А.В.

П’ятитомне видання „Правова система України: історія, стан та перспективи” є комплексним, фундаментальним дослідженням, яке розкриває історичні, теоретичні, практичні проблеми, які стоять сьогодні на шляху формування та становлення правової системи України. Великого значення є висвітлення науковцями не тільки історії та сучасного стану правової системи, але й подальших перспектив її розвитку. Наукові дослідження авторів цієї праці мають велике значення для правозастосування, зокрема здійснення правосуддя. Тому, робота заслуговує на високу оцінку та може бути висунута на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки.
Голова Апеляційного суду Одеської області, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України Луняченко Анатолій Васильович.

Краснова М.В.

Сьогодні в Україні видається багато монографій, підручників, коментарів та інших наукових праць, присвячених різноманітним правовим питанням, проте вони мають або дуже загальний, чи навпаки, вузькоспеціальний характер, що не дозволяє отримати інтегроване уявлення про широкий спектр проблем вітчизняного законодавства, сучасної правової теорії та правозастосовної практики. Саме такий, інтегративний, найбільш прагматичний і збалансований підхід було обрано та реалізовано авторським колективом наукового видання «Правова система України: історія, стан та перспективи».
Зокрема, значний внесок було зроблено у розвиток господарського права відомими науковцями, які дослідили ряд питань формування та розвитку господарського права. А саме було проведено аналіз конституційних засад розвитку господарського права, конституційно-правових механізмів забезпечення відповідності змісту господарського законодавства основним положенням національної правої політики, закріпленої в Конституції України, проміжних підсумків кодифікації господарського законодавства та проблем реалізації норм ГК України.
Наукове видання є важливим теоретичним внеском і практичним кроком у напрямі вирішення нагальних проблем сучасного аграрного, земельного, екологічного і господарського права та законодавства й може бути висунуте на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки
Професор кафедри трудового, земельного і екологічного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук Марія Василівна Краснова.

Мунтян В.Л.

Розбудова української державності в сучасних умовах світових інтеграційних процесів у сфері економічних, соціальних, державно-правових явищ об’єктивно зумовлює проведення фундаментальних наукових досліджень. Великий науковий інтерес становить підготовлене й опубліковане НАПрН України фундаментальне наукове видання у п’яти томах, у кожному з яких відомі вчені висвітлюють актуальні проблеми розвитку правової системи України.
Особливої уваги заслуговує позиція авторів, які у ретроспективному плані досліджують еволюцію аграрного і земельного права на території України як окремих галузей права та юридичної науки, розкривають зміст і стан основних інститутів цих галузей, визначають перспективи розвитку аграрного та земельного права і законодавства, обґрунтовують необхідність виокремлення у самостійну галузь кооперативного права.
Цілком підтримую позицію Національної академії правових наук України щодо висунення 5- ти томного наукового видання «Правова система України: історія, стан та перспективи» на здобуття Державної премії України
Професор кафедри цивільно-правових дисциплін Академії праці і соціальних відносин федерації профспілок України, доктор юридичних наук Василь Лук’янович Мунтян

Переш І.Є.

Розвиток національної правової системи у всіх її проявах є складним і тривалим процесом, що вимагає належного наукового розгляду та виваженості в оцінках. Саме тому на сучасному етапі постала гостра потреба у новому, науково виваженому, ґрунтовно розробленому і юридично значущому дослідженні актуальних питань історико-правового розвитку, сучасного стану та перспектив реформування правової системи України.
Відповідь на всі вищезазначені питання ми можемо знайти в фундаментальному за своїм змістом науковому виданні «Правова система України: історія, стан та перспективи». Зважаючи на це, появу такої праці слід визнати явищем відрадним та своєчасним для вітчизняної правової науки.

Переш Іван Євгенійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права Ужгородського національного університету.

lemak10@rambler.ru

Сьогодні, в період світової фінансово-економічної кризи, посилення її наслідків для України, стає зрозумілою істотне значення якісної правової системи для нормального розвитку вітчизняної економіки. Економіка потребує верховенства права, зміцнення правопорядку, підвищення ефективності судової системи. В цьому контексті актуальним виступає комплексне колективне монографічне дослідження «Правова система України: історія, стан та перспективи» у 5-ти томах.
Відрадно, що акцент у монографії зроблено на дослідженні теоретичних засад формування аграрного, екологічного і господарського права як комплексних галузей, аналізі відповідного чинного законодавства та історичних передумов його формування, визначенні тенденцій подальшого розвитку аграрного, земельного, екологічного і господарського права, виробленні пропозицій і рекомендацій щодо системного вдосконалення відповідних галузей законодавства. Наведене дозволяє висловити підтримку виданню провідних вітчизняних учених-юристів.
Горінецький Йосип Іванович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права Ужгородського національного університету

Професор Статівка А.М.

Колективна монографія „Правова система України: історія, стан та перспективи” виконана відомими та авторитетними фахівцями у галузі права. В ній детально розглянуто широкий спектр проблем формування та розвитку правової системи України, починаючи від історико-теоретичних та методологічних проблем, закінчуючи ґрунтовним розкриттям проблем окремих галузей та інститутів права.
Зокрема, в роботі досліджуються найбільш актуальні проблеми аграрного права. Особливої уваги звертає на себе пропозиції науковців щодо перспектив подальшого розвитку аграрного права. Доцільно вказується на необхідності кодифікації аграрного законодавства України і приведення його у єдину систему, шляхом прийняття єдиного нормативного акту у цій сфері.
Враховуючи все вищевикладене, можна сподіватися, що автори колективної монографії здобудуть належну високу оцінку з боку держави.
Статівка Анатолій Миколайович – професор Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук

Федоренко В. Л.

Очікуваною для вітчизняної юридичної науки, а також правотворчої та правозастосовної практики стала фундаментальна монографія у 5 томах „Правова система України: історія, стан та перспективи" (Х., 2008 р.), підготована та видана науковцями Національної академії правових наук України за участі представників вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ і органів державної влади, зокрема, Конституційного Суду України. У ній здійснено комплексне дослідження найбільш актуальних проблем національного державотворення та правотворення, формування та розвитку правової системи України, методології юридичних досліджень, теоретико-методологічних і практично-прикладних питань галузевої правової науки.
Заслуговують на увагу як науковців, так і юристів-практиків розділи монографії, присвячені проблемам конституціоналізму, конституційного права та Конституції України. Їх положення, як на наш погляд, є надійним теоретичним дороговказом щодо подальшого розвитку положень Основного Закону в чинному законодавстві України.
Враховуючи зазначене, висловлюю підтримку щодо пропозиції про присудження колективу авторів зазначеної праці Державної премії України в галузі науки і техніки.

директор Департаменту конституційного та адміністративного права Міністерства юстиції України, кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України Федоренко Владислав.

Луць Л. А.

У комплексному, фундаментальному монографічному дослідженні «Правова система України: історія, стан та перспективи» у 5 т. - Х.: Право, 2008» висвітлюються методологічні, історичні, теоретичні аспекти формування та функціонування правової системи України, аналізуються проблеми становлення та розвитку основних галузей вітчизняного законодавства (конституційного, цивільного, кримінального та ін.).

Робота має гносеологічну, методологічну та практичну цінність. В її межах створено поняттєвий апарат, який є суттєвим вкладом у теорію правової системи суспільства та відповідає сучасним реаліям. Виявлені загальні ознаки та структура правової системи суспільства, які дозволяють перевести поняття правової системи у науково-практичну площину, спроектувати цю конструкцію на будь-яку правову систему, і зокрема на правову систему України, виявити деформації функціонування як всієї правової системи, так і її складових частин, зокрема нормативної (в т. ч. системи джерел права), передбачити тенденції розвитку та запропонувати необхідні засоби і способи забезпечення ефективного функціонування як правової системи України в цілому, так і її системи джерел права.

Робота є важливим підґрунтям для подальших досліджень правової системи України і розвитку вітчизняної юридичної науки та практики.

Відтак підтримую пропозицію щодо присудження колективу авторів зазначеної праці Державної премії України в галузі науки і техніки.

завідувач кафедри теорії та філософії права
Львівського національного університету імені Івана Франка
доктор юридичних наук,
професор Луць Л. А.

Носік В.В.

Напередодні повноліття незалежної України юридична скарбниця держави збагатилася першим в історії вітчизняної правової науки загальноакадемічним виданням «Правова система України: історія, стан та перспективи», підготовленому авторським колективом видатних вітчизняних юристів, багаторічні дослідження яких стали підґрунтям для висвітлення конституційних засад, теорії і практики галузей права та перспективи їх розвитку. Без жодного перебільшення можна стверджувати, що авторський колектив створив видання, яке не має аналогів на світових юридичних теренах.
На сьогодні не можна уявити сучасної української думки без важливого вкладу науковців, які увійшли до складу авторського колективу, які дослідили, зокрема, методологічні, історичні, теоретичні і конституційні засади розвитку екологічного права як еволюційно сформованої комплексної галузі права національної правової системи, норми якої регулюють суспільні відносини у сфері використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки в інтересах теперішнього і прийдешніх поколінь.
У цілому дане наукове видання заслуговує високої позитивної оцінки та може бути висунуте на здобуття Державної премії України
Професор кафедри трудового, земельного та екологічного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України Володимир Васильович Носік.

Уркевич В.Ю.

Робота безперечно вносить істотну новизну у формування, становлення та розвиток правової системи України. Надає змогу визначитися з тими прогалинами у регулюванні суспільних відносин, які існують на сьогоднішній день у тієї чи іншої галузі права.
Особливої уваги заслуговує дослідження авторами таких проблем як історія розвитку аграрного та земельного права України, перспективи розвитку аграрного права, а також стан та перспективи розвитку кооперативного права. Вирішені проблеми, а також пропозиції науковців щодо створення нового у галузях екологічного, аграрного та господарського права безперечно має призвести до реформування вказаних галузей права. Робота має важливе теоретичне, а також практичне значення, а її авторський колектив заслуговує на високе визнання з боку держави.
Уркевич Віталій Юрійович – професор кафедри аграрного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук

Васильєва В.А.

Представлена праця "Правова система України: історія, стан та перспективи" за своєю природою є фундаментальною, концептуальною науковою розробкою проблем становлення, функціонування та розвитку правової системи України. Дане дослідження є особливо актуальним в галузі дослідження наявних проблем правової системи України.
Цілком підтримую позицію АПН України щодо висунення авторів на здобуття Державної премії України.

Доктор юридичних наук, професор, директор Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, В.А. Васильєва

Канзафарова І.С.

Представлена Національною Академією правових наук праця "Правова система України: історія, стан та перспективи" є фундаментальним науковим дослідженням проблем формування та розвитку правової системи України. Вже сам по собі факт проведення наукового дослідження такого рівня заслуговує на схвалення з боку наукової спільноти, оскільки на протязі всіх років незалежності в юридичній науці України переважали прикладні дослідження. І навіть тоді, коли окремі фахівці-автори певних наукових праць визначали останні як фундаментальні дослідження, це не завжди відповідало дійсності.
Робота цікава, своєчасна і корисна. Вважаю, що її автори заслуговують на здобуття Державної премії України.

Заступник декана економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, доктор юридичних наук І.С. Канзафарова

Галянтич М. К.

Монографічне дослідження «Правова система України: історія, стан та перспективи» за своїм характером є фундаментальним, а також таким, що розкриває основні концептуальні підходи щодо державно-правового розвитку України з врахованням умов сьогодення. Наукове дослідження відзначається актуальністю, оригінальністю у розкритті теоретико-правових проблем, а також за своїм змістом є завершеним науковим дослідженням проблемитаки правової систем загалом та України зокрема.
Таким чином необхідно підтримати пропозицію щодо присудження колективу авторів Державної премії України в галузі науки і техніки України.

Тихомиров О.Д.

За останній час вийшло друком досить багато наукових праць, у яких переосмислюються традиційні для минулого періоду розвитку юридичної науки теоретичні підходи до вивчення правової реальності, висвітлюються нові проблеми державно-правового розвитку України в контексті сучасних процесів її інтеграції у світовий та європейський правовий простір, збереження та розвитку вітчизняної правової культури.
Проте, фундаментальне видання „Правова система України: історія, стан та перспективи” в 5-ти томах (Х.: Право, 2008) виокремлюється спрямованістю на комплексне, теоретично і методологічно забезпечене дослідження актуальних для України правових проблем, гармонічне поєднання фундаментальних, методологічних та практично орієнтованих, а також теоретичних, історичних та галузевих площин аналізу стану і перспектив розвитку правової системи України.
Високий рівень результатів дослідження не викликає сумнівів, особливо враховуючи, що в авторському колективі об’єдналися відомі й визнані юридичною спільнотою правники.
Тому підтримую пропозицію щодо присудження колективу авторів зазначеної праці Державної премії України в галузі науки і техніки.
Тихомиров О.Д., доктор юридичних наук

Олуйко В. М.

Наукове дослідження «Правова система України: історія, стан та перспективи», яке видано під егідою Академії правових наук України, – є надзвичайним науковим доробком, який став результатом кропіткої та багаторічної роботи фахового авторського колективу. В роботі комплексно досліджені основні методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України, а також проблеми її галузевого розвитку. За рівнем впровадження робота вже на сьогодні стала лідером за індексом цитування у наукових дослідженнях України.

Особливу увагу слід звернути і на склад претендентів, які номінуються на здобуття Державної премії. Адже, безперечно, що на сьогодні це найбільш потужні науковці-правники України, достойники, кожен із яких є блискучим вченим та організатором освіти і науки.

Тому беручи до уваги змістовну та особисту складову, слід дійти висновку, що саме 5-титомне видання «Правова система України: історія, стан та перспективи» повністю заслуговує здобуття Державної премії України.

Доктор наук з державного управління, професор, академік Української академії державного управління

Олуйко Віталій Миколайович

Олександр Мережко

На сьогоднішній день "Правова система України: історія, стан та перспективи" є найбільш масштабною, можна навіть сказати фундаментальною, працею, яка глибоко і системно розкриває сутність правової системи України з урахуванням тенденцій її розвитку. Ця праця написана найкращими фахівцями і науковцями вітчизняної науки. На мою думку, це є свого роду український Corpus juris civilis. Найбільш цікавим мені здається третій том цієї праці, присвячений приватному праву. Цей том може слугувати методолгічною основою для підручників з цивільного права.
Взагаля ця праця підбиває певні підсумки розвитку правової системи України, аналізує накопичений досвід і креслить перспективи розвитку, у тому числі з огляду на процес адапатції українського права до права ЄС.
Ця праця є свідчення високого європейського рівня української науки і без неї вже неможливо представити сучасну науку права в Україні.

Завальний А.М.

Варто зазначити, що 5-ти томна робота "Правова система України: історія, стан та перспективи" відрізняється послідовністю й логічністю у викладі матеріалу, значеннєвою завершеністю проведеного наукового дослідження. Комплексність дослідницького підходу забезпечується докладним зверненням авторів до положень загальної теорії права, міжнародного й зарубіжного права, до досвіду, накопиченого в різних структурних компонентах вітчизняної правової системи.
Потреба в даному виданні як для юридичної науки так і юридичної практики не викликає сумніву, адже робота містить погляди і юристів-теоретиків, і юристів-практиків, що досить корисно для різнобічного пізнання правової системи України.
Враховуючи все вищевикладене, а також актуальність та цінність і необхідність даного видання, вважаємо за можливе підтримати пропозицію Національної академії правових наук України щодо присудження колективу авторів Державної премії України.

Старший викладач кафедри теорії держави і права Київського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук А.М. Завальний

Погребняк С. П.

Дуже грунтовна, цікава, оригінальна і корисна робота.
По-перше, вона підбиває підсумок науковим дослідженням в сфері юриспруденції за роки незалежності й одночасно окреслює напрямки майбутніх наукових розвідок.
По-друге, вона присвячена всім основним галузям вітчизняного права, належним чином репрезентує національну правову систему з усіма її перевагами та недоліками, визначає можливі шляхи її вдосконалення.
По-третє, вона створена інтелектуально потужним авторським колективом,який охоплює провідних вчених-юристів з різних куточків України.
По-четверте, ця робота дійсно не має аналогів на пострадянському просторі.
На моє переконання, дане видання буде мати дуже високий індекс цитування у наукових колах і має викликати серйозну зацікавленість серед практиків.
Підтримую пропозицію щодо присудження колективу авторів Державної премії України в галузі науки і техніки.
Погребняк С. П., доктор юрид. наук, доцент кафедри теорії держави і права НЮАУ імені Ярослава Мудрого

Дашковська О.Р.

Академічне видання „Правова система України: історія, стан та перспективи” в 5-ти томах (Х.: Право, 2008) є новаторською працею колективу авторів Національної Академії правових наук України, які звергнули увагу читачів на нове суспільне призначення і зміст політико-правових інститутів сучасної Української держави, насамперед на соціальні аспекти діяльності усіх ланок державної влади та органів місцевого самоврядування.
На думку авторів п’ятитомного видання ефективність правових інститутів вимірюється не тільки досконалістю їх структури, алей й тим, які соціальні наслідки має ця діяльність, наскільки вона відповідає нагальним потребам розвитку українського суспільства та наскільки забезпечена програмами практичної реалізації. Саме ці важливі проблеми в оригінальній постановці авторського колективу актуалізують предмет дослідження та практичну цінність даного видання.
Цікавими і нестандартними є наукові підходи у галузі загальної теорії права, зокрема питання праворозуміння, функцій права, напрямків вдосконалення правової системи України, тощо. Ця робота має інноваційно-пошуковий характер та запрошує до теоретичної дискусії науковців, що є важливим для розвитку не тільки правознавства , але й всіх гуманітарних наук. Підтримую пропозицію Національної академії правових наук України щодо присудження колективу авторів Державної премії України.
Дашковська О. Р., доктор юридичних наук, доцент кафедри загальнотеоретичних дисциплін Полтавського факультету НЮАУ

Стеценко С. Г.

Фундаментальне видання, яке є корисним як для правової науки, так і для навчального процесу, правотворчої та правозастосовчої практики. Авторам вдалось досягти поставленої мети, а саме розкрити феномен правової системи України, як комплексної, інтегруючої категорії, що об'єктивно відображає правову організацію суспільства.

Переконаний, за якістю матеріалів, що входять до видання, потужним авторським колективом, представленим провідними вітчизняними правниками, 5-ти томна робота "Правова система України: історія, стан та перспективи" заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри теорії держави і права Національної академії прокуратури України, доктор юридичних наук, професор С.Г. Стеценко

Стефанчук Р. О.

Блискуча робота, яка ще на стадії її написання надзвичайно позитивно сприймалась у юридичних колах. Після виходу вказана наукова праця не тільки одразу ввійшла у категорію Libri Legendi у сфері юриспруденції, але й стала тим науковим явищем, що "підвело риску" під сучасним станом розвитком юридичної науки та практики, а також вказало основні напрямки їх розвитку. В роботі надзвичайно комплексно, глибоко та повно викладені питання правової політики держави, правової системи в цілому та окремих галузей права. Особливо цінним є те, що при створенні роботи взяли участь провідні науковці-юристи України, на працях яких виховувалось не одне покоління юристів. Робота є широко витребуваною серед юридичної громадськості.

З огляду на все вище наведене, повністю підтримую пропозицію Академії правових наук України щодо висунення вказаної праці та її авторів на здобуття Державної премії України.

Проректор з наукової роботи Хмельницького університету управління та права, доктор юридичних наук, професор Р. О. Стефанчук