Офіційний веб сайт

Пригнічення злоякісності пухлинних клітин як шлях підвищення ефективності терапії онкологічних хворих

М29

Автор: Бездєнєжних Н.О., к.б.н.

Представлена Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України

В роботі вирішено важливу наукову проблему модифікації фенотипу пухлинних клітин в бік зниження їх злоякісності, внаслідок якої відкриваються нові можливості підвищення ефективності лікування хворих на злоякісні новоутворення.

Розроблено наукові засади та методологію використання інтерферону в якості компоненту біотерапії в схемах комплексного лікування хворих на рак. Обгрунтовано доцільність застосовування тривалих курсів інтерферону в онкологічній практиці не тільки в якості імуномодулюючого агента, але й як протипухлинного засобу з поліпотентними властивостями. 

Отримано фундаментальні дані, що розкривають механізми підвищення інтерфероном чутливості злоякісних клітин до протипухлинних препаратів різного походження, що відкриває перспективи його застосування в схемах лікування хворих на рак, в тому числі, і при метрономних режимах терапії. Розроблено і впроваджено підходи до пригнічення злоякісності пухлинних клітин з використанням в якості модифікатора інтерферона. Зокрема, вперше доведена роль цитокіну як інгібітора епітеліально-мезенхімального переходу пухлинних клітин.

Про світовий рівень розробки свідчать значна поширеність застосування інтерферону як імуномодулюючого та протипухлинного цитокіну в комплексних схемах лікування хворих на рак. Розкриття нових механізмів дії відомого цитокіну та застосування його як інгібітора злоякісного фенотипу пухлинних клітин відкриває нові можливості використання інтерферону в комплексній терапії хворих на рак в якості протипухлинного засобу з невисокою вартістю. Зазначене сприятиме підвищенню ефективності лікування та покращенню якості життя онкологічних хворих.

 

Кількість публікацій: 101, в т.ч. за темою роботи 14 статей, отримано патент, загальна кількість посилань на публікації автора  13 (згідно баз даних Scopus), h-індекс = 3.

Надіслати коментар

Коментарі

Ковалевська Л.М., к.б.н.

Питання механізмів посилення ефективності комбінованої протипухлинної терапії залишаються актуальним у пошуку шляхів боротьби із злоякісними новоутвореннями. Поглиблене вивчення дії інтерферону, надасть вагомих аргументів щодо шляхів раціонального використання цього цитокіну в біотерапії хворих на онкопатології як компонента комплексних схем лікування хворих на рак за стандартним та метрономним режимами терапії.
Дослідження мають практичну значимість, так як закладають основи для раціонального пошуку засобів скерованої дії на поділ і виживання злоякісних клітин. Робота безсумнівно є актуальною і повністю відповідає сучасним тенденціям розвитку онкології.

A. Sevko, Ph.D., Research Associate at UCL Cancer Institute

Nowadays, cancer therapy is a complex multitargeting procedure which is directed against tumour cells as well as challenging tumour microenvironment. Type I interferons are acting both as stimulators of the antitumour immunity and antiviral and antiproliferative agents. Thus, type I interferons are important regulators of cancer immunosurveillance. Furthermore, type I interferons are already in use as a part of combined therapy in clinical protocols or in clinical trials for hepatocellular carcinoma, melanoma, urothelial cancer, chronic myeloid leukaemia and metastatic renal cell carcinoma. Author demonstrated a new mechanism of IFN-alpha action on tumour cells and suggested therapeutic benefits of the long-lasting high dose IFN application. Therefore the results of the proposed research are relatively easy translated for a clinical practice and have clear applied relevance.

Паустовський Ю.О. к.м.н. доцент кафедри гігієни праці НМУ

Оскільки онкологічна патологія складає одну з найбільших часток в структурі загальної захворюваності населення як України, так і інших країн світу, а лікування злоякісних захворювань та їх подальший моніторинг і контроль за ростом пухлини, її метастазуванням, визначення ризику появи нових вогнищ, в тому числі в постопераційний період, надалі залишається проблематичним в клінічній практиці, вважаю, що робота «ПРИГНІЧЕННЯ ЗЛОЯКІСНОСТІ ПУХЛИННИХ КЛІТИН ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕРАПІЇ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ», к.б.н. Бездєнєжних Наталі Олександрівни є актуальною в представляє наступний етап вирішення вищевказаних питань.
К.м.н., доцент кафедри гігієни праці і професійних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Паустовський Ю.О

Гончарук Ірина Вікторівна к.м.н. Національний Інститут раку

Робота присвячена актуальній темі сьогодення-підвищенню ефективності лікування хворих на рак.Отримані претендентом фундаментальні свідчать про перспективність та необхідність використання інтерферону у схемах комплексного лікування онкологічних хворих. Автором роботи вперше в Україні отримано факти щодо участі інтерферону в інгібіції процесів епітеліально-мезенхимального переходу пухлинних клітин.Зазначене свідчить про значення цього цитокіну не тільки як модифікатора злоякісного фенотипу пухлинних клітин, але і як регулятора метастатичного процесу.Вважаю, що це дослідження заслуговує на увагу та підтримку.

Гончарук Ірина Вікторівна к.м.н. Національний Інститут раку

Марченко М.Л., к.м.н., доцент Київського Міжнародного Ун-ту

Рак є широкомасштабною медичною та соціально-економічною проблемою в Україні.Не викликає сумніву, що на сучасному етапі розвитку медичної науки боротьба з онкологічними захворюваннями є однією з найскладніших проблем. Для свого вирішення дане питання потребує об’єднання зусиль медичної спільноти та громадськості.Робота ж Бездєнєжних Н.О. розкриває нові підходи до протипухлинної терапії за допомогою пригнічення метастатичного потенціалу пухлинних клітин, що сприяє новим можливостям підвищення ефективності лікування хворих на злоякісні новоутворення, тобто отримані дані становлять не лише теоретичний, але і практичний інтерес. Треба зазначити, що видавнича активність Бездєнєжних Наталі Олександрівни є надзвичайно високою і результати роботи опубліковано в провідних фахових виданнях не тільки вітчизняних, але і закордонних, що свідчить про високий рівень наукових робіт автора.
Підсумовуючи вищесказане, вважаю, що робота заслуговує підтримки, а її автор Бездєнєжних Наталя Олександрівна достойна премії Президента України для молодих вчених.

К.м.н., доцент Київського Міжнародного Університету
Марченко Марина Леонідівна

Сківка Л.М., к.б.н., доцент, зав. каф., КНУ імені Тараса Шев

Майбутнє у лікуванні онкологічної патології, безумовно, належить комплексним терапевтичним підходам, спрямованим на відновлення порушеної імунологічної реактивності в організмі з пухлиною і на боротьбу зі злоякісним утвором при мінімізації шкідливого впливу на організм у цілому. В основі боротьби з пухлиною має бути вплив на її життєво важливі біологічні властивості, однією з яких є ступінь злоякісності. Інтерферон традиційно застосовується в онкологічній практиці завдяки низці протипухлинних ефектів і здатності сприяти відновленню протипухлинної резистентності. Доведена Н.О.Бездєнєжних здатність інтерферону інгібувати епітеліально-мезенхімний перехід пухлинних клітин дозволяє позиціонувати його як мультитаргентий препарат з широким спектром протипухлинних біологічних ефектів. Робота Н.О.Бездєнєжних виконана на високому методичному рівні, її результати і відкривають нові перспективи застосування інтерферону в лікуванні онкологічної патології, а автор заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих науковців.

Федорчук О.Г., к.б.н., с.н.с

Робота Бездєнєжних Н.О. є безумовно пріоритетною: виконана на високому методичному рівні, результати якої мають не тільки теоретичне, але і практичне значення оскільки клініцисти не тільки одержують інформацію, яка висвітлює і обґрунтовує доцільність застосування певних цитокінів при лікуванні онкологічних хворих, але і мають змогу корекції схем лікування хворих на рак з метою підвищення її ефективності. Тому висловлюю свою підтримку автору даної роботи, який, на мою думку, заслуговує премії Президента України для молодих вчених 2014 року.

К.б.н., с.н.с відділу фармакокорекції онкогенезу ІЕПОР ім.Р.Є.Кавецького НАН України, Федорчук О.Г.

entrepeneurial ideas for 3D printing

I do not often leave feedback, but after I do it's to express that your article was
truly captivating!

Alexander M Shneider, Ph.D, CureLab Oncology,Inc. Boston,USA

Данная работа актуальна тем, что в ней автором раскрыты новые механизмы подавления злокачественности опухолевых клеток. Особого внимания заслуживает факт открытия ингибирующего действия интерферона на эпителиально-мезенхимальный переход опухолевых клеток, вследствие чего уменьшается их способность к инвазии и миграции, что приводит к снижению их метастатических свойств в целом, а, соответственно, открываются новые варианты повышения эффективности терапии онкологических больных. Именно поэтому считаю, что работа заслуживает поддержки и её автор достоин премии Президента Украины для молодых учёных.

V.Gabai, PhD, Asst Prof, Boston Univ

Современная терапия рака, помимо хирургии, основана, в-основном, на убийстве опухолевых клеток, будь то радиация или химиопрепараты. Однако во многих случаях опухоли становятся резистентными к химио-и радиотерапии. Поэтому альтернативый подход, реверсия опухолевого фенотипа, то есть "нормализация" опухолевых клеток, представляется очень интересным и актуальным. В данной работе показано, что таким эффективным ингибитором опухолевого фенотипа является интерферон, который используется в клинической практике для лечения ряда заболеваний. Что особенно важно для клиники, помимо снижения злокачественности, опухолевые клетки становятся также чувствительными к противоопухолевым препаратам разного класса.

Крулько И. В. к.б.н, рук.проект. ассоц. защиты прав пациент

Работа действительно важная и интересная.
Мировые научные исследования возможности использования интерферона в борьбе с раком показывают большие перспективы для противоопухолевой терапии.
В работе Безденежных Н.А. описаны новые подходы к применению интерферона в терапии онкозаболеваний. Показано не только имуномодулирующее действие интерферона, но и его полипотентные противоопухолевые свойства , в том числе способность угнетать процессы развития злокачественных характеристик клеток. Данные, полученные автором, дадут возможность улучшения и расширения существующих схем лечения пациентов.

Мазуренко Н.Н., д.б.н., проф. зав.лаб.

Очень интересная работа, которая раскрывает новый механизм противоопухолевого действия ИФН в качестве ингибитора эпителиально-мезенхимального перехода. Обоснованы новые подходы к клиническому применению интерферона, что должно повысить эффективность существующей стратегии лечения онкологических больных.В частности, применение интерферона в режиме метрономной терапии может предотвратить появление рецидивов у онкологических пациентов после перенесенной операции.

Маланчук О. М., к.б.н., ст.н.сп.

На сьогодні в клінічній практиці не існує єдиного чіткого механізму боротьби з різного роду онкопатологіями. Нажаль, з кожним роком процент захворюваності та смертності від онкологічних захворювань зростає. Тому залишається актуальним пошук нових механізмів пригнічення "злоякісних" характеристик трансформованних клітин, зокрема, за допомогою цитокінів. На мій погляд, дана робота не лише дозволяє вирішити дану фундаментальну задачу, але і, як наслідок, дозволяє впровадити новий підхід в антиметастатичну терапію хворих з онкопатологіями. Таким чином робота Бездєнєжних Н.О. є актуальною та цікавою, і заслуговує на присудження Премії Президента України.

Мазуренко Н.Н.

Очень интересная работа, которая раскрывает новый механизм противоопухолевого действия ИФН в качестве ингибитора эпителиально-мезенхимального перехода. Обоснованы новые подходы к клиническому применению интерферона, что должно повысить эффективность существующей стратегии лечения онкологических больных.
В частности, применение интерферона в режиме метрономной терапии может предотвратить появление рецидивов у онкологических пациентов после перенесенной операции.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.