Офіційний веб сайт

Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі

р44

 

Автори:

Сліпченко М.І., Руденко О.Г., Сотников О.М., Єлаков С.Г., Яковлєв Ю.С., Кургаєв О.П., Авксентьєв О.Ю.,

Лісовенко О.П., Новіков М.В., Зінченко О.О.

 

Представлена Харківським національним університетом радіоелектроніки.

 

Створено теорію та методи проектування спеціалізованих цифрових обчислювачів для швидкої обробки великих інформаційних масивів на основі нейромережевого підходу, сплайн-апроксимації і функціональної регенерації та обчислювальні структури нового покоління. Методи засновано на представленні і апаратно-програмній реалізації складних функцій простими, що забезпечило виконання широкого класу перетворень, високу продуктивність, технологічність і економічність виготовлення.

Розроблено багаторівневу структуру системної інтеграції (7 рівнів), вирішено теоретичні і прикладні завдання кожного рівня ієрархії, що виконуються під управлінням вищого рівня інтеграції, і бізнес-процесів компаній з урахуванням стану ринку. Запропоновано новий тип високопродуктивної комп'ютерної системи (КС) на одному кристалі класу “Процесор-в-пам’яті” і її операційного середовища.

Розроблено та досліджено напівпровідникові структури для виготовлення перспективної елементної бази надшвидких засобів обробки інформації.

Розроблено теорію, архітектури і структури КС, що забезпечують ефективне поєднання універсальності КС з їх спеціалізацією у процесах створення, розвитку і використання прикладних систем.

Створені технічні засоби впроваджено в металургійній, космічній, оборонній промисловості, телебаченні та інших галузях. Економічний ефект тільки в металургійній промисловості перевищив 120 млн. дол.

 

Наукові результати опубліковано у 9  монографіях, 15 підручниках та навчальних посібниках,  348 статтях ( 112  у  реферованих журналах, загальний індекс цитування (згідно з базою даних SCOPUS) – 447, h-індекс =19). Новизну технічних рішень захищено  182 авторськими свідоцтвами і патентами (19 міжнародних). За даною тематикою захищено 5 докторських та 32  кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося  в  Інституті програмних систем НАН України 14 вересня 2011 року о 10 годині (зал засідань). 

Надіслати коментар

Коментарі

Скатков А.В., докт. техн. наук, проф.

Считаю, что задача создания проблемно-ориентированных цифровых вычислительных средств нового поколения для быстрой обработки больших информационных массивов является актуальной. Безусловно, цель, поставленная авторами в данной роботе, достигнута. Необходимо отметить, что авторским коллективом на протяжении почти трех десятков лет выполнен целый комплекс научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ. Среди основных результатов их деятельности можно выделить разработку методологии построения семиуровневой структуры системной интеграции; решение проблемы технической реализации сплайн-генераторов; разработку полупроводниковой структуры для изготовления перспективной элементной базы сверхбыстрых средств обработки информации; разработку аппаратно-микропрограммной реализации интерпретатора мета-языка и т.д.
Высокий научный и технический уровень данной работы подтверждается обилием публикаций, авторских свидетельств и патентов, участием в многочисленных выставках научно-технических достижений, а также научно-педагогической деятельностью – только диссертаций в рамках данной работы было защищено около четырех десятков.
Ценность практической составляющей работы подтверждается многочисленными актами внедрения на зарубежных и отечественных предприятиях, в частности, в области критических инфраструктур. Об эффективности полученных результатов свидетельствует экономический эффект, который только за последних семь лет составил около 120 млн. дол.
Считаю, что по объему выполненной работы, научной новизне, по полноте представленного материала и по масштабу внедрения результатов работа «Проблемно-ориентированные вычислительные средства обработки информации в реальном времени» авторов Слипченко Н.И., Руденко О.Г., Сотникова О.М., Елакова С.Г., Яковлева Ю.С., Кургаева А.Ф., Авксентьева А.Ю., Лисовенко А.П., Новикова Н.В., Зинченко А.А. заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2011 г.

Заведующий кафедрой кибернетики и вычислительной техники
Севастопольского национального технического университета
доктор технических наук, профессор
А.В. Скатков

Бобух Всеволод Анатолійович

Работа посвящена решению актуальных в данное время задач: разработке и внедрению цифровых вычислительных структур для обработки данных быстро протекающих технологических процессов в реальном времени. В работе решены задачи, охватывающие теоретические проблемы, практическое проектирование и внедрение в украинскую промышленность, в частности в металлургию, разработку специализированных процессоров для проведения быстрой обработки больших массивов дискретных данных технологических процессов с целью их дальнейшего преобразования, анализа, использования в автоматизированных системах управления.
В работе авторы решили задачу замены сложных аналитических функций, описывающих необходимые для реализации преобразования, на совокупность легко реализуемых аппаратно простых функций. Это отличает данную работу от зарубежных разработок, в основе которых лежит максимальная миниатюризация большого объема вычислительных средств, необходимых для реализации исходных преобразований в их традиционном представлении.
Учитывая осбенности работы, её широкое практическое внедрение и большую теоретическую значимость, считаю, что работа «Проблемно-ориентированные вычислительные средства обработки информации в реальном времени» авторов Слипченко Н.И., Руденко О.Г., Сотникова О.М., Елакова С.Г., Яковлева Ю.С., Кургаева А.Ф., Авксентьева А.Ю., Лисовенко А.П., Новикова Н.В., Зинченко А.А. заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2011 г.
"Институт информационных технологий", начальник отдела аппаратных средств защиты информации, к.т.н Бобух В.А.

Панасенко Ю.А., зас. директора НВП "Ноосфера"

Робота, що представлена на здобуття Державної премії України колективом авторів є важливим етапом розвитку вітчизняної науки в галузі обробки інформації. Дослідження, що проведені авторами, та отримані результати дозволяють на конкурентній основі сперечатися з розвинутими країнами в виробництві та впровадженні в експлуатацію на державних телецентрах та в приватних телестудіях нових апаратних рішень.
Високопродуктивні процесори обробки відоезображень знайшли своє місце не тільки в системах телевізійних відеоефектів, а й в системах візуалізації обставин різноманітних тренажерів. Дуже важливим є той факт, що результати роботи захищені багатьма патентами та авторськими свідоцтвами, пройшли апробацію на багатьох конференціях, виставлялися на виставках різного рівня, опубліковані в багатьох наукових працях.
В основу роботи відеопроцесорів реального часу для обробки великих об’ємів інформації покладено розроблені авторами алгоритми швидких геометричних перетворень растрових зображень, які дозволяють проектувати апаратні засоби більш ефективно. Розроблене математичне забезпечення систем, до яких входять швидкі відеопроцесори та процесори колориметричних перетворень зображень свідчить про високий рівень опанування сучасною програмною технологією вітчизняними програмістами.
Представлена робота становить собою цілостний комплекс програмних та апаратних рішень, які впроваджені в виробництво, в експлуатацію, що забезпечило значний економічний ефект, обумовлений застосуванням нових підходів до рішення складних наукових задач.
Враховуючи вищесказане, вважаю, що робота Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі” авторів Сліпченка М.І., Руденка О.Г., Сотникова О.М., Єлакова С.Г., Яковлєва Ю.С., Кургаєва О.П., Авксентьєва О.Ю., Лісовенка О.П., Новікова М.В., Зінченка О.О. , безумовно заслуговуває Державної премії України у галузі науки і техніки.

Дивак Микола Петрович

Робота присвячена методам розрахунку параметрів швидкодіючих обчислювальних апаратно-програмних засобів для досягнення необхідної точності обчислювальних структур нового покоління, методи настроювання обчислювальних засобів і їхнього інтегрування у технічні засоби автоматичних систем управління. Розроблені методи засновано на представленні та апаратно-програмній реалізації складних функцій простими або ж у розбитті складного завдання користувача на множину під задач, які можуть реалізовуватись при забезпеченні підвищення продуктивності на декілька порядків у порівнянні з продуктивністю систем класичної архітектури. Сферу застосування даної мережі поширено на задачі моделювання технологічних процесів і адаптивного управління ними, а також обробки (фільтрація, кодування) і стиснення відеоінформації в реальному часі. Використання нейромережного підходу дозволяє досягти оптимального режиму щодо економії споживання енергоресурсів та виходу якісного продукту. Методи економної реалізації технічних засобів враховують технологічні особливості виробничої бази України. Наукова новизна роботи відображена в багаторівневій структурі системної інтеграції та розробленій високопродуктивній комп’ютерній системі на одному кристалі та її операційного середовища. Вперше розроблено методологію побудови багаторівневої структури системної інтеграції із застосуванням нових інформаційних технологій вирішено теоретичні і прикладні завдання кожного рівня ієрархії, що виконуються під управлінням вищого рівня інтеграції і бізнес процесів компаній з урахуванням стану ринку. Значимість роботи підтверджується розробками авторів впроваджених у цілому ряді об’єктів, комплексів і підприємств України та СНД . Створені колективом авторів цифрові спеціалізовані процесори, а також АСУ на їх основі не мають аналогів в світі за критерієм ціна/продуктивність, відрізняються від зарубіжних аналогів більш високою швидкістю перетворень, більш широким спектром можливостей. Впровадження розроблених обчислювальних засобів дозволило на печах Побужського феронікелевого комбінату протягом 6 років, дозволила істотно (до 12%) заощадити витрати споживаного палива, що дало економічний ефект понад 70 млн. долл., на ТОВ «ПФК», значно (на 11%) зменшити споживану електроенергію при збереженні продуктивності печі, що заощадило більш як 50 млн. долл.
Вважаю, що розглянута робота колективу авторів Сліпченка М.І., Руденка О.Г., Сотникова О.М., Єлакова С.Г., Яковлева Ю.С., Кургаєва О.П., Авксентьєва О.Ю., Новікова М.В., Лісовенка О.П., Зінченка О.О. «Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Зав. кафедрою програмної інженерії
Тернопільського національного економічного університету
Доктор техн. Наук, професор Дивак М. П.

Лукяненко Святослав Олексійович

Висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року науково-технічна робота “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі” вирішує проблему створення проблемно-орієнтованих технічних засобів, інформаційних систем, комплексів та систем управління для швидкоплинних процесів функціонування народногосподарських об'єктів металургійної, будівельної, авіаційної, космічної, машинобудівної галузей, харчової промисловості, виробництва вогнетривів, оборонної галузі України, телебачення, IT індустрії тощо.
При виконанні НДР і ДКР державного значення вперше:
розроблено теорію та методи проектування спеціалізованих цифрових обчислювачів для швидкої обробки великих інформаційних масивів на основі нейромережного підходу, сплайн-апроксимації і функціональної регенерації, які надали можливість створити обчислювальні структури нового покоління на базі наявних в України технологій;
розроблено методологію побудови багаторівневої структури системної інтеграції (7 рівнів), із застосуванням нових інформаційних технологій;
розроблено теорію і методи архітектурно-структурної організації високопродуктивних PIM (Processor-in-Memory)-систем;
запропоновано архітектуру КС будувати за зразком системи обробки знань, представлених у формі наукової теорії, та апаратно-мікропрограмні реалізації машини баз знань, що надають користувачам метамову та технологію вирішення задач;
розроблено перший вітчизняний 16-розрядний однокристальний мікропроцесор мікро-ЕОМ "Электроника С5-21", що серійно випускався на підприємствах Мінелектронпрому СРСР;
розроблено та досліджено напівпровідникові структури для виготовлення перспективної елементної бази надшвидких засобів обробки інформації.
Високий науковий і технічний рівень цієї роботи підтверджено великою кількістю публікацій, патентів і авторських свідоцтв, участю у числених виставках науково-технічних досягнень, науково-педагогічною діяльністю – тільки дисертацій захищено 37.
В цілому, робота авторів зробила значний внесок у розвиток вітчизняної науки та техніки, що суттєво впливає на суспільний прогрес і утверджує високий авторитет вітчизняної науки у світі. Вказана робота “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі” авторів Сліпченко М.І., Руденко О.Г., Сотникова О.М., Єлакова С.Г., Яковлєва Ю.С., Кургаєва О.П., Авксентьєва О.Ю., Лісовенко О.П., Новікова М.В., Зінченко О.О. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року.

Зав. кафедри автоматизації проектування
енергетичних процесів та систем
Національного технічного університету
України “Київський політехнічний інститут”
доктор технічних наук, професор
С.О. Лук'яненко

В.А.Широков

Складність завдань обробки даних, як правило, випереджає можливості існуючих обчислювальних існуючих засобів за продуктивністю, обсягами пам'яті та іншими параметрами. Висока актуальність вирішення таких завдань породжує комплекс непростих проблем у галузі конструювання, технології виробництва елементної бази та обчислювальних засобів у цілому. Україна, яка зараз не має власної розвиненої технологічної бази (зокрема відповідного рівня інтегральної технології) вимушена розв’язувати подібні завдання, обираючи власні, специфічні підходи до створення високопродуктивних обчислювальних засобів. Саме розв’язанню проблеми створення високопродуктивних обчислю-вальних систем та їх практичним застосуванням присвячена робота “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі” (автори: Сліпченко М.І., Руденко О.Г., Сотников О.М., Єлаков С.Г., Яковлєв Ю.С., Кургаєв О.П., Авксентьєв О.Ю., Новіков М.В., Лісовенко О.П., Зінченко О.О.).
Авторами на протязі майже 30 років виконано великий комплекс науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт, унаслідок чого розроблено теоретичні засади та методологію проектування спеціалізованих цифрових обчислювачів для швидкої обробки великих інформаційних масивів на основі нейромережевого підходу, сплайн-апроксимації і функціональної регенерації, що надало можливість створення обчислювальних структур нового покоління на базі наявних в України технологій. Застосування розроблених авторами методів дозволило забезпечити високу продуктивність створених ними обчислювальних засобів, технологічність і економічність їх продукування.
Цінним у роботі є те, що теоретичні підходи та результати автори максимально намагаються застосувати до вирішення практично важливих завдань. До цього слід віднести розв'язання задачі інтеграції апаратних і програмних платформ у відповідності з комплексними критеріями їх оцінки та розробку проблемно-орієнтованої системи операцій мікропроцесорів. Перспек-тивним результатом, методологічна сила якого виходить за межі даної роботи, вважаю побудову архітектури комп’ютерних систем за зразком системи обробки знань, представлених у формі наукової теорії.
Дослідження напівпровідникових структур перспективної елементної бази надшвидких засобів обробки інформації на основі AlGaN/GaN є свідченням наукового діапазону роботи – від когнітології та розроблення теоретичних засад конструювання обчислювачів до розроблення фізичної бази напівпровідникових матеріалів для їхньої реалізації.
Розробки авторів знайшли широке впровадження на цілому ряді підприємств СРСР та СНД, у різних галузях промислового, космічного та оборонного комплексу України, в металургійній, машинобудівній, будівельній та харчовій, транспортній промисловості, виробництві цементу та вогнетривів, телевізійній індустрії, IT-індустрії, геоінформаційних системах, медицині, в АСУ імітаторів візуальних обстановок тренажерів пілотованих авіа- та космічних апаратів. Впровадження розроблених обчислювальних засобів тільки у технології управління об'єктами металургійних виробництв дозволило тільки за останні 7 років отримати економічний ефект понад 120 млн. дол.
Вважаю, що за науковим рівнем та обсягами виконаної роботи, науковою новизною, масштабами практичного впровадження результатів робота «Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі» авторів Сліпченка М.І., Руденка О.Г., Сотникова О.М., Єлакова С.Г., Яковлєва Ю.С., Кургаєва О.П., Авксентьєва О.Ю., Новікова М.В., Лісовенка О.П., Зінченка О.О.) безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2011 р.

Директор Українського мовно-
інформаційного фонду НАН України
член-кореспондент НАН України,
лауреат Державної премії УРСР у галузі науки і техніки
В.А.Широков

Гизенко Н.В.

Робота присвячена створенню проблемно-орієнтованих цифрових обчислювальних засобів нового покоління для швидкої обробки великих інформаційних масивів із гнучкою архітектурою, що дозволяє виконувати широкі спектри перетворень, і їх впровадженню в галузі народного господарства.
Немає сумніву, що ціль, поставлена в роботі й досягнута авторами, актуальна сьогодні й буде залишатися актуальною в перспективі. Розвиток практично всіх сфер людської діяльності немислимий без розвитку засобів обробки даних і впровадження їх у ці сфери.
Через недостатнє впровадження в металургію подібних засобів спостерігалася відсутність оптимального управління об'єктами металургійної галузі, а, таким чином, відставання в темпах розвитку цієї галузі.
Створення на базі процесорів швидкої обробки великих потоків технологічної інформації системи контролю розподілу електричної потужності, що підводиться, у ванні розплавів руднотермічної електропечі дозволило не тільки вирішити конкретну задачу, але й на базі статистичної обробки експериментальних даних узагальнити отримані результати для їх використання на металургійних підприємствах виплавки металу, які обладнані руднотермічними електропечами.
Отримані залежності розподілу потенціалів працюючої печі при різних значеннях потужності, що підводиться, дали можливість оптимізувати енергетичні режими печей і заощаджувати електроенергію.
Використання отриманих експериментальних залежностей розподілу електричної потужності, що підводиться, у ванні розплавів руднотермічної електропечі на ТОВ «ПФК» дозволило істотно зменшити споживану електроенергію при збереженні продуктивності печі.
Обробка великої кількості статистичних даних (по розподілу електричних полів у розплавах шлаку та метала), отриманих у результаті експлуатації електронно-механічного комплексу контролю розподілу електричної потужності, що підводиться, у ванні розплавів руднотермічної електропечі, дозволила виявити нові фізичні закономірності поводження середовищ на їх стиках в умовах високих температур.
Подальше плановане авторами, удосконалювання комплексу контролю розподілу електричної потужності, що підводиться, у ванні розплавів руднотермічної електропечі, а саме, його апаратно-програмної частини, що базується на процесорах швидкої обробки великих потоків технологічної інформації, дозволить проводити великомасштабні експерименти в реальних умовах експлуатації безупинно працюючих печей, що дасть можливість підняти на новий рівень теорію фізичних і електрохімічних процесів, що протікають у розплавах твердих речовин.
Отримані в результаті експлуатації «автоматизованих систем дистанційного контролю режимів роботи й температури кожуха обертових трубчастих печей» залежності розподілу температур факелів полум'я пальників, швидкості обертання, витрати палива, трубчастих печей від часу дали можливість оптимізувати енергетичні режими печей і істотно заощаджувати витрату споживаного палива, як мазуту, так і природного газу.
Хочеться побажати авторам не зупинятися на досягнутому й продовжувати впроваджувати розроблені ними обчислювальні структури в діючі АСУ ТП і створювати на їхній базі нові комплекси управління складними об'єктами.
Використання комплексів забезпечило підвищення продуктивності роботи, великий економічний ефект, істотне в масштабах України збереження енергоресурсів, соціальний ефект, що полягає в переході на нові сучасні технології, що полегшують роботу людини.
З огляду на вищесказане, вважаю, що робота “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі” авторів Новікова М.В., Лісовенка О.П., Сліпченка М.І., Руденка О.Г., Сотникова О.М., Єлакова С.Г., Яковлєва Ю.С., Кургаєва О.П., Авксентьєва О.Ю., Зінченка О.О. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Український науково-виробничій концерн «Укркольормет»
Міністерство промислової політики України
Генеральний директор Гизенко Н.В.

N. Nikolov, Македония, Скопски Легуры

Работа посвящена решению задач актуальной в данное время тематики: разработке и внедрению цифровых вычислительных структур для быстрой обработки данных быстротечных технологических процессов. В работе решены многочисленные задачи, которые охватывают проблемы теоретического осмысления, практического проектирования и внедрения в промышленный комплекс Украины, в частности в металлургию, специализированных процессоров для проведения быстрой обработки больших массивов дискретизированных данных технологического процесса с целью их дальнейшего преобразования, анализа, использования в автоматизированных системах управления технологическими процессами.
Потребность в экономических процессорах быстрой обработки больших информационных массивов в данное время высока и со временем только увеличивается. Коллективом авторов разработана технология изготовления таких процессоров, проведена большая работа по подготовке производства и внедрению их на ведущих предприятиях Украины.
Объединение усилий научных работников и производителей "Побужского ферроникелевого комбината" подняло на новый практический уровень использование разработанных устройств и их усовершенствование для решения специализированных задач, присущих автоматизированным системам управления технологическими процессами.
АСУ, построенные на базе процессоров, выполненных по разработанным в работе методам, благодаря их высокой скорости обработки данных, низкой цене и простоте интеграции в большие системы, нашли широкое воплощение в объектах народного хозяйства и обороны. Такие АСУ дают новые возможности управления процессами и объектами, что приносит существенные экономические и социальные эффекты.
Внедрение системы контроля за распределением электроэнергии в ваннах расплавов руднотермических электропечей, которая построена на основе процессоров, использующих методы сплайн-аппроксимации, разрешило получить значительные экономические эффекты за счет снижения затрат электроэнергии, увеличения выпуска металла, увеличения срока работы футеровки печи, уменьшения количества поломок электродов, на ООО «ПФК» это позволило значительно уменьшить потребляемую электроэнергию при сохранении производительности печи.
Интегрированная распределенная система контроля температуры кожуха и равномерности распределения факела пламени горелки вращающейся трубчатой печи с использованием спецпроцессоров на базе нейросети СМАС прошла практическую проверку на 4 печах Побужского ферроникелевого комбината беспрерывной работой на протяжении 6 лет и позволила существенным образом экономить расход потребляемого топлива.
Международное признание работы подтверждается заинтересованностью заграничных металлургических предприятий и предприятий цементной промышленности (Россия, Македония) в использовании разработанного оборудования.
Использование теоретических исследований авторов в практической реализации сложных комплексов в разнообразных областях хозяйства на основе технологических возможностей Украинских предприятий ставит значение выполненной работы на высокий уровень оценки.
Считаю что по объему выполненной работы, по полноте представленного материала и по масштабу внедрения результатов, работа «Проблемно-ориентированные вычислительные средства обработки информации в реальном времени» авторов Новикова Н.В., Лисовенко А.П., Слипченко Н.И., Руденко О.Г., Сотникова О.М., Елакова С.Г., Яковлева Ю.С., Кургаева А.Ф., Авксентьева А.Ю., Зинченко А.А. заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.
N. Nikolov, и.о. генерального директора меднорудного комбината, Македония, Скопски Легуры

Овсянников Д.А., Санкт-Петербург

Авторы создали теорию, методы построения, технологию изготовления (с использованием традиционного для Украины технологического оборудования) цифровых вычислительных структур для быстрой обработки больших массивов входной информации. Разработали многочисленные конкретные примеры таких структур и их внедрения в комплексы. Эти средства естественно сочетаются с традиционными и современными цифровыми информационно- вычислительными и компьютерными локальными и распределенными системами обработки и передачи данных.
Основной теоретической задачей, которую решили авторы, была задача замены сложных аналитических функций, описывающих необходимые для реализации преобразования на суперпозицию функций простых для их аппаратной реализации.
Авторы пошли не традиционным путем, каким идут разработчики радиоэлектроники в государствах с самыми передовыми технологиями: путем максимальной микроминиатюризации большого объема вычислительных средств, необходимых для реализации исходных преобразований в их традиционном представлении, но путем замены необходимости вычисления сложных выражений на вычисления простых, легко реализуемых с применением традиционных технологий и поэтому, недорогих и конкурентоспособных для широкого использования в различных областях народного хозяйства.
Считаю, что по объему выполненной работы, научной новизне, по полноте представленного материала и по масштабу внедрения результатов работа: «Проблемно-ориентированные вычислительные средства обработки информации в реальном времени» авторов Слипченко Н.И., Руденко О.Г., Сотникова О.М., Елакова С.Г., Яковлева Ю.С., Кургаева А.Ф., Авксентьева А.Ю., Лисовенко А.П., Новикова Н.В., Зинченко А.А. заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2011 г.
Заведующий кафедрой теории систем управления электрофизической аппаратурой Санкт-Петербургского государственного университета, доктор физ.-мат. наук, профессор Д.А.Овсянников

Кузьомін О.Я.

Робота охоплює великий обсяг теоретичних розробок і впровадження реальних систем геометричної та колориметричної обробки зображення в реальному часі в системах моделювання, відеотренажерах і сучасних телевізійних відеопроцесорах.
Проведені теоретичні дослідження, запропоновані нові алгоритми швидкої обробки реальних рухомих зображень дозволяють створити економічні відеопроцесори, які за співвідношенням ціна/продуктивність є конкурентноспроможними в порівнянні з сучасними світовими зразками.
Автори є власниками великої кількості патентів на апаратні засоби а також власниками теоретичних приоритетних публікацій і програмного забезпечення, що вказує на значний теоретичний потенціал і можливість подальшого розвитку запропонованих ідей. Розробки авторів та їх впровадження в реальних системах моделювання і обробки рухомих зображень підтверджують високий науковий рівень, який склався у радянські часи і розвинувся у роки незалежності України.
Необхідно відзначити практичну спрямованість проведених наукових досліджень.
Враховуючи вищесказане вважаю, що робота “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі” авторів Сліпченка М.І., Руденка О.Г., Сотникова О.М., Єлакова С.Г., Яковлєва Ю.С., Кургаєва О.П., Авксентьєва О.Ю., Лісовенка О.П., Новікова М.В., Зінченка О.О. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2011 р.
Начальник інформаційно-маркетингового відділу Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор техн. наук, професор Кузьомін О.Я.

Януш Шайна, ADB, Польша

Корпорация ADB (Advanced Digital Broadcast) является одним из мировых лидеров в области цифрового телевидения. Поэтому с нашей точки зрения, особого внимания заслуживают представленные в работе результаты по созданию цифровых устройств быстрой обработки изображений нового поколения, реализованных в виде видеопроцессоров обработки реальных изображений. Следует отметить, что данная тематика является прерогативой передовых в технологическом отношении государств, однако уровень результатов, полученных авторами, без сомнения является мировым и свидетельствует о прорыве Украины в этой области.
Важный научный и практический интерес представляют также разработанная авторами многоуровневая структура системной интеграции, в которой для решения теоретических и прикладных задач каждого уровня используются новые информационные технологии (многоагентная технология и онтология), а также новый тип высокопроизводительной компьютерной системы на одном кристалле класса “Процессор-в-памяти” и её операционная среда, защищенные патентами Украины. Созданные методы сочетают в себе полный цикл от постановки задачи, синтеза соответствующих структур, их изготовления до практического внедрения. Хотя методы реализации предлагаемых вычислительных структур, ориентированных на выполнение широких классов преобразований, разработаны на базе имеющихся в Украине технологий, созданные структуры отличаются высокой производительностью, не уступающей лучшим зарубежным аналогам, а также технологичностью и экономичностью изготовления. На наш взгляд, это является основой для снижения затрат на производство украинской продукции, продвижения ее на мировой рынок и повышения ее конкурентноспособности.
Учитывая вышесказанное, считаем, что работа «Проблемно-ориентированные вычислительные средства обработки информации в реальном времени» авторов Слипченко Н.И., Руденко О.Г., Сотникова О.М., Елакова С.Г., Яковлева Ю.С., Кургаева А.Ф., Авксентьева А.Ю., Лисовенко А.П., Новикова Н.В., Зинченко А.А. заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2011 г.
Президент ADB PL Януш Шайна

С.Н.Андрианов, Санкт-Петербург

Работа посвящена созданию проблемно-ориентированных цифровых вычислительных средств нового поколения для быстрой обработки больших информационных массивов с гибкой перестраиваемой архитектурой, позволяющей выполнять широкие спектры преобразований, и их внедрению в отрасли народного хозяйства. Впервые разработана многоуровневая структура системной интеграции (7 уровней), с применением новых информационных технологий решены теоретические и прикладные задачи каждого уровня иерархии, которые выполняются под управлением высшего уровня интеграции и бизнес-процессов компаний с учетом состояния рынка. Предложен и защищен патентами новый тип высокопроизводительной компьютерной системы (КС) на одном кристалле класса “Процессор-в-памяти” и ее операционной среды.
Нет сомнения, что цель, поставленная в работе и достигнутая авторами, актуальна сегодня и будет оставаться актуальной в перспективе. Развитие практически всех сфер человеческой деятельности немыслимо без развития средств обработки данных и внедрения их в эти сферы.
Технические структуры, создаваемые с помощью разработанных методов, включающих этапы их разработки и изготовления, по своей экономичности, а, следовательно, по возможностям широкого распространения, не имеют аналогов как в СНГ, так и в мире.
АСУ, построенные на базе процессоров выполненных по разработанным в работе методам, благодаря их высокой скорости обработки данных, низкой цене и простоте интеграции в большие системы, нашли широкое воплощение в объектах народного хозяйства и обороны. Такие АСУ дают новые возможности управления процессами и объектами, что приносит большие экономические и социальные эффекты.
Существенной характеристикой, отличающей работу авторов, является то, что они, создавая системы управления технологическими процессами, извлекают из них новые данные, которые характеризуют их работу. И, уже, с использованием этих данных достигают более точного и более оптимального управления.
Значительной положительной особенностью работы является реалистичность постановки задачи, которая идет от практических потребностей: создания быстрых специализированных вычислителей, которые могли бы выполнять широкие классы задач и были бы экономичны, технологичны и легко реализуемы с использованием реальной технологической базы. А, уже, после постановки такой «не академичной» задачи, определилась необходимость разработки соответствующей теории, которую авторы успешно создали.
Соответствие реальным задачам, как раз и явилось залогом дальнейшего широкого распространения разработанных технических средств и последующие, получаемые от их внедрения, значительные экономические и социальные эффекты.
Создание на базе процессоров быстрой обработки больших потоков технологической информации системы контроля распределения подводимой электрической мощности в ванне расплавов руднотермической электропечи позволило не только решить конкретную задачу, но и на базе статистической обработки экспериментальных данных обобщить полученные результаты для их использования на металлургических предприятиях выплавки металла, использующих руднотермические электропечи.
Полученные зависимости распределения потенциалов работающей печи при различных значениях подводимой мощности дали возможность оптимизировать энергетические режимы печей и экономить электроэнергию.
Использование полученных экспериментальных зависимостей распределения подводимой электрической мощности в ванне расплавов руднотермической электропечи на ООО «ПФК» позволило существенно уменьшить потребляемую электроэнергию при сохранении производительности печи.
Обработка большого количества статистических данных (по распределению электрических полей в расплавах шлака и метала), полученных в результате эксплуатации электронно-механического комплекса контроля распределения подводимой электрической мощности в ванне расплавов руднотермической электропечи, позволила выявить новые физические закономерности поведения сред на их стыках в условиях высоких температур.
Полученные в результате эксплуатации «автоматизированных систем дистанционного контроля режимов работы и температуры кожуха вращающихся трубчатых печей» зависимости распределения температур факелов пламени горелок, скорости вращения, расхода топлива, вращающихся трубчатых печей от времени дали возможность оптимизировать энергетические режимы печей и существенно экономить расход потребляемого топлива, как мазута, так и природного газа.
Хочется пожелать авторам не останавливаться на достигнутом и продолжать внедрять разработанные ими вычислительные структуры в действующие АСУ ТП и создавать на их базе новые комплексы управления сложными объектами.
Использование комплексов обеспечило повышение производительности работы, большой экономический эффект, существенное в масштабах Украины сохранение энергоресурсов, социальный эффект, который заключается в переходе на новые современные технологии, облегчающие работу человека.
Учитывая вышесказанное, считаем, что работа: «Проблемно-ориентированные вычислительные средства обработки информации в реальном времени» авторов Слипченко Н.И., Руденко О.Г., Сотникова О.М., Елакова С.Г., Яковлева Ю.С., Кургаева А.Ф., Авксентьева А.Ю., Лисовенко А.П., Новикова Н.В., Зинченко А.А. заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2011 г.
Заведующий кафедрой компьютерного моделирования и микропроцессорных систем Санкт-Петербургского государственного университета, доктор физ.-мат. наук, профессор С.Н.Андрианов

Олег Прентковский / Olegas Prentkovskis

С точки зрения представителя транспортной сферы, работа актуальна. Она связана с решением проблемы повышения эффективности функционирования объектов различных сфер экономики государства. Одними из которых являются объекты транспортной системы с 3-мя основными составляющими – транспортные средства; транспортная инфраструктура (дороги и пути); объекты транспортирования (люди и грузы).
Транспортная система в наши дни не мыслима без информационных систем и, в том числе, без средств оперативной обработки информации и визуализации изображений, которые применяются не только в транспортных средствах, но и транспортной инфраструктуре.
Транспортная система, также не мыслима без современных технологических процессов, будь это автоматизированная линия производства и транспортирования изделий или же современный транспортный терминал (например, склад, вокзал, аэропорт и т.д.). А любые технологические процессы должны быть контролируемы и управляемы…
Полагаю, что данная работа и ее авторы – достойны государственной премии Украины в области науки и техники.

доц. д-р Олег Прентковский / Assoc. Prof. Dr. Olegas Prentkovskis
Ответственный секретарь редколлегии научного журнала TRANSPORT / Managing Editor of Research Journal TRANSPORT
www.transport.vgtu.lt
Журнал издает Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса, Академия наук Литвы и Taylor & Francis Group (Великобритания)
Эл. почта: olegas.prentkovskis@vgtu.lt

Vktor Lichtner

Die Entwicklung “Problem-Oriented Computing bedeutet für die Verarbeitung von Informationen in Echtzeit" ist der Lösung von Aufgaben aus einem heute sehr aktuellen Bereich gewidmet: der Entwicklung und Umsetzung numerischer rechentechnischer Strukturen für die schnelle Verarbeitung realer Abbildungen und Datenmassive schnell ablaufender technologischer Prozesse. Im Verlauf der vorliegenden Entwicklung ist eine Vielzahl von Aufgaben gelöst worden, die sowohl die Erfassung und schnelle Bearbeitung großer Massive diskretisieter Abbildungen für ihre weitere Transformation und Erkennung als auch die Ausgabe der Abbildungen und ihre hochpräzise Positionierung nach vorgegebenen Algorithmen auf Rasterindikatoren im Echtzeitbetrieb. Die Autoren habe sowohl eine umfangreiche theoretische als auch praktische Arbeit zur Entwicklung von Methoden, Strukturen, Algorithmen und Software für die schnelle Transformation großer Datenmassive sowie zur Herstellung spezialisierter Prozessoren, die die Realisierung ermöglichen, geleistet. Die "Charkower Schule" der Universität für Nachrichtenelektronik ist in der Ukraine und in GUS-Ländern durch vielfältige Publikationen und Ausstellungen, durch theoretische Arbeiten und praktische Umsetzungen schnelter Prozessoren und Videoprozesscren bekannt.
Aus meiner Sicht ist die Entwicklung "Problem-Oriented Computing bedeutet für die Verarbeitung von Informationen in Echtzeit" der Autoren Elakov S.G., Novikov N.V., Slipchenko N.I., Lisovenko A.P., Rudenko O.G., Sotnikov O.M., Yakovlev Yu.S. und andere auf Grund des Umfanges der Arbeiten, des wissenschaftlichen Neuheitsgrades und der praktischen Realisierung für die Auszeichnung mit dem Staatspreis der Ukraine im Bereich Wissenschaft 2011 hervorragend geeignet.
Vktor Lichtner Geschäftsführer UNILINK GmbH, Dresden

А.А. Елисеев

Робота присвячена створенню конкурентоспроможних проблемно-орієнтованих цифрових обчислювальних засобів нового покоління для швидкої обробки великих інформаційних масивів
Немає сумніву, що ціль, поставлена в роботі й досягнута авторами, актуальна сьогодні й буде залишатися актуальною в перспективі. Розвиток практично всіх сфер людської діяльності немислимий без розвитку засобів обробки даних і впровадження їх у ці сфери.
Через недостатнє впровадження в металургію подібних засобів спостерігалася відсутність оптимального управління об'єктами металургійної галузі, а, таким чином, відставання в темпах розвитку цієї галузі.
Створення на базі процесорів швидкої обробки великих потоків технологічної інформації системи контролю розподілу електричної потужності, що підводиться, у ванні розплавів руднотермічної електропечі дозволило не тільки вирішити конкретну задачу, але й на базі статистичної обробки експериментальних даних узагальнити отримані результати для їх використання на металургійних підприємствах виплавки металу, які обладнані руднотермічними електропечами.
Отримані залежності розподілу потенціалів працюючої печі при різних значеннях потужності, що підводиться, дали можливість оптимізувати енергетичні режими печей і заощаджувати електроенергію.
Використання отриманих експериментальних залежностей розподілу електричної потужності, що підводиться, у ванні розплавів руднотермічної електропечі на ТОВ «ПФК» дозволило істотно зменшити споживану електроенергію при збереженні продуктивності печі.
Обробка великої кількості статистичних даних (по розподілу електричних полів у розплавах шлаку та метала), отриманих у результаті експлуатації електронно-механічного комплексу контролю розподілу електричної потужності, що підводиться, у ванні розплавів руднотермічної електропечі, дозволила виявити нові фізичні закономірності поводження середовищ на їх стиках в умовах високих температур.
Подальше, що проводиться, а, також, плановане авторами, удосконалювання комплексу контролю розподілу електричної потужності, що підводиться, у ванні розплавів руднотермічної електропечі, а саме, його апаратно-програмної частини, що базується на процесорах швидкої обробки великих потоків технологічної інформації, дозволить проводити великомасштабні експерименти в реальних умовах експлуатації безупинно працюючих печей, що дасть можливість підняти на новий рівень теорію фізичних і електрохімічних процесів, що протікають у розплавах твердих речовин.
Отримані в результаті експлуатації «автоматизованих систем дистанційного контролю режимів роботи й температури кожуха обертових трубчастих печей» залежності розподілу температур факелів полум'я пальників, швидкості обертання, витрати палива, трубчастих печей від часу дали можливість оптимізувати енергетичні режими печей і істотно заощаджувати витрату споживаного палива, як мазуту, так і природного газу.
Хочеться побажати авторам не зупинятися на досягнутому й продовжувати впроваджувати розроблені ними обчислювальні структури в діючі АСУ ТП і створювати на їхній базі нові комплекси управління складними об'єктами.
Використання комплексів забезпечило підвищення продуктивності роботи, великий економічний ефект, істотне в масштабах України збереження енергоресурсів, соціальний ефект, що полягає в переході на нові сучасні технології, що полегшують роботу людини.
З огляду на вищесказане, вважаю, що робота “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі” авторів Сліпченко М.І., Руденко О.Г., Сотников О.М., Єлаков С.Г., Яковлєв Ю.С., Кургаєв О.П., Авксентьєв О.Ю., Лісовенко О.П., Новіков М.В., Зінченко О.О. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки й техніки в 2011р.
Директор НВФ «Телетех», г. Харьков

В.В. Головачев

Рассматриваемая работа посвящена созданию специализированных цифровых технических средств для проблеммной ориентации систем и комплексов быстрой обработки больших массивов информации при решении широкого класса задач, и их реализация в промышленных масштабах. Создание теории и методов системной интеграции как методологической основы реализации таких средств на всех этапах их жизненного цикла с учетом современной и перспективной элементной базы и имеющихся рыночных отношений.
Созданные методы сочетают в себе полный цикл от постановки задачи, синтеза соответствующих структур, их изготовления, с учетом особенностей технологической базы Украины, практического внедрения этих средств в объекты народного хозяйства. Очень важно, также, что авторы особенно обращают внимание и создали методы построения экономичных и потому экономически целесообразных технических средств быстрой обработки данных. Экономичность заложена уже в основе их проектирования.
Поэтому и не удивляют экономические результаты, полученные авторами от внедрения разработанных средств в объекты металлургической и цементной отраслей, как закономерные, вытекающие из методов их построения.
Заслуживает особого внимания большие достижения авторов в области создания видеопроцессоров обработки реальных изображений. Это очень сложная и наукоемкая тематика которая до сегодняшнего времени была прерогативой передовых в технологическом отношении государств и которую сегодня развили авторы и довели до практического внедрения во многочисленных народнохозяйственных и оборонных объектах.
Отметим, что в рамках проведенного цикла работ создано не только большое количество оригинальных архитектур конкретных исполнений цифровых процессоров, их структур, функциональных и принципиальных схем, а также, архитектур, структур, функциональных и принципиальных схем технических систем в составе которых выполняет свою конкретную задачу конкретный процессор, но, также, и соответствующее этому количество оригинального алгоритмического и программного обеспечения, обеспечивающего их работоспособность.
В отличие от зарубежных образцов, созданные и широко внедренные авторами устройства являются открытыми системами, обладающими целым рядом адаптационных возможностей, упрощающих задачу их подключения в самые разнообразные потребительские конфигурации.
Разработанные технические средства по критерию цена/ производительность лучшие в мире.
Внедрение таких вычислительных средств в автоматизированные системы управления технологиями металлургических процессов позволило поднять эти технологии на новый, самый передовой в мировой практике, уровень.
Нельзя не отметить разработанную систему инфракрасного мониторинга температурной ситуации и формирования данных для поддержания заданного температурного режима во вращающейся трубчатой печи. Система дает возможность управления температурным режимом трубчатой вращающейся печи с целью его оптимизации и стабилизации.
Система обеспечивает сокращение расхода топлива; предупреждения прогара кожуха печи; упрощает и делает более уверенной работу обжигальщиков.
В целом, работу отличает практическая постановка задачи, большой объем проведенных исследований, большие полученные экономические эффекты от внедрения разработанных технических средств, широкая известность работ авторов в России.
Учитывая вышесказанное, считаем, что работа «Проблемно-ориентированные вычислительные средства для обработки больших информационных массивов» авторов Слипченко Н.И., Руденко О.Г., Сотников О.М., Елаков С.Г., Яковлев Ю.С., Кургаев А.Ф., Авксентьев А.Ю., Новиков Н.В., Лисовенко А.П., Зинченко А.А. заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2011 г.
Генеральный директор ОАО «Внешнеторговая фирма «Термоэкспорт», г. Москва
В.В. Головачев

Є.О. Башков

Актуальність і велике державне значення виконаною авторським колективом роботи підтверджується великим попитом на розроблену продукцію і широким її впровадженням в металургійній, цементній, будівельній, авіаційній, космічній, машинобудівній галузях, харчовій промисловості, галузі виробництва вогнетривів, оборонній галузі, телебаченні тощо в Україні, країнах СНД, а також країнах ближнього і дальнього зарубіжжя. Економічний ефект від впровадження тільки в металургійну промисловість за останніх 7 років склав більше 120 млн. дол. При цьому авторами виконаний великий комплекс новаторських теоретичних і прикладних досліджень, що дозволило створити різні вироби, які по своїх технічних характеристиках є конкурентоздатними в порівнянні із зарубіжними, а у ряді випадків і перевершують їх, що підтверджене численними авторськими свідоцтвами і патентами.
Безперечною позитивною ознакою цієї роботи є те, що реалізовуючи свої розробки на сучасній елементній базі, яка присутня на ринку України, автори одночасно виконали великий об'єм фундаментальних і прикладних досліджень, розробив не тільки архітектури та структури деяких перспективних проблемно-орієнтованих комп’ютерних систем (наприклад, систем типу “Процесор-в-пам’яті”, комп’ютерних систем за зразком системи обробки знань та ін.), але і визначивши розвиток архітектурних ліній та перспективної елементної бази для їх реалізації. При цьому стрижнем, що пов'язує виконання всіх досліджень, є розроблена авторами методологія системної інтеграції.
Таким чином, за велике державне значення, за науковою новизною, і за масштабом впровадження результатів, робота “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі” авторів Сліпченка М.І., Руденка О.Г., Сотникова О.М., Єлакова С.Г., Яковлєва Ю.С., Кургаєва О.П., Авксентьєва О.Ю., Лісовенко О.П., Новікова М.В., Зінченко О.О заслуговує Державної премії України у галузі науки і техніки 2011 р.

Башков Євген Олександрович, д.т.н., проф., Донецький національний технічний університет

А.М.Овчарук

Сьогодні рівень добробуту держави у значній мірі визначається просуненням та впровадженням у промислове виробництво та іншій сфери життя високих інформаційних технологій. Зараз ті країни мають перспективу, які створюють та впроваджують у себе засоби високих технологій і успішно конкурують на цьому ринку.
Тому, велике значення має той факт, що в Україні не тільки впроваджуються зарубіжні прогресивні засоби високих інформаційних технологій, але й, що більш важливе, створюються свої власні. Хотілось би сподіватися, що цей процес буде продовжуватися и нарощуватися.
Представлена робота становить собою цілісний комплекс програмних та апаратних рішень, які впроваджені в виробництво, в експлуатацію, що забезпечило значний економічний ефект, обумовлений застосуванням нових підходів до рішення складних наукових задач.
Автори створили теорію і методи розробки цифрових обчислювальних засобів нового покоління, які відрізняються гнучкою архітектурою, що дозволяє виконувати широкі спектри перетворень, високою продуктивністю, максимальною швидкістю обробки великих потоків вхідної інформації (в т.ч. зображень без компресії) і економічністю їх виготовлення з використанням традиційної для України технологічної бази.
Задачі обробки і передачі зображень в інформаційних і телекомунікаційних системах у реальному часі завжди представляли і являють собою специфічний, технічно складний для реалізації клас задач через дуже великі розміри масивів зображень у силу їхньої фізичної природи.
Тому, це завжди було і є вузьким місцем і затримує темп розвитку високих інформаційних технологій у тих сегментах, де потрібна робота з зображеннями.
Для цифрової обробки зображень у реальному часі використовуються обчислювальні засоби з великою продуктивністю, традиційно, це всілякі графічні станції, які неможливо використовувати так широко й у такій кількості, як зараз в інформаційних технологіях у цифрових каналах використовуються мікропроцесорні обчислювальні засоби.
Таким чином, створення високопродуктивних малогабаритних і дешевих обчислювальних структур для обробки зображень у реальному часі представляється дуже важливою, необхідною й актуальною. Успіхи в її рішенні дають можливість наступному етапу ще більшого поширення інформаційних технологій у тих областях, де необхідно обробляти зображення.
Швидкі цифрові перетворювачі інформації отримали розвиток в автоматизованих системах контролю за температурою факелів полум'я пальників і температури кожухів печей, що обертаються, які використовуються на металургійних підприємствах, на цементних заводах. На підприємствах, де запроваджені такі системи, отримано значний економічний ефект за рахунок зниження витрат палива (мазуту, газу), збільшення терміну роботи футеровки печей, збільшення стабільності їх роботи.
Отримані в результаті експлуатації «автоматизованих систем дистанційного контролю режимів роботи і температури кожуха обертових трубчастих печей» залежності розподілу температур факелів полум'я пальників, швидкості обертання, витрати палива, обертових трубчастих печей від часу дали можливість оптимізувати енергетичні режими печей і істотно економити витрати споживаного палива, як мазуту так і природного газу.
Вперше у світовій практиці розроблено інтегровану розподілену систему контролю температури кожуха трубчатої печі, що обертається, програмне забезпечення якої орієнтовано на контроль рівномірності розподілу факелу полум'я пальника. Система пройшла практичну перевірку і впроваджена на 4 печах Побузького феронікелевого комбінату (Кіровоградська область, Україна) безперервною роботою протягом 6 років.
Представлена робота являється дуже актуальною для України сьогодні, коли ми, в силу відомих причин, останнім часом знизили темпи розвитку власних високих технологій, що відображають рівень розвитку держави, починаємо все більш підпадати в залежність від країн, які встигли просунутися у цих напрямках і починаючих диктувати в них технічну політику и розповсюджувати її на нові області діяльності.
Слід додати, що в Україні відеопроцесори та системи на їх базі, крім запропонованих авторами, не випускаються.
Велика кількість авторських посвідчень і патентів, отриманих колективом на окремі технічні рішення, широке висвітлення роботи в науково-технічній літературі, на міжнародних і республіканських науково-технічних конференціях і виставках, свідчить про велику, виконану авторами, роботу.
Широке впровадження у виробництво запропонованих сучасних відеопроцесорів сприяє не тільки створенню нових робочих місць, але й виходу українських товарів на світовий ринок високих технологій, що сприяє створенню іміджу України, як сучасної високотехнологічної держави.
Всі практичні результати роботи відрізняються стійкими конкурентними перевагами за рахунок переваги їх техніко-економічних параметрів і технологій у порівнянні з кращими аналогами.
Відмінною рисою роботи є її великий практичний вихід. Автори приділили велику увагу технології впровадження розробок у галузі народного господарства і оборони.
У силу вищевикладеного вважаю, що робота «Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі» авторів Елакова С.Г., Лісовенка О.П., Новікова М.В., Яковлева Ю.С., Руденка О.Г., Сліпченка М.І., та інш. безумовно заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2011 р.
Директор, доктор технічних наук, професор, двічі лауреат Державної премії України, А.М.Овчарук

Тарасов А.В.

Работа посвящена созданию проблемно-ориентированных цифровых вычислительных средств нового поколения для быстрой обработки больших информационных массивов с гибкой перестраиваемой архитектурой, позволяющей выполнять широкие спектры преобразований, и их внедрению в отрасли народного хозяйства. Впервые в мировой практике разработана многоуровневая структура системной интеграции (7 уровней), решены теоретические и прикладные задачи каждого уровня с применением новых информационных технологий (многоагентной технологии и онтологии), предложены новый тип высокопроизводительной компьютерной системы на одном кристалле класса “Процессор-в-памяти” и её операционной среды.
Нет сомнения, что цель, поставленная в работе и достигнутая авторами, актуальна сегодня и будет оставаться актуальной в перспективе. Развитие практически всех сфер человеческой деятельности немыслимо без развития средств обработки данных и внедрения их в эти сферы.
Технические структуры, создаваемые с помощью разработанных методов, включающих этапы их разработки и изготовления, по своей экономичности, а, следовательно, по возможностям широкого распространения, не имеют аналогов как в СНГ, так и в мире.
АСУ, построенные на базе процессоров выполненных по разработанным в работе методам, благодаря их высокой скорости обработки данных, низкой цене и простоте интеграции в большие системы, нашли широкое воплощение в объектах народного хозяйства и обороны. Такие АСУ дают новые возможности управления процессами и объектами, что приносит большие экономические и социальные эффекты.
Существенной характеристикой, отличающей работу авторов, является то, что они, создавая системы управления технологическими процессами, извлекают из них новые данные, которые характеризуют их работу. И, уже, с использованием этих данных достигают более точного и более оптимального управления.
Значительной положительной особенностью работы является реалистичность постановки задачи, которая идет от практических потребностей: создания быстрых специализированных вычислителей, которые могли бы выполнять широкие классы задач и были бы экономичны, технологичны и легко реализуемы с использованием реальной технологической базы. А, уже, после постановки такой «не академичной» задачи, определилась необходимость разработки соответствующей теории, которую авторы успешно создали.
Соответствие реальным задачам, как раз и явилось залогом дальнейшего широкого распространения разработанных технических средств и последующие, получаемые от их внедрения, значительные экономические и социальные эффекты.
Создание на базе процессоров быстрой обработки больших потоков технологической информации системы контроля распределения подводимой электрической мощности в ванне расплавов руднотермической электропечи позволило не только решить конкретную задачу, но и на базе статистической обработки экспериментальных данных обобщить полученные результаты для их использования на металлургических предприятиях выплавки металла, использующих руднотермические электропечи.
Полученные зависимости распределения потенциалов работающей печи при различных значениях подводимой мощности дали возможность оптимизировать энергетические режимы печей и экономить электроэнергию.
Использование полученных экспериментальных зависимостей распределения подводимой электрической мощности в ванне расплавов руднотермической электропечи на ООО «ПФК» позволило существенно уменьшить потребляемую электроэнергию при сохранении производительности печи.
Обработка большого количества статистических данных (по распределению электрических полей в расплавах шлака и метала), полученных в результате эксплуатации электронно-механического комплекса контроля распределения подводимой электрической мощности в ванне расплавов руднотермической электропечи, позволила выявить новые физические закономерности поведения сред на их стыках в условиях высоких температур.
Полученные в результате эксплуатации «автоматизированных систем дистанционного контроля режимов работы и температуры кожуха вращающихся трубчатых печей» зависимости распределения температур факелов пламени горелок, скорости вращения, расхода топлива, вращающихся трубчатых печей от времени дали возможность оптимизировать энергетические режимы печей и существенно экономить расход потребляемого топлива, как мазута, так и природного газа.
Хочется пожелать авторам не останавливаться на достигнутом и продолжать внедрять разработанные ими вычислительные структуры в действующие АСУ ТП и создавать на их базе новые комплексы управления сложными объектами.
Использование комплексов обеспечило повышение производительности работы, большой экономический эффект, существенное в масштабах Украины сохранение энергоресурсов, социальный эффект, который заключается в переходе на новые современные технологии, облегчающие работу человека.
Учитывая вышесказанное, считаю, что работа: работа “Проблемно-ориентированные вычислительные средства обработки информации в реальном времени” авторов Слипченко Н.И., Руденко О.Г., Сотникова О.М., Елакова С.Г., Яковлева Ю.С., Кургаева А.Ф., и др. заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2011г.
Генеральный директор «Компания «НООЦЕМ», г. Белгород
Тарасов А.В.

В.А. Конев

Работа посвящена решению задач по актуальной в данное время тематике: разработке и внедрению цифровых вычислительных структур для быстрой обработки реальных изображений и информационных массивов быстротекущих технологических процессов. В цикле работ решены многочисленные задачи, которые охватывают проблемы как ввода и быстрой передпроцессорной обработки больших массивов дискретизированных изображений с целью их дальнейшего преобразования и распознавания, так и вывода изображений и их высокоточного позиционирования по заданным алгоритмам на растровых индикаторах в реальном масштабе времени.
Авторами проведена большая как теоретическая, так и практическая работа по разработке методов, структур, алгоритмов и программного обеспечения для быстрых преобразований больших информационных массивов, изготовлению специализированных аппаратно-программных процессоров, которые поддерживают их реализацию.
"Харьковская школа" университета радиоэлектроники хорошо известна в Украине и в странах СНГ по многочисленным публикациям и выставкам, по теоретическим проработкам и практическим реализациям быстрых процессоров и видеопроцессоров.
Разработанные технические средства внедрены в многочисленные объекты и комплексы народного хозяйства Российской федерации в металлургической, цементной, космической, машиностроительной отраслях, отрасли производства огнеупоров, телевидении, IT индустрии и т.п.
Потребность в экономических процессорах быстрой обработки больших информационных массивов в данное время высока и со временем только увеличивается. Коллективом авторов разработана технология изготовления таких процессоров, проведенная большая работа по подготовке производства и внедрению их на ведущих предприятиях Украины и России.
Считаю что по объему выполненной работы, научной новизне, по полноте представленного материала и по масштабу внедрения результатов, работа “Проблемно-ориентированные вычислительные средства обработки информации в реальном времени” авторов Слипченко Н.И., Руденко О.Г., Сотников О.М., Елаков С.Г., Яковлев Ю.С., Кургаев А.Ф., Авксентьев А.Ю., Лисовенко А.П., Новиков Н.В., Зинченко А.А. заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2011 г.
Генеральный директор ОАО «Липецкстальпроект», В.А. Конев

М.В.Бабич

Інтеграція України до Європейського співтовариства вимагає якісного підвищення рівня у всіх сферах матеріального виробництва, і, в першу чергу, вдосконалення автоматизованих систем управління на базі цифрових засобів обробки даних.
Якість управління виробництвами, що ускладнюються, вимагає все більш точного і адекватного за часом управління їх технологічними параметрами.
Тому тематика роботи присвячена створенню вітчизняних спеціалізованих цифрових засобів обробки даних, що поєднують високу швидкість обробки великих інформаційних масивів з гнучкою перестроюваною на виконання широких класів перетворень і мають невисокі вартісні показники при їх виготовленні та впровадженні, актуальні завжди і особливо тепер.
Значною рисою роботи є реалістичність постановки задачі, яка йде від практичних потреб виробництва.
Наша організація давно співпрацює з авторським колективом в області дуже важливого напрямку для України щодо створення технічних засобів управління температурним режимом випалу цементного клінкеру в обертових трубчастих печах виробництва цементу та підвищення технологічності та швидкодії визначення якості готового продукту.
Впровадження унікальних процесорів, розроблених і виготовлених авторським колективом, дозволило підняти технологічний процес автоматизованої підтримки заданого температурного режиму в трубчастих обертових печах на новий якісний рівень.
Швидкі цифрові перетворювачі інформації отримали розвиток в автоматизованих системах контролю за температурою факелів полум'я пальників і температури кожухів печей, що обертаються, які використовуються на металургійних підприємствах, на цементних заводах, на комбінатах з виробництва вогнетривів. На підприємствах, де запроваджені такі системи, отримані великі економічні ефекти за рахунок зниження витрат палива (мазуту, газу), збільшення терміну роботи футерування печі, збільшення стабільності роботи печі.
Отримані в результаті експлуатації «автоматизованих систем дистанційного контролю режимів роботи і температури кожуха обертових трубчастих печей» залежності розподілу температур факелів полум'я пальників, швидкості обертання, витрати палива від часу дали можливість оптимізувати енергетичні режими печей і істотно економити витрати споживаного палива, як мазуту так і природного газу.
Вперше у світовій практиці розроблено інтегровану розподілену систему контролю температури кожуха трубчатої печі, що обертається, програмне забезпечення якої орієнтовано на контроль рівномірності розподілу факелу полум'я пальника. Система пройшла практичну перевірку на 4 печах Побузького феронікелевого комбінату безперервною роботою протягом 7 років.
Швидкі цифрові перетворювачі інформації, використовуються в автоматизованих системах обробки технологічної інформації на металургійних підприємствах України, вперше у всесвітній практиці в системах контролю за розподілом електроенергії у ваннах розплавів руднотермічних електропечей, де отримані великі економічні ефекти за рахунок зниження витрат електроенергії.
Робота авторів відрізняється важливістю поставлених завдань і глибиною опрацювання матеріалу, широтою поширення створених технічних засобів у галузі народного господарства і оборони. Вважаю що за обсягом виконаної роботи, за науковою новизною, за повнотою матеріалу і за масштабом впровадження результатів, робота “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі” авторів Сліпченко М.І., Руденко О.Г., Сотников О.М., Єлаков С.Г., Яковлєв Ю.С., Кургаєв О.П., Авксентьєв О.Ю., Лісовенко О.П., Новіков М.В., Зінченко О.О. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2011 р.

Директор ДП Центр
сертифікації цементів
М.В.Бабич

Мегель Ю.Є

Робота присвячена рішенню завдань з актуальної тепер тематики: розробці й впровадженню цифрових обчислювальних структур для швидкої обробки реальних зображень та інформаційних масивів скороминучих технологічних процесів. В роботі вирішені численні задачі, які охоплюють проблеми як введення та швидкої допроцесорної обробки великих масивів дискретизованих зображень із метою їхнього подальшого перетворення й розпізнавання, так і виводу зображень та їхнього високоточного позиціювання по заданих алгоритмах на растрових індикаторах у реальному масштабі часу.
Авторами проведена велика як теоретична, так і практична робота з розробки методів, структур, алгоритмів і програмного забезпечення для швидких перетворень великих інформаційних масивів, виготовленню апаратно-програмних процесорів, які підтримують їхню реалізацію, створенню проблемно-орієнтованих цифрових обчислювальних систем і комплексів швидкої обробки великих масивів інформації і їх впровадженню в промислових масштабах; створенню теорії і методів системної інтеграції як методологічної основи реалізації таких засобів на всіх етапах їхнього життєвого циклу з обліком сучасної та перспективної елементної бази і наявних ринкових відносин.
Уперше у світовій практиці розроблено багаторівневу структуру системної інтеграції (7 рівнів), вирішено теоретичні і прикладні завдання кожного рівня із застосуванням нових інформаційних технологій (богатоагентної технології і онтології). Запропоновано новий тип високопродуктивної комп'ютерної системи на одному кристалі класу “Процесор-у-пам'яті” і її операційного середовища.
"Харківська школа" університету радіоелектроніки добре відома в Україні та у країнах СНД за численними публікаціями та виставками, по теоретичних проробленнях і практичних реалізаціях швидких процесорів і відеопроцесорів.
Розроблені технічні засоби впроваджені в численні об'єкти й комплекси народного господарства України в металургійній, цементній, космічній, машинобудівній галузях, галузі виробництва вогнетривів, телебаченні, ІT індустрії й т.п.
Наш університет з авторами розглянутої роботи зв'язує багаторічна плідна творча діяльність.
Давно з інтересом стежимо за розвитком прикладної й теоретичної бази, за її поширенням на об'єкти агропромислового комплексу. Швидкі процесори, створені авторами, дали можливість просунути наступні напрямки: спостереження за рухливими об'єктами.
За допомогою процесорів швидкої обробки даних були створені наступні конкретні автоматизовані системи, що дали можливість одержати великі економічні й соціальні
Наша спільна робота із впровадження розробок авторського колективу в об'єктах агропромислового комплексу відбита у великій кількості публікацій, основними з яких варто виділити наступні: патент на винахід № 86635 "Телевізійна система спостереження за рухомими об’єктами".
Потреба в економічних процесорах швидкої обробки великих інформаційних масивів висока тепер й згодом тільки збільшується. Колективом авторів розроблена технологія виготовлення таких процесорів, проведена велика робота із підготовки виробництва й впровадження їх на провідних підприємствах України й Росії.
Вважаємо що за обсягом виконаної роботи, науковою новизною, за повнотою представленого матеріалу та масштабом впровадження результатів, робота “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі” авторів Сліпченко М.І., Руденко О.Г., Сотников О.М., Єлаков С.Г., Яковлєв Ю.С., Кургаєв О.П., Авксентьєв О.Ю., Лісовенко О.П., Новіков М.В., Зінченко О.О. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2011 р.
Професор кафедри кібернетики
ХНТУСГ, д.т.н. Мегель Ю.Є

В.П. Тарасенко

Робота: “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі”, виконана колективом авторів у період з 1980 по 2010 р., спрямований на рішення складних і актуальних проблем побудови відеопроцесорів для швидкої геометричної і колориметричної обробки зображень у реальному масштабі часу а також їхніх криптографічних перетворень. Проведені авторами в процесі виконання робіт фундаментальні дослідження в області обробки і передачі відеоінформації дозволили розробити наукові підгрунття проектування систем перетворення відеозображень з максимальною швидкодією.
Уперше у світовій практиці розроблено багаторівневу структуру системної інтеграції (7 рівнів), вирішено теоретичні і прикладні завдання кожного рівня із застосуванням нових інформаційних технологій (богатоагентної технології і онтології). Запропоновано новий тип високопродуктивної комп'ютерної системи на одному кристалі класу “Процесор-у-пам'яті” і її операційного середовища.
Уперше у світовій практиці розроблено теорію створення економічних високопродуктивних спеціалізованих цифрових обчислювачів для швидкої обробки великих інформаційних масивів на основі нейромережевого підходу, методів і засобів сплайн-апроксимації та функціональної регенерації, що призвело до створення нового покоління обчислювальних структур.
Результати наукових досліджень реалізовані в спроектованих авторами системах цифрової обробки відеозображень у реальному масштабі часу. Розроблені апаратні і програмні продукти захищені патентами й авторськими свідоцтвами і не мають конкурентів по співвідношенню ціна/продуктивність на світовому ринку. Створена наукова школа, проведені дослідження, накопичений досвід конструкторсько-технологічних робіт і розробки конкурентноспроможних програмних продуктів не мають аналогів у країнах СНД.
Необхідно відзначити практичну спрямованість проведених наукових досліджень. Спроектовані і виготовлені авторами апаратно-програмні системи цифрової обробки відеоінформації працюють у Центрі підготовки космонавтів, у КБ «Енергія», у телевізійних центрах: «ГРТ», Київська національна телерадіокомпанія, Донецька обласна державна телерадіокомпанія, у студії «Авіафільм» м. Харків і ін.
В цілому, робота авторів зробила значний внесок у розвиток вітчизняної науки та техніки, забезпечила вирішення ряду складних теоретичних і технічних завдань, створила теоретичне й практичне підгрунтя для впровадження в вітчизняне виробництво принципово нових наукоємних рішень. Таким чином, вказана робота “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі” авторів Сліпченко М.І., Руденко О.Г., Сотников О.М., Єлаков С.Г., Яковлєв Ю.С., Кургаєв О.П., Авксентьєв О.Ю., Лісовенко О.П., Новіков М.В., Зінченко О.О., заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року.

Зав. Кафедрою спеціалізованих
комп’ютерних систем
Національного технічного університету України
“Київський політехнічний інститут”
д.т.н., проф.
В.П. Тарасенко

Кичак В.М.

На даному етапі розгляду роботи важливо оцінити її по деяких важливих для України категоріях: актуальність, значущість, масштабність впровадження розроблених засобів, фундаментальний науковий і теоретичний базис, який забезпечує перспективу розвитку і розширення області їх застосування.
Актуальність та велика державна значимість виконаної роботи обумовлено відсутністю в Україні сучасного рівня інтегральної технології для створення високопродуктивних обчислювальних засобів, а також щорічно зростаючою кількістю складних та широкомасштабних завдань, для вирішення яких сучасні машини не придатні, або не дають належного ефекту. Тому ця робота має державне значення і її результати мають вплив на різні сфери розвитку, економічні та на інші характеристики, важливі для держави.
Робота – комплексна як з погляду авторського колективу, так і з погляду підходу до створення і застосування високопродуктивних засобів, в основі якого використана запропонована авторами методологія системної інтеграції, що охоплює всі етапи життєвого циклу виробу.
Масштабність впровадження і використання розроблених засобів в об'єктах і комплексах України, країн СНД і інших країн охоплює різноманітні галузі, у тому числі – металургійну, цементну, хімічну промисловість, авіацію, космонавтику, медицину, телебачення, оборонну промисловість, сільське господарство та ін. Стосовно документів, економічний ефект, отриманий тільки від впровадження створених обчислювачів і тільки на шести металургійних печах Побужського феронікелевого комбінату і лише за 7 років склав більш 120 млн. доларів.
Інше питання – можливість використання запропонованих методів і засобів для подальшої інформатизації і комп'ютеризації. Робота є результатом 30 літньої наукової теоретичної і практичної діяльності авторського колективу, що дозволяє об’єктивно оцінювати її результати, теоретичну і практичну значимість. Вони мають застосування і хороший фундамент для подальшого розвитку і впровадження: авторами створено сукупність теорій, математичних моделей і методів, які забезпечують високій рівень проектування проблемно-орієнтованих обчислювальних засобів для обробки великих інформаційних масивів у реальному часі із використанням оригінальних науково-технічних рішень та сучасних інформаційних технологій. Результати досліджень відображені в 348 наукових статтях, 9 монографіях, 133 авторських свідоцтвах і 49 патентах. Захищено 32 кандидатських та 5 докторських дисертації.
За обсягом виконаної роботи, за науковою новизною, за повнотою матеріалу і за масштабом впровадження результатів, робота “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі” авторів Сліпченка М.І., Руденка О.Г., Сотникова О.М., Єлакова С.Г., Яковлєва Ю.С., Кураєва О.П., Авксентьєва О.Ю., Лісовенка О.П., Новікова М.В., Зінченка О.О. заслуговує присудження Державної премії України у галузі науки і техніки 2011р.

Директор Інститут радіотехніки, зв’язку та приладобудування,
зав. каф. телекомунікаційних систем і телебачення.
Вінницький національний технічний університет
В.М. Кичак, докт. техн. наук, професор.

Верлань А.Ф., докт. техн. наук, проф.

Авторським колективом виконано великий обсяг теоретичних досліджень та практичних розробок, спрямованих на вирішення цілої низки народногосподарських проблем державної ваги: створення імітаторів візуальних обстановок тренажерів наземних транспортних засобів, пілотованих авіа- та космічних апаратів; досконалих систем телебачення, IT-індустрії; підвищення продуктивності праці, якості продукції та збереження енергоспоживання в металургії, виробництві цементу, вогнетривів, вапна тощо.
З матеріалів роботи можна відмітити три взаємозв’язаних провідних ідеї досягнення бажаних ефектів, це: проблемна орієнтація створюваних засобів, вирішення проблем (і задач) методами моделювання та апаратна реалізація процесів моделювання. В комплексі ці три ідеї становлять грунтовну, цілком сучасну і прогресивну методологічну основу наукових досліджень і технічних розробок, результати яких включають вирішення цілої низки наукових проблем та технічні засоби, зокрема:
розроблено методологію побудови багаторівневої структури системної інтеграції (7 рівнів);
вирішено проблему технічної реалізації сплайн-генераторів з цифровим представленням параметрів;
вирішено проблему синтезу відеопроцесорів на базі елементарного процесора та розроблено його структуру, що при мінімумі апаратних витрат виконує повну групу афінних перетворень у системі прямокутних координат;
розроблено процесори на базі нейроструктур СМАС для обробки супутникової інформації;
розроблено апаратно-мікропрограмні реалізації інтерпретатора метамови, що склали основу декількох дослідних зразків машини баз знань, які надають користувачам метамову та технологію вирішення задач;
розроблено напівпровідникові структури для виготовлення перспективної елементної бази надшвидких засобів обробки інформації.
Потреба в економічних процесорах швидкої обробки великих інформаційних масивів висока тепер й згодом тільки збільшується. Колективом авторів розроблено технологію виготовлення таких процесорів, проведено велику роботу із підготовки виробництва й впровадження їх на провідних підприємствах України, СНГ та ін.
Вважаю, що за обсягом виконаної роботи, науковою новизною та масштабом впровадження результатів робота «Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі» авторів Сліпченка М.І., Руденка О.Г., Сотникова О.М., Єлакова С.Г., Яковлєва Ю.С., Кургаєва О.П., Авксентьєва О.Ю., Новікова М.В., Лісовенка О.П., Зінченка О.О.) заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2011 р.

Завідувач відділу Інституту
проблем моделювання в енергетиці
ім. Г.Є. Пухова НАН України,
доктор технічних наук, професор А.Ф. Верлань

Боюн В.П. член-кор.НАН України

Робота присвячена створенню теорії, методів проектування і впровадженню високопродуктивних засобів обробки інформації, що забезпечують побудову проблемно-орієнтованих систем і комплексів для вирішення особливо важливих державних завдань в різних областях народного господарства України. Результати теоретичних досліджень і практичний досвід авторів забезпечив створення і застосування таких засобів автоматизації, які по своїх параметрах не поступаються зарубіжним, а у ряді випадків перевершують їх по призначених для користувача характеристиках, про що свідчать численні авторські свідоцтва і патенти (133 авторських свідоцтва і 49 патентів).
Робота відрізняється комплексністю підходу, починаючи від ідеї до створення, впровадження і супроводу проблемно-орієнтованого засобу, керуючись запропонованою авторами методологією системної інтеграції. При цьому враховується стан розвитку інтегральної технології в Україні, для чого виконані спеціальні дослідження, що дозволяють обчислення складних функцій представляти у вигляді суперпозиції простих, які можна легко реалізувати на елементній базі, що існує на ринку України, отримуючи при цьому надвисоку продуктивність. Вперше отримані теоретичні результати, що дозволяють пристосувати нейромережну технологію до обробки великих потоків інформації в реальному масштабі часу стосовно управління технологічними процесами та ін. Отримані також фундаментальні результати, що мають безпосереднє відношення до створення перспективних засобів обчислювальної техніки, включаючи комп'ютерні системи з архітектурою «Процесор-в-пам’яті» та системи, засновані на знаннях, нові типи технологій для створення перспективної елементної бази та ін.
В цілому, робота виділяється: актуальністю та великою державною значимістю, фундаментальністю розробленого колективом наукового та теоретичного базису, комплексністю підходу до створення і застосування високопродуктивних засобів, масштабністю впровадження і використання розроблених засобів в об'єктах і комплексах України, країн СНД і інших країн.
Тому вважаю, що робота “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі”, (автори: Сліпченко М.І., Руденко О.Г., Сотников О.М., Єлаков С.Г., Яковлєв Ю.С., Кургаєв О.П., Авксентьєв О.Ю., Новіков М.В., Лісовенко О.П., Зінченко О.О.), заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Боюн В.П.,
докт. техн. наук, чл-кор. НАН України,
зав. від. Інституту кібернетики НАН України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Погорілий С.Д.

Роботу присвячено розробці теорії, методів проектування та створенню цифрових технічних засобів для проблемної орієнтації систем і комплексів обробки інформації в реальному часі при вирішенні широкого класу народногосподарських завдань. При цьому виділено два напрямку:
Стосовно першого напрямку, у зв'язку з відсутністю в Україні необхідного рівня інтегральної технології, і в той же час необхідністю вирішення важливих державних задач, автори проектують і створюють високопродуктивні засоби і системи на їх основі, використовуючи елементну базу, яка доступна на ринку України. Проте, щоб при цьому забезпечити необхідну продуктивність і здатність проектованих систем обробляти величезні інформаційні масиви в реальному часі, авторам довелося вирішити ряд складних теоретичних завдань на високому науково-технічному рівні. Наприклад, на основі теоретичних досліджень автори розробили методи синтезу цифрових обчислювальних засобів нового покоління, що дозволяють виконувати перетворення широкого спектру з високою продуктивністю, максимальною швидкістю обробки великих потоків вхідної інформації в робототехніці, в системах візуальних обстановок тренажерів, в АСУ ТП металургійної промисловості, при оперативній обробці космічних знімків і відеоінформації екологічно небезпечних ситуацій, в IT-індустрії та ін.
В другому напрямку автори відстежують новітні світові тенденції побудови високопродуктивних засобів на перспективній елементній базі з надвисоким ступенем інтеграції, що забезпечує побудову цих засобів на одному кристалі за новими архітектурно-структурними принципами. зокрема за принципами “Процесор-в-пам'яті” (“Processor-in Memory” або PIM-системи). З метою підвищення ефективності використання PIM-систем запропоновано патентно-спроможні моделі PIM-системи, операційного середовища, та методи управління пам'яттю. Запропоновано апаратно-мікропрограмні реалізації інтерпретатора метамови, що склали основу декількох дослідних зразків машини баз знань, які надають користувачам метамову та технологію вирішення задач. Проведено дослідження напівпровідникових матеріалів на основі AlGaN/GaN структур для створення транзисторів з високою рухливістю електронів (high electron mobility transistor – HEMT), використовуваних у застосуваннях, що працюють на високих частотах і при високій температурі.
Побудова і застосування ЗОТ на першому та другому напрямках спирається на створену авторами теорію і методологію системної інтеграції, яка охоплює всі етапи життєвого циклу виробу і тому містить додаткові рівні в ієрархічній структурі проектування (наприклад, рівень компаній і бізнес-процесів та ін.).
За 30 років, які відокремлюють колектив від втілення перших ідей, розробки знайшли широке застосування на цілому ряді підприємств СНД та різних галузях промислового, космічного та оборонного комплексу України. Впровадження розроблених обчислювальних засобів у технології управління об'єктами металургійних виробництв дозволило підняти ці технології на світовий рівень, і тільки за останні 7 років обумовило отримання економічного ефекту понад 120 млн. дол.
В рамках роботи виконано 58 НДР і ДКР, їх результати відображені в 348 наукових статтях (в тому числі 83 у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS), 9 монографіях, 133 авторських свідоцтвах і 49 патентах. Захищено 32 кандидатських та 5 докторських дисертації. Основні результати циклу робот докладалися на 31 міжнародних і 41 вітчизняних науково-технічних конференціях, а також демонструвалися на численних виставках.
Таким чином, вважаю, що робота виділяється актуальністю та великою державною значимістю, комплексністю, масштабністю впровадження і використання розроблених засобів в об'єкти і комплекси України, країн СНД та інших країн, фундаментальністю розробленого колективом наукового й теоретичного базису.
За обсягом виконаної роботи, за науковою новизною, за повнотою матеріалу і за масштабом впровадження результатів, робота “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі” авторів Сліпченка М.І., Руденка О.Г., Сотникова О.М., Єлакова С.Г., Яковлєва Ю.С., Кургаєва О.П., Авксентьєва О.Ю., Лісовенка О.П., Новікова М.В., Зінченка О.О. заслуговує присудження Державної премії України у галузі науки і техніки 2011р.

Погорілий С.Д.,
доктор технічних наук, професор
Київського національного університету
Імені Тараса Шевченка,
Лауреат премії Ради Міністрів СРСР у галузі науки і техніки

Азаров О. Д.

Робота присвячена створенню теорії, методів проектування цифрових технічних засобів для проблемної орієнтації систем і комплексів обробки інформації в реальному часі під час розв’язання широкого класу народногосподарських завдань.
Актуальність та велика державна значимість виконаної роботи обумовлено відсутністю в Україні сучасного рівня інтегральної технології для створення високопродуктивних обчислювальних засобів для обробки великих інформаційних масивів і неможливістю придбання їх за кордоном, з одного боку, а з іншого боку, щорічно зростаючою кількістю складних та широкомасштабних завдань, що стоять перед державою, розв’язання яких неможливо без таких обчислювальних засобів.
Авторським колективом виконано великий обсяг фундаментальних, теоретичних та практичних розробок, які витікають з потреби розв’язання життєво важливих задач. Створення та використання недорогих обчислювачів з розширеними можливостями як спеціалізованих процесорів дало новий імпульс для розвитку та удосконалювання ряду галузей промисловості та оборони, а саме для нормалізації зображень в автоматизованих системах (АС) технічного зору в робототехніці, у формувачах зображень цифрових станцій радіолокації, в АСУ ТП металургійної промисловості, при оперативній обробці космічних знімків і відеоінформації екологічно небезпечних ситуацій, в IT-індустрії та ін.
Треба особливо відзначити велику заслугу авторів в організації інтеграції науки навчальних та академічних державних закладів для промислових вітчизняних підприємств, що дозволило налагоджувати виробництво і створювати наукоємні вироби та комплекси.
Так технічні засоби геометричної обробки зображень, геометричні відео - процесори базуються на створеній авторами теорії швидкої апаратної реалізації поліноміальних перетворювань зображень. Використовуючи математичні методи, автори перетворюють складні логічні функції в суперпозицію простіших, які досить просто реалізуються апаратними засобами, забезпечуючи при цьому високу продуктивність. Особливістю такого підходу є те, що при побудові засобів використовується елементна база, яка доступна на ринку України.
Вперше розроблено теорію та методи створення спеціалізованих цифрових обчислювачів для швидкої обробки великих інформаційних масивів на основі нейромережного підходу, методів і засобів сплайн-апроксімації і функціональній регенерації, що призвело до створення нового покоління обчислювальних структур на базі наявних в України технологій. При цьому розроблено та реалізовано методи настроювання обчислювальних засобів і їхнього інтегрування у відповідні технічні засоби АСУ.
Розроблено теорію і методи архітектурно-структурної організації високопродуктивних засобів типу PIM-систем (“Procesor-in-memory”), орієнтованих на використання як приставки-прискорювачу ЕОМ і кластерів для розв’язання складних і трудомістких завдань обробки великих інформаційних масивів з масовими зверненнями до пам'яті, запропоновано метод розв’язання задачі інтеграції апаратних і програмних платформ при створенні комп'ютерних засобів і систем відповідно із комплексними критеріями їх оцінювання, розроблено метод до створення інтелектуального інтерфейсу “Комп'ютерна система – користувач”, що адаптується, розв’язано задачу синтезу структури визначень системи операцій деякого рівня управління комп’ютерних систем (КС) на підставі знань, запропоновано архітектуру КС за зразком системи обробки знань, представлених у формі наукової теорії, розроблено та досліджено напівпровідникові структури для виготовлення перспективної елементної бази надшвидких засобів обробки інформації..
Як головний об'єднуючий стрижень при розробці і застосуванні КС та спеціалізованих пристроїв є запропонована методологія системної інтеграції, яка спирається на системний підхід до проектування, але на відміну від нього охоплює всі процеси і процедури, починаючи від зародження ідеї до створення, застосування і супроводу виробу під час його експлуатації.
Таким чином, вирішена важлива народно-господарська проблема створення цифрових технічних засобів для проблемної орієнтації систем і комплексів обробки інформації в реальному часі. Створено сукупність теорій, математичних моделей і методів, які забезпечують світовий рівень проектування високоефективних проблемно-орієнтованих обчислювальних засобів для обробки великих інформаційних масивів у реальному часі із використанням оригінальних науково-технічних рішень та сучасних інформаційних технологій, що підвищує міжнародний авторитет України, як високотехнологічної держави.
Можна казати, що ця робота має державне значення і її результати мають позитивний вплив на різні сфери розвитку, впровадження нових технологій, економічні характеристики і на інші чинники, важливі для держави. Робота виділяється актуальністю, значущістю для України, комплексністю підходу до розробки та впровадження, масштабністю використання розроблених засобів, фундаментальністю наукового і теоретичного базису, що визначає світовий рівень створених засобів, перспективу розвитку і розширення галузі їх застосування.
Розроблені технічні засоби впроваджено в об'єкти і комплекси України і СНД у металургійній, цементній, космічній, оборонній промисловості України, телебаченні та інших галузях. Економічний ефект від їх впровадження тільки в металургійній промисловості за 7 років, перевищив 120 млн. долл.
У рамках досліджень виконано 58 НДР і ДКР, їх результати відображені в 348 наукових статтях (в тому числі 83 у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS), 9 монографіях, 133 авторських свідоцтвах і 49 патентах. Захищено 32 кандидатських та 5 докторських дисертацій.
Вважаю, що за обсягом виконаної роботи, за науковою новизною, за повнотою матеріалу і за масштабом впровадження результатів, робота
“Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі” авторів Сліпченко М.І., Руденко О.Г., Сотников О.М., Єлаков С.Г., Яковлєв Ю.С., Кургаєв О.П., Авксентьєв О.Ю., Лісовенко О.П., Новіков М.В., Зінченко О.О. заслуговує Державної премії України у галузі науки і техніки 2011 р.

Азаров О. Д., д. т. н., проф. заслужений працівник освіти, Вінницький національний технічний університет, директор Інституту інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, завідувач кафедри обчислювальної техніки, головний редактор міжнародного науково-технічного журналу „Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія”

С.Ф.Теленик

Враховуючи зростаючу складність державних завдань, необхідність розширення використання засобів обчислювальної техніки високої працездатності для побудови АСУ різноманітного призначення, автори створили сукупність теорій, математичних моделей і методів, які забезпечують проектування високоефективних проблемно-орієнтованих обчислювальних засобів для оброблення великих інформаційних масивів у реальному часі.
Вперше розроблено теорію та методи створення цифрових обчислювачів для швидкого оброблення інформації на основі нейромережного підходу, розроблено та реалізовано теорію, методи синтезу та побудови швидкодіючих обчислювальних апаратно-програмних структур, методи розрахунку їх параметрів для досягнення необхідної точності, методи налаштування обчислювальних засобів і їхнього інтегрування у відповідні технічні засоби АСУ, а також методи економічної реалізації технічних засобів з урахуванням технологічних особливостей виробничої бази України.
Для синтезу відеопроцесорів розроблено метод функціональної регенерації, в основу якого покладено принцип перетворення геометричних і колориметричних характеристик зображень за рахунок зміни функціональної відповідності між координатами екрана та адресами елементів дискретизованого зображення в комірках кадрової пам'яті. Створено базову структуру елементарного процесора, що при мінімумі апаратних витрат, виконує повну групу афінних перетворень у системі прямокутних координат. Структура такого афінного процесора стала базовою коміркою при створенні швидких процесорів для виконання великої кількості груп перетворень різної складності.
Вперше розроблено методологію побудови багаторівневої структури системної інтеграції (7 рівнів), як базового стрижня проектування засобів комп’ютерних систем, вирішені теоретичні і прикладні задачі кожного рівня із застосуванням нових інформаційних технологій з урахуванням стану ринку та під керуванням рівня інтеграції компаній і бізнес-процесів.
Враховуючи світові тенденції розвитку інтегральної технології, автори запропонували теорію та методи створення перспективних комп’ютерних систем типу «процесор-в-пам’яті» для побудови, як самостійних комп’ютерних систем, так і приставок-прискорювачів на одному кристалі з надвисоким ступенем інтеграції, що забезпечує підвищення продуктивності на декілька порядків в порівнянні з продуктивністю комп’ютерних систем з класичною архітектурою. При цьому розроблена теорія і методи архітектурно-структурної організації високопродуктивних PIM-систем для вирішення складних і вимогливих до ресурсів задач оброблення великих інформаційних масивів з масовими зверненнями до пам'яті. Запропоновано підхід до створення інтелектуального інтерфейсу “Комп'ютерна система – користувач”, що адаптується, а також метод вирішення задачі інтеграції апаратних і програмних платформ при створенні комп'ютерних засобів і систем у відповідність з комплексними критеріями їх оцінювання. Розроблено та досліджено напівпровідникові структури для виготовлення перспективної елементної бази надшвидких засобів оброблення інформації.
Вирішено задачі розроблення проблемно-орієнтованої системи операцій мікропроцесорів, задачу синтезу структури визначень системи операцій деякого рівня управління комп’ютерними системами на основі знань, запропоновано архітектуру комп’ютерних систем як систем оброблення знань, представлених у формі наукової теорії.
У цілому, робота виділяється: актуальністю та великою державною значимістю, комплексністю, як з огляду на склад авторського колективу, так і з огляду на підхід до створення і застосування високопродуктивних засобів, масштабністю впровадження і використання розроблених засобів в об'єктах і комплексах України, країн СНД і інших країн, фундаментальністю розробленого колективом наукового та теоретичного базису. Авторський колектив представляє співдружність учених Харківського національного університету радіоелектроніки, Київського національного технічного університету «КПІ», Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Інституту фізики напівпровідників НАН України і фахівців Побузького феронікелевого комбінату.
Розробки авторів знайшли широке впровадження на цілому ряді підприємств різних галузей промисловості, космічного та оборонного комплексу країн СНД і України: в металургійній, машинобудівній, будівельній та харчовій, транспортній промисловостях, виробництві цементів та вогнетривів, телевізійній індустрії, IT-індустрії, геоінформаційних системах, медицині, в АСУ імітаторів візуальних обстановок тренажерів пілотованих авіа- та космічних апаратів у ЦАГІ (м. Жуковський, Московська обл., Росія), Центрі підготовки космонавтів ім. Ю.О.Гагаріна (ВЧ 26266, м. Щелково, Московська обл., Росія), НПО «Енергія» (Московська область, Росія); Телерадіокомпанії "Останкіно", м. Москва (Росія), Київській національній телерадіокомпанії, Донецькій обласній державній телерадіокомпанії та ін. Впровадження розроблених обчислювальних засобів тільки у технології управління об'єктами металургійних виробництв дозволило підняти ці технології на світовий рівень, і тільки за останні 7 років обумовило отримання економічного ефекту понад 120 млн. долл.
У рамках роботи виконано 58 НДР і ДКР, їх результати відображені в 348 наукових статтях (в тому числі 83 у міжнародних журналах із бази даних SCOPUS), 9 монографіях, 133 авторських свідоцтвах і 49 патентах. Захищено 32 кандидатських та 5 докторських дисертації.
За своєю актуальністю, науковою новизною, практичною значимістю і масштабом впровадження результатів робота “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі”, (автори: Сліпченко М.І., Руденко О.Г., Сотников О.М., Єлаков С.Г., Яковлєв Ю.С., Кургаєв О.П., Авксентьєв О.Ю., Новіков М.В., Лісовенко О.П., Зінченко О.О.), без сумніву гідна присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Губарев В.Ф.

Актуальність та велика державна значимість виконаної роботи обумовлено щорічно зростаючою кількістю складних та широкомасштабних завдань, що виникають при створенні нових наукоємних сучасних технологій, вирішення яких неможливо без високопродуктивних обчислювальних засобів, відсутністю в Україні сучасного рівня інтегральної технології для їх створення і неможливістю придбання їх за кордоном.
Авторами створена сукупність теоретичних положень, математичних моделей і методів, які забезпечують сьогодні і забезпечуватимуть в майбутньому світовий рівень проектування високоефективних проблемно-орієнтованих обчислювальних засобів для обробки великих інформаційних масивів в реальному часі із використанням оригінальних науково-технічних рішень та сучасних інформаційних технологій, що підвищує міжнародний авторитет України, як високотехнологічної держави.
Розроблені технічні засоби впроваджені в численні об'єкти й комплекси народного господарства України та СНД у металургійній, цементній, будівельній, авіаційній, космічній, машинобудівній галузях, харчовій промисловості, галузі виробництва вогнетривів, оборонній галузі України, телебаченні, тощо. Економічний ефект від впровадження створених засобів лише в АСУ металургійної промисловості, підрахований за останні 7 років, перевищив 120 млн. доларів.
Міжнародну значимість роботи підкреслюють численні позитивні відгуки та підтримка підприємств країн ближнього та дальнього зарубіжжя.
В рамках роботи виконано 58 НДР і ДКР, їх результати відображені в 348 наукових статтях (в тому числі 83 у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS), 9 монографіях, 133 авторських свідоцтвах і 49 патентах. Захищено 32 кандидатських та 5 докторських дисертацій. Основні результати циклу робіт докладалися на 31 міжнародних і 41 вітчизняних науково-технічних конференціях, а також демонструвалися на багатьох виставках.
Таким чином, робота виділяється актуальністю та великою державною значимістю, фундаментальністю розробленого колективом наукового й теоретичного базису, масштабністю впровадження і використання розроблених засобів в об'єктах і комплексах України, країн СНД та інших країн, пройшла всі стадії розробки і має практику і досвід впровадження наукових ідей і інженерних розробок
За обсягом виконаної роботи, за науковою новизною, за повнотою матеріалу і за масштабом впровадження результатів, робота “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі” авторів Сліпченка М.І., Руденка О.Г., Сотникова О.М., Єлакова С.Г., Яковлєва Ю.С., Кургаєва О.П., Авксентьєва О.Ю., Лісовенка О.П., Новікова М.В., Зінченка О.О. заслуговує присудження Державної премії України у галузі науки і техніки 2011р.

Завідувач відділу
Інституту космічних досліджень
НАН України та НКА України
Губарев В.Ф., член-кореспондент НАН України,
д-р техн. наук, професор