Офіційний веб сайт

Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби для обробки великих інформаційних масивів

р40

Автори:

Єлаков С.Г., Зінченко О.О., Капран І.І., Лісовенко О.П.,

Новіков М.В., Руденко О.Г., Сліпченко М.І., Сотников О.М., Яковлєв Ю.С

 

Представлена Харківським національним університетом радіоелектроніки

 

Метою роботи є створення проблемно-орієнтованих цифрових обчислювальних систем і комплексів швидкої обробки великих масивів інформації і їх впровадження в промислових масштабах. Створено теорію і методи системної інтеграції як методологічної основи реалізації таких засобів на всіх етапах їх життєвого циклу з урахуванням сучасної і перспективної елементної бази і наявних ринкових відносин.

Розроблено теорію створення економічних високопродуктивних спеціалізованих цифрових обчислювачів із гнучкою архітектурою для швидкої обробки великих інформаційних масивів на основі нейромережевого підходу на базі нейромережі СМАС, методів і засобів сплайн-апроксимації та функціональної регенерації, що призвело до створення нового покоління обчислювальних структур.

Розроблено методи практичної економічної реалізації таких структур на базі традиційних для України технологій. Методи базуються на представленні складних для реалізації на цифрових обчислювальних структурах функцій простими для їх економічної реалізації.

Структури відрізняються високою швидкістю виконання перетворень, великими об'ємами оброблюваних масивів, гнучкістю архітектури, розрахованої на виконання широких класів перетворень, технологічністю і економічністю виготовлення, що є основою їх конкурентоспроможності й широкого впровадження. Економічний ефект від впровадження складає понад 100 млн.дол.

Результати роботи опубліковано у 6 монографіях, 180 статтях, в т.ч. 59 - в реферованих журналах, що містяться в базі даних SCOPUS, отримано 63 авторських свідоцтва і 16 патентів. За матеріалами роботи захищено 4 докторські та 27 кандидатських дисертацій.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться в Інституті програмних систем НАН УКраїни на засідання Вченої ради 09 вересня 2010 року о 10.00.

Надіслати коментар

Коментарі

Володимир Пасічник

Актуальність поданої роботи обумовлюється тим, що в умовах відсутності розвинутої технологічної бази створення швидкодіючих проблемно-орієнтованих обчислювальних засобів може бути реалізоване, в першу чергу, декомпозицією складних типових операцій на прості з реалізацією останніх спеціалізованими засобами, а також розбиттям складних задач на підзадачі та їх паралельним розв’язанням.
В роботі розроблено теорію побудови та методологію застосування проблемно-орієнтованих засобів обчислювальної техніки на сучасній елементній базі з використанням нових інформаційних технологій, теорію та методи архітектурно-структурної організації високопродуктивних обчислювальних систем, теорію створення високопродуктивних спеціалізованих цифрових обчислювачів для швидкої обробки великих інформаційних масивів на основі нейромережевого підходу.
Основу роботи складають теоретичні результати, які характеризуються науковою новизною, зокрема, вперше розроблено теорію і принципи побудови високопродуктивних обчислювальних засобів типу “Процесор-в-пам’яті”.
Прикладні результати роботи застосовані в різних галузях промислового, космічного та оборонного комплексу України.
Робота відзначається високими техніко-економічними показниками: розроблені в рамках цієї роботи системи контролю та керування технологічними процесами в металургійній промисловості з використанням спецпроцесорів на базі нейронної мережі типу CMAC та на основі процесорів, що використовують методи сплайн-апроксимації, дали змогу отримати значні економічні ефекти за рахунок заощадження витрат споживаного палива та зменшення споживаної електроенергії. В теперішніх економічних умовах отримання економічного ефекту за 6 років понад 100 млн. доларів підтверджує високі економічні показники практичного застосування результатів роботи.
Робота має широке міжнародне визнання, окремі її результати представлялися на міжнародних конференціях, форумах, опубліковані в міжнародних фахових виданнях, практичні розробки впроваджені, крім підприємств України, на підприємствах Росії, Македонії, в швейцарсько-українській фірмі. Результати роботи отримали високу міжнародну оцінку.
Вважаю, що робота “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби для обробки великих інформаційних масивів” (автори: Єлаков С.Г., Зінченко О.О., Капран І.І., Лісовенко О.П., Новіков М.В., Руденко О.Г., Сліпченко М.І., Сотников О.М., Яковлєв Ю.С.) заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року.

Д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету “Львівська політехніка”, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Пасічник В.В.

Janusz Szajna, ADB

Należy zwrócić szczególną uwagę na przedstawione we wspomnianej pracy efekty tworzenia nowej generacji urządzeń cyfrovych do szybkiego przetwarzania obrazów, realizowanych przez dedykowane procesory graficzne. Należy nadmienić, że poruszony w pracy temet okasuje się mieć niezwykłe znaczenie w zaawansovanych technologicznie państwach, a poziom wyników przez twórców bez wątpienia można uznać za bardzo zaawansowany i należący do wiodących w świecie i na Ukrainie.
Z-ca Prezesa zaządu Adam Biriszkiewicz
Prezes zaządu dr. hab. inż. Janusz Szajna

Гість

Работа “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби для обробки великих інформаційних масивів” коллектива авторов (Єлаков С.Г., Зінченко О.О., Капран І.І., Лісовенко О.П., Новіков М.В., Руденко О.Г., Сліпченко М.І., Сотников О.М., Яковлєв Ю.С.), которая выдвинута на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники 2010 року, направлена на развитие современных информационных технологий, систем управления и обработки данных и телекоммуникаций.
В настоящее время особое значение приобретают задачи информационного управления сложными объектами, поскольку именно такие процессы являются характерными для современных человеко-машинных систем, которые характеризуются разнородными по природе сигнальными полями. Отличительной чертой существующих научных направлений в теории анализа и синтеза информационно-вычислительных систем является использование классического математического аппарата, показавшего высокую эффективность при исследовании технических систем и аппаратных комплексов.
Однако, выяснилось, что непосредственное применение известных аналитических описаний в области человеко-машинных систем не приносит ожидаемых результатов. Основной причиной этого является слабая формализуемость процессов управления и принятия решений, использующих интеллект человека и соответствующих эвристических правил. Потребности теории и практики привели к бурному развитию относительно новых методов системного анализа, которые развивают классические теории управления. К ним можно отнести: интеллектуальные системы управления, базирующиеся на моделях и методах инженерии знаний, интеллектуальные системы управления с применением нечетких регуляторов и нейронных сетей. Эти новые парадигмы системного анализа требуют обработки больших информационных массивов.
Указанные обстоятельства делают работу «Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби для обробки великих інформаційних масивів» весьма актуальной, направленной на решение новейших задач, выдвигаемых практикой проектирования и эффективного использования проблемно-ориентированных вычислительных сред.
Среди оригинальных фундаментальных решений, полученных авторами и доведенных до инженерных решений, в первую очередь несомненный интерес вызывает успешное решение ими вопросов системной интеграции, охватывающей все этапы жизненного цикла информационно-вычислительных систем с весьма важной областью приложений в иерархических структурах автоматизированных систем проектирования бизнес-процессов. Авторами предложен, обоснован и системно оформлен подход на основе искусственной нейронной сети CMAC (Cerebellar Model Articulation Controller). Эффективность предлагаемого здесь подхода обусловлена использованием идей адаптации и использование специальных процедур обработки видеоинформации в реальном масштабе времени. Принципиальным является то обстоятельство, что авторы, избегая построения чрезвычайно громоздких аналитических выражений, на основе принципов суперпозиции и процессов адаптации получили решения, которые могут быть поддержаны аппаратной реализацией в элементном базисе, доступном в Украине.
Новые продуктивные подходы, содержащиеся в указанной работе очень удачно, на наш взгляд, проиллюстрированы приложениями в различных предметных областях, промышленном производстве, связанном со сложными технологиями: ВАТ «Запорожский завод ферросплавов», ВАТ «Никопольский ферросплавный завод», «Компания НООЦЕМ» г. Белгород, Россия, ВАТ Запорожский и Ватутинский заводы по производству огнеупоров, ВАТ «Николаевский глиноземный завод», ВАТ «Липецкий завод химреактивов», ТОВ «Придонхимстрой Известь».
В научном плане полученные авторами результаты являются весьма перспективными для получения качественно новых результатов во многих разделах информационно-вычислительных технологий всюду, где возникает необходимость решения задач анализа и синтеза:
- в многоуровневых иерархически организованных системах обработки данных;
- многокритериальных задачах поддержки принятии решений при противоречивых нечетких ограничениях;
- существенно неоднородных и нестационарных информационных средах, характерных для GRID-систем;
- систем реального времени ответственного применения, встроенных в критические объекты энергетики, экологии, медицины, военной техники.
Появление работы «Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби для обробки великих інформаційних масивів» будет несомненно способствовать повышению эффективности различных производственных комплексов, широко используемых в экономике Украины, а также сбережению энергоресурсов, социальному эффекту, поскольку позволяет перейти на качественно новые современные информационные технологии в самых широких сферах человеческой деятельности.
Учитывая вышесказанное, считаем, что работа «Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби для обробки великих інформаційних масивів» авторов Єлакова С.Г., Зінченко О.О., Капрана І.І., Лісовенко О.П., Новікова М.В., Руденко О.Г., Сліпченко М.І., Сотникова О.М., Яковлєва Ю.С. заслуживает всесторонней поддержки и присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Зав. кафедрой Автоматизированных приборных систем Севастопольского национального технического университета, д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники Копп Вадим Яковлевич

Зав. кафедрой Кибернетики и вычислительной техники Севастопольского национального технического университета, д.т.н., профессор, заслуженный работник образования автономной республики Крым Скатков Александр Владимирович

Гість

Зі зростанням об'ємів потоків інформації у всіх галузях промисловства, споріднених з використанням високих технологій, виникають задачі швидкісної обробки великих об'ємів вхідної інформації. Робота, що висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року: «Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби для обробки великих інформаційних масивів» авторів: Єлакова С.Г., Зінченка О.О., Капрана І.І., Лісовенка О.П., Новікова М.В., Руденка О.Г., Сліпченка М.І., Сотникова О.М., Яковлєва Ю.С., присвячена саме вирішенню задач такого класа.

В роботі вперше розроблено метод побудови математичної моделі, формування її складових компонентів і базового портрета функціонального середовища високопродуктивних систем типу "Процесор-в-пам'яті". Розроблені та реалізовані авторами теорія та методи синтезу та побудови швидкодіючих обчислювальних апаратно-програмних структур і методи настроювання обчислювальних засобів дозволили досягти поставленої мети по створеню спеціалізованих цифрових технічних засобів швидкої обробки великих обсягів вхідної інформації.

Окрім отримання значного економічного ефекту від застосування методів та розробок представленої роботи, результати досліджень були широко використані під час підготовки дипломної работи магістра на тему "Розробка програмного забезпечення відеопроцесора швидких геометричних перетворень зображень" у Харківському державному технічному університеті радіоелектроніки.

Випускник Харківського державного технічного університету радіолектроніки за напрямком "Комп'ютерні науки", магістр, Зайнетдінов О.Р.

Романишин Ю.М.

Висунута на здобуття Державної премії України робота “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби для обробки великих інформаційних масивів” є актуальною, оскільки ефективність обчислювальних засобів для обробки великих інформаційних масивів в різних галузях науки, техніки, промисловості визначається, в значній мірі, можливостями використання проблемної орієнтації та адаптації відповідних засобів. При відсутності в Україні необхідної інтегральної технології для побудови швидкодіючих обчислювальних засобів розроблені і розвинуті підходи до побудови таких засобів на основі декомпозиції обчислювальних операцій на простіші з реалізацією останніх на спеціалізованих засобах, а також розбиття задач великої обчислювальної складності на окремі підзадачі з їх паралельним виконанням є перспективними. Саме на таких напрямах розвитку теорії та реалізації обчислювальних засобів в Україні є здобутки, які конкурентоздатні на світових ринках новітніх технологій.
Колектив авторів вперше в світовій практиці розробив теорію та загальну методологію системної інтеграції створення та застосування засобів обчислювальної техніки на сучасній елементній базі з використанням нових інформаційних технологій. На основі цієї методології створено нові архітектури, структури обчислювальних засобів, розроблено організацію процесу обробки великих інформаційних масивів.
Результати цієї роботи мають значну наукову новизну, вперше розроблена теорія і методи архітектурно-структурної організації високопродуктивних обчислювальних систем. Авторами розроблені та реалізовані: теорія, методи синтезу та побудови швидкодіючих апаратно-програмних структур, методи розрахунку їх параметрів для досягнення необхідної точності, методи настроювання обчислювальних засобів та їх інтегрування у відповідні технічні засоби АСУ. Авторські теоретичні розробки базуються на використанні сплайн- та нейромережевої апроксимації. Для вирішення задач великої розмірності авторами було розроблено нейромережевий підхід на основі штучної нейронної мережі типу CMAC. Розроблені теорія та методи створення структур відеопроцесорів розповсюджені для виготовлення процесорів обробки не тільки зображень, але й інших великих інформаційних масивів.
Робота охоплює широкий клас прикладних результатів у різних сферах обробки великих інформаційних масивів. Автори розробили методи синтезу цифрових обчислювальних засобів нового покоління, що дає змогу здійснювати обробку великих потоків вхідної інформації з високою швидкодією. Особливо слід відзначити результати застосування прикладних результатів роботи в таких наукоємких областях як космонавтика, авіабудування, оборонна промисловість, що забезпечило підвищення ефективності розв’язання відповідних задач, пов’язаних з необхідністю швидкої обробки великих масивів даних. Результати роботи впроваджені на значній кількості підприємств, науково-дослідних та проектних установ в різних галузях промислового, космічного та оборонного комплексу України.
Результати роботи характеризуються високими техніко-економічними показниками, зокрема лише за останні 6 років впровадження розроблених обчислювальних засобів тільки в технології управління об’єктами металургійних виробництв обумовило отримання економічного ефекту понад 100 млн. доларів та забезпечило світовий рівень цих технологій.
Розроблені колективом авторів теорія та методи проектування високопродуктивних засобів обчислювальної техніки мають широке міжнародне визнання, результати цієї роботи в значній мірі забезпечують пріоритети України в широкому колі наукових та прикладних проблем. Результати роботи широко відомі в світі, вони опубліковані в значній кількості наукових видань, знайшли відображення в отриманих авторами патентах. Робота отримала високу оцінку на ряді підприємств України, Росії, в Македонії.
Вважаю, що подана робота “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби для обробки великих інформаційних масивів” (авторський колектив: Єлаков С.Г., Зінченко О.О., Капран І.І., Лісовенко О.П., Новіков М.В., Руденко О.Г., Сліпченко М.І., Сотников О.М., Яковлєв Ю.С.) заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Професор кафедри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій Національного університету “Львівська політехніка”, д.т.н., доц. Романишин Ю.М.

Гість

В роботі представлено два підходи до створення високопродуктивних обчислювальних засобів: перший характеризується декомпоицею складних типових операцій на простіші, кожна з яких виконується спеціалізованими засобами, а другий в свою чергу ставить наголос на одночасному виконанні декомпонованої задачі на безлічі процесорів при масовому звернені до пам'яті.

За допомогою теорії і методології системної інтеграції як основи побудови і застосування засобів обчислювальної техніки (ЗОТ), було досягнуто основної однієї з цілей роботи, а саме розробка архітектури, структури і організації процесу обробки інформації ЗОТ, включаючи однокристальні комп'ютерні системи високої продуктивності типу “Процесор-пам'ять”. Крім того, дослідження авторів дозволили отримати математичні вирази, на базі яких вирішено проблему технічної реалізації сплайн-генераторів з цифровим представленням параметрів для їх практичного використання.

Робота "Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби для обробки великих інформаційних масивів" авторів Єлакова С.Г., Зінченка О.О., Капрана І.І, Лісовенка О.П., Новікова М.В., Руденка О.Г., Сліпченка М.І., Сотникова О.М., Яковлєва Ю.С., була використана в підготовці інженерних і наукових кадрів у Харківському державному технічному університеті радіоелектроніки. Зокрема, базуючись на методах та алгоритмах виконання рухів, що описуються кубічними В-сплайнами, які дозволяють створювати реалістичні відео обстановки, що змінюються у реальному часі, було захищено диплом магістра на тему "Синтез блоку кадрової пам'яті спецпроцесора швидкої обробки відеоінформації".

випускник Харківського державного технічного університету радіолектроніки за напрямком "Комп'ютерні науки", магістр, Горішній А.В.

Томашевський В.М.

Розвиток обчислювальної техніки в Україні пов'язаний з роботами В.М. Глушкова, та на жаль, на сьогодні відстає від світових лідерів. Висунута робота на здобуття державної премії України в галузі спеціалізованих цифрових технічних засобів для обробки великих масивів інформації у реальному часі відкриває нові можливості для оброблення зображень. Створена та розроблена теорія та методологія реалізації таких засобів, яка враховує сучасні реалії розвитку сучасної обчислювальної техніки та економіки в Україні. Про це свідчить значний економічний ефект від впроваджених технічних засобів у народне господарство. Важливою властивістю розробки є можливість її адаптації для підключення у різні конфігурації технічних засобів обробки відеозображень.
Вважаю, що дана робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.
Доктор техн. наук, професор НТУУ «КПІ», лауреат Державної премії України В.М. Томашевський

ЗНТУ

ВІДГУК про науково-технічнуї роботу
“Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби для обробки великих інформаційних масивів”
авторів Єлакова С.Г., Зінченко О.О., Капрана І.І., Лісовенка О.П., Новікова М.В., Руденка О.Г., Сліпченка М.І., Сотникова О.М., Яковлєва Ю.С.,
подану на здобуття державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року

Робота “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби для обробки великих інформаційних масивів” ставить за мету створення з використанням нових інформаційних технологій (багатоагентної технології, онтології та ін.) теорії і загальної методології системної інтеграції як основи багаторівневої стратегії створення і застосування засобів обчислювальної техніки (ЗОТ) на наявній і перспективній елементній базі з урахуванням ринкових відносин в сучасних умовах.
Актуальність роботи обумовлена необхідністю підвищення рівня автоматизації у всіх областіх людської діяльності задля інтенсифікації науково-технічного прогресу, особливо при вирішенні важливих державних і стратегічних завдань, складність і трудомісткість яких стрімко зростає. Постійне збільшення наявної інформації у прикладних застосуваннях призводить до необхідності обробки великих інформаційних масивів. Тому завдання створення ЗОТ високої продуктивності є дуже актуальним.
Наукова новизна роботи полягає у тому, що:
– Вперше у світовій практиці розроблено теорію і методологію системної інтеграції як основи побудови і застосування засобів обчислювальної техніки на сучасній елементній базі з використанням нових інформаційних технологій з урахуванням особливостей ринкової економіки. Методологія спирається на системний підхід до проектування, проте на відміну від нього, вона охоплює всі етапи життєвого циклу виробу. Застосування методології системної інтеграції забезпечує можливість більш обґрунтованого ухвалення рішень по створенню і закупівлі систем і їх компонентів, а також можливість контролю і управління взаємозв'язаними процесами на різних рівнях інтеграції і тим самим оптимально розподіляти і корегувати ресурси на всіх етапах життєвого циклу виробу.
– У межах запропонованої методології системної інтеграції розроблено теорію і методи архітектурно-структурної організації високопродуктивних систем типу “Процесор-в-пам’яті” (“Processor-in-Memory” (PIM-системи)), орієнтованих на використання як приставки-прискорювачі ЕОМ і кластерів для вирішення складних і трудомістких завдань з масовими зверненнями до пам'яті. Застосування таких систем дозволяють на порядок і більше підвищити продуктивність в порівнянні з КС з класичною архітектурою, при цьому істотно зменшується споживана потужність, габарити і вага виробу.
– Запропоновано підхід до створення інтелектуального інтерфейсу, що забезпечує взаємну адаптацію як користувача до можливостей системи, так і системи до індивідуальних особливостей користувача із застосуванням сучасних інформаційних технологій (онтології, багатоагентної технології).
– Уперше у світовій практиці розроблено теорію створення економічних високопродуктивних спеціалізованих цифрових обчислювачів для швидкої обробки великих інформаційних масивів на основі нейромережевого підходу на базі нейромережі СМАС, методів і засобів сплайн-апроксимації та функціональної регенерації, що привело до створення нового покоління обчислювальних структур.
– Розроблено методи економічної реалізації таких структур на базі традиційних для України технологій. Методи базуються на представленні складних для реалізації на цифрових обчислювальних структурах функцій простими для їх економічної реалізації. Створювані структури відрізняються високою швидкістю виконання перетворень, великими об'ємами оброблюваних масивів, гнучкістю архітектури, розрахованої на виконання широких класів перетворень, технологічністю й економічністю виготовлення, що є заставою їх конкурентоспроможності й широкого впровадження.
Практична цінність результатів роботи полягає у тому, що:
– Розроблено підходи та наведено численні приклади побудови АСУ швидкими процесами й об'єктами на базі створюваних цифрових обчислювачів. Системи управління на базі розроблених обчислювальних структур, що забезпечують високу швидкість обробки великих масивів даних, дають можливість піднімати на новий рівень технології виробничих процесів.
– Розроблені технічні засоби впроваджені в численні об'єкти й комплекси народного господарства України та СНД у металургійній, цементній, будівельній, авіаційній, космічній, машинобудівній галузях, харчовій промисловості, галузі виробництва вогнетривів, оборонній галузі України, телебаченні, IT індустрії та т.п.
В рамках роботи виконано 49 науково-дослідних робіт, результати яких опубліковано у 6 монографіях, 186 наукових статтях, 63 авторських свідоцтвах і 16 патентах. За результатами досліджень захищено 27 кандидатських та 4 докторські дисертації. Результати роботи доповідалися та обговорювалися на 23 міжнародних, 29 вітчизняних науково-технічних конференціях. Результати розробок демонструвалися на численних виставках. Результати роботи мають широке міжнародне визнання.
Техніко-економічні показники та вровадження роботи є значними. Сукупний економічний ефект від впровадження результатів роботи становить понад 100 млн. долларів США. Результати досліджень і розробок широко використовуються в підготовці інженерних і наукових кадрів у Харківському державному технічному університеті радіоелектроніки, Національній металургійній академії України, зокрема в навчальних курсах «Спеціалізовані процесори», «Цифрова обробка інформації».
Вважаємо, що робота “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби для обробки великих інформаційних масивів”, авторів Єлакова С.Г., Зінченко О.О., Капрана І.І., Лісовенка О.П., Новікова М.В., Руденка О.Г., Сліпченка М.І., Сотникова О.М., Яковлєва Ю.С., має значний внесок у розвиток науки і техніки України і світу, та заслуговує на присудження державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року.

Доцент кафедри програмних засобів,
голова Ради молодих учених і спеціалістів
Запорізького національного технічного університету,
кандидат технічних наук, доцент,
лауреат премії Президента України,
стипендіат стипендії Кабінету Міністрів України С.О. Субботін

Старший викладач кафедри програмних засобів
Запорізького національного технічного університету,
кандидат технічних наук,
двічі лауреат обласного конкурсу для обдарованної молоді
Запорізької обласної державної адміністрації,
стипендіат стипендії Кабінету Міністрів України А.О. Олійник

Старший викладач кафедри програмних засобів
Запорізького національного технічного університету,
лауреат обласного конкурсу для обдарованної молоді
Запорізької обласної державної адміністрації О.О. Олійник

Гість

Робота, що висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року: «Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби для обробки великих інформаційних масивів» колективу авторів - Єлаков С.Г., Зінченко О.О., Капран І.І., Лісовенко О.П., Новіков М.В., Руденко О.Г., Сліпченко М.І., Сотников О.М., Яковлєв Ю.С., присвячена створенню з використанням інтелектуальних інформаційних технологій, теорії і загальної методології системної інтеграції як основи багаторівневої стратегії створення і застосування ЗОТ на наявній і перспективній елементній базі з урахуванням ринкових відносин в сучасних умовах, та створенню спеціалізованих цифрових технічних засобів швидкої обробки великих обсягів вхідної інформації з архітектурою, що адаптується під виконання великого класу взаємопов'язаних задач в різних галузях. В результаті виконання роботи були вперше були отримані наступні результати:
- Розроблено теорію і методологію системної інтеграції як основи побудови і застосування засобів обчислювальної техніки на сучасній елементній базі з використанням нових інформаційних технологій з урахуванням особливостей ринкової економіки.
– У межах запропонованої методології системної інтеграції розроблено теорію і методи архітектурно-структурної організації високопродуктивних систем типу “Процесор-в-пам’яті” (“Processor-in-Memory” (PIM-системи)), орієнтованих на використання як приставки-прискорювачі ЕОМ і кластерів для вирішення складних і трудомістких завдань з масовими зверненнями до пам'яті. Застосування таких систем дозволяють на порядок і більше підвищити продуктивність в порівнянні з КС з класичною архітектурою, при цьому істотно зменшується споживана потужність, габарити і вага виробу.
– Запропоновано підхід до створення інтелектуального інтерфейсу, що забезпечує взаємну адаптацію як користувача до можливостей системи, так і системи до індивідуальних особливостей користувача із застосуванням сучасних інформаційних технологій.
– Розроблено підходи та наведено численні приклади побудови АСУ швидкими процесами й об'єктами на базі створюваних цифрових обчислювачів. Системи управління на базі розроблених обчислювальних структур, що забезпечують високу швидкість обробки великих масивів даних, дають можливість піднімати на новий рівень технології виробничих процесів.
– Розроблені технічні засоби впроваджені в численні об'єкти й комплекси народного господарства України та СНД у металургійній, цементній, будівельній, авіаційній, космічній, машинобудівній галузях, харчовій промисловості, галузі виробництва вогнетривів, оборонній галузі України, телебаченні, IT індустрії та т.п.
Економічний ефект від впровадження створених засобів в АСУ металургійної промисловості, підрахований за останні шість років, перевищив $100 млн.
Вважаю, що за обсягом виконаної роботи, за науковою новизною, за масштабом впровадження результатів, робота “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби для обробки великих інформаційних масивів” авторів Зінченка О.О., Капрана І.І., Лісовенка О.П., Новікова М.В., Руденка О.Г., Сліпченка М.І. та інш. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2010 р.

Декан факультету Комп’ютерних наук
ЧДУ ім..П.Могили. зав.кафедри інформаційних технологій
та програмних систем, к.т.н. Гожий О.П.

Российская Федерация, Тарасов А.В.

Цель, поставленная в работе и достигнутая авторами, актуальна сегодня и будет оставаться актуальной в перспективе. Развитие практически всех сфер человеческой деятельности немыслимо без развития средств обработки данных и внедрения их в эти сферы.
Технические структуры, создаваемые с помощью разработанных методов, включающих этапы их разработки и изготовления, по своей экономичности, а, следовательно, по возможностям широкого распространения, не имеют аналогов как в СНГ, так и в мире.
Существенной характеристикой, отличающей работу авторов, является то, что они, создавая системы управления технологическими процессами, извлекают из них новые данные, которые характеризуют их работу. И, уже, с использованием этих данных достигают более точного и более оптимального управления.
Значительной положительной особенностью работы является реалистичность постановки задачи, которая идет от практических потребностей: создания быстрых специализированных вычислителей, которые могли бы выполнять широкие классы задач и были бы экономичны, технологичны и легко реализуемы с использованием реальной технологической базы. А, уже, после постановки такой «не академичной» задачи, определилась необходимость разработки соответствующей теории, которую авторы успешно создали.
Хочется пожелать авторам не останавливаться на достигнутом и продолжать внедрять разработанные ими вычислительные структуры в действующие АСУ ТП и создавать на их базе новые комплексы управления сложными объектами.
Учитывая вышесказанное, считаю, что работа заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.
Компания «Нооцем», Белгород, Российская Федерация, генеральный директор Тарасов А.В.

Vktor Lichtner, Dresden

Die Entwicklung “Problemorientierte numerische Werkzeuge für die Verarbeitung großer Datenmassive" der Autoren E!akov S.G., Zinchenko A.A., Novikov N.V., Slipchenko N.I., Kapran I.I., Lisovenko A.P., Rudenko O.G., Sotntkov O.M., Yakovlev Yu.S. ist der Lösung von Aufgaben aus einem heute sehr aktuellen Bereich gewidmet: der Entwicklung und Umsetzung numerischer rechentechnischer Strukturen für die schnelle Verarbeitung realer Abbildungen und Datenmassive schnell ablaufender technologischer Prozesse. Im Verlauf der vorliegenden Entwicklung ist eine Vielzahl von Aufgaben gelöst worden, die sowohl die Erfassung und schnelle Bearbeitung großer Massive diskretisieter Abbildungen für ihre weitere Transformation und Erkennung als auch die Ausgabe der Abbildungen und ihre hochpräzise Positionierung nach vorgegebenen Algorithmen auf Rasterindikatoren im Echtzeitbetrieb. Die Autoren habe sowohl eine umfangreiche theoretische als auch praktische Arbeit zur Entwicklung von Methoden, Strukturen, Algorithmen und Software für die schnelle Transformation großer Datenmassive sowie zur Herstellung spezialisierter Prozessoren, die die Realisierung ermöglichen, geleistet. Die "Charkower Schule" der Universität für Nachrichtenelektronik ist in der Ukraine und in GUS-Ländern durch vielfältige Publikationen und Ausstellungen, durch theoretische Arbeiten und praktische Umsetzungen schnelter Prozessoren und Videoprozesscren bekannt.
Aus meiner Sicht ist die Entwicklung "Problemorientierte numerische Werkzeuge für die Verarbeitung großer Datenmassive" der Autoren Elakov S.G., Zinchenko A.A., Novikov N.V., Slipchenko N.I., Kapran I.I., Lisovenko A.P., Rudenko O.G., Sotnikov O.M., Yakovlev Yu.S. auf Grund des Umfanges der Arbeiten, des wissenschaftlichen Neuheitsgrades und der praktischen Realisierung für die Auszeichnung mit dem Staatspreis der Ukraine im Bereich Wissenschaft 2010 hervorragend geeignet.
Vktor Lichtner, Geschäftsführer, UNILINK GmbH, Dresden

Санкт-Петербург, Д.А.Овсянников

Потребность в экономичных процессорах быстрой обработки больших информационных массивов в данное время высока и со временем только увеличивается. Коллективом авторов разработана технология изготовления таких процессоров, проведена большая работа по подготовке производства и внедрению их на ведущих предприятиях Украины и России.
Считаем, что по полноте представленного материала, по научной новизне, объему выполненной работы по масштабам внедрения результатов, работа "Проблемно-ориентированные вычислительные средства для обработки больших информационных массивов" авторов Елакова С.Г., Зинченко А.А., Капрана И.И. и др. заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2010 г.
Зав. каф. Санкт-Петербургского государственного университета, д.ф.-м.н., проф. Овсянников Д.А.

Професор, д.т.н. Удовенко С.Г.

Роботу присвячено вирішенню актуальних задач створення спеціалізованих обчислювальних засобів, що дозволяють здійснювати швидкісну обробку вхідної інформації за допомогою сучасних інформаційних технологій. Результати, отримані авторами роботи, безумовно, мають як вагоме теоретичне значення, так і перспективи практичного втілення.Зокрема, здається доцільним їх застосування в системах цифрового керування неперервними та дискретними багатовимірними процесами різноманітного функціонального призначення. Крім того, фундаментальними слід вважати пропозиції авторів щодо побудови комп'ютерних систем з прискорювачами, що мають безумовні переваги в порівнянні з існуючими обчислювальними структурами.
Вважаю, що за актуальністю, якістю та обсягом виконаних досліджень, а також за результатами їх впровадження, робота "Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби для обробки великих інформаційних масивів" авторів Єлакова С.Г., Зінченка О.О., Капрана І.І, Лісовенка О.П., Новікова М.В., Руденка О.Г., Сліпченка М.І., Сотникова О.М., Яковлєва Ю.С., заслуговує присудження Державної премії України у галузі науки і техніки 2010 р.

Доктор технічних наук , професор кафедри ЕОМ Харківського національного університету радіоелектроніки Удовенко С.Г.

Гість

Вирішення проблем, пов'язаних зі створенням спеціалізованих цифрових технічних засобів швидкої обробки великих обсягів вхідної інформації є дуже актуальним, адже такі системи є невід'ємною частиною у вирішенні майже усіх сучасних науково-дослідних і прикладних технічних задач. Окрім вказаних авторами галузей побудови складних космічних систем, моделювання ядерних вибухів, криптографії, гідродинаміки, астрофізики, та біомолекулярних досліджень, можна додати сучасні мультимедійні системи, які у режимі реального часу здійснюють обробку відеосигналів високої чіткості, тривимірних зображень і таке інше.
Розроблена авторами теорія і методологія системної інтеграції як основи побудови і застосування засобів обчислювальної техніки спирається на системний підхід до проектування, проте на відміну від нього, вона охоплює всі етапи життєвого циклу виробу. Особливо слід відзначити, що запропонована авторами методологія орієнтована на застосування не лише у академічному середовищі, але містить також рівень компаній і бізнес-процесів, що робить її привабливою для застосування у господарстві та бізнесі без масштабної додаткової адаптації.
Практична значущість отриманих результатів також не викликає сумніву. Засновані на сучасних математичних теоріях, таких як теорія штучних нейронних мереж і теорія архітектурно-структурної організації високопродуктивних систем типу “Процесор-в-пам’яті”, а також розроблені з урахуванням технологічних і економічних особливостей виробничої бази України, розробки авторів вже знайшли широке використання у найрізноманітніших галузях промислового, космічного та оборонного комплексу України та країн СНД. Розроблені програмні та апаратні засоби швидкої обробки відеоінформації, зокрема створена вперше в Україні універсальна економічна система автоматизації ефірного віщання, знайшли своє застосування у численних телевізійних компаніях України та Росії.
З огляду на вищесказане, вважаю, що робота “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби для обробки великих інформаційних масивів” колективу авторів в складі Єлакова С.Г., Зінченка О.О., Капрана І.І., Лісовенка О.П., Новікова М.В., Руденка О.Г., Сліпченка М.І., Сотникова О.М., Яковлєва Ю.С. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки й техніки.

Директор департаменту розробки інноваційних програмних рішень ТОВ "АДВ Україна",
здобувач вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту,
Островерхий Олексій Вікторович.

Ген.директор ОАО "ВТФ"Термоэкспорт" Головачев В.В.

Рассматриваемая работа посвящена созданию специализированных цифровых технических средств для проблеммной ориентации систем и комплексов быстрой обработки больших массивов информации при решении широкого класса задач, и их реализация в промышленных масштабах. Создание теории и методов системной интеграции как методологической основы реализации таких средств на всех этапах их жизненного цикла с учетом современной и перспективной элементной базы и имеющихся рыночных отношений.
Созданные методы сочетают в себе полный цикл от постановки задачи, синтеза соответствующих структур, их изготовления, с учетом особенностей технологической базы Украины, практического внедрения этих средств в объекты народного хозяйства. Очень важно, также, что авторы особенно обращают внимание и создали методы построения экономичных и потому экономически целесообразных технических средств быстрой обработки данных. Экономичность заложена уже в основе их проектирования.
Поэтому и не удивляют экономические результаты, полученные авторами от внедрения разработанных средств в объекты металлургической и цементной отраслей, как закономерные, вытекающие из методов их построения.
Заслуживает особого внимания большие достижения авторов в области создания видеопроцессоров обработки реальных изображений. Это очень сложная и наукоемкая тематика которая до сегодняшнего времени была прерогативой передовых в технологическом отношении государств и которую сегодня развили авторы и довели до практического внедрения во многочисленных народнохозяйственных и оборонных объектах.
Отметим, что в рамках проведенного цикла работ создано не только большое количество оригинальных архитектур конкретных исполнений цифровых процессоров, их структур, функциональных и принципиальных схем, а также, архитектур, структур, функциональных и принципиальных схем технических систем в составе которых выполняет свою конкретную задачу конкретный процессор, но, также, и соответствующее этому количество оригинального алгоритмического и программного обеспечения, обеспечивающего их работоспособность.
В отличие от зарубежных образцов, созданные и широко внедренные авторами устройства являются открытыми системами, обладающими целым рядом адаптационных возможностей, упрощающих задачу их подключения в самые разнообразные потребительские конфигурации.
Разработанные технические средства по критерию цена/ производительность лучшие в мире.
Внедрение таких вычислительных средств в автоматизированные системы управления технологиями металлургических процессов позволило поднять эти технологии на новый, самый передовой в мировой практике, уровень.
Нельзя не отметить разработанную систему инфракрасного мониторинга температурной ситуации и формирования данных для поддержания заданного температурного режима во вращающейся трубчатой печи. Система дает возможность управления температурным режимом трубчатой вращающейся печи с целью его оптимизации и стабилизации.
Система обеспечивает сокращение расхода топлива; предупреждения прогара кожуха печи; упрощает и делает более уверенной работу обжигальщиков.
В целом, работу отличает практическая постановка задачи, большой объем проведенных исследований, большие полученные экономические эффекты от внедрения разработанных технических средств, широкая известность работ авторов в России.
Учитывая вышесказанное, считаем, что работа «Проблемно-ориентированные вычислительные средства для обработки больших информационных массивов» авторов Елакова С.Г., Зинченко А.А., Капрана И.И., Лисовенко А.П., Новикова Н.В., Руденко О.Г., Слипченко Н.И., Сотникова О.М. и Яковлева Ю.С., заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2010 г.

Гізенко М.В.

Работа посвящена решению задач по актуальной в данное время тематике: разработке и внедрению цифровых вычислительных структур для быстрой обработки реальных изображений и информационных массивов быстротекущих технологических процессов. В цикле работ решены многочисленные задачи, которые охватывают проблемы как ввода и быстрой предпроцессорной обработки больших массивов дискретизированных изображений с целью их дальнейшего преобразования и распознавания, так и вывода изображений и их высокоточного позиционирования по заданным алгоритмам на растровых индикаторах в реальном масштабе времени.
Впервые в мировой практике разработана многоуровневая структура системной интеграции (7 уровней), решены теоретические и прикладные задачи каждого уровня с применением новых информационных технологий (многоагентной технологии и онтологии), предложены новый тип высокопроизводительной компьютерной системы на одном кристалле класса “Процессор-в-памяти” и её операционной среды, защищенные патентами Украины.
Впервые в мировой практике разработана теория создания экономичных высокопроизводительных специализированных цифровых вычислителей для быстрой обработки больших информационных массивов на основе нейросетевого подхода, методов и средств сплайн-аппроксимации и функциональной регенерации, что привело к созданию нового поколения вычислительных структур.
Авторами проведена большая как теоретическая, так и практическая работа по разработке методов, структур, алгоритмов и программного обеспечения для быстрых преобразований больших информационных массивов, изготовлению специализированных аппаратно-программных процессоров, которые поддерживают их реализацию.
"Харьковская школа" университета радиоэлектроники хорошо известна в Украине и в странах СНГ по многочисленным публикациям и выставкам, по теоретическим проработкам и практическим реализациям быстрых процессоров и видеопроцессоров.
Разработанные технические средства внедрены в многочисленные объекты и комплексы народного хозяйства Российской федерации в металлургической, цементной, космической, машиностроительной отраслях, в отрасли производства огнеупоров, телевидении, IT индустрии.
Потребность в экономических процессорах быстрой обработки больших информационных массивов в данное время высока и со временем только увеличивается. Коллективом авторов разработана технология изготовления таких процессоров, проведенная большая работа по подготовке производства и внедрению их на ведущих предприятиях Украины и России.
Считаем, что по объему выполненной работы, научной новизне, по полноте представленного материала и по масштабу внедрения результатов, работа "Проблемно-ориентированные вычислительные средства для обработки больших информационных массивов" авторов Елакова С.Г., Зинченко А.А., Капрана И.И., Лисовенко А.П., Новикова Н.В., Руденко О.Г., Слипченко Н.И., Сотникова О.М., Яковлева Ю.С., заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2010 г.

Зав кафедрой компьютерного моделирования и микропроцессорных систем Санкт-Петербургского государственного университета, докт. ф-м наук, профессор Андрианов С.Н.

Гізенко М.В.

Робота присвячена створенню спеціалізованих цифрових обчислювальних засобів нового покоління для швидкої обробки великих інформаційних масивів із гнучкою перестроюваною архітектурою, що дозволяє виконувати широкі спектри перетворень, і їх впровадженню в галузі народного господарства.
Немає сумніву, що ціль, поставлена в роботі й досягнута авторами, актуальна сьогодні й буде залишатися актуальною в перспективі. Розвиток практично всіх сфер людської діяльності немислимий без розвитку засобів обробки даних і впровадження їх у ці сфери.
Через недостатнє впровадження в металургію подібних засобів спостерігалася відсутність оптимального управління об'єктами металургійної галузі, а, таким чином, відставання в темпах розвитку цієї галузі.
Використання отриманих експериментальних залежностей розподілу електричної потужності, що підводиться, у ванні розплавів руднотермічної електропечі на ТОВ «ПФК» дозволило істотно зменшити споживану електроенергію при збереженні продуктивності печі.
Обробка великої кількості статистичних даних (по розподілу електричних полів у розплавах шлаку та метала), отриманих у результаті експлуатації електронно-механічного комплексу контролю розподілу електричної потужності, що підводиться, у ванні розплавів руднотермічної електропечі, дозволила виявити нові фізичні закономірності поводження середовищ на їх стиках в умовах високих температур.
Подальше плановане авторами, удосконалювання комплексу контролю розподілу електричної потужності, що підводиться, у ванні розплавів руднотермічної електропечі, а саме, його апаратно-програмної частини, що базується на процесорах швидкої обробки великих потоків технологічної інформації, дозволить проводити великомасштабні експерименти в реальних умовах експлуатації безупинно працюючих печей, що дасть можливість підняти на новий рівень теорію фізичних і електрохімічних процесів, що протікають у розплавах твердих речовин.
Використання комплексів забезпечило підвищення продуктивності роботи, великий економічний ефект, істотне в масштабах України збереження енергоресурсів, соціальний ефект, що полягає в переході на нові сучасні технології, що полегшують роботу людини.
З огляду на вищесказане, вважаю, що робота “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби для обробки великих інформаційних масивів” колективу авторів в складі Єлакова С.Г., Зінченка О.О., Капрана І.І., Лісовенка О.П., Новікова М.В., Руденка О.Г., Сліпченка М.І., Сотникова О.М., Яковлєва Ю.С. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки й техніки.

Генеральний директор Українського науково-виробничого концерну «Укркольормет»
Гізенко М.В.

Директор НПФ "Техносплавы", д.т.н. Овчарук А.Н.

Рассматриваемая работа посвящена созданию специализированных цифровых технических средств для проблеммной ориентации систем и комплексов быстрой обработки больших массивов информации при решении широкого класса задач, и их реализация в промышленных масштабах. Создание теории и методов системной интеграции как методологической основы реализации таких средств на всех этапах их жизненного цикла с учетом современной и перспективной элементной базы и имеющихся рыночных отношений.
Созданные методы сочетают в себе полный цикл от постановки задачи, синтеза соответствующих структур, их изготовления, с учетом особенностей технологической базы Украины, практического внедрения этих средств в объекты народного хозяйства. Очень важно, также, что авторы особенно обращают внимание и создали методы построения экономичных и потому экономически целесообразных технических средств быстрой обработки данных. Экономичность заложена уже в основе их проектирования.
Поэтому и не удивляют экономические результаты, полученные авторами от внедрения разработанных средств в объекты металлургической и цементной отраслей, как закономерные, вытекающие из методов их построения.
Заслуживает особого внимания большие достижения авторов в области создания видеопроцессоров обработки реальных изображений. Это очень сложная и наукоемкая тематика которая до сегодняшнего времени была прерогативой передовых в технологическом отношении государств и которую сегодня развили авторы и довели до практического внедрения во многочисленных народнохозяйственных и оборонных объектах.
Отметим, что в рамках проведенного цикла работ создано не только большое количество оригинальных архитектур конкретных исполнений цифровых процессоров, их структур, функциональных и принципиальных схем, а также, архитектур, структур, функциональных и принципиальных схем технических систем в составе которых выполняет свою конкретную задачу конкретный процессор, но, также, и соответствующее этому количество оригинального алгоритмического и программного обеспечения, обеспечивающего их работоспособность.
В отличие от зарубежных образцов, созданные и широко внедренные авторами устройства являются открытыми системами, обладающими целым рядом адаптационных возможностей, упрощающих задачу их подключения в самые разнообразные потребительские конфигурации.
Разработанные технические средства по критерию цена/ производительность лучшие в мире.
Внедрение таких вычислительных средств в автоматизированные системы управления технологиями металлургических процессов позволило поднять эти технологии на новый, самый передовой в мировой практике, уровень.
Нельзя не отметить разработанную систему инфракрасного мониторинга температурной ситуации и формирования данных для поддержания заданного температурного режима во вращающейся трубчатой печи. Система дает возможность управления температурным режимом трубчатой вращающейся печи с целью его оптимизации и стабилизации.
Система обеспечивает сокращение расхода топлива; предупреждения прогара кожуха печи; упрощает и делает более уверенной работу обжигальщиков.
В целом, работу отличает практическая постановка задачи, большой объем проведенных исследований, большие полученные экономические эффекты от внедрения разработанных технических средств, широкая известность работ авторов в России.
Учитывая вышесказанное, считаем, что работа «Проблемно-ориентированные вычислительные средства для обработки больших информационных массивов» авторов Елакова С.Г., Зинченко А.А., Капрана И.И., Лисовенко А.П., Новикова Н.В., Руденко О.Г., Слипченко Н.И., Сотникова О.М. и Яковлева Ю.С., заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2010 г.

Гість

Робота присвячена створенню апаратних і програмних цифрових обчислювальних засобів нового покоління, які відрізняються гнучкою перестроюваною архітектурою, що дозволяє виконувати широкі спектри перетворень, з високою продуктивністю, максимальною швидкістю обробки великих потоків вхідної інформації і економічністю їх виготовлення з використанням традиційної для України технологічної бази.
Робота має спрямованість на вирішення складних наукових проблем, впровадження їх в вітчизняне виробництво, підвищення рівня продукції, що випускається, до рівня сучасних інформаційних технологій. Все це вносить значний внесок в підвищення міжнародного авторитету України, як сучасної високотехнологічної держави.
Створені колективом авторів цифрові спеціалізовані процесори, а також АСУ на їх основі не мають аналогів в світі за критерієм ціна/продуктивність, що є запорукою їх широкого розповсюдження, відрізняються від зарубіжних аналогів більш високою швидкістю перетворення, більш широким спектром можливостей. Запропоновані авторами оригінальні принципи розробки спеціалізованих процесорів, їх економічність та технологічність істотно розширює сферу їхнього застосування і, згідно з наявною світовою тенденцією і стрімким, якщо не сказати революційним, розвитком високих технологій, є підставою для подальшого, все більш зростаючого їхнього впровадження і використання в галузях IT, в системах автоматизації, що підіймає ці галузі на новий світовий рівень використання.
Ідеї та методи підвищення ефективності плавок на руднотермічних печах, що розроблено на основі дослідно-промислової експлуатації створених у рамках виконання даної роботи систем і комплексів на РТП Побужського феронікелевого комбінату, розглядаються колективами для впровадження на багатьох інших металургійних підприємствах, що використовують подібну технологію.
Розроблена авторами система дистанційного контролю температурного поля є основою підвищення ефективності управління температурним режимом випалу сировини в трубчастих обертових і шахтних печах, що використовуються на металургійних та цементних підприємствах України.
Враховуючи вищесказане, вважаю, що цикл робіт «Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби для обробки великих інформаційних масивів» авторів Єлакова С.Г., Зінченка О.О., Капрана І.І., Лісовенка О.П., Новікова М.В., Руденка О.Г., Сліпченка М.І., Сотникова О.М., Яковлєва Ю.С. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2010 р.
Доц. Харківського національного економічного університету, к.т.н. С. Мінухін

Гість

Робота присвячена створенню апаратних і програмних цифрових високопродуктивних обчислювальних засобів, які дозволяють перетворювати різноманітні операції та завдання з максимальною швидкістю обробки великих потоків вхідної інформації. Теоретичною основою створення таких засобів є по-перше: заміна складних функцій перетворень потоків інформації на прості математичні вирази, які легко реалізуються із застосуванням традиційних вітчизняних технологій, и по-друге, нейромережний підхід, модифікуючи мережу типу СМАС (Cerebellar Model Articulation Controller). Сфера застосування такої мережі розширена на завдання моделювання технологічних процесів і адаптивного управління ними, а також обробки (фільтрація, кодування) і стиснення інформації в реальному часі. При цьому розробки базуються на використанні сплайн-і нейромережної апроксимації і функціональної регенерації.
Крім того, в роботі запропоновано теорія та методи створення перспективних архітектурно-структурних рішень типу «процесор-в-пам’яті» для побудови комп'ютерних систем (КС) або приставок-прискорювачів на одному кристалі з надвисоким ступенем інтеграції, що забезпечує підвищення продуктивності на декілька порядків в порівнянні з продуктивністю КС з класичною архітектурою.
Як головний об'єднуючий стрижень при розробці і застосуванні КС та спеціалізованих пристроїв є запропонована методологія системної інтеграції, яка спирається на системний підхід до проектування, але на відміну від нього охоплює всі процеси і процедури, починаючи від зародження ідеї до створення, застосування і супроводу виробу під час його експлуатації.
Відмінною рисою роботи є її великий практичний вихід розроблених засобів обчислювальної техніки та їх широке впровадження, при цьому розробка цих засобів та систем на їх основі базуються на результатах фундаментальних та прикладних досліджень авторів. При цьому можна відзначити велику заслугу авторів в організації науково-промислової кооперації вітчизняних підприємств, що дозволила в непростий для виробництва час налагоджувати виробництво і проводити науковоємні вироби та комплекси.
Таким чином, за актуальністю та за обсягом виконаної роботи, науковою новизною, повнотою матеріалу і масштабом впровадження, робота “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби для обробки великих інформаційних масивів” авторів Єлакова С.Г., Зінченка О.О., Капрана І.І, Лісовенка О.П., Новікова М.В., Руденка О.Г., Сліпченка М.І., Сотникова О.М., Яковлєва Ю.С., заслуговує присудження Державної премії України у галузі науки і техніки 2010 р.

Доктор техн. наук , провідної наук. співробітник Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, лауреат Премії Ради Міністрів СPCP, лауреат молодіжний Премії Українською PCP, професор кафедру «Комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету
Алішов Н.І.

Гість

У представленій на присудження Державної премії роботі “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби для обробки великих інформаційних масивів” колективу авторів (Єлаков С.Г., Зінченко О.О., Капран І.І., Лісовенко О.П., Новіков М.В., Руденко О.Г., Сліпченко М.І., Сотников О.М., Яковлєв Ю.С.) вирішено завдання створення високопродуктивних засобів обчислювальної техніки (ЗОТ). Суть підходу полягає в тому, що обчислювання складних функцій замінюється композицією простих, що дає змогу використовувати доступну на ринку України елементну базу. При цьому вирішується комплекс теоретичних і прикладних завдань, пов'язаних як з перетвореннями математичних виразів, так і з їх апаратною реалізацією. Там, де необхідно обробляти величезні масиви інформації, автори використовують нейромережний підхід.
Враховуючи світові тенденції розвитку засобів обчислювальної техніки, автори запропонували теорію і методи архітектурно-структурної організації високопродуктивних систем типу “Процесор-в-пам’яті” (“Processor-in-Memory”, PIM-системи), орієнтованих на використання як приставки-прискорювача ЕОМ і кластерів для вирішення складних і трудомістких завдань обробки великих інформаційних масивів з масовими зверненнями до пам'яті.
Характерною особливістю роботи у цілому є комплексний підхід, що включає всі етапи життєвого циклу виробу згідно запропонованої авторами теорії і методології системної інтеграції як основи побудови і застосування ЗОТ. У рамках створення методології вперше розроблено багаторівневу структуру системної інтеграції із застосуванням сучасних технологій, а також методи вирішення завдань інтеграції на кожному рівні.
Треба також особливо відзначити спрямованість роботи на масове впровадження розроблених виробів в різні області народного господарства, у тому числі у медицину.
Вважаю, що за обсягом виконаної роботи, науковою новизною і масштабом впровадження результатів робота “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби для обробки великих інформаційних масивів” авторів Єлакова С.Г., Зінченка О.О., Капрана І.І., Лісовенка О.П., Новікова М.В., Руденка О.Г., Сліпченка М.І., Сотникова О.М., Яковлєва Ю.С. заслуговує присудження Державної премії України в області науки і техніки.

Зав. відділом
Міжнародного науково-навчального центру
Інформаційних технологій та систем
НАН і МОН України
канд. біол. наук Вовк М.І.

Гість

Работа “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби для обробки великих інформаційних масивів” авторів: Єлакова С.Г., Зінченка О.О., Капрана І.І., Лісовенка О.П., Новікова М.В., Руденка О.Г., Сліпченка М.І., Сотникова О.М., Яковлєва Ю.С., що висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року, присвячена створенню та промисловому впровадженню високопродуктивних засобів і методів проектування проблемно-орієнтованих систем для вирішення складних і трудомістких задач у різних галузях промислового, космічного та оборонного комплексу України.
У роботі можна виділити два напрямки вирішення поставленої задачі. На першому напрямку, у зв'язку з відсутністю в Україні необхідного рівня інтегральної технології, автори забезпечили створення високопродуктивних засобів і систем на їх основі, використовуючи елементну базу доступну на ринку України. При цьому, авторам довелося вирішити ряд складних теоретичних та прикладних задач, наприклад, створити теорію та методологію заміни складних аналітичних функцій, які описують необхідні для реалізації перетворення, на суперпозицію функцій, простих для їх апаратної реалізації. Крім того, для вирішення задач великої розмірності авторами було запропоновано та вдосконалено нейромережевий підхід, в основі якого лежить штучна нейронна мережа СМАС (Cerebellar Model Articulation Controller). Дослідження авторів дозволили вирішити проблему технічної реалізації сплайн-генераторів з цифровим представленням параметрів для їх практичного використання, а також проблему мінімізації похибки при цифровому відтворенні моделюючих функцій сплайнами.
На другому напрямку автори відстежують новітні світові тенденції побудови високопродуктивних засобів на перспективній елементній базі з надвисоким ступенем інтеграції, що забезпечує побудову цих засобів на одному кристалі по новим архітектурно-структурним принципам, зокрема по принципам “Процессор-в-пам'яті” (“Processor-in Memory” або PIM-системи). При цьому розроблено теорію і методи архітектурно-структурної організації PIM-систем, математичну модель та методику формування її складових компонентів і базового портрету функціонального середовища, що є основою для вибору оптимальної конфігурації PIM-системи для вирішення конкретного класу задач. З метою підвищення ефективності використання PIM-систем запропоновано моделі та методи розподілу пам’яті, розміщення даних та методику розподілу програм користувача, яка заснована на моделі PIM-системи та відрізняється простотою і швидкою збіжністю алгоритму розподілу.
Побудова і застосування засобів обчислювальної техніки (ЗОТ) на першому та другому напрямках спирається на створену авторами теорію і методологію системної інтеграції, яка на відміну від системного підходу до проектування, охоплює всі етапи життєвого циклу виробу і тому містить додаткові рівні в ієрархічній структурі проектування (наприклад, рівень компаній, бізнес-процесів та ін.). У рамках створення методології розроблено багаторівневу структуру системної інтеграції із застосуванням багатоагентної технології, а також методи вирішення задач інтеграції на кожному рівні.
У межах розробки кожного рівня системної інтеграції визначені особливості інтеграції компаній і бізнес-процесів за допомогою WEB-технологій, GRID-служб та ін., запропоновано підхід для розробки або вибору інтерфейсних агентів та метод побудови інтелектуального адаптивного інтерфейсу користувача комп’ютерних систем (КС), розроблено структуру та алгоритм роботи арифметично-логічного пристрою та інших засобів PIM-системи, запропоновано концепцію і методику інтеграції апаратних і програмних платформ при розробці (виборі) ЗОТ. Розроблено архітектуру та структуру аналітичної системи інформаційної підтримки проектування.
Окрім значного впровадження розроблених авторами виробів, робота є суттєвим внеском в computer science, що відображено в 186 статтях, 6 монографіях і 63 авторських свідоцтвах та патентах.
Зважаючи на вищевикладене, вважаю, що робота “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби для обробки великих інформаційних масивів” авторів Єлакова С.Г., Зінченка О.О., Капрана І.І., Лісовенка О.П., Новікова М.В., Руденка О.Г., Сліпченка М.І., Сотникова О.М., Яковлєва Ю.С. заслуговує присудження Державної премії України в області науки і техніки.
Завідувач відділу Інституту кібернетики
імені В.М.Глушкова НАН України,
член-кореспондент НАН України, д.т.н.,
лауреат Державної премії України Боюн В.П.

Робота присвячена розробці теорії, методів створення та промислової ре-алізації проблемно-орієнтованих обчислювальних засобів високої продуктив-ності для обробки великих інформаційних масивів, які виникають при розв’-язанні завдань проектування складних космічних систем, моделювання ядерних вибухів, а також у галузях криптографії, гідродинаміки і астрофізики, біомолекулярних досліджень та ін.
Для вирішення задач великої розмірності авторами було запропоновано та розвинено нейромережний підхід, в основі якого лежить штучна нейронна мережа СМАС (Cerebellar Model Articulation Controller). Сфера застосування даної мережі, була розширена на задачі моделювання технологічних процесів і адаптивного управління ними, а також обробки (фільтрація, кодування) і стис-нення відеоінформації в реальному часі. При цьому авторські теоретичні розро-бки базуються на використанні сплайн-та нейромережної апроксимації і функ-ціональної регенерації. Використання нейромережевого підходу дозволяє досягти оптимального режиму щодо економічного споживання енергоресурсів та якісного виходу продукту.
Розроблена теорія і методи архітектурно-структурної організації високо-продуктивних систем типу “Процесор-в-пам’яті” (“Processor-in-Memory” (PIM-системи)), орієнтованих на використання як приставки-прискорювачі ЕОМ і кластерів для вирішення складних і трудомістких завдань обробки великих ін-формаційних масивів з масовими зверненнями до пам'яті.
Вперше розроблено метод побудови математичної моделі, формування її складових компонентів і базового портрету функціонального середовища PIM-cистеми, що є основою для вибору оптимальної конфігурації PIM-системи для вирішення конкретного класу завдань. Метод засновано на застосуванні теорії нечітких множин і теорії гранулювання.

Директор Інституту радіотехніки, зв’язку та приладобудування,
завідувач кафедри телекомунікаційних систем та телебачення
Вінницького національного технічного університету
д.т.н., проф. В.М. Кичак

Кулик А.Я., д.т.н., професор кафедри АІВТ ВНТУ

Зростання вимог до продуктивності обчислювальних засобів, диктований зростаючою складністю вирішуваних задач, як правило, істотно випереджає реальні можливості існуючих систем, не дивлячись на розвиток технології виготовлення елементної бази. У цьому плані комплекс теоретичних досліджень і практичних розробок, направлений на створення високопродуктивних обчислювальних засобів на комерційній елементній базі, доступній в Україні, покращуючи при цьому економічні показники системи в цілому, є актуальним. При цьому автори використовують оригінальні математичні методи для перетворення складного початкового завдання в композицію простих підзадач, а також нові архітектурно-структурні рішення при створенні базових засобів для побудови проблемно-орієнтованих систем різного призначення.
Крім того, отримані оригінальні результати при рішенні ряду теоретичних і прикладних завдань для високопродуктивних обчислювальних засобів на перспективній твердотільній елементній базі (на одному кристалі), виконаних по нових принципах, зокрема по принципах “Процессор-в-пам'яті”.
Характерною особливістю роботи в цілому є те, що всі дослідження і розробки підпорядковані єдиній стратегічній лінії – розробленій авторами теорії і методам системної інтеграції. Багаторічний досвід створення колективом авторів великої кількості проблемно-орієнтованих систем і їх широке використання в різних областях народного господарства забезпечило великий економічний ефект (більше 100 млн. дол.).
Вважаю, що робота “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби для обробки великих інформаційних масивів”, яка інтегрує результати фундаментальних і прикладних досліджень і їх широкомасштабне впровадження в різні галузі народного господарства, є актуальною і вельми корисною для України, а автори цієї роботи Єлаков С.Г., Зінченко О.О., Капран І.І., Лісовенко О.П., Новіков М.В., Руденко О.Г., Сліпченко М.І., Сотников О.М., Яковлєв Ю.С заслуговують присудження ним Державній премії України в області науки і техніки.

Опанасенко

Робота “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби для обробки великих
інформаційних масивів” колективу авторів (Єлаков С.Г., Зінченко О.О., Капран І.І., Лісовенко О.П., Новіков М.В., Руденко О.Г., Сліпченко М.І., Сотников О.М., Яковлєв Ю.С.), що висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року, присвячена:
* створенню на сучасної елементної базі, яка доступна в Україні, проблемно-орієнтованих цифрових технічних засобів швидкої обробки великих обсягів вхідної інформації та їх впровадженню у промислових масштабах;
* створенню теорії і загальної методології системної інтеграції як основи багаторівневої стратегії побудови і застосування ЗОТ на наявній і перспективній елементній базі з урахуванням ринкових відносин в сучасних умовах;
* створенню із застосуванням розробленої методології архітектури структури і організації процесу обробки інформації ЗОТ на перспективної елементної базі, включаючи КС на одному кристалі високої продуктивності типу “Процесор-в-пам'яті”, а також створенню інтелектуального адаптивного інтерфейсу “Комп'ютерна система – користувач”.
Основні практичні досягнення авторів, які знайшли відображення у високопродуктивних засобах та автоматизованих системах управлення (АСУ), впроваджених у різні галузі народного господарства України, базуються на оригінальних фундаментальних, теоретичних та інженерно-технічних розробках авторів, включаючи, наприклад:
1.Розроблено теорію і методологію системної інтеграції як основи побудови і застосування ЗОТ, яка спирається на системний підхід до проектування, проте на відміну від нього, охоплює всі етапи життєвого циклу виробу і тому містить додаткові рівні в ієрархічній структурі проектування (наприклад, рівень компаній і бізнес-процесів та ін.).
2. Запропоновано та розвинено нейромережний підхід, в основі якого лежить штучна нейронна мережа СМАС (Cerebellar Model Articulation Controller). Сфера застосування даної мережі розширена на задачі моделювання технологічних процесів і адаптивного управління ними, а також обробки (фільтрація, кодування) і стиснення відеоінформації в реальному часі.
3. Для синтезу відеопроцесорів розроблено метод функціональної регенерації, в основі якого лежить принцип перетворення геометричних і колориметричних характеристик зображень за рахунок зміни функціональної відповідності між координатами екрана та адресами елементів дискретизованого зображення в комірках кадрової пам'яті.
4. Створено методологію заміни складних аналітичних функцій, що описують необхідні для реалізації перетворення (які неможливо реалізувати на прийнятних технічних структурах), на суперпозицію функцій, простих для їх апаратної реалізації на елементної базі, яка доступна в Україні.
5.Розроблено теорію і методи архітектурно-структурної організації перспективних високопродуктивних систем типу “Процесор-в-пам’яті” (“Processor-in-Memory” (PIM-системи)), орієнтованих на використання як приставки-прискорювачі ЕОМ і кластерів для вирішення складних і трудомістких завдань обробки великих інформаційних масивів з масовими зверненнями до пам'яті та ін..
Роботу відрізняє цільова спрямованість на широке впровадження результатів теоретичних і прикладних досліджень в промисловість.
Так методи підвищення ефективності плавок на руднотермічних печах, впроваджені на ВАТ "Запорізький завод феросплавів", ВАТ "Нікопольський феросплавний завод", продукція яких постачається до країн Європи та СНД.
Система швидкої сертифікації цементного клінкера, побудована на базі процесорів виконаних на використанні нейромережевого підходу, впроваджена на підприємстві «Компания НООЦЕМ» м. Бєлгород, Росія.
Методи підвищення ефективності управління температурним режимом випалу сировини в трубчастих обертових і шахтних печах використовуються на ВАТ Запорізький і Ватутінський заводи з виробництва вогнетривів, на ВАТ "Миколаївський глиноземний завод", ВАТ "Липецкий завод химреактивов", ТОВ "Придонхимстрой Известь" (Россошь, Росія) - виробництво вапна та ін.
Впровадження розроблених обчислювальних засобів тільки у технології управління об'єктами металургійних виробництв і тільки за останні 6 років обумовило отримання економічного ефекту понад 100 млн. дол.
Вважаю, що робота “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби для обробки великих інформаційних масивів” авторів: Єлакова С.Г., Зінченка О.О., Капрана І.І., Лісовенка О.П., Новікова М.В., Руденка О.Г., Сліпченка М.І., Сотникова О.М., Яковлєва Ю.С. заслуговує присудження Державній премії України в області науки і техніки.
Провідний науковий співробітник
Інституту кібернетики НАН України
Докт. техн. наук Опанасенко В.М.

Гість

На фоні згортання в нашій країні наукових досліджень і повсюдного використання закордонних технологій, устаткування і наукових розробок, - на цьому фоні створення групою Харківських учених сучасних наукомістких високотехнологічних систем обробки технологічної інформації на металургійних підприємствах України, систем обробки відеозображень і впровадження їх у виробництво створює конкуренцію на вітчизняному ринку високих технологій і піднімає престиж України, як країни, що володіє високим науковим і технічним потенціалом.
Так, створена на ТОВ «ПФК», система контролю розподілу електричної потужності, що підводиться, у ванні розплавів руднотермічної електропечі, дозволила одержати великий економічний ефект на цьому підприємстві.
Використання ж отриманих у результаті експлуатації системи експериментальних залежностей розподілу електричної потужності, що підводиться, у ванні розплавів руднотермічної електропечі на багатьох інших металургійних підприємствах як на Україні так і за рубежем, де виплавляється метал на руднотермічних електропічах дозволяє збільшувати кількості виплавлюваного в одиницю часу металу при збереженні величини споживаної електричної енергії.

Зав. каф. системотехніки
Харківського національного університету радіоелектроніки
Е.Г.Петров, д-р техн. наук, проф.

Гість

Виконані роботи знайшли широке впровадження, добре висвітлені на численних виставках і конференціях. Великий об'єм науково-технічних публікацій, виданих патентів і авторських посвідчень підтверджує фундаментальність досліджень, їх високий науковий рівень і затребуваність у суспільстві.
Харківського національного університету радіоелектроніки
Бодянський Є.В., д-р техн. наук, проф.

Гість

Работа посвящена решению задач по актуальной в данное время тематике: создани. проблемно-ориентированных цифровых вычислительных систем и комплексов быстрой обработки больших информационных массивов; создани. теории и методов системной интеграции как методологической основы реализации таких средств на всех этапах их жизненного цикла с учетом современной и перспективной элементной базы и имеющихся рыночных отношений и внедрению цифровых вычислительных структур в технологические процессы. В работе решены многочисленные задачи, которые охватывают проблемы как ввода и быстрой предпроцессорной обработки больших массивов дискретизированных изображений с целью их дальнейшего преобразования и распознавания, так и вывода изображений и их высокоточного позиционирования по заданным алгоритмам на растровых индикаторах в реальном масштабе времени.
Авторами проведена большая как теоретическая, так и практическая работа по разработке методов, структур, алгоритмов и программного обеспечения для быстрых преобразований больших информационных массивов, изготовлению специализированных аппаратно-программных процессоров, которые поддерживают их реализацию.
"Харьковская школа" университета радиоэлектроники хорошо известна в Украине и в странах СНГ по многочисленным публикациям и выставкам, по теоретическим проработкам и практическим реализациям быстрых процессоров и видеопроцессоров.
Разработанные технические средства внедрены в многочисленные объекты и комплексы народного хозяйства Российской федерации в металлургической, цементной, космической, машиностроительной отраслях, отрасли производства огнеупоров, телевидении, IT индустрии и т.п.
Потребность в экономических процессорах быстрой обработки больших информационных массивов в данное время высока и со временем только увеличивается. Коллективом авторов разработана технология изготовления таких процессоров, проведенная большая работа по подготовке производства и внедрению их на ведущих предприятиях Украины и России.
Считаю что по объему выполненной работы, научной новизне, по полноте представленного материала и по масштабу внедрения результатов, работа "Проблемно-ориентированные вычислительные средства для быстрой обработки больших информационных массивов" авторов Елакова С.Г., Зинченко А.А., Капрана И.И., Лисовенко А.П., Новикова Н.В., Руденко О.Г., Слипченко Н.И., Сотникова О.М., Яковлева Ю.С. заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2010 г.

Директор ООО "Белгородская кабельная компания"
Симонян Р.К.

Гість

Задачі обробки і передачі зображень в інформаційних і телекомунікаційних системах у реальному часі завжди представляли собою специфічний, технічно складний для реалізації клас задач через дуже великі розміри масивів зображень у силу їхньої фізичної природи.
Автори розробили методи рішення і вирішили комплекс таких задач для великого класу нагальних потреб: геометричної і колориметричної обробки зображень у реальному часі економічними цифровими апаратно-програмними відеопроцесорами.
Уперше у світовій практиці розроблено багаторівневу структуру системної інтеграції (7 рівнів), вирішено теоретичні і прикладні завдання кожного рівня із застосуванням нових інформаційних технологій (богатоагентної технології і онтології). Запропоновано новий тип високопродуктивної комп'ютерної системи на одному кристалі класу “Процесор-у-пам'яті” і її операційного середовища.
Створені в рамках роботи, що є предметом розглядання, відеопроцесори широко використовуються для рішення задач моделювання візуальних обставин в авіаційних і космічних тренажерах, в пристроях телевізійних відеоефектів, у робототехнічних системах з використанням технічного зору, в пристроях захисту відеоінформації та багато інших.
Велика кількість авторських посвідчень і патентів, отриманих колективом на окремі технічні рішення, широке висвітлення роботи в науково-технічній літературі, на міжнародних і республіканських науково-технічних конференціях і виставках, свідчить про велику, пророблену авторами роботу.
Відмінною рисою роботи є її великий практичний вихід. Автори приділили велику увагу технології впровадження розробок у галузі народного господарства і оборони.
Швидкі цифрові перетворювачі інформації отримали розвиток в автоматизованих системах обробки технологічної інформації на металургійних підприємствах України, вперше у всесвітній практиці в системах контролю за розподілом електроенергії у ваннах розплавів руднотермічних електропечей, де отримані великі економічні ефекти за рахунок зниження витрат електроенергії, збільшення випуску металу, збільшення терміну роботи футерування печі, зменшення кількості поломок електродів, в автоматизованих системах контролю за температурою факелів полум’я пальників і температури кожухів печей, що обертаються, які використовуються на металургійних підприємствах, на цементних заводах, на комбінатах з виробництва вогнетривів. На підприємствах, де запроваджені такі системи, отримані великі економічні ефекти за рахунок зниження витрат палива (мазуту, газу), збільшення терміну роботи футерування печі, збільшення стабільності роботи печі.
У силу вищевикладеного вважаю, що робота «Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби для обробки великих інформаційних масивів» авторів Єлакова С.Г., Зінченка О.О., Капрана І.І., Лісовенка О.П., Новікова М.В., Руденка О.Г., Сліпченка М.І., Сотникова О.М. та Яковлєва Ю.С. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2010 р.
Директор Сирцов С.Л.

Гість

Робота присвячена рішенню завдань з актуальної тепер тематики: розробці й впровадженню цифрових обчислювальних структур для швидкої обробки реальних зображень та інформаційних масивів скороминучих технологічних процесів. В роботі вирішені численні задачі, які охоплюють проблеми як введення та швидкої допроцесорної обробки великих масивів дискретизованих зображень із метою їхнього подальшого перетворення й розпізнавання, так і виводу зображень та їхнього високоточного позиціювання по заданих алгоритмах на растрових індикаторах у реальному масштабі часу.
Авторами проведена велика як теоретична, так і практична робота з розробки методів, структур, алгоритмів і програмного забезпечення для швидких перетворень великих інформаційних масивів, виготовленню апаратно-програмних процесорів, які підтримують їхню реалізацію, створенню проблемно-орієнтованих цифрових обчислювальних систем і комплексів швидкої обробки великих масивів інформації і їх впровадженню в промислових масштабах; створенню теорії і методів системної інтеграції як методологічної основи реалізації таких засобів на всіх етапах їхнього життєвого циклу з обліком сучасної та перспективної елементної бази і наявних ринкових відносин.
Уперше у світовій практиці розроблено багаторівневу структуру системної інтеграції (7 рівнів), вирішено теоретичні і прикладні завдання кожного рівня із застосуванням нових інформаційних технологій (богатоагентної технології і онтології). Запропоновано новий тип високопродуктивної комп'ютерної системи на одному кристалі класу “Процесор-у-пам'яті” і її операційного середовища.
"Харківська школа" університету радіоелектроніки добре відома в Україні та у країнах СНД за численними публікаціями та виставками, по теоретичних проробленнях і практичних реалізаціях швидких процесорів і відеопроцесорів.
Розроблені технічні засоби впроваджені в численні об'єкти й комплекси народного господарства України в металургійній, цементній, космічній, машинобудівній галузях, галузі виробництва вогнетривів, телебаченні, ІT індустрії й т.п.
Наш університет з авторами розглянутої роботи зв'язує багаторічна плідна творча діяльність.
Давно з інтересом стежимо за розвитком прикладної й теоретичної бази, за її поширенням на об'єкти агропромислового комплексу. Швидкі процесори, створені авторами, дали можливість просунути наступні напрямки: спостереження за рухливими об'єктами.
За допомогою процесорів швидкої обробки даних були створені наступні конкретні автоматизовані системи, що дали можливість одержати великі економічні й соціальні
Наша спільна робота із впровадження розробок авторського колективу в об'єктах агропромислового комплексу відбита у великій кількості публікацій, основними з яких варто виділити наступні: патент на винахід № 86635 "Телевізійна система спостереження за рухомими об’єктами".
Потреба в економічних процесорах швидкої обробки великих інформаційних масивів висока тепер й згодом тільки збільшується. Колективом авторів розроблена технологія виготовлення таких процесорів, проведена велика робота із підготовки виробництва й впровадження їх на провідних підприємствах України й Росії.
Вважаємо що за обсягом виконаної роботи, науковою новизною, за повнотою представленого матеріалу та масштабом впровадження результатів, робота “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби для обробки великих інформаційних масивів” авторів Єлакова С.Г., Зінченка О.О., Капрана І.І., Лісовенка О.П., Новікова М.В., Руденка О.Г., Сліпченка М.І., Сотникова О.М., Яковлєва Ю.С. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2010 р.
Професор кафедри кібернетики
ХНТУСГ, д.т.н. Мегель Ю.Є