Офіційний веб сайт

Профілактика йодозалежних захворювань в Україні, розробка і впровадження нових засобів запобігання цій патології

р46

 

Автори:

Кравченко В.І., Корзун В.Н., Боцюрко В.І., Максін В.І., Марков В.В., Ярощук А.П., Мельніченко В.М.

 

Представлена Державною установою "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України".

Авторами проведено широкомасштабні клініко-епідеміологічні дослідження йодної забезпеченості населення всієї території України, доведена наявність дефіциту йоду практично для всіх верств населення. Обґрунтовано доцільність проведення масової і групової профілактики препаратами зі вмістом йоду серед населення і впродовж усієї вагітності та у періоді грудного вигодовування.

Доведено, що недостатнє йодне забезпечення матері впливає на формування патології центральної нервової системи немовляти, є причиною зниження показників загального розвитку. Спостерігається зниження його інтелектуального розвитку, наслідком чого є значні економічні втрати.

  Розроблена низка нових дієтичних добавок, харчових продуктів, препаратів для подолання йодного дефіциту. Проведене їхнє клінічне і натурне випробування та впровадження.

За рахунок зниження захворюваності щитоподібної залози економічний ефект тільки за 2008 та 2009 роки становив біля 135 млн. грн.

Розроблені та прийняті державні та регіональні програми. Завдяки їх виконанню вдалося суттєво збільшити споживання населенням йодованої солі (з 5 до 30%) і препаратів, що містять йод.

Автори розробили і впровадили власні препарати для групової профілактики йодозалежних захворювань, які знайшли використання не тільки в Україні, але і за кордоном.

Наукові результати опубліковано у 8 монографіях, 7 методичних рекомендаціях,  250 статтях. Новизну технічних рішень захищено  40 патентами,  в т.ч. в Росії, Великобританії, Німеччині, Канаді, Польщі, Угорщині, Чехії, Китаї, Ізраїлі, Мексиці. За даною тематикою захищено 4 докторських та 9  кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбудеться  в  Національному медичному університеті умені О.О.Богомольця на засіданні Вченої ради 09 вересня 2011 року о 12.00 ( зал звасідань).

Надіслати коментар

Коментарі

Тананакына Т.П.

Колектив авторів на протязі кількох років провів сумлінне дослідження йодної забезпеченості населення всієї території України. У результаті цього дослідження вони не тільки констатували проблему, але й запропонували шляхи та методи її вирішення. Тому вважаю, що наведена праця за своєю актуальністю, новизною, практичною і теоретичною цінністю заслуговує на присудження Державної премії України.
Тананакіна Т.П. д.мед.н., проф.., зав. каф. фізіології ДЗ «Луганський державний медичний університет»

Гричина Людмила Михайлівна

Як лікар-педіатр, вважаю, що робота авторів надзвичайно важлива для збереження здоров’я дітей. Патологія, пов’язана з йододефіцитом, дуже поширена та актуальна, питання діагностики, лікування та профілактики повною мірою не вирішені, тому робота є своєчасною. Вона спрямована на вирішення актуальних завдань.
Важливо, що окрім існуючих заходів профілактики, автори пропонують власні препарати, відомі не лише в Україні, але й в багатьох інших країнах світу.
Вважаю, що за своєю ефективністю це одна з найкращих наукових розробок в галузі медицини в Україні, що заслуговує Державної премії з науки і техніки.

Лікар-педіатр, невролог Гричина Л. М.

д.мед.н., професор Н.В. Пашковська

Проблема йододефіциту є надзвичайно актуальною, у зв'язку з великою кількістю населення Землі, яке проживає на ендемічних, щодо дефіциту йоду, територіях. Особливо важливою, дана проблема є для України, оскільки в нашій державі, до нестачі йоду у воді і продуктах харчування, приєднались негативні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, що призвело до значної кількості випадків зобу у людей, які проживають на постарждалих внаслідок аварії територіях. Вагомий здобуток авторів полягає в тому, що застосувавши масову профілактику цього захворювання, вони добились значного зменшення захворюваності на зоб. Вперше створні авторами препарати "Барба-йод", "Йодіс-концентрат" і вода "Йодіс", знайшли широке застосування не тільки в Україні, але й закордоном. Безсумніву, це є вагомим внеском авторів у боротьбі з йодозалежними захворюваннями як на державному, так і світовому рівнях.

Врахувуючи все вище зазначене, В.І. Кравченко, В.Н. Корзун, В.І. Боцюрко, В.І. Максін, В.В. Марков, А.П. Ярощук, В.В. Мельніченко за цикл робіт "Профілактики йодозалежних захворювань в Україні, розробка і впровадження нових засобів запобігання цій патології" заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Н.В. Пашковська, д.мед.н., професор, завідувач кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології Буковинського державного медичного університету

проф. Волошин О.І. кафедра пропедевтики внут. хвороб БДМУ

Проблема йодозалежних захворювань охоплює багато країн світу, майже 30% населення земної кулі проживає на територіях з дефіцитом йоду у воді і продуктах харчування. Для України ця проблема є ще більш значущою, оскільки тут вібулась найбільша техногенна ктасрофа XX століття, під час якої в повітря, грунт, джерела водопостачання попало багато радіоактивних ізотопів йоду, які активно поглинались щитовидною залозою в ендемічних районах. Заслуга авторів дослідження полягає в тому, що саме на територіях, які постраждали внаслідок аварії, вони встановили високу частоту випадків зобу у дітей - від 20 до 60% обстежених і застосували масову профілактику цього захворювання, в результаті істотно зменшилась захворюваність на зоб.
Про гостроту проблеми йододефіциту свідчить той факт, що за результатами проведених авторами маштабних епідеміологічних досліджень у 1997-2000 роках, була видана Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми профілактики йодної недостатності у населення на 2002-2005 роки". Цю програму підтримав дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), завдяки якому було налагоджено випуск високоякісної йодованої солі у м. Артемівську, яка відповідає вимогам державного стандарту і зараз практично продається в усіх куточках України.
Авторами вперше в Україні створені препарати і продукти з використанням різних видів морських водоростей, багатих на йод. Наприклад, препарат "Барба-йод" за вмістом йоду і його засвоюваністю не поступається зарубіжним препаратам, але значно дешевший, а отже доступніший. А "Йодіс-концентрат" і вода "Йодіс", запатентовані і захищені авторськими свідоцтвами, знайшли широке застосування не тільки в Україні, але й експортуються в країни Європи, Америки і Азії. Це безперечно додає вагомості внеску авторів у боротьбі з йодозалежними захворюваннями у світовому маштабі, має важливе загальнодержавне значення, і свідчить про значні наукові досягнення на світовому рівні.
Таким чином, за цикл робіт "Профілактики йодозалежних захворюваньв Україні, розробка і впровадження нових засобів запобігання цій патології" В.І. Кравченко, В.Н. Корзун, В.І. Боцюрко, В.І. Максін, В.В. Марков, А.П. Ярощук, В.В. Мельніченко заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

д.мед.н., професор кафедри пропедевтки внутрішніх хвороб
Буковинського державного медичного університету,
заслужений лікар України О.І. Волошин

Чл.-кор. НАНУ, проф. Щерба А.А.

В медицині є багато проблем, і всі вони актуальні, бо стосуються здоров'я людини. Серед великої кількості різноманітних захворювань важливе місце посідають ті, що зумовлені екологічними факторами. Такі захворювання часто доволі поширені та впливають на здоров'я населення, що проживає в зоні дії того чи іншого патогенного фактора. Особливе місце займає нестача йоду в навколишньому середовищі, що є причиною йододефіцитних захворювань. За останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, патологічні стани, що викликані дефіцитом йоду займають третє місце у списку 38 найбільш поширених неінфекційних захворювань. Подолання йододефіциту є однієї із глобальних проблем людства. Тому представлена колективом авторів робота „Профілактика йодозалежних захворювань в Україні, розробка і впровадження нових засобів запобігання цій патології” є актуальною для нашої країни.
Авторами на основі системних багатопланових епідеміологічних та клініко-епідеміологічних досліджень широких верств населення у всіх областях України протягом 1997-2002 років з впровадженням найсучасніших методик визначення йодного забезпечення організму було встановлено наявність дефіциту йоду практично на всій території держави та розроблено цілий комплекс заходів профілактичного і просвітницького характеру для ліквідації цієї проблеми. Виконані дослідження стали підґрунтям для розробки програми профілактики йодозалежних захворювань і в 2002 році видана Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної програми профілактики йодної недостатності у населення на 2002–2005 р.р.”. Широкий моніторинг стану здоров’я населення України, здійснений у 2002-2009 роках, засвідчив суттєве зниження випадків найбільш важких захворювань, пов’язаних з дефіцитом йоду в організмі, а саме: дифузного зоба І-го та ІІ-го ступеню. Дослідження проведені авторами розробки вказують на позитивний ефект ліквідації йододефіциту на перебіг вагітності, зменшення кількості передчасних пологів та викидів, зменшення патології та вад розвитку у новонароджених. Це відбувалося у зв’язку зі значним збільшенням споживання населенням України йодованої солі, йодовмісних продуктів та розроблених авторами препарату “Барба-йод” і спеціальної води “Йодіс” та продуктів харчування на її основі. Слід відмітити, що в деякі країни для профілактики йодзалежних захворювань експортуються розроблені авторами препарати. Крім того, новизна та пріоритет роботи підтверджені більш ніж 40 патентами та авторськими свідоцтвами в Україні, Росії, Білорусі, Німеччини, Великобританії, Канаді, Польщі, Угорщини, Чехії, Ізраїлі. А це свідчить про міжнародне визнання роботи. Накопичений авторами досвід широко висвітлений в науковій літературі: серед понад 300 друкованих робот 6 монографій, захищено докторські та кандидатські дисертації.
На мою думку, робота "Профілактика йодозалежних захворювань в Україні, розробка і впровадження нових засобів запобігання ціеї патології" та її автори Кравченко В.І., Корзун В.Н., Боцюрко В.І., Максін В.І., Марков В.В., Ярощук А.П. та Мельніченко В.М заслуговують Державної премії України в галузі науки та техніки.
Завідувач відділу електроживлення технологічних
систем Інституту електродинаміки НАН України,
член-кореспондент НАН України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д.т.н., професор Щерба А.А.

Член-кореспондент НАНУ Г.В.Лисиченко

Дефіцит йоду для населення України сьогодні є досить актуальною проблемою, оскільки його нестача спостерігається у мешканців деяких регіонів, а також виявлена в частині ландшафтно-геохімічних провінцій країни (грунтах, водних об’єктах і біоті). У людини дефіцит йоду може спричинити відставання розумового розвитку, кретинізм, дебілізм, зниження чоловічої потенції, а відповідно рівня народжуваності тощо. Ситуація була значно ускладнена після аварії на Чорнобильській АЕС. Все це разом викликало серйозні проблеми зі здоров’ям населення регіонів, в яких існує дефіцит йоду, що призводить до порушення стану щитоподібної залози. У останні роки практично повністю припинена групова та індивідуальна профілактика в ендемічних регіонах. Населення також не отримує необхідної кількості йодованих продуктів харчування. В той же час йод в організм людини має надходити постійно і в необхідній кількості протягом усього життя.
У зв’язку з наведеним, робота колективу авторів „Профілактика йодозалежних захворювань в Україні, розробка і впровадження нових засобів запобігання цій патології”, що висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, має важливе наукове значення при вирішенні проблеми охорони здоров’я.
У роботі наведено результати широкомасштабних клініко-епідеміологічних досліджень щодо стану забезпеченості йодом населення всієї території України. Доведено, що дефіцит йоду відчувається для більшості верств населення. Особливо це стосується стану здоров’я майбутніх матерів і дітей. Автори переконливо доводять необхідність системного проведення профілактики населення йодовмісними препаратами. Особливо підкреслюється важливість здійснення такої профілактики серед жінок упродовж усього періоду вагітності і грудного вигодовування. На основі результатів клініко-епідеміологічних досліджень, що стали підгрунтям для розробки програми профілактики йодозалежних захворювань, 26 вересня 2002 року схвалена Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної програми профілактики йодної недостатності у населення на 2002 – 2005 роки ”, у практичній реалізації якої автори роботи приймали безпосередню участь.
Авторським колективом розроблено ряд нових добавок, харчових продуктів, препаратів з вітчизняної сировини (різні види морських водоростей, збагачених йодом), води "Йодіс-концентрат" і продуктів на її основі. Ці нові продукти пройшли клінічні та натурні випробування, котрі дали позитивні результати та були успішно впроваджені. Зараз ці препарати використовуються не тільки в Україні, а й у багатьох країнах світу, що сприяє підвищенню авторитету виробників зазначеної вище продукції на міжнародному рівні. Новизна та пріоритет роботи підтверджені більш ніж 40 патентами та авторськими свідоцтвами в Україні, Росії, Білорусі, Німеччини, Великобританії, Канаді, Польщі, Угорщини, Чехії, Ізраїлі. Накопичений авторами досвід широко висвітлений в більш ніж 300 друкованих робот, в тому числи 6 монографіях. На основі отриманих результатів захищено 4 докторські та 9 кандидатських дисертацій.
Вважаю, що робота колективу авторів Кравченко В.І., Корзуна В.Н., Боцюрко В.І., Максіна В.І., Маркова В.В., Ярощука А.П. та Мельніченко В.М „Профілактика йодозалежних захворювань в Україні, розробка і впровадження нових засобів запобігання цій патології ” заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Заступник директора Інституту геохімії
навколишнього середовища НАН України
та МНС України, член-кореспондент НАН
України, доктор технічних наук Г.В.Лисиченко

Професор Астрелін І.М.

Після ознайомлення з рефератом роботи „Профілактика йодозалежних захворювань в Україні, розробка і впровадження нових засобів запобігання цій патології” вважаю необхідним відмітити наступне.
Робота присвячена дуже важливому питанню, а саме подоланню йододефіцитних захворювань, якими страждають близько чверті населення земної кулі, в тому числі і в Україні. Це пов’язано як екологічними факторами у довкіллі, так і з недостатньою якістю продуктів харчування. А все це позначається на здоров'я людей. Безперечно, робота актуальна і заслуговує всілякої підтримки.
Поставлена авторами мета роботи, а саме : вивчення стану йодного забезпечення різних верств населення на всій території України, захворюваності населення, зумовленої йодною недостатністю, рівня профілактичних заходів та їх ефективності, розробка адекватних заходів масової, групової й індивідуальної профілактики, на мій погляд, виконана успішно. Авторами проведені системні, багаторічні епідеміологічні та клініко-епідеміологічні дослідження населення різного віку в усіх областях України. Це дозволило встановити наявність йододефіциту практично по всій території країни і розробити цілий комплекс методів профілактичного та просвітницького характеру. Правильність і ефективність такого підходу була підтверджена в подальшому істотним зниження випадків важких захворювань, пов'язаних з дефіцитом йоду в організмі людини. При цьому збільшилося споживання населенням Україні йодованої солі, йодовмісних продуктів та розроблених авторами препаратів, а також фасованої води «Йодіс» і продуктів харчування на її основі. Авторами роботи надані пропозиції, в результаті чого була затверджена Державна програма профілактики йодної недостатності у населення на 2002-2005 роки, а також розроблені і прийняті регіональні програми. Все це дозволило розробити практичні рекомендації по ліквідації йододефіциту та моніторингу програм йодної профілактики для різних груп населення в межах всієї країни та окремих регіонів. У результаті значно знизилася кількість захворювань щитовидної залози, що має вагомий соціально-економічний ефект.
На підставі проведених досліджень отримано більше 40 патентів та авторських свідоцтв, розроблені, затверджені в установленому порядку і видані: методичні рекомендації; Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та відомчі інструкції; розроблені Технічні умови (ТУ) на хлібобулочні, кондитерські вироби та дієтичні добавки. За темою опубліковано більше 300 друкованих робот, в тому числи: 6 монографій, захищено 4 докторські та 9 кандидатських дисертацій.
Вважаю , що робота колективу авторів Кравченко В.І., Корзуна В.Н., Боцюрко В.І., Максіна В.І., Маркова В.В., Ярощука А.П. та Мельніченко В.М „Профілактика йодозалежних захворювань в Україні, розробка і впровадження нових засобів запобігання цій патології ” заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Декан хіміко-технологічного факультету,
завідувач кафедри технології неорганічних
речовин та загальної хімічної технології
Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут»,
доктор технічних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України І.М.Астрелін

Жиляк І.Д., доцент

Серед великої кількості різноманітних захворювань важливе місце посідають ті, що зумовлені екологічними факторами. Такі захворювання часто доволі поширені та впливають на здоров'я населення, що проживає в зоні дії того чи іншого патогенного фактора. Особливе місце займає нестача йоду в навколишньому середовищі, що є причиною йододефіцитних захворювань. Проблема йодозалежних захворювань охоплює цілий ряд станів. Майже 30 % населення земної кулі мешкає на територіях з йододефіцитом. Тому подолання йододефіциту переходить в розряд однієї із глобальних проблем людства, як з наукової, так і практичної точки зору. Робота актуальна і важлива в загальнонаціональному масштабі.
В робота наведено результати широкомасштабних клініко-епідеміологічних досліджень йодної забезпеченості населення всієї території України. Доведено, що дефіцит йоду відчувається для всіх верств населення і в багатьох областях України. Особливо це стосується як здоров'я майбутньої матері, так здоров'я та розвитку дитини. Обґрунтована доцільність проведення профілактики йодовмісних препаратами серед населення і жінок протягом всієї вагітності і грудного вигодовування. Авторами детально вивчено забезпечення йодом різних верств населення держави, показано негативні наслідки дефіциту йоду для здоров'я , поставлено завдання щодо ліквідації йод залежних захворювань, поліпшення інтелекту нації. Виконані дослідження стали підґрунтям для розробки програми профілактики йодозалежних захворювань і 26 вересня 2002 року видана Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної програми профілактики йодної недостатності у населення на 2002–2005 роки ”.
Авторами вивчено ефективність та доцільність проведення в Україні профілактичних заходів за допомогою йодованої солі, вперше науково обгрунтовано рівень йодування харчової солі для масової йодної профілактики. Також показана доцільність проведення профілактики йодвмісними препаратами серед населення і жінок впровдож усієї вагітності та грудного вигодування.
Авторами роботи розроблена низка нових добавок, харчових продуктів, препаратів з вітчизняної сировини, води „Йодіс-концентрат” та продуктів на її основі. Проведено їх клінічне та натурне випробовування та впровадження. Ці препарати використовуються не тільки в Україні, але і в багатьох країнах світу. Новизна і пріоритет підтверджені більш ніж 40 патентами в Україні, Росії, Німеччині, Великобританії, Канаді, Польщі, Угорщині, Чехії, Ізраїлі. В деякі країни для профілактики йодзалежних захворювань поставляються відповідні препарати.
Підсумовуючи сказане вище, можна з упевненістю зробити висновок, що робота колективу авторів Кравченко В.І., Корзуна В.Н., Боцюрко В.І., Максіна В.І., Маркова В.В., Ярощука А.П. та Мельніченко В.М „Профілактика йодозалежних захворювань в Україні, розробка і впровадження нових засобів запобігання цій патології ”, яка допущена до участі в конкурсі, цілком заслуговує Державної премії України в галузі науки і техніки.
Завідувач кафедри хімії Уманського національного університету свдівництва, к.х.н., доцент Жиляк І.Д.

Петренко Сидор Іванович

Так и не зрозумів за що таку велику нагороду?
Схаменіться! Це ж не наука, а заробітчанство. Наживаються на проблемі народу.

Гість Автор розробки Кравченко Віктор Іванович

Шановний Сидоре Івановичу для авторів роботи невідоме Ваше ім'я, як вченого або спеціаліста в медичній чи біологічній галузі. Можливо тому Вам не зрозуміла суть роботи, а можливо Ви просто підставна особа з провокаційними намірами.
Ти не менше, не можемо не відповісти Вам. Йододефіцит-це глобальна світова проблема,що стоїть на першому місті в світі серед наслідків недостачі мікроеелементів в харчуванні-хронічних, дуже розповсюджених захворювань. що потребують негайної уваги та їх ліквідації, особливо це стосується вагітних та дітей. З цього приводу було прийнято багато рішень Всесвітньої організації охорони здоров'я,законодавчих актів,постанов Президентів, Урядів та різних міністерств й відомств в різних країнах світу. Авторами показано, що проблема йододефіциту актуальна для всіх вікових груп населення та для всієї території України. Показані негативні наслідки для вагітних, інтелекту населення України та багато чого іншого...Й саме головне запропоновані й впроваджені засоби масової та групової профілактики. Останні не тільки визнані й запатентовані в багатьох країнах світу, але й є предметом експорту України.Яке ж це є заробітчанство, чи нажива на проблемах народу? Зовсім інакше це вирішення проблем народу, України. Бажано, щоб у нас було побільше технологій та препаратів затребованих по всьому світі.

проф. Пасєчко Н. В., кафедра внутрішньої медицини №1 ТДМУ

З великою зацікавленістю познайомилася з колективом авторів, які представлені на здобуття Державної премії України в галузі науки та техніки. Звертає на себе увагу, що тут є і визнані клініцисти, яких я знаю, і теоретики, які мають багато напрацювань з питань профілактики йодозалежних захворювань, а також виробничники, які створили нові засоби для боротьби з йододефіцитом. Безперечно, що це єдиний колектив, який поставив собі за мету ліквідувати йодозалежні захворювання в Україні. А ціна цього питання дуже висока, адже тільки підвищення рівня інтелекту (коефіцієнт IQ) на 10%, чого можна досягти за рахунок споживання йоду, може дати значний суспільний та економічний ефект, який виражається десятками мільйонів гривень.
Ми живемо в епоху розвитку інформаційного суспільства і успіхи нашої країни в майбутньому будуть залежати від здатності до навчання молодого покоління. А це покоління закладається сьогодні в утробі матері, тому йододефіцитний стан під час вагітності може суттєво вплинути на потомство, що довели автори в своєму дослідженні.
Йододефіцит сприяє збільшенню вад розвитку плода, підвищує захворюваність дітей. На мою думку, автори циклу робіт абсолютно праві, зосередивши всі зусилля на профілактиці йодозалежних захворювань у матерів під час вагітності, у новонароджених дітей та дітей шкільного віку. Саме тут можна досягти суттєвого прогресу у покращенні здоров’я нації.
Вважаю, що В. І. Кравченко, В. Н. Корзун, В. І. Боцюрко, В. І. Максін, В. В. Марков, А. П. Ярощук, В. В. Мельніченко заслуговують присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки.

Пасєчко Надія Василівна,доктор медичних наук,професор,завідуюча курсом ендокринології
кафедри внутрішньої медицини №1Тернопільського державного медичного університету
ім. І. Я. Горбачевського

Самогальська О.Є., зав. кафедрою клін.фармації ТДМУ

Спектр йододефіцитної патології досить широкий і багато дослідників її різноманітність об”єднує під терміном „йододефіцитні захворювання”.
Основний етіологічний чинник цієї патології – недостатність йоду в біосфері- практично незмінний, тому профілактика йодозалежних захворювань і контроль за йодною забезпеченістю населення у регіонах з йододефіцитом є постійною медико-соціальною проблемою. Важливість цих питань настільки
велика, що створено Міжнародну раду з боротьби із захворюваннями спричиненими нестачею йоду. Ліквідація йодозалежних захворювань є одним з пріорітетів ООН.
Відрадно, що в Україні активно взялась за втілення в життя рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров”я (ВООЗ) група вчених
і практиків, які впродовж останнього десятиліття провели величезну за масштабами роботу, що відображено у фундаментальній практиці під назвою
„Профілактика йодозалежних захворювань в Україні, розробка впровадження нових засобів запобігання цій патології”. Тісна співпраця з ВООЗ і дитячим фондом ООН „ЮНІСЕФ” дозволила Україні приєднатися до міжнародної системи „Equip” контролю за станом йодного забезпечення.
Наукові дослідження виконані авторами на світовому методичному рівні, контролювались Центром діагностики і профілактики захворювань в м.Атланта ( США). До честі дослідників слід віднести створення ними нових засобів профілактики йодозалежних захворювань, це зокрема, препарат”Барба-йод”, який за вмістом йоду та незамінних мікроелементів не поступається зарубіжним зразкам. Сюди можна віднести і „Йодіс-концентрат” та лікувальну воду „Йодіс”, які визнані в багатьох країнах світу, а в районах південної Азії вони офіційно рекомендовані для збагачення питної води, напоїв та харчових продуктів для запобігання йодозалежним захворюванням.
Отже можна стверджувати, що фундаментальна праця В.І.Краченка,
В.Н.Корзуна, В.І. Боцюрка, В.І. Максіна, В.В. Маркова, А.П.Ярощук, В.В.Мельніченка виконана на рівні світових стандартів, має велике практичне значення для нашої країни і цілком логічно представлен на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Вважаю, що автори заслужили присудження цієї премії.
Самогальська О.Є., д.м.н., зав. кафедрою клінічної фармації Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського

Солодянникова О.І.доктор мед.наук,професор

У 1996 р.ВООЗ наголосила на необхідність спільних зусиль усіх країн щодо ліквідації захворюванності на клінічні форми авітамінозу А ,йододефіциттні захворювання та залізодефіцитні анемії. Щодо йоддефіцитних захворювань традиційно відносим едемічний зоб та ендемічний кретинізм ,як найбільш важкий наслідок дефіциту йоду. Разом ізтим ,спектр спектр йододефіцитних захворювань надзвичайно широкий і в кожному віці мае свої особливості :зоб,клінічний або субклінічний гіпориреоз,зниження фізичної та інтелектуальної працездатності.
Автори провели перші дослідження йододифіциту в прикарпатській та північних областях.Були виявлені йододефіцит легкого та середнього ступеню.Щорічно проводять визначення медіани екскреції йоду з сечею.Визначені критерії ефективності йодної профілактики ,частота зобу у дітей меньше 5%, медіана йоду вище за 100 мкг/л та споживання йодованої солі у понад 95% домашніх господарств.
Дослідження проведені авторами розробки вказують на позитивний ефект ліквідації йододифіциту на перебіг вагітності ,зменшення кількості предчасних пологів та викидів ,зменшення патології та вад розвитку у новонароджених.Це веде до скорочення втрат інтелектуального потенціалу населення.
Робота " Профілактика йодозалежних захворювань в Україні.Розробка і впровадження нових засобів запобігання ціеї патології" та її автори заслуговують Державної премії України з науки та техніки ю

прфесор ,доктор мед.наук
Керівник відділення ядерної медицини
Національного інститутут рака

Славнов В.М. д.м.н., проф.

РЕЦЕНЗІЯ

на роботу „ Профілактика йодозалежних захворювань в Україні, розробка і впровадження нових засобів запобігання цієї патології”.

Резолюцією Всесвітньої Асамблеї охорони ліквідування йодної недостатності на світовому рівні визнано пріоритерною проблемою в галузі охорони здоров’я.
В останні роки в Україні спостерігається значне підвищення захворюваності населення на хвороби, що пов’язані з недостаністю йоду в раціоні харчування.
Рівень йодзалежних захворювань значно підвищився в зв’язку з припиненням групової та індивідуальної йодопрофілактики в ендемічних по йоду регіонах. Населення не одержує достатньої кількості йодованої солі, продуктів моря, багатих на йод. Крім цього, критично знизилася профілактика зазначених захворювань шляхом вживання антиструміну, яким раніше безкоштовно забезпечували дітей, вагітних жінок та матерів годувальниць, що проживали в ендемічних по йоду регіонах.
Як показують дослідження, ризик захворювань йодної недостатності збільшується при нераціональному харчуванні – нестача вітамінів, мікроелементів, білків тваринного походження, що спостерігається тепер у в зв’язку з складним соціально-економічним становищем населення України.
За даними ВООЗ, захворювання пов’язані з йодною недостатністю можуть бути повністю ліквідовані. Найдешевший метод профілактики йодзалежних захворювань – це йодування харчової солі та питної води.
Вирішення питань йодування солі, забезпечення населення йодованою сіллю та контроль селективності йодопрофілактики є проблемою національного значення, що потребує невідкладного вирішення.
Розроблена система державного контролю та нагляду за якістю йодування солі.
Авторами проведено експедиційне обстеження стану щитовидної залози і екскреції йоду з сечею у населення західних областей України та налагоджене динамічне обстеження.
Проаналізований ступень ураження щитовидної залози у населення північних та західних областей України, зумовлений йодним дефіцитом, та розроблено пропозиції до комплексного плану заходів по ліквідації йодозалежних захворювань.
Автори детально вивчили йодне забезпечення різних верств населення України, показали негативні наслідки дефіциту йоду для зоров’я та поставили завдання для ліквідації йодозалежних захворювань. Розроблено і впроваджено власні препарати для групової профілактики. В цілому поліпшилось йодне забезпечення населення і суттєво знизилась кількість захворювань щитовидної залози, що має значний соціально-економічний ефект.
Робота „ Профілактика йодозалежних захворювань в Україні, розробка і впровадження нових засобів запобігання цієї патології” та її автори заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідуючий лабораторією
радіонуклідних методів
дослідження ННЦ „Інститут кардіології
ім. М.Д. Стражеска НАМН України”
доктор мед. наук, проф. Валентин Миколайович Славнов

Телефон робочий: 275-47-97; мобільний: +380957002740.

Шліхта В.М., канд тех.наук

Серед великої кількості різноманітних захворювань важливе місце посідають ті, що зумовлені екологічними факторами зовнішнього середовища. Такі захворювання часто мають велику поширеність та впливають на здоров’я всіх верств населення. Особливе місце займає проблема недоліку йоду в навколишньому середовищі, що є причиною йододефіцитних захворювань. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) майже 30 % населення земної кулі мешкає на територіях з йододефіцитом. Не обійшла ця проблема і нашу країну, де понад 14 млн. чоловік проживають в ендемічних регіонах. Широке коло захворювань внаслідок нестачі йоду тільки підтверджують актуальність і важливість цієї роботи для України.
Як видно із реферату роботи, авторами проведено у 1997-2002 роках системні багатопланові епідеміологічні та клініко-епідеміологічні дослідження широких верств населення у всіх областях України з використанням та впровадженням найсучасніших методик визначення йодного забезпечення організму. Це дозволило встановити наявність дефіциту йоду практично на всій території держави і розробити цілий комплекс заходів профілактичного і просвітницького характеру для ліквідації такої гострої проблеми в Україні.
Такі дії підтвердили правильність і ефективність стратегії авторів роботи. Здійснений у 2002-2009 роках широкий моніторинг стану здоров’я населення України засвідчив суттєве зниження випадків найбільш важких захворювань, пов’язаних з дефіцитом йоду в організмі, а саме: дифузного зоба І-го та ІІ-го ступеню. Це відбувалося за рахунок збільшення споживання населенням України йодованої солі, йодвмісних продуктів та розроблених авторами препарату “Барба-йод” і спеціальної води “Йодіс”.
На мою думку, найбільш вагомими результатами виконаної комплексної роботи є наступне. Клініко-епідеміологічні дослідження стали підгрунтям для розробки програми профілактики йодозалежних захворювань і 26 вересня 2002 року видана Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної програми профілактики йодної недостатності у населення на 2002 – 2005 роки ”. Отримана об’єктивна картина стану проблеми йододефіциту в Україні. Успішно реалізована ціла система різнобічних профілактичних і просвітницьких заходів з метою запобігання негативних наслідків йододефіциту в людському організмі, починаючи від суто роз’яснювальної роботи серед працівників медицини, освіти та серед населення до наукового обґрунтування необхідного рівня йодування харчової солі і розробки спеціальних препаратів і продуктів з використанням різних видів морських водоростей для широкого вживання населенням України. Обґрунтована доцільність проведення групової та індивідуальної профілактики як фармакологічними препаратами зі вмістом йоду (в дозі 200 мкг/добу) впродовж усієї вагітності та у періоді грудного вигодовування, так і натуральними препаратами з високим вмістом йоду. Поліпшена йодна забезпеченість населення України і отримана позитивна динаміка щодо зниження кількості захворювань щитоподібної залози.
Слід відмітити, що препарати для йодної профілактики захищені патентами, авторськими свідоцтвами, знайшли широке використання у багатьох країнах: Угорщині, Польщі, Чехії, Словакії, Франції, Німеччині, Канаді, Мексиці, Китаї, Австралії, Росії, Білорусі, Молдові, Казахстані та у містах і областях України. Результати досліджень неодноразово доповідалися на різних міжнародних форумах, конференціях, з’їздах. Наукова новизна підтверджена також захищеними 4 докторськими та 9 кандидатськими роботами.
Все перераховане підтверджує велике значення виконаного дослідження не тільки для населення України, але й для населення всього світу. Вважаю, що як сама робота, так і її автори: Кравченко В.І., Корзун В.Н., Боцюрко В.І., Максін В.І., Марков В.В., Ярощук А.П. та Мельніченко В.М. заслуговують присудження державної премії України у галузі науки і техніки у 2011 році.
Генеральний директор
Українського державного науково-дослідного інституту
“ Ресурс ” Державного агентства резерву України,
канд. тех.наук В.М.Шліхта

Академік НАН України, д.б.н., проф. В.Г.Радченко

Проблема йодозалежних захворювань охоплює цілий ряд станів, зумовлених дефіцитом йоду. Майже 30 % населення земної кулі мешкає на територіях з йододефіцитом. Тому подолання йододефіциту переходить в розряд однієї із глобальних проблем людства, як з наукової, так і практичної точки зору.
Поставлена авторами мета роботи: «Вивчення стану йодного забезпечення різних верств населення на всій території України, захворюваності населення, зумовленої йодною недостатністю, рівня профілактичних заходів та їх ефективності, розробка адекватних заходів масової, групової й індивідуальної профілактики», свідчить про її актуальність і важливість в загальнонаціональному масштабі. Відомо, що понад 15 млн. чоловік проживає в ендемічних по йоду районах. Рівень йодозалежних захворювань значно підвищився після аварії на Чорнобильської АЕС. Для вивчення проблеми та оцінки стану йодного дефіциту на різних територіях в роботі вперше в Україні були впроваджені критерії, рекомендовані ВООЗ, розроблена та впроваджена методика визначення йодного забезпечення організму. Це надало можливість перейти від побічних до прямих методів визначення надходження йоду в організм. Вивчення йодного забезпечення населення України здійснено у відповідності до сучасних методів і підходів за підтримки ВООЗ та дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ».
Авторами проведено масштабні епідеміологічні дослідження стану йодного забезпечення та щитоподібної залози у 10 682 дітей віком від 6 до 18 років. Дослідження, виконані в 19 населених пунктах ряду областей, показали наявність йодного дефіциту різного ступеня тяжкості: від слабкого у місті Києві до середньої тяжкості в Житомирській, Чернігівській і Рівненській областях, а в окремих населених пунктах – наявність навіть гострого (або важкого) ступеня йодної недостатності. З’ясовані основні характеристики поширеності та захворюваності на дифузний еутиреоїдний зоб, визначені показники йодної забезпеченості населення на територіях Північного регіону, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, а також рівень споживання препаратів, що містять йод. Було встановлено, що внаслідок дефіциту йоду спостерігалася висока частота випадків зоба у дітей - від 20 до 60% обстежених. Клініко-епідеміологічні дослідження в рамках спільних з ВООЗ проектів у 2000–2002 роках показали наявність проблеми йододефіциту у всіх областях України, значну розповсюдженість тиреоїдної патології - частота випадків зоба у дітей різних регіонів України сягала від 12 до 60%. Ці дослідження стали підґрунтям для розробки програми профілактики йодозалежних захворювань і 26 вересня 2002 року видана Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної програми профілактики йодної недостатності у населення на 2002–2005 роки ”.
В роботі доведено, що дефіцит йоду відчувається для всіх верств населення. Особливо це стосується як здоров'я майбутньої матери, так здоров'я і розвитку дитини. Вивчене йодне забезпечення новонароджених, зв’язок між надходженням цього мікроелемента до дитини в період внутрішньоутробного розвитку та частотою перинатальної патології. Низька йодна забезпеченість вагітної жінки негативно позначається на забезпеченні мікроелементом новонародженого: 78% дітей, внутрішньоутробний розвиток яких відбувався під впливом недостатності йоду, народилися в стані йододефіциту різного ступеня тяжкості. Авторами вивчено ефективність та доцільність проведення в Україні профілактичних заходів за допомогою йодованої солі, вперше науково обгрунтовано рівень йодування харчової солі для масової йодної профілактики. Також показана доцільність проведення профілактики йодвмісними препаратами серед населення і жінок впровдож усієї вагітності та грудного вигодування. Авторами роботи розроблена низка нових добавок, харчових продуктів, препаратів з вітчизняної сировини, води „Йодіс-концентрат” та продуктів на її основі. Проведено їх клінічне та натурне випробовування та впровадження. Ці препарати використовуються не тільки в Україні, але і в багатьох країнах світу. Новизна і пріоритет підтверджені більш ніж 40 патентами в Україні, Росії, Німеччині, Великобританії, Канаді, Польщі, Угорщині, Чехії, Ізраїлі. В деякі країни для профілактики йодзалежних захворювань поставляються відповідні препарати.
Таким чином, авторами детально вивчене йодне забезпечення різних верств населення України, показані негативні наслідки дефіциту йоду для здоров’я, розроблені та запроваджені заходи для ліквідації йодозалежних захворювань, поліпшення інтелекту нації.
Авторами розроблено і впроваджено власні препарати для групової профілактики йодозалежних захворювань, які знайшли використання не тільки в Україні, але і в близькому і далекому зарубіжжі. Наслідком виконаної авторами роботи є поліпшення йодної забезпеченості населення і, за офіційними даними, суттєве зниження кількості захворювань щитоподібної залози, що, навіть тільки за рахунок цього показника, має значний соціально-економічний ефект.
Вважаю , що робота колективу авторів Кравченко В.І., Корзуна В.Н., Боцюрко В.І., Максіна В.І., Маркова В.В., Ярощука А.П. та Мельніченко В.М „Профілактика йодозалежних захворювань в Україні, розробка і впровадження нових засобів запобігання цій патології ”, яка допущена до участі в конкурсі на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, цілком її заслуговує.
Директор Наукового центру
екомоніторингу та біорізноманіття
мегаполісу НАН України,
д-р біологічних наук, професор,
академік НАН України В.Г. Радченко

А.М.Чорнобай

До захворювань, що виникають внаслідок нестачі йоду, окрім зоба, відносяться гіпотиреоїдизм, неплідність, викидні, мертвонароджуваність, вроджені аномалії, підвищену перинатальну та дитячу смертність, кретинізм, затримку фізичного розвитку, порушення психічних функцій у дітей та дорослих, зниження працездатності та інтелектуального розвитку, підвищену чутливість до радіоактивного опромінення. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) майже 30 % населення земної кулі мешкає на територіях з йододефіцитом. Досить тривожна ситуація склалась і в Україні. Практично третина населення (більше 15 млн. чоловік) проживає в эндемічних по йоду районах. Спостерігається значне підвищення відсотку захворювань, пов'язаних з нестачею йоду в раціоні харчування. Населення не отримує необхідної кількості йодованих продуктів харчування. Як показують сучасні дослідження, ризик захворювань через йодну недостатність збільшується при нераціональному харчуванні: недолік вітамінів, мікроелементів та білків тваринного походження. Споживання йоду на сьогодні складає 60-80 мкг, що вдвічі нижче рекомендацій ВООЗ.
Все сказане вище свідчить про актуальність і важливість даної роботи в загальнонаціональному масштабі.
Поставлена авторами мета роботи: «Вивчення стану йодного забезпечення різних верств населення на всій території України, захворюваності населення, зумовленої йодною недостатністю, рівня профілактичних заходів та їх ефективності, розробка адекватних заходів масової, групової й індивідуальної профілактики», як видно з її реферату, на наш погляд, вдало виконана. Масштабні епідеміологічні і клініко-епідеміологічні дослідження стану йодного забезпечення та щитоподібної залози широких верств населення по всій території України у 1997-2002 роках дозволили авторам встановити наявність дефіциту йоду в більшості областей держави і розробити комплекс заходів профілактичного і просвітницького характеру для покращення та ліквідації такої гострої проблеми. Результати клініко-епідеміологічних досліджень стали підгрунтям для розробки програми профілактики йодозалежних захворювань і 26 вересня 2002 року видана Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної програми профілактики йодної недостатності у населення на 2002–2005 роки ”. В рамках Державної програми профілактики йодозалежних захворювань за безпосередньою участю авторів проведені регіональні дослідження йодного статусу найбільш вразливих до йододефіциту категорій населення - дітей і жінок дітородного віку. Ці дослідження довели, що внаслідок йодного дефіциту страждає не тільки щитоподібна залоза, але й відбувається затримка фізичного розвитку дітей та зниження їх інтелекту, у жінок виникає патологія вагітності.
Авторами вивчено ефективність та доцільність проведення в Україні профілактичних заходів за допомогою йодованої солі, вперше науково обґрунтовано рівень йодування харчової солі для масової йодної профілактики. Обґрунтована доцільність проведення групової профілактики препаратами зі вмістом йоду (в дозі 200 мкг/добу) впродовж усієї вагітності та у періоді грудного вигодовування. Для невагітних жінок та дітей, які проживають на території з легким дефіцитом йоду в біосфері, необхідно застосовувати масову форму йодної профілактики за допомогою йодованої солі. Авторами також створені препарати і продукти з використанням різних видів морських водоростей, багатих на йод: ламінарією, зоостерою, фукусом, цістозірою. Так препарат «Барба-йод» за вмістом йоду та корисних мікроелементів не поступається зарубіжним препаратам, але при цьому надає можливість за рахунок вітчизняної сировини, забезпечити виробництво необхідної кількості препарату. Вода «Йодіс», «Йодіс-концентрат», та створені на їх основі різні препарати визнані та використовуються як засоби групової профілактики у багатьох країнах світу.
Вважаю , що робота колективу авторів Кравченко В.І., Корзуна В.Н., Боцюрко В.І., Максіна В.І., Маркова В.В., Ярощука А.П. та Мельніченко В.М „Профілактика йодозалежних захворювань в Україні, розробка і впровадження нових засобів запобігання цій патології ” заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Начальник Медичного реабілітаційного центру
«Миргород» Міністерства внутрішніх справ України
А.М.Чорнобай

Президент Фонду Міжнародного інституту дипломатії Р. Васік

Проблема дефіциту йоду стоїть досить давно. Шляхи її подолання регулярно обговорюються вченими багатьох країн на міжнародних симпозіумах та конференціях. Всесвітня організація охорони здоров'я відносить цю проблему до однієї з найбільш важливих спільно людських пріоритетів нашого тисячоліття. Тому робота колективу авторів, які взяли за ціль вивчення цієї проблеми та можливого зменшення наслідків йододефіциту є актуальною в загальносвітовому масштабі.
Авторами запропонована і успішно реалізована ціла система різноманітних профілактичних заходів з метою запобігання наслідків йододефіциту в людському організмі, від роз’яснювальної роботи серед населення , працівників медицини і освіти до наукового обґрунтування необхідного рівня йодування продуктів харчування та води. Розроблені та впроваджені препарати з вмістом «Йодіс-концентрату» профілактичного застосування населенням.
Запатентовані в ряді країн і опрацьовані нові технології виробництва та методи діагностики йододефіциту, що успішно реалізовані не тільки в Україні. Але і за її межами. Зокрема на території Польщі успішно впроваджується технології застосування «Йодіс-концентрату» для йодування води на базі промислових потужностей заводу «Устронянка».
В цілому, в результаті проведеної авторами роботи по боротьбі з проблемою дефіциту йоду покращене забезпечення населення цим необхідним мікроелементом та отримана позитивна динаміка по зниженню кількості захворювань щитоподібної залози. Крім того, що накопичений авторами досвід широко висвітлений в науковій літературі, він широко застосовується іншими країнами.
Вважаю , що робота колективу авторів Кравченко В.І., Корзуна В.Н., Боцюрко В.І., Максіна В.І., Маркова В.В., Ярощука А.П. та Мельніченко В.М. „Профілактика йодозалежних захворювань в Україні, розробка і впровадження нових засобів запобігання цій патології ” важлива та необхідна не тільки для України, а для населення інших держав. Вона цілком заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2011 році.
Президент Фонду Міжнародного інституту дипломатії Рафал Васік, м. Волковія, м. Тарнов, Польща.

Нечипоренко Н.А., профессор, д.мед.наук

Одной из актуальных проблем медицины является преодоления йододефицита, что очень важно для медицины как в практическом так и научном отношении. Среди неинфекционных заболеваний наиболее распространены болезни, связанные с недостатком йода в питании. Для полноценной жизни любого живого организма необходимо множество микроэлементов, витаминов и других веществ, выполняющих строго определенные функции. Йод - единственный химический элемент, который является одним из главных организующих звеньев жизни во всех ее проявлениях. Значение йода для человека определяется тем, что этот микроэлемент является обязательным структурным компонентом гормонов щитовидной железы: тироксина и трийодтиронина. Его достаточное поступление является необходимым этапом физиологического синтеза и секреции этих гормонов. Следует отметить, что более 1,5 млрд. жителей планеты имеют риск недостаточности йода, что ведет к появлению у большинства людей умственного и физического отсталости, глухонемоту, ухудшение зрения и другие заболевания. Достаточно сложная ситуация сказалась в последние годы в Украине: наблюдается значительное повышение заболеваний (в первую очередь щитовидной железы), связанных с недостатком йода в рационе питания. Практически треть населения (более 15 млн. человек) проживает в эндемичных по йоду районах. Уровень йодозависимых заболеваний повысился после аварии на Чернобыльской АЭС в связи с прекращением групповой и индивидуальной профилактики в эндемичных регионах. Население также не получает необходимого количества йодированных продуктов питания. Как показывают современные исследования, риск заболеваний йодной недостаточности увеличивается при нерациональном питании: недостаток витаминов, микроэлементов, белков животного происхождения. Ликвидация дефицита йода одна из приоритетных задач в большинстве стран мира. Человечество на протяжении многих десятилетий решает данную задачу, но оно остается актуальным и сегодня. Это обусловлено тем, что нет комплексного подхода к проблеме, а одним каким-либо мероприятием ее решить невозможно, что подтверждает международный опыт. Суть проблемы заключается в том, что йод в организм человека должен поступать постоянно и в необходимом количестве в течение всей жизни. Но в последние годы эта проблема рассматривается, прежде всего, с позиций его влияния на здоровье женщин и детей. Закладка физического и умственного потенциала человека происходит во время внутриутробного развития. Именно поэтому этот период в жизни женщины и ребенка является наиболее ответственным. Решение вопросов йодирования продуктов питания и контроль эффективности йодной профилактики является проблемой государственного значения в каждой стране. В ряде стран разработаны национальные программы, основной целью которых является профилактика (снижение) заболеваний, связанных с дефицитом йода. Эта работа уже дала большой положительный результат.
На наш взгляд, представлена работа, которая выполнялась в течение 12 лет, охватывает широкомасштабные клинико-эпидемиологические исследования йодной обеспеченности населения всей территории Украины. Доказано, что дефицит йода чувствуется для всех слоев населения. Особенно это касается как здоровье будущей матери, так здоровья и развития ребенка. Обоснована целесообразность проведения профилактики йодсодержащими препаратами среди населения и женщин на протяжении всей беременности и грудного вскармливания. Авторами работы разработан ряд новых добавок, пищевых продуктов, препаратов из отечественного сырья (разные виды морских водорослей, обогащенных йодом), воды "Йодис-концентрат" и продуктов на ее основе. Проведено их клинические и натурные испытания и внедрения. Эти препараты используются не только в Украине, но и во многих странах мира. Новизна и приоритет подтверждены более чем 40 патентами и авторскими свидетельствами в Украине, России, Беларуси, Германии, Великобритании, Канаде, Польше,.Венгрии, Чехии, Израиле. В некоторые страны для профилактики йодзависимых заболеваний поставляются соответствующие препараты.
Следует обратить внимание на то, что авторами работы проведены профилактические исследования многих населенных пунктов всех регионов Украины, что позволило выявить различные степени поступления йода в организм человека: от острого (менее 20 мкг) до легкого (менее 100 мкг). В отдельных населенных пунктах количество детей с нормальным йодным обеспечением (более 100 мкг) была даже меньше 10%. Подтверждена связь между йодным обеспечением и физическим и интеллектуальным развитием ребенка в раннем возрасте, обоснована необходимость поступления адекватной возрасту количества микроэлементов для предотвращения йододефицитных расстройств, начиная с периода внутриутробной жизни. При недостатке йода наблюдается снижение показателей общего физического развития детей и более старших возрастных групп.
Авторами работы были представлены предложения, в результате чего утверждена Государственная программа профилактики йодной недостаточности у населения на 2002-2005 годы, а также разработаны и принимаются региональные программы на уровне городов, районов и областей. Благодаря их выполнению удалось существенно увеличить потребление препаратов, содержащих йод. Все это позволило разработать практические рекомендации по ликвидации йододефицита и мониторингу программ йодной профилактики для различных групп населения в пределах всей страны, и отдельных регионов. В результате значительно снизилось число заболеваний щитовидной железы, имеющий весомый социально-экономический эффект.
Таким образом, представленная работа как в научном (6 монографий, более 300 публикаций, более 40 патентов), практическом (различные йодсодержащие препараты), так и социально-экономическом и медицинском (уменьшение заболеваний, повышение человеческого интеллекта и др.) отношениях заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.
Профессор кафедры хирургических болезней с курсом урологии учреддения образования "Гродненский государственный медицинский университет", доктор медицинских наук Нечипоренко Н.А.

професор Сорока Н.М.

Ліквідація дефіциту йоду - одне з найбільш пріоритетних завдань світової спільноти. Майже 30% населення земної кулі мешкає на територіях з йододефіцитом. Людство протягом багатьох десятиліть вирішує цю задачу, але вона залишається актуальною і сьогодні. Це обумовлено тим, що немає комплексного підходу до проблеми, а одним яким-небудь заходом її вирішити неможливо, це підтверджує, що йод у організм людини має надходити постійно і в необхідній кількості протягом всього його життя. Широкий спектр захворювань внаслідок нестачі йоду, а саме: зоб, гіпотиреоїдизм, неплідність, викидні, мертвонароджуваність, вроджені аномалії, кретинізм, затримка фізичного розвитку, порушення психічних функцій у дітей та дорослих, зниження працездатності та інтелектуального розвитку, підвищена чутливість до радіоактивного опромінення тільки підтверджують актуальність і важливість цієї роботи для нашої країни.
Автори поставили перед собою мету: вивчити стан йодного забезпечення різних верств населення на всій території України, захворюваності населення, зумовленої йодною недостатністю, рівень профілактичних заходів та їх ефективність, розробити адекватні заходи масової, групової й індивідуальної профілактики. Для вивчення проблеми та оцінки стану йодного дефіциту на різних територіях в роботі вперше в Україні були впроваджені критерії, рекомендовані ВООЗ, розроблена та впроваджена методика визначення йодного забезпечення організму. Епідеміологічні і клініко-епідеміологічні дослідження стану йодного забезпечення та щитоподібної залози широких верств населення по всій території України у 1997-2002 роках дозволили авторам встановити наявність дефіциту йоду в більшості областей держави і розробити комплекс заходів профілактичного і просвітницького характеру для покращення та ліквідації такої гострої проблеми. Моніторинг стану здоров'я населення України, здійсненний у 2002-2009 р.р., засвідчив суттєве зниження важких захворювань: дифузного зобу 1-го та 2-го ступеню. Це відбувалось в зв’язку з споживанням йодованої солі, йодвмісних продуктів, та розроблених авторами препарату «Барба-йод» і води «Йодіс». Доведено, що внаслідок йодного дефіциту страждає не тільки щитоподібна залоза, але й відбувається затримка фізичного розвитку дітей та зниження їх інтелекту, у жінок виникає патологія вагітності. Досліджено зв’язок між йодним забезпеченням та показниками інтелектуального та фізичного розвитку школярів і його гармонійністю. Авторами вивчено ефективність та доцільність проведення в Україні профілактичних заходів за допомогою йодованої солі, вперше науково обґрунтовано рівень йодування харчової солі для масової йодної профілактики. Науково доведено, що вживання харчових продуктів та дієтичних добавок з морськими водоростями («Біостар. Продукт із зостери», «Барба-йод»), води «Йодіс», «Йодіс-концентрат», та створених на їх основі різних препаратів, сприяє значному покращенню забезпеченості йодом та іншими мікроелементами і запобіганню йододефіцитним захворюванням та ліквідації їх легких форм. Ці препарати використовуються як засоби групової профілактики у багатьох країнах світу.
Вважаю, що представлена робота колективу авторів Кравченко В.І., Корзуна В.Н., Боцюрко В.І., Максіна В.І., Маркова В.В., Ярощука А.П. та Мельніченко В.М „Профілактика йодозалежних захворювань в Україні, розробка і впровадження нових засобів запобігання цій патології ” в науковому (6 монографій, більше 250 публікацій, більше 40 патентів, 7 методичних рекомендацій), практичному (різноманітні йодвмісні препарати) та соціально-економічному (зменшення захворювань, підвищення інтелекту та ін.) відношеннях заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Директор Навчально-наукового інституту ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва Національного університету біоресурсів і природокористування України,
доктор ветеринарних наук, професор, Н.М.Сорока.

Григорюк І.П.,чл.-кор. НАН України, д.б.н., проф.

За визнанням спеціалістів Всесвітньої організації охорони здоров'я йододефіцітні захворювання та їх ліквідація є одним їз найбільш важливих завдань охорони здоров'я наприкінці другого та на початку третього тисячоліття. Усунення захворювань, пов'язаних з дефіцитом йоду, вітаміну А, заліза в організмі , за оцінкою спеціалістів, своєю значимістю перевершує таке досягнення медицини, як ліквідація віспи. Нестача йоду – це різні форми зобу у всіх жителів даної місцевості, затримки розумового розвитку, аж до крайніх цого проявів – кретинизму. Середні показники розумового розвитку в регіонах з вираженим йодним дефіцитом на 15-20% нижчі, ніж в неендемічних регіонах. Відомо, що наслідком недостатності йоду у дорослих людей є також послаблення імунітету, погіршення памяти та працездатності, збільшення випадків раку щитовидної залози. Ці розлади викликані зниженням функції щитоподібної залози як реакція на дефіцит йоду. Значна частина України відноситься до регіонів ендемічної патології щитоподібної залози. Крім того, несприятлива екологія в Україні, а також аварія на ЧАЕС, в результаті якої відбувся викід в атмосферу мільонів кюрі радіоактивного йоду, вираженотропного до залози, висунули проблему йододефіцитних захворювань (дифузного і вузлового зоба, аутоімунного тиреоїдиту, гипотиреозу, раку щитоподібної залози) у ряд важливих медико-соціальних завдань, що потребують уваги і вирішення.
Проведені авторами роботи широкомасштабні клініко-епідеміологічні дослідження у 2000-2002 роках показали наявність проблеми йодного дефіциту в усіх областях України, значну розповсюдженість тиреоїдної патології, частота зоба у дітей різних регіонів сягала від 12 до 60%. Була доведена наявність дефіциту йоду практично на всій території України і навіть у населених пунктах узбережжя Чорного моря. Результати досліджень стали підґрунтям для розробки Державної програми профілактики йодзалежних захворювань, яка була прийнята у 2002 році. Це дозволило збільшити споживання йодованої солі в Україні, вперше науково обґрунтувати рівень йодування харчової солі для масової йодної профілактики. З метою оптимізації заходів та підвищення їх ефективності у всіх областях України прийняти регіональні програми, розроблено практичні рекомендації щодо ліквідації дефіциту йоду та моніторингу програм йодної профілактики в межах країни і окремих регіонів. Особливо слід відмітити, що авторами розроблено нові засоби йодної профілактики: вода «Йодіс», препарат «Барба-йод». Запропоновані авторами методи групової профілактики з використанням вище названих препаратів, захищені патентами, авторськими свідоцтвами. Ці нові препарати з унікальними властивостями вже широко використовуються для проведення групової та індивідуальної профілактики в Україні, країнах Європи, Америки. Потреба в таких препаратах може збільшуватися і в зв’язку з аваріями на атомних станціях (наприклад, в Японії).
Таким чином, підсумовуючи сказане вище, можна сказати наступне. Авторами детально вивчене йодне забезпечення різних верств населення держави, показано негативні наслідки дефіциту йоду для здоров’я, поставлені завдання для ліквідації йод залежних захворювань, поліпшення інтелекту нації. В цілому всі ці питання було виконано.
Вважаю , що робота колективу авторів Кравченко В.І., Корзуна В.Н., Боцюрко В.І., Максіна В.І., Маркова В.В., Ярощука А.П. та Мельніченко В.М. „Профілактика йодозалежних захворювань в Україні, розробка і впровадження нових засобів запобігання цій патології ” безумовно заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Член-кореспондент НАН України,
заслужений діяч науки і техніки, доктор біологічних наук,професор І.П.Григорюк

А.Е.Карпов,Президент МАФМ, Посол ООН по проблеме Йододефицит

Проблема йододефицита у населения имеет мировое значение. Её решение в рамках программы ООН рассматривается как приоритетное направление профилактической медицины для улучшения здоровья людей. Всемирная организация здравоохранения относит эту проблему к одному из наиболее важных общечеловеческих приоритетов конца второго – начала третьего тысячелетия. Именно поэтому работа коллектива авторов, которые поставили целью изучение состояния этой проблемы и возможного уменьшения последствий йододефицита в Украине, является актуальной в общенациональном масштабе.
Авторами предложена и успешно реализована целая система новых разносторонних профилактических и просветительских мероприятий с целью предотвращения негативных последствий йододефицита в человеческом организме, начиная от чисто разъяснительной работы среди населения, работников медицины и образования до научного обоснования необходимого уровня йодирования пищевой соли. Разработаны и внедрены специальные препараты и продукты питания с использованием морских водорослей и «Йодис-концентрата» для индивидуального и группового профилактического употребления населением Украины. Последующие годы доказали правильность и эффективность выбранной стратегии авторов работы.
Запатентованы в ряде стран и внедрены новые технологии производства и методы диагностики йододефицита, которые успешно реализованы не только в Украине, но и за ее пределами..
В результате этой работы улучшено йодное обеспечение населения Украины и получена положительная динамика по снижению количества заболеваний щитовидной железы. Следует отметить, что накопленный авторами опыт широко освещен в научной литературе и может быть творчески использован другими странами.
Считаю, что работа коллектива авторов Кравченко В.И., Корзуна В.Н., Боцюрко В.И., Максина В.И., Маркова В.В., Ярощука А.П. и Мельниченко В.Н. «Профилактика йодозависимых заболеваний в Украине, разработка и внедрение новых средств предотвращения этой патологии» важна не только для Украины, а и для населения других государств. Она полностью заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2011 году.
Президент Международной ассоциации фондов мира (МАФМ), Посол ООН по проблеме Йододефицита, Президент Российского экологического фонда "ТЕХЭКО" Карпов А.Е.

Академік НААН України, проф., д.біол.наук Патика В.П.

Подолання йододефіциту є однієї із глобальних проблем людства, практичне значення якої в медицині винятково велико. Відомо, що серед неінфекційних захворювань найпоширенішими є хвороби, пов'язані з недоліком йоду в харчуванні. Слід зазначити, що більше 1,5 млрд. жителів планети мають ризик йодної недостатності, що веде до появи в більшості людей розумової й фізичної відсталості, глухонімоту, погіршення зору й інші захворювання. Практично третина населення України (більше 15 млн. чоловік) проживає в ендемічних по йоду районах. Рівень йодзалежних захворювань підвищився після аварії на Чорнобильської АЕС. Ліквідація дефіциту йоду одне із пріоритетних завдань світового співтовариства. Людство протягом багатьох десятиліть вирішує дане завдання, але воно залишається актуальним й сьогодні. Рішення питань йодування продуктів харчування й контроль ефективності йодопрофілактики є проблемою державного значення в кожній країні. У ряді країн розроблені національні програми, основною метою яких є профілактика (зниження) йодозалежних захворювань. Такі програми можуть стати орієнтиром для регіональної політики по охороні здоров'я населення на основі інтеграції діяльності державних установ із суспільними й приватними організаціями й підприємствами.
На наш погляд, представлена робота, яка виконувалась протягом 1997-2011 р.р., охоплює широкомасштабні клініко-епідеміологічні дослідження йодної забеспеченості населення всієї території України. Доведено, що дефіцит йоду відчувається для всіх верств населення. Особливо це стосується як здоров'я майбутньої матери, так здоров'я і розвитку дитини. Обгрунтована доцільність проведення профілактики йодвмісними препаратами серед населення і жінок впровдож усієї вагітності та грудного вигодування. Авторами роботи розроблена низка нових добавок, харчових продукті, препаратів з вітчизняної сировини, води „Йодіс-концентрат” та продуктів на її основі. Проведено їхне кліничне та натурне випробовуння та впровадження. Ці препарати використовуються не тільки в Україні, але і в багатьох країнах світу. Новізна і приоритет підтверджені більш ніж 40 патентами в Україні, Росії, Німеччині, Великобрітанії, Канаді, Польщі, Угорщині, Чехії, Ізраїлі. В деяки країни для профілактики йодзалежних захворювань поставляються відповідні препарати.
Слід звернути увагу на те, що авторами роботи проведені профілактичні дослідження багатьох населених пунктів усіх регіонів України, що дозволило виявити різні ступені надходження йоду в організм людини: від гострого (меньше 20 мкг) до легкого (меньше 100 мкг). В окремих населених пунктах кількість дітей з нормальним йодним забеспеченням (більше 100 мкг) була навіть меньше 10%. Підтверджений зв'язок між йодним забеспеченням і фізичним та інтелектуальним розвитком дитини в ранньому віці, обгрунтована необхідність надходження адекватної віку кількості мікроелементів для запобігання йододефіцитним розладам, починаючи з періоду внутрішньоутробного життя. Крім того, знижуються показники загального фізичного розвитку дітей більш старшогої вікової групи.
Авторами роботи надані пропозиції, в наслідок чого була затверджена Державна програма профілактики йодної недостатньості у населення на 2002-2005 роки, а також розроблені та прийниті регіональні програми. Завдяки їх виконанню вдалося суттєво збільшити споживання препаратів, що містять йод. Все це дозволило розробити практичні рекомендації щодо ліквідації дефіциту йоду та моніторингу програм йодної профілактики для різних груп населення в межах усієї країни, та окремих регіонів. В результаті значно знизилася кількість захворювань щитовидної залози, що має соціально-економічний ефект.
Таким чином, представленая робота як в науковому (6 монографій, більше 250 публікацій, більше 40 патентів, 7 методичних рекомендацій), практичному (різноманітні йодвмісні препарати), так і соціально-економічному (зменьшення захворювань, підвищення інтелекту та ін.) відношеннях повністю заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Завідувач відділом фітопатогенних бактерій
Інституту мікробіології і вірусології
ім. Д.К.Заболотного НАН України,
д-р біологічних наук, професор,
академік НААН України

Академік НАН України,проф., д.х.н. Стрелко В.В.

Проблема дефіциту йоду в організмі відома досить давно, але її значимість в організації охорони здоров'я, особливо в Україні, завжди існувала і до останнього часу залишалась досить серйозною. Спектр захворювань та патологічних станів, пов'язаних із зниженням функціональної активності щитоподібної залози у відповідь на дефіцит йоду, досить широкий. Це зоб, гіпотиреоїдизм, неплідність, послаблення імунітету, погіршення пам'яті та працездатності і ін. Але найбільш вражаючим є негативний вплив йодної недостатності на здоров'я дітей, зокрема на їхній інтелектуальний та фізичний розвиток.
Поширеність патології, зумовленої йодним дефіцитом, являється на протязі досить довгого періоду предметом підвищеної уваги не тільки урядових кіл багатьох країн, але й ряду міжнародних організацій (ВООЗ, дитячий фонд ООН «ЮНІСЕФ»). Це свідчить про глобальний характер цієї проблеми, а тому виконаний авторами роботи „Профілактика йодозалежних захворювань в Україні, розробка і впровадження нових засобів запобігання цій патології” цикл досліджень та реалізовані на практиці масштабні організаційні рішення, безумовно слід вважати не тільки співзвичним реаліям нашого часу, але й такими, що забезпечують вагомий внесок в охорону здоров'я населення України.
Так, в роботі авторами вперше проведені широкомасштабні клініко-епідеміологічні дослідження йодної забезпеченості населення всієї території України, вивчені епідеміологічні характеристики поширеності тиреоїдної патології у найбільш вразливих до нестачі йоду категорій населення. Показано, що в умовах йододефіциту відбувається перехід тиреоїдного гомеостазу на більш низький рівень, і це вимагає впровадження цілеспрямованої профілактики йодної недостатності у людей і тварин. Авторами представленої роботи запропоновано та впроваджено методи масової і групової профілактики, досліджена їх ефективність, показана позитивна динаміка змін йодного забезпечення населення та необхідність подальшого впровадження заходів йодної профілактики. Більш того, успішно реалізована ціла система різнобічних профілактичних і просвітницьких заходів з метою запобігання негативних наслідків йододефіциту в людському організмі, починаючи від суто роз’яснювальної роботи серед працівників медицини, освіти та серед населення до наукового обґрунтування необхідного рівня йодування, зокрема харчової солі, і розробки спеціальних препаратів і продуктів з використанням різних видів морських водоростей для широкого вживання населенням України. Розроблено і запатентовано методи діагностики йододефіциту та групової профілактики на основі препарату “Барба-йод” і води “Йодіс”, які знайшли широке використання не тільки в Украйні, але й в різних країнах Європи. Поліпшена йодна забезпеченість населення України і отримана позитивна динаміка щодо зниження кількості захворювань щитоподібної залози.
Результати клініко-епідеміологічних досліджень стали підгрунтям для розробки програми профілактики йодозалежних захворювань і 26 вересня 2002 року була прийнята Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної програми профілактики йодної недостатності у населення на 2002–2005 роки”. В рамках цієї Державної програми профілактики йодозалежних захворювань за безпосередньою участю авторів проведені регіональні дослідження йодного статусу найбільш вразливих до йододефіциту категорій населення - дітей і жінок дітородного віку.
З метою оптимізації заходів та підвищення їх ефективності у всіх областях України прийнято регіональні програми, розроблено практичні рекомендації щодо ліквідації дефіциту йоду та моніторингу програм йодної профілактики в межах країни і окремих регіонів. Особливо слід відмітити, що авторами розроблено нові засоби йодної профілактики: вода «Йодіс», препарат «Барба-йод». Запропоновані авторами методи групової профілактики з використанням названих препаратів, захищені патентами та авторськими свідоцтвами. Ці нові препарати з унікальними властивостями вже широко використовуються для проведення групової та індивідуальної профілактики в Україні, країнах Європи, Америки. Потреба в таких препаратах може збільшуватися і в зв’язку з аваріями на атомних станціях.
Таким чином, підсумовуючи сказане вище, можна з упевненістю вважати,що в роботі детально вивчено рівень йодного забезпечення різних верств населення держави, показано негативні наслідки дефіциту йоду для здоров’я, поставлено завдання та запропоновано засоби ліквідації йодзалежних захворювань, поліпшення народжуваності і інтелекту нації.
Вважаю , що по сукупності ознак робота колективу авторів Кравченко В.І., Корзуна В.Н., Боцюрко В.І., Максіна В.І., Маркова В.В., Ярощука А.П. та Мельніченко В.М. „Профілактика йодозалежних захворювань в Україні, розробка і впровадження нових засобів запобігання цій патології ” безумовно заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Директор Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України академік НАН України доктор хімічних наук, професор, лауреат Державної премії СРСР, Заслужений діяч науки і техніки України В.В.Стрелко

Акад. РАМН д.мед.н., проф. Рахманин Ю.А.

Ликвидация дефицита йода одна из приоритетных задач мирового сообщества. Человечество на протяжении многих десятилетий решает данную задачу, но она остается актуальной и сегодня. Решение вопросов йодирования продуктов питания и контроль эффективности йодной профилактики являются проблемой государственного значения в каждой стране. В ряде стран разработаны национальные программы, основной целью которых является профилактика (снижение) йодозависимых заболеваний, так как среди неинфекционных заболеваний наиболее распространены болезни, связанные с недостатком йода в питании. Для Украины эта проблема очень актуальна, что связано с недостатком йода в рационе питания; наличием эндемичных по йоду регионов, в которых проживает треть населения страны; последствиями аварии на Чернобыльской АЭС; недостаточной профилактической работой. Аналогичная ситуация характерна в целом для многих стран.
Что хотелось бы отметить по существу в представленной работе.
Авторами проведены системные многоплановые, многолетние эпидемиологические и клинико-эпидемиологические исследования широких слоев населения во всех областях Украины, что позволило установить наличие йододефицита практически по всей территории страны и разработать целый комплекс методов профилактического и просветительного характера. Правильность и эффективность такого подхода была подтверждена в дальнейшем существенным снижение случаев тяжелых заболеваний, связанных с дефицитом йода в организме человека. При этом увеличилось потребление населением Украины йодированной соли, йодсодержащих продуктов и разработанных авторами препаратов, а также фасованной воды «Йодис».
Авторами работы представлены предложения, в результате чего была утверждена Государственная программа профилактики йодной недостаточности у населения на 2002-2005 годы, а также разработаны и приняты региональные программы. Благодаря их выполнению удалось существенно увеличить потребление препаратов, содержащих йод. Все это позволило разработать практические рекомендации по ликвидации йододефицита и мониторингу программ йодной профилактики для различных групп населения в пределах всей страны, и отдельных регионов. В результате значительно снизилось количество заболеваний щитовидной железы, имеющий весомый социально-экономический эффект.
Авторами работы проведены профилактические исследования многих населенных пунктов всех регионов Украины, что позволило выявить различные степени поступления йода в организм человека: от острого (менее 20 мкг) до легкого (менее 100 мкг). В отдельных населенных пунктах количество детей с нормальным йодным обеспечением (более 100 мкг) была даже меньше 10%. Подтверждена связь между йодным обеспечением и физическим и интеллектуальным развитием ребенка в раннем возрасте, обоснована необходимость поступления адекватной возрасту количества микроэлементов для предотвращения йододефицитных расстройств, начиная с периода внутриутробной жизни. При недостатке йода наблюдается снижение показателей общего физического развития детей и более старших возрастных групп.
Авторами изучено йодное обеспечение новорожденных, связь между поступлением этого микроэлемента к ребенку в период внутриутробного развития и частотой перинатальной патологии. Очень интересны данные по определению уровня интеллектуального развития детей дошкольного возраста. Показано, что дефекты глубокого дифференцирования ЦНС, которые происходили во внутриутробной жизни ребенка под влиянием легкой недостаточности микроэлемента, проявляются в дальнейшем ослаблением познавательных способностей и способности к обучению. Треть детей в возрасте 3 - 7 лет не получала необходимого количества йода. Для 6,7% детей отмечено недостаточное для возраста умственное развитие.
Авторами созданы препараты и продукты с использованием различных видов морских водорослей, богатых йодом: ламинарией, зоостерою, фукус, цистозирою. Создан препарат с последней - «Барба-йод», который по содержанию йода и полезных микроэлементов не уступает зарубежным препаратам, но при этом предоставляет возможность за счет отечественного сырья, обеспечить производство необходимого количества препарата. В регионе южной Азии препарат официально рекомендован с целью йодной профилактики для обогащения йодом фармацевтических препаратов, напитков и пищевых продуктов. Потребность в таких препаратах будет увеличиваться и в связи с авариями на атомных станциях.
Вода «Йодис», «Йодис-концентрат» и созданные на их основе различные препараты признаны и используются как средства групповой профилактики во многих странах мира. Последнее нам особо приятно отметить, так как в нашем институте в первые в мире были разработаны ПДК на уровне (125 мкг/л) и оптимальные уровни содержания йода (40-60 мкг/л) в питьевой воде, обеспечивающее не только профилактику йододефицита, но и консервирующий эффект бутилированных питьевых вод. Все разработки авторов защищены патентами, авторскими свидетельствами, нашли широкое применение во многих Европейских странах: Венгрии, Польши, Чехии, Словакии, Франции, Германии, странах мира: Канаде, Мексике, Китае, Австралии, ближнего зарубежья: России, Беларуси, Молдове, Казахстане и в городах и областях Украины. Результаты исследований неоднократно докладывались на различных международных форумах, конференциях, съездах. В соответствии с важностью проблемы по результатам разработки защищены 4 докторские и девять кандидатских работ.
Таким образом, подводя итог, можно сказать следующее. Авторами проделана большая работа по детальному изучению йодного обеспечения различных слоев населения государства, показаны негативные последствия дефицита йода для здоровья, поставлены задачи для ликвидации йодозависимых заболеваний, улучшения интеллекта нации.
Считаем, что работа коллектива авторов Кравченко В.И., Корзуна В.Н., Боцюрко В.И., Максина В.И., Маркова В.В., Ярощука А.П. и Мельниченко В.Н. "Профилактика йодозависимых заболеваний в Украине, разработка и внедрение новых средств предотвращения этой патологии" заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.
Директор ФГБУ Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина Минздрав соцразвития России, академик РАМН, Лауреат Премии Совета Министров СССР, Заслу-
женный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Ю.А.Рахманин Заведующая Лабораторией гигиены питьевого водоснабжения и санитарной охраны водоемов Научно-исследовательского института экологии человека и гигиены окружающей среды им.А. Н. Сысина Минздравсоцразвития России,академик РАЕН, АВН, Лауреат Премии Совета Министров СССР, доктор медицинских наук, профессор Р.И. Михайлова

Огенко В.М.

Проблеми йододефіциту добре відомі в Україні через підвищення рівня захворювань щитовидної залози з моменту аварії на ЧАЄС та являються надзвичайно важливими для людства. Достовірно встановлено, що при йодній недостатності, в людей розвивається та проявляється розумова відсталість, глухонімота, неплідність, послаблення імунітету, погіршення зору й інші захворювання. Тому ліквідація дефіциту йоду відноситься до пріоритетних завдань світового співтовариства, про що свідчить спеціальний саміт ООН з цього питання в 1990 році. За підтримки МОЗ України та в рамках спільних проектів з ВООЗ творчим колективом представленої роботи проведені дослідження проблем йододефіциту по всіх областях України, що дозволило прийняти Постанову Кабінету Міністрів від 26 вересня 2002 року «Про затвердження Державної програми профілактики йодної недостатності у населення на 2002-2005 роки».
Авторами комплексно, від системних досліджень, розробки нових засобів та їх широкомасштабного впровадження виконано великий обсяг робіт, включаючи підготовку методичних рекомендацій і інструкцій, що передбачали заходи від організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах до ліквідації та профілактики йододефіциту окремих регіонів та областей України. Як наслідок, в 2007 році , порівняно з 2002, тільки серед дітей зменшилося поширення зобу на 147 тисяч випадків, а захворюваність на цю хворобу зменшилась більше, ніж на 30%. Отримано понад 40 патентів та авторських свідоцтв, розроблені ТУ на хлібобулочні, кондитерські вироби та дієтичні добавки. За темою опубліковано більше 300 друкованих робіт, в тому числі 6 монографій. Таким чином, робота являє собою значний фундаментальний здобуток державного масштабу. Свідченням цього можуть бути факти використання препарату «Барба-йод» і води «Йодіс» в багатьох зарубіжних країнах, зокрема, Франції , Німеччині, Канаді, Австралії та ближнього зарубіжжя, в тому числі Росії.
Вважаю, що в Рік Хімії та 25 річчя аварії на ЧАЄС робота колективу авторів Кравченко В.І., Корзун В.Н., Боцюрко В.І., Максін В.І., Марков В.В., Ярощук А.П. та Мельніченко В.М. „Профілактика йодозалежних захворювань в Україні, розробка і впровадження нових засобів запобігання цій патології ” заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Член-кор. НАН України, д.х.н., професор
головний науковий співробітник ІЗНХ НАН України Огенко В.М.

Денефіль О.В., к.мед.н., доцент кафедри фізіології ТДМУ

Для України важливість боротьби із йододефіцитом зумовлена тим, що практично вся її територія в тій чи іншій мірі є ендемічною стосовно зобу. Тому подолання йододефіциту являється одним із пріоритетних медико-соціальних напрямків охорони здоров’я. Проте впродовж тривалого часу спостерігалась тенденція постійного зростання йодобумовленої патології. Така динаміка могла бути наслідком погіршення екологічної ситуації, недостатньої ефективності профілактики та лікування йододефіцитних захворювань. Завдяки зусиллям ВООЗ та її Міжнародного комітету по контролю за йододефіцитними захворюваннями (ІССІDD), Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ більшість державних і громадських організацій визнали проблему дефіциту йоду глобальною та соціально вагомою для людства. Тоді вперше за участю авторів роботи проведені широкомасштабні клініко-епідеміологічні дослідження рівня йодної забезпеченості населення всієї території України. Авторами та їх колективами були докладно вивчені епідеміологічні характеристики поширеності тиреоїдної патології у найбільше вразливих до нестачі йоду категорій населення, у тому числі дітей та вагітних жінок. Показано, що в умовах йододефіциту відбувається перехід тиреоїдного гомеостазу на більш низький рівень, і це вимагає впровадження ефективної та цілеспрямованої профілактики йодної недостатності. Представляє інтерес вивчення авторами нервово-психологічного статусу та особливостей фізичного розвитку дітей різного віку. На основі отриманих результатів епідеміологічних досліджень запропоновані та впроваджені методи масової, групової та індивідуальної профілактики, які адаптовані для населення України. За даними клініко-епідеміологічних дослідження в рамках спільних з ВООЗ проектів прийняті регіональні програми, розроблені методичні рекомендації, відомчі інструкції керівництва щодо ліквідації дефіциту йоду та моніторингу програм йодної профілактики для різних груп населення як у межах країни, так і окремих регіонів. Проведена широка роз’яснювальна робота серед медичних працівників, працівників освіти та серед населення про шкоду йододефіциту та про заходи його усунення. Запропоновані авторами методи діагностики йододефіциту та групової профілактики, що захищені патентами, авторськими свідоцтвами, знайшли широке використання в Україні, багатьох Європейських державах та країнах ближнього зарубіжжя. Завдяки наступним науковим дослідженням вивчена ефективність запропонованих профілактичних заходів, показана позитивна динаміка змін йодного забезпечення населення. Необхідно акцентувати, що авторами створені препарати і продукти з використанням різних видів морських водоростей, які містять не тільки йод, але й інші мікроелементи, що необхідні для збереження функціональної здатності щитоподібної залози. Тривала праця авторів дала свої результати, про що свідчать статистичні дані про зниження тиреоїдного патології.
Наукові дослідження виконані на високому науково-методичному рівні. За темою опубліковано більше 300 друкованих робіт, в тому числі 6 монографій, а також захищено 4 докторські та 9 кандидатських дисертацій.
На основі викладеного вище вважаю, що робота „Профілактика йодозалежних захворювань в Україні, розробка і впровадження нових засобів запобігання цій патології” має важливе теоретичне та практичне значення, а її автори Кравченко В.І., Корзун В.Н., Боцюрко В.І., Максін В.І., Марков В.В., Ярощук А.П. та Мельниченко В.М. гідні присудження Державної премії України у галузі науки і техніки у 2011 році.

к.мед.наук, доцент Маслянко В.А.

Проблема ліквідації йододефіцитних захворювань надзвичайно актуальна і може бути вирішена в найкоротший час завдяки проведеній колективом авторів величезній роботі в масштабах всієї України. Важливо, що в кожній області, як встановлено дослідниками, спостерігається дефіцит йоду, а не як думалось раніше, що він існує тільки в Карпатському регіоні. Сьогодні можна з впевненістю констатувати, що найбільш критичними періодами життя людини, коли виникає нестача йоду, є вагітність, антенатальний, постнатальний і пубертатний періоди. Діти при дефіциті йоду гірше навчаються в школі, частіше хворіють, у них часто діагностують анемію. Держава, яка не ставить проблему подолання йододефіцитних захворювань на чільне місце, приречена на відставання у своєму розвитку. Це проходить червоною ниткою у циклі робіт представлених на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Важливо, що автори розробили нові засоби профілактики йодозалежних захворювань і зараз їх слід широко втілювати у життя.
За масштабністю проведених досліджень, вирішенням державної ваги справи, великим економічним ефектом робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Маслянко В.А., кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини та ендокринології Буковинського державного медичного університету

Стаховська В.П., обласний ендокринолог

Більшість територій, уражених унаслідок чорнобильської катастрофи, до яких відноситься і Житомирська область, є місцевостями зобної ендемії внаслідок нестачі йоду різного ступеня. Посилене поглинання щитоподібною залозою радіоактивного йоду в перші місяці після аварії та подальше забруднення радіонуклідами довкілля справили значний вплив на перебіг зобної ендемії. До цих особливостей в нашій області належать: збільшення кількості осіб із зобом, збільшення кількості вузлових форм зоба, зростання кількості випадків аутоімунного тиреоїдиту. Зазначені зміни сталися, як встановили автори циклу робіт «Профілактика йодозалежних захворювань в Україні, розробка і впровадження нових засобів запобігання цій патології», внаслідок стимульованого впливу малих доз радіоактивного опромінення. В умовах йодної недостатності малі дози променевого впливу виступають додатковим стимулювальним факторм, а щитоподібна залоза відповідає на стимуляцію посиленим ростом.
Для встановлення, цих закономірностей, автори провели в Житомирській області з квітня 1998 по травень 2011 р. обстеження багатьох тисяч людей, в тому числі осіб 1968-1986 років народження. Відпрацьований алгоритм дій щодо подолання йододефіциту в області.
Вважаю, що виконана робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

д. мед. наук, проф. Жирнов В.В.

Значение йода для человека определяется тем, что этот микроэлемент является обязательным структурным компонентов гормонов щитовидной железы: тироксина и трийодтиронина. Следовательно его достаточное поступление является необходимым этапом физиологического синтеза и секреции этих гормонов. Дефицит йода является одной из глобальных проблем человечества. Среди неинфекционных заболеваний наиболее распространенными являются болезни, связанные с недостатком йода в питании. Весьма сложная ситуация обозначилась в последние годы в Украине: наблюдается значительное повышение заболеваний, связанных с недостатком йода в рационе питания. Практически треть населения (более 15 млн. человек) проживает в обедненных по йоду районах. Население также не получает необходимого количества йодированных продуктов питания. По свидетельству ВОЗ заболевания, связанные с йодной недостаточностью, могут быть полностью ликвидированы. Основой профилактики таких заболеваний является постоянное обеспечение населения эндемичных районов продуктами, содержащими йод в необходимых количествах .
Представленная работа охватывает широкомасштабные клинико-эпидемиологические исследования йодной обеспеченности населения всей территории Украины. Доказано, что дефицит йода ощущается для всех слоев населения. Особенно это касается как здоровья будущей матери, так здоровья и развития ребенка. Обоснована целесообразность проведения профилактики йодсодержащих препаратами среди населения и женщин на протяжении всей беременности и грудного вскармливания. Авторами работы разработан ряд новых добавок, пищевых продуктов, препаратов из отечественного сырья, воды "Йодис-концентрат" и продуктов на ее основе. Проведены их клинические и натурные испытания с дальнейшим промышленным внедрением. Эти препараты используются не только в Украине, но и во многих странах мира.
Авторами детально изучено обеспечение йодом различных слоев населения государства, показаны негативные последствия дефицита йода для здоровья, поставлены задачи по ликвидации йодзависимых заболеваний, улучшению интеллекта нации. Работа имеет большое научное и государственное значение. Она полностью заслуживает присуждения ей Государственной премии в области науки и техники Украины.
Заведующий отделом сигнальных систем клетки Института биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины, доктор медицинских наук, профессор Жирнов В.В.