Офіційний веб сайт

Прогнозування техногенних газових покладів та розробка методу оцінки густоти накопичених ресурсів метану на вугільних шахтах України

м6

Автор: Приходченко О.В., к.геол.н.

Представлена Інститутом геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова НАН України.

Роботу присвячено визначенню гірничо-геологічних умов, що впливають на перерозподіл метану в підробленому вуглепородному масиві, та встановленню закономірностей накопичення техногенних ресурсів метану залежно від геологічної будови вугленосної товщі та зміни ступеня метаморфізму вугілля і катагенезу вміщувальних порід.

Встановлено, що для Донецько-Макіївського району характерним є збільшення густоти накопичених техногенних ресурсів метану в підробленому вуглепородному масиві в напрямку з південного заходу на північний схід.

Визначено, що основним чинником збільшення густоти накопичених техногенних ресурсів метану в пісковиках у північно-східному напрямку є збільшення глибини залягання вугленосної товщі, а для вугільних пластів-супутників – збільшення їх кількості та потужності в цьому напрямку.

Встановлено зниження загальної густоти природних ресурсів метану та збільшення густоти накопичених техногенних ресурсів зі збільшенням ступеня метаморфізму вугілля.

Кількість публікацій: 16, в т.ч. 11 статей, 4 тези доповідей, патент на корисну модель.

Надіслати коментар

Коментарі

Матрофайло М.М.

Метан вугільних родовищ є цінним енергоносієм і суттєвим сировинним резервом для сталого функціонування енергетичної галузі. З огляду на це, а також враховуючи значні прогнозні метанові ресурси вугільних родовищ України, необхідно відзначити, що тема роботи є вельми актуальною.
В роботі виконано аналіз літературних та фондових матеріалів щодо оцінки запасів метану для Донбасу в цілому та для окремих районів, досвіду видобутку метану з підробленого вуглепородного масиву та виконано обґрунтування доцільності його видобутку в Україні. Детально проаналізовано результати досліджень зсувних процесів у вуглепородному масиві в результаті його підробки та зміни його фільтраційних параметрів. Також розглянуті основні геологічні чинники формування газоносності техногенних колекторів. Ґрунтуючись на аналізі результатів робіт дослідників чітко сформульовано мету та задачі роботи. Встановлені автором гірничі та геологічні чинники, що впливають на перерозподіл метану в підробленому вуглепородному масиві дозволять в подальшому залучити в паливно-енергетичний комплекс України додаткові енергоресурси та поліпшити екологічні умови вуглевидобувних регіонів шляхом видобутку та утилізації метану закритих шахт та відроблених ділянок діючих.
Робота «Прогнозування техногенних газових покладів та розробка методу оцінки густоти накопичених ресурсів метану на вугільних шахтах України» є актуальною та дуже важливою, а її автор, Приходченко О.В., заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Матрофайло Михайло Миколайович, канд.геол.-мінерал.наук,старший науковий співробітник відділу геології і геохімії твердих горючих копалин Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України

Гуня Д.П,

Представлена наукова робота «Прогнозування техногенних газових покладів та розробка методу оцінки густоти накопичених ресурсів метану на вугільних шахтах України» є актуальною та дуже важливою, автор Приходченко О.В., присвячена дослідженню закономірностей перерозподілу метану в підробленому вуглепородному масиві, та встановленню закономірностей накопичення техногенних ресурсів метану в залежності від геологічної будови вугленосної товщі та зі зміною ступеня метаморфізму вугілля і катагенезу вміщуючих порід. З огляду на значний дефіцит власних запасів нафти і газу актуальною проблемою для України є можливість використання нетрадиційних видів вуглеводневої сировини, насамперед газів вугільних родовищ. Метан вугільних родовищ – високоякісна енергетична сировина. А загальні ресурси метану зіставляються з запасами природного газу усіх родовищ України. Тому робота безперечно актуальна, має велике практичне значення та заслуговує присудження Премії Президента України для молодих учених у 2014 році.

Гуня Дмитро Петрович, кандидат технічних наук, заступник директора шахти з перспективного розвитку ПАТ "Шахта ім. О.Ф. Засядька"

Полівцев А.В.

Спроби вирішення проблеми видобутку метану вугленосних розрізів мають в Україні достатньо тривалу історію. Є безсумнівні успіхи. Наприклад, вивчені форми знаходження метану у вугіллі та вміщуючих породах, поширення метану в розрізах та по площі непідпрацьованих масивів, зосередження скупчень природного газу в окремих елементах геологічних структур, а також оцінено впливу літології та напружено-деформованого стану.
Однак, техногенні ресурси метану в підпрацьованих пластах та супутніх мульдах зрушення, вплив гірничо-геологічних умов на концентрування метану залишається фрагментарно вивченим. На шляху до промислового видобутку техногенних ресурсів метану вуглепородних масивів є, на нашу думку, декілька перепон:
- обмежена кількість експериментальних та модельних даних щодо флюїдодинамічних перетоків між робочими вугільними пластами, які відпрацьовуються, покривними пісковиками та вугільними пластами-супутниками;
- відсутність цілісних та апробованих геолого-промислових моделей формування порово-тріщинних резервуарів довільної конфігурації у шаруватій товщі з різко відмінною газогенераційною, утримуючою та колектуючою здатністю окремих пластів;
- недостатня коректність залежностей концентрування ресурсів від базових гірничо-геологічних параметрів.
Між тим, рішення вказаної проблеми може дозволити долучити до видобутку техногенного метану понад 250 старих закритих і безпеспективних шахт Донецької та Дніпропетровської областей та низку шахт Львівсько-Волинського басейну. Питання флюїдодинаміки вугленосних розрізів можуть знайти також несподіваний практичний вихід у практиці промислової розробки газових та газоконденсатних родовищ Дніпровсько-Донецької западини та Північного Донбасу, де в розрізах присутні вугленосні товщі та спостерігаються техногенні геомеханічні порухи.
Претендент на здобуття Премії Президента України 2014 року для молодих вчених Олексій Васильович Приходченко одержав суттєві результати та продовжує активно і цілеспрямовано розробляти поставлену проблему. Аналіз його публікацій і звітів, одержаної корисної моделі та розробленого ним у співавторстві державного стандарту України показує найвагоміше:
- реальний фактичний напрацьований матеріал та залежності по шахтах ім. О.Ф. Засядька, Чайкіно та ім. В.М. Бажанова (5 пластів, 128 свердловин, 256 породних та 380 вугільних об`єктів, 68 п`єзорівнів, біля 20 карт ресурсних і інших параметрів);
- сучасний флюїдодинамічний підхід до вирішення проблеми із залученням геологічних, геофізичних, термобаричних, геохімічних і інших даних , що підсилило достовірність та вагомість результатів;
- деталізація прояву явища зростання флюїдного тиску вгору і вбік від підпрацьованого пласта, обгрунтування тенденцій зміни інтегральної проникності вуглепородного масиву. Практично, тепер на майбутне можна говорити про прямі аналогії з лійками депресії та доцільність застосування вивірених світовою практикою прийомів нафтогазопромислової геології, у першу чергу щодо газодинамічних досліджень у вугільних свердловинах;
- одержання протилежних залежностей концентрації ресурсів та ступеня метаморфізму вугілля і дегазованості піщаних пластів над підпрацьованими пластами. Прямий зв`язок техногенних ресурсів з товщинами вугленосної частини розрізів, що, крім прогнозного значення, є додатковою ознакою, яка заслуговує на розгляд в оцінках генераційного потенціалу та діагностики природи ін`єкційних скупчень в нафтогазоносних розрізах.
Робота О.В. Приходченка «Прогнозування техногенних газових покладів та розробка методу оцінки концентрації накопичених ресурсів метану на вугільних шахтах України» є актуальною та практично цінною, відкриває значні перспективи супутнього використання нетрадиційних газових ресурсів. Автор заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Доцент кафедри геології нафти і газу геологічного факультету Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Почесний розвідник надр України А.В. Полівцев

Свистун В.К.

Проблема метану вугільних родовищ є актуальною і набуває особливого значення при видобутку нетрадиційних видів енергетичної сировини.
Автором роботи «Прогнозування техногенних газових покладів та розробка методу оцінки густоти накопичених ресурсів метану на вугільних шахтах України» Приходченком О.В., зроблений новаторський крок у вирішенні цієї важливої задачі. Комплекс виконаних досліджень стосується питань перерозподілу метану в підробленому вуглепородному масиві, та закономірностей накопичення техногенних ресурсів метану в залежності від геологічної будови вугленосної товщі та зі зміною ступеня метаморфізму вугілля і катагенезу вміщуючих порід. Тому вважаю, що робота безперечно заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Свистун Володимир Кирилович, начальник Дніпропетровської геофізичної експедиції "Дніпрогеофізика", заслужений працівник промисловості України, член - кореспондент Нафтогазової академії України

Лелик Б.І.

З огляду на значний дефіцит власних запасів нафти і газу актуальною проблемою для України є можливість використання нетрадиційних видів вуглеводневої сировини, насамперед газів вугільних родовищ. Метан вугільних родовищ – високоякісна енергетична сировина, а його загальні ресурси перевищують запаси природного газу усіх родовищ України. Тому робота Приходченка О.В. «Прогнозування техногенних газових покладів та розробка методу оцінки густоти накопичених ресурсів метану на вугільних шахтах України», яка направлена на встановлення закономірностей перерозподілу метану в підробленому вуглепородному масиві та накопичення техногенних ресурсів метану в залежності від геологічної будови вугленосної товщі та зі зміною ступеня метаморфізму вугілля і катагенезу вміщуючих порід, безперечно актуальна та має велике практичне значення.
Вважаю, що за виконану роботу Приходченко О.В. заслуговує присудження йому Премії Президента України для молодих вчених.

Лелик Богдан Іванович, канд.геол.-мінерал.наук, перший заступник генерального директора ТОВ "Надра інтегровані рішення"

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.