Офіційний веб сайт

Промислові агломерації України: суспільно-географічне дослідження господарської ефективності формування та розвитку

М83

 

Автор: Гладкий О.В., д.г.н.

 

Представлена Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

 

Робота автора присвячена обґрунтуванню економічної доцільності та ринково-комерційної ефективності формування раціональної територіальної організації промислового виробництва в межах крупних промислових агломерацій та  розвитку ринкових механізмів господарювання, активізації підприємництва і бізнесу, науково-інноваційних ресурсів.

 На основі досліджень визначається суспільно-географічна сутність агломерацій, особливості формування агломераційного ефекту території та його впливу на розвиток промислового виробництва, закономірності формування та принципи розвитку промислових агломерацій

Розкрито сутність системно-структурного аналізу промислових агломерацій, аналізуються елементи компонентної, територіальної та управлінської структури.

Автором  здійснено регіональний аналіз розвитку промислового комплексу міст України та проведено оцінку його просторової економічної ефективності з виділенням осередків підвищеної прибутковості промислового виробництва, що сформувались на основі специфічного агломераційного ефекту території. Проведено делімітацію промислових агломерацій України із застосуванням результатів попереднього аналізу промислового розвитку міст нашої держави.

Значна увага в роботі приділена суспільно-географічним дослідженням промислових агломерацій України. Здійснено теоретичне обґрунтування основних напрямків оптимізації агломераційного ефекту території промислових агломерацій, запропоновано ринкові механізми вдосконалення функціональної структури агломераційних утворень в Україні, наведено експертний рейтинговий прогноз їх розвитку до 2020 р.  

 

Кількість публікацій: 86  наукових  публікацій,в т.ч. 1 підручник,  81  стаття,   4 тези доповідей.

Надіслати коментар

Коментарі

Капустяний Олександр

Щиро вітаю!

Денисик Григорій Іванович, д.г.н., професор

Давно знайомий з науковою діляьністю доктора Гладкого О.В. Людина освічена, наполеглива та цілеспрямована. Для такого молодого віку має значну кількість публікацій, які розкривають автора як талановитого вченого. Гдладкий О.В. гідний отримання державної премії Президента України.

Литвиненко Тамара Витальевна, кандидат географических наук

Ученые отдела социально-экономической географии Института географии Российской академии наук хорошо знакомы с результатами научной деятельности А.В. Гладкого. Его работы опубликованы в ведущих научных изданиях России. Исследования ученого выполнены на высоком профессиональном уровне, а их результаты имеют практическую значимость для модернизации деятельности органов государственной власти и промышленных предприятий.
По вкладу в развитие мировой экономической географии, освещению национальных особенностей формирования крупных городов, теоретическому обоснованию основных направлений оптимизации агломерационного эффекта территорий промышленных агломераций и др., А.В. Гладкий достоин присуждения Премии Президента Украины.

Лажнік Володимир Йосипович, кандидат географічних наук

Знаю Олександра Віталійовича Гладкого понад 10 років як здібного, висококваліфікованого економіко-географа з широкою науковою ерудицією. Його наукові дослідження у сфері промисловогго комплексоутворкення мають дуже високий науковий рівень, виділяються широким застосуванням різноманітних методичних підходів із застосуванням математичних методів і методів тематичного картографічного моделювання. На мою думку, він як наймолодший доктор географічних наук в Україні, маючи солідний науковий доробок, цілком заслуговує отримання державної премії Президента України.

Serhiy Vasnyov, dr. rer. nat

Васньов Сергій Володимирович, doctor rerum naturalium, канд. фіз.-мат. наук.

Фундаментальність роботи Д-ра Гладкого О.В. полягає у розширенні області застосування географічної науки як такої, наданні їй, поряд з суто описово-аналітичним, прогнозтичного характеру. Робота в цілому розкриває нові принципи, підходи, дає практичні нові методи.

Особливу академічну значущість роботи становить її мултидисціплінарність. Поєднується математика, статистика, комп`ютерне моделювання, професійно застосовуються прямі фізичні аналогії.

Прикладний бік роботи важко переоцінити: маючи на вході географічну фактологію і статистичні данні, було проведено їх оригіналний аналіз, що дозволив висунути і розвинути модель, яка дозволяє робити прогнози і запропонувати методи контролю над економічною ефективністю виробництва і соціальних структур.

По західним міркам, рівень роботи доктора Гладкого О.В., тематика, результати, методи, a особливо, можливості їх практичного застосування, можуть бути покладені в основу створення не лише нових наукових груп чи кафедр, але і цілих перспективних інститутів.

Цінність роботи Д-ра Гладкого для керівників держави і бізнесу усіх рівнів коротко виразиться у наступній тезі: "Дайте мені точку на географічній карті, і я скажу як потенційно там розвиватиметься соціальна група, суспільство чи ваш бізнес".

Можливість інтеграції методів Д-ра Гладкого з передовими ІТ технологіями (імплементації у конкретних програмних пакетах), створює прикладну базу для компютерного моделювання і керування розвитком цілих соціально-економічних систем на державному рівні. Саме тому, на моє глибоке переконання, Доктор Гладкий О.В. є гідним отримання державної премії Президента України.

Підгрушний Григорій Петрович, доктор геограпфічних наук

Знаю Олександра Віталієвича Гладкого багато років. Бачив його професійне зростання від аспіранта до доктора наук. Це, без перебільшення, талановитий вчений, перспективний науковець. Не дивлячись на молодий вік, О. В. Гладкий є відомим вченим не тільки в Україні, а й за кордоном. Його дослідження мають не тільки наукове, ай величезне прикладне значення. Ввахаю, що О.В. Гладкий, поза всяким сумнівом заслуговує на присудження Премії Президента України.

Барановський Микола Олександрович, доктор географічних наук

Я познайомився з Олександром Віталійовичем під час навчання в докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ми одночасно працювали над дисертаціями.
Олександр Віталійович є неординарною особистістю,людиною широкої ерудиції, енциклопедичних знань і вражаючої працездатності. Серед науковців-географів дійсно важко знайти людину, яка б до 33 років зуміла написати таку кількість робіт і достроково захистити докторську дисертацію. Ще із студентських років Олександр Віталійович зацікавився проблематикою промислових агломерацій, у вивченні якої він досяг таких вершин, які дозволяють йому, цілком заслужено, претендувати на здобуття Премії Президента України. У своїх дослідженнях Олександр Віталійович визначив онтологічні засади вивчення промислових агломерацій, розкрив сутність агломераційного ефекту та показав його потенційні можливості для залучення інвестицій, підвищення економічної ефективності промислових об'єктів, розробив, і, що особливо цінно, запатентував методику делімітації промислових агломерацій, визначив межі промислових агломерацій України, здійснив прогнозну оцінку їх розвитку на період до 2020 р. Фактично Олександром Віталієвичем сформовані теоретико-методологічні засади наукового вивчення промислових агломерацій в нових економічних умовах. Все зазначене свідчить про те, що О.В.Гладкий безсумнівно заслуговує на присудження Премії Президента України.

Коцан Н. Н., д.г.н., професор, завідувач кафедри

Пан Олександр Гладкий є частим гостем у Волинському національному університеті імені Лесі Українки і взагалі відомою і поважною у колі науковців особою. Вважаю, що він є вельми достойною кандидатурою на здобуття премії Президента України. Прошу підтримати.

В.А. Макара

В. А. Макара, чл.-кор. НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор.
Науковий доробок О. В. Гладкого представляє значний інтерес як для фахівців з економічних і географічних дисциплін, так і для представників інших природничих та технічних наук. Вперше в Україні, на основі глибокого аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду, обґрунтовано та розкрито механізми формування економічної ефективності промислового виробництва в умовах промислових агломерацій. Гладкий О. В. є творчою та неординарною людиною. Він наполегливо працює над даною темою, про що свідчать численні публікації, участь у конкурсах, а також наявність запатентованих наукових розробок. Проведене автором дослідження виходить далеко за рамки вузького кола наукових інтересів і може зацікавити промисловців, підприємців, бізнесменів, усіх тих, хто спрямовують свою діяльність на підвищення економічної ефективності функціонування промислового виробництва, зростання якості продукції, рентабельності і продуктивності праці, отримання високого прибутку від комерційної діяльності в промисловості. Зі свого досвіду скажу, що ця проблема є актуальною і для тої науки, яку я представляю. Тому, я прошу підтримати кандидатуру О. В. Гладкого на здобуття ним Премії Президента України.

Палеха Юрій Миколайович,д.геогр.наук,доцент

Олександр Гладкий відомий в Україні та за її межами фахівець, який плідно працює у сфері дослідження як географії промисловості зокрема, так і суспільно-економічної географії в цілому. У своїх численних працях він всебічно досліджував теоретичні та практичні аспекти промислового агломерування. Настав час до розробки конкретних механізмів впровадження напрацьованих методичних підходів у програми розвитку окремих регіонів. На мою думку О.В.Гладкий цілком спроможний це зробити, тому я підтримую його кандидатуру на здобуття Премії Президента України.

dr Jerzy Ładysz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Pan Aleksandr Gładkij jest znanym i cenionym naukowcem. Jego publikacje z dziedziny geografii ekonomicznej są znane także w środowisku regionalistów poza granicami kraju. W swoich badaniach Pan Doktor podjął między innymi aktualną i ważną problematykę rozwoju dużych miast na Ukrainie. Doceniając wysoki poziom badań naukowych prowadzonych przez Pana Aleksandra uważam, że jego praca zasługuje na wyróżnienie Prezydenta Ukrainy.

Пальчук Петро Миколайович, к.ю.н., доц.

О.В. Гладкий дослідив досить важливі питання. Проблематика потребує подальшого аналізу, проте невже формування промислових агломерацій можливе навколо кількох найбільших міст України. Крім того, які організаційно-розпорядчі повноваження державні органи мають здійснити державні органи для максимально ефективного функціонування промислових агломерацій, враховуючи потребу в створенні не тільки великих промислових агломерацій.

Слука Николай Александрович, д.г.н., в.н.с.

А.В. Гладкий давно и плодотворно сотрудничает с коллективом географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в сфере изучения актуальных проблем развития крупнейших городских образований мира. В центре его внимания - города Украины в контексте новейших геоэкономических, геополитических и геоурбанистических процессов. Им подготовлен и опубликован целый ряд интереснейших материалов о наиболее важных тенденциях современного развития территориально-хозяйственного комлекса Киева и других агломераций страны. Исследования ученого, с нашей точки зрения, выполнены на высоком профессиональном уровне, а их результаты должны найти соответствующий отклик в модернизации деятельности органов городского управления самого высокого ранга. По совокупности вклада в развитие мировой геоурбанистики, освещению национальных особенностей формирования крупных городов, характеру разработки новых теоретико-методологических подходов и пр. А.В. Гладкий, безусловно, достоин присуждения Премии Президента Украины.

Гість Геннадій Балабанов, д. геогр. н., проф.

Добре знаю і високо ціную наукові здобутки О.В. Гладкого в галузі територіальної організації промисловості. Рекомендую його кандидатуру на здобуття Премії Президента України.

Софіщенко Ірина Ярославівна, к.е.н., доцент

Наукові праці Гладкого О.В., присвячені проблемам агломерованого розміщення промисловості, дозволяють визначити оптимальні шляхи структурних трансформацій національної економіки за умов глобальних викликів. Необхідно відмітити, що аналітичні здібності, потужний науковий апарат, яким володіє науковець, дозволяють всебічно обгрунтувати практичні рекомендації для забезпечення сучасного економічного розвитку та стратегічних перспектив.
Водночас, високий професійний рівень є результатом не тільки здібностей Олександра Віталійовича, але й наполегливої, відданої праці. Тому прошу Комітет з присудження премій підтримати кандидатуру О. В. Гладкого на здобуття ним Премії Президента України.

Пилипенко Ігор, к.геогр.н., доцент

Олександр Віталійович є автором та співавтором підручників МОН та ряда монографій, за якими викладаються базові дисципліни географів та економістів. Він надзвичайно талановита та працелюбна людина (в сумі це дає генія).
Безумовно, слід підтримати цього вченого і викладача.

Степан Іванович Іщук, д.г.н., проф. Засл. діяч науки і техн

Я був науковим консультантом Олександра Гладкого під чам підготовки ним кандидатської та докторської дисертацій. Мій дисертант завжди проявляв себе, як талановита, всебічно освічена людина, що активно й наполегливо працює, сприймає передовий досвід вітчизняних та особливо зарубіжних учених, вміє нестандартно мислити та активно відстоювати свою наукову позицію. Наукові дослідження О. В. Гладкого присвячені актуальним питанням підвищення прибутковості та економічної ефективності формування та розвитку промислового виробництва в Україні на прикладі промислових вузлів та агломерацій. Автору вдалося підійти до розкриття цієї теми в ринкових умовах на основі аналізу новітніх західних наукових джерел і напрямів дослідження. Він опублікував одноосібно та у співавторстві понад 250 статей, 2 монографії, 4 підручники та навчальні посібники. Є автором 1 патенту на корисну модель. Тому я прошу Комітет з присудження премій підтримати кандидатуру О. В. Гладкого На здобуття ним Премії Президента України.

Бояр А. О., к.г.н., доцент

Олександре Віталійовичу! Успіхів зі здобуттям премії Президента України! Переконаний, що серед молодих вчених Вам немає конкуренції (хіба що відбіркова комісія керуватиметься необєктивними критеріями відбору). Та й серед "немолодих" треба добре пошукати людину з такою кількістю публікацій (монографій, міжнародних праць і т. п.), патентів, відзнак і т.п. Дай Боже кожному науковцю так любити науку, як Ви!

Мірзодаєва Т.В., к.е.н.

Олдександр Віталійович мені відомий як цілеспрямована, напоглеглива і творча людина. Поданому науковому дослідженню він присвятив більшість своїх праць. Тому його робота є змістовною і актуальною в епоху інноваційного розвитку регіональних утворень індустріального типу. Бажаю Вам, Олександре Віталійовичу отримати Премію Президента для подальшої наукової роботи.

Лісовський В.О., д.ф.-м.н., професор

Невже шановний Гладкий Олександр Віталійович (Доцент, доктор географічних наук) молодший за 35 років?? Цей конкурс - для молодих науковців.

Олександр Гладкий

Пане Лісовський!
На жаль (а може і на щастя) мені наразі лише 33 роки. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.02 - економічна та соціальна географія "Суспільно-географічне дослідження промислових агломерацій України: теорія, методи, практика" (диплом ДД № 008737) я захистив у 32 роки (31 травня 2010 р.), ставши наймолодшим доктором географічних наук на теренах СРСР, а атестат доцента кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (12ДЦ № 027985) отримав у квітні 2011 року.
З повагою,

Олександр Гладкий