Офіційний веб сайт

Просторове моделювання впливу сміттєзвалищ на складові довкілля із застосуванням дистанційних методів та геоінформаційних систем

м44

Представлено Інститутом телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.

Автор: Новохацька Н.А., к.т.н.

На основі теоретичних досліджень запропоновано систему екологічного контролю за станом довкілля та техногенно-екологічною безпекою в зоні впливу сміттєзвалищ для ефективного прийняття рішень з питань поводження з відходами,управління охороною навколишнього середовища та запобігання надзвичайним екологічним ситуаціям.

Розроблено метод виявлення та розпізнавання сміттєзвалищ, який ґрунтується на дистанційному зондуванні Землі. Створено базу даних характеристик полігонів побутових відходів за різними класами та базу даних еталонних об’єктів з тих полігонів для ТПВ, які паспортизовані та мають систему моніторингу. Синтезовано просторову картографічну модель інвентаризації сміттєзвалищ засобами геоінформаційних систем, шляхом обробки та аналізу інформації, отриманої методами космічного моніторингу, та гідрогеологічних даних. Побудовано картографічну прогнозну модель зони впливу при надзвичайній ситуації, а саме, залповому виливу фільтрату із ставка-накопичувача, шляхом просторового моделювання території об’єкту дослідження.

Виконано математичне моделювання міграції фільтраційного потоку та впливу забруднюючих елементів на підземні води, побудовано гідрогеологічний прогноз впливу сміттєзвалищ.

 Результати досліджень використані при формуванні реєстру місць видалення відходів у Київській області та при складанні плану санітарної очистки населених пунктів Київської області в Департаменті екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації.

 

Кількість публікацій: 18, в т.ч. за тематикою роботи 5 статей (1 – у зарубіжному виданні), 13 тез доповідей.

Надіслати коментар

Коментарі

Корбутяк Василь Михайлович

Інвентаризація ділянок, забруднених сміттям, та моніторинг прилеглих територій є одним із першочергових завдань для реалізації програм відновлення природного стану навколишнього середовища. Напрацьовані Наталією Новохацькою досвід та методики використання даних ДЗЗ, створені набори даних та бібліотеки, необхідні для встановлення сміттєзвалищ за космознімками, дозволяють отримувати нові науково-практичні результати у напрямку ідентифікації та оцінки техногенно-екологічної трансформації територій, відповідають світовому рівню наукових досліджень у цьому напрямку.
Представлені результати мають цінність для подальшого розвитку сучасних методів інформаційного забезпечення управління територіями.
Представлена робота та її автор заслуговує на отримання Премії Президента України для молодих вчених.

К.т.н, доцент, докторант кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики Національного університету водного господарства та природокористування, В.М. Корбутяк

Азизжон Султанбаевич Хусанов

Данная тема затрагивает глобальную проблему нашей планеты. Считаю что , это очень важно на сегодняшний день решить проблему переработки и анализа отходов. Которые не мало приносят вред и человечеству и природе! Я очень рад что вы выдвинули этот вопрос, очень надеюсь что ваша тема будет хорошим толчком на эффективное и быстрое решение столь важного вопроса.

Христова Огняна Димитрова

Вопрос мусора или твердых бытовых отходов актуален в любой части нашей планеты и является одной из экологических проблем Болгарии также, которая требует скорейшего своего решения. Цена этого решения измеряется не только экономическими показателями, которые составляют миллиарды долларов, но и чистотой окружающей среды и здоровьем людей. В связи с тем, что наземный контроль и мониторинг свалок требует огромных финансовых, временных и человеческих затрат, а иногда невозможен, трудно оценить сложность проблемы стоящей перед человечеством. Поэтому, решаемая в работе проблема, которая заключается в комплексной оценке мест складирования бытовых отходов и прогнозирования воздействия этих отходов на основные компоненты окружающей природной среды, является актуальной. Со своей стороны поддерживаю роботу и хочу отметить не только актуальность, но практичное значение использования представленных результатов и возможность развивать при совместном сотрудничестве.
Спец.химик,секция "Химия море",Институт океанологии-Болгарской академии наук

Куковська Тамара Сергіївна

На теперішній час з метою виконання міжнародних зобов'язань у рамках Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо) та відповідно до підходу, закріпленого у Директиві Європейського Союзу (ЄС) № 2001/142/ЄС, в Україні формується законодавча база щодо здійснення оцінки впливу на довкілля та проведення процедури стратегічної екологічної оцінки (СЕО) для ефективного прийняття управлінських рішень, які будуть безпечні з екологічної точки зору. Згідно з проектами відповідних законів, в місцях, де планується здійснювати плановану діяльність, має здійснюватися оцінка впливу (прямого та непрямого) на довкілля, а усі нові плани розвитку різних галузей, включаючи екологічну безпеку, мають піддаватися стратегічній екологічній оцінці. З огляду на таке, а також враховуючи гостру необхідність в країні у вирішенні на сучасному рівні питання утилізації відходів та зменшення кількості сміттєзвалищ, представлена робота виглядає більш ніж актуальною. Автором запропоновано нові рішення щодо інвентаризації сміттєзвалищ, просторового моделювання зони забруднення та прогнозування екологічного впливу складованих відходів на основні компоненти навколишнього природного середовища шляхом тематичного дешифрування космічних знімків і застосування можливостей геоінформаційної системи. Застосування геоінформаційних технологій надає значної переваги цій актуальній розробці.
Вважаю, що дана робота та її автор заслуговує на отримання Премії Президента України для молодих вчених.
К.г.-м.н., старший науковий співробітник, заступник керівника Державної наукової установи “Відділення морської геології та осадочного рудоутворення НАН України” Т.С. Куковська

Подустов Михайло Олексійович

Використання інформаційних технологій для інвентаризації сміттезвалищ та оцінці природно-техногенної системи рядом з ними є в даний час актуальним науковим дослідженням, особливо після аварії во Львівської області. Розроблені методи виявлення та розпізнавання сміттезвалищ, синтезована просторова картографічна модель з використанням геоінформаційних систем, результати математичного моделювання міграції фільтраційного потоку дають змогу затверджувати о теоретичних і наукових досягненнях автора і о необхідності їх широкого застосування.
Д.т.н., професор, завідувач кафедри Автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", М.О. Подустов

Іванюта Сергій Петрович

Я вважаю, що робота Н.А. Новохацької є вкрай актуальною з огляду на значний обсяг накопичених відходів виробництва та споживання і неналежний рівень їх вторинного використання в Україні. На мій погляд, використання сучасних геоінформаційних технологій для поліпшення контролю за станом довкілля в зоні впливу сміттєзвалищ сприятиме більш ефективному та обгрунтованому прийняттю управлінських рішень, пов'язаних з поводженням з відходами в Україні.
К.т.н., старший науковий співробітник, заступник завідувача відділу енергетичної та техногенної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень, С.П. Іванюта.

Бутенко Ольга Станіславівна

На мій погляд, робота є актуальною і має важливе практичне та наукове значення. Комлексний підхід до прийнятя ріщень, щодо виявлення та розпізнавання сміттєзвалищ, а також сумісне використання даних космічного моніторингу і статистичних даних про концентрацію забруднюючих елементів з урахуванням їх впливу на підземні води, а також деякі інщі підходи до вирішення даної проблеми є дуже цікавими з наукової точки зору.
Д.т.н., професор, професор кафедри геоінформаційних технологій та космічного моніторингу Землі Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", О.С. Бутенко

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.