Офіційний веб сайт

Протидія злочинам у сфері державних закупівель

м86

Представлено Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ.

Автор: Дараган В.В., к.ю.н.

В роботі систематизовано теоретичні розробки та практичні рекомендації з протидії злочинам у сфері державних закупівель. Запропоновано систему заходів, спрямованих на зниження рівня корупції у сфері державних закупівель в Україні. Виділено напрямки документування злочинів у сфері державних закупівель. Визначено систему чинників, які впливають на стан протидії корупційним проявам у сфері державних закупівель на загальнодержавному рівні. Розроблено і впроваджено алгоритм дій, спрямований на реалізацію інформації про злочини у сфері державних закупівель, пов’язані з невиконанням або неповним виконанням будівельних робіт.  Розроблено організаційну модель проведення огляду об’єктів будівництва під час досудового розслідування злочинів, пов’язаних з виконанням будівельних підрядів; організаційну модель призначення та проведення перевірки суб’єктів господарської діяльності оперативними підрозділами МВС України.

 Одержані результати можуть бути основою для подальшого розроблення проблем протидії злочинам у сфері державних закупівель на національному та міжнародному рівнях. Практичне значення роботи полягає у тому, що результати дослідження використовуються в діяльності правоохоронних органів, до компетенції яких відноситься протидія злочинам у сфері державних закупівель.

Кількість публікацій: 120, в т.ч. за тематикою роботи монографія, 19 статей (4 - у зарубіжних виданнях), 91 тези доповідей.

Надіслати коментар

Коментарі

Роман Миронюк

Очевидною критичною ситуацією, яка є гальмом в розвитку нашої держави є поряд з корупцією, розкрадання державних (публічних) коштів різними злочинними схемами в тому числі шляхом проведення державних закупівель. Значним проривом в подаланні цього ганебного явища є запровадження процедури проведення державних закупівель через електронну систему ProZorro (Прозоро). Запровадження даної системи призупинило ріст злочинності в цій сфері, але не ліквідувало її, тому питання протидія злочинам у сфері державних закупівель і наразі залишається пріоритетним напрямом діяльності правоохоронних органів, а тому необхідність винайдення ефективних способів та засобів протидії даним злочинам є вкрай актуальним завданням для кримінально-правової (в тому числі процесуальної та оперативно-розшукової)науки.
У зв'язку з цим цикл наукових праць Дарагана В.В. в тому числі робота "Протидія злочинам у сфері державних закупівель" безумовно є корисними як для науки так і для правозастосовчої діяльності. Свідченням високого рівня наукової розробки автора є те, що ним здійснено комплексний правовий аналіз стану, причин та наслідків такого виду злочинності для країни, а також те, що робота і висновки по ній базуються на системній емпіричній базі, зокрема вивчення даних оперативної практики, що дозволило автору запропонувати досить дієві механізми протидії даному виду злочинів, які маю сподівання будуть належним чином реалізовані.
Оцінюючи представлений цикл праць вважаю, що його автор цілком заслуговує на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.

Миронюк Роман Вікторович, доктор юридичних наук, професор, член науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України

Аркуша Лариса Ігорівна

На сьогодні розробка зазначеного напряму є досить важливим напрямом юридичної науки. Сьогоденне поширення злочинів у сфері державних закупівель є для України достатньо актуальним явищем, в контексті протидії останнім. Злочини у сфері державних закупівель характеризуються високим рівнем організованості, латентності, міжрегіональними та міжнародними зв’язками, тому їх виявлення та документування значно ускладнене.
Зміст та кількість публікацій переконливо свідчить про тривалість та значний об’єм виконаної роботи. Зарубіжні публікації показують наявність міжнародних зв’язків, ступінь визнання автора за межами України, що підтверджується відповідними відгуками зарубіжних колег на сторінці сайту Комітету.
Підготовлена робота, безумовно, є своєчасною та актуальною, а її автор - Дараган В.В. заслуговує визнання та присудження щорічної Премії Президента України для молодих вчених.
Професор кафедри криміналістики
Національного університету
"Одеська юридична академія"
доктор юридичних наук, професор Л.І. Аркуша

Собакарь Андрій Олексійович

Сфера державних закупівель в Україні є однією з найважливіших сфер економіки, яка призначена задовольняти потреби державних підприємств, установ та організацій в товарах, роботах та послугах. Разом з тим, в оперативній обстановці, що склалася за останні роки у сфері здійснення державних закупівель, відмічається стійка тенденція зростання злочинності. Збитки від такої діяльності складають сотні мільйонів гривень щороку. Усе вище зазначене обумовлює актуальність обраної автором теми дослідження.
Підготовлена Дараганом В.В. наукова робота має прикладний характер, з реферату вбачається безпосередній зв'язок праці з державними, відомчими й науковими програмами і планами. Робота включає низку науково-практичних рекомендацій, що дозволяють більш ефективніше виявляти, документувати та розслідувати злочини вказаної категорії. Практичне значення одержаних результатів є високим. Вважаю, що автор гідний бути відзначеним премією для молодих вчених.
Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді в розбудові України у 2012 році, доктор юридичних наук, професор Собакарь А.О.

Антонов Костянтин Володимирович

Одним із проблемних питань сьогодення для правоохоронних органів є питання протидії злочинам у сфері держаних закупівель. Неефективне використання бюджетних коштів та їх розкрадання є одним із найбільш прихованих і небезпечних різновидів економічних злочинів, ефективна боротьба з якими вимагає створення ефективних методик виявлення і розслідування.
Оцінюючи практичне значення вказаного циклу наукових праць,слід відзначити, що викладені у ньому пропозиції не лише зорієнтовані на вирішення практичних завдань сьогодення, а й містять науково-обґрунтовані рекомендації для розбудови системи протидії злочинам у сфері державних закупівель на найближчу перспективу.
Вважаю, що результати дослідження В.В. Дарагана свідчить про можливість отримання ним премії Президента України.
Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Університету митної справи та фінансів, доктор юридичних наук, професор Антонов К.В.

Тимошенко Вадим Вадимович

Тема дослідження Дарагана В.В. є актуальною. Вона присвячена важливій науковій та практичній проблемі – протидія злочинам у сфері державних закупівель. Вивчення стану відносин, пов’язаних з закупівлею товарів, робіт та послуг за державні кошти в Україні приводить до висновку про наявність значної кількості недоліків, суперечностей, прогалин, відсутності прямих відповідей на нормативному та доктринальному рівнях на питання, які виникають у практичній діяльності підрозділів Департаменту захисту економіки. З огляду на викладене, представлений цикл наукових праць щодо дослідження проблем протидії злочинам у сфері державних закупівель є надзвичайно актуальним, оскільки автором надано конкретні пропозиції щодо удосконалення зазначеної діяльності як в нормативно-правовому так і в практичному вимірі.
Начальник відділу по боротьбі з хабарництвом УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції підполковник поліції Тимошенко В.В.

Зьолка Валентин Леонідович

Закупівля товарів, робіт і послуг для державних потреб традиційно і цілком обґрунтовано вважається найбільш корупційною сферою внутрішньодержавного життя. Як показує практика, у сфері державних закупівель, у багатьох випадках, передумови для виникнення корупції формуються вже на етапі планування закупівель та підготовки конкурсної документації, крім цього корупційні ризики досить часто виникають і на етапі виконання державного контракту.
У зв'язку з цим своєчасне виявлення таких факторів і їх усунення є важливим профілактичним засобом попередження корупції у сфері державних закупівель. Одним з найважливіших напрямків протидії корупції в названій сфері повинна стати організація діяльності правоохоронних органів. Зазначений напрямок в повній мірі розкрито в дослідженні Дарагана В.В. Дослідження має як практичний так і теоретичний інтерес.
Начальник кафедри конституційного,
адміністративного та міжнародного права
факультету правоохоронної діяльності
Національної академії
Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького
доктор юридичних наук, доцент В.Л. Зьолка

Сорока Андрій Зіновійович

Закупівля товарів, робіт і послуг для державних потреб традиційно і цілком обґрунтовано вважається найбільш корупційною сферою внутрішньодержавного життя. Як показує практика, у сфері державних закупівель, у багатьох випадках, передумови для виникнення корупції формуються вже на етапі планування закупівель та підготовки конкурсної документації, крім цього корупційні ризики досить часто виникають і на етапі виконання державного контракту.
У зв'язку з цим своєчасне виявлення таких факторів і їх усунення є важливим профілактичним засобом попередження корупції у сфері державних закупівель. Одним з найважливіших напрямків протидії корупції в названій сфері повинна стати організація діяльності правоохоронних органів. Зазначений напрямок в повній мірі розкрито в дослідженні Дарагана В.В. Дослідження має як практичний так і теоретичний інтерес.
Доцент кафедри кримінального права та процесу
факультету правоохоронної діяльності
Національної академії
Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького
кандидат юридичних наук, доцент А.З. Сорока

Корольов Василь Олександрович

Створення та реалізація комплексних заходів з формування конкурентного середовища у сфері державних закупівель, запобігання проявам корупції, забезпечення прозорості процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та досягнення оптимального і раціонального їх використання є одним з основних пріоритетів державної політики України у сфері державних закупівель. Вирішення зазначених питань неможливе без реформування системи державних закупівель.
В контексті зазначеного, досить слушними є пропозиції автора відносно реалізації завдань антикорупційної стратегії України щодо запобігання корупції у сфері державних закупівель. Вважаю, що цикл наукових праць Дарагана В.В. заслуговує на присудження Премії Президента України.
Доцент кафедри спеціальних дисциплін
факультету правоохоронної діяльності
Національної академії
Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького
кандидат юридичних наук В.О. Корольов

Колосков Валерій Васильович

Економічний стан України є одним із вирішальних чинників соціального розвитку громадянського суспільства та держави в загалом. Це є загальновизнаний факт. Державні закупівлі як засіб державного регулювання економіки забезпечують розвиток та функціонування усіх галузей економіки країни.
З правової точки зору за сучасних умов спостерігається недостатнє нормативно-правове забезпечення здійснення держаних закупівель в Україні. Потребує удосконалення вітчизняне кримінальне законодавство щодо кримінальної відповідальності за злочини вчинені в сфері державних закупівель. Є певні прорахунки в діяльності контролюючих органів тощо. Зазначене обумовлює актуальність обраної автором теми дослідження.
Визначені проблеми досліджені Дараганом Валерієм Валерійовичем у повній мірі. Запропоновані ним рекомендації використовуються як в науковій так і в практичній діяльності. Вважаю, що автор заслуговує бути лауреатом Премії Президента України для молодих вчених.

Доцент кафедри спеціальних дисциплін
факультету правоохоронної діяльності
Національної академії
Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького
кандидат юридичних наук, доцент В.В. Колосков

Родевич Валерий Чеславович

В современных условиях противодействия преступности важным представляется разработка мер по повышению антикоррупционной устойчивости государственных закупок. Данный вопрос представляется актуальным в силу распространенности преступных проявлений в рассматриваемой экономической сфере.
Работы В.В. Дарагана направлены на устранение имеющихся проблем, связанных с противодействием преступных проявлений в сфере государственных закупок. Предложенные исследователем новые эффективные механизмы и технологии осуществления приобретения товаров, работ и услуг для государства обеспечивают соблюдение сохранности бюджетных денежных средств. Данный опыт может быть успешно применен в Украине и в других странах.
Докторант научно-педагогического факультета учреждения образования "Академия МВД Республики Беларусь"

Нєдов Роман Сергійович

На сьогодні цикл наукових праць з проблематики «Протидія злочинам у сфері державних закупівель» є своєчасний та вкрай необхідним для наукового методичного забезпечення як оперативних підрозділів Департаменту захисту економіки Національної поліції так й інших правоохоронних органів, які безпосередньо займаються протидією злочинам у сфері державних закупівель. Не виключенням у цьому напрямі є й діяльність Національного антикорупційного бюро України.
З огляду основні результати роботи Дарагана В.В., окремі висновки та рекомендації стануть в нагоді не тільки для підрозділів Національної поліції, а й для інших правоохоронних органів, зокрема – Національного антикорупційного бюро України. Підтримую роботу автора.
Детектив Національного антикорупційного бюро України Нєдов Р.С.

Лісова Анна Юріївна

Процес проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти сьогодні є занадто криміналізованим і серйозним джерелом корупції. Більшість злочинів у зазначеній сфері мають латентний характер. Злочини у сфері державних закупівель характеризуються великим різноманіттям способів їх вчинення, крім того, з кожним роком злочинцями удосконалюється процес їх маскування, зазначене вимагає від підрозділів Національної поліції вчинення дієвих скоординованих заходів, які повинні поєднуватися єдиною метою, що обумовлена одним із основних завдань міліції - захист власності від злочинних посягань.
Дослідження Дарагана В.В. становить значний інтерес на тільки для працівників оперативних підрозділів, а але й для працівників підрозділів слідства. Окремі положення дослідження можуть бути використані під час розслідування злочинів у сфері державних закупівель зокрема: питання кваліфікації незаконних дій осіб, причетних до вчинення злочинів під час проведення державних закупівель; алгоритм дій, направлений на реалізацію інформації про злочини у сфері державних закупівель, пов’язані з невиконанням або неповним виконанням будівельних робіт; напрямки пошуку доказової інформації під час розслідування злочинів, пов’язаних з проведенням державних закупівель; теоретичне уявлення щодо обставин, які підлягають встановленню під час розслідування злочинів у сфері державних закупівель; теоретичне уявлення щодо напрямків застосування спеціальних знань під час виявлення та розслідування злочинів у сфері державних закупівель; організаційну модель проведення огляду об’єктів будівництва під час досудового розслідування злочинів, пов’язаних з виконанням будівельних підрядів тощо.
Вважаю, що премія для молодих вчених може бути присуджена Дарагану В.В.
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Івано-Франківській області, к.ю.н., майор поліції Лісова А.Ю.

Ісаєва Наталія Олексіївна

Питання протидії корупції у всіх сферах державного функціонування - нагальне і актуальне. Події останніх двох років у нашій країні продемонстрували громадський запит на оновлення методів і підходів у системі "держава-суспільство". Сьогодні ми маємо відповісти на серйозний виклик- як позбутися корупційних схем і процесів, аби побудувати нове ефективне управління всіма державними процесами. Дана робота на тему протидії злочинам у сфері державних закупівель пропонує теоретичні та практичні напрямки вирішення комплексної проблеми. Результати дослідження є корисними як профільним фахівцям, так і широкому загалу, зокрема медіаспільноті.

Редактор творчого обєднання інформаційних, громадсько-політичних, економічних та суспільно-публіцистичних програм, 51 канал (Дніпропетровськ)
Ісаєва Н.О.

Романенко Марина Володимирівна

Аналіз сучасного стану функціонування системи державних закупівель в Україні свідчить про те, що у нормативно-правовому регулюванні цієї сфери сучасних відносин існує значна кількість невирішених проблем, які створюють сприятливі умови та по суті провокують виникнення корупційних ризиків та великої кількості зловживань. Різноаспектні наукові дослідження вчених з даної проблематики безперечно складають певне теоретичне підґрунтя для формування засобів протидії злочинності у даній сфері, але з огляду на невпинне зростання кількості облікованих кримінальних правопорушень, вчинених у сфері державних закупівель не дають бажаних та необхідних результатів.
Враховуючи вищезазначене актуальність обраної автором тематики не викликає сумнівів. Необхідно також підкреслити унікальність та своєчасність роботи, в якій автор вперше комплексно досліджує проблематику, систематизує існуючи теоретичні розробки та висловлює ряд слушних практичних рекомендації, які відзначаються новизною щодо протидії злочинам у сфері державних закупівель.
В контексті вищевикладеного вважаю, що цикл наукових робіт Дарагана В.В. заслуговує на відзначення премією Президента України.
Доцент кафедри адміністративної діяльності ОВС
Харківського національного університету внутрішніх справ
майор поліції М.В.Романенко

Трель Эрик Арветович

Учитывая большой объем привлеченных средств и более сложное регулирование договорных обязательств, государственные закупки определяются как одна из наиболее подверженных коррупции сфер экономики не только в Украине, но и во многих других странах. Коррупция в сфере государственных закупок влияет на эффективность государственных расходов, препятствует экономическому росту. Проблемы, возникающие в указанной сфере, сказываются, прежде всего, на состояние экономики страны в целом.
В.В. Дараганом указанные проблемы изучены комплексно, с учетом опыта, как стран СНГ, так и стран участниц Европейского союза. Выводы и рекомендации автора имеют как теоретическое, так и практическое значение.
В связи с этим считаю, что цикл научных работ Дарагана В.В. может быть отмечен премией Президента Украины.

Лектор Кафедры полицейского права Колледжа государственной полиции Латвийской Республики,
Ст. преподаватель Юридического факультета Рижского университета имени Паула Страдиня,
Доктор юридических наук.

Юлдошев Рифат Рахмаджонович

Как показывает зарубежный и отечественный опыт управления процессом противодействия коррупции в сфере государственных закупок, борьба с этой негативной и преступной практикой, угрожающей экономической безопасности страны, требует совершенствования действующих механизмов управления и формирования новых методик противодействия преступным проявлениям в указанной сфере.
Выводы, полученные автором, имеют как теоретическое, так и прикладное значение для дальнейшего совершенствования правового регулирования отношений в данной сфере.
В.В. Дараган как автор достоин соответствующей награды, чему свидетельством является актуальность и своевременность данной научной работы.

Начальник ОНиРИО,
доцент кафедры уголовного процесса
Академии МВД Республики Таджикистан,
к.ю.н., майор милиции
Рифат Юлдошев

Макашов Антон Володимирович

Протидія злочинам у сфері державних закупівель є пріоритетним напрямом діяльності підрозділів Департаменту захисту економіки. Це обумовлено значною шкодою, що завдається у зв’язку з великими обсягами закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти. Окрім того зазначені злочини характеризуються високим рівнем латентності, оскільки зовні вони мають вигляд угод проведених у рамках чинного законодавства. Обрані автором тема і об’єкт дослідження є вкрай актуальними як у теоретичному, так і практичному відношенні.
Важливість наукової розробки цієї теми викликана ще й тим, що комплексне її дослідження на підставі вивчення даних оперативної практики у поєднанні із досягненнями вітчизняних та зарубіжних наук правового циклу, а також особистим досвідом автора, дозволив запропонувати практиці нові алгоритми дій оперативних працівників щодо протидії злочинам даного виду, що відповідатимуть сучасному рівню розвитку науки і можуть стати практичним інструментарієм у їх діяльності.
Оцінюючи представлений цикл праць вважаю, що його автор цілком заслуговує на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.
К.ю.н., старший оперуповноважений УЗЕ
в Дніпропетровські області ДЗЕ
Нацональної поліції України
майор поліції Макашов А. В.

Нечипоренко Наталія Сергіївна

Загрози, які впливають на стан належного функціонування системи державних закупівель ставлять загрозу забезпечення економічної безпеки України в цілому. Зазначене підтверджується збитками, які завдають злочинці державним підприємствам, установам та організаціям. Об’єктивні труднощі, що сьогодні нерідко виникають у ході виявлення та розкриття злочинів у сфері державних закупівель, зумовлені відсутністю потрібного досвіду та узагальненої оперативно-розшукової й слідчо-судової практики, недосконалістю кримінального законодавства, браком основних положень методики розкриття і розслідування.
Проведене дослідження автора становить не аби який практичний інтерес. Зокрема автором розроблено алгоритм дій, направлений на реалізацію інформації про злочини у сфері державних закупівель, пов’язані з невиконанням або неповним виконанням будівельних робіт; виділено напрямки пошуку доказової інформації під час розслідування злочинів, пов’язаних з проведенням державних закупівель; розглянуто модель інформаційного забезпечення виявлення злочинів у сфері державних закупівель та інше.
Тому цикл наукових праць, представлений Дараганом В.В. є надзвичайно актуальним і буде корисним для практичної діяльності підрозділів Департаменту захисту економіки Національної поліції.

Начальник сектора інформаційного забезпечення Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області.

Погар Юрій Михайлович

Актуальність дослідження Дарагана В.В. пояснюється важливістю вдосконалення діяльності правоохоронних органів щодо протидії злочинам у сфері державних закупівель. Підтримуючи автора, слід підкреслити, що на теперішній час вказані злочини вчиняються зі створенням новітніх схем способів учинення, приховування наслідків, крім того все це ускладнює замаскований характер злочинних дій, що унеможливлює потрапляння злочинців у поле зору правоохоронних органів та сприяє уникненню ними покарання. Ця ситуація потребує активізації та вдосконалення діяльності правоохоронних органів, у тому числі Національної поліції щодо протидії злочинам у зазначеній сфері.
Запропоновані автором новації будуть корисні не тільки у практичній діяльності слідчих та оперативних підрозділів Національно поліції, але можуть бути використані на формування організаційно-правової моделі суспільних відносин, що виникають у сфері державних закупівель. Отже, цикл наукових праць В.В. Дарагана є досить актуальним для науки і практики, а відтак – заслуговує на відзначення премією Президента України для молодих вчених.
Заступник начальника Великобілозірського ВП Кам’янсько-Дніпровського ГУНП в Запорізькій області.

Соколовський Сергій Васильович

Необхідність дослідження проблем протидії злочинам у сфері державних закупівель обумовлена не лише теоретичними, але й практичними потребами подальшого реформування системи правоохоронних органів України. Вказані проблеми автором поставлені й вирішені, по-перше, комплексно; по-друге, в аспекті подальшого вдосконалення чинного законодавства щодо зазначених проблем.
Практичне значення одержаних результатів підтверджується наявністю пропозицій щодо організації виявлення, документування та розслідування злочинів у сфері державних закупівель. Оскільки запропоновані рекомендації пройшли апробацію на практиці, містять новизну та є важливими для практики виявлення, документування та розслідування злочинів у сфері державних закупівель то цикл наукових праць Дарагана В.В. гідний відзначення премією Президента України для молодих вчених.
Начальник відділу швидкого реагування
Національної поліції у Вінницькій обасті
полковник міліції Соколовський В.С.

Толубенко Олексій Володимирович

Протидія злочинам у сфері державних закупівель в України є дуже актуальною на сьогоднішній день. Кризові явища охопили всі сфери суспільства, що впливає на криміногенну ситуацію, створює причинний механізм різкого зростання злочинності та багатьох інших негативних явищ. Очевидно, що успішне вирішення завдань щодо протидії злочинам у сфері державних закупівель можливе лише за умов високопрофесійного виконання підрозділами Департаменту захисту економіки своїх функцій та повноцінного нормативно-правового забезпечення їх діяльності.
Автор циклу наукових праць, на підставі узагальнення наукового надбання у цій галузі й аналізу практики чинного законодавства, сформулював науково обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення організації і тактики здійснення протидії злочинам у сфері державних закупівель. Результати дослідження мають високу практичну цінність. Враховуючи актуальність і нагальність проведенного наукового дослідження, В.В. Дараган заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених.
Перший заступник начальника Мелітопольського відділу поліції
Головного управління Національної поліції в Запорізькій області
підполковник поліції Толубенко О.В.

Мамчій Олексій Іванович

Цикл наукових праць Дарагана В.В. присвячений актуальній тематиці. Варто зазначити, що вказана праця містить дієві практичні рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення організаційно-правових засад щодо протидії злочинам у сфері державних закупівель.
Практичне значення роботи беззаперечно полягає і у тому, що викладені в дослідженні висновки та пропозиції становлять міцний фундамент для їх використання у науково-дослідній сфері під час вивчення загальних і спеціальних питань вдосконалення діяльності підрозділів Департаменту захисту економіки щодо протидії зазначеним злочинам. З урахуванням зазначеного Дараган В.В. заслуговує на присудження щорічної Премії Президента України для молодих вчених.
Перший заступник начальника Бердянського відділу поліції
Головного управління Нацональної поліції в Запорізькій області
підполковник поліції Мамчій О.І.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.