Офіційний веб сайт

Психокультура та інтеракція в контексті експансії інформаційних технологій в авіаційній галузі

м86

Автор: Пономаренко Я.І., Новак Т.В., Бичкова Т.С., к.психол.н.

Представлена Національним авіаційним університетом

Метою роботи є визначення особливостей трансформації інтеракції та психокультури в авіаційній галузі в умовах експансії інформаційних технологій та розроблення рекомендації щодо покращення процесу діяльності спеціалістів у складних операторських системах.

 Техніка настільки стала комп’ютеризованою, що здатна виконувати безліч задач без залучення пілотів. За таких умов постає питання щодо спроможності пілотів отримувати навички та досвід пілотування без допомоги комп’ютеризованих технологій. Що стосується розвитку безпілотних літаків, то постає питання підготовки операторів, що керують даними технічними засобами, їх особливості взаємодії один з одним, їх психокультури. В цілому - про зв'язок психокультури та кваліфікованості. Саме ці особливості, що існують на даний час, зумовлюють зміну та трансформацію як інтеракції, так і психокультури особистості, залученої до діяльності в складних операторських системах, таких як соціо-технічні системи.

Матеріали роботи використовуються при роботі зі спеціалістами авіаційної галузі, в навчальному процесі як з майбутніми спеціалістами операторської діяльності, так і з психологами, що залучені до процесу підготовки фахівців авіаційної сфери, в практичній діяльності психолога та оператора складних ергатичних (технічних) систем та при проведенні професійних тренінгів.

Кількість публікацій: 40, в т.ч. за темою роботи 6 статей, 16 тез доповідей.

Надіслати коментар

Коментарі

jak obniżyć cholesterol?

Czym tak naprawdę istnieje cholesterol?

Cholesterol jest tak naprawdę niezbędnym czynnikiem komórki polskiego
układu. Jest niezastąpionym budulcem cel zaœ inkretów.
Cholesterol częściowo wstaje w naszym układzie — w wątrobie,
zaœ częściowo zapoczątkuje z pokarmu, który na co dzień spożywamy.
Z natury nie jest więc niczym kiepskim.

To co istnieje krzywdzące, to jego zbytek. A uważniej rzeczonej ujmując nadmiar "wrogiego cholesterolu" typu LDL.
Przyjmuje się, że jego stężenie we juch onych powinnyœmy transcendować 100 mg/dl.
Z drugiej stron masz "jadalny cholesterol" rodzaju HDL, którego stężenie onemu winnaœ przewyższać 50 mg/dl obok białogłów natomiast 40 mg/dl obok mężczyzny.
Całkowite stężenie cholesterolu w polskiej krwi powinnyœcie mieścić się w przedziale 114-200 mg/dl.

Jednak jeœliby te taksy zostają przekroczone a ów poziom popiera się poprzez dłuższy czas,
owe zdołasz spodziewać się odpowiedzialnych szkopułów.

Dlatego oną honoruj do takiego stanu — popierajże cholesterol na właściwym poziomie.

dieta na wysoki cholesterol

Czym tak naprawdę istnieje cholesterol?

Cholesterol jest tak naprawdę nieczczym faktorem komórki naszego tworu.
Jest niezastąpionym budulcem celi a inkretów. Cholesterol częściowo wynika w polskim systemie — w wątrobie, a częściowo spada
z pokarmu, który na co dzień spożywamy. Z natur niemu jest toteż niczym wrogim.

To co jest ofensywne, to jego nadmiar. A staranniej rzeczcie ujmując nadmiar "złoœliwego cholesterolu" wariantu LDL.
Przyjmuje się, że jego stężenie we posok niemu powinniœcie przekraczać 100 mg/dl.
Z drugiej paginy masz "wyborny cholesterol"
rodzaju HDL, jakiego stężenie panu powinno przewyższać 50 mg/dl obok kobiet zaœ
40 mg/dl obok mężczyzn. Całkowite stężenie cholesterolu
w naszej farb winnom mieścić się w przedziale 114-200 mg/dl.

Jednak jeœliby te zasad pozostają przeroœnięte zaœ ten stan obstaje się poprzez dłuższy czas,
to zdołasz spodziewać się namaszczonych szkopułów.

Dlatego nie koncesjonujże do takiego stanu — trzymaj cholesterol na właściwym rzędzie.

Руденко Н. П. канд. военных н., профессор

Современная действительность требует изменения социального взаимодействия, ведь все инновации, которые внедряются и распространяются в авиационной сфере, изменяют структуру взаимодействия профессионалов.Это изменение влияет на характер формирования психокультуры. Работа имеет актуальность в современной науке и заслуживает рекомендации на получения премии Президента Украины молодых ученых.

Назарук О.Н., канд. психол. н., доцент

В данной работе описан ряд важных и актуальных проблем, с которыми столкнулось человечество в эпоху столь быстрых перемен. Особое внимание в работе уделяется проблемам, связанным с трансформацией психокультуры и интеракции в авиационной сфере. В работе в целом дается анализ этой проблематики, а также пути повышения эффективности профессионалов, задействованных в столь экстремальной сфере деятельности как авиационная. Работа действительно интересна и заслуживает положительной оценки.

Эмма К., канд. психол. н., доцент

В условиях информационного общества изучение трансформации и модификации интеракции и психокультуры в авиационной отрасли требует особого внимания. За последнее десятилетие техническое обеспечение, оснащение воздушных судов развилось и усложнилось настолько, что возникает вопрос о подготовке специалистов нового уровня. Информационные технологии диктуют свои правила работы, сотрудничества и взаимодействия специалистов, что неизбежно приводит к психологическим перегрузкам.
Очень интересная и актуальная работа, хочется пожелать успехов авторам в дальнейшей разработке их исследований. Считаю, что Пономаренко Я.И., Новак Т.В., Бычкова Т.В достойны рекомендации на присуждение премии Президента Украины молодых учёных.

Ващук М.С., кандидат психологiчних наук

Проблеми психокультури та інтеракції у світі сучасних технологій та, зокрема, в авiації є беззаперечно актуальними та потребують подальшого вивчення задля покращення процесу діяльності спеціалістів у складних операторських системах.
В рефератi роботи чiтко визначенi мета, актуальнiсть, наукова новизна та практична значимiсть. В цiлому робота вiдповiдає сучасним вимогам щодо оформлення наукових праць та має беззаперечну наукову цінність.

Гребеніков О.Г.

Представлена робота являється актуальною, так як дослідження інтеракції та психокультури в авіаційній галузі, їх трансформація і вплив на професійну діяльність операторів в умовах експансії інформаційних технологій є важливою складовою в умовах сучасного розвитку інформаційних технологій і зокрема в авіаційній галузі.
Наукова новизна роботи є незаперечною, і полягає в тому, що в умовах експансії інформаційних технологій авіаційна галузь набула нового рівня розвитку. Техніка настільки стала комп’ютеризованою та «розумною», що здатна виконувати безліч задач без залучення пілотів. За таких умов постає питання щодо спроможності пілотів дійсно отримувати навички та досвід пілотування без допомоги комп’ютеризованих технологій, дослідити чи не перетворюються сучасні пілоти в «операторів» літаків і чи спроможні вони в критичних ситуаціях пілотувати літаки без залучення комп’ютеризованих технологій.
Практична значимість заклечається в тому, що наведені в роботі матеріали можуть бути використані при проведені наукових досліджень, при роботі зі спеціалістами авіаційної галузі, в навчальному процесі як з майбутніми спеціалістами операторської діяльності, так і з психологами, що залучені до процесу підготовки фахівців авіаційної сфери, в практичній діяльності психолога та оператора складних ергатичних (технічних) систем, а також при проведенні професійних тренінгів.
Про вагомі результати представлені в роботі свідчить і те, що авторами за темою роботи опубліковано 6 статей у наукових журналах, що входять до переліку ВАК України, 16 публікацій за матеріалами доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях.
В цілому представлена робота авторів Бичкової Т.С., Новак Т.В., Пономаренко Я.І. «Психокультура та інтеракція в контексті експансії інформаційних технологій в авіаційній галузі» заслуговує на здобуття премії Президента України для молодих вчених у 2014 році.

Генеральний директор авіаційного
науково-технічного товариства
«Качество, надежность, компьютеризация»,
відповідальний редактор збірника наукових праць
«Открытые информационные
и компьютерные интегрированные технологии»
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,
д-р техн. наук, професор О.Г. Гребеніков

Араш .Т

Тема, которую рассматривают авторы очень актуальна и востребована в современном мире. Особенно в авиации. Высокие технологии тесно вошли в нашу жизнь и необходимо это учитывать при подготовке будущих специалистов. В данной работе доступно и четко сформулированны основные теоретические понятия, принципы и методы. Предложенные рекомендации носят прикладной характер и активно используются в учебном процессе. Полученные результаты являются новыми, были представлены на разных конференциях и были высоко оценены. Считаю, что работа Бычковой Т., Новак т. И пономаренко я. Имеет высокий научный уровень, а ее авторы достойны рекомендации на присуждение премии Президента Украины среди молодых ученых.

Араш .Т кандидат технических наук по специальности авиационных двигателей

Андрій (інженер-механік)

Дослідження авторок дійсно має наукову цінність, оскільки присвячено актуальним питанням сучастності. Проблема ефективності операторів технічних систем є однією з найважливіших проблем, що потребує постійного моніторингу. Такі феномени як інтеракція та психокультура є одними з мало досліджуваних, тому розробка цієї проблематики є важливою.

Алена К. (психолог)

Научная работа группы авторов весьма логична и последовательна. Представленное исследование поднимает очень острые и важные вопросы современности. Авиационная сфера все больше и больше развивается и уже невозможно представить жизнь людей без такого удобного и быстрого средства передвижения. Несмотря на развитые технологии центральным звеном все равно остается человек. Поэтому исследования в области повышения эффективности деятельности операторов эргатических систем являются столь актуальными.

Ольга Володимирівна (психолог)

Наукова робота Пономаренко Я.І., Новак Т.В. та Бичкової Т.С. присвячена дуже актуальній проблемі – особливостям трансформації інтеракції та психокультури в авіаційній галузі та підвищення ефективності роботи професіоналів. Оцінюючи представлену роботу, слід зазначити, що автори дуже чітко показали особливості розвитку авіаційної галузі в умовах експансії інформаційних технологій, особливості трансформації інтеракції та психокультури особистості, труднощі з якими можуть зустрічатися професіонали.
Загалом, можна зазначити, що наукова праця заслуговує на те, щоб її автори отримали державну нагороду – Премію Президента України.

Вадим (магистр)

Поддерживаю авторов в их стремлении сделать авиационную сферу более безопасной, так как мы все знаем, что человеческому фактору необходимо уделять максимум внимания. Считаю авторов достойными кандидатами на получение премии Президента Украины для молодых ученых.

Владимир (пилот гражданской авиации)

Работа действительно интересная. Хоть я прочитал только реферат - чувствуется, что авторы провели огромную работу. Аспекты, которые затронуты в работе очень важны и актуальны. Так как с все большим усложнением технических систем необходимы не только специалисты, которые могли бы работать с такими системами, а и могли быть по настоящему подготовленными к такой работе. Не только физически, но и психологически.

Тетяна Олександрівна

Дійсно дуже цікава тема, яка заслуговує уваги. Актуально потавлене питання щодо зв`язку психокультури та кваліфікованості в авіації. Поставлена проблема покращення процесу діяльності авіаційних спеціалістів в операторських системах є надзвичайно важливою в житті суспільства.

Олександр, к.психол.н., доцент

Оцінка наслідків інновацій у світі техніки неможлива без спеціальної уваги до психокультури певної професійної спільноти. Ця проблема потребує глибокого наукового аналізу у її філософському та психологічному ракурсах. Експансія новітніх технологій може бути як джерелом нових можливостей, так і джерелом нових проблем. Загальне враження від даної роботи та підходів, обраних авторами, дуже позитивне. Автори роблять реальні кроки на шляху до побудови фундаментальної системи поглядів на розвиток сучасних соціо-технічних систем виходячи з сутності та властивостей феномену людини.

Ольга

Интересно то, что так четко и аргументированно представлены особенности деятельности профессионалов в авиации ХХІ века. Раскрыты особенности эпохи и ее влияние на эффективность и возможности операторов, проблемы с которыми сталкиваются профессионалы, о которых еще лет 20 назад никто не слышал. Легко, доступно отображена основная проблематика.

Маргарита, бортпроводник

Очень необычно, я бы даже сказала по новому, представлены особенности деятельности профессионалов авиационной сферы. Заставляет задуматься то, что интеракция и психокультура личности так сильно могут влиять на эффективность деятельности.

Олександр Сергійович

Дуже актуальна тема роботи, оскільки межа "технології-людина" стає менш виразною, що з часом може призвести до незвернених наслідків, оскільки чіткого визначення задач, які виконуються людиною стає дедалі менше із експоненціальним збільшенням загального обсягу задач, виконуваних льотним складом.

Юлія

дана робота заслуговує на увагу, адже із розвитком технологій, потрібні нові розробки підготовки фахівців для безпечної та ефективної взаємодї людини та техніки

lara alvisi health's operator Italy

Technology assessment è il futuro in qualsiasi disciplina, va pianificato e programmato in tanti aspetti. La formazione del personale è uno step delicato soprattutto quando c'è il completo passaggio da una tecnologia all'altra (come il passaggio dall'analogico al digitale). l'operatore che si trova di fronte e questa innovazione deve avere la possibilità di essere formato. Il piano di formazione deve essere tale da permettergli di acquisire l'autonomia completa e le skill necessarie.

Николай

Очень интересная и главное актуальная работа. В мире современных информационных технологий и постоянного усовершенствования технических средств, особенно в авиации, все равно особое место занимает человеческий фактор. Так как, человек является основным звеном в работе авиационных систем целесообразно работать не только над эффективностью и улучшением работы технических средств, но и работать непосредственно с профессионалами. Таким образом, выводы полученные авторами в работе, свидетельствуют о том, что именно знания об особенностях интеракции и психокультуры в авиационной сфере могут способствовать повышению безопасности полетов.

Анастасія

Проведені дослідження є актуальними для сучасного стану розвитку суспільства, адже людина є головною продуктивною силою суспільства.
Психокультурна людини грає важливе значення, адже робота в авіаційній галузі прямо повязана з життям людей та їх безпекою.

Анжела Владимировна

Работа действительно заслуживает внимания. Исследуемые аспекты важны в любой сфере деятельности, а особенно в авиационной. Так как улучшение процесса деятельности специалистов в сложных операторских системах может существенно повлиять на безопасность полетов.

Анжела Владимировна, сотрудник университете КНУТД.

Elina Khovzun, RN, USA

A productive and efficient aviation industry serves as the strong foundation for the development of today's global economy. This is an exceptional work that deserves an acknowledgement and its authors should be nominated for President's award.

Анна

Дійсно актуальна тема,яка потребує розгляду.

Іван Остапенко

Актуальна тема, яку можна розвивати. Дослідження інтеракції та психокультури персоналу в екстримальних умовах дозволить визначити найбільш ймовірні помилки та розробити тренінги для їх попередження, що призведе до виходу на новий рівень безпеки в авіаційній галузі.

ігорь

Даний реферат дуже цікава і актуальна робота.Автори визначили проблематику психокультури і інтеракції в сучасній авіаційній галузі. Дійсно, робота колективу авторів заслуговує на увагу, оскільки вони займаються важливими питаннями у сфері безпеки авіаперельотів.

Войтко Виктория - гос. служащая

отличная работа, тема раскрыта полностью, интересно и актуально.
авторы достойные кандидаты премии Президента Украины молодых ученых

Вероніка

Зараз дійсно всі льотні операції здійснюються за допомогою комп'ютерів, але вирішальну роль в екстримальній ситуації все таки грає людський фактор. Тому, на мою думку, дослідження в даній роботі є досить актуальним та корисним для суспільства.

Кондратюк Алёна (Великий Новгород) - магистр

На сегодняшний день довольно актуальная тема! Полезно было прочитать статью, так как роль человека в современной авиации достаточно велика,даже не смотря на то, что на первый план выходят информационные технологии.Поэтому очень важно учитывать психокультуру и интеракцию человека в авиации.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.