Офіційний веб сайт

Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття

р3

Представлено Київським національним університетом технологій та дизайну

 

Автори: Щербань В.Ю., д.т.н., Піпа Б.Ф., д.т.н., Чабан В.В., д.т.н., Щербань Ю.Ю., д.т.н., Каплун В.В., д.т.н., Здоренко В.Г., д.т.н.,  Червонюк О.К., Чубукова О.Ю., д.е.н.

 

Метою роботи є підвищення продуктивності технологічного устаткування та якості випускаємої продукції, експортних можливостей та зменшення імпортозалежності в товарах текстильної, швейної та взуттєвої галузей.

Сформовано базові концептуальні засади зі створення нових енергоефективних технологій, які дозволили підвищити надійність роботи текстильного, швейного та взуттєвого комплексів України, збільшити випуск матеріалів та виробів з вітчизняної сировини при зростанні продуктивності та якості.

Теоретично обґрунтовано, розроблено і впроваджено нові, оригінальні технологічні процеси формування текстилю, як побутового так і технічного призначення (для прокладання труб газо- та нафтогонів з заводським ізоляційним покриттям, для виготовлення фільтрів для вугольної та цукрової промисловості), конструкцій механізмів швейних, в’язальних та ткацьких машин їх робочих органів (в'язальних голок, клинів і платин) на основі оптимізації (мінімізації) їх геометричних розмірів та виключення виникання технологічних дефектів (поперечна смугастість, посадка матеріалу при зшиванні текстилю та шкіри), розширення технологічних можливостей за рахунок використання різноманітної сировини, приводів та пристроїв зниження динамічних навантажень, автоматизованих комплексів для розкрою натуральної та штучної шкіри для виготовлення елементів взуття з мінімізацією відходів, пристроїв контролю теплового стану електрообладнання та систем автономного електроживлення.

На замовлення Командування Сухопутних Військ України, спільно з Національною академією сухопутних військ України ім. гетьмана Петра Сагайдачного створено текстильні матеріали перспективного бойового екіпірування військовослужбовців сухопутних військ Збройних Сил України.

Загальна економічна ефективність впровадження ресурсоощадних технологій виробництва на 140 підприємствах і фірмах становить понад 2,65 млрд.грн.

 

Кількість публікацій: 47 монографій, 50 підручників та навчальних посібників, Енциклопедія швейного виробництва, 983 статті. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 558 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 18. Отримано 47 патентів України на винахід, 45 деклараційних патентів на винахід, 3 патенти Росії та міжнародний патент. За даною тематикою захищено 19 докторських і 48 кандидатських дисертації.

 

Громадське обговорення роботи відбулося 14 вересня  2017 року о 12.00 на засіданні Вченої ради Хмельницького національного університету за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11.
Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті  Комітету. 

 

 

 

Надіслати коментар

Коментарі

Dyrektor mgr Beat Dworacka

P.P.H.U. Flaxpol

The work is devoted to the development and implementation of scientific regularities, engineering methods of designing and introducing into the production of resource-saving technologies and equipment of the garment and textile industry, which provide people with clothing and knitted products, and related industries with technical fabrics. It should be emphasized that sewing machines are the most complex in the world in terms of kinematics technology machines, and warp-knitting machines are the most complex machines in the world for the processing of artificial and chemical threads in a knit fabric or a product. The work is relevant and has great practical importance.

Prof. Chang Van Bao

Socialist Republic of Vietnam

The proposed work covers a large series of research and publications that supplement and follow one another. The level of theoretical and practical researches exceeds the best world research in this area. In this context one should note the author’s development of real equipment and technologies that have proved their efficiency and practical value. They are tested and implemented. A large number of copyright certificates and patents, 145 of which have been introduced into production, confirm the importance and relevance of the developments, their scientific novelty and significance.
We believe that the authors of the "Resource-saving technologies in textiles, clothing and footwear production" deserve a State Award.

Paweł Czarnecki Rector WMU

Rector of Warsaw Management University

To Ukrainian Committee for State Awards

The value of the work is to apply a systematic approach to solving the problems of developing new and improving existing resource-saving technologies and equipment. They are based on increasing the reliability of technological complexes of textile, clothing and footwear production with the help of the development of new, original technological processes for the formation of textiles, both domestic and technical (for laying gas and oil pipelines with factory insulation). I support this work.

G. Gavtadze Rector ATSU

The work "Resource-saving technologies in textile, clothing and footwear production" presents methodological foundations for the national information technology market development, resource-saving and energy-saving technologies in particular, for efficient operation of sewing and textile enterprises.
The work is relevant, timely, characterized by methodological and practical importance, which is proved by a large number of articles published in professional editions and registered in international scientometrical bases. I support this work.

Prof. Hendrik Doss

Supporting the work, I suggest that modern trend in knitting machinery is increasing knitting machines efficiency due to their speed characteristics. The solution of this problem is impossible without theory development in designing of knitting mechanisms, drives, etc. and first of all the research of dynamic processes that arise during the period of unstable modes of machines and in the needle-wedge pair.
Scientific novelty of researches is in the development of the theory of dynamic processes, in the development of scientific principles of designing fundamentally new effective structures of knitting systems, which allows to significantly improve the efficiency of knitting machines at the expense of resource-saving technologies, both the manufacture of machines themselves, and the preservation of raw materials, processed in canvas.

Ректор Нурали Шохиён

Дангаринський державний університет
Таджикистан, м. Дангара

Работа посвящена разработке и внедрению научных закономерностей, инженерных методов проектирования и внедрению в производство ресурсосберегающих технологий и оборудования швейной и текстильной промышленности, обеспечивающих человека одеждой и трикотажными изделиями, а смежные отрасли промышленности техническими тканями. При этом нужно подчеркнуть, что швейные машины являются самыми сложными в мире по кинематикой технологическими машинами, а основовязальные машины являются самыми сложными в мире машинами по переработке искусственных и химических нитей в трикотажное полотно или изделие. Работа актуальна и имеет очень большое практическое значение.

Д.т.н., професор Зубрецька Н.А.

Концепція роботи полягає у застосуванні системного підходу до вирішення проблем розробки нових та удосконалення існуючих ресурсоощадних технологій та обладнання на основі підвищення надійності технологічних комплексів виробництв текстилю, одягу та взуття. Вперше розв'язано проблему зі створення нових ресурсоощадних, енергоефективних технологій, які дозволили підвищити надійність роботи текстильного, швейного та взуттєвого комплексів України по випуску матеріалів та виробів з новими властивостями з вітчизняної сировини при зростанні продуктивності та якості.
Дослідження та оптимізація окремих технологічних процесів та конструктивних схем обладнання дало ряд нових наукових та практичних результатів. Розроблено інженерні методи проектування та створення нових конструкцій трикотажних машин та їх робочих органів (голок, клинів, платин), що дозволяє суттєво підвищити ефективність роботи трикотажних машин за рахунок ресурсоощадних технологій виготовлення як самих машин, так i збереження сировини, що перероблюється в полотно. Особливо цінним вважаю розробку ультразвукових методів та приладів технологічного контролю натягу ниток та тканин, а також поверхневої густини текстильних матеріалів, застосування яких дозволяє суттєво зменшити витрати сировини на виробництво готової продукції та підвищити її якість за рахунок можливості виготовлення продукції у мінусовому полі по поверхневій щільності.
Дуже важливим є також те, що ця робота спрямована на покращення бойового екіпірування військовослужбовців Збройних сил України. На замовлення командування сухопутних військ Збройних сил України, спільно з Національною академією сухопутних військ України ім. гетьмана Петра Сагайдачного, при безпосередньої участі авторів роботи виконується науко-дослідна робота за шифром «Текстиль-Б» по створенню нових текстильних матеріалів перспективного бойового екіпірування військовослужбовців сухопутних військ Збройних Сил України.
Підтримую роботу «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» та її авторів Щербаня Володимира Юрійовича, Піпу Бориса Федоровича, Чабана Віталія Васильовича, Щербаня Юрія Юрійовича, Каплуна Віктора Володимировича, Здоренка Валерія Георгійовича, Червонюка Олега Казимировича,Чубукову Ольгу Юріївну. Вважаю, що вона достойна здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки у 2017 році.

Засл. діяч науки і техніки України, д.т.н., проф. Зенкін А.С

Робота «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» подана Київським національним університетом технологій та дизайну на здобуття Державної премії України 2017 р. в галузі науки і техніки спрямована на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні, а саме на розроблення новітніх екологічно орієнтованих, високоефективних і ресурсозберігаючих технологій виробництва текстилю, одягу та взуття шляхом створення конкурентоспроможних товарів текстильної, швейної та взуттєвої галузі, що забезпечує випуск широкого асортименту цієї продукції, високоефективним, раціональним і комплексним використанням вторинних ресурсів, а також збереженням природнього середовища. В роботі сформовано базові концептуальні засади, які полягають у застосуванні системного підходу до вирішення проблеми по створенню нових ресурсоощадних, енергоефективних технологій, які дозволили підвищити надійність роботи текстильного, швейного та взуттєвого комплексів України по випуску матеріалів та виробів з новими властивостями з вітчизняної сировини при зростанні продуктивності та якості. Робота «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» повністю відповідає сучасному рівню наукових і технічних знань, тенденціям науко-технічного прогресу, створює умови для значного зростання науково-технічного потенціалу галузі з урахуванням світових тенденцій та повністю відповідає вимогам, які висуваються до робіт, які заслуговують здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Підтримую роботу «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» та її авторів Щербаня В. Ю., Піпу Б. Ф., Чабана В. В., Щербаня Ю. Ю., Каплуна В. В., Здоренка В. Г., Червонюка О. К.,Чубукову О. Ю.та вважаю, що вона гідна здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

д.т.н. , професор Синенко М.О.

Колективом авторІв вперше розв'язано проблему зі створення нових ресурсоощадних, енергоефективних технологій, які дозволили підвищити надійність роботи текстильного, швейного та взуттєвого комплексів України по випуску матеріалів та виробів з новими властивостями з вітчизняної сировини при зростанні продуктивності та якості. Дослідження та оптимізація окремих технологічних процесів та конструктивних схем обладнання дало ряд нових наукових та практичних результатів. Розроблено інженерні методи проектування та створення нових конструкцій трикотажних машин та їх робочих органів (голок, клинів, платин), що дозволяє суттєво підвищити ефективність роботи трикотажних машин за рахунок ресурсоощадних технолопй виготовлення як самих машин, так i збереження сировини, що переробляеться в полотно. Створено нові способи в'язання i структури, що дозволяють не тільки зменшити затрати сировинних ресурсів, але i розширити спектр застосування цих структур завдяки їх новим властивостям i покрашеними оптичними i структурними можливостями. Виготовлено i експериментально досліджено пристрої дискретної відтяжки полота. Спроектовано та розроблено нові види технолопчного обладнання для виготовлення взуття та швейних виробів, нових технологічних методів проектування на засадах ресурсоощадних технолопй. Сформовано принципово нові підходи до розробки комплексів програмного забезпечення для дослідження важільних механічних систем, що інтегровано із середовищем підтримки конструкторської документації на основі сучасних вимог до єдиної проектно-конструкторської документації. Розроблено технічні умови на виробництво даної продукції, характеристики якої перевищують світові аналоги.зроблено нові конструкції приводів основов'язальних машин i пристроїв зниження динамічних навантажень на них.

К.т.н. Калашник В.Ю.

Авторами роботи запропоновано шляхи вирішення важливої наукової проблеми, яка полягає в системному аналізі всієї низки технологічних процесів отримання кінцевих продуктів переробки ниток, натуральної та штучної шкіри,текстилю, одягу та взуття на основі підвищення надійності роботи технологічних комплексів. За результатами роботи опубліковано 2735 наукових праць, у т.ч. 47 монографій, 50 підручників та навчальних посібників, Енциклопедія швейного виробництва.
Робота, яку присвячено створенню теоретичної і експериментальної бази для вирішення завдань проектування і розробки виробів легкої промисловості на основі перспективних експлуатаційних характеристик, безумовно є актуальною.
Вважаю, що робота «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» за одержаними важливими результатами, а також за своєю науковою і практичною цінністю заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

К.т.н., доцентПінчук А.В.

Промисловий випуск конкурентоспроможних виробів з заданими властивостями та створення відповідних технологій та обладнання потребує розробки концепції стратегічних основ організації та функціонування сучасних виробництв. Дослідження ринку виробників текстильної, швейної та взуттєвої продукції України, що працюють на умовах давальницької сировини, показало необхідність розробки нових та модернізація існуючих технологій та обладнання, що призведе до покращення роботи підприємств згідно Державної програми розвитку текстильної, швейної та взуттєвої промисловості на перспективу.
У науково-технічному напрямку об’єднані дослідження співробітників семи наукових шкіл. Вони спрямовані на розробку теоретичних основ, методів та засобів підвищення надійності технологічних комплексів виробництв текстилю, одягу та взуття, що включають розробку нових оригінальних технологічних процесів формування текстилю, як побутового так і технічного призначення (для прокладання труб газо- та нафтогонів з заводським ізоляційним покриттям, для виготовлення фільтрів для вугольної та цукрової промисловості), конструкцій механізмів швейних, в’язальних та ткацьких машин їх робочих органів (в'язальних голок, клинів і платин) на основі оптимізації (мінімізації) їх геометричних розмірів та виключення виникання технологічних дефектів (поперечна смугастість, посадка матеріала при зшиванні текстилю та шкіри), розширення технологічних можливостей за рахунок використання різноманітної сировини, приводів та пристроїв зниження динамічних навантажень, автоматизованих комплексів для розкрою натуральної та штучної шкіри для виготовлення елементів взуття з мінімізацією відходів, пристроїв контролю теплового стану електрообладнання та систем автономного електроживлення, що дало змогу підвищити ресурсоощадність таких виробництв та конкурентоспроможність продукції, збільшити експортні можливості та зменшити імпортозалежність в товарах текстилю, одягу та взуття.
Робота «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» сприяє наближенню України до високих економічних стандартів Європи і світу, має високу практичну та наукову значущість, а колектив її виконавців, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Доцен, к.т.н. Шолудько М.І.

Впровадження нових, ресурсоощадних технологій та обладнання у промислове виробництво дозволило: розробити теоретичні основи, методи та засоби підвищення надійності трикотажних в’язальних машин для виробництва полотен та готового одягу, зокрема теорію та математичні моделі взаємодії голок з клинами в’язальних машин з урахування технологічних навантажень, що діють на голки в процесі в’язання; теорію динаміки напружень, що виникають в елементах в’язальної голки з урахуванням явища відбиття хвиль та жорсткості системи голка-клин; в результаті виконаних досліджень динаміки механічних систем удосконалити методи знаходження динамічних навантажень в’язальних машин та автоматів, динамічна модель яких представлена двомасовою моделлю, тримасовою моделлю з першою ведучою масою, тримасовою моделлю з середньою ведучою масою та чотиримасовою моделлю з розгалуженням ведених мас; для підвищення надійності текстильного та трикотажного обладнання, на базі теоретичних та експериментальних досліджень, створити принципово нові та удосконалити існуючі ресурсоощадні механізми в’язальних машин, що забезпечують підвищення продуктивності обладнання, покращення якості та зменшення відходів готової продукції, зокрема це приводи текстильних машин, системи подачі, системи натягу ниток основи та готового полотна.
Представлена робота «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття», по отриманим комплексним результатам має високу цінність для підвищення продуктивності технологічного устаткування та якості випускаємої продукції, а колектив її авторів заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Студент

Доброго дня представники комітету.
Пише студент КНУТД.
Нам сказали що завідувач кафедри КІТВТ Здоренко іде на премію.
То я вважав що такі премії отримують лише поважні і достойні люди.
А як може бути достойною людина що вимагає зі студентів гроші за те щоб поступити в магістратуру або отримати залік? І у
це не тільки з мене, а з усіх студентів.
Але всі бояться це сказати щоб не вигнали з універу.
І ще професор Каплун непорядний викладач. Він нам з 4 роки жодної лекції не прочитав, за нього весь час пари завлаб проводила.
І от таким людям дає держава премії.

Академік НАН України Б.М. Данилишин

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Заслужений діяч науки і техніки України
Доктор економічних наук, професор

Одним з пріоритетних завдань держави є підвищення рівня добробуту населення та задоволення його життєво необхідних потреб. Відродження на національному рівні легкої промисловості, активізація діяльності швейних та текстильних підприємств може стати тим важелем, який сприятиме розв’язанню великої кількості соціально-економічних проблем та певним чином прискорити входження України у світовий економічний простір. Враховуючи такі реалії сьогодення як наявність розвинутих, з точки зору виробництва товарів легкої промисловості, країн як Китай, Туреччина та інші, світову та національну кризу, сучасні проблеми обмеженості ресурсів, представлена на розгляд робота «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» є надзвичайно актуальною, оскільки в результаті її виконання колективом авторів розв’язано цілу систему завдань та досягнуто поставленої мети – удосконалити процеси проектування нового обладнання швейної і текстильної промисловості та оптимізувати відповідні технологічні процеси за рахунок використання ресурсоощадних технологій. Плідна робота колективу авторів протягом багатьох років підтверджується достатньою кількістю публікацій, у тому числі у виданнях, які зареєстровані у міжнародних наукометричних базах, отриманих патентів, позитивними оцінками щодо виконання держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт, присвячених тематиці відновлення швейної та текстильної промисловості України та формування ринку ресурсоощадних технологій.
Вважаємо, номінована робота «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» є край необхідною для підвищення рівня соціально-економічного розвитку країни, ресурсозбереження, подолання безробіття та створення нових робочих місць, а колектив її авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Чл.-кор. НАН України Копиленко О. Л.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Директор Інституту законодавства Верховної Ради України
Академік Національної академії правових наук України
Доктор юридичних наук, професор

Відповідно до програми економічних реформ одним із дієвих виходів України на світовий ринок передбачається виробництво сучасних виробів швейної і текстильної промисловості та товарів широкого вжитку. Зрозуміло, що це неможливо без наукових досліджень при розробленні нових, ресурсоощадних технологій та обладнання швейної і текстильної промисловості, їх проектування та виготовлення. Промисловий випуск конкурентоспроможних виробів із заданими властивостями та створення відповідних технологій і обладнання потребує розробки концепції організації та функціонування сучасних виробництв. Саме вирішеню таких проблем присвічено дослідження наукового колективу КНУТД за темою «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття». Крім того, що результати дослідження носять методологічно-практичний характер, їх використано при розробці Державної програми розвитку легкої промисловості на перспективу, Державної програми розвитку внутрішнього співробітництва шляхом забезпечення здійснення контролю під час імпорту продукції легкої промисловості з метою недопущення заниження митної вартості та обмеження на законодавчому рівні ввезення товарів, що були у використанні ("секонд-хенд"), а також здійснення відповідних заходів з тарифного регулювання.
Теоретичні, методологічні та практичні напрацювання науковців підтверджують своєчасність дослідження, а колектив авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. Бабак В.П.

Заступник директора з наукової роботи Інституту технічної теплофізики
НАН України

Розроблення теоретичних та практичних основ ресурсоощадних технологій та обладнання для виробництва текстилю, одягу та взуття з використанням вітчизняної сировини на базі створення аналітичних методів дослідження взаємодії ниток з робочими органами технологічного устаткування та в процесі формування тканин і трикотажу, аналізу та синтезу основних робочих вузлів швейного та текстильного обладнання, їх структурної оптимізації для забезпечення енергоефективності при виконанні технологічних процесів, зменшенні простоїв обладнання та підвищення його продуктивності дозволили створити алгоритми та розробити пакети прикладних програм для визначення технологічних зусиль при переробці ниток на технологічному устаткуванні, регресійні залежності, нові методи визначення фізико-механічних властивостей тканин і ниток з них можуть бути використані на машинобудівних підприємствах, фабриках, НДІ даного профілю для модернізації існуючого устаткування і розроблення нового. Особливу актуальність номінованої роботи «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» саме нині визначають висока вартість енергоносіїв та матеріалів і відсутність твердих гарантій їх поставок до України. Слід зазначити, що дана робота є не просто комплексом оригінальних інженерних рішень конкретних технічних проблем. Насамперед, це системна багаторічна праця, яка базується на розробленні та розвитку наукових засад та методологій нових напрямів, проведенні фундаментальних досліджень щодо розроблення нових ефективних технологій та обладнання для виготовлення виробів як побутового, так і спеціального призначення. Про це свідчить значна кількість наукових публікацій, монографій, посібників, патентів, захищених докторських та кандидатських дисертацій, наведених у презентації.
Цінність роботи полягає у застосуванні системного підходу до вирішення проблем розроблення нових та удосконалення існуючих ресурсоощадних технологій та обладнання на основі підвищення надійності технологічних комплексів виробництв текстилю, одягу та взуття щляхом розроблення нових, оригінальних технологічних процесів формування текстилю, як побутового так і технічного призначення (для прокладання труб газо- та нафтогонів з заводським ізоляційним покриттям, для виготовлення фільтрів для вугольної та цукрової промисловості), конструкцій механізмів швейних, в’язальних та ткацьких машин їх робочих органів (в'язальних голок, клинів і платин) на основі оптимізації (мінімізації) їх геометричних розмірів та виключення виникання технологічних дефектів (поперечна смугастість, посадка матеріала при зшиванні текстилю та шкіри), розширення технологічних можливостей за рахунок використання різноманітної сировини, приводів та пристроїв зниження динамічних навантажень, автоматизованих комплексів для розкрою натуральної та штучної шкіри для виготовлення елементів взуття з мінімізацією відходів, пристроїв контролю теплового стану електрообладнання та систем автономного електроживлення.
Робота «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» сприяє наближенню України до високих економічних стандартів Європи і світу, має високу практичну та наукову вартість, а колектив її виконавців, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Член-кореспондент НАН України Брик О. Б.

Завідувач відділом Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворенн ім. М,П. Семененка НАН України, докт. фіз. - мат. наук

Вчені КНУТД, що претендують на Державну премію України в галузі науки і техніки, безумовно внесли величезний вклад до розширення можливостей створення ресурсоощадних, новітніх технологій виготовлення текстилю, одягу та взуття. Розробка і широке застосування подібних технологій відповідає світовому рівню наукових досліджень.
Ступінь обґрунтованості наукових методів, положень, висновків і рекомендацій наукової роботи визначається коректністю виконаних теоретичних і експериментальних досліджень, практичним застосуванням одержаних результатів у реальному виробництві.
Актуальність розглянутої проблеми, доцільність проведення наукових досліджень у даному напрямку, корисність одержаних результатів для подальшого розвитку текстильної, швейної та взуттєвої промисловості дають право вважати, що автори роботи «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Д.е.н., професор Черняк О. І.

Заслужений працівник освіти України
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сучасний стан економічного розвитку України характеризується невизначеністю, ресурсними обмеженнями та появою непередбачувальних ризиків. Подолати цю систему негараздів можна лише шляхом використання теорії розроблення та впровадження інформаційних технологій, основ економіко-математичного моделювання на всіх об’єктах економічної діяльності, зокрема підприємствах швейної та текстильної промисловості, як однієї з основних, що задовольняє життєвонеохідну людську потребу. В представленній на рогляд роботі «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» досить повно викладено методологічні основи формування національного ринку інформаційних технологій, зокрема ресурсоощадних та енергозберігаючих для ефективної роботи підприємств швейного і текстильного спрямування. Крім цього, запропоновано математичні методи та сучасне програмне забезпечення розв’язання задач оптимiзацiї вироничо-управлінських процесів на відповідних підприємствах при розробленні/використанні ресурсоощадних технологій з великою кількістю параметрів та складним взаємозв'язком між собою.
Робота є актуальною, своєчасною, характеризується методологічно-практичною значущостю, що доведено великою кількістю статей опублікованих у фахових виданнях і зареєстрованих у міжнародних науковометричних базах. На наш погляд, робота «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» відповідає сучасним вимогам, які поставлені державою перед швейною та текстильною промисловістю, а колектив дослідників заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Д.т.н., професор Опонасенко В.М.

Провідний науковий співробітник Інституту кібернетики НАН України

Цінність роботи полягає у застосуванні системного підходу до вирішення проблем розробки нових та удосконалення існуючих ресурсоощадних технологій та обладнання на основі підвищення надійності технологічних комплексів виробництв текстилю, одягу та взуття щляхом розробки нових, оригінальних технологічних процесів формування текстилю, як побутового так і технічного призначення (для прокладання труб газо- та нафтогонів з заводським ізоляційним покриттям, для виготовлення фільтрів для вугольної та цукрової промисловості), конструкцій механізмів швейних, в’язальних та ткацьких машин їх робочих органів (в'язальних голок, клинів і платин) на основі оптимізації (мінімізації) їх геометричних розмірів та виключення виникання технологічних дефектів (поперечна смугастість, посадка матеріала при зшиванні текстилю та шкіри), розширення технологічних можливостей за рахунок використання різноманітної сировини, приводів та пристроїв зниження динамічних навантажень, автоматизованих комплексів для розкрою натуральної та штучної шкіри для виготовлення елементів взуття з мінімізацією відходів, пристроїв контролю теплового стану електрообладнання та систем автономного електроживлення.
Розробка теоретичних та практичних основ ресурсоощадних технологій та обладнання, призначених для виробництва текстилю, одягу та взуття, з використанням вітчизняної сировини на базі створення аналітичних методів дослідження взаємодії ниток з робочими органами технологічного устаткування та в процесі формування тканин і трикотажу, аналізу та синтезу основних робочих вузлів швейного та текстильного обладнання, їх структурної оптимізації для забезпечення енергоефективності при виконанні технологічних процесів, зменшенні простоїв обладнання та підвищення його продуктивності дозволили створити алгоритми та розробити пакети прикладних програм для визначення технологічних зусиль при переробці ниток на технологічному устаткуванні, регресійні залежності, нові методи визначення фізико-механічних властивостей тканин і ниток з них можуть бути використані на машинобудівних підприємствах, фабриках, НДІ даного профілю для модернізації існуючого устаткування і розробки нового.
Робота «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття», по отриманим теоретичним та практичним результатам має високу цінність для підвищення продуктивності технологічного устаткування та якості випускаємої продукції, експортних можливостей та зменшення імпортозалежності в товарах текстильної, швейної та взуттєвої галузей, а колектив її авторів заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Д.т.н, професор Сур'янінов М.Г.

Завідувач кафедри Одеської державної академії будівництва та архітектури

Вирішальну роль в підвищенні ефективності роботи трикотажних машин відіграють наукові дослідження, направлені на створення теорії проектування та інженерних методів розрахунку в’язальних систем. Особливо актуальним на сучасному етапі розвитку трикотажного машинобудування є дослідження динамічних процесів в парі голка-клин та в самій голці, а також вплив конструктивних параметрів робочих органів в’язальних систем (голок та клинів) на процес в’язання якісного трикотажного полотна.
Сучасною тенденцією трикотажного машинобудування є підвищення ефективності роботи трикотажних машин за рахунок їх швидкісних характеристик. Вирішення цієї проблеми не можливе без розвитку теорії проектування механізмів в’язання, приводу та ін. і в першу чергу досліджень динамічних процесів, що виникають в період несталих режимів роботи машин та в парі голка-клин.
Наукова новизна досліджень полягає: в розробці теорії динамічних процесів, що виникають при взаємодії голок з клинами; в розробці теорії динамічних процесів в голці трикотажної машини; в розробці наукових основ проектування принципово нових ефективних конструкцій в’язальних систем, що дозволяє суттєво підвищити ефективність роботи трикотажних машин за рахунок ресурсоощадних технологій як виготовлення самих машин, так і збереження сировини, що переробляється в полотно.
Практична значущість полягає в розробці інженерних методів проектування та створення принципово нових конструкцій трикотажних машин та їх робочих органів. Результати роботи впроваджені на Чернівецькому заводі легкого машинобудування Чернівцілегмаш з економічним ефектом 1,24 млн. крб. та на багатьох трикотажних підприємствах. Сумарний економічний ефект від впровадження результатів досліджень становить 1,3 млн. крб. за рік.
Вирішено важливе завдання теоретичного та прикладного характеру щодо створення систем базових конструктивно – уніфікованих рядів обладнання швейної промисловості, які побудовані на основі фізико-механічних властивостей напівфабрикатів виробів, що виробляються за ресурсоощадних технологій. Розроблено нову концепцію побудови швейних машин із регульованою посадкою матеріалу на основі науково обґрунтованих фізичних моделей процесу під адаптованим впливом робочих органів. Сформульовані і вирішені багатокритеріальні задачі параметричної оптимізації мікроформ із регулярною і нерегулярною структурою на основі узагальненого критерію якості - обробки напівфабрикату виробу для широкої гами матеріалів, застосовуваних у промисловості, що забезпечують підвищення якості та ефективність обробки.
Підтримую роботу «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» і вважаю вірним щодо присвоєння колективу науковців нагороди – Державної премії з науки і техніки.

Д. ф-м. н., професор Гамалій В. Ф.

Завідувач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики Кіровоградського національного технічного університету

Робота, яка представлена на отримання Державної премії з науки і техніки вигідно вирізняється серед інших тим, що направлена на створення конкуренто сировинної продукції забезпечення однієї з перших життєво необхідних потреб.
В ній представлені методи, технології, принципи створення сучасного одягу та взуття, виробництва тканин, причому з урахування обмеженості ресурсів, наявності сучасного обладнання, машин та автоматів, а також засобів підвищення надійності електроживлення та ресурсоощадності у виробництві.
Цікавим є використання в процесі дизайну, виконання діяльності по виготовленню товарів легкої та переробної промисловості сучасного електронного інструментарію. Наприклад 3D-технології та інтелектуальні мережі управління.
Запропоновані економіко-математичні методи обчислення показників роботи машин і автоматів, впровадження ресурсоощадних технологій можуть бути використані в навчальному процесі при дослідженнях діяльності інших виробництв.
Впровадження у практику запропонованих заходів дозволило отримати понад 2 млрд. грн. економічного ефекту, що дуже важливо в сучасних умовах господарювання.
Підтримую роботу «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» і вважаю вірним щодо присвоєння колективу науковців нагороди – Державної премії з науки і техніки.

Д.т.н., професор - Афтанділянц Є. Г.

Завідувач кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України

Зараз перед виробниками поставлені задачі зростання інтенсивності технологічних процесів, їх ресурсозбереження та підвищення якості готової продукції, зокрема – текстильної, швейної та взуттєвої.
Безперечною заслугою претендентів варто вважати розробку нових та модернізацію існуючих технологій та обладнання, що вдосконалює роботу підприємств і сприяє випуску широкого асортименту продукції текстильної, швейної та взуттєвої промисловості, а також забезпечує високоефективне, раціональне і комплексне використання вторинних ресурсів і збереження природного середовища.
Робота вирізняється оригінальним підходом до аналізу та вирішення поставлених завдань та високою інформативністю. Теоретичні положення у науковій роботі сформульовані чітко та доказово підтверджуються експериментальними дослідженнями. Висновки авторів достовірні і результативні, ґрунтуються на аналізі значного фактичного матеріалу.
Наявність таких робіт свідчить про позитивний вектор динамічного розвитку легкої промисловості України в цілому, тому вважаю, що справедливим і заслуженим буде рішення з присудження її авторам Державної премії в галузі науки і техніки.

Д.т.н., професор Ступа В.І.

Заслужений діяч науки і техніки України
Завідувач кафедри Чернігівського національного технологічного університету

Відгук на роботу «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» представлену Київським національним університетом технологій та дизайну на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Робота присвячена розробці і впровадженню наукових закономірностей, інженерних методів проектування та впровадженню у виробництво ресурсоощадних технології та обладнання швейної та текстильної промисловості, які забезпечують людину одягом та трикотажними виробами, а суміжні галузі промисловості технічними тканинами. При цьому потрібно підкреслити, що швейні машини є самими складними в світі за кінематикою технологічними машинами, а основов’язальні машини є самими складними в світі машинами по переробці штучних і хімічних ниток в трикотажне полотно або виріб.
Створення робочих місць і забезпечення людини одягом, розробка вітчизняних структур спеціальних фільтрувальних технічних тканин для цукрової та вугільної промисловості та обладнання для їх виготовлення, швейного обладнання для роботи працівників з обмеженими фізичними можливостями є актуальними для малого і середнього бізнесу на Україні.
Вважаю, що авторський колектив Київським національним університетом технологій та дизайну створив і впровадив у виробництво фундаментальну прикладну роботу, що заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Д.т.н., професор Приймак О.В.

Київський національний університет будівництва і архітектури

Представлена робота на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки авторів Київського національного університету технологій та дизайну вражає актуальністю проблеми та системним і комплексним підходом до її розв'язання. Необхідні були не тільки строго структуровані по вертикалі за різновидами легкої промисловості якісні наукові дослідження, а й взаємно пов'язанні по горизонталі текстильної, швейної та взуттєвої галузей, на основі сучасних існуючих та створюваних методів досліджень та методик розрахунків. Заявлена кількість публікацій (2735, в т.ч. 47 монографій, 50 підручників та навчальних посібників, енциклопедія швейного виробництва, 983 статей, 27 - у закордонних виданнях), що представляють отриману наукову і практичну цінність свідчать про когнітивну організацію праці з розробленням стратегії та тактики управління людськими ресурсами в рамках певного часового періоду. Безперечно, результати наукових досліджень, як і їх організація можуть бути успішно апробовані у суміжних галузях економіки та сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності на світовому ринку виробів із різних типів та видів текстильних та шкіряних матеріалів. Вважаю, що комплексна науково-практична робота за темою «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» заслуговує Державної премії України в галузі науки і техніки, а її автори присудження відповідного звання.

Д. е. н., професор М.М. Єрмошенко

Заслужений діяч науки і техніки України
Проректор з наукової роботи ВНЗ "Національна академія управління"

На сучасному етапі ринкових умов господарювання перед виробниками текстилю, одягу та взуття постають завдання підвищення рівня конкурентоспроможності, економічного потенціалу підприємств легкої промисловості, а також ресурсозбереження та ресурсозаощадження.
В роботі представлені новітні підходи до вирішення поставлених задач, які базуються на основі ресурсоощадних технологій та системного управління.
Науковці виокремили принципи ефективного управління процесами ресурсо- та енергозбереження, до яких віднесли ефективність, екологічність, інноваційність та комплексність.
Важливою складовою є й те, що в роботі показана роль держави та знань при управлінні ресурсозбереженням.
Пропозиції щодо впровадження 3D-технологій та інтелектуальних мереж управління технологічними процесами виробництва текстилю, одягу та взуття дозволило удосконалити процеси дизайну та отримати значний економічний ефект.
Вважаю, що робота науковців КНУТД «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» є актуальною в сучасних ринкових умовах, має високу наукову значимість та, безумовно, заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Д.т.н., проф. Ловейкін В. С.

Завідувач кафедрою конструювання машин і обладнання Національного університету біоресурсів і природокористування України.

В роботі сформовано концептуальні основи застосування системного підходу до розв'язання проблеми розробки нових технологій та обладнання шляхом підвищення надійності технологічних комплексів виробництва текстилю побутового та технічного призначення.
Розроблені нові конструкції механізмів швейних, в’язальних та ткацьких машин та робочих органів на основі оптимізації їхніх геометричних розмірів та виключення виникнення технологічних дефектів. Вперше розроблені процеси проектування технологій та обладнання на основі теорії механіки нитки, тканини, шкіри з урахуванням реальних фізико-механічних властивостей сировини та динамічних напружень, що в них виникають.
Результати роботи використані на 140 підприємствах зі значним економічним ефектом.
Вважаю, що робота «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» за отриманими науковими та практичними результатами має значну народногосподарську цінність, а її авторський колектив заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Крамар В. М., Шайко-Шайковський О. Г.

Доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Крамар Валерій Максимович

Доктор технічних наук, професор кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Шайко-Шайковський Олександр Геннадійович

Перспективи розвитку легкої промисловості пов"язані з розробкою та впровадженням ресурсозберігаючих технологій, які дозволяють випускати конкурентоздатну продукцію з відносно низькою ціною. Це особливо важливо та актуально для нашої країни на сучасному етапі та на етапі інтегрування в європрейську спільноту, економіку та суспільство.
Запропонована робота охоплює великий цикл досліджень та публікацій, які доповнюють та продовжують одна одну. Рівень теоретичних та практичних досліджень перевищує кращі світові дослідження в цій галузі, при цьому слід відмітити створення авторами реального обладнання та технологій, які довели свою дієздатність та практичну цінність. апробовані та впрроваджені. Велика кількість авторських свідоцтв та патентів (894). 145 з яких впроваджено у виробництво підтверджують важливість та актуальність розробок. проведених авторами, їх наукову новизну та значимість.
Вважаємо, що автори роботи "Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуттяі" заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Д.т.н., професор Ванкевич Петро.Іванович

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Швейну, текстильну та взуттєву галузі промисловість України в теперішній час можливо розглядати як перспективну та інвестиційно-привабливу галузь. По різних оцінках ринок текстилю, одягу і взуття входить до найбільш перспективних в України. На даний момент можна спостерігати зміну переваг вітчизняних споживачів: поступова відмова від товарів низької якості, що імпортуються та реалізуються на ринках. Крім того, потребує значного покращення якість готової продукції, особливо взуття та одягу для військових в умовах проведення АТО. Це є особливо актуальним при збільшенні оборонного замовлення та необхідністю зменшення собівартості продукції для військових, яка закупається за рахунок державного бюджету. Крім того, підвищення якості продукції дасть можливість збільшити терміни її використання й отримати значну економію бюджетних коштів.
Саме на вирішення проблеми зниження собівартості та підвищення якості готової продукції спрямована робота «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття», яка висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки та техніки. Вирішення цієї важливої проблеми неможливо без створення наукових основ та сучасних методів дослідження при розробці нових, ресурсоощадних, енергоефективних технологій та обладнання текстильної, швейної та взуттєвої промисловості, їх проектування та виготовлення. Проведені авторами роботи наукові дослідження можливо вважати теоретичною основою розробки нових сучасних технологій виробництва текстилю, одягу та взуття. Широке впровадження результатів проведених досліджень на багатьох підприємствах та отриманий значний економічний ефект показують практичну значимість наукових результатів, отриманих автомати роботи.
Оцінюючи наукові та практичні результати проведеної роботи вважаю, що вона достойна присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Д.т.н.,проф.Чередніченко П.І.

Завідувач кафедрою Чернігівського національного технологічного університету

Робота направлена на вирішення актуальної науково-технічної проблеми легкої промисловості - створення нових ресурсоощадних технологій та обладнання. В роботі розроблені метематичні моделі та науково-обгрунтовані інженерні методики проектування основних систем машин легкої промисловості.Робота представлена групою відомих науковців КНУТД актуальна і своєчастна для вітчизняної промисловості.Значна ефективність результатів підтверджена впровадженням на понад ста сорока підприємствах. Загальна економічна ефективність біля 2,5 млрд.грн. Результати роботи широко апробовані на багатьох наукових конференціях та семинарах. Матеріали даної роботи достатньо повно опубліковані у 47 монографіях, 50 підручниках та навчальних посібниках. По результатам роботи опубліковано біля 1000 статей, отримано більше 1000 авторських свідоцтв і патентів, підготовлено 18 докторських і 46 кандидатських дисертацій.Вважаю, що робота має значну народногосподарську цінність,а її авторський колектив заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Д.т.н., професор, Кострицький В.В.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Заслужений діяч науки і техніки України

Підвищення якості продукції легкої промисловості України та забезпечення її конкурентноздатності неможливо без створення наукових основ та сучасних методів дослідження при розробці нових, ресурсозберігаючих, енергоефективних технологій та обладнання текстильної, швейної та взуттєвої промисловості, методів їх проектування та виготовлення. Дослідження підприємств швейної, взуттєвої та текстильної галузей України показало необхідність розробки нових та модернізації існуючих технологій та обладнання. Саме на вирішення даної проблеми і спрямована робота «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття». Метою поданої на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки роботи є підвищення продуктивності технологічного устаткування та якості готової продукції, експортних можливостей та зменшення імпортної залежності в товарах текстильної, швейної та взуттєвої галузей шляхом створення нових та удосконалення існуючих ресурсозберігаючих технологій та обладнання виробництва текстилю, одягу та взуття.
Авторами запропоновано застосування системного підходу до вирішення проблем розробки нових та удосконалення існуючих ресурсозберігаючих технологій та обладнання. Це досягається за рахунок підвищення надійності технологічних комплексів виробництв текстилю, одягу та взуття шляхом розробки нових, інноваційних технологічних процесів формування текстилю, як побутового так і технічного призначення (для прокладання труб газогонів та нафтогонів з заводським ізоляційним покриттям, для виготовлення фільтрів для вугільної та цукрової галузей), конструкцій механізмів швейних, в’язальних та ткацьких машин їх робочих органів (в'язальних голок, клинів і платин) на основі оптимізації (мінімізації) їх геометричних розмірів та виключення виникання технологічних дефектів (поперечна смугастість, посадка матеріалу при зшиванні текстилю та шкіри). Запропоновані також інноваційні методи розширення технологічних можливостей за рахунок використання різноманітної сировини, приводів та пристроїв зниження динамічних навантажень, автоматизованих комплексів для розкрою натуральної та штучної шкіри для виготовлення елементів взуття з мінімізацією відходів, пристроїв контролю теплового стану електрообладнання та систем автономного електроживлення.
Проведені багаторічні наукові дослідження опубліковані у багатьох наукових публікаціях, захищені патентами. За результатами роботи захищені 18 докторських та 46 кандидатських дисертацій. Практична цінність цієї роботи підтверджується значним обсягом отриманого реального економічного ефекту.
Вважаю, що робота «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.