Офіційний веб сайт

Ресурсозберігаючі екологобезпечні технології водокористування в аграрному секторі економіки України

р25

Представлено Інститутом водних проблем і меліорації НААН України.

 

Автори: Ромащенко М.І., Балюк С.А., Бондар О.І., Вергунов В.А., Вожегова Р.А., Жовтоног О.І., Хоружий П.Д., Шатковський А.П.

 

Метою роботи є розробка технологій і технічних засобів ресурсозберігаючого екологобезпечного водокористування в аграрному секторі економіки, використання яких створює передумови сталого ведення землеробства в умовах дефіциту природного вологозабезпечення та сталого забезпечення якісною питною водою сільського населення і сільськогосподарських підприємств. 

Авторами розроблено нормативи якості води для зрошення та сільськогосподарського водопостачання населених пунктів.  обґрунтувано норми водопотреби у зрошенні та аграрному секторі економіці, розроблено ресурсозберігаючі та екологобезпечні технології краплинного зрошення.

 Розроблено ГІС-технології для планування та управління режимами зрошення сільськогосподарських культур, технологій сільськогосподарського водопостачання та водовідведення. Реалізація розробок. ГІС-технологій для планування та управління режимами зрошення впроваджено на загальній площі понад 12 тис.га, розробки в частині сільськогосподарського водопостачання впроваджено у технологіях очищення і використання природних і стічних вод в замкнених системах водокористування на підприємствах АПК, на водоочисній станції Кілійського групового водопроводу, станції знезалізнення води в смт Борова Київської області тощо.

На основі результатів досліджень та розробок з краплинного зрошення побудовано та експлуатується понад 12 тис.га систем краплинного зрошення багаторічних (плодових, ягідних, виноградних) насаджень та просапних культур (овоче-баштанні, картопля, кукурудза) в різних регіонах України.

Економічний ефект від впровадження ГІС-технологій в управлінні зрошенням склав 7,2 млн. грн, технологій краплинного зрошення – 13,3 млн. грн, технологій водопостачання – 5,75 млн. грн.

 

Кількість публікацій: 26 монографій, 330 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 488 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 8. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 9 патентами України та 2 патентами Росії. За даною тематикою захищено 7 докторських та 39 кандидатських дисертації.

Надіслати коментар

Коментарі

Величко В.А., член-кореспондент НААН

Величко Володимир Андрійович – д. с.-г. н., член-кор. НААН, директор Державного видавництва «Аграрна наука» НААН

Зважаючи на те, що Україна за запасами водних ресурсів у розрахунку на одиницю площі займає одне з останніх місць серед країн Європи питання наукового пошуку та впровадження ресурсозберігаючих технологій в АПК є надзвичайно актуальним. Авторам удалося створити сучасну систему оцінювання якості природних вод для зрошення, обґрунтувати засади формування та умови застосування різних типів режимів зрошення, і ,зокрема, краплинного зрошення сільськогосподарських культур і розробити якісно нові високоефективні технології очищення природних і стічних вод мембранними методами. Запропонована робота достатньо висвітлена у наукових працях і забезпечена відповідними нормативними та методичними документами. Тому науково-дослідна робота «Ресурсозберігаючі екологобезпечні технології водокористування в аграрному секторі економіки України» заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2017р.

Позняк С. П., професор

Позняк Степан Павлович - д.г.н., Заслужений професор, завідувач кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка

Стан і перспективи зрошення в степовій зоні України отримали значний резонанс у науковій літературі та публіцистиці. Вирішувати долю степового зрошення лише на основі врожаю сільськогосподарських культур навряд чи правомірно, оскільки врожай залежить не тільки від якості ґрунтів і зрошувальної води, а визначається насамперед агротехнічним рівнем використання землі, якістю і своєчасністю її обробітку і зрошення, технічним рівнем використання добрив і засобів захисту рослин від шкідників і хвороб. Все це в підсумку визначається характером соціально-економічних відносин на селі – відносинами аграрії–земля.
Основним критерієм для визначення перспектив степового зрошення є доля ґрунтів, зокрема чорноземів. В обговоренні цього питання зазвичай виходять з презумпції незмінності ґрунтів при зрошенні. Розробка науково-обґрунтованого прогнозу еволюції ґрунтів під впливом зрошення має важливе значення для моніторингу всієї ґрунтово-екологічної системи степів. Саме тому розробка ресурсозберігаючих екологобезпечних технологій водокористування в аграрному секторі економіки є надзвичайно важливою в науково-практичному плані та на часі.
Подана науково-практична робота знаних вчених України заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2017 році.

Гість

Сторчак Валентина Андріївна-зав.кафедри водогосподарських систем та охорони праці Державного інституту управління та економіки водних ресурсів.

Представлена на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2017році науково-дослідна робота "РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВОДОКОРИСТУВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ",що підготовлена колективом відомих вчених України, має важливе теоретичне і практичне значення, охоплює різні галузі водного господарства для економного витрачання водних і енергетичних ресурсів,підвищення врожайності сільськогосподарських культур та забезпечення споживачів якісною питною водою.
За актуальністю,науковою новизною та практичною значимістю дана робота заслуговує Державної премії України в галузі науки і техніки в 2017р.

Некос А.Н., Крайнюков О.М.

Некос А.Н. - докт. геогр. наук., професор, завідувач кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Крайнюков О.М. - докт. геогр. наук., доцент, професор кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Наукові розробки, які представлені в науково-дослідній роботі «РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВОДОКОРИСТУВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ» є надзвичайно актуальними в умовах дефіциту водних ресурсів та зростання потреби у воді в аграрному секторі економіки України. Зважаючи на це, робота має велике наукове і практичне значення і заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2017р.

Шадура В.О.

Шадура Віктор Опанасович к.т.н.,дцент, в.о.зав.кафеди водопостачання, водовідведення та бурової справи Національного університету водного господарства і природокористування, Рівне.
Представлена робота є актуальною і має велике практичне значення для впровадження засобів ресурсозберігаючого екологобезпечного водокористування в аграрному секторі економіки, використання яких створює передумови сталого ведення землеробства в умовах дефіциту природного вологозабезпечення та сталого забезпечення якісною питною водою сільського населення і сільськогосподарських підприємств.
Науково-дослідна робота "Ресурсозберігаючі екологобезпечні технології водокористування в аграрному секторі економіки України" має важливе наукове і практичне значення та заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2017 році.

Новохатній В.Г. - д.т.н., професор

Новохатній Валерій Гаврилович – д.т.н., професор, завідувач кафедри прикладної екології та природокористування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

На сьогодні встановлено, що стан здоров'я сільського населення гірший за такий міського населення. Однією з причин є недоброякісна вода шахтних колодязів, яка використовується для нецентралізованого господарсько-питного водопостачання сільських жителів. Основними забрудненнями цієї води є нітрати, пестициди та інші хімічні сполуки, які вимушено використовуються в аграрних технологіях. Тому на перший план виходить централізоване сільськогосподарське та групове водопостачання, метою якого є забезпечення сільського населення якісною питною водою. Саме ці питання знаходять відповідь у науково-дослідній роботі «Ресурсозберігаючі технології водокористування в аграрному секторі економіки України». Зважаючи на викладене, дана робота є актуальною та має наукове і практичне значення, а тому заслуговує на присвоєння Державної премії України в галузі науки та техніки в 2017 р.

Ткач В. П. член-кор. НААН

Ткач Віктор Петрович – д. с.-г. н., професор, член-кор. НААН, директор Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків

Представлена колективом відомих учених Інституту водних проблем і меліорації НААН і інших наукових установ наукова робота на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 р. має велике теоретичне і практичне значення. Розроблені авторами технології ресурсозбережувального водокористування в аграрному секторі економіки є основою для сталого ведення землеробства в умовах дефіциту водних ресурсів.Науково-дослідна робота «Ресурсозберігаючі екологобезпечні технології водокористування в аграрному секторі економіки України» заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Балаєв А. Д. -д.с.-г.н., професор, член-кор. НААН

Наукова робота "Ресурсозберігаючі екологобезпечні технології водокористування в аграрному секторі економіки України" має наукову новизну та практичне значення для АПК України. Авторами розроблено нормативи якості води для зрошення, обгрунтовано норми водовикористання, що дозволяє попередити розвиток деградаційних процесів у грунтах і створює передумови сталого ведення землеробства.
Вважаю, що наукова робота "Ресурсозберігаючі екологобезпечні технології водокористування в аграрному секторі економіки України" заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Дегтярьов В.В. - професор

Дегтярьов Василь Володимирович – д. с.-г. н., професор, зав. кафедри ґрунтознавства Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва

Представлена наукова робота ««Ресурсозберігаючі екологобезпечні технології водокористування в аграрному секторі економіки України» є надзвичайно актуальною в умовах дефіциту якісної води для зрошення і питної води в сільській місцевості для населення. Робота має вагоме наукове і практичне значення, створює надійний фундамент екологічно безпечної, адаптованої до навколишнього середовища землеробської культури, високопродуктивного використання ґрунтів та формування сталого і прогнозованого рівня їхньої ефективної родючості.
Наукова робота ««Ресурсозберігаючі екологобезпечні технології водокористування в аграрному секторі економіки України» заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2017 р.

Козленко Є.В.

Козленко Євгеній Володимирович - к.с.-г. наук, в.о. начальника Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи.
Наукова робота колективу відомих вчених є актуальної, має наукову новизну та практичне значення для виробництва. Наукова робота «Ресурсозберігаючі екологобезпечні технології водокористування в аграрному секторі економіки України» заслуговує на отримання Державної премії України в галузі науки і техніки.

Ткачук О.А. - д.т.н., професор

Ткачук Олександр Андрійович – д. т. н., професор, завідувач кафедри міського будівництва і господарства Національного університету водного господарства і природокористування, Рівне.
Забезпеченість населення України місцевими водними ресурсами є одними із найменшим не тільки у Європі, але й у світі. Дисбаланс між потребою у водних ресурсах та забезпеченістю ними у більшості регіонів держави є критичним, а у південних – катастрофічним. Тому представлена колективом відомих вчених Інституту водних проблем і меліорації НААН України наукова робота на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки має велике практичне значення. Крім того, розроблені авторами наукові основи і технології ресурсозберігаючого екологобезпечного водокористування в аграрному секторі економіки для сталого ведення землеробства в умовах дефіциту природного вологозабезпечення та сталого забезпечення якісною питною водою сільських жителів має важливе теоретичне значення. Запропоновано принципово нову концепцію забезпечення населення України високоякісною питною водою, що усуває повторне забруднення питних вод в результаті контакту із застарілими системами водопостачання та базується на застосуванні автономних установок для очищення води в місцях її споживання з використанням сучасних методів водоочищення – зворотного осмосу та нанофільтрації. Створено наукові засади і розроблено нові високоефективні технології очищення природних і стічних вод мембранними методами, дано наукове обґрунтування поєднання мембранних та інших методів очищення природних і стічних вод.
Науково-дослідна робота "Ресурсозберігаючі екологобезпечні технології водокористування в аграрному секторі економіки України" має важливе наукове і практичне значення та заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Корнбергер В. Г.

Корнбергер Володимир Глібович -к.с.-г. наук, заступник директора ДПДГ Інституту рису НААН України з питань меліорації та екології.

Комплексні наукові розробки провідних вчених України, що представоені Інститутом водних проблем і меліорації НААН України, спрямовані на раціональне використування водних ресурсів та охорону зрошуваних земель в аграрному секторі України.
Проблема надзвичайно актуальна, особливо для південних регіонів України, де має місце постійний дефіцит природної вологи.
Тому науково-дослідна робота "Ресурсозберігаючі екологобезпечні технології водокористування в аграрному секторі економіки України",що містить в собі наукові обгрунтування та практичні рекомендації щодо подальшого розвитку зрошуваного землеробства, заслуговує присвоєння Державної премії в галузі науки і техніки в 2017 р.

Недашковський І.П.

Недашковський Ігор Петрович – к.т.н., доцент кафедри водовідведення та гідравліки Одеської державної академії будівництва та архітектури.
Науково-дослідна робота «Ресурсозберігаючі екологобезпечні технології водокористування в аграрному секторі економіки України» містить надзвичайно актуальні розробки ресурсозберігаючих та екологобезпечних технологій краплинного зрощення які використовуються сільськогосподарськими підприємствами аграрного сектору. З урахуванням нестачі водних ресурсів надані у роботі обґрунтування та розробки сприяють відновленню родючості чорноземних ґрунтів та раціональному їх використанні. Робота має вагоме наукове і практичне значення і заслуговує на отримання Державної премії України в галузі науки і техніки.

Василюк А.В.

Василюк Альона Вікторівна – к.т.н., доцент кафедри кондиціювання повітря та механіка рідини Одеської державної академії будівництва та архітектури.
Представлена науково-дослідна робота «Ресурсозберігаючі екологобезпечні технології водокористування в аграрному секторі економіки України» є інноваційною та надзвичайно актуальною в умовах дефіциту якісної питної води в сільський місцевості для населення та сільськогосподарських підприємств. Робота має вагоме наукове і практичне значення і заслуговує на отримання Державної премії України в галузі науки і техніки.

Аксьонова І.М.

Аксьонова Інна Миколаївна - доцент кафедри водовідведення та гідравліки Одеської державної академії будівництва та архітектури.
Наукові розробки, які представлені в науково-дослідній роботі «РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВОДОКОРИСТУВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ» є надзвичайно актуальними, особливо в засушливих регіонох півдня України. Мають велике наукове і практичне значення. Тому робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Ушкаренко В.О. - академік НААН

Ушкаренко Віктор Олександрович - д.с.-н., професор, академік НААН, Лауреат Державної Премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри землеробства ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

Завершені наукові розробки колективу авторів (Ромащенко Михайло Іванович,Балюк Святослав Антонович,Бондар Олександр Іванович. Вергунов Віктор Анатолійович, Вожегова Раїса Анатоліївна, Жовтоног Ольга Ігорівна, Хоружий Петро Данилович, Шатковський Андрій Петрович), що представлені Інститутом водних проблем і меліорації НААН України на тему «Ресурсозберігаючі екологобезпечні технології водокористування в аграрному секторі економіки України», на мій погляд та вчених наукової школи зрошуваного землеробства є своєчасною, інноваційною та надзвичайно актуальною, має вагоме наукове і практичне значення і заслуговує на отримання Державної премії України в галузі науки і техніки в 2017р.

Лопушняк В. І., д.с.-г.н, професор, м. Львів

Лопушняк Василь Іванович – д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри агрохімії та ґрунтознавства Львівського національного аграрного університету.

В умовах динамічних змін клімату недостатній рівень вологозабезпечення агроценозів часто виступає як обмежувальний чинник у формуванні біопродуктивності агроекосистем. Тому важливим є впровадження в практику агровиробництва екологобезпечних та ресурсоощадних технологій водокористування. Використання таких технологій створює передумови для збалансованого ведення землеробства в умовах дефіциту природного волого забезпечення аграрних підприємств та гострої нестачі води для населення сільських територій.
Представлена колективом провідних вчених України наукова робота на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки має важливе теоретичне і практичне значення та слугує основою для розроблення нової і вдосконалення існуючої нормативно-правової бази з метою впровадження екологобезпечного водокористування в аграрному секторі економіки України та ресурсоощадного використання зрошуваних земель. Результатом роботи також є створена комплексна інформаційна система ІС «Зрошення» для вирішення задач довготривалого та оперативного планування зрошення на різних просторово-часових рівнях. Окремі технічні вирішення в удосконаленні технологічних характеристик зрошувальних систем, засобів зрошення, агромеліоративних заходів захищено охоронними документами авторського права. Практична значимість виконаних досліджень підтверджується високим економічним ефектом від впровадження окремих положень в практику аграрного виробництва.
Вважаю, що наукова робота має важливе науково-теоретичне і прикладне значення та заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Хомутецька Т.П.

Хомутецька Тетяна Петрівна-доцент кафедри водопостачання та водовідведення Київського національного університету будівництва та архітектури.
Застосування ресурсозберігаючих та екологобезпечних технологій водокористування у водному господарстві України є дуже актуальним в умовах дефіциту водних ресурсів та посиленого антропогенного навантаження на них. Великої уваги заслуговують сучасні підходи та розробка заходів для вирішення проблем сталого водозабезпечення населення і галузей агропромислового комплексу. Представлена колективом авторів робота, що сприяє ресурсозбереженню в аграрному секторі, має вагоме наукове і практичне значення і заслуговує Державної премії України у галузі науки і техніки в 2017р.

Дудченко К.В.

Дудченко Катерина Володимирівна - завідувач лабораторії гідротехніки, меліорації та агромеліоративного моніторингу Інституту рису НААН.
Науково-дослідна робота "Ресурсозберігаючі екологобезпечні технології водокористування в аграрному секторі економіки України", підготовлена провідними вченими України охоплює різні галузі водного господарства, має вагоме наукове і практичне значення і заслуговує Державної премії України в галузі науки і техніки в 2017р.

Онопрієнко Д.М.

Онопрієнко Дмитро Михайлович - перший проректор Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету.
Представлені колективом провідних науковців України результати роботи та розробки з питань раціонального використання та охорони зрошуваних земель є актуальними на сьогоднішній день, в період відновлення зрошення служать технологічною основою забезпечення експлуатації зрошувальних систем та проведення поливів в зоні Степу України. Науково-дослідна робота має наукове і практичне значення і заслуговує Державної премії України в галузі науки і техніки в 2017р.

Харченко О. В. - професор

Харченко Олег Васильович – д.с.-г. наук, професор, завідувач кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії Сумського НАУ
Актуальність, наукова новизна, повнота вивчення, велике значення в забезпечені сталого розвитку сільського господарства та доведення до умов практичного застосування характеризують дану роботу як комплексну закінчену наукову працю і таку, що заслуговує присвоєння Державної премії України в галузі науки і техніки в 2017р.

Господаренко Г.М.

Господаренко Григорій Миколайович - д. с.-г. н., професор кафедри агрохімії і грунтознавства Уманського національного університету садівництва.

Застосування енергозбережувальних та екологічних технологій водокористування в сільському господарстві України з урахуванням нестачі водних ресурсів, потепління клімату, відтворенням родючості чорноземних грунтів є актуальним, тому потребують обгрунтування та розроблення для підвищення ефективності. Робота має вагоме наукове і практичне значення і заслуговує Державної премії України в галузі науки і техніки в 2017р.

Морозов В. В. - професор

Морозов Володимир Васильович - професор кафедри Гідротехнічних споруд, водопостачання та ГІС-технологій Херсонського державного аграрного університету.

Представлена на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2017р. науково-дослідна робота «РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВОДОКОРИСТУВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ», що підготовлена колективом вчених у складі:Ромащенко Михайло Іванович,Балюк Святослав Антонович,Бондар Олександр Іванович. Вергунов Віктор Анатолійович, Вожегова Раїса Анатоліївна, Жовтоног Ольга Ігорівна, Хоружий Петро Данилович, Шатковський Андрій Петрович, на погляд вчених-гідромеліораторів є новою, актуальною, має вагоме наукове і практичне значення і заслуговує Державної премії України в галузі науки і техніки в 2017р.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.