Офіційний веб сайт

Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки

м20

Представлено Київським національним торговельно-економічним університетом.

Автор: Герасименко А.Г., д.е.н.

Автором на основі теоретичних і емпіричних досліджень визначено канали та інструментарій поширення ринкової влади в економіці, встановлено величину втрат суспільного добробуту від ринкової влади в Україні на рівні 33% ВВП.

Створено наукові основи сучасної теорії ринкової влади як базової теоретичної матриці ринкового аналізу. Сучасна економіка не може розглядатися на основі моделей досконалої і, навіть, недосконалої конкуренції, оскільки в них ринкова влада є чинником зовнішнього впливу, тоді як в сучасній економіці вона є однією із внутрішніх детермінант розвитку.

Сформовано базові концептуальні засади дослідження деформуючого впливу ринкової влади на основні економічні процеси, в тому числі процес інноваційної трансформації економіки. Запропоновано змінити методологічні засади формування і реалізації конкурентної політики держави в напрямку її конвергенції з іншими видами економічної політики. Відповідну методологію деталізовано до рівня конкретних пропозицій центральним та місцевим органам влади.

Реалізовано пропозиції автора щодо прогнозування структурних змін на асиметрично олігопольних ринках, застосування довгострокового підходу до оцінки структурних передумов розвитку конкуренції, обґрунтування переліку пріоритетних ринків для реалізації конкурентної політики.

 Результати дослідження впроваджено в діяльність Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Антимонопольного комітету України, Державної регуляторної служби, органів державної влади на місцях.

Економічний ефект від впровадження результатів дослідження  становить близько 176 млн.грн.

 

Кількість публікацій: 113, в т.ч. за тематикою роботи 4 монографії, 5 посібників, 54 статті (8 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації автора складає 62 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 4.

Надіслати коментар

Коментарі

Височин Ірина Володимирівна, доктор економічніх наук, доцент

Проблематика ринкової влади в науковій думці України досліджена недостатньо повно, тоді як сам феномен ринкової влади характерний мало не кожному вітчизняному ринку. У вітчизняній науковій думці відсутнє як чітке розуміння змісту ринкової влади, так і спільна позиція наукового співтовариства щодо оцінки ефектів ринкової влади. Одні вказують на беззаперечну шкідливість ринкової влади, інші розглядають її як передумову зростання конкурентоспроможності національних компаній, а з нею і конкурентоспроможності української економіки в цілому, треті – як об’єктивний економічний феномен, якому притаманні як позитивні, так і негативні ефекти. Ринкова влада в Україні рідко стає об’єктом окремого дослідження, частіше побічно згадуючись у суміжних дослідженнях, що обумовлює фрагментарність існуючих вчень, тоді як комплексність закордонних досліджень відповідного феномену, в силу національної специфіки формування та реалізації ринкової влади, не здатна покрити існуючої прогалини. В цьому контексті дослідження Герасименко А.Г. є важливим і актуальним.
Вченою аргументовано доводиться, що втрати української економіки від ринкової влади складають близько третини ВВП. Відповідно, підвищення ефективності розміщення ресурсів внаслідок зростання ефективності конкурентної політики в Україні, здатне вивільнити величезні кошти, яких так не вистачає вітчизняній економіці. А це – ще одне свідчення актуальності відповідної конкурсної праці.
Суттєвою перевагою цієї наукової роботи є її цілісність і логічність. Виявляючи проблему, автором тут же пропонується набір інструментів для її вирішення. Зокрема, проблему поширення ринкової влади в економіці України Герасименко А.Г. пропонує вирішувати реформуючи конкурентну політику, розширюючи її зміст за межі класичного антимонопольного контролю та інтегруючи в структуру економічної політики в цілому, змінюючи систему пріоритетів її реалізації тощо. В роботы піднімаються проблеми не тільки кількісної, але й якісної деформації соціально-економічного середовища в Україні. Вченою розглядається вплив ринкової влади на зміну логіки інноваційного процесу, зміну інституційного середовища конкуренції тощо.
Наукова робота «Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки» є змістовною науковою працею, чий внесок у вітчизняну науку є вагомим, як і ефекти від її практичної реалізації. Ця робота варта державної нагороди, на здобуття якої вона номінована. Щиро підтримую її номінацію і бажаю їй перемоги у відповідному конкурсному відборі.

Прокопенко Ольга Володимирівна

Дослідження ринкової влади в Україні ще не набули належного поширення, тоді як науковий інтерес до цієї проблеми у світовому економічному середовищі зростає з року в рік. Вітчизняна ж наука в кращому випадку виявляє інтерес до проблеми функціонування монополій та їх регулювання. Джерела їх формування, антиконкурентні практики наділених ринковою владою суб'єктів господарювання, що не підпадають під критерії визначення монопольного (домінуючого) становища, та способи запобігання монополізації вітчизняних ринків все ще залишаються малодослідженими, не кажучи про ті інституційні пастки, які, будучи сформовані під дією ринкової влади, виконують роль захисних механізмів для носіїв такої влади та інструментів вилучення економічної ренти з інших економічних суб'єктів.
Все це стало об’єктом дослідження в науковій роботі Герасименко А.Г. «Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки», визначаючи її надзвичайну актуальність та викликаючи непідробний науковий інтерес.
На увагу та високу оцінку заслуговує ґрунтовне дослідження автором джерел ринкової влади. За кожним джерелом ринкової влади автором обґрунтовано механізми виникнення та посилення ринкової влади, дія яких підтверджується результатами емпіричних досліджень розміру обумовлених диференціацією націнок, еластичності попиту, рівня ринкової концентрації, розмірів бар'єрів для потенційної конкуренції, масштабів поширення та векторів дії соціального капіталу і т.д.
Робота багата й практичними рекомендаціями органам державної влади, орієнтованими на виявлення та експлуатацію корисних ефектів ринкової влади при мінімізації її негативного впливу на економіку і суспільний добробут в цілому.
В цілому наукова робота «Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки» є актуальною, ґрунтовною, цікавою, такою, що заслуговує визнання та високої оцінки на державному рівні. Її важлива роль полягає у формуванні у читача нового бачення конструкції сучасної економічної системи, в центрі господарського механізму якої знаходяться суб'єкти ринкової влади, які чинять детермінуючий вплив на діяльність усіх інших суб'єктів цієї системи, а також поясненні джерел та механізмів формування відповідної моделі. Керуючись таким баченням в процесі розробки стратегій економічного розвитку, можна суттєво підвищити ефективність вітчизняної економічної політики.

д.е.н., проф. Прокопенко Ольга Володимирівна,
завідувач кафедри економічної теорії
Сумського державного університету

Горняк Ольга Василівна

Горняк О. В.
доктор економічних наук, професор
зав.кафедрою економічної теорії та історії економічної думки Одеського національного університету
імені І. І. Мечникова
Ринок є одним із базових інститутів економічної системи. При цьому його мінливість в контексті загальноекономічних змін актуалізує потребу постійного оновлення підходів та інструментарію його дослідження. Сучасний ринок – вже не той, який досліджували у своїх працях А. Сміт чи А. Маршал. В ньому вже недостатньо описуваної Ф. Хайєком ентропії. Механізми функціонування та вектори розвитку сучасного ринку все більше визначаються представленими на ньому великими фірмами - носіями ринкової влади. Тому сьогодні дуже важливо вивчати проблематику ринкової влади, досліджувати цей економічний феномен від джерел його виникнення до наслідків його дії в економічній системі.

Виконане Герасименко А.Г. дослідження успішно справляється з таким завданням, пропонуючи читачеві досить цікавий погляд на зміст, причини виникнення, механізми поширення ринкової влади, способи її впливу на окремі економічні процеси і явища, а також загальні тенденції економічного розвитку. Воно дозволяє по-новому подивитися на інноваційні процеси, що розгортаються в сучасній економіці, розкриває суперечливий вплив соціального капіталу на суспільний добробут, ілюструє можливості інформаційної маніпуляції у конкурентній боротьбі і т.д.

Наукова праця «Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки» є логічною і завершеною. В ній зберігається баланс теорії і практики. При чому остання представлена як результатами емпіричних досліджень, що змальовують реальну картину сучасної економічної дійсності, так і конкретними рекомендаціями, розробленими автором для органів державної влади, покликаних збалансувати позитивні і негативні ефекти ринкової влади в національній економіці. Ця робота гідна найвищої оцінки і заслуговує присудження їй відповідної державної нагороди.

Кузьмінов Сергій Васильович

Той факт, що ринків досконалої конкуренції на практиці не існує, є загально визнаним, а отже усі існуючі в реальній економіці ринки характеризуються додатним рівнем ринкової влади. Натомість сучасних досліджень суті ринкової влади та її впливу на функціонування окремих ринків чи економіки в цілому сьогодні бракує. Особливо гостро такий дефіцит відчувається в українській науковій думці, при тому що прикладів зловживання такою владою ми можемо навести більш ніж достатньо. Це визначає актуальність проведеного Герасименко А.Г. дослідження, потребу в ньому вітчизняної економіки.
Позитивно слід оцінити глибокий теоретичний аналіз змісту та джерел ринкової влади, проведений автором; врахування не тільки звичного набору структурних джерел, але я ряду інституційних; дослідження передумов, методів та наслідків конвергенції ринкової влади з політичною та символічною тощо.
Здійснена дослідницею емпірична оцінка масштабів поширення ринкової влади в Україні є унікальною для вітчизняного наукового простору не тільки тому, що дає можливість зрозуміти міру неефективності національної економіки, величину характерних їй втрат суспільного добробуту від ринкової влади, але і тому, що вона сформувала основу для подальших порівняльних досліджень динаміки таких втрат в економіці України.
Заслуговують на увагу розроблені автором рекомендації щодо удосконалення конкурентної політики держави в Україні шляхом зміни критеріїв пріоритетності ринків для її реалізації та через цілеспрямований вплив на інституційне середовище конкуренції на ринках України.
Все це свідчить про те, що робота «Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки» є ґрунтовною науковою працею, що збагачує вітчизняну економічну науку, наближує її до кращих міжнародних зразків. Робота варта Премії Президента України для молодих вчених.

Проректор з науково-педагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності Університету імені Альфреда Нобеля д. е. н., професор Кузьмінов С. В.

Кричевська Тетяна Олександрівна

Про зловживання ринковою владою ми чуємо щодня. Змінюються тільки галузі, яких ці повідомлення стосуються: електроенергетика, вугільна промисловість, газопостачання, телекомунікації, фармацевтика і навіть оптова та роздрібна торгівля. Існує безліч прикладних досліджень, що намагаються розібратися в причинах, наслідках цих зловживань, сформулювати якісь рекомендації щодо протидії. Втім ґрунтовних досліджень природи ринкової влади досі не було, тоді як ефективна протидія негативним наслідкам застосування ринкової влади неможлива без розуміння її суті, джерел формування і посилення. Робота «Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки» заповнює цю прогалину. Вона формує наукове підґрунтя для ефективних прикладних досліджень цієї проблематики. І саме в цьому полягає її неабияка актуальність.

Вирішення поставлених у роботі наукових завдань базується на грамотному використанні існуючих методів наукових досліджень, у тому числі системного, процесного та ситуаційного підходів, що забезпечило всебічність дослідження соціально-економічних ефектів ринкової влади; загальнонаукових і спеціальних методів, а саме: систематизації та узагальнення при визначенні сучасного змісту ринкової влади, її джерел та механізмів деформації основних елементів економічної системи; методів економічного аналізу – статистичного спостереження, динамічного, порівняльного, структурного та кореляційного аналізу, групування для дослідження міри поширення ринкової влади в економіці, а також дослідження напрямів та інтенсивності впливу окремих чинників на процеси формування, посилення та експлуатації ринкової влади в економіках України та інших включених до дослідження країн; методи маркетингових досліджень, експертної оцінки та ін. Це забезпечило усебічність, комплексність і об’єктивність проведеного дослідження.

Представлена Герасименко А.Г. наукова робота на тему «Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки» заслуговує високої оцінки і, як її свідчення, присудження вченій премії Президента України для молодих вчених у 2017 році.

Кричевська Тетяна Олександрівна,
к.е.н., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу економічної теорії ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Смагін Володимир Леонтійович

Смагін Володимир Леонтійович
д.е.н., професор кафедри інвестиційної діяльності "Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана"

Представлене Герасименко А.Г. дослідження ринкової влади є надзвичайно актуальним. Конкуренція в сучасному світі все рідше нагадує ту, що описана А. Смітом, і все частіше проявляється у відносинах великих наділених ринковою владою компаній, що визначає необхідність вивчення цього феномену.

На увагу та позитивну оцінку заслуговує проведене вченою дослідження важелів та механізмів розповсюдження ринкової влади економічною системою, її перетоку між ринками, сферами господарської діяльності, а також множини форм її прояву.

Науково-обґрунтованим слід визнати підхід автора до встановлення цільової функції сучасного інноваційного процесу, яку, на противагу загальноприйнятим уявленням, визначено як максимізацію економічної ренти суб’єктів ринкової влади. В числі аргументів на користь зробленого висновку – змістовний аналіз теоретичного доробку у сфері інноваційного розвитку, починаючи з праць Й. Шумпетера й Р. Коуза і до робіт сучасних дослідників цієї проблематики, а також результати статистичного аналізу структури інновацій та ринкової пропозиції.

Окремої високої оцінки заслуговує удосконалення вченою методики оцінки втрат суспільного добробуту та емпіричний аналіз таких втрат для економіки України, що дозволяє виявити потужні резерви для економічного зростання. При цьому в науковій роботі запропоновано конкретні пропозиції щодо підвищення ефективності конкурентної політики, які дозволять активувати відповідні резерви, примусити їх працювати на зростання суспільного добробуту в Україні.

Підсумовуючи, слід зробити висновок, що наукова робота Герасименко А.Г. «Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки» є ґрунтовною і цікавою. Вона має як наукову новизну, так і практичну цінність. Ця робота варта високої оцінки, вираженої у присудженні премії Президента України для молодих вчених.

Zurab Gvelesiani, SJD Candidate at CEU

The paper ‘Market power: sources, extent and effects’ may be of interest of everybody, who research the competition issues or even wider market issues. The author investigates the market power phenomenon from its sources to the external effects, explaining the complex of previous market power studies that makes the paper something look-alike the encyclopedia of economic studies of market power. It can be helpful not only for economists, but also for the lawyers, managers, politicians, etc., who deals day-by-day with competition issues and needs to learn the nature and the forms of market power, the consequences of its exploitation on the certain companies and the economy at large. The paper is outstanding and worthy of recognition. I wish the author to continue her fruitful academic career and offer further researches of equally high quality.

Филюк Галина Михайлівна

Актуальність проблематики, дослідженої Герасименко А.Г. в науковій праці на тему «Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки» визначається постійно зростаючою роллю ринкової влади в сучасній економіці. Систематичне оновлення історичних максимумів вартості злиттів і поглинань, а також менш явні інтеграційні процеси у бізнес-середовищі, з одного боку, є відповіддю суб’єктів господарювання на прискорення інноваційних процесів, глобалізацію тощо, а з іншого – окремими елементами загальної стратегії посилення їх ринкової влади як передумови максимізації економічної ренти. Прискорення темпів товарної диференціації в споживчому секторі сучасної економіки може розглядатися як зовнішній ефект дії закону зростання потреб, як спосіб повнішого їх задоволення, а може – як засіб формування зон ринкової влади в товарному просторі, інструмент їх ефективної експлуатації. Таким чином, навіть не виходячи за рамки неокласичної традиції в економічній теорії, ми можемо фіксувати потребу в актуалізації досліджень ринкової влади.
Додаткові аргументи дають й інші напрями економічної теорії, насамперед – інституціоналізм. Адже ринкова влада є одним із найбільш ефективних інструментів інституціоналізації економічних відносин в суспільстві, що наряду з державним регламентуванням і регулюванням, системою контрактів і менш формальних інститутів, на кшталт соціального капіталу, сьогодні формує дійсне інституційне середовище господарювання.

Урахування і коректна науково-методологічна оцінка цих та інших змін сучасної економічної системи можливі тільки на основі глибокого аналізу місця і ролі в ній ринкової влади, що і було зроблено Герасименко А.Г. у відповідній науковій праці, підтверджуючи актуальність останньої.

Ознайомлення із рефератом наукової праці дозволило визначити найістотніші теоретико-методологічні положення, які характеризуються науковою новизною:

- обґрунтування ролі ринкової влади у деформації стимулів до інновацій, а зрештою і всього інноваційного процесу, що полягає у переорієнтації останнього на максимізацію економічної ренти суб’єктів ринкової влади. Таке розуміння цільової функції інноваційного процесу, на відміну від традиційного, дозволяє виявити зростання альтернативної вартості домінуючих наразі поліпшуючих інновацій та викликане ним скорочення алокативної ефективності економічної системи;

- доповнення методологічного підходу Р. Познера до визначення величини втрат суспільного добробуту від ринкової влади шляхом представлення витрат пошуку ренти як втрат від Х-неефективності. Запропоноване удосконалення дозволяє виявити непомітний у моделі Р. Познера приріст величини трикутнику Харбергера та вимірюваних ним додаткових втрат суспільного добробуту від ринкової влади;

- обґрунтування важливої ролі ринкової влади у підвищенні ефективності застосування моделі регуляторного захоплення як способу організації відносин між бізнесом і державою. На відміну від існуючих досліджень в основу такого обґрунтування автором покладено здатність ринкової влади деформувати систему стимулів фірм – учасниць ринку до протидії суспільно неефективному регулюванню, внаслідок чого детермінується результат політичного торгу, а деформація параметрів ринкової рівноваги закріплюється ефектом залежності від траєкторії попереднього розвитку; та ін.

Наукова праця Герасименко Анжеліки Григорівни на тему «Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки» є актуальним дослідженням, що характеризується науковою новизною і практичною значущістю, вносить вагомий внесок у вітчизняну та світову економічну думку і на цій підставі заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Филюк Г.М.

доктор економічних наук, професор,

заслужений економіст України,

завідувач кафедри економіки підприємства

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Білоцерківець Володимир Вікторович

Ознайомлення з анотацією та рефератом роботи викликало в мене щирий науковий інтерес і бажання детальніше ознайомитися з результатами представленого наукового дослідження. Дослідником піднімається дуже актуальна для сучасної української дійсності проблема змін у арсеналі рушійних сил розвитку економіки, а також у структурі господарського механізму, що такий розвиток регулює.
Дійсно, сьогодні все більше економічних інститутів переходить під контроль суб'єктів ринкової влади і експлуатується у інтересах та цілях останніх, тоді як економічна думка мейнстріму залишається нечутливою до таких змін, а альтернативні течії, принаймні на українському науковому просторі, приділяють недостатньо уваги проблемі ринкової влади як такої. У дослідженні Герасименко А. Г. піднято цю проблематику та перекладено її на реалії сучасної української економіки.
На особливу увагу і позитивну оцінку заслуговує застосований автором комплексний підхід до дослідження, в якому феномен ринкової влади розглядається від джерел її зародження до результатів її експлуатації, при цьому реалізуючись і на глибоко теоретичному рівні, і на рівні конкретного інструментарію прояву ефектів ринкової влади та їх регулювання. Таких досліджень сьогодні бракує в Україні, а тому я з задоволенням виступаю на підтримку цієї роботи. Вона варта цієї високої нагороди, а її автор – статусу лауреата Премії Президента України для молодих вчених.
Доктор економічних наук, професор, професор кафедри політичної економії Національної металургійної академії України
Білоцерківець В. В.

Прушківська Емілія Василівна

Категорія «ринкова влада» є досить новою для вітчизняної економічної думки, все ще викликаючи дискусії щодо її змісту, тоді як за кордоном вона є усталеною, а дискусії, що виникають, стосуються вже не стільки дефініції, скільки характеру описуваного нею феномену. Останній же постійно еволюціонує, вимагаючи до себе перманентної уваги науковців.
Наукова робота «Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки» не тільки пояснює зміст відповідної категорії українському читачеві, але й досліджує сучасні тенденції розвитку описуваного нею феномену, особливості його реалізації в економіці України. І в цьому сенсі вона наче являє собою логічний місток між іноземними та українськими вченнями, присвяченими проблемам конкуренції, монополії і ринкової влади.
Поза увагою автора не залишилися проблеми деформації інституційного середовища під дією ринкової влади; зниження конкурентної невизначеності, а з нею й динамічної ефективності окремих суб'єктів господарювання, ринків, економіки; зміни рушійних сил інноваційного розвитку; зниження ефективності державного регулювання економічних процесів тощо, які є сучасними проявами ринкової влади, її відзеркаленням у тенденціях розвитку сучасних економічних систем.
На визнання заслуговує й інноваційність методичних підходів, що використовуються автором для емпіричної перевірки висунутих гіпотез та теоретичних висновків дослідження. Так, для дослідження рівня ринкової влади, обумовленої диференціацією товарів, Герасименко А.Г. пропонується використовувати власноруч розроблений індикатор забезпеченого платоспроможним попитом приросту ціни товару понад її мінімально необхідний рівень, характерний товару з нульовим рівнем диференціації; для оцінки сприятливості ринку розвитку потенційної конкуренції з боку фірм конкурентної периферії вчена досліджує міжчасову зміну ринкової частки домінуючої фірми тощо. При цьому ефективність відповідних методик підтверджується як належною апробацією результатів дослідження, про що свідчить значна кількість публікацій автора, так і рядом довідок про їх впровадження у практичну діяльність органів державної влади та підприємств.
Таким чином, робота «Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки» являє собою комплексне дослідження проблем ринкової влади, що характеризується і науковою новизною, і практичною значущістю, заслуговуючи на підтримку та рекомендацію до присудження цієї почесної Премії.

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Запорізького національного технічного університету
Прушківська Е. В,

Петрова Ірина Леонідівна

Дослідження принципів організації ринків посідають важливе місце в світовій економічній думці, переважною мірою концентруючись в рамках такого напрямку сучасної мікроекономічної науки як теорія галузевих ринків. В числі її представників чимало лауреатів Нобелівської премії з економіки, зокрема: Дж. Стіглер, М. Спенс, Ж. Тіроль та ін. При цьому основними центрами її розвитку стали США (Гарвардська і Чиказька економічні школи), Франція (Тулузька економічна школа). Що стосується вітчизняної економічної науки, то вона не приділяє належної уваги цьому напрямку економічних досліджень, не зважаючи на низьку ефективність організації вітчизняних товарних ринків, а зрештою – недостатню алокативну ефективність всієї економіки. І в цьому сенсі виконане Герасименко А.Г. дослідження є актуальною відповіддю на назрілу і неправомірно замовчувану проблему неефективності ринкової організації в Україні.

В роботі простежується логічна послідовність дослідження. Особливу значущість мають, перш за все, такі наукові результати, одержані автором: систематизація теорій ринкової влади, внаслідок якої автором виокремлено три канали її поширення за межі ринку походження; розширення змісту потенційної конкуренції шляхом охоплення фірм конкурентної периферії та товарів-замінників; доведення здатності ринкової влади до продуктивного симбіозу з іншими видами влади (політичною, символічною) в цілях максимізації економічної ренти своїх носіїв; обґрунтування ролі ринкової влади у зниженні фундаментальної невизначеності економічних систем; встановлення величини втрат суспільного добробуту від ринкової влади в економіці України.

В цілому можна зробити висновок про належну обґрунтованість і достовірність результатів проведеного Герасименко А.Г. наукового дослідження на тему «Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки», їх вагомий внесок в економічну науку та практику управління національним господарством. Сама праця і її автор рекомендуються до присудження премії Президента України для молодих вчених.
Петрова І.Л., д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу та поведінкової економіки Університету економіки та права КРОК

д.е.н. Завгородня О.О.

Представлена на обговорення наукова робота «Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки» піднімає складну і малодосліджену наукову проблему деформації мотиваційних функцій, покладених в основу функціонування економічної системи. Вона ілюструє, як поступово конкурентний механізм стає все менш ефективним регулятором економічних процесів на всіх рівнях і у всіх сферах суспільного буття. При цьому сам процес втрати його ефективності є свідомим і керованим суб’єктами ринкової влади, які з такою ж поступовістю заміщують відповідну прогалину альтернативними інститутами регулювання економіки, але орієнтованими на реалізацію власних цілей.
До переваг проведеного дослідження варто віднести належну увагу автора до проблеми інформаційної асиметрії та маніпулювання інформацію, що останнім часом все частіше використовуються потужними транснаціональними корпораціями та національними монополіями як в боротьбі один з одним, так і відносинах із контрагентами: постачальниками та покупцями, кінцевими споживачами товарів та послуг, посилюючи диспропорції розвитку сучасних економічних систем.
Позитивної оцінки заслуговує представлене у роботі авторське бачення рушійних сил інноваційного розвитку, а також використовувані Герасименко А.Г. методологічні підходи до оцінки ринкової влади, породженої диференціацією товарів.
Наукова робота «Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки» виконана на високому науково-теоретичному рівні, але при цьому вона містить конкретні пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення економічної політики держави з метою послаблення негативних ефектів ринкової влади на економічний розвиток і суспільний добробут. Робота є цікавою, інноваційною, дозволяє по-новому, більш осмислено поглянути на цілий ряд фактів, залежностей та тенденцій розвитку сучасної економіки України. Вважаю, що робота заслуговує найвищої оцінки та присудження премії Президента України для молодих вчених її автору. Щиро бажаю вченій успіхів у здобутті відповідної нагороди та подальших дослідженнях феномену ринкової влади.

Доктор економічних наук, професор кафедри політичної економії Національної металургійної академії України (м. Дніпро)
Завгородня О. О.

Литвиненко Наталія Іванівна

Ринкова влада як категорія економічної теорії набула популярності досліджень відносно недавно, у працях вітчизняних економістів-науковців з’являючись лише фрагментарно. Водночас ступінь поширеності ринкової влади в національній економіці є досить високим. Вітчизняна економіка наскрізь пронизана відносинами ринкової влади за участю представників національної олігархії. За таких обставин розуміння сучасного змісту, форм та інструментів реалізації відносин ринкової влади є важливим завданням, без виконання якого формування ефективної економічної політики держави є неможливим. І в цьому контексті наукова праця Герасименко А.Г. «Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки» є актуальною і своєчасною.
Автором проведено системне дослідження джерел ринкової влади в економічній системі сучасного зразка, за результатами якого з’ясовано її сприятливість розвитку, укоріненню і мультиплікації відносин ринкової влади. У праці показано, як окремі структурні та поведінкові передумови розвитку (чи обмеження) конкуренції внаслідок їх свідомої деформації носіями ринкової влади призводять до системних економічних провалів, до появи втрат суспільного добробуту, що за своїми масштабами можуть сягати аж третини вітчизняного ВВП. Ринкова влада сьогодні вже не обмежується спотворенням параметрів ринкової рівноваги. Вона виходить далеко за межі ринку, рухаючись виробничою вертикаллю і мережею суміжних ринків та мультиплікуючи тим самим свій деформуючий вплив на усю множину параметрів економічної системи. В своїй роботі Герасименко А.Г. наводить теоретичні моделі такої мультиплікації та підтверджує їх дієвість відповідним емпіричним аналізом. Звідси логічно виходить і зроблений вченою висновок щодо необхідності перегляду чинної конкурентної політики як системи заходів протидії деформуючому впливу ринкової влади. Йдеться про зміну акцентів такої політики з множини непов’язаних між собою релевантних ринків, що досліджувалися на мікро- чи мезорівні вітчизняної економіки, на систему взаємопов’язаних ринків як єдиний макрооб’єкт урівноважуючого впливу держави.
В цілому проведене Герасименко А.Г. дослідження на тему «Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки» є глибоким, ґрунтовним, інноваційним. Воно проливає світло на цілий ряд важливих проблем вітчизняної економіки, засвідчує їх взаємопов’язаність, в тому числі феноменом ринкової влади, оцінює масштаби та окреслює шляхи їх подолання, а тому – складає науковий інтерес для широкого кола дослідників і є корисним для економіки в цілому. На цій підставі можна зробити висновок, що зазначене дослідження і наукова праця, що розкриває його результати, заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Доктор економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та основ підприємництва ДВНЗ «Національний гірничий університет»
Литвиненко Н. І.

Natalia Raksha

This paper is very interesting and innovative. It corresponds to modern trends in the development of economic science. The author investigates the activities of large companies (market power holders) on creation of modern economic institutes. They can determine a range of key indicators of economic being: from the general shape of institutional environment to the exchange proportion between sellers and customers of the certain goods. This problem makes a challenge to the developed economies, where incumbent monopolies have divided the spheres of the influence and have been exploiting their market power. It also makes a challenge to the developing countries, where the struggle for the market power obtaining is one of the key motive of economic activity. This paper of Gerasymenko A.G. is of interest of the both group of countries.
The balance of theoretical and applied economic analysis is the distinct advantage of this paper. The author grounds all the ideas of the paper in the details. She tests them by the empirical studies. She elaborates the specific recommendations to the state bodies on that base. The author has no illusions on the effectiveness of government regulation and its ability to provide the public welfare. This position is a guarantee of the accuracy of the author’s recommendations. More than UAH 170 mln of economic effect of their implementation is an evidence of the same.
“Market power: sources, extent and effects” is a competent scientific work. It deserve high praise and the relevant award. I wish Gerasymenko A.G. to win this contest and wish success in the upcoming researches of market power problems.
Raksha Natalia,
PhD in Economy,
Associate Professor of G.Marconi University, Italy(Rome)

Бугаєнко Наталія Миколаївна, к.е.н., директор Центру

Герасименко А.Г. є представником наукової школи з питань конкуренції та конкурентної політики, що діє при Київському національному торговельно-економічному університеті. Вона ґрунтовно займається проблемами конкуренції і ринкової влади, розробляючи їх теоретично та застосовуючи результати власних розробок на практиці. Чимало її розробок, в тому числі представлених науковій спільноті у науковій роботі «Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки» використовується Центром комплексних досліджень з питань антимонопольної політики при проведенні власних досліджень за замовленням Антимонопольного комітету України. Серед них:
- методика оцінки величини втрат суспільного добробуту від ринкової влади;
- індикатори структурних передумов розвитку конкуренції на ринках асиметричної олігополії;
- методика оцінки координаційної здатності ринку;
- методологічний підхід до дослідження інституційного монополізму, заснований на індикаторах якості регуляторного середовища, який покладено в основу щорічного анкетного опитування Центру комплексних досліджень з питань антимонопольної політики щодо поширення інституційного монополізму в Україні та ін.
Ці та інші прикладні методики базуються на глибокому розумінні вченою змісту ринкової влади та механізмів її дії за різних умов, детально розкритих у науковій роботі «Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки». Ця робота буде цікавою і корисною як науковцям, так і людям, що не цікавляться наукою, але прагнуть зрозуміти як працюють сучасні ринки, а також фахівцям у сфері формування та реалізації конкурентної політики як складової економічної політики держави.
Робота гідна високої оцінки і присудження почесної державної нагороди, на яку її номіновано.

Директор Центру комплексних досліджень з питань антимонопольної політики, кандидат економічних наук,
Бугаєнко Наталія Миколаївна

Dr. Hab. Anna Piszcz, Prof. UwB

In my opinion, thanks to competition policy researchers such as Prof. Anzhelika Gerasymenko, KNUTE’s economic science credentials are well established. In fact, Prof. Gerasymenko’s rich publishing activity related to market power goes back to 2012 when she wrote about (1) Leverage Theory of Market Power Expansion. Looking for Evidence, in a book published in Krakow, Poland (2) Barriers to Competitive Fringe Expansion as a Seed Of Market Power, in Economic Annals, (3) Informative Advertising: A Market Information Provider or a Seed of Market Power?, in Ecoforum. In 2014 she published about Estimate of Welfare Loss Frommarket Power in Ukrainian Economy, in journal of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Fast-forward to 2016 and she co-authored a book on the internal trade of Ukraine. Yet more impressive, perhaps, is that Prof. Gerasymenko ensures a constant flow of scientific ideas regarding Ukrainian competition policy. At the same time, she is invited to international researchers' teams and collaborates with foreign academics on scientific projects (eg conference in Poland in 2015, publication in Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies). I consider Prof. Gerasymenko one of the most talented young Ukrainian researchers in competition policy. Taking into account her achievements, in particular her research on market power, she is a good candidate for the state prize in social sciences.

Демченко Олена Григорівна

Представлена Київським національним торговельно-економічним університетом наукова робота «Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки» є цікавим науковим дослідженням, актуальність якого визначається поширеністю відносин ринкової влади в сучасній економіці та відсутністю ефективних важелів її регулювання.
Очевидною перевагою цієї роботи є комплексність проведеного дослідження. Герасименко А.Г. систематизовано множину джерел ринкової влади, що дозволило прослідкувати передумови зародження цього феномену в економіці; визначено набір чинників, що сприяють його розвитку, поширенню, експлуатації; проілюстровано здатність ринкової влади деформувати глибинні підвалини економічної системи, наслідком чого є значне скорочення алокативної ефективності економіки.
В умовах жорсткого дефіциту ресурсів, з яким зіткнулась сьогодні економіка України, відновлення алокативної ефективності інструментами конкурентної політики держави, як пропонується вченою, є вигідною альтернативою зовнішнім запозиченням. А тому економічний ефект від впровадження результатів цього дослідження може бути набагато більшим за заявлені у анотації 176 млн грн., сягаючи третини українського ВВП, яку наразі наша держава втрачає внаслідок системних зловживань ринковою владою з боку різного роду монопольних утворень.

Демченко Олена Григорівна,
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економічної теорії
Херсонського державного університету
Ця потужна праця по праву представлена Київським національним торговельно-економічним університетом на здобуття Премії Президента України для молодих вчених і заслуговує на перемогу у конкурсному відборі.

Пилипенко Ганна Миколаївна

Стрімка динаміка економічних перетворень, які відбуваються в сучасному глобалізованому світі, обумовлює активне переосмислення як практичних напрацювань прикладних економічних наук, так і економічної теорії, що є основою їх становлення і розвитку. Кожне явище і процес потребують глибокого аналізу усього комплексу їх причин та наслідків, які зазвичай виявляються складними і суперечливими, виходячи за межі як окремих напрямків економічної думки, так і економічного поля дослідження загалом. Яскравим прикладом такої мультидисциплінарності є дослідження феномену влади в економічній науці, навіть тоді, коли йдеться про її окремий випадок – ринкову владу. Остання знаходить свій прояв у широкому спектрі суспільних відносин, в численних фактах і трендах сучасного економічного життя, серед яких: активно досліджувані в рамках традиційної неокласики процеси монополізації окремих ринків та економік; не менш популярні в науковому середовищі процеси інституціоналізації економічних відносин, їх регламентування і регулювання; глобалізаційні та інноваційні тенденції розвитку сучасних економічних систем. І кожен з них можна розглядати як причину або наслідок реалізації ринкової влади.
Така діалектична єдність феномену ринкової влади із головними маркерами сучасного етапу економічної трансформації визначає актуальність проведеного Герасименко А.Г. дослідження, доводить потребу перегляду існуючих теоретико-методологічних підходів до аналізу його змісту і ролі в економічній теорії та практиці господарювання.
Узагальнюючи позиції і погляди вчених, а також існуючу практику господарювання у науковій роботі Герасименко А.Г. сформульовано обґрунтоване з наукової точки зору визначення сутності ринкової влади з позицій суб’єкт-суб’єктного підходу, нехарактерного мейнстріму економічної теорії. Крім того, зроблено наголос на необхідності розширення традиційної сфери дослідження ефектів ринкової влади на вертикально, горизонтально та конгломератно суміжні ринки, а також на всю економічну систему шляхом деформації її інституційного середовища.
На увагу заслуговує ґрунтовний аналіз інституційних джерел ринкової влади, здійснений через призму інших видів влади – політичної та символічної. Зокрема теоретично обґрунтовано та емпірично доведено ефективність стратегії регуляторного захоплення в експлуатації інституту державного регулювання економіки в цілях та інтересах суб’єктів ринкової влади.
З метою підвищення ефективності конкурентної політики як ключового регулятора відносин ринкової влади в сучасній економіці України автором розроблено ряд пропозицій щодо її вдосконалення. Йдеться про зміну підходів до визначення пріоритетних для реалізації конкурентної політики ринків (у якості критерію пріоритетності запропоновано використовувати індикатор рівня ринкової влади), про розширення інструментальної бази конкурентної політики, її інтеграцію з іншими видами економічної політики. Ілюстративним в цьому контексті є проведений вченою аналіз впливу ринкової влади на структуру національної економіки та розроблені нею рекомендації щодо її структурного реформування з урахуванням фактору ринкової влади.
Все це дозволяє зробити висновок, що наукова праця Герасименко А.Г. на тему «Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки» є ґрунтовною, цікавою, містить наукову новизну та практичні рекомендації для удосконалення економічної політики України, що є підставою для її рекомендації на здобуття премії Президента України для молодих вчених.

Пилипенко Г.М. д-р екон.наук,проф.,
професор кафедри економіки підприємства
ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Петрова Ірина Леонідівна, д.е.н., професор, завідувач к

Дослідження принципів організації ринків посідають важливе місце в світовій економічній думці, переважною мірою концентруючись в рамках такого напрямку сучасної мікроекономічної науки як теорія галузевих ринків. В числі її представників чимало лауреатів Нобелівської премії з економіки, зокрема: Дж. Стіглер, М. Спенс, Ж. Тіроль та ін. При цьому основними центрами її розвитку стали США (Гарвардська і Чиказька економічні школи), Франція (Тулузька економічна школа). Що стосується вітчизняної економічної науки, то вона не приділяє належної уваги цьому напрямку економічних досліджень, не зважаючи на низьку ефективність організації вітчизняних товарних ринків, а зрештою – недостатню алокативну ефективність всієї економіки. І в цьому сенсі виконане Герасименко А.Г. дослідження є актуальною відповіддю на назрілу і неправомірно замовчувану проблему неефективності ринкової організації в Україні.

В роботі простежується логічна послідовність дослідження. Особливу значущість мають, перш за все, такі наукові результати, одержані автором: систематизація теорій ринкової влади, внаслідок якої автором виокремлено три канали її поширення за межі ринку походження; розширення змісту потенційної конкуренції шляхом охоплення фірм конкурентної периферії та товарів-замінників; доведення здатності ринкової влади до продуктивного симбіозу з іншими видами влади (політичною, символічною) в цілях максимізації економічної ренти своїх носіїв; обґрунтування ролі ринкової влади у зниженні фундаментальної невизначеності економічних систем; встановлення величини втрат суспільного добробуту від ринкової влади в економіці України.

В цілому можна зробити висновок про належну обґрунтованість і достовірність результатів проведеного Герасименко А.Г. наукового дослідження на тему «Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки», їх вагомий внесок в економічну науку та практику управління національним господарством. Сама праця і її автор рекомендуються до присудження премії Президента України для молодих вчених.

Пустовійт Роберт Фрідріхович

Формування глобального ринку та загострення конкуренції на ньому вимагають від України створення потужних об’єднань національного капіталу. Бо лише такі структури сьогодні зможуть на рівних конкурувати з великими промисловими компаніями та транснаціональними корпораціями, що займають провідні позиції на світовому ринку. Проте подібна концентрація має й обернений бік. Вона може призвести до зростання ринкової влади окремих суб’єктів господарювання аж до повної монополізації ринків їх базування і економіки в цілому та, як наслідок, до безпідставного зростання цін, штучного дефіциту, зростання майнової неоднорідності суспільства та ін. Таким чином, перед суспільством загалом і науковою спільнотою зокрема стоїть завдання збалансувати ці різнонаправлені вектори, забезпечити ефективне управління ефектами ринкової влади з боку держави як гаранта забезпечення суспільного добробуту, що неможливо без глибокого розуміння сутності феномену ринкової влади, його джерел та механізмів дії. У цьому контексті наукова робота Герасименко А.Г. «Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки» є надзвичайно актуальною.
Викладення результатів проведеного автором дослідження є логічним, структурованим та послідовним. Позитивної оцінки заслуговують такі результати:
- встановлення причин циклічного порушення прямої залежності між рівнем ринкової концентрації та прибутковістю учасників відповідних ринків в економіці України;
- доведення ефективності стратегії зведення бар’єрів випуску фірм конкурентної периферії, яка в науковій роботі обґрунтована теоретично та підтверджена результатами статистичного дослідження;
- обґрунтування домінуючої ролі ринкової влади в інституціоналізації сучасних економічних систем, що відбувається за посередництва таких економічних інститутів як державне регулювання, конкуренція, міжфірмова координація і призводить до підпорядкування інституційної еволюції економічної системи волі та інтересам суб’єктів ринкової влади та ін.
Таким чином наукова робота Герасименко А.Г. на тему «Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки» виконана на високому науково-теоретичному рівні та являє собою внесок в теорію конкуренції й економічну теорію в цілому, з одного боку, а з іншого –, ілюструючи множину інституційних регуляторів розвитку сучасних економічних систем, вона забезпечує теоретичне підґрунтя реформування вітчизняної економічної політики, відображаючи орієнтацію наукової роботи на вирішення множини прикладних економічних проблем. Робота рекомендується на здобуття премії Президента України для молодих вчених у 2017 році.

Пустовійт Р.Ф.
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та управління
Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»

П’ятницька Г.Т., д.е.н., проф., академік АН ВШ України

Доведення неадекватності моделі вільної конкуренції реаліям економічного буття суспільства ще понад століття тому актуалізувало дослідження інших, менш досконалих зразків економічної конкуренції, їх доповнення концептом ринкової влади. При цьому остання показала себе досить динамічним феноменом, здатним адаптуватися до різних умов господарювання, змінюватися, еволюціонувати, перетворюючись на активний інструмент свідомої деформації діючої системи економічних відносин. Завдання, інструментарій і ареал поширення ефектів ринкової влади за десятиліття, що минули з моменту виходу ринкової влади на арену економічних досліджень, зазнали суттєвих, і, що певно більш важливо, системних змін, які потребують детального аналізу, як на теоретичному, так і на емпіричному рівні. Зазначене обумовлює актуальність дослідження, проведеного Герасименко А.Г.
У науковій праці автором досліджено ряд джерел ринкової влади, серед яких виділяються структурні та інституціональні характеристики ринків: товарна диференціація, ринкова концентрація, бар'єри для потенційної конкуренції, регуляторна політика держави, інформаційна асиметрія і маніпулювання інформацією. До кожного джерела ринкової влади наведено механізм формування, посилення й експлуатації ринкової влади, здійснено емпіричну перевірку його дії. Більше того, саме ці джерела покладено в основу розробленого автором підходу до вимірювання рівня ринкової влади в економіці. Представлені у дослідженні результати вимірювання ринкової влади в економіці України із застосуванням вищеназваного підходу показали, що величина породжуваних нею суспільних втрат сягає третини ВВП.
Заслуговує на увагу авторський погляд на інноваційний процес, цільова функція якого спрямована на максимізація економічної ренти. Автор обґрунтовано доводить домінуючу роль фірми (як носія ринкової влади) у розгортанні сучасних інноваційних процесів, визначає наслідки цього для економічної системи в цілому.
Практичну значущість роботи підтверджують розроблені автором рекомендації щодо удосконалення конкурентної політики держави. Автор провівши комплексний аналіз широкого набору напрямів та інструментів економічної політики держави, надає обґрунтовані рекомендації щодо збалансування позитивних і негативних ефектів ринкової влади.
Безперечними перевагами наукової роботи Герасименко А.Г. є чіткість, структурованість та логічна послідовність у викладенні матеріалів дослідження. Використання широкого кола методів дослідження, численних наукових публікацій свідчать про достатню обґрунтованість отриманих автором наукових результатів та положень, що доводяться.
Ураховуючи зазначене вище вважаю, що автор наукової роботи на тему «Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки» – Герасименко А.Г. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених у 2017 р.

Боровик Юлія Ігорівна, канд. екон. наук

Загальновідомим серед економістів є той факт, що конкуренція виступає наріжним каменем в теорії економічної ефективності, сприяє зниженню цін, товарному розмаїттю та ефективності в розподілі ресурсів. В сучасному світі спостерігається одночасне існування двох антагоністичних тенденцій: посилення конкурентної боротьби та посилення ринкової влади різноманітних економічних суб’єктів. З однієї сторони, це веде до пошуку нових можливостей виробництва, технологій організацій праці. З іншого, призводить до обмеження конкуренції в масштабах локальних, національних та світових ринків, а отже, зниження ефективності функціонування економічної системи в цілому. В цих умовах, актуальності набувають праці присвячені дослідженню джерел ринкової влади, форм її прояву, а також методів та засобів її обмеження. Особливу цінність в цьому напрямку становлять праці українських авторів, засновані на вітчизняному досвіді. Адже аналіз українських реалій свідчить, що на фоні певних досягнень у впровадженні ринкових мехаізмів, існує чимало проблем із формуванням конкурентного середовища, значущими серед яких є проблеми олігархічного розвитку українського суспільства, які є однією з причин, а подекуди і основною причиною розповсюдження ринкової влади. Тому, неаби який інтерес викликає робота Герасименко А.Г. «Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки».
В зазначеній науковій праці автором концептуально досліджені джерела ринкової влади, пильна увага приділена як класичним, так і інноваційним її джерелам. Варто відмітити внесок автора у розробку показників оцінки рівня ринкової влади, що дало можливість автору проаналізувати ефективність застосування такого джерела ринкової влади, як диференціація товарів. Висновки, сформульовані автором, будують грунтовну теоретичну основу для подальших досліджень у цій сфері, рекомендації, вироблені автором, слугують нормативною основою для ефективної економічної політики розвитку конкуренції.
З огляду на вказане, наукова робота Герасименко А.Г. «Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки» здійснює вагомий внесок у вітчизняну наукову думку в цілому та розвиток наукової думки у сфері конкуренції зокрема. Робота рекомендується на присудження премії Президента України для молодих вчених у 2017 р.

Дементій Юлія

Проблеми ринкової влади сьогодні все частіше піднімаються світовим економічним співтовариством, про що свідчить присудження Жану Тіролю Нобелевської премії з економіки у 2014 році за дослідження відповідної проблематики. Робота «Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки» є певною мірою результатом і продовженням цього наукового інтересу, його перекладенням на специфіку вітчизняної економіки, чого досі зроблено не було. Той факт, що дана робота представлена молодою дослідницею, ілюструє креативність вітчизняної наукової молоді, її націленість на вирішення нових проблем, які ще вчора взагалі не стояли перед науковим співтовариством, але затримка в дослідженні та вирішенні яких сьогодні коштує економіці суттєвих втрат (у випадку з проблемою ринкової влади –більше 30% українського ВВП). Такі дослідники потребують і заслуговують державної підтримки, в тому числі шляхом присудження державних премій, зокрема Премії Президента України для молодих вчених. Бажаю Герасименко А.Г. стати лауреатом цієї премії.

Проскуріна Марія Олегівна

Робота виконана на дуже актуальну для сучасної України тему, адже рівень монополізації та олігополізації вітчизняних ринків сьогодні є надзвичайно високим, а кризові явища останніх років тільки посилили ці негативні тенденції. В роботі описано на теоретичному рівні та проілюстровано на прикладі вітчизняної господарської практики здатність ринкової влади деформувати усі складові економічної системи: продуктивні сили, економічні відносини, господарський механізм – з метою максимізації довгострокової економічної ренти суб'єктів господарювання – носіїв ринкової влади. Неврахування сьогодні цього ефекту дії ринкової влади коштує українській економіці до третини ВВП, що аргументовано доводить автор. При цьому важливо те, що ці втрати розглядаються вченою не тільки як міра неефективності вітчизняної економіки, але і як резерв підвищення такої ефективності, що для своєї активації потребує удосконалення конкурентної політики. У цьому сенсі логічним є здійснений автором аналіз системи дрібніших індикаторів ефективності конкурентної політики в Україні, що підтвердив отриману за результатами системного аналізу низьку оцінку. Запропоновано змінити підходи до реалізації вітчизняної конкурентної політики, в тому числі шляхом розширення її об’єкту від окремого релевантного ринку до всієї національної економіки, інтеграцію цієї політики в цілісну систему економічної політики держави.

Наведена робота Герасименко А.Г. заслуговує високої оцінки та перемоги в конкурсі на здобуття премії Президента України для молодих вчених.

Проскуріна Марія Олегівна
кандидат економічних наук
докторант Національної академії управління

Кириленко В. І.

Кириленко В.І., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри політичної економії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Категорії влади в економічній теорії досліджуються вже давно, втім єдиного підходу щодо ролі і місця економічної та ринкової влади в економічній системі наразі не існує. Погляди економістів на цю проблему коливаються від повного заперечення таких категорій до їх визнання основоположними в системі економічних відносин. Першу групу економістів складають представники класичної та частково неокласичної політичної економії, що заперечують будь-який більш-менш вагомий вплив влади на протікання економічних процесів. На іншому полюсі сприйняття економічної і ринкової влади як предмету дослідження економічної теорії знаходяться представники марксизму, німецького ордолібералізму, теорії господарського порядку, традиційного інституціоналізму, соціально-інституціональної теорії (французька школа), теорії організації тощо. Ними відповідні види влади розглядаються як в’яжучий елемент в структурі економічної системи, що визначає параметри її існування та напрямки подальшого розвитку. У цьому контексті наукова робота Герасименко А.Г. є, з одного боку, продовженням вікової дискусії щодо місця влади в економічній системі, а з іншого – актуальним представленням ринкової влади як потужного чинника трансформації сучасних економічних систем.
Проведене автором дослідження і сама наукова робота як його результат цікаві своїм мультиконцептуальним підходом до дослідження феномену ринкової влади. Автор з однаковою мірою наукового інтересу вдається до застосування неокласичних та інституціональних підходів до розкриття економічного змісту, джерел формування і форм прояву ринкової влади в сучасній економіці. Якщо до цього додати помітну в роботі орієнтацію на забезпечення багаторівневості проведеного дослідження (його об’єктом є як окремі релевантні ринки чи навіть зони ринкової влади окремих фірм, так і вся економіка як система взаємопов’язаних ринків), то можна стверджувати про комплексний характер цієї наукової роботи.

Наукова праця «Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки» є ґрунтовною роботою, виконаною на актуальну тему та на належному рівні. За змістом і формою вона повністю відповідає встановленим вимогам і заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Хоменко Ірина, к.е.н.

Дуже цікава робота, яка змушує по-новому подивитися на принципи організації сучасних економічних систем, пояснює цілий ряд ринкових неспроможностей. На особливу увагу заслуговує акцент, зроблений автором на інституційних джерелах ринкової влади, що домінують в національній економіці. Слід відзначити, що в Україні ці проблеми системно майже не досліджуються, тоді як міра зрощення державної влади із ринковою є набагато більшою, аніж в розвинених країнах.

Судячи з досвіду впровадження результатів дослідження окремі пропозиції автора щодо обмеження інституційного монополізму уже реалізовані рядом органів державної влади, а інші варто взяти на озброєння з метою підвищення ефективності вітчизняної економічної системи.

Робота заслуговує на визнання і присудження відповідної державної премії.

проф. Лагутін В.Д., КНТЕУ

Герасименко А.Г. є знаним дослідником проблем конкуренції і ринкової влади в Україні, про що свідчить більше сотні присвячених цьому публікацій автора та досить високі індекси цитування і їх позитивна динаміка. Якщо на момент подання наукової роботи на премію такий індекс у базі даних Google Scholar складав 62 цитування, то вже за два тижні – 65. Роботи Герасименко А.Г. публікуються й за кордоном – у Польщі, Угорщині, Румунії, Сербії тощо.

Щодо представленої вченою роботи «Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки», то вона є ґрунтовним науковим дослідженням, в якому автором розкрито сучасний зміст феномену ринкової влади, міру його поширеності та деформуючого впливу на усі елементи економічної системи. Робота характеризується належним рівнем наукової новизни та практичної значущості.

Слід відзначити активне використання автором інструментарію мікроекономічного аналізу в проведеному дослідженні, що не є типовим для вітчизняної економічної думки. Його прийоми використовуються для дослідження обумовлених ринковою владою диференціації цінових відхилень на ряді вітчизняних товарних ринків, для встановлення залежності між рівнем ринкової концентрації та прибутковістю суб'єктів господарювання, для визначення ефективності зведення різного роду бар'єрів, для оцінки втрат суспільного добробуту тощо.

Цікавими і незвичними для вітчизняної наукової думки є висновки автора щодо здатності переконуючої реклами, продуктових інновацій, соціального капіталу забезпечити формування, посилення й захист ринкової влади окремих суб'єктів господарювання. Ці висновки обґрунтовані теоретично (в тому числі й з використанням наукового доробку цілого ряду відомих економістів – лауреатів Нобелівської премії з економіки) та підтверджені статистичними даними чи реальними прикладами з вітчизняної практики господарювання.

Наукова робота «Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки» та її автор заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених в 2017 р.

Фещенко Валентина Михайлівна

Відносини влади зазвичай носять детермінуючий вплив на усю сукупність явищ і процесів суспільного життя. Не є виключенням і економічна система, що підлягає активній деформації під їх дією. При цьому важливо розуміти, що по мірі трансформації економічних систем конфігурація підсистеми суб’єктів такої влади постійно змінюється. Якщо ще півстоліття тому категорія «влада» асоціювалась насамперед з державою, то сьогодні все частіше приходиться говорити про ринкову владу, належну великим національним чи транснаціональним монополіям. При цьому сфера реалізації такої влади вже не обмежується ринком, охоплюючи і систему комерційних взаємовідносин фірм виробничого ланцюга, і регуляторні відносини між бізнесом та державою, і відносини в парах «виробник – споживач», «виробник – суб’єкт ринкової інфраструктури» тощо.

Все це не може не актуалізувати дослідження ринкової влади, що дедалі більше привертають увагу дослідників у всьому світі, свідченням чому стало присудження Нобелівської премії з економіки у 2014 році відомому французькому досліднику – Ж. Тіролю за дослідження проблем ринкової влади і регулювання. Щоправда вітчизняна наукова думка наразі ще має недостатнє представництво у цьому напрямі економічних досліджень, обмежуючись лише кількома науковими школами, представником однієї з яких є Герасименко А.Г. В цьому контексті висунута на присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених наукова праця «Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки» є важливою і своєчасною.

В роботі здійснено ґрунтовне дослідження еволюції теоретичних уявлень про ринкову владу, яке відобразило розвиток самої ринкової влади, її збагачення і посилення, розширення сфери її впливу від неокласичних меж ринку до всієї сукупності економічних відносин в суспільстві, а також інституційних засад організації його економічної системи.

На увагу заслуговує обґрунтування автором доцільності визначення ринкової влади як економічних відносин, що досі вважалося нехарактерним дефініціям цього феномену. Розвиваючись в надрах неокласичної економічної теорії, ринкова влада зазвичай визначалася як здатність управляти ціною чи іншими умовами реалізації продукції. Герасименко А.Г. ж доводить обмеженість такої точки зору та пропонує власне визначення, здатне краще пояснити не тільки зміст ринкової влади, але й траєкторію її інтеграції у структуру економічної системи суспільства.

При цьому робота не позбавлена й практичної значущості, про що свідчать численні впровадження її результатів у діяльність органів державної влади та підприємств, а також економічний ефект від впровадження результатів дослідження на рівні 176 млн. грн.

Представлена Герасименко А.Г. на здобуття премії Президента України для молодих вчених наукова робота «Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки» заслуговує високої оцінки і варта присудження їй цієї почесної відзнаки.

Фещенко Валентина Михайлівна
доктор економічних наук, професор,
професор кафедри історії та теорії господарства
КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Ігнатюк Анжела Іванівна

Проблематика ринкової влади у світовій економічній думці активно досліджується уже близько ста років. Серед її дослідників – Е. Мейсон, Р. Познер, Дж. Робінсон, Р. Селтен, Дж. Стіглер, Ж. Тіроль, Дж. Хікс та ін. Що ж до вітчизняної економічної думки, то своїм об’єктом ринкову владу вона зробила порівняно недавно. В країні сьогодні відсутні системні дослідження цього економічного феномену, що обґрунтовує безумовну актуальність наукової роботи, виконаної Герасименко А.Г.

На особливу увагу і позитивну оцінку заслуговує комплексність підходу автора до дослідження ринкової влади. Вона проявляється в поєднанні різних теоретичних підходів до проведення такого дослідження, у вдалому синтезі його теоретичних та прикладних аспектів, у виході на конкретні пропозиції і рекомендації для органів державної влади, насамперед Антимонопольного комітету України, та підприємств. Усі теоретичні висновки у науковій праці підтверджуються ґрунтовним емпіричним аналізом.
Важливим висновком проведеного дослідження є встановлення факту обмеженої об’єктивності ринкової влади. Герасименко А.Г. ґрунтовно доводить, що ринкова влада в сучасних умовах є меншою мірою наслідком вихідної структури ринку та його природних обмежень, і все більше – результатом активної деформації структурних та інституціональних параметрів внутрішнього і зовнішнього середовищ функціонування відповідного суб’єкта господарювання, що зазвичай виявляються сприятливими до дії ефекту залежності від траєкторії попереднього розвитку. Диференціація товарів, ринкова концентрація, регуляторне захоплення, поглиблення інформаційної асиметрії та інші досліджені в науковій праці абсолютно легальні та легітимні господарські практики сьогодні дозволяють навіть посередньому суб’єкту господарювання закласти підвалини формування своєї ринкової влади й подальшого її посилення та мультиплікації.
Актуальність наукової роботи «Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки», коректність та ґрунтовність отриманих вченою висновків підтверджується активною апробацією результатів дослідження, великою кількістю публікацій, в тому числі у закордонних виданнях, належним рівнем цитувань.
Наведене вище є достатніми аргументами на підтримку мною цієї наукової роботи та її рекомендацію на здобуття премії Президента України для молодих вчених.

Ігнатюк Анжела Іванівна
доктор економічних наук,
професор кафедри економічної теорії,
макро- і мікроекономіки
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Станкевич Юлія Юріївна

Дослідження феномену ринкової влади в олігархічно-клановій економіці України є не просто актуальним, а об’єктивно необхідним. Адже недостатнє розуміння деформуючої дії ринкової влади на всю множину економічних відносин призводить до системної неефективності економічної політики в цілому і кожного окремого її інструменту зокрема. Їх слід коригувати на дію ринкової влади І в цьому контексті наукова робота «Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки» є дуже своєчасною і корисною.

У роботі представлено досить детальне дослідження джерел ринкової влади. При цьому важливим є використання автором різних підходів до встановлення відповідних джерел: неокласичного й інституціонального. Це дозволило підвищити обґрунтованість отриманих висновків, забезпечити комплексність проведеного дослідження. Цій же меті вдало служить наведення автором за кожним джерелом ринкової влади механізму породження і посилення останньої, перевірка їх ефективності на прикладі вітчизняної економіки.

Позитивно слід оцінити обґрунтування вченою ролі ринкової влади в інституціоналізації економічної системи, яка, в свою чергу, призводить до зміни самої суті конкуренції. Акцентується увага на зниженні фундаментальної невизначеності в економічних системах сучасності, що окрім позитивного впливу на рівень трансакційних витрат, ефективність ринкової інфраструктури тощо чинить також потужний негативний вплив на інтенсивність конкуренції між їх учасниками.

Виходячи із зазначеного я особисто підтримую відповідну роботу. Вважаю, що її автор Герасименко А.Г. заслуговує на присудження їй премії Президента України для молодих вчених у 2017 р.

Станкевич Юлія Юріївна,
кандидат економічних наук,
доцент, доцент кафедри маркетигу
Одеської державної академії будівництва і архітектури

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.