Офіційний веб сайт

Роль цитоскелету в опосередкуванні дії абіотичних факторів на рослинну клітину

м48

Представлено Державною установою "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України".

Автор: Красиленко Ю.А., к.б.н., Горюнова І.І., к.б.н., Плоховська С.Г.

У роботі представлено результати досліджень впливу модуляторів вмісту, інгібітора синтази, маркера активності оксиду азоту, металів-забруднювачів ґрунтів  – кадмію, нікелю, міді і цинку, а також низьких температур +0,50С і +40С на ріст, морфологію і прижиттєву організацію компонентів цитоскелету рослинної клітини, на прикладіклітин головних коренів проростків Arabidopsisthaliana. Виявлено, що мікротрубочки рослинної клітини є чутливими до змін внутрішньоклітинного вмісту оксиду азоту.Описано зміни росту та морфології головних коренів Athalianаі організації мікротрубочок у їх клітинах внаслідок опромінення УФ-В.  Продемонстровано функціональний зв’язок між вмістом оксиду азоту і стійкістю мікротрубочок до дії УФ-В.

Вперше показано, що цитоскелет клітин різних ростових зон коренівє чутливим до впливу іонів токсичних металів. Безпосередній вплив металів на компоненти цитоскелету є однією з причин дозо- і часо- залежних порушень морфології головного кореня.Вперше проведено дослідження особливостей прижиттєвої організації актинових філаментів в клітинах A. thalianaпісля впливу температур +4С та +0,5С. Також, показано,що при комбінованій дії низької температури та перехоплювача оксиду азотупорушення організації актинових філаментів збільшується.

Отримані результати можуть бути використані для подальшого вивчення молекулярних та клітинних механізмів стійкості рослин за участі оксиду азоту і для пошуку нових біологічно активних сполук, що впливають на компоненти рослинного цитоскелету. Закладено підґрунтя для вивчення можливості використання донору оксиду азоту у біотехнології з метою регуляції росту рослин та посилення їх стійкості до дії різноманітних стресових факторів, зокрема, УФ-В та холоду. Дослідження особливостей впливу токсичних металів та холоду на ріст і морфологію головних коренів рослин, а також на організацію компонентів цитоскелету, дадуть змогу розробити нові більш ефективні стратегії для моніторингу вмісту металів у ґрунтах, а також для боротьби із розповсюдженими абіотичними факторами, які наносять невипраної шкоди культурним рослинам, а саме зниженням температури і забрудненням навколишнього середовища металами-полютантами. 

 

Кількість публікацій: 59, в т.ч. за тематикою роботи монографія, 20 статей (9 – у зарубіжних виданнях), 38 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 121 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 6.

Надіслати коментар

Коментарі

Гість

Робота нукового колективу Красиленко Ю. А., Горюнової І. І., Плоховської С. Г. за темою "Роль цитоскелету в опосередкуванні дії абіотичних факторів на рослинну клітину" є цікавою та актуальною. Аналіз впливу важких металів в різних концентраціях на архітектуру та ріст коренів A. thaliana є прекрасним тестом та знаряддям для подальшої оцінки забруднення ґрунтів важкими металами та загальної оцінки токсичних ефектів цих елементів. Автори проекту проводили всебічний та системний аналіз токсичних ефектів та негативного впливу стресових чинників абіотичної природи. Результати цих досліджень будуть цікавими не тільки вузькому колу фахівців. Результати цього проекту можуть бути використані і для покращення стійкості головних агрокультур та розробки комплексних заходів щодо фіторемедіації ґрунтів забруднених на важкі метали.
Вважаю, що представлена робота заслуговує на присудження Премії президента України.
С. В. Ісаєнков, д.б.н.
завідувач відділу рослинних харчових продуктів та біофортифікації
ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»

Заклецький О.А.

Робота виконана на високому професійному рівні і є дуже цінною як для фундаментальної науки так і для прикладних задач. Вивчення впливу абіотичних факторів на внутрішньоклітинні зміни рослин дадуть змогу винайти нові підходи до моніторингу забруднення важкими металами грунтів, що є більш ніж актуальною темою, особливо враховуючи військові дії на сході України та екологічну катастрофу, що насувається у зв'язку з зупинкою шахт Донецького вугільного басейну. Найближчим часом перед науковцями України повстане неймовірна складна проблематика забруднення важкими металами грунтів Донеччини та Луганщини та їх рекультивація. Надана робота висвітлює досить важливу частину даної проблематики - внутрішньоклітинну реакцію рослин на данні полютанти.

Робота має велику кількість публікацій у поважних та впливових міжнародних виданнях, що свідчить про актуальність та серйозність. Робота безумовно заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Заклецький О.О.
Магістр екології, заступник голови "Української молодіжної екологічної ліги"

Калачова Т.А.

На мою думку, робота нукового колеткиву Красиленко Ю. А., Горюнової І. І., Плоховської С. Г. за темою "Роль цитоскелету в опосередкуванні дії абіотичних факторів на рослинну клітину" є новаторською та актуальною, та посідає особливе місце серед сучасних досліджень цитоскелету в контексті стійкості рослин до стресів різної природи. Хотілось би відмітити системний підхід та акуратність виконання експериментів, де кожен досліджуваний феномен охарактеризовано грунтовно та різнобічно. Завдяки цьому, одержані результати можуть бути повноцінно використані як основа для подальших досліджень сільськогосподарських культур, з перспективою впровадження до аграрної промисловості.
Вважаю, що представлена робота заслуговує на присудження Премії президента України.

Калачова Т.А., к.б.н.
науковий співробітник Лабораторії патофізіології рослин
Інституту експериментальної ботаніки
Академії Наук Чеської Республіки
м.Прага, Чеська Республіка

Скороход Олександр

Робота колективу Красиленко Ю. А., Горюнової І. І., Плоховської С. Г. за темою "Роль цитоскелету в опосередкуванні дії абіотичних факторів на рослинну клітину" представляє інтерес як з т.з. фундаментальної науки (дослідження особливостей цитоскелету рослин), так і з т.з. прикладного значення, для моніторингу вмісту у грунтах іонів важких металів, дії ін. абіотичних факторів. Тому, вважаю, що робота і колектив авторів безумовно заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених.
Скороход О.М. к.б.н., н.с. відділу Сигнальних шляхів Інститут Молекулярної Біології та генетики НАН України.

Лихолат Ю.В.

Дослідження необхідності розуміння клітинних механізмів впливу різноманітних абіотичних факторів на рослинні організми на сьогодні є надзвичайно актуальною. Автори роботи вперше продемонстровали чутливість коренів даної рослини до різного роду абіотичних стресів, а також показали їх вплив на таку важливу складову еукаріотичної клітини, як цитоскелет. Отримані результати є перспективними для подальших розробок щодо можливості посилення стійкості рослин до дії різноманітних абіотичних чинників, зокрема низьких температур, УФ-Б, а також впливу важких металів. Особливості впливу різних концентрацій солей важких металів на ріст та морфологію коренів A. thaliana дозволяють відслідковувати забруднення грунтів важкими металами та розробляти методи зниження зазначених токсичних впливів. Автори мають значну кількість публікацій, високий індекс цитування, зокрема й у міжнародних виданнях, що безсумнівно підтверджує наукову цінність отриманих результатів. Вважаю за доцільне рекомендувати дану роботу на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.
Лихолат Ю.В.,
д.б.н., професор, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара,
м. Дніпро

Тігунова О.О.

Наукова робота Красиленко Ю. А., Горюнової І. І., Плоховської С. Г. за темою "Роль цитоскелету в опосередкуванні дії абіотичних факторів на рослинну клітину" є особливо актуальною для сьогодення. Отримані результати можуть слугувати для розроблення біотехнологій посилення стійкості сільскогосподарських культур до різних чинників. Саме це направлення є одним із пріорітетних для різних галузей в Україні. Вважаю, що робота заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

к.б.н., н.с. Білик Ж.І.

На мою думку, наукова робота Красиленко Ю. А., Горюнової І. І., Плоховської С. Г. за темою "Роль цитоскелету в опосередкуванні дії абіотичних факторів на рослинну клітину" є закінченним науковим дослідженням, яке вражає своєю логічністю, завершеністю, і великим обсягом отриманих результатів. Про доцільність проведення цієї роботи свідчить високий, як для молодих вчених. h-індекс. Вважаю, що дана робота безумовно заслуговує на присудження Премії президента України.

Борова М.М.

Представлена робота є надзвичайно актуальною через необхідність розуміння механізмів впливу абіотичних факторів на внутрішньоклітинні компоненти рослинних клітин. A. thaliana вважається розповсюдженим модельним об'єктом для різних біотехнологічних досліджень. Однак, авторами роботи вперше продемонстровано чутливість коренів даної рослини до різного роду абіотичних стресів.
Отримані результати є перспективними для подальших біотехнологічних розробок щодо можливості посилення стійкості рослин до дії різноманітних абіотичних чинників, зокрема низьких температур, УФ-Б, а також впливу важких металів. Особливості впливу різних концентрацій солей важких металів на ріст та морфологію коренів A. thaliana дозволяють відслідковувати забруднення грунтів важкими металами та розробляти методи зниження зазначених токсичних впливів.
Автори роботи мають значну кількість публікацій, зокрема й у міжнародних виданнях, що безсумнівно підтверджує наукову цінність отриманих результатів. Тому наукова робота Красиленко Ю. А., Горюнової І. І., Плоховської С. Г. за темою "Роль цитоскелету в опосередкуванні дії абіотичних факторів на рослинну клітину" заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Борова М. М.,
молодший науковий співробітник Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України.'

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.