Офіційний веб сайт

Роль диспластичних деформацій кісткових компонентів колінного суглоба у формуванні гонартрозу, прогноз його розвитку

м53

Представлено Харківською медичною академією післядипломної освіти МОЗ України

Автор: Пустовойт К.Б., к.м.н.

Автором визначено розподіл навантажень усіх кісткових структур при диспластичних синдромах колінного суглоба за умов нормального і високого стояння наколінка та різних форм виростків стегнової кістки.

Створено наукові основи діагностики дисплатичного гонартроза. Сформовано базові концептуальні засади моделювання умов руйнування диспластичного колінного суглоба. Запропоновано поліпшити діагностичний пошук в артрології.

Реалізовано новий діагностичний критерій (індекс патології колінного суглоба) та прогностична модель (формула) розвитку диспластичного гонартрозу, що на відміну від світових аналогів дозволяють оптимізувати діагностичний процес і дають можливість уникнути помилок у плануванні хірургічного лікування.

Результати досліджень впроваджено в клінічну практику ДУ "Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України", КЗОЗ "Харківська обласна клінічна травматологічна лікарня" та в учбовий процес кафедри травматології та ортопедії Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України.

 

Кількість публікацій: 23, в т.ч. за тематикою роботи навчальний посібник, монографія, 20 статей (8 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації автора складає 1 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 1. Отримано патент України на корисну модель.

Надіслати коментар

Коментарі

Корольков Олександр Іванович, докт.мед наук, завідувач НОВ

Робота цінна своїм науково-практичним напрямком та поєднує теоретичні розробки автора із виходом на її практичну реалізацію.

Костерін С.Б., к.м.н. ІПХС ім. проф. М.І.Ситенка

Наукова робота Пустовойт К.Б. присвячена актуальній і дуже важливій темі діагностики диспластичних захворювань суглобів. Робота грунтується на фундаментальних засадах, що були створені як науковий напрямок більш ніж 30 років назад під керівництвом д.м.н.,проф. Б.І.Сіменача. Автор запропонував та використав нові оригінальні методики діагностики патології колінного суглобу. Ці наробки мають як наукове, так і суто практичне застосування, тому що дозволять практикуючим лікарям розширити арсенал доступних засобів діагностики, покращити результати лікування та профілактики даної патології. Хочеться побажати автору творчої наснаги і не зупинятись на досягнутому.

Гість Д.мед.н., професор Істомін А.Г.

Робота присячена вирішенню актуальної медико-соціальної проблеми, має наукову новізну та практичне значення. Автором удосконалено діагностику дисплатичного гонартроза,сформовано базові концептуальні засади моделювання умов руйнування диспластичного колінного суглоба, реалізовано новий діагностичний критерій та прогностичну модель розвитку диспластичного гонартрозу.
Розробки автора дозволяють оптимізувати діагностичний процес і дають можливість уникнути помилок у плануванні хірургічних втручань на колінному суглобі.

профессор, д.мед.наук Березка Николай Иванович

Робота є актуальною.Робота має практичне застосування. Реалізована нова діагностична методика виявлення патології колінного суглобу. Як правило, дані хворі потребують оперативного втручання. Від своєчасної діагностики та хірургічних методів лікування залежить подальший розвиток патологічного процесу, реабілітації. Робота дозволить покращити ефективність лікування хворих з даною патологією.

Харьковский областной комитет профсоюза работников здравоо

Поддерживаем выдвижение научной работы члена молодежного совета Обкома профсоюза Пустовойт Екатерины на получение Премии. Считаем научную работу актуальной и необходимой для практического здравоохранения.

Гість Руденко І.А., Запорізький міжобласний центр ВХКС

Використання запропонованих рентгенометричних параметрів колінного суглоба,прогностичної моделі діагностики диспластичного гонартрозу та індексу патології в рентгенометричній діагностиці диспластичних деформацій колінного суглоба покращить діагностику, дозволить вірно обрати тактику та потрібну методику лікування, що має велике значення для практичної медицини та спроможне покращити ефективність лікування хворих з цією патологією.

Абросимов Ю.Ю., Заслуженный врач Украины

Автор освещает одну из самых актуальных проблем современной ортопедии. В данном направлении предстоит еще решить целый ряд проблем. Уверен, что данная работа будет хорошим подспорьем для практикующих врачей.

проф.каф.хирургии2 Днепропетровской академии Литвин Ю П%%

Возможно новые диагностические критерии предложенные автором будут положены в изучение основной причины развития деформирующего артроза-врожденной слабости периферической микроциркуляции или приобретенным причинам нарушения периферической кровоснабжения суставов

Мусаб Амуди зав.каф.физиотерапииAAUJ Гість

Я считаю данную работу достаточно интересной и актуальной.Безусловно, она заслуживает внимания и дальнейшего внедрения во врачебную практику.

Гість Тец А. Б., директор медицинского оздоровительного цен

Интересная научная статья. Радует, что молодые ученые в нашей стране продолжают заниматься наукой. Обращает на себя внимание практический аспект, позволяющий использовать наработки Пустовойт Е. Б. в ежедневной врачебной деятельности.

ГістьРой Ирина Владимировна проф. Зав.отделом реабилитации

Мне очень импонирует такой взгляд на процесс развития артроза. Системный подход дает возможность прогнозировать развитие патологического процесса,а следовательно и предлагать новые методы профилактики и лечения.

профессор ХГАФК перед Ефименко П.Б.

Интересная работа, ценная информация, оригинальный подход.

Танькут В.О., д.м.н. професор, ІПХС ім. проф. М.І.Ситенка

Наукова робота к.м.н. Пустовойт К.Б. присвячена актуальній, важливій науковій та соціальній темі - розробці нових підходів до діагностики та лікування хворих з диспластичними деформаціями колінного суглоба. В своїх дослідженнях автор використовує сучасні методи, робота базується на багаторічному клінічному досвіді, вона має вагоме наукове і практичне значення, широко впроваджена в клінічну практику. Результати дослідження багаторазово обговорвались на вітчизняних та зарубіжних конференціях. Работа заслуговує самої високої оцінки.

Зеленецкий И. Б.,проф. кафедры травматологии ХМАПО

Представленная научная работа есть продолжением научного исследования проблемы заболеваний суставов, обусловленных наследственным предрасположением, проводимая в течении более 30 лет под руководством профессора Сименача Б. И. и его учениками. Автор внесла новый теоретический вклад в научное обоснование генезиса развития гонартроза. Это позволит практическим врачам разработать соответсвующие методы лечения этого заболевания. Хочется поздравить автора с этим достижением и пожелать успехов в дальнейшей успешной разработки этой проблемы.

Ганна

Стаття безперечно розкриває актуальні проблеми в сучасній медицині, та заслуговує подальшого впровадження в практичну діяльність.

Клапчук Юрій

У даній науковій роботі розглянуто питання діагностика та прогнозування розвитку остеоартрозу колінного суглобу на фоні диспластичних змін його структурних елементів. Вважаю цю роботу корисною для лікарів ортопедів, які займаються хірургією колінного суглобу для вибору того чи іншого методу лікування згідно отриманих результатів запропонованих методів діагностики.

Журавльова А. К., к.м.н., асистент кафедри ХНМУ

Дуже важливо, що молоді вчені-медики творчо підходять до своєї повсякденної роботі - ставити діагноз та лікувати пацієнтів. Створюють нові діагностичні посібники, збагачуючи галузь медицини. Вважаю працю молодого вченого сучасною, досить актуальною та цікавою.

Ірина Гаврюченко

Автор підняла дуже актуальну та цікаву тему. Досить сучасні методи впроваджені у практику. На мою думку, ця праця заслуговує уваги та втілення у життя.

Дмитро

Дуже гарна наукова робота, ознайомившись з якою, я отримав нові знання та активно почав приміняти їх в своїй практичній повсякденній роботі.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.