Офіційний веб сайт

Розбудова національної економіки на засадах ідеології європейського курсу «зеленого» зростання (теорія, інституційний базис, інструменти)

Р28

Представлено Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Автори: Галушкіна Т.П., Жаліло Я.А., Купінець Л.Є., Манцуров І.Г., Мусіна Л.А., Новікова О.Ф., Реутов В.Є., Хумарова Н.І.

Метою роботи є теоретичне обґрунтування механізмів та організаційно-економічного інструментарію розбудови національної економіки на засадах ідеології «зеленого» зростання та визначення траєкторії трансформаційних зрушень відповідно до глобальних викликів

Створено основи теорії розбудови національної економіки на засадах ідеології «зеленого» зростання, визначено траєкторію, механізми та інструментарій розвитку  «зеленої» економіки в Україні.

Обґрунтовано сучасні стратегічні вектори економічної політики і концепції розвитку «зеленої» економіки на національному та регіональному рівнях.

Визначено цілісне бачення та сутність інноваційної парадигми трансформаційних зрушень шляхом розробки доктринальної платформи економічного розвитку, що розглядається  крізь призму «зеленого» зростання.

Авторами імплементується ідеологія загальноєвропейського курсу «зеленого» зростання в існуючу парадигму економічного розвитку держави.

Результати циклу мають значення для визначення стратегії та пріоритетів реформування державної політики з метою розбудови національної економіки відповідно до сучасних глобальних викликів.

Кількість публікацій: 92,  в т.ч. в 22 монографії, 70 статей у реферованих журналах. За даною тематикою захищено 10 докторських та  19 кандидатських дисертацій.

Надіслати коментар

Коментарі

Лісовський Сергій Антонович, ІГ НАНУ

Лісовський Сергій Антонович, Інститут географії НАН України
У сучасному світі проблеми взаємодії суспільства і природи є одними з найбільш гострих з числа тих, що стоять перед людством. У межах України вони набувають особливого значення. Територія нашої країни є унікальним регіоном світу з одночасним масштабним впливом на навколишнє середовище відразу багатьох антропогенних факторів, який призвів до значної деградації природних екосистем, загострення екологічної ситуації, погіршення умов проживання населення.
У зв'язку з особливостями історично сформованого характеру природокористування, потенціал практично усіх природних комплексів в Україні значною мірою був підірваний.
Масштабна тривала експлуатація природних ресурсів призвела до загострення екологічної ситуації в країні та не забезпечила відповідного економічного розвитку. На світових ринках за Україною закріплюється роль сировинного регіону, оскільки основу її товарного експорту становить продукція природоємних, екологічно шкідливих, низько-технологічних галузей.
Це зумовлює гостру необхідність докорінних змін принципів і підходів до організації природокористування в Україні, зміни підходів у використанні усіх складових її природно-ресурсного потенціалу.
Тому результати, отримані в ході виконання циклу наукових праць Т.П. Галушкіної, Я.А. Жаліло, Л.Є. Купінець, І.Г. Манцурова, Л.А. Мусіної, О.Ф. Новікової, В.Є. Реутова, Н.І. Хумарової «Розбудова національної економіки на засадах ідеології європейського курсу «зеленого» зростання (теорія, інституційний базис, інструменти)» можна вважати важливою складовою в загальній системі опрацювання наукових засад вирішення цього завдання.
В циклі робіт доведено, що в Україні необхідність розроблення та впровадження політики «зеленого» зростання була викликана нагальною потребою екологізації економіки країни. Авторами обґрунтовано, що процвітання держави Україна може бути забезпечене виключно шляхом підвищення ефективності використання всіх видів ресурсів, структурно-технологічної та інноваційній реструктуризації виробництва, використання творчого потенціалу всіх членів суспільства.
Ознайомлення з роботами авторського колективу, дає всі підстави вважати, що даний цикл наукових праць заслуговує на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.

Лісовський Сергій Антонович, доктор географічних наук, заступник директора Інституту географії з наукової роботи.

Хлобистов Євген Володимирович, проф., д.е.н.

Цикл наукових робіт «Розбудова національної економіки на засадах ідеології європейського курсу «зеленого» зростання (теорія, інституційний базис, інструменти)», представлений на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки закладає теоретичні основи впровадження загальноєвропейської ідеології «зеленого» зростання як стратегічного напрямку державної політики.
Науковий інтерес представляє доктрина «зеленого» зростання на засадах екологізації економіки, які полягають у визначенні теорії «зеленої» економіки як драйвера модернізації вітчизняної економічної системи країни та її регіонів крізь призму наукових уявлень щодо інноваційної парадигми сучасної моделі соціо-еколого-економічного розвитку та забезпечення конкурентних переваг України в міжнародному вимірі.
Наукові доробки Галушкіної Т.П., Жаліло Я.А., Купінець Л.Є., Манцурова І.Г., Мусіної Л.А., Новікової О.Ф., Реутова В.Є., Хумарової Н.І. з циклу наукових праць «Розбудова національної економіки на засадах ідеології європейського курсу «зеленого» зростання (теорія, інституційний базис, інструменти)» є видатним досягненням вітчизняних науковців,яке цілком і повністю заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.

Хлобистов Є.В. д.е.н., проф., ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", завідувач відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку.

Янковий Олександр Григорович

Цикл наукових праць «Розбудова національної економіки на засадах ідеології європейського курсу «зеленого» зростання (теорія, інституційний базис, інструменти)» що напрацювання Галушкіної Т.П., Жаліло Я.А., Купінець Л.Є., Манцурова І.Г., Мусіної Л.А., Новікової О.Ф., Реутова В.Є., Хумарової Н.І. містить вагомі результати багаторічних фундаментальних досліджень з розробки теоретичних і методологічних основ розбудови національної економіки на засадах ідеології «зеленого» зростання, визначає траєкторію, механізми та інструментарій розвитку «зеленої» економіки в Україні. Зважаючи на тенденції останнього року можемо зазначити, що енергетична залежність від монопольного постачальника ресурсів формує загрози для національної безпеки держави. На сьогодні в контексті концепції збалансованого (сталого) розвитку питання соціально-еколого-економічної модернізації національної економіки та впровадження моделі «зеленої» економіки є надзвичайно актуальними.
Слід зазначити, що авторами циклу доведено необхідність розроблення та впровадження інноваційної політики - політики «зеленого» зростання в Україні саме в умовах глобальної нестабільності та європейського вектору розвитку. Практичні рекомендації сформульовані в дослідженні дають змогу визначити стратегію та пріоритети реформування суспільного устрою і системи державного управління «зеленими» інноваціями, реалізації ролі держави як інституту розроблення та реалізації управлінських рішень в галузі регулювання та інституційного планування національної економіки та як важелю збалансованого і пропорційного економічного, соціального і екологічного зростання.
Вважаємо, що автори циклу робіт «Розбудова національної економіки на засадах ідеології європейського курсу «зеленого» зростання (теорія, інституційний базис, інструменти)» Галушкіна Т.П., Жаліло Я.А., Купінець Л.Є., Манцуров І.Г., Мусіна Л.А., Новікова О.Ф., Реутов В.Є., Хумарова Н.І. заслуговують здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.
Янковий Олександр Григорович, доктор економічних наук, професор, завідуючий кафедри економіки підприємства Одеського національного економічного університету, заслужений діяч науки і техніки України.
Гамма Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства Одеського національного економічного університету

Осипов Василь Іванович, професор ОНУ ім. Мечнікова

Сьогодні термін «зелене» зростання стає досить популярним, але при цьому відсутнє цілісне бачення цього процесу як в змістовному, так і операційному плані. Суть його - зміна суспільних інтересів в напрямі пошуку інноваційних шляхів суспільного добробуту. Це не лише розвиток науки та її прикладних досліджень задля оновлення (модернізації) засобів виробництва на основі найсучасніших технологій, що супроводжується проникненням новітніх розробок науки та техніки у сферу комунікації (інформаційне суспільство) та інші сфери життя, а й результат проведення комплексних інституційних реформ і трансформації еколого-економічних відносин.
Інструментом «зеленої» економіки є здійснення цілої низки реформ в контексті розбудова національної економіки, спрямованих на запровадження найбільш ефективних принципів, механізмів та моделей управління соціально-економічними процесами. При цьому безумовним імперативом суспільства має стати практична реалізація європейської моделі «зеленого» зростання, що забезпечує інтегральне поєднання економічної ефективності, соціальної справедливості, ресурсної збалансованості та екобезпеки.
У зв’язку з цим, представлений до здобуття Державної премії України Цикл робіт "Розбудова національної економіки на засадах ідеології європейського курсу «зеленого» зростання (теорія, інституційний базис, інструменти)" є новітнім здобутком національної економічної теорії, який свідчить про актуальність, фундаментальність наукових положень та практичну значимість проведених авторами Циклу досліджень, а це «в свою чергу» дає змогу констатувати, що вони заслуговують здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Бондар Олександр Іванович, ректор ДЕА Мінприроди

На сучасному етапі «зелена» економіка стає панівною моделлю розвитку суспільства. Про це свідчить резолюція конференції Організації Об’єднаних Націй в Ріо-де-Жанейро (2012 рік), яка декларує «зелене» зростання як найважливішу віху сьогодення. Недарма за оцінками фахівців сценарій інвестування в «озеленення» економіки в розмірі 2% світового ВВП забезпечить у 2015-2050 рр. такі ж темпи довгострокових результатів, як і сценарій звичайного розвитку, але з одночасним запобіганням значних ризиків, що пов’язані зі зміною клімату, зростанням дефіциту води та втратою екосистем них послуг. Навіть при дуже консервативних припущеннях сценарій «зелених» інвестицій дозволяє домогтися більш високих річних темпів зростання протягом 5-10 років і збільшує запаси поновлюваних ресурсів, необхідних для розвитку світової економіки.
Тому представлений до здобуття Державної премії України Цикл робіт " Розбудова національної економіки на засадах ідеології європейського курсу «зеленого» зростання (теорія, інституційний базис, інструменти)", авторами якого є провідні фахівці-економісти є вагомим підгрунтям реалізації сучасних векторів державної політики країни на її шляху до європейського формату.
Оригінальність та піонерність наукових ідей, практична значущість запропонованої концепції розвитку «зеленої» економіки на теренах України відповідно до міжнародних викликів – все це ті атрибути, що дають можливість рекомендувати авторів представленого Циклу робіт на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

О.І. Бондар - член кореспондент УААН України, д.б.н., професор, ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди України

Мішенін Є.В.

Сучасна економічна політика України ґрунтується на засадах сталого розвитку, раціонального відтворення та використання природних ресурсів, необхідності екологізації виробництва, а також передбачає ринкове трансформування природогосподарювання. За таких умов досягнення балансу економічних, екологічних та соціальних параметрів суспільного виробництва обумовлює нові вимоги до розвитку системи національного господарства. Це об’єктивно зумовлює важливість і необхідність розвитку системних досліджень щодо вдосконалення організаційно-економічних механізмів та інструментів розбудови національної економіки на основі впровадження принципів «зеленого» зростання. Цей відносно новий напрям активно розвивається у світі та має своє відображення в Україні як у науковому середовищі, так і в управлінській діяльності, а отже, потребує фундаментального опрацювання з теоретико-методологічних та практичних позицій відповідно до сучасних глобальних викликів.
Вищенаведене дає підстави підтримати пропозицію щодо присудження авторам Циклу наукових праць Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік, оскільки результати циклу мають конструктивне значення для визначення стратегічних орієнтирів реформування державної політики на засадах «зеленої» економіки.
З повагою, Мішенін Євген Васильович, доктор економічних наук, професор, завідуючий кафедри теоретичної та прикладної економіки Сумського національного аграрного університету

Хаджинов Ілля Васильович, д.е.н., доцент, ДонНУ

Неузгодженість темпів економічного розвитку і вимог екологічної безпеки, домінування ресурсомістких галузей, висока питома вага ресурсо- і енергоємних застарілих технологій, сировинна орієнтація експорту, мілітаризація виробництва, відсутність гуманістичних цінностей серед пріоритетів розвитку, а також культури праці і споживання призводять до поглиблення кризового стану в економіці, погіршення стану довкілля, що створює реальну загрозу життю і діяльності сучасних і майбутніх поколінь.
Саме для нівелювання цього процесу на міжнародному рівні було запропоновано ідеологію Глобального Зеленого курсу. З метою розбудови і процвітання держави Україна може забезпечити «зелене» зростання виключно шляхом ефективного використання всіх видів ресурсів, структурно-технологічної реструктуризації виробництва, використання творчого потенціалу всіх членів суспільства.
Стратегічні дослідження в економічній сфері, які формують основу представленого Циклу робіт, є свого роду системним узагальненням здобутків різних галузей економічної науки, що дозволяє виокремити та посилити ключову роль основних складових розбудови національної економіки, встановити її основні системоутворюючі параметри та скласти наукове підґрунтя для забезпечення її безпечного відтворення на засадах європейської ідеології «зеленого» зростання.
Все викладене дозволяє дати високу оцінку роботі і вважати її такою, що заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.
З повагою, Хаджинов Ілля Васильович, д.е.н., доцент, професор кафедри "Міжнародна економіка" Донецького національного університету

Черніченко Геннадій Олександрович, д.е.н., професор, ДонНУ

В своєму розвитку Україна вже пройшла етап становлення незалежної держави, первинного формування демократичних інститутів і ринкової економіки. Водночас, на тлі перетворень, яких зазнали інші країни, слід визнати, що побудована в Україні політична та економічна система потребує докорінних змін. Причиною цього є відсутність цілої низки інституційних та структурних реформ, які призводять до недостатньої забезпеченості стратегії держави адекватним тактичним інструментарієм відповідно до глобальних викликів. Тому потреба переведення стратегії зі сфери ідеологічних конструктів до рангу безпосередньої перетворюючої сили та керівництва до дії спонукала до формування цілісного наукового підходу відносно розбудови національної економіки як суспільного явища, складової суспільних відносин, що розвивається за певними внутрішніми законами.
Все викладене вище обумовило формування в Україні принципово нового напряму фундаментальних та прикладних досліджень, які започатковують сучасні уявлення про екологізацію національної економіки, закладають теоретико-методологічне підґрунтя для імплементації загальноєвропейської ідеології «зеленого» зростання як стратегічного вектору державної політики.
Саме тому наукові ідеї та теоретичний базис розбудови державної економічної системи на засадах доктринальних положень «зеленої» економіки, які відображені у наукових працях авторів представленого Циклу робіт на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки, слугують підґрунтям та орієнтиром для інституційних та структурних реформ щодо її розвитку в національному, регіональному, а також секторальному вимірах.
Поданий Цикл наукових праць є базовим для науково-конструктивного усвідомлення феномену «зеленого» зростання як об’єктивно обумовленої тенденції суспільного розвитку.
З повагою, Черніченко Геннадій Олександрович, д.е.н., професор, декан економічного факультету Донецького національного університету

Чепурний Анатолій Данилович, д.т.н.,проф/, академiк МIА.

«Зелена» економіка - об’єктивний та стрімкий загальносвітовий процес, що стимулює прогрес економіки в новому напрямку. Глобалізація економічних систем, загострення екологічних проблем та поглиблення боротьби за усуспільнення природних ресурсів та життєвих благ спонукали в останні десятиріччя до інтенсивного розвитку нових міждисциплінарних напрямів в економічній науці, зокрема екологічної економіки, економіки сталого розвитку та «зеленої» економіки, в яких, поряд з визначенням проблем дефіциту природних ресурсів, формується сучасне уявлення про перспективи розвитку національної економіки, пріоритети отримання конкурентних переваг та забезпечення національної безпеки. Вітчизняні наукові школи – академічні інститути (Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Інститут економіки промисловості НАН України), Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України та Науково-дослідний економічний інститут Мінекономіки України вносять вагомий вклад у наукове обґрунтування та прикладне рішення зазначених міждисциплінарних проблем сучасності. Добре відомі класичні наукові розробки авторів Циклу в теорію модернізації національної економіки, а саме: формування ефективної економічної стратегії держави, інституту державного регулювання ринкової економіки, управління соціальним розвитком як інституційної основи забезпечення корінних змін в економічній системі України, слугували підґрунтям для побудови платформи «зеленого» зростання в напрямі забезпечення еколоорієнтованного розвитку економіки на засадах імплементації екологічної складової в пріоритети соціально-економічної політики держави та її регіонів.
Всі представлені авторами роботи являють собою єдиний Цикл об’єднаний ідеєю втілення ідеології «зеленого» зростання у розширення горизонтів наукового бачення та формування бізнес-середовища для її практичного втілення. Такий синтез наукових ідей є новаторським та відповідає духу сьогодення. Це дає підстави підтримати пропозицію щодо присудження авторам Циклу наукових праць Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

З повагою, д.т.н., проф.,академік міжнародної інженерної академії наук,Лауреат Держаних премій УРСР та України,
Заслужений машинобудівник України А.Д. Чепурний.

Гринів Лідія Святославівна, ЛНУ імені І. Франка

Сьогодні однією з найбільш актуальних проблем на шляху формування моделі «зеленої» економіки в Україні є зниження її просторової природо місткості на ант ропо-техногенних навантажень на природні системи.
У зв’язку з цим даний проект без сумніву, заслуговує на увагу та потребує всебічної підтримки.
Водночас системний підхід до екологічно збалансованого управління, на нашу думку, має базуватись на фізико-економічній методології дослідження складних природосоціогосподарських процесів, що здійснюється в просторі України. Врахування при цьому параметрів фізики простору дасть можливість сформувати нові метрологічні (оціночні системи) на шляху «озеленення» економіки. З допомогою них можна буде приймати превентивні управлінські рішення в системі забезпечення стійкості. У цьому контексті особливого значення набуває імплементація наукових концепцій і законів, відкритих С. Подолинським, В. Вернадським та сучасними представниками Української наукової школи фізичної економії в дане дослідження.
В цілому підтримуючи цей проект, вважаємо за доцільне використати та розвинути надбання вчених Української школи фізичної економії при формуванні моделі «зеленої» економіки в Україні.

Грановська Людмила Миколаївнаість

Авторами циклу наукових праць Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН представлені результати багаторічних Фундаментальних досліджень з розробки теоретичних і методологічних основ розбудови національної економіки на засадах ідеології «зеленого» зростання, визначено траєкторію, механізми та інструментарій розвитку «зеленої» економіки в Україні. Авторами розроблено концептуальний базіс "зеленої" стратегії регіну та науково-обгрунтовані стратегічні вектори запровадження ідеологія загальноєвропейського курсу «зеленого» зростання в існуючу парадигму економічного розвитку держави.Результати циклу мають значення для визначення стратегії та пріоритетів реформування державної екологічної політики з метою розбудови національної економіки відповідно до сучасних глобальних викликів.Враховуючи вагомість результатів вказаних досліджень, існують усі підстави для присудження авторам циклу наукових праць «Розбудова національної економіки на засадах ідеології європейського курсу «зеленого» зростання (теорія, інституційний базис, інструменти)» Державної премії в галузі науки і техніки у 2014 році.
З повагою, Грановська Людмила Миколаївна - доктор економічних наук, професор, директор Інституту зрошення, агротехнологій та інжинірингу ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

Грицан Ю.І.,проректор ДДАЕУ, д.б.н., професор, академік УЕАН

В останні два десятиліття, як ніколи, економічні, соціальні та екологічні проблеми, пов'язані з використанням природних ресурсів і станом навколишнього середовища - в центрі уваги людства.Найбільші форуми ООН за останні роки були присвячені екологічним проблемам, вирішення яких тісно пов'язане з переходом до збалансованого розвитку: Ріо-де -Жанейро (1992), Йоханнесбург (2002)і Копенгаген (2009. Така увага перш за все пов'язана з загостренням екологічних проблем:зростаючий дефіцит питної води,зниження біорізноманіття, порушення земель, проблема утилізації побутових і промислових відходів та багато інших. Загострення екологічних проблем призвело до створення нової моделі економічного розвитку,суть якої полягає у створенні сприятливих умов для підвищення якості життя, скороченні масштабів екологічної деградації. З 2008 року, термін "зелене зростання" (green growth)активніше входить у термінологію міжнародних організацій в якості ключового терміну для подальшого розвитку людства та окремих країн,особливо детально розглядається в документах ОЕСР та структур ООН. У міжнародних документах поряд з поняттям "зелене зростання" використовують терміни "зелена економіка" (green economy), "зелена промисловість" (green industry),"зелена зайнятість"(green jobs)та ін.
При трактуванні моделі "зеленого зростання" можна виділити два підходи: широкий і вузький. В рамках широкого підходу розглядається необхідність переходу до сталогго розвитку фактично всієї економіки та всього соціально-економічного розвитку.Вузький підхід базується тільки на тих галузях та видах діяльності,які безпосередньо пов'язані з екологізацією економіки та розвитком зелених ринків на національних рівнях.
Авторами запропоновані першочергові кроки реалізації Концепції "зеленого зростання" в Україні. При цьому для успішного втілення цих ідей центр ваги переноситься на регіональний рівень. Так кожен регіон повинен мати свою стратегію збалансованого (сталого)розвитку, узгоджену із загальнодержавними цілями та напрямами розвитку, але розроблену на базі власного природно-ресурсного потенуіалу, що буде сприяти створенню соціально-економічних й соціоекологічних умов для населення.
Вважаю, що автори циклу робіт «Розбудова національної економіки на засадах ідеології європейського курсу «зеленого» зростання (теорія, інституційний базис, інструменти)» Галушкіна Т.П., Жаліло Я.А., Купінець Л.Є., Манцуров І.Г., Мусіна Л.А., Новікова О.Ф., Реутов В.Є., Хумарова Н.І. заслуговують здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.

Скидан О.В., проректор з наукової роботи ЖНАЕУ

Авторами циклу наукових праць, представлених на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки, визначено ключові вектори трансформаційних зрушень вітчизняного господарства на принципах екологоорієнтованої економіки, що є надзвичайно важливим завданням національної політики. У зазначених працях глибоко досліджено теоретичний базис розбудови державної економічної системи на засадах доктринальних положень «зеленої» економіки. Повної підтримки заслуговує позиція авторів щодо потреби розглядати доктрину «зеленого» зростання в органічному поєднанні із формуванням сприятливого бізнес-середовища на державному та регіональному рівнях. Результати проведених досліджень мають вагоме практичне значення, оскільки їх використання дає змогу визначати стратегію та пріоритети реформування суспільного устрою і системи державного управління, реалізації ролі держави як інституту розроблення та реалізації управлінських рішень в галузі регулювання та інституційного планування національної економіки. Враховуючи вагомість результатів вказаних досліджень, існують усі підстави для присудження авторам циклу наукових праць «Розбудова національної економіки на засадах ідеології європейського курсу «зеленого» зростання (теорія, інституційний базис, інструменти)» Державної премії в галузі науки і техніки.

Катан Людмила Ігорівна

На сьогодні в контексті концепції збалансованого (сталого) розвитку питання соціально-еколого-економічної модернізації національної економіки та впровадження моделі «зеленої» економіки є надзвичайно актуальними.
Відтак, стратегічні дослідження в економічній сфері, які формують основу представленого циклу робіт «Розбудова національної економіки на засадах ідеології європейського курсу «зеленого» зростання (теорія, інституційний базис, інструменти)», поданого на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 р., є системним узагальненням здобутків різних галузей економічної науки, що дозволяє виокремити та посилити ключову роль основних складових розбудови національної економіки, встановити її основні системоутворюючі параметри та скласти наукове підґрунтя для забезпечення її безпечного відтворення на засадах європейської ідеології « зеленого» зростання.
Надзвичайно своечасним є те, що авторами доведено необхідність розроблення та впровадження інноваційної політики - політики «зеленого» зростання .в Україні в умовах глобальної нестабільності та європейського вектору розвитку. Практичні рекомендації сформульовані в дослідженні дають змогу визначити стратегію та пріоритети реформування суспільного устрою і системи державного управління «зеленими» інновацями, реалізації ролі держави як інституту розроблення та реалізації управлінських рішень в галузі регулювання та інституційного планування національної економіки та як важелю збалансованого і пропорційного економічного, соціального і екологічного зростання.
Вважаю, що автори циклу робіт «Розбудова національної економіки на засадах ідеології європейського курсу «зеленого» зростання (теорія, інституційний базис, інструменти)» Галушкіна Т.П., Жаліло Я.А., Купінець Л.Є., Манцуров І.Г., Мусіна Л.А., Новікова О.Ф., Реутов В.Є., Хумарова Н.І. заслуговують здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.
Катан Людмила Ігорівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Пирог Ольга Володимирівна, НУ "ЛП"

Цикл робіт «Розбудова національної економіки на засадах ідеології європейського курсу «зеленого» зростання (теорія, інституційний базис, інструменти)», представлений на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, започатковує сучасні уявлення про екологізацію національної економіки, закладає теоретико-методологічне підґрунтя для імплементації загальноєвропейської ідеології «зеленого» зростання як стратегічного вектору державної політики.
На особливу увагу заслуговує запропонована доктрина «зеленого» зростання в органічному поєднанні із формуванням сприятливого бізнес-середовища як на державному, так і на регіональному рівнях, яка базується на реалізації можливостей більш ефективного використання наявних природного, людського та фінансових капіталів на принципах міжрегіональної (транснаціональної) кооперації та взаємної компенсації завданих збитків. Аналізуючи представлений реферат циклу робіт, необхідно наголосити на суттєвому доробку концептуальних та теоретико-методологічних засад «зеленого» зростання на засадах екологізації економіки, які полягають у визначенні теорії «зеленої» економіки як рушія модернізації вітчизняної економічної системи країни та її регіонів крізь призму наукових уявлень щодо інноваційної парадигми сучасної моделі соціо-еколого-економічного розвитку та забезпечення конкурентних переваг України в міжнародному, національному та регіональному вимірах.
Отже, автори циклу робіт «Розбудова національної економіки на засадах ідеології європейського курсу «зеленого» зростання (теорія, інституційний базис, інструменти)» заслуговують здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.
Пирог Ольга Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національний університет «Львівська політехніка»

Писаренко Павло Вікторович

Проведені авторами циклу робіт фундаментальні дослідження свідчать, що на шляху реалізації концепції сталого просторового розвитку основною домінантою виступає ідея інтегрального підходу до вирішення економічних, соціальних та екологічних проблем. В циклі робіт доведено, що в Україні необхідність розроблення та впровадження політики «зеленого» зростання була викликана нагальною потребою екологізації економіки країни. «Зелена» економіка розглядається авторами як рушій модернізації вітчизняної економічної системи країни та її регіонів крізь призму наукових уявлень щодо інноваційної парадигми сучасної моделі соціо-еколого-економічного розвитку та забезпечення конкурентних переваг України в міжнародному, національному та регіональному вимірах.
Досягненню важливих результатів сприяла досить вдало обрана авторами мета роботи, що полягає в озброєнні сучасної практики трансформаційних зрушень господарської системи України інноваційною теорією «зеленого» зростання в контексті розбудови та розвитку національної економіки відповідно до глобальних викликів.
Представлений цикл наукових праць характеризується як важливою теоретичною значимістю, так практичною спрямованістю. У цьому зв’язку вважаю, що він цілком заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.

Перший проректор Полтавської аграрної аграрної академії, д.с.-г.н., професор Писаренко П.В.

Писаренко Володимир Вікторович

Проведені авторами циклу робіт фундаментальні дослідження підтверджують, що подальший розвиток суспільства не можливий без суттєвих структурних зрушень у господарській системі, її розвитку за засадах екологізації. Цьому сприяє, в першу чергу, консолідація дій суб'єктів господарської діяльності, направлена на зростання національного та регіонального вимірів "зеленої" економіки. Визначено, що розроблена та впроваджена політика «зеленого» зростання є нагальною потребою екологізації економіки України.
Наведений цикл наукових праць Т.П. Галушкіної, Я.А. Жаліло, Л.Є. Купінець, І.Г. Манцурова, Л.А. Мусіної, О.Ф. Новікової, В.Є. Реутова, Н.І. Хумарової «Розбудова національної економіки на засадах ідеології європейського курсу «зеленого» зростання (теорія, інституційний базис, інструменти)» характеризується важливою теоретично-практичною спрямованістю. Тому вважаємо, що він цілком заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.
Писаренко Володимир Вікторович, доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу
Чайка Тетяна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова
Полтавської державної аграрної академії

Саблук Петро Трохимович, д.е.н., академік НААН, ННЦ "ІАЕ"

Проведені авторами циклу робіт фундаментальні дослідження свідчать, що на шляху реалізації концепції сталого просторового розвитку основною домінантою виступає ідея інтегрального підходу до вирішення економічних, соціальних та екологічних проблем. В циклі робіт доведено, що в Україні необхідність розроблення та впровадження політики «зеленого» зростання була викликана нагальною потребою екологізації економіки країни. «Зелена» економіка розглядається авторами як рушій модернізації вітчизняної економічної системи країни та її регіонів крізь призму наукових уявлень щодо інноваційної парадигми сучасної моделі соціо-еколого-економічного розвитку та забезпечення конкурентних переваг України в міжнародному, національному та регіональному вимірах.
Досягненню важливих результатів сприяла досить вдало обрана авторами мета роботи, що полягає в озброєнні сучасної практики трансформаційних зрушень господарської системи України інноваційною теорією «зеленого» зростання в контексті розбудови та розвитку національної економіки відповідно до глобальних викликів.
Представлений цикл наукових праць Галушкіної Т.П., Жаліло Я.А., Купінець Л.Є., Манцурова І.Г., Мусіної Л.А., Новікової О.Ф., Реутова В.Є., Хумарової Н.І.«Розбудова національної економіки на засадах ідеології європейського курсу «зеленого» зростання (теорія, інституційний базис, інструменти)» характеризується як важливою теоретичною значимістю, так практичною спрямованістю. У цьому зв’язку вважаємо, що він цілком заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.
Саблук Петро Трохимович, доктор економічних наук, професор, академік НААН, радник дирекції ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ
Ходаківська Ольга Василівна, кандидат економічних наук, заступник завідувача відділу земельних відносин ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ

Потапенко Вячеслав, Директор Інституту зеленої економіки

Цикл наукових праць «Розбудова національної економіки на засадах ідеології європейського курсу «зеленого» зростання (теорія, інституційний базис, інструменти)» що напрацювання Галушкіної Т.П., Жаліло Я.А., Купінець Л.Є., Манцурова І.Г., Мусіної Л.А., Новікової О.Ф., Реутова В.Є., Хумарової Н.І. присвячений актуальній тематиці екологічної трансформації економіки України в умовах ресурсних обмежень. Зважаючи на тенденції 2014 року ми бачимо, що ресурсна складова стала частиною гібридної війни, яку вимушена вести Україна. Енергетична залежність від монопольного постачальника ресурсів формує загрози для національної безпеки держави. Система водопостачання, така як Північнокримський канал цього року стали інструментами зовнішньополітичної діяльності.
В кризових умовах, що склалися вважаю, що обґрунтовування стратегії розвитку держави має ґрунтуватися на оптимізації використання природних ресурсів за умов зменшення негативного навантаження на навколишнє природне середовищ, що відповідає класичному визначенню експертів ООН щодо «зеленого» зростання. Зважаючи на відновлення курсу України на євроінтеграцію розвиток напрямку «озеленення» економіки є одним з пріоритетних напрямків співробітництва з міжнародними структурами.
На моє глибоке переконання Т.П.Галушкіна та Л.О.Мусіна є вченими та громадськими діячами, які в науковому і, відповідно, в експертному середовищі вперше в Україні почали впроваджувати ідеї «зеленої» економіки в життя. Багато вчених, викладачів, управлінців, бізнесменів та громадських діячів долучилися до справи пропаганди та розповсюдження ідей «зеленого» зростання в нашій країні. Як автор двох наукових монографій з цієї тематики: Потапенко В.Г. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах «зеленої» економіки: монографія / В.Г. Потапенко; за наук. ред. д.е.н., проф. Є.В. Хлобистова. – Київ: НІСД, 2012. – 360 с. та Потапенко В.Г. Трансформація використання природно-ресурсної сфери України на засадах «зеленої» економіки : монографія / В.Г. Потапенко. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2013. – 384с. вважаю, що цикл наукових праць «Розбудова національної економіки на засадах ідеології європейського курсу «зеленого» зростання (теорія, інституційний базис, інструменти)» є вагомим і своєчасним внеском в розвиток науки в Україні, яке відповідає вимогам і цілком заслуговує на присудження авторському колективу Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року, що стане свідченням визнання цього науково-практичного напрямку та його ролі в стратегії розвитку держави.
Потапенко Вячеслав Георгійович, кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, Директор Інституту зеленої економіки.

Грицяк Ігор Андрійович, НАДУ при Президентові України

Цикл наукових праць «Розбудова національної економіки на засадах ідеології європейського курсу «зеленого» зростання (теорія, інституційний базис, інструменти)», представлений на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, є надзвичайно актуальним та науково значущим. Адже, цикл робіт має чітко визначену траєкторію трансформаційних зрушень національного господарства на принципах екологічно орієнтованої економіки, яка, у свою чергу, має ґрунтуватися на виявлених закономірностях розвитку економічної системи України та загальносвітових тенденціях екологізації її розбудови.
Застосування саме такого підходу в циклі поданих наукових робіт в умовах розвитку сучасного державотворення видається цілком виправданим хоча би з огляду на те, що в реалізації екологічної політики, яка є важливим складником економічної політики, суттєво зростає роль держави, серед головних завдань якої є ефективне управління природно-ресурсним потенціалом та контроль за станом навколишнього природного середовища. Крім того, надзвичайно важливим є надання пріоритету територіального підходу щодо реалізації державної еколого-економічної політики для врахування особливостей кожного регіону, на що звертали свою увагу автори циклу робіт, виробляючи підґрунтя та орієнтири для інституційних та структурних реформ щодо розвитку державної економічної системи на засадах доктринальних положень «зеленої» економіки в національному, регіональному та секторальному вимірах.
Наукова-практична цінність циклу робіт полягає в тому, що автори виявили закономірності розвитку економічної системи України та загальносвітові тенденції екологізації її розбудови, напевно керуючись тим, що для України настає нагальна потреба переходити від перманентної інтеграційної риторики про захист довкілля та необхідність проведення еколого-економічної політики до активних дій, завдяки яким вона стане пріоритетним сектором співпраці з міждержавними об’єднаннями, і зокрема з Європейським Союзом після укладення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони.
Вищевикладене дає підстави високо оцінити цикл робіт та висловити впевненість в її корисності у справі зміцнення ринкової економіки як дотримання одного з Копенгагенських критеріїв у процесі реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції. Переконаний, що наукові доробки Галушкіної Т.П., Жаліло Я.А., Купінець Л.Є., Манцурова І.Г., Мусіної Л.А., Новікової О.Ф., Реутова В.Є., Хумарової Н.І. з циклу наукових праць «Розбудова національної економіки на засадах ідеології європейського курсу «зеленого» зростання (теорія, інституційний базис, інструменти)» є видатним досягненням вітчизняних науковців,яке цілком і повністю заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.
Грицяк Ігор Андрійович, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України; завідувач кафедри європейської інтеграції Національної академії державного управління при Президентові України

Жемба Алла Йосипівна, НУВГП

Цикл наукових праць «Розбудова національної економіки на засадах ідеології європейського курсу «зеленого» зростання (теорія, інституційний базис, інструменти)», представлений на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, складається з 10 монографій;за даною тематикою при консультативній підтримці та під керівництвом авторів захищено 10 докторських та 19 кандидатських дисертацій.
Практична значимість результатів досліджень полягає в розробці наукового бачення щодо сприятливих інституційних передумов, які забезпечують реалізацію національної доктрини «зеленої» економіки України та обґрунтуванні інноваційних шляхів її розвитку, Представлені авторами рекомендації дають змогу визначити стратегію та пріоритети реформування суспільного устрою і системи державного управління, сприяти реалізації ролі держави як інституту обгрунтування управлінських рішень в галузі регулювання та інституційного планування національної економіки та, як важелю збалансованого і пропорційного економічного і соціального зростання.
Розроблені авторами механізми забезпечення «зеленого» зростання національної економіки, в тому числі в регіональному вимірі та форматі міжнародної взаємодії, лягли в основу проектів національних та регіональних документів, та були використані на урядовому рівні для підготовки Національної доповіді України до Саміту «Ріо +20».
Авторами зроблено значний внесок у розробку програм комплексного розвитку регіонів в контексті забезпечення ефективного функціонування національної економіки як цілісної системи.
Спираючись на стратегічні напрямки трансформації регіональних господарських систем в контексті забезпечення сталого розвитку, авторами побудована дворівнева модель сталого регіонального розвитку, визначені перспективи трансформації регіональної конкурентоспроможності України відповідно до авторського підходу оцінки конкурентоспроможності регіону як «І-центру».
Авторами сформульовані концептуальні принципи та механізми формування «зеленої» стратегії регіону, наведено зрозуміле трактування основних термінів та понять, виявлено напрями подальших динамічних процесів щодо розробки та затвердження доктрини «зеленої» економіки з визначенням пріоритетів, завдань та цільових орієнтирів її розвитку.
Автори представленого Циклу робіт довели, що ідеологія розвитку «зеленої» економіки є основною парадигмою трансформаційних зрушень у сучасному суспільстві. Хоча перехід до «зеленої» економіки вимагає значних інвестицій, їх залученню мають сприяти продумана державна політика та інноваційні механізми фінансування.
Вважаю, що напрацювання Галушкіної Т.П., Жаліло Я.А., Купінець Л.Є., Манцурова І.Г., Мусіної Л.А., Новікової О.Ф., Реутова В.Є., Хумарової Н.І. з циклу наукових праць «Розбудова національної економіки на засадах ідеології європейського курсу «зеленого» зростання (теорія, інституційний базис, інструменти)» є суттєвим досягненням українських вчених, яке добре відоме науковцям і фахівцям відповідної спрямованості, Також, в контексті міжнародного формату, за оцінкою ЮНЕП, регіональну та національну ініціативи авторів щодо запровадження принципів «глобального зеленого курсу» у модель економічного розвитку України, яка є другою країною за величиною в Європі та стратегічним партнером ЮНЕП з розвитку «зеленої» економіки, було визнано інноваційною не лише на теренах України, а й в межах пострадянського простору.
Все викладене дозволяє дати високу оцінку роботі і вважати її такою, що заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.
З повагою, к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки Національного університету водного господарства та природокористування А.Й.Жемба

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.