Офіційний веб сайт

Розрахунок і проектування підземних споруд

р39

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут".

Автори: Самедов Ахмед Меджид огли

Цикл наукових праць складається з 3 монографій і навчального посібника, опублікованих протягом 2011-2013 років.

Створено основи розрахунку і проектування підземних споруд мілкого та глибокого закладання, а також геотехнічних інженерних споруд. Отримано низку фундаментальних результатів про розрахунки і проектування підземних споруд мілкого та глибокого закладання, а також геотехнічних інженерних споруд.

Запропоновано нові підходи до розрахунку і проектуванню підземних споруд в складних ґрунтових умовах від впливів статичних та динамічних навантажень.

Автором здійснено постановку нових нетрадиційних задач з розрахунку і проектування підземних споруд при різних ґрунтових умовах. Результати циклу мають значення для розрахунку та проектування підземних споруд при різних ґрунтових умовах.

Кількість публікацій: 220, в т.ч. 3 монографії, 60 статей (31 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 12 (згідно баз даних Scopus). Отримано 3 патенти. За даною тематикою захищено  докторську, 2 кандидатські дисертації.

Надіслати коментар

Коментарі

Вовк Олексій Онуфрійович

Розрахунок і проектування підземних споруд пов’язані з багатьма суміжними теоретичними науками, такими як будівельна механіка, теорія пружності і пластичності, інженерне ґрунтознавство, механіка гірничих порід, матеріалознавство, теорії статики і динаміки споруд, теорія залізобетону, основи та фундаменти, гідравліка, гідротехнічні споруди, інженерна геологія, гідрогеологія та ін. Тому, розрахунок та проектування підземних споруд відносяться до найбільш складних наук і при виконанні цих робіт навіть досвідчені інженери-проектувальники допускають багато помилок, в результаті чого відбуваються аварії будівель і споруд.
Слід зазначити , що складність вибору теоретичних методів розрахунку і проектування підземних споруд є багатофакторним явищем, враховуючи різні ґрунтові умови і зміни режимів навколишнього середовища та їх вплив на напружено-деформований стан ґрунтових основ. Для кожного виду ґрунтової основи необхідно обрати відповідні теоретичні методи розрахунку : пружні, пружно-пластичні, пружно-в'язко-пластичні, пластичні, в'язко-пластичні, в'язкі, текучі і т.д.
Конструктивні рішення для розрахунку і проектування підземних споруд вимагають особливий підхід при розрахунку, наприклад: стрічкові, стовпчасті, плитні, стаканоподібні і комбінації цих конструкцій.
Для вірного визначення компоненти напружень при напружено-деформованому стані підземних споруд необхідно визначити до яких задач дана споруда може бути віднесена - до просторових або плоских задач. При цьому, ґрунтові основи правильно відносити до ізотропних або анізотропних матеріалів.
Висунутий цикл наукових праць «Розрахунок і проектування підземних споруд» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки заслуговує присудження даної премії за 2014 рік.
д.т.н., проф., п.н.с. ІГМ НАН України

Калюх Ю.І., д.т.н., проф., зав.лаб. ДП НДІБК

Бурхливий ріст підземного будівництва за останні роки обумовив необхідність глибокого вивчення й наукового узагальнення накопичених практичних досвідів для створення теорії підземного будівництва і розробки нових теоретичних проблем, що випливають із потреб практики.
В існуючих літературних джерелах і нормативних документах для розрахунку і проектування підземних споруд часто зустрічаються суперечливі методи, гіпотези і способи, які застосовують при проектуванні та будівництві. Це призводить до передчасного деформування і руйнування підземних споруд.
Найважливішим у теорії підземних споруд є проблема розробки методу розрахунків конструкцій у складних гірничо-геологічних і гідрогеологічних умовах, що дозволяє враховувати особливості ґрунтових умов, а також теоретичним шляхом одержувати необхідну раціональну форму перетину підземної виробки і розміри елементів конструкцій і її обробки. Добір форми поперечних перерізів конструкцій підземних споруд є досить складним і важким, тому що вона залежать від багатьох факторів, таких як: глибини закладання, способів впливу, міцності грунтів та гірських порід, гірничо-геологічних і гідрогеологічних умов будівельного майданчика, функціональних призначень підземних споруд, застосовуваних устаткувань для вироблення грунтів і будівництва споруд, вибір несучих матеріалів для конструкцій та ін.
Основною метою роботи є узагальнення основних положень перерахованих теоретичних наук з розрахунку і проектування підземних споруд, враховуючи взаємозв’язок конструкцій підземних споруд з ґрунтовими основами та взаємні впливи їх з метою забезпечення довговічності підземних споруд у процесі експлуатації.
Вибір раціональних методів розрахунків елементів конструкцій або в цілому підземних споруд разом з ґрунтовою основою при діючих статичних, динамічних або комбінованих навантаженнях. При розрахунках і проектуванні підземних споруд необхідно враховувати і довговічність споруд у складних геологічних і гідрогеологічних умовах, що виникають у процесі експлуатації. Наприклад, авто- і залізо дорожні тунелі постійно піддаються окрім статичних навантажень ще й динамічним. За цих умов в основах підземних споруд, що складаються з водонасичених ґрунтів відбувається розрідження і випирання ґрунтів під спорудами, які супроводжуються осадкою і руйнуванням споруд.
Ці вимоги в основному враховані в циклах наукових праць «Розрахунок і проектування підземних споруд».
Вважаю, що дана робота заслуговує присудження Державної премії України у галузі науки і техніки за 2014 рік.

Педин М.В.

Хочу выразить восхищение важной и актуальной работой автора, так как цикл научных работ «Расчет и проектирование подземных сооружений» разрешает большинство проблем, с которыми приходилось сталкиваться в моей работе при расчете и проектировании метрополитена.
На мой взгляд работа выполнена на высоком научно-техническом уровне и достойна присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2014 год.

Начальник группы отдела строительных конструкций ГП "ПИ Укрметротоннельпроект" Педин М.В.

Косяненко О.І.

Праця, висунута Національним технічним університетом України «КПІ» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік під назвою «Розрахунок і проектування підземних споруд», вміщує в собі цикл наукових праць, де найбільш детально проаналізовано існуючі наукові гіпотези та закони, а також методи та способи розрахунку та проектування підземних споруд в складних ґрунтових умовах, запропоновані нові способи розрахунку спільної роботи конструкцій з ґрунтовими основами при статичних та динамічних навантаженнях.
Залежно від властивостей ґрунтових основ були розглянуті різні реологічні моделі грунтів, що враховують пружні, пластичні, пружно-пластичні, в'язкі, в'язко-пластичні, пружно-в'язко-пластичні, текучий стан у процесі використання їх у якості основ підземних споруд. У таких складних ґрунтових умовах спільні роботи «підземна споруда - ґрунтова основа» як системи математично модельовані.
В цьому циклі наукових праць подано раціональні способи посилення ґрунтових основ, у випадках, коли вони мають недостатні несучі властивості, що сприймають статичні, динамічні, а також сукупний вплив цих навантажень.
Робота виконувалась тривалий час і має суттєве теоретичне і практичне значення.
Вважаю, що цикл наукових праць «Розрахунок і проектування підземних споруд», висунутий Національним технічним університетом України «КПІ» є високим досягненням автора і заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Головний спеціаліст відділу будівельних конструкцій ДП "ПІ Укрметротунельпроект" Косяненко О.І.

Гість

Найважливішим в теорії підземних споруд є проблема розробки методу розрахунку конструкцій в складних гірничо-геологічних і гідрогеологічних умовах, які вимагають враховувати особливості ґрунтових умов, а також теоретичним шляхом отримувати необхідну раціональну форму перерізу елементів конструкцій. Підбір форми поперечних перерізів несучих конструкцій підземних споруд є досить складним і трудомістким, тому що вони залежать від багатьох факторів. Особливо на форми поперечних перерізів несучих конструкцій підземних споруд впливає глибина закладення і способи зведення цих споруд. Таким чином, метод зведення підземних споруд мілкого закладення, глибокого закладення, відкритим або гірничопрохідницьким способами визначають їх конструктивну схему і підбирають пов'язані з цим розрахункові способи, методи розрахунку і конструювання.
Розрахунок і проектування підземних споруд, а також будівництво, особливо споруд глибокого закладення, є найбільш складним, ніж звичайних наземних промислових і цивільних будинків і споруд. Тут на ряду з поведінкою цих споруд на поверхні Землі, необхідно виконати специфічні роботи, наприклад підземні гірничопрохідницькі роботи в складних гірничо-геологічних умовах, які вимагають особливі знання від інженерів-проектувальників, а також фахівців підземного будівництва.
Цикл наукових праць «Розрахунок і проектування підземних споруд» висунутий Національним технічним університетом України «КПІ» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2014 році, відповідає на всі питання, які виникають при рішенні вищевказаних проблем.
На мій погляд ця комплексна робота виконана на науковому рівні, має велике прикладне значення і цілком заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Завідувач науково-дослідної лабораторії
з проблем сейсмічної безпеки технологічних вибухів
Інституту гідромеханіки НАНУ, д.т.н., проф. БОЙКО В.В.

Борщевський С.В.

Матеріали циклу наукових праць «Розрахунок і проектування підземних споруд», висунутого Національним технічним університетом України «КПІ» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік, присвячено розробці нових та розвитку існуючих теорій, методів розрахунку та проектування підземних споруд, які необхідні на сучасному етапі будівництва міст.
Основною метою роботи є узагальнення основних положень перерахованих теоретичних наук з розрахунку і проектування підземних споруд, враховувати взаємозв’язок конструкцій підземних споруд із ґрунтовими основами та взаємні впливи їх з метою забезпечення довговічності підземних споруд у процесі експлуатації.
Я вважаю, що автор досяг цієї мети, так як найбільш ретельно проаналізував існуючі теоретичні та практичні методи розрахунків і проектування підземних споруд при різних геологічних та гідрогеологічних умовах.
Дав правильну оцінку ґрунтовим умов будівельного майданчика, які можуть забезпечувати стійкість, міцність і довговічність підземних споруд, а в разі необхідності посилення слабких грунтів для використання їх в якості основ запропонував раціональні варіанти закріплення цих грунтів.
В даній праці розглянуто напружено-деформований стан масивів зсувних явищ і математично модельовано рух систем, розроблено раціональні конструкції, що забезпечують стійкість схилів.
В даній роботі вказано науково-теоретичні обґрунтування розрахунку фільтрації води за допомогою дренажів. Рекомендовані раціональні конструкції дренажних систем та очищення води та ін.
Запропоновані різні методи для розрахунків і проектування складних елементів підземних споруд глибокого та мілкого закладання при складних ґрунтових умовах.
Математично модельовано вплив динамічних навантажень, що передаються через елементи підземних споруд мілкого та глибокого закладання на різні ґрунтові основи, а також на слабкі підстилаючі шари ґрунтових масивів.
Вважаю, що представлена Національнім технічним університетом України «КПІ» робота є актуальною, має як наукову так і практичну цінність, а автор заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Завідувач кафедри "Будівництво шахт та підземних споруд" Донецького
Національного технічного університету
Д.т.н., проф. Борщевський С.В.

В.Калінчик

Зростаючий обсяг підземних споруд у містах в даний час вимагає від інженерів - проектувальників більше специфічних знань для розрахунків і проектування цих споруд. Особливо вони виникають при будівництві в обмежених міських умовах, де основами є слабкі або структурно - нестійкі ґрунти, такі як лесові просадні і набухаючі, засолені, заторфовані, мулисті та інші види грунтів. Крім того, великі проблеми створюють розрахунки та проектування підземних дренажних споруд, де потрібно вирішити завдання по розрахунку фільтрації до стрічкових переривчастих вертикальних і горизонтальних дренажів при односторонньому і двосторонньому притоками. Розрахунок переривчастих трубчастих дренажів, укладених під дамбами, огороджувальними озерами на проникній однорідній і двошаровій основі.
При будівництві підземних споруд проектувальники часто стикаються з проблемами, пов'язаними з рухом підземного водного розчину, нагрітого високою температурою від теплових споруд та хімічною термодинамікою в гірських породах. Як відомо, нагріта вода від теплових потоків промислових печей та міських теплових споруд при русі в масивах з гірських порід, розчиняє і витравлює солі і цементації, які знаходяться в складі гірських порід, змиває їх, створює благополучні умови до деформування і руйнування основ підземних споруд, які складаються з цих порід.
Розрахунок основ і конструкцій підземних споруд при динамічних навантаженнях є найбільш складною і маловивченою проблемою при розрахунку і проектуванні підземних споруд. Якщо враховувати, що всі підземні споруди в якійсь мірі постійно піддаються динамічним впливам, тоді в будь-яких об'єктах підземних споруд необхідно враховувати вплив динамічних навантажень на поведінку цих споруд.
Відповіді на всі перераховані вище проблеми знайшли в циклі наукових праць «Розрахунок і проектування підземних споруд» Самедова А.М.
Підсумовуючи вищевикладене можна рекомендувати цикл наукових праць «Розрахунок і проектування підземних споруд» на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2014 р.

Директор НДІ "Енергія", к.т.н., с.н.с. Калінчик В.П.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.