Офіційний веб сайт

Розробка і впровадження автоматизованої системи обліку електричної енергії з контролем показників її якості в об’єднаній енергетичній системі України

р19

 

Автори:

Бубенко П.Т.,  Васильченко В.І., Гриб О.Г.,  Довгалюк О.М., Карасінський О.Л.,
Лазуренко О.П., Манов І.А., Светелік О.Д., Тесик Ю.Ф., Ходаківський А.М.

 

Представлена Північно-Східним науковим центром НАН і МОН України.

 

 Розроблено наукові засади та методологію побудови трирівневої автоматизованої системи обліку електроенергії, яка відрізняється від існуючих одночасним вимірюванням параметрів електроспоживання та показників якості електроенергії, базується на вимогах вітчизняних та міжнародних стандартів. На підставі проведених наукових досліджень розроблена низка нових нормативних документів та приладів для обліку кількості та контролю якості електричної енергії.

Система дозволяє покращити надійність й стійкість роботи Об’єднаної енергетичної системи України, зводити баланс електроенергії на всіх рівнях, контролювати перетікання потужності в мережі, проводити розрахунки погодинного обліку в Оптовому ринку електроенергії України та з державами, з якими є спільний кордон. Крім того, зменшує втрати електроенергії, забезпечує можливість інтеграції до Об’єднання енергосистем європейських країн.

Створено та впроваджено в  2005-2010 рр.. автоматизовані системи обліку електричної енергії на 132 підстанціях Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» з включенням на двох з них окремим модулем автоматизованої системи контролю показників якості  електричної енергії.

Загальний економічний ефект від впровадження  за цей період становить  понад 336 млн. грн.

 

Наукові результати опубліковано у 6 монографіях, 12 навчальних посібниках,  понад 150 статтях, загальний індекс цитування  (згідно з базою даних SCOPUS) - понад 120. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 62 авторськими свідоцтвами і патентами Захищено 2 докторські  та 1  кандидатська дисертація. 

Надіслати коментар

Коментарі

Б. В. Гриньов

Ознайомившись з матеріалами роботи «Розробка і впровадження автоматизованої системи обліку електричної енергії з контролем показників її якості в об'єднаній енергетичній системі України» авторів Бубенка П.Т., Васильченка В.І., Гриба О.Г., Довгалюк О.М., Карасінського О.Л., Лазуренка О.П., Манова І.А., Све-теліка О.Д., Тесика Ю.Ф. та Ходаківського А.М., хочу зазначити її виняткову актуальність для сучасної науки і промисловості. Ця актуальність має особливе значення для бюджетних наукових установ, тому що у їх видатках закладається вартість електричної енергії за стандартизованими показниками якості, отже коли почасти електропостачальні структури надають електричну енергію з порушенням нормативних вимог, збитки від її низької якості повністю лягають на споживача, що в умовах жорсткої бюджетно-видаткової економії стає додатковим економічним навантаженням для цих установ.
Слід додати, що часто якість готової продукції, зокрема в технології вирощування монокристалів, безпосередньо залежить від якості електричної енергії, що подається на ростові установки.
Таким чином, зазначена робота розв'язує вкрай важливу науково-господарську проблему і повною мірою відповідає усім необхідним нормативним вимогам, а її авторський колектив заслуговує на присудження державної премії України у галузі науки і техніки за 2011 рік.

Директор Інституту сцинтиляційних матеріалів
НАН України
Академік НАН України
Б. В. Гриньов

Рискін В. А.

Робота «Розробка і впровадження автоматизованої системи обліку електричної енергії з контролем показників її якості в об’єднаній енергетичній системі України» авторів Бубенка П.Т., Васильченка В.І., Гриба О.Г., Довгалюк О.М., Карасінського О.Л., Лазуренка О.П., Манова І.А., Светеліка О.Д., Тесика Ю.Ф., Ходаківського А.М. присвячена актуальним питанням підвищення ефективності обліку електричної енергії та зменшенню втрат в ОЕС України.
Необхідно відмітити, що робота має великі перспективи при впровадженні обліку електричної енергії з урахуванням її якості на промислових підприємствах та АК «Полтаваобленего», які мають договірні відносини між споживачем та постачальником електричної енергії. Низька якість електричної енергії дає додаткові втрати як постачальнику, так і споживачу, при запропонованій системі контролю ЯЕ та обліку дає можливість визначати відповідального за її погіршення.
Результати цієї роботи часткове відображення знайшли у монографії «Контроль потребления электроэнергии с учётом её качества», яка дуже корисна для студентів електроенергетичного напрямку при вивченні фахових дисциплін. Так, в нашому коледжі ця монографія використовується також при дипломному проектуванні.
Вважаю, що представлена робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Директор Полтавського політехнічного коледжу
Рискін Валерій Аркадійович

Корсун Р.А.

На мой взгляд это интересная и актуальная работа. Она очень важна для энергетики и экономики Украины. Внедрение такой автоматизированной системы учета электроэнергии с контролем показателей качества приведет к повышению надежности работы ОЭС Украины и позволит экономить значительные средства. Работа заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Гість

Проф. Говоров Ф.П.
Смешно это все, особенно в отношении Довгалюк О.Н.

Савченко П.І., д.т.н., професор

Робота «Розробка і впровадження автоматизованої системи обліку електричної енергії з контролем показників її якості в об’єднаній енергетичній системі України» присвячена вирішенню актуальної проблеми покращення обліку електроспоживання та моніторингу показників якості електроенергії в Об’єднаній енергетичній системі України. Результати цієї роботи відомі широкому колу фахівців з електроенергетики, вони доповідались та обговорювались на багатьох наукових конференціях, форумах та семінарах.
Роботи такого науково-технічного рівня на Україні реалізована та представлена вперше. Колектив авторів багато і плідно працював над науковим обґрунтуванням і результатом цих зусиль стало впровадження в мережах НЕК «Укренерго» інформаційної системи обліку та якості електроенергії, що стало вагомим підґрунтям для впровадження балансуючого енергоринку в Україні.
Крім того, реалізація одержаних наукових результатів на практиці дозволить зберігати значну кількість електроенергії та вирівнювати графіки навантаження в енергосистемах.
Основні положення та наукові і практичні результати даної роботи ми використовуємо на кафедрі при викладанні курсу «Основи електроприводу» та «Проектування систем електрифікація і автоматизації в сільськогосподарсько-му виробництві».
На нашу думку представлена робота відповідає встановленим вимогам і заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Професор кафедри автоматизованих
електромеханічних систем Харківського
національного технічного університету
сільського господарства ім. Петра Василенка,
д.т.н., професор П.І. Савченко

І. М. Неклюдов

Автоматизація процесів обліку електричної енергії, безсумнівно, має велике значення, особливо у частині економії та раціонального використання енергетичних ресурсів країни. У той же час, не меншого, а скоріше за все, більшого значення, набуває проблема підвищення якості електричної енергії, оскільки від неї залежить надійність функціонування експериментально-дослідних установок, приладів та наукового обладнання.
Для Національного наукового центру „Харківський фізико-технічний інститут” НАН України останній аргумент є незаперечним. Тож запровадження у роботу об’єднаної енергетичної системи України та країн СНД автоматизованих аналізаторів напруг та струмів в електричних мережах, побудова та успішна експлуатація цифрової системи вимірювання якості електричної енергії є вкрай актуальним науково-технічним завданням, якого досягнув авторський колектив науковців.
Саме через це ННЦ „ХФТІ” НАН України підтримує висунення роботи „Розробка і впровадження автоматизованої системи обліку електричної енергії з контролем показників її якості в об’єднаній енергетичній системі України” і вважає, що колектив розробників заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.
Директор ННЦ „Харківський
фізико-технічний інститут”
НАН України
академік НАН України
І. М. Неклюдов

Громадський Ю.С.

Вперше в Україні розроблено систему обліку електричної енергії з урахуванням її якості. Такі системи перспективні і їх подальше впровадження дозволить визначити джерела погіршення якості електричної енергії та запровадити заходи щодо їх локалізації. Така побудова системи дозволить вирішувати проблему оплати спожитої електроенергії з урахуванням її якості.
Своєчасність впровадження цієї системи обумовлено впровадженням на замовлення ДП «НЕК «Укренерго» «Кодексу електричної мережі», який в даний час знаходиться в стадії затвердження.
Одне із основних завдань цього Кодексу, а всіх завдань сімнадцять: Вимоги до організації комерційного обліку електроенергії в ОЄС України і меж держаних обліків, вимоги до взаємовідносин між суміжними підприємствами (організаціями) щодо до технічного обслуговування вимірювальних каналів, вимоги до порядку інформаційного обміну даними з використанням автоматизованих систем обліку електроенергії (АСОЕ) та порядок обчислення значень електроенергії ,що перетикає. Можливість контролювання показників якості електроенергії (ПЯЕ) надає можливість покращення взаємодії постачальних компаній з операторами ринку та оператором системи по роботі із споживачем, що не виконують договірних умов сплати за електроенергію (обов’язкові умови для включення в договори, обов’язкові процедури при обмеженні або відключенні); так вимогає «Кодекс електричної мережі».
Для ОЕС зроблено та опрацьовано система, що працює на трьох ієрархічних рівнях, для кожного з яких є можливість одержувати інформацію про споживання та якість електричної енергії. В такій постановці зазначена задача вирішується вперше у світовій практиці, що дає можливість суб’єктам енергоринку України одержувати інформацію про якість електричної енергії в енергетичних системах. Результати цієї роботи необхідно поширювати в електричних мережах обленерго та підприємствах України.
Особливої уваги заслуговує значний економічний ефект роботи, який становить понад 335 млн. грн., та її соціальна значимість, оскільки розроблена система абсолютно прозора для споживачів та постачальників щодо інформації про споживання та якість електроенергії.
Представлена робота «Розробка і впровадження автоматизованої системи обліку електричної енергії з контролем показників її якості в об’єднаній енергетичній системі України» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Громадський Ю.С. Директор ТОВ "КиївПромЕлектроПроект"

Колбасін О.І.

Відомо, що в сучасних умовах одними з важливих та актуальних завдань електроенергетики є покращення якості електроенергії та запобігання її погіршенню. А це можливо лише за умов оперативного стеження за параметрами енергосистем та оперативного реагування, тобто за умов створення автоматизованої системи обліку з паралельним вимірюванням параметрів якості електроенергії.
В цьому сенсі представлена робота є вельми важливою для покращення характеристик енергосистем. Вона містить в собі цілий комплекс вирішених питань, як наукових, конструкторських, так і експериментальних.
Мій досвід роботи в ННЦ «Інститут метрології» з приладами АНТЭС АК 3Ф, ЦСИКЭ, розробленими в рамках цієї роботи, показав, що ці прилади, на відміну від закордонних, задовольняють усім вимогам ГОСТ 13109-97, зручні в експлуатації, мають достатньо високу точність вимірювань та, що не маловажно, дозволяють проводити архівацію та документування даних.
Вважаю, що представлена робота безумовно заслуговує на присудження Державної премії України 2011 р. в галузі науки і техніки.
Колбасін Олександр Іванович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

Щербаков А.В.

Проблема качества электроэнергии в энергосистемах Украины и стран ближнего зарубежья в последнее время поднимается всё чаще. На сегодняшний день рынок насыщен приборами контроля качества электроэнергии, в тоже время, не один из них не имеет функции определения ответственности за его искажение. Решение этого вопроса позволит стимулировать как энергосистему, так и потребителей в повышении качества электроэнергии. Судя из представленного материала, авторами статьи была проделана обширная работа, позволяющая сделать большой шаг вперед в области систем учета электроэнергии и систем контроля ее качества, Государственная премия Украины в области науки и техники за 2011 год, будет не лишним стимулом к продолжению работы в этой области.

ООО "Союзэнергопроект"
Начальник сектора измерений Щербаков А.В.

Сторіжко В.Ю.

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України підтримує роботу “Розробка і впровадження автоматизованої системи обліку електричної енергії з контролем показників її якості в об'єднаній енергетичній системі України”, що висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік, оскільки вона спрямована на розв'язання вкрай актуальної науково-господарської проблеми підвищення якості та зменшення втрат електричної енергії.
Досліджуючи фізичні явища та процеси, науковці Інституту стикаються з проблемою, коли від змін частоти струму зупиняється або виходить з ладу унікальне наукове електрообладнання та прилади, які задіяні в експериментах. Внаслідок низької якості електричної енергії наукові експерименти доводиться повторювати або взагалі відміняти, а це потребує значних додаткових витрат.
Означена робота за своїм змістом є піонерською в галузі енергетики і тому заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Директор Інституту прикладної фізики НАН України,
академік НАН України Сторіжко В.Ю.

Гість

Работа «Разработка и внедрение автоматизированной системы учета электрической энергии с контролем показателей ее качества в Объединенной энергетической системе Украины», представленная на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники в условиях , когда вопросы энергетической безопасности Украины крайне и крайне остры, чрезвычайно актуальна. Необходимо отметить, что в данной работе авторами использован комплексный поход – вопросы учета электрической энергии (что само по себе крайне актуально) увязаны с проблемой качества электроэнергии (чему в Украине до последнего времени уделялось недостаточно внимания). Вопросы качества электроэнергии, учитывая неотвратимое увеличение импульсных источников питания, с каждым годом будут все острее и острее. Особо хочется обратить внимание на прикладной характер работы. Разработанные и внедренные на основе ее положений АСКУЭ успешно функционируют в ряде енергосистем НЭК «Укрэнерго», приводя к улучшению баланса электроэнергии, позволяя более точно вести расчеты с потребителями, предоставляя данные для стратегического планирования развития электроэнергетики Украины. В конечном результате все это приводит к получению значительного экономического эффекта, что крайне существенно в сложившейся сложной экономической ситуации. Не вызывает ни малейшего сомнения, актуальность и своевременность данной работы, а ее содержание и полученные результаты свидетельствуют о том, что дання работа заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011 год.

Директор ЭК «Хай-Тек Энергия», канд.техн.наук
А.Тюрютиков

Алекс Кагановский

Представленная на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники работа «Разработка и внедрение автоматизированной системы учета электрической энергии с контролем показателей ее качества в Объединенной энергетической системе Украины» посвящена созданию автоматизированной системы учета электрической энергии, которая позволит решить такие актуальные проблемы энергетики как снижение потерь электроэнергии в сетях, учет качества электроэнергии при проведении расчетов за ее потребление, организация обмена данными с АСКУЭ объединения энергосистем европейских стран. Результаты этой работы хорошо известны широкой общественности специалистов и не ограничиваются пределами Украины. В частности разработки авторов по учету качества электрической энергии используются в производстве устройств учета электрической энергии, выпускаемых в Израиле. Практическое внедрение результатов работы направлено на энергосбережение и способствует повышению экономической, энергетической и национальной безопасности Украины. Работа актуальна и своевременна, она является значительным вкладом в развитие энергетики Украины и заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011 год.

Алекс Кагановский, руководитель проекта
"Integrated Automation", Израиль.

Михайлов В.П.

ООО «ТЭССА» занимается вопросами, связанными с обеспечением на-дежного и качественного электроснабжения, что непосредственно предполагает контроль качества электрической энергии. Ознакомившись с данной работой, следует отметить, что она весьма актуальна, т.к. благодаря предлагаемой кон-цепции построения систем учета и контроля качества электроэнергии можно выявить источники ухудшения качества электроэнергии и при заключении до-говоров на электроснабжение отражать условия по повышению качества элек-троэнергии. Результаты этой работы уже неоднократно докладывались и обсу-ждались на многих научных семинарах и конференциях, всегда вызывая живой интерес со стороны участников и подтверждая ее важное значение как для нау-ки, так и для практики. Я считаю, что указанная работа и ее авторы заслужива-ют присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011 год.

Директор ООО «ТЭССА» Михайлов В.П.

Лінник О.М.

Робота «Розробка і впровадження автоматизованої системи обліку електричної енергії з контролем показників її якості в об’єднаній енергетичній системі України», що представлена на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки є важливою і актуальною для енергетики. В роботі розглянуті питання, пов’язані із створенням такої автоматизованої системи, яка базується на вимогах міжнародних стандартів та дозволяє контролювати параметри режимів ОЕС України, здійснювати облік електричної енергії з одночасним урахуванням показників якості електроенергії. Питання якості електроенергії та його урахування при обліку спожитої електроенергії слід приймати до уваги при проектуванні електричних систем та мереж. Саме тому вирішення його в такій постановці є важливим та актуальним для енергетичної галузі. Можливість оптимізації режимів електроспоживання з одночасним контролем якості електричної енергії на межі балансової належності між постачальником та споживачем електроенергії є актуальним та досить складним завданням, вирішення якого сприяє покращенню роботи електричних мереж та є значним для енергетики України. Особливу важливість мають практичні результати роботи, які полягають у зниженні втрат в мережах НЕК «Укренерго» та підвищенні надійності та ефективності роботи ОЕС України. Впровадження результатів розробок дало значний економічний ефект. Автори роботи відомі енергетики й науковці не тільки в Україні. Підтримую колектив авторів, а роботу вважаю гідної присудження Державної премії в галузі науки та техніки України за 2011 рік.

ГІП ОЕС України,
головний інженер інституту
“Укренергомережпроект” Лінник О.М.