Офіційний веб сайт

Розробка імпульсних фазі-логічних та нейронних елементів для використання у телекомунікаційних мережах

м90

Автори: Кичак В.В., Семенов А.О., к.т.н., Семенова О.О., к.т.н.

Представлена Вінницьким національним технічним університетом

В роботі  отримали подальший розвиток методи частотно-імпульсного, широтно-імпульсного та фазо-імпульсного кодування фазі-логічних величин. Розроблено метод структурного синтезу імпульсних фазі-логічних елементів. Синтезовано структурні схеми частотно-імпульсних та широтно-імпульсних елементів, які реалізують базові (доповнення, мінімум, максимум) і додаткові (протиріччя, тавтологія, заборона, імплікація, стрілка Пірса, штрих Шефера, виключне АБО, еквівалентність) операції фазі-логіки.

Для сучасних спеціалізованих обчислювальних пристроїв телекомунікаційних систем розроблені штучні нейрони, здатні оброблять імпульсні сигнали. Розроблено фазі-контролери для керування доступом абонента до мереж стандартів GSM, CDMA та UMTS. Розроблено структурну схему фазі-контролера трафіка, який дозволяє уникнути перевантажень у ATM-мережах.

Результати роботи впроваджено у Вінницькій філії ДПМ ПАТ «Укртелеком» та ТОВ «ДЖЕМІКЛ» (м. Вінниця), а також у навчальному процесі Вінницького національного технічного університету.

Річний економічний ефект від дрібносерійного впровадження становить 85тис. грн. Отримані в роботі наукові та практичні результати створюють основи для виготовлення конкурентоспроможних зразків цієї продукції.

Кількість публікацій: 162, в т.ч. за темою роботи 69: монографія, 4 навчальних посібники, 37 статей, 17 тез доповідей. Отримано 10 патентів на корисну модель України. Загальна кількість посилань складає 7 (згідно баз даних Scopus).

Надіслати коментар

Коментарі

Грищук Р. В., д.т.н., с.н.с., п.н.с. ЖВІ ДУТ

ВІДГУК
на наукову роботу «Розробка імпульсних фазі-логічних та нейронних
елементів для використання у телекомунікаційних мережах» авторів
Кичака В. В., Семенова А. О., Семенової О. О., подану на здобуття
щорічної премії Президента України для молодих учених

Прилади нечіткого керування останнім часом знаходять широке застосуван-ня у тих галузях науки і техніки, де потребується висока точність та швидкодія. Складовою частиною таких приладів є фазі-логічні елементи.
Подана на здобуття щорічної премії Президента України для молодих уче-них наукова робота авторів В. Кичака, А. Семенова. та О.Семенової, присвяче-на розробці фазі-логічних елементів з частотно-, широтно- та фазо-імпульсним поданням інформації, що забезпечують задані показники точності та швидкодії.
У роботі авторським колективом вирішено актуальну науково-технічну за-дачу, яка полягала у підвищенні завадостійкості та розширенні функціональних можливостей пристроїв автоматичного керування на основі фазі-логіки для те-лекомунікаційних систем. Авторами: проаналізовано сучасний стан розробок фазі-логічних елементів, розвинуто методи частотно-імпульсного, широтно-імпульсного і фазо-імпульсного кодування значень фазі-величин; розроблено математичні моделі імпульсних фазі-логічних елементів; розроблено метод структурного синтезу фазі-логічних елементів; синтезовано структурні і функ-ціональні схеми фазі-логічних елементів і фазі-нейронів; спроектовано схеми фазі-контролерів та приведено результати моделювання їх роботи.
Перевагою роботи є те, що запропонований в роботі підхід дозволяє розроб-ляти нейронні елементи, що реалізують фазі-логічні функції.
Наукова новизна одержаних у роботі результатів полягає у такому:
1. Отримали подальший розвиток методи частотно-імпульсного, широтно-імпульсного та фазо-імпульсного кодування фазі-логічних величин.
2. Розроблено нові математичні моделі елементів фазі-логіки і фазі-контролерів з частотно-імпульсним, широтно-імпульсним та фазо-імпульсним представленням інформації.
3. Вперше розроблено метод структурного синтезу елементів фазі-логіки та нейронних елементів, що забезпечило їх використання у телекомунікаційних мережах.
Практичне значення одержаних у роботі результатів полягає у тому, що усі розроблені методи доведено до схемних рішень, що можуть бути впроваджені в серійне виробництво без суттєвих витрат коштів на їх реалізацію.
Зважаючи на викладене переконаний, що наукова праця «Розробка імпульс-них фазі-логічних та нейронних елементів для використання у телекомуніка-ційних мережах» заслуговує на присвоєння її авторам В. Кичаку, А. Семенову та О. Семеновій премії Президента України для молодих учених.

Бондарєв А.П., д.т.н., проф., НУ “Львівська політехніка”

У сучасній електроніці та автоматиці все частіше застосовують пристрої фазі-керування, яким притаманна висока точність та швидкодія контролю. Складовою частиною таких пристроїв є елементи, які реалізують функції фазі-логіки. Важливою науково-технічною задачею є розроблення методів синтезу елементів фазі-логіки, призначених для використання у апаратурі контролю та керування телекомунікаційних систем та мереж. Тому тема представленої наукової роботи є актуальною та сучасною.
У роботі авторами розроблено методи імпульсного кодування значень фазі-логічних величин, визначені математичні моделі імпульсних елементів і пристроїв фазі-логіки, розроблено метод структурного синтезу елементів фазі-логіки, синтезовано структурні схеми елементів фазі-логіки і фазі-нейронів.
Запропонований метод структурного синтезу дає можливість розробляти елементи, що реалізують операції фазі-логіки і мають високу завадостійкість.
Розроблені схеми елементів з частотно-імпульсним та широтно-імпульсним представленням інформації, які реалізують операції “протиріччя”, “тавтологія”, “заборона”, “імплікація”, “стрілка Пірса”, “штрих Шефера”, “виключне АБО”, “еквівалентність”. Також розроблені схеми нейронів з імпульсним поданням інформації, призначених для використання у спеціалізованих пристроях контролю.
Беззаперечною цінністю цієї наукової роботи є те, що подібних розробок у вітчизняній промисловості немає, тобто тематика є новітньою та оригінальною.
Тому вважаю, що наукова робота «Розробка імпульсних фазі-логічних та нейронних елементів для використання у телекомунікаційних мережах» заслуговує на присвоєння їй премії Президента України для молодих учених, а її автори Кичак В. В., Семенов А. О., Семенова О. О. заслуговують на присвоєння їм звання лауреатів зазначеної премії.
Д. т. н., професор, професор кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Національного університету "Львівська політехніка" Бондарєв А. П.

Манойлов В.П., д.т.н., проф., зав. каф. РТТ ЖДТУ

Застосування в телекомунікаційних та радіотехнічних системах спеціалізованих пристроїв автоматичного керування, що функціонують на основі фазі-логіки, дозволяє обробляти дані, які є лінгвістичними величинами, і водночас здійснювати настроювання пристроїв керування, що сприяє підвищенню точності керування у змінних умовах.

У широковідомих на теперішній час фазі-логічних елементах вхідна та вихідна інформація представляється аналоговими або імпульсно-потенціальними сигналами, що зумовлює їх низьку завадостійкість. Крім того, у багатьох пристроях, які використовуються в телекомунікаційній апаратурі, інформативним параметром може виступати частота, фаза або довжина імпульсного сигналу, тому доцільною є оцінка можливості застосування таких методів представлення інформації для побудови фазі-логічних та нейронних елементів з метою підвищення завадостійкості, розширення функціональних можливостей та підвищення точності і швидкодії. Тому тема поданої на конкурс наукової роботи безумовно є актуальною.

У роботі проведено порівняльний аналіз різних методів представлення інформації та показано, що, якщо інформативним параметром є частота сигналу, то доцільно використовувати фазі-логічні елементи з частотно-імпульсним представленням інформації, оскільки це дає можливість виключити додаткові перетворення та сприяє підвищенню завадостійкості. Перехід в діапазон надвисоких частот буде сприяти підвищенню швидкодії. Те ж саме можна сказати і про застосування фазо-імпульсного та широтно-імпульсного представлення інформації, які доцільно використовувати в системах обробки інформації з метою підвищення завадостійкості.

У науковій роботі авторами розроблено нові математичні моделі фазі-логічних елементів з частотно-імпульсним, широтно-імпульсним та фазо-імпульсним представленням інформації та запропоновано метод їх синтезу.

Достовірність отриманих наукових і практичних результатів підтверджується отриманим економічним ефектом від їхнього впровадження у виробництво.

На мій погляд, робота «Розробка імпульсних фазі-логічних та нейронних елементів для використання у телекомунікаційних мережах» є завершеним науковим дослідженням і за актуальністю задач, які в ній розв’язуються, їх науковою новизною та практичною значимістю заслуговує на присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Завідувач кафедри радіотехніки і телекомунікацій Житомирського державного технологічного університету д.т.н., професор Манойлов В.П.

Шарпан О.Б., д.т.н., проф., каф. ТОР, НТУУ КПІ

Подальший розвиток телекомунікаційних мереж потребує розробки нових методів синтезу логічних та операційних елементів засобів телекомунікацій з використанням сучасних інтелектуальних технологій, які дають можливість значно покращити параметри обладнання на їх основі. Одним з перспективних напрямків є використання фазі-логіки та генетичних алгоритмів. Підвищений інтерес до прикладного застосування фазі-логіки та генетичних алгоритмів для розробки телекомунікаційних та інформаційних мереж зумовлений чисельними науковими дослідження як вітчизняних, так і закордонних науковців. Тому наукова робота Кичака В.В., Семенова А.О., Семенової О.О., яка спрямована на розвиток теоретичних засад, методів синтезування та розробку схем фазі-логічних та нейронних елементів, призначених для застосування у фазі-нейронних контролерах телекомунікаційних мереж, є актуальною.
На мою думку, авторами отримані оригінальні наукові та практичні результати, найвагомішими з яких є створені теоретичні засади, а також розроблені нові методи і схеми сучасних фазі-логічних і нейронних елементів, призначених для використання у фазі-нейронних контролерах телекомунікаційних мереж. Одержані авторами в роботі результати є достатньо обґрунтованими, апробованими та готовими для використання у телекомунікаційних та інформаційних мережах.
У цілому наукову роботу виконано на високому науково-технічному рівні. За рівнем викладення матеріалу наукова робота є фундаментальною із отриманими результатами для практичного застосування. Зазначений економічний ефект, досягнутий від впровадження результатів роботи у виробництво, дозволяє стверджувати про практичну цінність та економічну ефективність створених авторами фазі-логічних і нейронних елементів і фазі-контролерів для телекомунікаційних мереж. Результати роботи зробили помітний внесок в теорію і практику розробки засобів телекомунікацій.
Вважаю, що автори наукової роботи «Розробка імпульсних фазі-логічних та нейронних елементів для використання у телекомунікаційних мережах» Кичак В. В., Семенов А. О., Семенова О. О. заслуговують на призначення Премії Президента України для молодих вчених.
Професор кафедри теоретичної радіотехніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», д.т.н., професор О. Б. Шарпан.

Філіпський Ю. К., д.т.н., проф., ОНПУ

На теперішній час інтелектуальні технології застосовуються в усіх сферах народного господарства України, що підкреслює необхідність подальших фунда¬мен¬тальних досліджень та прикладного застосування фазі-логіки, нейронних мереж і генетичних алгоритмів. Стрімкий розвиток радіотехнічних систем та телекомунікаційних мереж вимагає постійного вдосконалення створюваних технічних засобів, розширення їхніх можливостей і поліпшення якісних характеристик. Тому наукова робота авторів Кичака В. В., Семенова А. О., Семенової О. О., яка спрямована на розробку та аналіз нових методів синтезу фазі-логічних та нейронних елементів для використання у телекомунікаційних мережах, безумовно, є актуальною.
На основі аналізу літературних джерел, які присвячені дослідженню теоретичних та прикладних аспектів використання інтелектуальних технологій в радіотехнічних системах і телекомунікаційних мережах, авторами обґрунтовано застосування фазі-логіки та генетичних алгоритмів для побудови імпульсних логічних та операційних елементів для застосування у фазі-нейронних контролерах телекомунікаційних мереж.
Як видно з реферату роботи, авторами запропоновано нові та удосконалено існуючі методи синтезу фазі-логічних та операційних елементів, які відрізняються від відомих тим, що інформація у них представлена частотно-імпульсними, фазо-імпульсними та широтно-імпульсними сигналами, що дає можливість підвищити їх завадостійкість.
Авторами роботи розроблено структурні схеми елементів багатозначної логіки, які відрізняються від відомих тим, що інформація у них представлена фазо-імпульсними сигналами, що дає можливість підвищити їх завадостійкість. Також авторами розроблено схеми нейронів, які відрізняються від відомих трійковим поданням інформації, що дозволяє розширити область їх застосування.
Слід підкреслити практичну цінність роботи, яка полягає в тому, що наукові та практичні результати наукової роботи покладено в розроблені авторами нові фазі-контролери доступу для мереж стандартів GSM, CDMA, UMTS і АТМ, які впроваджені на Вінницькій філії ДПМ ПАТ «Укртелеком» та ТОВ «ДЖЕМІКЛ».
Робота виконана на високому науково-технічному рівні, вносить значний доробок у теорію і практику синтезу імпульсних фазі-логічних та нейронних елементів, що є суттєвим для розвитку телекомунікаційних мереж і радіотехнічних систем спеціального призначення.
Враховуючи значний науковий доробок авторів та практичну значимість отриманих у роботі результатів, вважаю, що наукова робота «Розробка імпульсних фазі-логічних та нейронних елементів для використання у телекомунікаційних мережах» заслуговує на відзначення її Премією Президента України для молодих вчених, а її автори - Кичак В. В., к.т.н., доц. Семенов А. О., к.т.н., доц. Семенова О.О. гідні звання лауреатів цієї Премії.

Цирульник С.М., к.т.н., доц., зав. каф. "Радіотехніка" ВТК

У наш час все частіше у новітніх технічних розробках використовуються принципи нейро-нечіткого керування. Так, у мережах зв’язку подібні технології використовуються для удосконалення операцій контролювання викликів та обирання оптимальних шляхів. Таким чином, актуальність тематики поданої наукової роботи не викликає сумнівів.
Важливою цінністю даної наукової роботи є поетапність та завершеність проведених досліджень, оскільки у ній спочатку пропонуються методи кодування нечітких величин, потім розробляються методи синтезу логічних елементів, проектуються схеми логічних та нейронних елементів, і нарешті, розробляються і досліджуються схеми контролерів.
Всі отримані наукові результати в достатній мірі обґрунтовані та підтверджені.
Основним науковим результатом роботи можна вважати розроблення методів синтезу нейронних та логічних елементів, що дозволяють спроектувати схеми, котрі реалізують різноманітні логічні операції, та використати їх для побудови пристроїв нейро-нечіткого керування.
Практична значимість здобутих у результаті виконання роботи результатів не викликає сумнівів, адже запропоновані методи кодування та синтезування дозволили розробити та впровадити імпульсні фазі-логічні і нейронні елементи та фазі-контролери.
Подана наукова робота є завершеним науковим дослідженням, оскільки в ній було отримано нові суттєві наукові результати, які дозволяють розв’язати наукову-технічну задачу підвищення ефективності функціонування телекомунікаційних мереж за рахунок використання пристроїв нейро-нечіткого керування.
Таким чином, вважаю, що наукова праця «Розробка імпульсних фазі-логічних та нейронних елементів для використання у телекомунікаційних мережах» заслуговує на присвоєння їй премії Президента України для молодих учених, а її автори Кичак В. В., Семенов А. О., Семенова О. О. заслуговують на присвоєння їм звання лауреатів зазначеної премії.
Цирульник С. М., к. т. н., доц., зав. каф. "Радіотехніка" Вінницького технічного коледжу, відмінник освіти України

Яковлев Ю.С., д.т.н., с.н.с., лауреат Державної премії Украї

Сучасні спеціалізовані пристрої нечіткого керування, що застосовуються у телекомунікаційних мережах, повинні здійснювати оброблення вхідних величин у цифровій або в аналоговій формі. Застосування традиційних методів вирішення цієї задачі призводить до значного ускладнення апаратури, до зниження точності, у випадку аналогової обробки інформації, або до зниження швидкодії, у випадку цифрового оброблення інформації.
Застосування представлення інформації частотно-імпульсними, широтно-імпульсним або фазо-імпульсними сигналами дає можливість уникнути перетворення інформації в іншу форму за рахунок передавання та оброблення сигналів у імпульсній формі без попереднього або подальшого перетворення, що сприяє підвищенню швидкодії та точності, що в свою чергу дозволяє підвищити надійність за рахунок зменшення кількості обладнання, спрощення апаратури введення і виведення інформації, тому актуальність даної наукової роботи не викликає сумніву.
Основним науковим результатом роботи є методи синтезу нейронних та фазі-логічних елементів, які реалізують базові та додаткові операції фазі-логіки, а також багатозначної логіки.
Наукові результати даної роботи достатньо обґрунтовані, а їх достовірність підтверджується комп’ютерним моделюванням і отриманим економічним ефектом від впровадження.
Практичне значення роботи полягає у тому, що запропоновані та розроблені методи кодування і синтезу та математичні моделі дали можливість розробити та впровадити імпульсні фазі-логічні і нейронні елементи та фазі-контролери.
Таким чином, на підставі вищевикладеного, можна зробити висновок, що представлена наукова робота є завершеним науковим дослідженням, в якому отримано нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують конкретну наукову задачу, суттєвість якої полягає у підвищенні ефективності функціонування телекомунікаційних мереж за рахунок використання пристроїв керування на основі фазі-логічних та нейронних елементів.
Вважаю, що наукова робота «Розробка імпульсних фазі-логічних та нейронних елементів для використання у телекомунікаційних мережах» заслуговує присвоєння їй премії Президента України для молодих учених, а її автори Кичак В. В., Семенов А. О., Семенова О. О. – звання лауреатів цієї премії.
Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки, д.т.н., старший науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ Ю. С. Яковлев

Древецький В.В., д.т.н., проф., зав. каф. АЕ та КІТ НУВГП

Сучасні інтелектуальні технології базуються на використанні фазі-логіки, нейронних мереж, генетичних алгоритмів, а також дозволяють об’єднувати їх у гібридні системи різних типів.
Як відомо, основним та найбільш ефективним способом впровадження інтелектуальних технологій є розробка спеціалізованих пристроїв. Для створення таких пристроїв важливим етапом проектування є синтез відповідних логічних та нейронних елементів, які характеризуються високою точністю, завадостійкістю і швидкодією.
Розвиток сучасних засобів телекомунікацій є важливою науково-технічною задачею, основним аспектом якої є покращення якості передавання інформації на значні відстані, а також її зберігання та захист. При цьому одним зі шляхів підвищення ефективності роботи сучасних мереж є використання інтелектуальних технологій для контролю доступу. Тому основною перевагою представленої на конкурс наукової роботи є актуальність її теми.
Створення нового класу фазі-нейронних контролерів телекомунікаційних мереж можливе тільки на базі ґрунтовного розвитку теоретичних засад, методів синтезу та розроблення схем фазі-логічних та нейронних елементів, призначених для застосування у таких контролерах. Розвиток сучасної елементної бази пов'язаний з багатьма труднощами, основною з яких є необхідність використання складного і дорогого технологічного обладнання. Тому постає задача на основі відомих фізичних процесів та схемотехнічних рішень отримати прилади з необхідними параметрами та характеристиками. Над розв’язанням цієї задачі працюють дослідники як на Україні, так і за її межами.
Авторами наукової роботи обрано перспективний науковий напрямок створення нових та удосконалення відомих елементів фазі-логіки, елементів багатозначної логіки та нейронів за рахунок використання частотно-, широтно- та фазо-імпульсного кодування інформації. В результаті виконання роботи створено теоретичні засади та методи синтезу, а також розроблено схеми фазі-логічних та нейронних елементів, призначених для застосування у фазі-нейронних контролерах телекомунікаційних мереж.
Отриманий економічний ефект від впровадження результатів наукової роботи підтверджує актуальність і перспективність наукової розробки, а також її важливість для економіки України.
Вважаю, що наукова робота «Розробка імпульсних фазі-логічних та нейронних елементів для використання у телекомунікаційних мережах» заслуговує присвоєння їй премії Президента України для молодих вчених, а її автори Кичак В.В., Семенов А.О. та Семенова О.О. – звання лауреатів цієї премії.
Древецький В.В., д.т.н., проф., завідувач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне)

Філинюк М. А., Заслужений діяч науки і техніки України

Подана наукова робота спрямована на вирішення актуальної наукової проблеми – розширення функціональних можливостей пристроїв контролю на основі фазі-логіки і нейронних мереж для телекомунікаційних систем.
Для створення подібних спеціалізованих пристроїв контролю важливим етапом проектування є синтез відповідних логічних і нейронних елементів, що характеризуються високою точністю, завадостійкістю і швидкодією.
Автори пропонують для підвищення завадостійкості і швидкодії, а також розширення функціональних можливостей пристроїв контролю використовувати елементи з частотно-, широтно- та фазо-імпульсним поданням інформації.
Безперечною перевагою даної роботи є покрокове вирішення основної задачі. Так, у роботі спочатку розроблено принципи імпульсного кодування та методи структурного синтезу схем фазі-логічних елементів; потім описано математичні моделі фазі-логічних та нейронних елементів та спроектовано їх схеми, і нарешті, запропоновано та досліджено схеми пристроїв контролю для телекомунікаційних мереж. Тобто, робота є функціонально і науково завершеною.
Робота «Розробка імпульсних фазі-логічних та нейронних елементів для використання у телекомунікаційних мережах» виконана на високому науково-технічному рівні, що підтверджується значною кількістю публікацій у вітчизняних і закордонних фахових виданнях, патентами, а також актами впровадження результатів роботи у виробництво. Зважаючи на те, що авторами Кичаком В.В., Семеновим А.О., Семеновою О.О. виконана величезна робота за темою досліджень, отримані вагомі наукові та практичні результати, переконаний, що вона заслуговує на присвоєння їй премії Президента України для молодих учених.

Троцишин І.В., д.т.н., проф., каф. ТЕЗ ОНАЗ

При розроблені сучасних інформаційних і телекомунікаційних мереж багато уваги приділяється використанню новітніх технологій контролю доступу. Існуючі алгоритми контролю допуску викликів призначені забезпечити певну якість обслуговування згідно деякої стратегії пропускання викликів до системи. Схеми за пріоритетом та схеми попереднього блокування виклику, хоча і забезпечують необхідну якість обслуговування при відомих характеристиках трафіку, не можуть врахувати динамічну природу системи. Класичні методи контролю доступу, розроблені для систем передачі мови, не можуть ефективно вирішувати нові проблеми, пов’язані зі складним характером трафіку даних та з різноманітністю вимог до якості послуг для різних абонентів.
В той же час, методи контроль доступу, що базується на технологіях нечіткої логіки, нейронних мережах та генетичних алгоритмах, дозволяють працювати в умовах невизначеності трафіка. Таким чином, подана на конкурс наукова робота є актуальною.
У роботі пропонується використовувати гнучкість та потужність нечітких правил «якщо-то» для забезпечення ефективного рішення проблеми контролю доступу до телекомунікаційних мереж. Безперечна цінність даної роботи полягає у тому, що в ній розв’язана задача покрокового та функціонально завершеного розроблення структури фазі-логічних елементів та пристроїв контролю доступу у телекомунікаційних мережах.
Наукова робота авторів Кичака В. В., Семенова А. О., Семенової О. О. є актуальною й завершеною, має наукову та практичну новизну, а також зазначений досягнутий економічний ефект. Науковий доробок авторів добре відомий серед вітчизняних і закордонних дослідників, які працюють у напрямку інформаційних і телекомунікаційних технологій. Тому вважаю, що подана на конкурс наукова робота авторів Кичака В. В., Семенова А. О., Семенової О. О. цілком заслуговує на відзначення її щорічною премії Президента України для молодих учених.

Хазін М. Б., к. т. н., директор ТОВ «ДЖЕМІКЛ»

Наукова робота присвячена розробці нової елементної бази цифрової техніки, в якій використовується частотно-, широтно- та фазо-імпульсне представлення інформації, що дає змогу покращити параметри і характеристики засобів телекомунікацій, підвищити ефективність керування трафіком та вирішити проблеми перевантаження і втрати даних у телекомунікаційних мережах. Тому актуальність роботи не викликає сумнівів.
За рахунок застосування у запропонованих елементах імпульсного подання інформації немає потреби у використанні спеціалізованих перетворювачах, що
підвищує точність функціонування пристроїв, спрощує їхню конструкцію, зменшує габарити та вартість.
Принцип дії запропонованих авторами елементів і обладнання телекомунікаційних мереж на їх основі базується на використанні таких сучасних інтелектуальних технологій як фазі-логіка та нейронні мережі.
Розроблені авторами імпульсні фазі-логічні елементи мають меншу кількість блоків у порівняні з аналоговими, що знижує економічні витрати та підвищує швидкодію роботи. Всі спроектовані згідно розробленого методу синтезу елементи складаються зі стандартних базових блоків, що спрощує їх виготовлення.
Значно менша вартість і кращі техніко-економічні показники в порівнянні з аналогами роблять запропоновані пристрої економічно привабливими при застосуванні їх для керування доступом до телекомунікаційних мереж. Практична значимість роботи підтверджена отриманим авторами економічним ефектом від використання апробованих пристроїв контролю доступом викликів у складі обладнання стільникових мереж стандартів GSM і CDMA у Вінницькій області.
Вважаю, що Кичак В.В., Семенов А.О., Семенова О.О. як автори наукової роботи «Розробка імпульсних фазі-логічних та нейронних елементів для використання у телекомунікаційних мережах» заслуговують присудження їм щорічної премії Президента України для молодих вчених у 2014 році.

Осадчук В.С., Заслужений діяч науки та техніки України

В останні роки намітився перехід від різнорідних телекомунікаційних мереж, кожна з яких призначена для надання обмеженої кількості послуг, до мультисервісних мереж. Але процеси модернізації існуючих мереж дещо відстають від потреб користувачів, тому може виникати ситуація перевантаженості каналів зв'язку, що спричиняє затримки при передачі пакетів та їх втрату. Таким чином, актуальність проведених досліджень була обумовлена необхідністю розроблення механізмів керування трафіком у телекомунікаційних мережах.
У роботі запропоновано для підвищення ефективності керування трафіком використовувати принципи фазі-логіки та нейронних мереж. У роботі розроблено пристрої керування трафіком – фазі-контролери для декількох видів мереж.
До переваг поданої наукової роботи слід віднести поетапне розроблення пристроїв на основі фазі-логіки для керування трафіком у цифрових телекомунікаційних та інформаційних мережах. Так, авторами спочатку розробляються методи імпульсного кодування фазі-логічних величин, потім синтезуються елементи фазі-логіки, і нарешті, проектуються фазі-контолери для телекомунікаційних мереж різних стандартів.
Отриманий економічний ефект від дрібносерійного впровадження результатів роботи підтверджує корисність і перспективність запропонованих авторами підходів до вирішення проблеми перевантаження в телекомунікаційних мережах. Вважаю, що наукова робота «Розробка імпульсних фазі-логічних та нейронних елементів для використання у телекомунікаційних мережах» є актуальною та заслуговує присвоєння їй щорічної премії Президента України для молодих учених, а її автори Кичак В. В., Семенов А. О., Семенова О. О. – звання лауреатів цієї премії.

Шинкарук О.М., д.т.н., проф., зав. каф. РТЗ, ХНУ

Розвиток засобів телекомунікацій є досить важливою задачею. Можна твердити, що чи не найпершою серед них є покращення якості передавання інформації на значні відстані, а також її зберігання та захисту. В той же час, проблема ефективного, з погляду якості обслуговування, керування викликами в телекомунікаційних мережах є актуальною, і пріоритетність цієї проблеми безупинно зростає з ростом використання мереж на практиці. Тому безперечною перевагою представленої на конкурс наукової роботи є актуальність її теми.
Цінність даної роботи обумовлена пропозиціями і рекомендаціями, що забезпечують підвищення ефективності функціонування телекомунікаційних мереж з погляду якості обслуговування. Розроблені методи керування викликами дозволяють поліпшити показники якості обслуговування – зменшити частку загублених пакетів і середню затримку передачі пакета для всієї мережі в цілому.
У роботі авторами розроблено методи керування трафіком у телекомунікаційних мережах, що базуються на використанні фазі-логіки та нейронних мереж. Також спроектовано схеми фазі-логічних пристроїв керування та відповідних імпульсних логічних і нейронних елементів.
Одержані авторами результати мають важливе практичне значення для реалізації та розвитку в Україні науково-технічної бази нових засобів телекомунікацій. Автори роботи продемонстрували свій високий науковий рівень і безумовно заслуговують присудження щорічної премії Президента України для молодих учених.
Вважаю, що наукова робота «Розробка імпульсних фазі-логічних та нейронних елементів для використання у телекомунікаційних мережах» є актуальною та завершеною і заслуговує присвоєння їй премії Президента України для молодих учених у 2014 році, а її автори Кичак В.В., Семенов А.О., Семенова О.О. – звання лауреатів цієї премії.

Карташов В.М., д.т.н., проф., зав. каф. РЕС, ХНУРЕ

Актуальність наукової роботи авторів Кичака В.В., Семенова А.О., Семенової О.О. полягає у розвитку теоретичних засад щодо методів синтезування схем фазі-логічних та нейронних елементів, призначених для застосування у фазі-нейронних контролерах, які пропонується використовувати у телекомунікаційних мережах. Використання подібних пристроїв дозволяє розширити функціональні можливості та підвищити ефективність функціонування телекомунікаційної та радіотехнічної апаратури в цілому. Це і було покладено за мету наукової роботи.
Авторами створено теоретичні засади, а також розроблено методи синтезування і схеми нових імпульсних елементів, призначених для використання у фазі-нейронних контролерах телекомунікаційних мереж. Отримано нові наукові та практичні результати, які відповідають сучасним тенденціям розвитку світової науки і техніки. Створено конкурентоспроможні зразки фазі-логічних та нейронних елементів, призначених для застосування у фазі-нейронних контролерах телекомунікаційних мереж. Роботу виконано на високому науковому рівні, її результати мають практичне значення для економіки України.
Вважаю, що наукова робота «Розробка імпульсних фазі-логічних та нейронних елементів для використання у телекомунікаційних мережах» гідна присвоєння їй премії Президента України для молодих учених, а її автори Кичак В.В., Семенов А.О., Семенова О.О. – звання лауреатів цієї премії.

Смеляков К.С., д.т.н., доц., Харківський ун-т повітряних сил

Науково-технічний прогрес нерозривно пов'язаний з подальшим вдосконаленням технологій та засобів телекомунікацій. Одним із шляхів підвищення ефективності роботи телекомунікаційних мереж є використання інтелектуальних технологій для контролю доступу. Вирішення проблем перевантаження, втрати даних та покращення контролю доступу у мережах є актуальною науково-технічною задачею, над якою працюють багато дослідників, як на Україні, так і за її межами.
Авторами наукової роботи обрано перспективний науковий напрямок вирішення зазначеної задачі – використання сучасних інтелектуальних технологій, а саме фазі-логічних та нейронних пристроїв. Так, у результаті виконання роботи створено теоретичні засади синтезу відповідних фазі-логічних та нейронних елементів, які характеризуються високою точністю, завадостійкістю і швидкодією, та розроблено основні принципи їх застосування у телекомунікаційних мережах, що дозволить покращити ефективність керування трафіком та вирішити проблеми перевантаження і втрати даних.
Отриманий економічний ефект від впровадження результатів наукової праці підтверджує актуальність і перспективність наукової розробки, а також її важливість для економіки України.
Вважаю, що наукова праця «Розробка імпульсних фазі-логічних та нейронних елементів для використання у телекомунікаційних мережах» заслуговує присвоєння їй премії Президента України для молодих учених, а її автори Кичак В. В., Семенов А. О., Семенова О. О. – звання лауреатів цієї премії.

Барась С.Т., к.т.н., доц., лауреат Державної премії СРСР

Світ телекомунікацій постійно зіштовхується із динамічно зростаючим попитом на частотні ресурси. Ця тенденція в основному пов'язана зі збільшенням числа користувачів мереж та обсягів переданої інформації. Сучасні засоби телекомунікацій базуються на широкому впровадженні новітніх спеціалізованих елементів та систем для швидшого обміну великих обсягів інформації між абонентами. Тому тема роботи є актуальною.
Якщо до трафіка у мережі не пред'являються які-небудь жорсткі вимоги, і мережа просто передає стільки даних користувача, скільки може, то поводження трафіка стає неконтрольованим, що приводить до небажаних наслідків, таких як перевантаження та втрата даних.
У даній роботі для покращення вирішення проблеми перевантаження у телекомунікаційних мережах автори пропонують застосовувати інтелектуальні технології, а саме – нейро-фазі-контролери. Нейро-фазі-контролер – це керуючий пристрій, які функціонує за правилами нечіткої логіки та настроюється як нейронна мережа. У поданій роботі показано, що використання нейро-фазі-контролерів дає можливість підвищити точність та гнучкість керування трафіком у телекомунікаційних мережах.
До переваг даної роботи слід віднести подальший розвиток теорії нечіткого керування, а також глибоке науково-технічне обґрунтування доцільності використання інтелектуальних технологій у телекомунікаційних мережах.
Вважаю, що наукова праця «Розробка імпульсних фазі-логічних та нейронних елементів для використання у телекомунікаційних мережах» заслуговує присвоєння їй щорічної премії Президента України для молодих учених, а її автори Кичак В. В., Семенов А. О., Семенова О. О. – звання лауреатів цієї премії.

Климаш М.М., д.т.н., проф., лауреат Державної премії України

Перспективним напрямком розвитку науки і техніки є розроблення та дослідження у галузі сучасних інтелектуальних технологій, до яких належать фазі-логіка, нейронні мережі та генетичні алгоритми, оскільки вони використовуються для розв’язання наукових і прикладних задач, у випадку, коли традиційні методи не можуть дати задовільного результату.
За останні роки стрімко зросла кількість галузей, де застосовуються фазі-логічні та нейронні технології: від техніки до економіки, від прогнозування до керування. Хоча фазі-контролери і нейронні мережі можна виконати у вигляді комп’ютерних програм, у апаратному виконанні вони споживають менше потужності і характеризуються вищою швидкодією на відміну від класичних із потенційним кодуванням інформації. Тому актуальність теми наукової роботи не викликає сумнівів.
У поданій на конкурс науковій роботі запропоновано методи імпульсного кодування інформації у фазі-логічних елементах. На їх основі розроблені математичні моделі елементів фазі-логіки для трьох випадків подання інформації – частотно-імпульсному, широтно-імпульсному і фазо-імпульсному. Показано, що оскільки багатозначна логіка є окремим випадком нечіткої логіки, розроблені фазі-логічні елементи можуть виконувати відповідні операції трійкової та четвіркової логік. Також у роботі запропоновані математичні моделі та структурні схеми нейронів для випадку трійкового та нечіткого подання інформації, що можуть знайти своє застосування у нейро-нечітких контролерах.
Авторами роботи запропоновано підвищити ефективність контролю доступу у стільникових системах зв’язку за рахунок використання принципів фазі-логіки. Для досягнення цієї мети авторами розроблено фазі-контролери, правильність функціонування яких підтверджена моделюванням у програмі Matlab, а також отриманими результатами від впровадження роботи у виробництво.
Безумовно, колектив авторів виконав величезну роботу (про що, у тому числі, свідчить велика кількість їхніх публікацій в даному напрямку), що безсумнівно сприяло розвитку інформаційних і телекомунікаційних технологій, а також сприяло підвищенню рейтингу української науки у пострадянському та світовому науковому співтовариствах.
Вважаю, що подана робота «Розробка імпульсних фазі-логічних та нейронних елементів для використання у телекомунікаційних мережах» заслуговує на присудження щорічної премії Президента України для молодих учених, а її автори – звання лауреатів цієї премії.
Климаш М.М., д.т.н., професор, зав. каф. телекомунікацій Національного університету «Львівська політехніка», лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Лісовий І.П., д.т.н., проф., ОНАЗ ім. О.С. Попова

Подана на конкурс наукова праця присвячена розробленню фазі-логічних та нейронних елементів з частотно-імпульсним, широтно-імпульсним та фазо-імпульсним представленням інформації, призначених для використання у телекомунікаційних системах, які дозволяють підвищити завадостійкість та точність керування. Тому актуальність представленої роботи не викликає сумніву.
У роботі увага приділяється синтезу та розробленню елементів нечіткої логіки з використанням частотно-імпульсного, широтно-імпульсного та фазо-імпульсного представлення інформації, що практично не розглядається у вітчизняній науково-технічній літературі. Окрім того, запропоновані схеми штучних нейронів з імпульсним представленням інформації, які виконують операцій трійкової та нечіткої логік і можуть знайти своє застосування у нейро-нечітких контролерах. Також у роботі авторами розроблено фазі-контролери для керування доступом абонента до стільникових мереж стандарту GSM, CDMA та UMTS. Правильність розробки підтверджено результатами впровадження у дрібносерійне виробництво.
Робота авторів Кичака В.В., Семенова А.О., Семенової О.О. є актуальною й завершеною, має наукову та практичну новизну, а також зазначений досягнутий економічний ефект. Науковий доробок авторів добре відомий серед вітчизняних і закордонних дослідників, які працюють у напрямках телекомунікацій та систем управління. Тому вважаю, що подана на конкурс наукова робота авторів Кичака В.В., Семенова А.О., Семенової О.О. цілком заслуговує на відзначення її щорічною премією Президента України для молодих учених.
Лісовий І.П., д.т.н., проф., професор кафедри телекомунікаційних систем Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.