Офіційний веб сайт

Розробка інноваційних біотехнологій і обладнання для виробництва органічної продукції та енергетичних ресурсів

м91

Автори: Марус О.А., к.т.н., Сидорчук О.В., Таширева Г.О., к.б.н.

Представлена Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

Розроблено методологію отримання органічної продукції та енергетичних ресурсів – біогазу та біоводню з багатокомпонентних органічних субстратів.

Розроблено і впроваджено: спосіб і установку для виробництва біогазу та органічних добрив; комплексну технологію утилізації органічних відходів з отриманням біоводню; новий спосіб калібрування та калібратор яєць фітофагів.

Удосконалено комплект технологічного обладнання для промислового розведення трихограми в Інженерно-технологічному інституті “Біотехніка” (м. Одеса). Виготовлено модель горизонтального біогазового реактору промислового об’єму на заводі «ТАН» (м. Чернігів). Реалізовано СР-технологію вирощування біомаси (ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція»).

 Економічний ефект досягнутий за рахунок відмови від використання хімічних інсектицидів,  підвищення ефективності дії засобів захисту рослин до 20 %, зменшення використання мінеральних добрив на 62,5%, скорочення використання палива до 30%, економії використання технічної води на 50%. Це дозволило отримати прибуток 2345 грн./га. Ефективність реалізованого проекту підтверджено сертифікатом UNIDO.

Кількість публікацій: 40. Отримано 14 патентів, 3 стандарти.

Надіслати коментар

Коментарі

Дубак Н.А., к.т.н., доцент

Проблема пошуку додаткових джерел енергії для забезпечення потреб промисловості України є актуальною та вкрай необхідною. Окрім отримання біогазу та водню шляхом анаеробної ферментації біомаси, автори проекту, або запропонована ними технологія ще й вирішує екологічні проблеми, які пов'язані з переробкою органічних відходів і підвищує ефективність використання грунтів, шляхом внесення високоякісних добрив, отриманих під час переробки сировини. Тому використання результатів запропонованої роботи має велике практичне значення у народному господарстві України,а її автори заслуговують на здобуття Державної премії України.

Паньків М.Р., к.т.н., доцент

Зважаючи на критичний наявний стан забезпечення енергетичними носіями галузей народногосподарського комплексу України та часткову науково-практичну реалізацію даного масштабного актуального напрямку (виробництво біопалива), а також ті додаткові позитивні ефекти, які отримано за результатами виконання наукової роботи (комплекс питань з вирішення екологічної безпеки держави), необхідно зазначити, що колектив молодих вчених, які виконували фундаментальну науково-прикладну роботу «Розробка інноваційних біотехнологій і обладнання для виробництва органічної продукції та енергетичних ресурсів» заслуговують на присудження Державної премії України для молодих вчених в галузі науки і техніки.

Барановський В.М., д.т.н.

Енергетична безпека України, що є важливим актуальним питанням сьогодення та яке вкрай необхідно вирішувати, базується на нагальній подальшій розробці та впровадження в промисловість сучасних ресурсрзберігаючих технологій виробництва додаткових джерел енергетичних носіїв. Отримані колективом авторів результати досліджень роботи «Розробка інноваційних біотехнологій і обладнання для виробництва органічної продукції та енергетичних ресурсів»,є новим своєчасним науковим і практичним напрямком у фундаментальному (створення теоретичних основ біологічних методів переробки сировини) та практичному (розробка технічних засобів і реальне впровадження наукових розробок у виробництво) аспектах, що й визначало необхідність і значимість проведення таких досліджень. Враховуючи багатогранний напрямок наукової роботи, який охоплює галузь виробництва біопалива, переробки відходів продукції сільського господарства, захисту рослин, підвищення родючості виснажених грунтів цілком впевнено можна констатувати, що її автори Марус О.А., Сидорчук О.В. та Таширева Г.О. заслуговують на присудження Державної премії України для молодих вчених в галузі науки і техніки.

Теслюк В.В., д. с.-г. н, проф

Представлена наукова робота є актуальною з наукової точки зору та перспективною в інноваційності. Вона характеризується багатогранністю вибраних наукових досліджень та завершеністю вирішених важливих наукових завдань. Над дослідженням переставленої роботи автори працювали впродовж декількох років. За цей час розроблено спосіб і установку для виробництва біогазу та органічних добрив; комплексну технологію утилізації органічних відходів з отриманням біоводню; новий спосіб калібрування та калібратор яєць фітофагів, що підтверджує значний науковий здобуток. Основні положення проведених досліджень викладено в 40 публікаціях. Новизна підтверджується одержаними патентами та розробленими стандартами.
Таким чином, представлена робота є актуальною, результати досліджень мають наукову та практичну цінність, а її автори Марус О.А., Сидорчук О.В. та Таширева Г.О. заслуговують на присудження Державної премії України для молодих вчених в галузі науки і техніки.

Alina V. Pekarsky

Currently multifunctional green technologies for energy sources production are in the focus of growing interest for investors and industrial end-users worldwide. The study “Development of innovative biotechnologies and equipment for organic products and energy resources production” provides original effective solutions for multicomponent domestic, agricultural and industrial organic waste utilization, as well as remarkable opportunities for manufacturing of high quality valuable products. These technologies produce such high demand end products as biogas, biohydrogen, organic fertilizers and organic plant protectors. All specified applications are integrated into technology of “clean production” including a number of innovative features which make it attractive for consumers (high efficiency, minimal equipment demand, easy operating conditions, etc.). Its implementation can contribute to achievement of world quality and high environmental standards in agricultural sector and waste management system.

Alina V. Pekarsky, PhD, P.Eng., President, Sci--Tech Ventures Associates, Canada

Ястремська Л.С. к.с.-г.н., с.н.с.

Ефективність сільського господарства та якість сільськогосподарської продукції є одним із важливих пріоритетів України. У роботі «Розробка інноваційних біотехнологій і обладнання для виробництва органічної продукції та енергетичних ресурсів» представлена комплексна технологія «чистого виробництва» біомаси енергетичних культур, що включає застосування оптимізованого препарату трихограми для захисту посівів від шкідників, використання біодизелю у складі сумішевого палива для заправки посівної техніки, розроблення технології отримання біодобрива при зброджуванні біомаси з утворенням біогазу та його застосування як альтернативи мінеральним добривам. Вказані заходи зменшують антропогеннй тиск на ґрунти та при широкому застосуванні будуть сприяти їх збереженню. Результати роботи свідчать про доцільність впровадження економічну ефективність запропонованих авторами рішень. Важливо, що в результаті проведеної роботи отримані якісні показники біотехнологій, а також представлені переконливі дані щодо економії коштів при отриманні продукції вищої якості. Представлена робота є сучасною та актуальною, а також містить наукову новизну. Вважаю, що автори заслуговують на присудження премії Президента України для молодих учених

Ястремська Лариса Сергіївна, к.с.-г.н., с.н.с., доцент кафедри біотехнології Національного авіаційного університету

Радченко О.С. к.б.н., с.н.с.

У роботі обґрунтована та розкрита актуальна тема отримання енергетичних ресурсів з відновлювальних джерел, зокрема органічної сировини. Важливою рисою роботи є детальні дослідження процесів отримання енергоносіїв на теоретичному, лабораторному та технологічному рівнях. Авторами розроблено комплекс заходів, що значно підвищують ефективність вироблення газоподібних енергоносіїв з сільськогосподарських та побутових відходів, а саме високу якість біомаси енергетичних культур, стабільні мікробіологічні процеси зброджування біомаси, високий рівень продукції енергоносіїв та нові конструкторські рішення для установок з виробництва біогазу. Отримані результати безперечно мають практичну цінність для розвитку АПК та альтернативної енергетики.

Радченко Ольга Сергіївна, к.б.н., с.н.с., доцент кафедри мікробіології та загальної імунології ННЦ «Інститут біології»

Жовмір М.М.

В роботі виконано ряд зв’язаних досліджень націлених на:
- Підвищення ефективності виробництва та якості ентомологічних препаратів трихограми;
- Удосконалення технології вирощування кукурудзи з використанням засобів біологічного захисту рослин - препаратів трихограми, що дозволяє знизити витрати та отримати продукцію більш придатну для подальшої біотехнологічної переробки ;
- Створення гнучкої технології комплексної переробки отриманої біомаси кукурудзи разом з відходами сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості, яка може переналагоджуватися для виробництва високоцінних компонентів моторних палив – низькомолекулярних спиртів, біоводню, біогазу, а також дозволяє отримувати тверде біопаливо та високоефективні екологічно чисті рідкі органічні добрива.
Отримані наукові результати пройшли практичну перевірку, рекомендовані та передані до промислового використання. Вважаю, що робота «Розробка інноваційних біотехнологій і обладнання для виробництва органічної продукції та енергетичних ресурсів» є вагомим внеском у розвиток науки та технологій, а її автори заслуговують присудження премії Президента України для молодих учених.
Жовмір М.М., к.т.н., Інститут відновлюваної енергетики НАН України

О.М.Дуган, д.б.н., професор

В рамках поданої наукової роботи досягненнями авторів є встановлення ключових факторів, що забезпечують високі темпи деструкції багатокомпонентних органічних субстратів та стабільно високий рівень утворення енергоносіїв. Отримані дані представляють наукову новизну та успішно використані авторами для розроблення відповідних технологічних процесів.
Необхідно відмітити, що отримані результати були передані виробникам промислового обладнання і використані для розроблення модульного комплекту технологічного обладнання для промислового розведення трихограми в Інженерно-технологічному інституті “Біотехніка” (м. Одеса); нове конструктивно-технологічне рішення біогазової установки для переробки багатокомпонентних субстратів з оригінальною конструкцією горизонтального метантенку передано КБ заводу «ТАН» (м. Чернігів).
Представлена робота є завершеною науковою працею, результати можуть бути застосовані в сільському господарстві при виробництві органічної продукції та енергетичних ресурсів, а її автори заслуговують на присудження премії.

О.М.Дуган, декан факультету біотехнології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», доктор біологічних наук, професор‏.

Северянина Е.Н., к. ф-м. н.

Биотехнологические и конструкторские разработки, представленные в данной работе, получили высокую оценку украинских и американских экспертов по инновациям. Технология получения газообразных энергоносителей из трудно утилизируемых многокомпонентных органических отходов выиграла в 2013 году конкурс «От идеи к рынку» программы «Научно-техническое предпринимательство» CRDF Global. Авторы успешно продвигаются в направлении внедрения и распространения разработанных ими технологий, и, несомненно, заслуживают присуждения премии Президента Украины для молодых ученых.

Северянина Евгения Николаена, к. ф-м. н., менеджер программы CRDF Global Ukraine

Бурда Р.І., д.б.н., професор

Напрямок наукової роби, що спрямований на підвищення ефективності виробництва органічної продукції та енергетичних ресурсів за рахунок розробки і впровадження інноваційних біотехнологій та обладнання, надзвичайно актуальний. Підтвердженням важливості отриманих результатів досліджень є відзначення їх золотою медаллю на XII Міжнародній агропромисловій виставці “Агро – 2010” в номінації “За використання сучасних технологій та устаткування, що запобігають забрудненню навколишнього середовища і поліпшують екологію”. Основні результати досліджень опубліковані у фахових та міжнародних виданнях, отримано патенти на винаходи та розроблені стандарти. Тому автори роботи «Розробка інноваційних біотехнологій і обладнання для виробництва органічної продукції та енергетичних ресурсів» заслуговують на здобуття Державної премії України.

Бурда Р.І., д.б.н., професор, заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України»

Борхаленко Ю.О., к.т.н.

Уперше розроблено СР-технологію вирощування рослинної сировини для зброджування у складі багатокомпонентних субстратів. Розроблено математичну модель процесу отримання біогазу за умов зброджування складного субстрату.
Визначено оптимальні параметри рівня занурення і коефіцієнта заповнення горизонтального обертового метантенку, які обумовлені аналітичними залежностями та підтверджені експериментально.
Запропонований біотехнологічний процес забезпечує збільшення плодючості і пошукової здатності, кількості відроджених особин, а також співвідношення самок і самців у ентомологічному біопрепараті трихограми. Використання цього біотехнологічного процесу виробництва ентомологічного препарату трихограми дозволяє упродовж семи поколінь отримати препарат першого класу якості, що зменшує собівартість органічного виробництва продукції.

Дмитриков В.П., д.т.н., проф. Іванюта М.В., к.т.н. (ПДАА)

Запропонована робота охоплює актуальну тему повязану з отриманням енергоресурсів з вторинної продукції. Авторами запропоновано технологію, машини та обладнання для виробництва біогазу, що може служити паливом для енергетичних установок у сільськогосподарському виробництві. Відповідно до поданих матеріалів можна зробити висновок, що технологія виробництва біогазу на основі побічної продукції органічного походження та запропонована установка пройшли успішні випробування і довели економічну ефективність. Запропонована технологія переробки відходів є екологічно безпечною і одночасно дозволяє вирішити проблему утилізації відходів органічного походження.

Мироненко В.Г., д.т.н., проф.

Робота «Розробка інноваційних біотехнологій і обладнання для виробництва органічної продукції та енергетичних ресурсів» виконувалась колективом науковців в різнопланових напрямах упродовж декількох років (автори мають понад 90 науково-методичних напрацювань). Основні наукові результати відображено в більш ніж 40 статтях (14 у міжнародних виданнях). Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 14 патентами. Окремі результати досліджень покладені в основу 3-х державних стандартів.
Таким чином, робота є актуальною, результати досліджень мають наукову та практичну цінність, а її автори Марус О.А., Сидорчук О.В. та Таширева Г.О. заслуговують на присудження Державної премії України для молодих вчених в галузі науки і техніки.

Кернасюк Ю.В., к.е.н.

Представлена вченими робота «Розробка інноваційних біотехнологій і обладнання для виробництва органічної продукції та енергетичних ресурсів» актуальна і цікава не лише з наукової, але й з практичної точки зору для розвитку нового напрямку біоекономіки вітчизняного ринку органічної продукції та широкого розповсюдження біоенергетичних технологій. Привертає увагу також розроблена мікробна технологія утилізації багатокомпонентних органічних відходів з отриманням екологічно чистого енергоносія – біоводню, що може стати важливим енергетичним джерелом ХХІ століття при переході до 6 технологічного укладу.

Кернасюк Ю.В., к.е.н., (Старший науковий співробітник лабораторії маркетингу, економічного аналізу та захисту інтелектуальної власності, Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН)

Кепко О.І., к.т.н., доц.

Однією з проблем в агропромисловому комплексі України є зменшення енергоємності виробництва сільськогосподарської продукції та раціонального використання відходів АПК. Отримання конкурентоспроможного біопалива є задачею досить складною. Дана робота, на наш погляд, це значний крок вперед по розвитку біотехнологій, метою якої є створення сучасної конкурентоздатної технології виробництва біопалива. Враховуючи непростий стан забезпечення України енергоресурсами, а також те, що робота має конкретні науково-технічні результати, дана робота та колектив вчених заслуговують на особливу увагу з боку держави та приватних інвесторів.

Шевченко Ігор Аркадійович

У роботі «Розробка інноваційних біотехнологій і обладнання для виробництва органічної продукції та енергетичних ресурсів», що представлена на присудження премії Президента України для молодих учених у 2014 році, викладений системний підхід, оскільки в ній поєднано вкрай важливі елементи технології виробництва сільськогосподарської продукції, які спрямовані на енергетичну незалежність, екологічну безпечність кінцевої продукції та збереження навколишнього середовища.
Шевченко І.А., член-кореспондент, д.т.н., професор, директор Інституту олійних культур НААН України

Тарельник В.Б., д.т.н., професор

Дана робота присвячена розв’язанню важливої і актуальної науково-технічної проблеми – отриманню екологічно безпечної продукції та одночасно енергетичних ресурсів, шляхом впровадження в традиційні технології екологічних складових, а саме: використання високоякісних органічних добрив, які виробляються за рахунок ферментації органічних субстратів в анаеробних умовах; біологічних препаратів, з покращеними якісними показниками; переробки відходів виробництва. Вважаю, що автори роботи «Розробка інноваційних біотехнологій і обладнання для виробництва органічної продукції та енергетичних ресурсів» заслуговують на здобуття Державної премії України.

Гайденко О.М., к.т.н., с.н.с.

Актуальність роботи не викликає заперечень та має важливе значення в народному господарстві України. У звязку з постійним зростанням дефіциту енергоносіїв використання напрацювань авторів розробки дасть позитивний економічний ефект споживачам та збереження навколишнього середовища.

Леженкін О.М., д.т.н., професор

Робота цікава, оскільки в ній вдало виконані технічні завдання для розв’язання біологічних та екологічних проблем. Поєднання технічних і біологічних досліджень робить роботу комплексу, до того ж вона практичного спрямування, що говорить про високий науковий і методичний рівень молодих науковців. Отримані результати досліджень є актуальними особливо для виробників органічної продукції, попит на яку з кожним роком лише зростає.

Леженкін О.М., д.т.н., професор (Таврійський державний агротехнологічний університет)

Дем'янчук Н.П., к.с.-г.н.

У даний час надзвичайна актуальність роботи полягає у тому, що способи використання розробленої мікробної технології можна позиціонувати на різних рівнях в залежності від основного призначення та потреб замовника: максимальна швидкість утилізації змішаних органічних відходів; максимальне зниження об’єму та маси відходів; отримання енергоносіїв - енергетична автономність; отримання молекулярного водню як сировини для промислових потреб.
Більш того, використання в технології виробництва сільськогосподарської продукції біологічних методів захисту рослин дозволяє поліпшити екологічну ситуацію та наблизити рівень виробництва екологічно чистої продукції до світового. Уперше запропоновано використання регуляторів мікробного метаболізму. Важливо, що отримані науково-технічні результати дозволяють зменшити собівартість органічного виробництва продукції - технології економічно ефективні. Результати можуть бути успішно застосовані в сільському господарстві при виробництві органічної продукції та енергетичних ресурсів.

Гербер Ю.Б., д.т.н.

Проблема отримання та використання біопалива в сучасних умовах енергетичного дефіциту є актуальною і дуже важливою.Розкобка технології, яка допоможе в вирішенні енергетичної проблеми, та в одночас і екологічної безпеки необхідна та своєчасна для України.Використання результатів запропонованої роботи має велике практичне значення у народному господарстві України.

Шубенко В.О., к.т.н.

Технологічні процеси та технічні системи, які забезпечують виробництво та використання біопалива в сучасних умовах ресурсрсозбереження, в Українській економіці, є досить актуальними. Оскільки, щоденно спостерігається зростання вартості основних видів енергоресурсів та диференціація їх використання. Тому, використання результатів даної роботи має практичне значення в системах виробництва, і як результат, в системах споживання екологічно чистого виду палива.

Кухарець С.М., к.т.н., доц.

Використання біомаси важливе з огляду на такі аспекти: енергетична безпека країни (отримання додаткових джерел енергії) та підвищення родючості грунту (отримання високоякісних добрив, що можуть сприяти позитивному балансу гумусу). Результати проведених досліджень знайшли практичне впровадження.

Драгнєв С.В.

Робота написана на актуальну тему, що охоплює питання отримання біогазу та біоводню шляхом анаеробної ферментації біомаси. Отриманий зброджений субстрат може бути використаний як біологічно добриво у сільському господарстві, навіть при вирощуванні органічної продукції. Таким чином, авторами запропонована технологія, яка вирішує екологічні та енергетичні проблеми (утилізація органічних відходів, отримання газоподібного біопалива). Результати досліджень використано при розробці оригінального обладнання.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.