Офіційний веб сайт

Розробка керамічних матеріалів, що захищають від дії електромагнітного випромінювання

М23

Автори: Кривобок Р.В., Романова О.О.

Представлена Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут" (МОН України).

Кількість публікацій: 33 статі, 15 тез доповідей.

Загальний індекс цитування: 15

В роботі теоретично обґрунтовано та експериментально доведено можливість отримання за технологією швидкісного режиму випалу електропровідної та магнітної кераміки із захисними властивостями від дії електромагнітного випромінювання. Визначено, що в умовах швидкісного режиму випалу можна отримати електропровідні та магнітні керамічні матеріали із захисними властивостями як за композиційним типом, так і методом спрямованої кристалізації.

За розробленою технологією виготовлено дослідно-промислову партію кераміки. За своїми фізико-механічними та експлуатаційними властивостями вона відповідає державним стандартам і пройшла натурні випробування в лабораторії Науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту (НДПКІ) «Молнія» НТУ «ХПІ» для захисту персоналу від дії електромагнітного випромінювання у частотному діапазоні 50 Гц – 1200 МГц.

Результати досліджень впроваджено на ЗАТ «Харківський плитковий завод», НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» та використовуються в навчальному процесі в НТУ "ХПІ".

Надіслати коментар

Коментарі

Ярослав Николаевич

Наряду с чрезвычайно опасным воздействием радиоактивного излучения в настоящее время к разряду вредных экологических факторов следует отнести различные электромагнитные излучения, оказывающие отрицательное влияние на техническое состояние радиоэлектронных средств, а также на биологические объекты. Обеспечение экологической безопасности среды обитания, в первую очередь, внутри помещений, предполагает создание материалов существенно снижающих влияние антропопатогенных факторов окружающей среды. Задача разработки таких материалов стоит, прежде всего, перед технологами строительных изделий.
Работа выполнялась в рамках научно-исследовательской тематики кафедры технологии керамики, огнеупоров, стекла и эмалей Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» направленной на создание композиционной керамики с высокими эксплуатационными характеристиками, в том числе защитными от действия электромагнитного излучения.
Авторами теоретически обоснована и экспериментально доказана возможность получения по технологии скоростного режима обжига композиционной керамики с защитными свойствами от действия электромагнитного излучения. При этом впервые:
- установлено, что по направлению создания электропроводящих керамических композиционных материалов в качестве диэлектрической матрицы будет выступать керамическая масса, а по направлению создания магнитных керамических композиционных покрытий – стекловидная или стекло-кристаллическая глазурь;
- проведена триангуляция систем CoO-Al2O3-Fe2O3, NiO-Al2O3-Fe2O3, в которых определены области кристаллизации и температура образования ферритов кобальта и никеля;
- определено, что в условиях скоростного режима обжига для получения электропроводящей композиционной керамики необходимо использовать электропроводящую добавку – карбид кремния, а для получения магнитных композиционных покрытий необходимо использовать магнитную добавку – феррит кобальта и никеля;
- установлено, что использование электропроводящей (карбид кремния) и магнитной (феррит кобальта) добавок позволяет получить электропроводящие керамические композиционные материалы, которые по значению удельного объемного сопротивления (ρv=8,84∙105 Ом∙м) относятся к классу полупроводников и магнитные керамические композиционные покрытия, которые по значению магнитной проницаемости (5,1-5,18) относятся к классу магнитных материалов с сохранением физико-механических и эксплуатационных свойств на уровне стандарта (ГОСТ 6141-91);
- установлено, что снижение удельного объемного сопротивления композиционной керамики происходит за счет создания цепочечной структуры карбида кремния и наличия магнитных свойств стеклокристаллических покрытий за счет формирования дисперсно-изолированного размещения феррита кобальта в объеме керамики.
Работа выполнена на высоком уровне, основные положения и научные результаты работы опубликовано в 33 научных трудах, что позволяет заключить, что представленная работа заслуживает присуждения премии Президента Украины для молодых ученых.

Заместитель заведующего кафедрой технологии керамики, огнеупоров, стекла
и эмалей НТУ «ХПИ», доктор технических наук, профессор Я.Н.Питак

ПЛУГІН Андрій Аркадійович

Тенденція широкого використання електроенергії для сучасних потреб суспільства приводить до підвищення електромагнітного фону, який негативно впливає як на біологічні, так і на технічні об’єкти.
Традиційно для захисту біологічних об’єктів та електронних систем використовуються метали, їхні сплави, ферити та інше. Вищеприведені матеріали мають такі недоліки: масивні, дефіцитні, дорогі та піддаються атмосферним коливанням.
Перспективним напрямком дослідження є створення ефективних композиційних матеріалів на основі діелектричної матриці та електропровідного (провідники, напівпровідники) або магнітного (ферити) наповнювача. В теперішній час в якості діелектричних матриць для виготовлення захисних матеріалів, в основному використовують лаки, фарби, клеї та інші органічні середовища, які є невогнестійкими, недовговічними і негігієнічними, що обмежує області їх застосування. Згідно діючим вимогам до захисних матеріалів визначено, що доцільним є створення нових композицій з використанням діелектричної матриці у вигляді керамічної маси та глазурного покриття. Такі композиційні матеріали мають високі фізико-механічні, експлуатаційні, естетичні, гігієнічні властивості, є екологічно чистим і довговічним матеріалом.
Враховуючи вищенаведене, розробка нових керамічних композиційних матеріалів, що забезпечують ефективний захист біологічних і технічних об’єктів від впливу електромагнітного випромінювання, є актуальною проблемою сучасного матеріалознавства.
В роботі авторами вивчені дані про залізовмісні системи оксидів, на основі яких можливий синтез кристалічних фаз типу шпінелей. Проведено глибокий аналіз літературних джерел інформації, що висвітлюють наукові основи створення композиційних матеріалів і покриттів зі спеціальними властивостями. Проведені теоретичні розрахунки в діаграмах стану потрійних оксидних систем Fe2O3-CoO-Al2O3 та Fe2O3-NiO-Al2O3. Із застосуванням розрахункових методик здійснений великий обсяг досліджень по прогнозуванню структури й властивостей розроблювальних склокристалічних матеріалів, що дозволило значно скоротити обсяг експериментів. Для отриманих стекол визначені електричні та магнітні властивості і зроблений висновок про можливість їхнього подальшого використання як покриттів зі спеціальними властивостями.
Розроблена кераміка пройшла натурні випробування в лабораторії НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» для захисту персоналу від дії електромагнітного випромінювання у частотному діапазоні 50 Гц – 1200 МГц.
Економічний ефект від заміни кожного м2 захисної фарби Тіколак-ЕМВ на композиційну кераміку складає 9,02 грн.
На мій погляд автори роботи «Розробка керамічних матеріалів, що захищають від дії електромагнітного випромінювання» Кривобок Р.В. та Романова О.О. заслуговують присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Завідувач кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд
Української державної академії залізничного транспорту,
доктор технічних наук,професор А.А. Плугін

Пащенко Є.О.

В сучасних умовах життя людини як на роботі, так і дома, проходить в умовах підвищеної концентрації несприятливих факторів, таких як електромагнітні випромінювання промислового, медичного, дослідницького встаткування, телерадіостанцій, супутникового та стільникового зв’язку й інш. Відомо, що електромагнітне випромінювання при інтенсивностях, що перевищують припустимі нормативи, можуть викликати в організмі людини функціональні порушення, у ряді випадків – необоротні. Крім того, ці випромінювання впливають на технічний стан електронних систем і автоматизованих систем керування технологічними процесами.
На підставі вищевикладеного ц з урахуванням тенденції до широкого поширення радіоелектроніки в промисловості ц побуті, розробка нових конструкційних матеріалів, що забезпечують ефективний захист біологічних і технічних об’єктів від впливу електромагнітного випромінювання, є актуальною проблемою матеріалознавства.
Актуальність роботи підкреслюється і тим, що вона виконувалася згідно з планом прикладних НДР МОН України у рамках держбюджетної тематики кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, у яких здобувачі були виконавцями окремих розділів.
В роботі авторами визначені захисні властивості розробленої кераміки та керамічної плитки, яка традиційно виготовляється на ЗАТ «Харківський плитковий завод». Встановлено, що для запропонованих матеріалів зниження дії електромагнітного випромінювання у діапазоні частот 50 Гц-1200 МГц становить у середньому 20 дБ порівняно з 2,2 для керамічного матеріалу без домішки карбіду кремнію. За розробленою технологією була виготовлена дослідно-промислова партія композиційної кераміки в умовах ЗАТ «Харківський плитковий завод», яка по своїм фізико-механічним та експлуатаційним властивостям відповідає ГОСТ 6141-91 і яка пройшла натурні випробування в лабораторії НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» для захисту персоналу від дії електромагнітного випромінювання у частотному діапазоні 50 Гц – 1200 МГц.
З урахуванням великої теоретичної і практичної значимості роботи та сучасним рівнем досліджень автори заслуговують присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Старший науковий співробітник
Інституту надтвердих матеріалів
ім. В.М. Бакуля НАН України,
доктор технічних наук Пащенко Є.О.

Михайло Iванович Ворожбіян

Останнім часом спостерігається істотне збільшення кількості джерел електромагнітного випромінювання (ЕМВ), що негативно впливає не лише на технічний стан радіоелектронних засобів, а й на здоров’я людини. Тому нагальним стає створення матеріалів, що захищають від дії ЕМВ. У зв’язку з цим, задача створення керамічних захисних личкувальних матеріалів, яка вирішується в конкурсній роботі Кривобока Р.В. та Романової О.О., є вельми актуальною.
Авторами проведено глибокий аналіз літературних джерел інформації, що висвітлюють наукові основи створення композиційних матеріалів і покриттів зі спеціальними властивостями. Теоретично обґрунтована та експериментально доведена можливість отримання за технологією швидкісного режиму випалу композиційної кераміки з захисними властивостями від дії ЕМВ. Виконана триангуляція малодосліджених систем Fe2O3 – Al2O3 – CoO та Fe2O3 – Al2O3 – NiO, в яких визначена область кристалізації та температура евтектик (1625 К та 1644 К), на базі яких розраховано склади прекурсорів для утворення феритів кобальту і нікелю. Встановлено, що в умовах швидкісного режиму випалу перспективним напрямком досліджень є синтез покриттів з магнітними властивостями за методом спрямованої кристалізації.
Достовірність отриманих в роботі результатів не викликає сумнівів завдяки значній кількості взаємодоповнюючих розрахункових і експериментальних даних, які отримані з використанням сучасних методик та обладнання, і підтверджені актами випуску дослідно-промислової партії та використання результатів роботи, а висновки та рекомендації логічні та переконливі.
Технічна новизна розробки підтверджена патентами України на корисну модель. Результати роботи апробовано на науково-технічних, науково-практичних конференціях і семінарах.
Отримані результати мають велику наукову новизну та практичне значення. Вважаю, що за наукову роботу «Розробка керамічного матеріалу, що захищає від дії електромагнітного випромінювання» автори Кривобок Р.В. та Романова О.О. заслуговують на одержання премії Президента України для молодих вчених.

Завідувач кафедри охорони праці й навколишнього середовища Української державної
академії залізничного транспорту, доктор технічних наук,
професор М.І. Ворожбіян

Домнин И.Ф.

Необходимость разработки керамических материалов, обладающих защитными свойствами и повышенными физико-механическими, эксплуатационными, эстетическими, гигиеническими свойствами по сравнению с традиционно используемыми защитными материалами, создаваемыми на основе диэлектрических матриц органического происхождения, подтверждает актуальность и важность поданной работы «Разработка керамических материалов, которые защищают от действия электромагнитного излучения» Кривобока Р.В. и Романовой О.А. Задачей исследований является разработка технологии получения электропроводящей композиционной керамики и магнитной композиционной керамики на основе традиционно применяемых сырьевых материалов в технологии облицовочной керамики с использованием электропроводящих и магнитных добавок.
Авторами в работе представлена сравнительная характеристика существующих способов получения электропроводящей и магнитной композиционной керамики, как методом направленной кристаллизации, так и по композиционному типу.
Кривобоком Р.В и Романовой О.А. разработаны составы композиционной керамики, которые характеризуются защитными свойствами от влияния электромагнитного излучения в диапазоне частот 50 Гц-1200 МГц:
- коэффициент экранного затухания в среднем составляет 20 дБ;
- значения физико-механических и эксплуатационных свойств соответствуют ГОСТ 6141-91.
Полученные результаты в работе свидетельствуют о высоком научном уровне и потенциальной практической значимости полученных результатов при дальнейшем использовании на предприятиях Украины.
Применение современных методов анализа (электромагнитный, рентгенофазовый, петрографический, исследование физико-механических характеристик) свидетельствует о достоверности и обоснованности научных положений и выводов работы.
Считаю, что авторы работы Кривобок Р.В. и Романова О.А. справились с постановленными перед ними задачами и заслуживают присуждения премии Президента Украины для молодых ученых.
Директор Института ионосферы,доктор технических наук, заведующий кафедрой
"Радиоэлектроника", профессор И.Ф. Домнин

Михайло Iванович

Створення принципово нових матеріалів з особливими електрофізичними властивостями у значній мірі визначає науково-технічний прогрес в енергетиці, машинобудуванні, приладобудуванні, електронній техніці, радіоелектроніці та інших ключових галузях промисловості. У тому числі, дедалі більшу роль для зазначених галузей застосовування отримують матеріали, призначені для високоефективного захисту від впливу електромагнітних випромінювань. Дуже актуальним є також використання захисних матеріалів не тільки для деталей приладів, конструкцій тощо, але й для поглинання тих інтенсивних електромагнітних полів, які можуть проникати за межу робочих, наукових та промислових установок. Тому розробка нових керамічних матеріалів з захисними властивостями від дії електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону є актуальною проблемою в Україні.
В науковій роботі «Розробка керамічних матеріалів,
що захищають від дії електромагнітного випромінювання» автори розробили технологію та склади електропровідної та магнітної керамічної плитки, яка по своїм властивостям відповідає ГОСТ 6141-91 «Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия».
Кривобоком Р.В. та Романовой О.О. встановлено, що для запропонованої керамічної плитки зниження дії електромагнітного випромінювання у діапазоні частот 50 Гц – 1200 МГц становить у середньому 20 дБ порівняно з 2,2 дБ для керамічної плитки без домішки карбіду кремнію. За розробленою технологією була виготовлена дослідно-промислова партія керамічної плитки в умовах
ЗАТ «Харківський плитковий завод», яка пройшла натурні випробування в лабораторії НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» для захисту персоналу від дії електромагнітного випромінювання у частотному діапазоні 50 Гц – 1200 МГц.
Результати досліджень, наведених в роботі, впроваджені в навчальний процес при підготовці бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю 091606 «Хімічна технологія тугоплавких неметалічних і силікатних матеріалів».
Наукова робота апробована на багатьох міжнародних конференціях, висвітлена у 33 фахових виданнях ВАК України. Технічна новизна підтверджена
9 деклараційними патентами України.

Доктор технічних наук, професор,завідувач відділу Науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту «Молнія» НТУ «ХПІ»,лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2006 рік
М.І. Баранов

Шабанова Г.Н.

Электромагнитные излучения находят все большее применение в промышленности, медицине, исследовательских лабораториях и т.д. Установлено, что электромагнитные излучения отрицательно влияют как на биологические, та и на электронные системы. В святи с этим разработка материалов защищающих биологические и технические объекты от негативного воздействия электромагнитного излучения является актуальной проблемой в Украине.
Традиционно для электромагнитного экранирования применяются металлы и их сплавы, использование которых нецелесообразно как с экономической, так и с технологической точек зрения. Поэтому перспективным направлением создания защитных материалов является композиционный тип, т.е. введение в диэлектрическую матрицу электропроводящих добавок.
В научной работе авторами теоретически обоснована и экспериментально доказана возможность получения по технологии скоростного режима обжига композиционной керамики с высокими защитными свойствами от воздействия электромагнитного излучения. Экспериментально установлено, что в условиях скоростного режима обжига для получения электропроводящей композиционной керамики необходимо использовать электропроводящую добавку – карбид кремния, а для получения магнитных композиционных покрытий необходимо использовать магнитную добавку – феррит кобальта и никеля. Впервые проведены исследования трехкомпонентных оксидных систем CoO-Al2O3-Fe2O3 и NiO-Al2O3-Fe2O3, выполнена их триангуляция с учетом всех стабильных фаз, что позволило выявить области кристаллизации и температуры образования ферритов кобальта и никеля.
Авторами разработаны составы и технологию электропроводящих и магнитных керамических композиционных материалов, которые по физико-механическим и эксплуатационным свойствам соответствуют ГОСТ 6141-91 и характеризуются эффективными защитными свойствами от воздействия электромагнитного излучения в диапазоне частот 50 Гц-1200 МГц (коэффициент экранного затухания ~ 20 дБ).
Учитывая чрезвычайно важное значение решенных проблем, несомненное влияние полученных решений на развитие мировой науки и практики, рассматриваемая работа заслуживает присуждения премии Президента Украины для молодых ученых.

Заместитель декана факультета технологии неорганических веществ,доктор технических наук, профессор кафедры технологии керамики, огнеупоров, стекла и эмалей Национального технического университета "ХПИ"
Г.Н. Шабанова

Геворкян Э.С.

Разработка новых строительных материалов и покрытий, которые способны обеспечивать эффективную защиту от негативного действия электромагнитного излучения (ЭМИ), является одной из сложных проблем современного материаловедения. Данная работа была посвящена созданию облицовочных плиток с покрытиями защитного действия, позволяющими достигать эффективного экранирования ЭМИ радиочастотного диапазона.
Актуальность и важность работы определяется и тем, что она выполнялась согласно плану прикладных НИР МОН Украины в рамках госбюджетной тематики кафедры технологи керамики, огнеупоров, стекла и эмалей Национального технического университета “Харьковский политехнический институт”, в которых соискатели были исполнителями отдельных разделов.
Авторами предложены рациональный состав и технология производства электропроводящего керамического композиционного материала с защитными свойствами на основе традиционно применяемых сырьевых материалов и добавки карбида кремния. Для полученных материалов определены эксплуатационные (прочность при изгибе – 25 МПа, водопоглощение – 11 %, термическая стойкость – 250 оС, твердость по
Моосу – 6) и электрофизические свойства (удельное объёмное сопротивление - 8,84•105 Ом•м). Также теоретически обоснована и экспериментально доказана возможность получения глазурных покрытий по керамике на основе ферритов кобальта и никеля, защищающих от действия ЭМИ, в условиях скоростного обжига.
Результаты работы неоднократно обсуждались на различных научно-практических конференциях и опубликованы в специальных изданиях страны. Научная новизна технических решений подтверждена патентами Украины на полезную модель.
Считаю, что за научную работу «Разработка керамических материалов, защищающих от действия электромагнитного излучения» авторы
Кривобок Р.В. и Романова О.А. заслуживают присуждения премии Президента Украины для молодых ученых.

Проф. кафедры «Материалы и
технология изготовления изделий
транспортного назначения»
Украинской государственной академии
железнодорожного транспорта, д.т.н., доц. Геворкян Э.С.

М.М. Гивлюд

Робота присвячена актуальній проблемі – створенню нового класу керамічних матеріалів здатних захищати біологічні та технічні об’єкти від впливу електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону. Авторами виконано глибокий аналіз стану питання в області створення захисних матеріалів та виявлено комплекс проблем, що виникають при одержанні керамічних матеріалів, які мають захисні властивості від дії електромагнітного випромінювання. В роботі проведено теоретичні дослідження оксидних систем CoO-Al2O3-Fe2O3 та NiO-Al2O3-Fe2O3 одержано нові теоретичні дані.
Авторами здійснено термодинамічну оцінку вірогідності протікання реакцій феритоутворення феритів кобальту, цинку та міді в температурному інтервалі 1173-1473 К. Встановлено, що з усіх синтезованих феритів (CoO•Fe2O3, ZnO•Fe2O3, CuO•Fe2O3) тільки ферит кобальту має магнітні властивості (µ = 252). Встановлено, що в умовах швидкісного режиму випалу для отримання електропровідної композиційної кераміки необхідно використовувати електропровідну домішку – карбід кремнію, а для отримання магнітних композиційних покриттів необхідно використовувати магнітну домішку – ферит кобальту.
На основі теоретичних досліджень розроблено склади мас та глазурних покриттів для отримання електропровідної та магнітної кераміки, яка виготовляється в умовах швидкісного режиму випалу, що характеризуються ефективною захисною дією від впливу електромагнітного випромінювання (у частотному діапазоні 50 Гц -1200 МГц коефіцієнт екранного затухання складає 20 дБ 20 дБ в порівняні з 3 дБ для керамічного матеріалу традиційно виготовляємого). Використані авторами, методи математичного планування експерименту значно скоротили процес розробки складів та зменшили витрати часу на пошук оптимальних складів з комплексом заданих характеристик. Практичним підтвердженням достовірності результатів досліджень є позитивні результати дослідно-промислових випробувань в умовах ЗАТ «Харківський плитковий завод». Результати наукових досліджень проведених Кривобоком Р.В. та Романовою О.О., що подана на здобуття премії Президента України для молодих вчених пройшли апробацію на багатьох міжнародних конференціях та журналах. Вважаю, що науковій новизні, значному фактичному обсягу результатів досліджень, по їхньому фундаментальному та прикладному значенню наукова робота Кривобока Р.В. та Романової О.О. Олександрівни «Розробка керамічних матеріалів, що захищають від дії електромагнітного випромінювання» заслуговує високої оцінки на конкурсі на одержання премії Президента України для молодих учених.

Доктор технічних наук, професор Львівського державного університету Безпеки життєдіяльності МНС України М.М. Гивлюд

Вінниченко Варвара Іванівна

Сучасні умови життєдіяльності людини пов’язані із впливом на неї електромагнітного випромінювання різних частот, потужність фону якого в ряді випадків перевищує гранично допустимі. Це вимагає розробки ефективних методів захисту людини від шкідливої дії такого випромінювання. Перспективним напрямом дослідження в області захисту людини і обладнання від електромагнітного випромінювання є розробка нових конструкційних і личкувальних будівельних матеріалів. У зв’язку з цим, задача створення керамічних матеріалів, що захищають від негативного впливу ЕМВ, яка вирішується в роботі Кривобока Р.В. та Романової О.О., є вельми актуальною.
В роботі авторами вперше була розроблена технологія отримання личкувальної кераміки з захисними властивостями від дії електромагнітного випромінювання. За розробленою технологією була виготовлена дослідно-промислова партія керамічної плитки в умовах ЗАТ «ХПЗ», яка пройшла натурні випробування в НДПКІ «Молнія».
Отримані результати мають велику наукову новизну та практичне значення. Вважаю, що наукова робота Кривобока Р.В. та Романової О.О. заслуговує одержання премії Президента.
Доктор технічних наук, професор Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури В.І. Вінниченко

Гурин А.Г.

В настоящее время, как в мире, так и в Украине существует проблема создания строительных материалов защищающих от действия электромагнитные излучения. Применение существующих материалов для ослаблення электромагнитного излучения в массовом строительстве является экономически невыгодным, поскольку предусматривает использование дорогостоящих наполнителей (металлы и их сплав, ферриты, титананты и др.).
Одним из направлений получения защитных материалов может быть созданием композиции путем введения в диэлектрическую матрицу электропроводящих или магнитных наполнителей.
Авторами в работе установлено, что по способу создания электропроводящих материалов в качестве диэлектрической матрицы будет выступать керамическая масса, а по способу создания магнитных покрытий стекловидная и стеклокристаллическая глазури. Изучено влияние температурно-временных режимов обжига на удельное объемное сопротивление, физико-механические и эксплуатационные свойства исследуемых диэлектрических матриц.
Выявлено, что при скоростном режиме обжига композиционной керамики (температура обжига – 1060 оС, продолжительность обжига – 30 мин) и фракционном составе карбида кремния 60 мкм степень его окисления не будет превышать 3 %, что удовлетворяет требованиям, предъявляемым при создании электропроводящих керамических материалов защищающих от действия электромагнитного излучения. Получены покрытия по керамике, обладающие пониженным значением удельного объемного сопротивления (v = 6,20∙102 – 5,4∙104 Ом∙м) и комплексом повышенных физико-механических свойств (твердость по Моосу – 7; термостойкость – 350 оС) при одновременном синтезе окрашивающей фазы в виде сложных шпинелевидных и полевошпатовых соединений в условиях интенсифицированной термообработки (температура обжига 1050 оС, продолжительность 60 мин), которые можно применять для создания защитных керамических материалов.
С моей точки зрения, по актуальности выбранного направления исследований, значительностью решенной проблемы, объему полученных результатов, их достоверности работа авторов Кривобока Р.В., Романовой О.А. заслуживает присуждения премии Президента Украины для молодых ученых.
Заведующий кафедрой электроизоляционной и кабельной техники
Национального технического университета «ХПИ»,доктор технических наук, профессор А.Г. Гурин

Ілюха М.Г.

Виконана робота Кривобока Р.В. та Романової О.О.
є актуальною, оскільки, з однієї сторони, присвячена розробці складів та технології одержання кераміки із заданим комплексом електромагнітних властивостей, а, з іншої – спостерігається відсутність промислового виробництва та розробок в даній галузі. Авторами встановлено, що за напрямом створення електропровідних керамічних композиційних матеріалів функцію діелектричної матриці буде виконувати керамічна маса, а за напрямом створення магнітних керамічних композиційних покриттів – скловидна або склокристалічна глазур. Вперше була проведена триангуляція систем CoO-Al2O3-Fe2O3, NiO-Al2O3-Fe2O3 в яких визначені області кристалізації та температура утворення феритів кобальту та нікелю.Технічна новизна розробки підтверджена 9 деклараційними патентами України на винахід.
Результати роботи було апробовано на багатьох науково-технічних, науково-практичних конференціях і семінарах, за темою роботи опубліковано 33 наукових праць, що відповідають вимогам ВАК України.
Робота об’єктивно заслуговує високої оцінки, а її автори заслуговують присудження премії Президента України для молодих науковців.
Завідувач кафедри хімії та машин і апаратів хімічних виробництв Української інженерно-педагогічної академії, доктор технічних наук, професор М.Г.Ілюха

Луценко Ю.В.

Останнім часом потужність фону електромагнітного випромінювання в окремих областях життєдіяльності людини значно переважає гранично допустимі норми. Використання в якості захисних матеріалів личкувальної кераміки є перспективним не лише через збільшення довговічності та покращення санітарного стану приміщень, а через зменшення пожежного навантаження та покращення ступеню вогнестійкості споруди і зниження екологічної небезпеки личкувальних матеріалів. У зв’язку з цим, задача створення керамічних личкувальних матеріалів, що захищають від негативного впливу електромагнітного випромінювання, яка вирішується в конкурсні роботі, є актуальною. Наукова новизна технічних рішень підтверджена 9 патентами України. Основні результати роботи опубліковані у 33 друкованих працях, вони неодноразово обговорювались на різних конференціях та симпозіумах та отримали схвалення провідних спеціалістів.
Вважаю, що Кривобока Р.В. та Романової О.О. заслуговують одержання премії Президента України для молодих вчених.

Начальник кафедри пожежної профілактики в населених пунктах Національного університету цивільного захисту України,
кандидат технічних наук, доцент Ю.В. Луценко

Сергій Литовченко

Науково-технічний розвиток нашої цивілізації сьогодні є досить стрімким. Але його беззаперечні корисні для людства досягнення супроводжуються підвищенням концентрації несприятливих для життя людини факторів, один з яких - електромагнітне випромінювання. Протидія таким несприятливим факторам – це актуальна та важлива науково-технічна та суспільна задача. В цій роботі зазначена задача вирішується шляхом розробки спеціальних функціональних керамічних матеріалів з ефективною захисною дією від електромагнітного випромінювання.
Наукову новизну роботи представляють дані щодо впровадження ефективних домішок для отримання керамічних матеріалів з мінімальним значенням питомого об’ємного опору та максимальним значенням магнітної проникності. Безумовно цікавим та ефективним технічним рішенням є застосування спрямованої кристалізації для отримання матеріалів з підвищеними магнітними властивостями.
Результати роботи відомі фахівцям з матеріалознавства, належно апробовані, опубліковані та впроваджені. Наведені факти апробації та впровадження результатів роботи підтверджують її науково-технічну та суспільну цінність та вагомість.
За актуальністю, ступенем обґрунтованості наукових положень, створеними технічними рішеннями та практичними результатами наукова робота «Розробка керамічних матеріалів, що захищають від дії електромагнітного випромінювання», автори Р.В. Кривобок та О.О. Романова, заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Доцент кафедри матеріалів реакторобудування
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,
к.т.н., доц. С.В. Литовченко